2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2007/99-5. Statliga myndigheter 2007"

Transkript

1 /99-5 Statliga myndigheter

2 MISSIV DATUM DIARIENR /99-5 ERT DATUM /07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006: Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter Förvaltningskommittén (Fi 2006:08) har gett Statskontoret i uppdrag att uppdatera uppgifterna i rapporten Statsförvaltningens utveckling 1990 (:32) om antalet statliga myndigheter och antal anställda i dessa. Statskontoret överlämnar härmed promemorian Statliga myndigheter. Generaldirektör Anders L. Johansson har beslutat i detta ärende. Utredningschef Annika Nordlander Finn, organisationsdirektör Birgitta Fredholm och avdelningsdirektör Jonas Hammarlund, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Jonas Hammarlund POSTADRESS: Box 8110, Stockholm. BESÖKSADRESS: Fleminggatan 20. TELEFON VXL: FAX:

3 PM 1 (23) Dnr /99-5 Statliga myndigheter Bakgrund Regeringen beslutade den 21 december 2006 om en översyn av den statliga förvaltningens uppgifter och organisation 1. Den så kallade Förvaltningskommittén (Fi 2006:08) ska göra översynen som omfattar alla statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen. Ett viktigt underlag för kommittén är en aktuell bild av myndighetsstrukturen, det vill säga vilka myndigheter som finns och hur stora de är. Statskontorets gjorde en genomgång av myndighetsstrukturen år som publicerades i rapporten Statsförvaltningens utveckling 1990 (:32). Statskontoret har därför fått i uppdrag av Förvaltningskommittén att uppdatera uppgifter om statliga myndigheter och antal anställda i dessa. Förteckningen över myndigheter i denna promemoria avser statliga myndigheter, dvs. domstolar och statliga förvaltningsmyndigheter. En statlig myndighet skapas oftast genom att regeringen utfärdar en förordning med instruktion för myndigheten, efter det att riksdagen anslagit medel. 2 De instruktioner som regeringen utfärdar för myndigheter ges i flertalet fall ut som en förordning, men det finns också exempel på myndigheter under regeringen som styrs av en särskild lag i stället för av en instruktion, t.ex. universitet och högskolor. er under riksdagen styrs genom en av riksdagen beslutad instruktion i lag. Genom instruktionen eller den särskilda lagen regleras bl.a. myndighetens uppgifter och ledningsform. Varje myndighet har normalt sin egen instruktion eller lag som kompletteras av vissa gemensamma bestämmelser i verksförordningen. Beräkningen av antalet myndigheter utgår från det grundläggande förhållandet att myndigheterna lyder under regeringen eller riksdagen och styrs av en instruktion eller särskild lag. Utifrån det kriteriet har vi sammanställt en förteckning över samtliga statliga myndigheter. För en utvecklad diskussion om sättet att beräkna myndighetsantalet, se Statskontorets rapport Statsförvaltningens utveckling 1990, :32, samt även delrapporten inom samma uppdrag, Statsförvaltningens utveckling 2000, dnr / Metod och avgränsningar Statskontoret har beställt statistik av SCB som underlag för uppdraget. SCB har tagit fram uppgifter om antalet helårsarbetskrafter i statlig sektor per myndighet samt uppgift om departementstillhörighet. I populationen ingår statliga myndigheter underställda regering eller riksdag, inklusive domstolsväsende, socialförsäkringsfonder och affärsverk. Statligt ägda aktiebolag, 1 Dir. 2006:123 2 SOU :23 Från verksförordning till myndighetsförordning s. 63.

4 PM Dnr /99-5 stiftelser och akademier är exkluderade liksom helt tjänstlediga och utlandsanställda. Sysselsättningsuppgifter avser helårsarbetskrafter. helårsarbetskrafter beräknas som summan av tjänstgöringens omfattning för de anställningar som tillhör redovisningsgruppen. Med tjänstgöringens omfattning avses tjänstgöringsomfattning i förhållande till heltid för en individ under mätmånaden. Exempelvis summeras två anställningar med 75 procent respektive 25 procent i tjänstgöringsomfattning till en helårsarbetskraft. Det ska observeras att populationsavgränsningarna inte är identiska när det gäller antal årsarbetskrafter år och år. Anställda som är äldre än 64 år ingår inte i beräkningarna avseende år men gör det år. År redovisades vidare samtliga myndigheter som tillhörde Försvarsdepartementet aggregerat. För år redovisas dessa myndigheter var och en för sig. Uppgifter om sysselsättningen saknas för vissa grupper av myndigheter. Det gäller nämnder som har en värdmyndighet och där sysselsättningen redovisas hos värdmyndigheten. I de fall där det förekommer värdmyndigheter så redovisas detta. Sysselsättningen i domstolsväsendet redovisas vidare aggregerat under Domstolsverket. För myndighetskoncernen Arbetsmarknadsverket och arkivväsendet redovisas också sysselsättningen aggregerat. Ett fåtal myndigheter ingår inte i SCB:s statistik. Följande källor har använts: Konjunkturlönestatistiken för statlig sektor 3 (KLS) avseende februari år har använts som huvudkälla 4. Lönestrukturen för den statliga sektorn 5 har använts för att få fram uppgifter avseende de fyra affärsverken (Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Svenska kraftnät och Statens järnvägar). statliga myndigheter fördelat på departement Regeringskansliet genomgick en omorganisation inför år. Tre nya departement Arbetsmarknadsdepartementet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet samt Kulturdepartementet bildades den 1 januari år. Samtidigt byter två departement namn från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet till Miljödepartementet samt från Utbildnings- och kulturdepartementet till Utbildningsdepartementet. 3 Undersökningen publiceras i statistiska meddelanden serie AM För Kungliga tekniska högskolan har värden för januari månad används, då uppgifter för februari var felaktigt inrapporterade. 5 Undersökningen publiceras i statistiska meddelanden serie AM 50.

5 PM Dnr /99-5 et myndigheter 31 dec och 1 januari, fördelat efter departement, samt antal årsarbetskrafter och. Departement Arbetsmarknadsdepartementet Finansdepartementet Försvarsdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet Jordbruksdepartementet Justitiedepartementet Kulturdepartementet Miljödepartementet Näringsdepartementet Socialdepartement Stadsrådsberedningen Utbildningsdepartementet Utrikesdepartementet Summa Regeringskansliet Riksdagen Summa totalt Källa: Statskontoret och SCB. Statliga myndigheter efter departementstillhörighet I tabellerna nedan redovisas antalet statliga myndigheter år och år fördelade efter departementstillhörighet, samt SFS-nummer och antalet årsarbetskrafter år och år. När en myndighet har en värdmyndighet anges detta genom ett V under kolumnen för årsarbetskrafter och den aktuella värdmyndigheten anges i fotnot. Om en myndighet har berörts av omorganisationen i Regeringskansliet år anges den tidigare departementstillhörigheten under. Sist i tabellerna redovisas de myndigheter som har fått en ny departementstillhörighet eller har upphört sedan. Om myndigheten har en ny departementstillhörighet år anges denna under.

6 PM Dnr /99-5 er under Arbetsmarknadsdepartementet ARBETSDOMSTOLEN N : ARBETSLIVSINSTITUTET N : ARBETSMARKNADSSTYRELSEN/ARBETSMARK N : NADSVERKET (AMV) ARBETSMILJÖVERKET N : ILO-KOMMITTÉN 6 N :987 V V INSPEKTIONEN FÖR N : ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADSPOLITISK N : UTVÄRDERING LÄNSARBETSNÄMNDERNA N :623 Ingår i AMV Ingår i AMV MEDLINGSINSTITUTET N : NÄMNDEN FÖR N :465 V V STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR 7 RÅDET FÖR EUROPEISKA SOCIALFONDEN I N : SVERIGE STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR 8 N :1140 V V Totalt Arbetsmarknadsdepartementet Regeringskansliet (Näringsdepartementet) värdmyndighet 7 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) värdmyndighet 8 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) värdmyndighet

7 PM Dnr /99-5 er under Finansdepartementet ALLMÄNNA PENSIONSFONDERNA :192 Uppgift saknas Uppgift saknas ARBETSGIVARVERKET : BOKFÖRINGSNÄMNDEN : EKONOMISKA RÅDET :1214 V V EKONOMISTYRNINGSVERKET : FINANSINSPEKTIONEN : FORSKARSKATTENÄMNDEN :1305 V V FORTIFIKATIONSVERKET : INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN : KAMMARKOLLEGIET : KONJUNKTURINSTITUTET : KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN :1352 V V KRONOFOGDEMYNDIGHETEN Ny : LOTTERIINSPEKTIONEN : LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN : LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN : LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN : LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN : LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN : LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN : LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN : NÄMNDEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING : Konjunkturinstitutet värdmyndighet 10 Skatteverket värdmyndighet 11 Finansinspektionen värdmyndighet

8 PM Dnr /99-5 er under Finansdepartementet (forts) PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN : RIKSGÄLDSKONTORET : SKATTERÄTTSNÄMNDEN :189 V V SKATTEVERKET : SKILJENÄMNDEN I VISSA :1526 V V TRYGGHETSFRÅGOR 13 STATENS ANSVARSNÄMND :1102 V V STATENS BOSTADSKREDITNÄMND M : STATENS FASTIGHETSVERK : STATENS PENSIONSVERK : STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND :1235 V V STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH :247 V V GRUPPLIVNÄMND 16 STATENS UTLANDSLÖNENÄMND :1534 V V STATISTISKA CENTRALBYRÅN : : TULLVERKET : VERKET FÖR FÖRVALTNINGSUTVECKLING Ny 1 : Följande myndigheter har ny departementstillhörighet DATAINSPEKTIONEN 1 Ju 1998: Följande myndigheter har upphört KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I ESKILSTUNA : KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I GÄVLE : KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I GÖTEBORG : KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I HÄRNÖSAND : KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I JÖNKÖPING : KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I KALMAR : KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I KARLSTAD : KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I MALMÖ : KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I STOCKHOLM : KRONOFOGDEMYNDIGHETEN I UMEÅ : NÄMNDEN FÖR ELEKTRONISK FÖRVALTNING :769 V V STATENS KVALITETS- OCH KOMPETENSRÅD : Total Finansdepartementet Skatteverket värdmyndighet 13 Kammarkollegiet värdmyndighet 14 Svea Hovrätt värdmyndighet 15 Skatteverket värdmyndighet 16 Statens Pensionsverk värdmyndighet 17 Arbetsgivarverket värdmyndighet 18 Statskontoret värdmyndighet

9 PM Dnr /99-5 er under Försvarsdepartementet DELEGATIONEN FÖR FOLKSRÄTTSLIG :536 V V GRANSKNING AV VAPENPROJEKT 19 FÖRSVARETS MATERIELVERK :103 Uppgift saknas FÖRSVARETS RADIOANSTALT :714 Uppgift saknas Uppgift saknas FÖRSVARETS UNDERRÄTTELSENÄMND :552 V V FÖRSVARSHÖGSKOLAN :1476 Uppgift saknas 267 FÖRSVARSMAKTEN :555 Uppgift saknas GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR :345 V V FÖRSVARSUPPFINNINGAR 21 KRISBEREDSKAPSMYNDIGHETEN :518 Uppgift saknas 222 KUSTBEVAKNINGEN 1 1 :742 Uppgift saknas 709 RIKSVÄRDERINGSNÄMNDEN :1042 V V STATENS HAVERIKOMMISSION :282 Ingår i LFV 19 STATENS RÄDDNINGSVERK 1 1 :890 Uppgift saknas 894 STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR 1 1 :629 Uppgift saknas 14 TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT :1074 Uppgift saknas 996 TOTALFÖRSVARETS PLIKTVERK :648 Uppgift saknas 324 ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR :625 V V TOTALFÖRSVARET 23 Totalt Försvarsdepartementet Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) värdmyndighet 20 Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) värdmyndighet 21 Patent- och registreringsverket värdmyndighet 22 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) värdmyndighet 23 Styrelsen för psykologiskt försvar värdmyndighet

10 PM Dnr /99-5 er under Integrations- och jämställdhetsdepartementet ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN Jo 1 : FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN Jo : HANDIKAPPOMBUDSMANNEN S : INTEGRATIONSVERKET Ju : JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN 24 N :1437 V V JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN N : KONSUMENTVERKET KO Jo : MARKNADSDOMSTOLEN Jo : NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING 25 Ju :171 V V OMBUDSMANNEN MOT DISKRIMINERING PÅ Ju : GRUND AV SEXUELL LÄGGNING (HOMO) OMBUDSMANNEN MOT ETNISK Ju : DISKRIMINERING (DO) RESEGARANTINÄMNDEN 26 Jo :1584 V V UNGDOMSSTYRELSEN U : Totalt Integrations- och jämställdhetsdepartementet Jämställdhetsombudsmannen värdmyndighet 25 Regeringskansliet (Förvaltningsavdelningen) värdmyndighet 26 Kammarkollegiet värdmyndighet

11 PM Dnr /99-5 er under Jordbruksdepartementet DJURSKYDDSMYNDIGHETEN : FISKERIVERKET : LIVSMEDELSEKONOMISKA INSTITUTET : LIVSMEDELSVERKET : SAMETINGET : STATENS JORDBRUKSVERK : STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT : STYRELSEN FÖR SAMEFONDEN :327 V V SVENSKA FAO-KOMMITTÉN :1100 V V SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET : VETERINÄRA ANSVARSNÄMNDEN :844 V V Följande myndigheter har ny departementstillhörighet ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN 1 IJ : FASTIGHETSMÄKLARNÄMNDEN 1 IJ 1998: KONSUMENTVERKET KO 1 IJ 1995: MARKNADSDOMSTOLEN 1 IJ 1988: RESEGARANTINÄMNDEN 30 1 IJ 1988:1584 V V Följande myndigheter har upphört STATENS UTSÄDESKONTROLL : STATENS VÄXTSORTNÄMND :865 2 Totalt Jordbruksdepartementet Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) värdmyndighet 28 Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) värdmyndighet 29 Jordbruksverket värdmyndighet 30 Kammarkollegiet värdmyndighet

12 PM Dnr /99-5 er under Justitiedepartementet ARRENDE OCH HYRESNÄMNDER :188 Ingår i Domstolsverkestolsverket Ingår i Dom- BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 1 1 : BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 1 1 : DATAINSPEKTIONEN Fi : DOMSTOLSVERKET : EKOBROTTSMYNDIGHETEN : FIDEIKOMMISSNÄMNDEN :1117 V V GENTEKNIKNÄMNDEN : HOVRÄTTERNA :379 Ingår i Domstolsverkestolsverket Ingår i Dom- HÖGSTA DOMSTOLEN :377 Ingår i Domstolsverkestolsverket Ingår i Dom- JUSTITIEKANSLERN : KAMMARRÄTTERNA :380 Ingår i Domstolsverkestolsverket Ingår i Dom- KRIMINALVÅRDEN Ny 1 : KRIMINALVÅRDSNÄMNDEN 1 1 :1004 Uppgift Uppgift saknas saknas LAGRÅDET :1548 V V LOKALA POLISORGANISATIONEN :387 Ingår i RPS Ingår i RPS (LÄNSPOLISMYNDIGHETER) LÄNSRÄTTERNA :382 Ingår i Domstolsverkestolsverket Ingår i Dom- MIGRATIONSVERKET UD 1 : NOTARIENÄMNDEN :469 V V REGERINGSRÄTTEN :378 Ingår i Domstolsverkestolsverket Ingår i Dom- REGISTERNÄMNDEN :1076 V V REVISORSNÄMNDEN : RIKSPOLISSTYRELSEN (RPS) : RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN :502 Ingår i Domstolsverkestolsverket Ingår i Dom- RÄTTSHJÄLPSNÄMNDEN :1049 V V RÄTTSMEDICINALVERKET : STATENS KRIMINALTEKNISKA LABORATORIUM :677 Ingår i RPS Ingår i RPS SÄKERHETSPOLISEN :1050 Ingår i RPS Ingår i RPS TINGSRÄTTERNA :381 Ingår i Domstolsverket Ingår i Domstolsverket TJÄNSTEFÖRSLAGSNÄMNDEN FÖR :318 V V DOMSTOLSVÄSENDET 36 VALMYNDIGHETEN : Kammarkollegiet värdmyndighet 32 Högsta domstolen värdmyndighet 33 Domstolsverket värdmyndighet 34 Säkerhetspolisen värdmyndighet 35 Hovrätten för nedre Norrland värdmyndighet 36 Domstolsverket värdmyndighet

13 PM Dnr /99-5 er under Justitiedepartementet (forts) Årsarbets- krafter ÅKLAGARMYNDIGHETEN 1 1 : ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR Ny :853 V NÄMNDEMANNAUPPDRAG 37 Följande myndigheter har ny departementstillhörighet INTEGRATIONSVERKET 1 IJ 1998: NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING 38 1 IJ 1999:171 V V OMBUDSMANNEN MOT DISKRIMINERING PÅ GRUND AV SEXUELL LÄGGNING (HOMO) OMBUDSMANNEN MOT ETNISK DISKRIMINERING (DO) Följande myndigheter har upphört KRIMINALVÅRDSSTYRELSEN/KRIMINALVÅRDS VERKET LOKALA KRIMINALVÅRDSMYNDIGHETERNA OCH TRANSPORTTJÄNSTEN 1 IJ 1999: IJ 1988: : :1018 Ingår i Kriminalvårdsverket Totalt Justitiedepartementet Kammarrätten i Sundsvall värdmyndighet 38 Regeringskansliet (Förvaltningsavdelningen) värdmyndighet

14 PM Dnr /99-5 er under Kulturdepartementet ARKITEKTURMUSEET U : FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA U : GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV U : INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 39 U : KONSTNÄRSNÄMNDEN U : LIVRUSTKAMMAREN, SKOKLOSTERS SLOTT U : OCH HALLWYLSKA MUSEET MODERNA MUSEET U : NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS U : WALDEMARSUDDE NATURHISTORISKA RIKSMUSEET U 1 : NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR 40 U :315 V V PRESSTÖDSNÄMNDEN U : RADIO- OCH TV- VERKET U : RIKSANTIKVARIEÄMBETET U : RIKSARKIVET OCH LANDSARKIVEN U : RIKSUTSTÄLLNINGAR U : SAMARBETSNÄMNDEN FÖR STATSBIDRAG U : TILL TROSSAMFUND STATENS BIOGRAFBYRÅ U : STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER U : STATENS HISTORISKA MUSEER U : STATENS KONSTRÅD U : STATENS KULTURRÅD U : STATENS MARITIMA MUSEER U : STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR U : STATENS MUSIKSAMLINGAR U : SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON U : TALBOKS- OCH PUNKTSKRIFTSBIBLIOTEKET U : TALTIDNINGSNÄMNDEN 41 U :674 V V Totalt Kulturdepartementet Namnändring tidigare Språk- och folkminnesinstitutet under Utbildningsdepartementet 40 Nutek värdmyndighet 41 Presstödsnämnden värdmyndighet

15 PM Dnr /99-5 er under Miljödepartementet AFFÄRSVERKET SVENSKA KRAFTNÄT : BOVERKET 1 1 : FONDEN FÖR FUKT- OCH MÖGELSKADOR :712 V V (SMÅHUSSKADENÄMNDEN) 42 FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA : NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE KEMIKALIEINSPEKTIONEN : KÄRNAVFALLSFONDENS STYRELSE :1548 V V LANTMÄTERIVERKET : LOKALA SÄKERHETSNÄMNDER VID KÄRNTEKNISKA ANLÄGGNINGAR :810 Uppgift saknas Uppgift saknas NATURVÅRDSVERKET : OLJEKRISNÄMNDEN :519 V V STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT : STATENS KÄRNKRAFTINSPEKTION : STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT : STATENS VA-NÄMND : SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT Följande myndigheter har ny departementstillhörighet : ELSÄKERHETSVERKET 1 N 1992: STATENS BOSTADSKREDITNÄMND 1 Fi 1996: STATENS ENERGIMYNDIGHET 1 N : Följande myndigheter har upphört STATENS BOSTADSNÄMND :669 4 Totalt Miljödepartementet Kammarkollegiet värdmyndighet 43 Kammarkollegiet värdmyndighet 44 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) värdmyndighet

16 PM Dnr /99-5 er under Näringsdepartementet BANVERKET : BERGSSTATEN :368 V V BOLAGSVERKET 1 1 : ELSÄKERHETSVERKET M : GLESBYGDSVERKET : INSTITUTET FÖR TILLVÄXTPOLITISKA STUDIER : JÄRNVÄGSSTYRELSEN 1 1 : KONKURRENSVERKET : LUFTFARTSSTYRELSEN 1 1 :1110 Ingår i LFV 258 LUFTFARTSVERKET 1 1 : PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET : PATENTBESVÄRSRÄTTEN : POST- OCH TELESTYRELSEN : REDERINÄMNDEN :10 V V RIKSTRAFIKEN : RYMDSTYRELSEN : SJÖFARTSVERKET : SKOGSSTYRELSEN Ny 1 : STATENS ENERGIMYNDIGHET M 1 : STATENS INSTITUT FÖR : KOMMUNIKATIONSANALYS (SIKA) STATENS JÄRNVÄGAR :172 Uppgift 6 saknas STATENS VÄG- OCH : TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT STÄNGSELNÄMNDEN :1012 V V SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING : VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM : VERKET FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLING : VÄGVERKET : Följande myndigheter har ny departementstillhörighet ARBETSDOMSTOLEN 1 A 1988: ARBETSLIVSINSTITUTET 1 A 1995: ARBETSMARKNADSSTYRELSEN/ARBETSMARK 1 A 2001: NADSVERKET ARBETSMILJÖVERKET 1 A 2000: ILO-KOMMITTÉN 48 1 A 1977:987 V V 45 Sveriges geologiska undersökning värdmyndighet 46 Svenska skeppshypotekskassan värdmyndighet 47 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) värdmyndighet 48 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) värdmyndighet

17 PM Dnr /99-5 er under Näringsdepartementet (forts) INSPEKTIONEN FÖR 1 A 2003: ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADSPOLITISK 1 A 1996: UTVÄRDERING JÄMSTÄLLDHETSNÄMNDEN 49 1 IJ 1991:1437 V V JÄMSTÄLLDHETSOMBUDSMANNEN 1 IJ 1991: LÄNSARBETSNÄMNDERNA 20 A 2001:623 Ingår i AMV MEDLINGSINSTITUTET 1 A 2000:258 9 NÄMNDEN FÖR 1 A 1976:465 V V STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR 50 RÅDET FÖR EUROPEISKA SOCIALFONDEN I SVERIGE 1 A 2000: STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES 1 A 1988:1140 V V UPPFINNINGAR 51 Följande myndigheter har upphört HANDELSFLOTTANS KULTUR- OCH : FRITIDSRÅD SKOGSSTYRELSEN : SKOGSVÅRDSSTYRELSEN DALARNA : GÄVLEBORG (WX) SKOGSVÅRDSSTYRELSEN JÖNKÖPING : KRONOBERG (FG) SKOGSVÅRDSSTYRELSEN MELLANNORRLAND : (YZ) SKOGSVÅRDSSTYRELSEN MÄLARDALEN : (ABCDU) SKOGSVÅRDSSTYRELSEN NORRBOTTEN (BD) : SKOGSVÅRDSSTYRELSEN SÖDRA GÖTALAND : (KLMN) SKOGSVÅRDSSTYRELSEN VÄRMLAND : ÖREBRO (ST) SKOGSVÅRDSSTYRELSEN VÄSTERBOTTEN : (AC) SKOGSVÅRDSSTYRELSEN VÄSTRA : GÖTALAND (OPR) SKOGSVÅRDSSTYRELSEN ÖSTRA GÖTALAND : (EH) TURISTDELEGATIONEN :950 9 Totalt Näringsdepartementet Jämställdhetsombudsmannen värdmyndighet 50 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) värdmyndighet 51 Regeringskansliet (Justitiedepartementet) värdmyndighet

18 PM Dnr /99-5 er under Socialdepartementet ALKOHOL- OCH :2048 V V LÄKEMEDELSSORTIMENTSNÄMNDEN 52 ARVSFONDSDELEGATIONEN :243 V V BARNOMBUDSMANNEN : FORSKNINGSRÅDET FÖR ARBETSLIV OCH : SOCIALVETENSKAP FÖRSÄKRINGSKASSAN 1 1 : HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND : INSTITUTET FÖR PSYKOSOCIAL MEDICIN : LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN : LÄKEMEDELSVERKET : MYNDIGHETEN FÖR HANDIKAPPOLITISK 1 : SAMORDNING 55 MYNDIGHETEN FÖR INTERNATIONELLA 1 1 : ADOPTIONSFRÅGOR SMITTSKYDDSINSTITUTET : SOCIALSTYRELSEN : STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK : UTVÄRDERING STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT : STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE : Följande myndigheter har ny departementstillhörighet HANDIKAPPOMBUDSMANNEN 1 IJ 1994: Följande myndigheter har upphört STATENS INSTITUT FÖR SÄRSKILT : UTBILDNINGSSTÖD 56 Totalt Socialdepartementet Kammarkollegiet värdmyndighet 53 Kammarkollegiet värdmyndighet 54 Bildades år, sysselsättningen motsvarar summan av de allmänna försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket, dvs Namnändring tidigare Statens institut för särskilt utbildningsstöd 56 Namnbyte numera en för handikappolitisk samordning

19 PM Dnr /99-5 er under statsrådsberedningen Uppgift saknas HARPSUNDSNÄMNDEN :241 Uppgift saknas REGERINGSKANSLIET : SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA : STUDIER 57 Följande myndigheter har upphört EXPERTGRUPPEN FÖR EU-FRÅGOR :204 8 Totalt statsrådsberedningen Namnändring tidigare Expertgruppen för EU-frågor 58 Namnbyte numera Svenska institutet för europapolitiska studier

20 PM Dnr /99-5 er under Utbildningsdepartementet BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA : CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN :617 CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN : DANSHÖGSKOLAN : DRAMATISKA INSTITUTET : GÖTEBORGS UNIVERSITET : HÖGSKOLAN DALARNA : HÖGSKOLAN I BORÅS : HÖGSKOLAN I GÄVLE : HÖGSKOLAN I HALMSTAD : HÖGSKOLAN I KALMAR : HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD : HÖGSKOLAN I SKÖVDE : HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA : HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND : HÖGSKOLANS AVSKILJANDENÄMND :915 HÖGSKOLEVERKET : IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM : INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK : INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET FÖR : UTBILDNINGSOMRÅDET KARLSTADS UNIVERSITET : KAROLINSKA INSTITUTET : KONSTFACK : KUNGL. BIBLIOTEKET : KUNGL. KONSTHÖGSKOLAN : KUNGL. MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM : KUNGL. TEKNISKA HÖGSKOLAN : LINKÖPINGS UNIVERSITET : LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET : LUNDS UNIVERSITET : LÄRARHÖGSKOLAN I STOCKHOLM : MALMÖ HÖGSKOLA : MITTUNIVERSITETET : MYNDIGHETEN FÖR KVALIFICERAD : YRKESUTBILDNING MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING : MYNDIGHETEN FÖR NÄTVERK OCH 1 : SAMARBETE INOM HÖGRE UTBILDNING Vetenskapsrådet värdmyndighet 60 Högskoleverket värdmyndighet 61 Namnändring tidigare en för Sveriges nätuniversitet

21 PM Dnr /99-5 er under Utbildningsdepartementet (forts) MÄLARDALENS HÖGSKOLA : NATIONELLT CENTRUM FÖR FLEXIBELT : LÄRANDE NÄMNDEN FÖR RH-ANPASSAD UTBILDNING :1110 V V OPERAHÖGSKOLAN I STOCKHOLM : POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET : REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I :616 GÖTEBORG 63 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I :616 LINKÖPING 64 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I :616 LUND 65 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I :616 STOCKHOLM 66 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I :616 UMEÅ 67 REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I :616 UPPSALA 68 SAMESKOLSTYRELSEN : SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND :1122 SPECIALPEDAGOGISKA INSTITUTET : SPECIALSKOLEMYNDIGHETEN : STATENS LJUD- OCH BILDARKIV : STATENS SKOLVERK : STOCKHOLMS UNIVERSITET : SVENSKA UNESCORÅDET :646 SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA : TEATERHÖGSKOLAN I STOCKHOLM : UMEÅ UNIVERSITET : UPPSALA UNIVERSITET : VALIDERINGSDELEGATIONEN : VERKET FÖR HÖGSKOLESERVICE : VETENSKAPSRÅDET : VÄXJÖ UNIVERSITET : ZORNSAMLINGARNA Uppgift saknas Uppgift saknas 62 en för handikappolitisk samordning värdmyndighet 63 Göteborgs Universitet värdmyndighet 64 Linköpings Universitet värdmyndighet 65 Lunds Universitet värdmyndighet 66 Karolinska Institutet värdmyndighet 67 Umeå Universitet värdmyndighet 68 Uppsala Universitet värdmyndighet 69 Skolverket värdmyndighet 70 Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) värdmyndighet 71 Kunglig Maj:t beslutade den 11 juni 1943 om statens förhållande till Zornsamlingarna. Detta beslut är i praktiken att likställa med en instruktion.

22 PM Dnr /99-5 er under Utbildningsdepartementet (forts) ÖREBRO UNIVERSITET : ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR :404 HÖGSKOLAN 72 ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD : Följande myndigheter har ny departementstillhörighet ARKITEKTURMUSEET 1 K 1988: FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA 1 K 2002: GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR RADIO OCH TV 1 K 1994: KONSTNÄRSNÄMNDEN 1 K 1997: LIVRUSTKAMMAREN, SKOKLOSTERS SLOTT 1 K 1988: OCH HALLWYLSKA MUSEET MODERNA MUSEET 1 K 1999: NATIONALMUSEUM MED PRINS EUGENS 1 K 1999: WALDEMARSUDDE NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 1 K 1988: NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR 1 K 1988:315 PRESSTÖDSNÄMNDEN 1 K 1988:673 3 RADIO- OCH TV- VERKET 1 K 1994: RIKSANTIKVARIEÄMBETET 1 K 1997: RIKSARKIVET OCH LANDSARKIVEN 8 K 1995: RIKSUTSTÄLLNINGAR 1 K 1997: SAMARBETSNÄMNDEN FÖR STATSBIDRAG 1 K 1999:975 3 TILL TROSSAMFUND STATENS BIOGRAFBYRÅ 1 K 1990: STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER 1 K 1992: STATENS HISTORISKA MUSEER 1 K 1997: STATENS KONSTRÅD 1 K 1996: STATENS KULTURRÅD 1 K 1988: STATENS MARITIMA MUSEER 1 K 1990: STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR 1 K 1998: STATENS MUSIKSAMLINGAR 1 K 1999: SVENSKT BIOGRAFISKT LEXIKON 1 K 1988:630 5 TALBOKS- OCH PUNKTSKRIFTSBIBLIOTEKET 1 K 1988: TALTIDNINGSNÄMNDEN 73 1 K 1988:674 Uppgift saknas UNGDOMSSTYRELSEN 1 K 1994: Högskoleverket värdmyndighet 73 Presstödsnämnden värdmyndighet

23 PM Dnr /99-5 er under Utbildningsdepartementet (forts) Följande myndigheter har upphört MYNDIGHETEN FÖR SVERIGES :26 12 NÄTUNIVERSITET 74 RÅDET FÖR FORSKNINGS- OCH : UTVECKLINGSSAMARBETE INOM EU SPRÅK- OCH FOLKMINNESINSTITUTET : Totalt Utbildningsdepartementet Namnbyte numera en för nätverk och samarbete inom högre utbildning 75 Namnändring numera Institutet för språk och folkminnen

24 PM Dnr /99-5 er under Utrikesdepartementet EXPORTKREDITNÄMNDEN : FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN : INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA 1 1 : PRODUKTER INSTITUTET FÖR UTVÄRDERING AV Ny 1 : INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE KOMMERSKOLLEGIUM : MYNDIGHETEN FÖR UTLÄNDSKA : INVESTERINGAR I SVERIGE (ISA) NORDISKA AFRIKAINSTITUTET (NAI) : STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH : TEKNISK KONTROLL STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT : UTVECKLINGSSAMARBETE (SIDA) SVENSKA INSTITUTET : UTRIKESFÖRVALTNINGENS :360 V V ANTAGNINGSNÄMND 76 Följande myndigheter har ny departementstillhörighet MIGRATIONSVERKET 1 IJ : Följande myndigheter har upphört UTLÄNNINGSNÄMNDEN : Totalt Utrikesdepartementet Regeringskansliet värdmyndighet

25 PM Dnr /99-5 er under Riksdagen 2006 NÄMNDEN FÖR LÖN TILL RIKSREVISORER :1024 V V PARTIBIDRAGSNÄMNDEN :625 V V RIKSBANKEN :1385 V V RIKSDAGENS ARVODESNÄMND :1426 V V RIKSDAGENS OMBUDSMÄN JO : RIKSDAGENS VALPRÖVNINGSNÄMND :1037 V V RIKSDAGENS ÖVERKLAGANDENÄMND :153 V V RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN : RIKSREVISIONEN : STATSRÅDSARVODESNÄMNDEN :1427 V V Totalt Riksdagen Riksdagsförvaltningen är värdmyndighet för myndigheter under Riksdagen när det står V i kolumnerna och.

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet; SFS 2002:338 Utkom från trycket den 4 juni 2002 utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Webben är idag en av de viktigaste platserna för mötet mellan medborgare och myndighet. Myndigheterna satsar mycket

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2016-02-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1 Innehåll Bilaga 1 PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 2 Bilaga 2 Remissinstanser, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 103 Bilaga 3 Byggprocessutredningens lagförslag, Bygg helt enkelt! (SOU

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006 Enheten för analys Anna Enström Järleborg MISSIV DATUM DIARIENR 2007-01-25 2006/431 ERT DATUM ER BETECKNING 2005-12-20 Fi2005/6390 Finansdepartementet Enheten för statlig arbetsgivarpolitik (ESA) 103 33

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 1/7 Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen 2014-01-14 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter under departementen A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Apotek

Läs mer

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Arbetstagarnyckeln 2015 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2014:80 Utkom från trycket den 25 februari 2014 utfärdad den 13 februari 2014. Regeringen

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1 (8) Myndigheternas avrop Affärsverket svenska kraftnät 202100-4284 Ja Frivilligt Allmänna reklamationsnämnden 202100-3625

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn 2014-06-23 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn A AB Svenska Miljöstyrningsrådet Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! )

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! ) Myndighetsundersökningen 2011: Centrum för Bilaga: Resultat fördelat på län ( = ja! ) Blekinge län Blekinge tekniska högskola Boverket Kustbevakningen Länsstyrelsen Blekinge län Statens bostadskreditnämnd

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Miljöledning i staten 2013

Miljöledning i staten 2013 NV-09162 En redovisning BESÖK: STOCKHOLM VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00 FAX: 010-698 10 99 E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET:SE INTERNET:WWW.NATURVARDSVERKET.SE

Läs mer

Rapport Avgifter 2013. om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45

Rapport Avgifter 2013. om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45 Rapport Avgifter om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga ~~~ ~ G:3 ~~CL' REGERINGEN Regeringsbeslut 1 vid regeringssammantrade 2016-02-04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEiV Ank. 2016 02 15 D/Dnr~~l~

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning Allmänna reklamationsnämnden Britta Ahnmé Kågerman 84 000 86 100 2,50 Arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson 105 800 109 000 3,02 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg 142 000 145 000 2,11 Arbetsmiljöverket

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Cecilia Rydinger Alin 76 600 82 600 6 000 7,8% Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson 84 300 88 300 4 000 4,7% Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helena Lindberg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2004:1011 Utkom från trycket den 30 november 2004 utfärdad den 18 november 2004. Regeringen föreskriver att 1 a,

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (27) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen Fordonsregistreringsenheten

Läs mer

Statliga myndigheter 1

Statliga myndigheter 1 Statliga myndigheter 1 A Affärsverket svenska kraftnät Akademien för de fria konsterna Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden Allmänna pensionsfonden Allmänna reklamationsnämnden Ambassader Ansvarsnämnd,

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 Remiss 2007-12-18 SB2007/8774/EU- KANSLIET Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08-405 31 62 Nina Stubbe Telefon 08-405 31 30 Departementspromemorian Lissabonfördraget

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Framtidsjobb för jurister. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb för jurister. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb för jurister Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och i statliga myndigheter m.m. där regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2015 Antal och könsfördelning

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2005 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagförslag... 23 2. Förslag till lag

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (26) Datum Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Helena Wessén Transportregisteravdelningen Registerhållningsenheten Transportstyrelsens

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2009

Sjukfrånvaron i staten 2009 2010/43-5 Sjukfrånvaron i staten 2009 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-06 2010/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län norrstyrelsen rapport 2009:1 Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 007 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 1 Lagförslag... 5.1 Förslag till lag

Läs mer

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10)

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Bilaga 7 Justitieombudsmannen, Riksrevisionen, Högsta domstolen, Svea hovrätt Miljööverdomstolen, Nacka tingsrätt Fastighetsdomstolen

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Miljöledning i staten 2011

Miljöledning i staten 2011 NV-03501-12 2012-04-12 Miljöledning i staten 2011 En redovisning BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär 2003-2006 (tkr) (operiodiserade inkomster) Finansiär 2003 2004 2005 Maj 05 - Jan Apr 05 Jan Apr Energimynd STATENS ENERGIMY 0 58 974 38 668 33

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:72

Regeringens proposition 2007/08:72 Regeringens proposition 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. Prop. 2007/08:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Sjukfrånvaro i staten 2015

Sjukfrånvaro i staten 2015 Dnr 2016/48-5 Sjukfrånvaro i staten 2015 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2016-05-04 2016/48-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-12-18 Fi2015/05652/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2016

Sjukfrånvaron i staten 2016 Sjukfrånvaron i staten 2016 myndigheter och sektorer Dnr 2017/57-5 MISSIV DATUM DIARIENR 2017-05-05 2017/57-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter ~ -~ --- - REGERINGEN 2014-12-22 Regeri ngsbeslut 12 :N"2014/5377/E:N"T Box 45184 104 30 Stockholm m.fl. Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2011

Sjukfrånvaron i staten 2011 Dnr 2012/60-5 Sjukfrånvaron i staten 2011 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-03 2012/60-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-22 S2011/11264/VS (slutligt) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2006 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 2 Lagförslag... 23 2.1 Förslag till

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser. Sammanställning och analys

Risk- och sårbarhetsanalyser. Sammanställning och analys Risk- och sårbarhetsanalyser år 2006 Sammanställning och analys 2007-06-21 0131/2007 Titel: Risk- och sårbarhetsanalyser år 2006 KBM:s dnr: 0131/2007 Skriften kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 47 2006-12-21 S2006/10212/SK(delvis) Socialdepartementet Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap Box 2220 103 15 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Forskningsrådet

Läs mer

Bilaga 5. Lagförslag ur Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter (SOU 2007:60)

Bilaga 5. Lagförslag ur Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter (SOU 2007:60) Innehåll Bilaga 5 Lagförslag ur Klimat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter (SOU 2007:60)... 2 Bilaga 6 Remissinstanser, Klimat- och sårbarhetsutredningens

Läs mer

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) tl1r"lt1,~,\ i Remiss REGERING SKANS LI ET 2015-06-26 N"2015/5036/PlJB Näringsdepartementet Lantmäteriet lnk. 2015 07-0 2 'rf:: OnrL... ZcJ5/~1.9.f.t.. Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektorsförsamling vid forskningsråd och ämnesråd; SFS 2012:520 Utkom från trycket den 10 juli 2012 utfärdad den 28 juni 2012. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

M2011/1516/Ma

M2011/1516/Ma Remiss 2011-05-17 M2011/1516/Ma Miljödepartementet Miljöanalysenheten Marie Becker, dep.sekr. Telefon: 08-405 40 71 E-post: marie.becker@environment.ministry.se Miljömålsberedningens betänkande Etappmål

Läs mer

Bilaga 2 till rapport 2009:1 Bilaga 2

Bilaga 2 till rapport 2009:1 Bilaga 2 Bilaga 2 till rapport 2009:1 Bilaga 2 SCB-rapport: Myndigheter om brukarundersökningar PM 1 (6) 2009-01-19 Enkät om brukarundersökningar Statskontoret har i samarbete med Statistiska centralbyrån (SCB)

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2001 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Lagförslag...21 2.1 Förslag till

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning . Förslag till statsbudget för år 1998 Utbildning och universitetsforskning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 9 2 Lagtext... 13 2.1 Förslag till lag om ändring i

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Remiss. Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

Remiss. Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi -------~~~------- REG ER l NGSKANSLIET Remiss 2015-12-04 ~2015/04155/~m Miljö- och energidepartementet Miljömålsenheten Gunilla Blomquist Telefon 08-405 19 52 Kemikalieenheten Erika Nygren Telefon 010-698

Läs mer

Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 Regeringsbeslut III 4 2016-04-07 Fi2016/01355/SFÖ (delvis) Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga 1 Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Remiss REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Socialdepartementet SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer