Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn"

Transkript

1 (5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket, AV Arrendenämnden Arvsfondsdelegationen B Barnombudsmannen (BO) Bokföringsnämnden Bolagsverket Boverket Brottsförebyggande rådet (BRÅ) Brottsoffermyndigheten (BrOM) C Centrala djurförsöksetiska nämnden Centrala studiestödsnämnden D Datainspektionen Diskrimineringsombudsmannen Domarnämnden E ehälsomyndigheten Ekobrottsmyndigheten (EBM) Ekonomistyrningsverket E-legitimationsnämnden Elsäkerhetsverket Energimarknadsinspektionen Energimyndigheten Ersättningsnämnden Etikprövningsnämnderna (centrala och regionala) Exportkreditnämnden, EKN Miljödepartemetet F

2 (5) Fastighetsmäklarinspektionen Finansinspektionen Finanspolitiska rådet Fjärde AP-fonden Folke Bernadotteakademin Folkhälsomyndigheten Forskarskattenämnden Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad, Formas Fortifikationsverket Forum för levande historia Första AP-fonden Försvarets materielverk (FMV) Försvarets radioanstalt (FRA) Försvarsexportmyndigheten (FXM) Försvarshögskolan Försvarsmakten (FM) Försvarsunderrättelsedomstolen Försäkringskassan G Gentekniknämnden H Havs- och vattenmyndigheten, HaV Hyresnämnden Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) Högskolans avskiljandenämnd Högskolor (samtliga) Högsta domstolen I Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) Inspektionen för strategiska produkter, ISP Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU Institutet för rymdfysik Institutet för språk och folkminnen J Jordbruksverket Justitiekanslern (JK) K Kammarkollegiet Kemikalieinspektionen, KemI

3 Kommerskollegium Konjunkturinstitutet Konkurrensverket, KKV Konstnärsnämnden Konsumentverket Krigsförsäkringsnämnden Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Stiftelser Se bilaga Kungliga Biblioteket Kustbevakningen Kärnavfallsfonden (5) L Lagrådet Lantmäteriet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Livsmedelsverket Lotteriinspektionen Luftfartsverket, LFV Läkemedelsverket (LV) Länsstyrelserna M Marknadsdomstolen Medlingsinstitutet Migrationsverket Moderna museet Myndigheten för delaktighet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) Myndigheten för kulturanalys Myndigheten för radio och tv Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Myndigheten för tillgängliga medier Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten för vårdanalys Myndigheten för yrkeshögskolan N Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Naturhistoriska riksmuseet Naturvårdsverket Nordiska Afrikainstitutet Nämnden för hemslöjdsfrågor Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) Nämnden för styrelserepresentationsfrågor Nämnden mot diskriminering

4 (5) O Offentliga sektorns särskilda nämnd Oljekrisnämnden P Patent- och registreringsverket, PRV Patentbesvärsrätten Patentombudsnämnden Pensionsmyndigheten Polarforskningssekretariatet Polismyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS Presstödsnämnden Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut R Resegarantinämnden Revisorsnämnden Riksantikvarieämbetet Riksgälden Riksutställningar Rymdstyrelsen Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESFrådet Rättshjälpsmyndigheten Rättsmedicinalverket (RMV) S Sameskolstyrelsen Sametinget Sjunde AP-fonden Sjätte AP-fonden Sjöfartsverket Skatterättsnämnden Skatteverket Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor Skogsstyrelsen Skolinspektionen Skolväsendets överklagandenämnd Socialstyrelsen Specialpedagogiska skolmyndigheten Statens ansvarsnämnd Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Statens centrum för arkitektur och design Statens energimyndighet Statens fastighetsverk (SFV) Statens försvarshistoriska museer Statens geotekniska institut (SGI)

5 (5) Statens haverikommission Statens historiska museer Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhet (SIUN) Statens institutionsstyrelse (SiS) Statens konstråd Statens kulturråd Statens maritima museer Statens medieråd Statens museer för världskultur Statens musikverk Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar Statens Personadressregisternämnd Statens servicecenter Statens skaderegleringsnämnd Statens skolverk Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd Statens tjänstepensionsverk (SPV) Statens va-nämnd Statens veterinärmedicinska anstalt Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI Statens överklagandenämnd Statistiska centralbyrån Statskontoret Strålsäkerhetsmyndigheten Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida Svenska ILO-kommittén Svenska institutet, SI Sveriges Domstolar Sveriges geologiska undersökning, SGU, inkl. Bergsstaten Sveriges lantbruksuniversitet Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Säkerhetspolisen T Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) Tillväxtanalys Tillväxtverket Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Trafikanalys Trafikverket Trafikskadenämnden Transportstyrelsen Tredje AP-fonden Tullverket Försvarsmakten

6 U Universitet (samtliga) Universitets- och högskolerådet Universitetskanslersämbetet V Valmyndigheten Verket för innovationssystem, Vinnova Vetenskapsrådet Å Åklagarmyndigheten Ö Överklagandenämnden för högskolan Överklagandenämnden för studiestöd (5) Arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor Besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) prövning av ärenden om arbetslöshetsersättning (SFS 1997:238) och av ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem (SFS 1997:239) fordonskontroll (SFS 2002:574) Bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade prövning av frågor om ledighet trossamfund och och förmåner för organisatoriska delar av sådana totalförsvarspliktiga som samfund eller andra enskilda fullgör civilplikt (SFS där totalförsvarspliktiga fullgör 1994:1809) civilplikt Chalmers tekniska högskola aktiebolag Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS)(5) med säte i Sverige fördelning av stöd ur EG:s strukturfonder (SFS 2009:704) Familjemedicinska institutet i

7 (5) Sverige, ideell förening (Fammi) fördelning av statliga medel mellan länsbildningsförbunden Folkbildningsförbundet för stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (SFS 1976:1046) fördelning av statsbidrag Folkbildningsrådet mellan folkhögskolor och studieförbund (SFS 1976:1046) Frökontrollen Mellansverige certifiering av utsäde (SFS Aktiebolag 2000:1330) fördelning av statliga medel till Föreningen Bildkonst bild- och formkonstnärer (SFS Upphovsrätt i Sverige (BUS) 1992:318) fördelning av statliga medel till utövande konstnärer på Föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) musikområdet för utlåning genom det allmänna biblioteksväsendet av verk som de har medverkat i (SFS 1992:318) fördelning av statliga medel till upphovsmän på musikområdet Föreningen Svenska för utlåning av deras verk Tonsättares Internationella genom det allmänna Musikbyrå (STIM) biblioteksväsendet (SFS 1992:318) statligt stöd i form av Handelshögskolan i Stockholm utbildningsbidrag för doktorander (SFS 1976:1046) Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping aktiebolag Högskolan i Jönköping Service aktiebolag Ingenjörshögskolan i Jönköping aktiebolag Internationella Handelshögskolan i Jönköping aktiebolag Kungliga Svenska Aeroklubben besiktning och tillsyn av luftfartyg samt utfärdande och

8 (5) Länsbildningsförbunden Musikaliska akademien Notarius publicus Posten Aktiebolag Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag förnyande av luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis (SFS 2010:500) statligt stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (SFS 1976:1046) statligt stöd till utbildningsoch utgivningsverksamhet (SFS 1976:1046 och 1992:318) som Notarius publicus (SFS 1981:1363) medverkan vid val (SFS 1993:1689 och 1993:1690), folkomröstning (SFS 1993:1696), tullkontroll (SFS 1993:1698), utlämnande av körkort (SFS 1993:1695) samt handläggning av flyttningsanmälningar (SFS 1993:1699) ärenden om radio- och TVavgifter (SFS 1989:41) (dock sorterar demokratifrågor [medverkan vid val] under och tullkontroll under.) förvaltning av de lån som anges i bilagan till lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m. samt lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån Statens för bostadsändamål, i den mån Bostadsfinansieringsaktiebolag, handlingarna inkommit eller SBAB och SBAB, Statens upprättats före den 1 januari Bostadslåneaktiebolag samt det 1997, och för tiden därefter av staten ägda bolag som sådana handlingar i övertar ansvaret för de statligt låneärenden enligt finansierade bostadslånen förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus, m.m. som överlämnas av Boverket samt handlingar i ärenden om icke utbetalda bostadslån till nyeller ombyggnad enligt nybyggnadslåneförordningen

9 (5) Stiftelsen Chalmers tekniska högskola Stiftelsen framtidens kultur Upphörd 2011, arkivet SE/RA/ i Riksarkivet Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) Stiftelsen för strategisk forskning Stiftelsen för vård- eller allergiforskning Stiftelsen högskolan i Jönköping Stiftelsen Innovationscentrum Upphörd 2004, arkivet SE/RA/ i Riksarkivet Stiftelsen Nordiska museet Stiftelsen Norrlandsfonden (1986:692) för bostäder eller ombyggnadslåneförordningen (1986:693) för bostäder prövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos stiftelsen (SFS 1992:318) samt prövning av ansökningar om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål (SFS 1988:950) förvaltningen av statligt reglerade regionala

10 (5) Stiftelsen Svenska Filminstitutet utvecklingslån och lokaliseringslån som beslutats enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller motsvarande äldre bestämmelser (SFS 1998:775) utom verksamhet som avser fördelning av stöd enligt filmavtal Stiftelsen Svenska institutet Stiftelsen Svensk-norska statligt stöd i form av samarbetsfonden stipendier (SFS 1992:318) Stiftelserna Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Tekniska museet och WHO Collaborating Center on International Drug Monitoring (UMC) Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Svenska föreningen Norden Svenska institutet i Rom Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar Svenska språknämnden Verksamheten förstatligades 2006 och ingår nu i myndigheten Institutet för språk och folkminnen som även förvarar Språknämndens arkiv prövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos stiftelsen (SFS 1992:318) fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildningsoch utbildningsverksamhet (SFS 1976:1046) statligt stöd i form av bidrag till resor och stipendier (SFS 1976:1046) statligt stöd i form av stipendier verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:1144) samt fördelning och användning av den statliga ersättning som Svenska kyrkan erhåller enligt 4 kap. 16 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. prövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos nämnden (SFS 1992:318) SIPRI: Tekniska museet: UMC:

11 (5) fördelning av statsbidrag till Svenskt Friluftsliv friluftsorganisationer (SFS 2010:1539) fördelning av statliga medel till författare och översättare för Sveriges författarförbund utnyttjande av deras verk i form av talböcker och taltidningar (SFS 1992:318) fördelning av statsbidrag till Sveriges Riksidrottsförbund idrottsverksamhet (SFS 1995:361) prövning av frågor om statligt stöd till små och medelstora Swedfund International AB svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer (SFS 2008:1272) ärenden om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt Synskadades Riksförbund till ledarhund samt ärenden om tilldelning och återtagande av ledarhund (SFS 2005:340) Veterinärer förordnade enligt verksamhet som officiell lagen (2009:1254) om officiella veterinär (SFS 2009:1254) veterinärer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:93

Regeringens proposition 2003/04:93 Regeringens proposition 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m. Prop. 2003/04:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 4 mars 2004 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet)

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:78

Regeringens proposition 2014/15:78 Regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi

Läs mer

Myndigheternas ledningsformer

Myndigheternas ledningsformer 2014:4 Myndigheternas ledningsformer en kartläggning och analys MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-20 2013/142-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-06-13 S2013/4539/SFÖ (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE

NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE RAPPORT 2014-05-20 NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE EN STUDIE AV MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR 1 Pelle Edmark Erik Gauffin Erik Kärnekull rev. 2014-06-17 TOM SIDA 2 3 SAMMANFATTNING Denna rapport visar att resultaten

Läs mer

Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide.

Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide. Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide. (http://wimnell.com/omr40m.pdf) Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305 Innehåll:

Läs mer

Vart tar våra skattepengar vägen?

Vart tar våra skattepengar vägen? Vart tar våra skattepengar vägen? Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi, Oktober 2012 Sammanfattning I takt med att en allt större andel av oss blir äldre blir det alltmer angeläget att vi tar ställning

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer

Svensk forskning. Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Svensk forskning Större forskningsfinansiärer Innehåll Svenska forskningsfinansiärer 4 Statliga myndigheter Energimyndigheten 6 1,13 miljarder kronor Forskning

Läs mer

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 1 kap. Lagens innehåll 1 Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Anställning under viss kompletterande utbildning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Harpsund den 17 juni 2015 Gustav Fridolin Eva Lenberg (Utbildningsdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

1996 Referenstid 1 september

1996 Referenstid 1 september Register: Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Statsanställda Kontaktperson: Fredrik Strohkirch, tel: 019-17 61 09, e-post: fredrik.strohkirch@scb.se

Läs mer

Fakta och statistik om myndighetens verksamhet

Fakta och statistik om myndighetens verksamhet Fakta och statistik om myndighetens verksamhet Regeringskansliets årsbok 2014 Fakta och statistik om myndighetens verksamhet REGERINGSKANSLIETS ÅRSBOK 2014 1 Regeringskansliets årsbok 2014 har producerats

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion

Det svenska rättsväsendet. en kort introduktion Det svenska rättsväsendet en kort introduktion Produktion: Justitiedepartementet, oktober 2012 Bilder: Bobbo Lauhage/Scanpix, Pontus Lundahl/Scanpix, Örjan Björkdahl/Scanpix, Andrew Kolb/Scanpix, Erik

Läs mer

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare

Rapport 2008:37 R. Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare Rapport 2008:37 R Rättssäkerheten för studenter hos enskilda utbildningsanordnare med examensrätt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen RAPPORT 1 (18) Dnr (åberopas vid korresp.) AD001-8770-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ju2009/5174/PO Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen Sammanfattning Vid en allmän

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 Regeringsuppdrag Rapport Att verka genom andra Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/2011 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Information Rosenbad i samarbete med

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

LOA Lag om offentlig anställning

LOA Lag om offentlig anställning LOA Lag om offentlig anställning I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Lagens tillämpningsområde... 3 Bedömningsgrunder vid anställning... 3

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer