Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna?"

Transkript

1 ALMEDALEN, 3 JULI 2017 Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? Roger Lundegård

2 Välkommen! AGENDA Introduktion och bakgrund - Introduktion till seminariet, agendan och expertpanelen - Syftet med uppdraget att genomföra innovationsstudien - Studiens upplägg och genomförande Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter - vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? Paneldiskussion PANELDELTAGARE Sofia Ritzen, Professor, KTH Ann Persson Grivas, Generaldirektör, Luftfartsverket Olle Lundin, Innovationsansvarig, Arbetsförmedlingen Peter Strömbäck, Generaldirektör, Swedac Per Sundström, Forskningschef, MSB Anna Eriksson, CIO och utvecklingsdirektör, Lantmäteriet Jenni Nordborg, Avdelningschef, Vinnova Niclas Huss, Innovationsansvarig, Länsförsäkringar Anders Stålsby, Innovationsansvarig, Arbetsgivarverket PRESENTATÖRER Susanne Nilsson, Forskare, KTH Roger Lundegård, Implement Consulting Group MODERATOR Erik Kayser, Implement Consulting Group 2

3 Människans förmåga att driva innovation är den grundläggande drivkraften bakom teknik- och samhällsutveckling STENÅLDERN VIKINGATIDEN NUTIDEN Utveckling/tillämpning av ny teknik x Utveckling av samhälle/verksamhet Nyttoeffekt 3

4 112 myndigheter medverkade i innovationsundersökningen MEDVERKANDE MYNDIGHETER Arbetsförmedlingen Bokföringsnämnden Bolagsverket Boverket CSN ehälsomyndigheten EKN Ekobrottsmyndigheten Energimarknadsinspektionen Folkhälsomyndigheten Forskningsrådet Formas Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Fortifikationsverket Försvarets materielverk Försvarshögskolan Försäkringkassan Göteborgs Universitet Havs- och vattenmyndigheten Högskolan i Borås Högskolan I Gävle Högskolan Kristianstad Högskolan Väst Inspektionen för vård och omsorg Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU Institutet för rymdfysik Jordbruksverket Kammarkollegiet, Statens inköpscentral Karlstads universitet Karolinska Institutet Kommerskollegium Konstfack Konsumentverket Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kustbevakningen Lantmäteriet Linnéuniversitetet Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet Lotteriinspektionen Läkemedelsverket Länsstyrelsen Dalarna Länsstyrelsen Gävleborg Länsstyrelsen i Gotlands län Länsstyrelsen i Norrbotten Länsstyrelsen i Södermanlands län Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Östergötlands län Länsstyrelsen Jämtlands län Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen Västerorrland Länsstyrelsen Västra Götaland Migrationsverket Mittuniversitetet MSB Myndigheten för kulturanalys Myndigheten för press, radio och tv Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Myndigheten för Yrkeshögskolan Mälardalens högskola Naturhistoriska riksmuseet Naturvårdsverket Patent- och registreringsverket Patent- och Registreringsverket Pensionsmyndigheten Polarforskningssekretariatet Post- och telestyrelsen Regionala etikprövningsnämnden i Lund Riksutställningar Rymdstyrelsen Rättsmedicinalverket Sameskolstyrelsen Sametinget SBU Skatteverket Skogsstyrelsen SMHI Socialstyrelsen Specialpedagogiska skolmyndigheten Staten servicecenter Staten skolinspektion Statens fastighetsverk Statens Energimyndighet Statens konstråd Statens kulturråd Statens Maritima Museer Statens medieråd Statens museer för världskultur Statistiska centralbyrån Statskontoret Stockholms universitet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sida Swedac Svenska institutet Sveriges Geologiska Undersökning Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Södertörns högskola Tillväxtanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) Tillväxtverket Trafikanalys Trafikverket Universitets- och högskolerådet Universitetskanslerämbetet Upphandlingsmyndigheten Uppsala universitet Vinnova Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI Åklagarmyndigheten Örebro universitet Källa: Kartläggning om ledning och organisering av innovation i svenska myndigheter (Vinnova, KTH och Implement Consulting Group 2017) 4

5 De 112 myndigheterna delades upp i två grupper för att identifiera eventuella skillnader och/eller likheter mellan dem INDELNING AV MYNDIGHETERNA I GRUPPER Myndighetens innovationsarbete leder till de resultat som eftersträvas.. Ja (62 myndigheter) Nej (50 myndigheter) De myndigheter som lyckas väl med innovation De myndigheter som lyckas sämre med innovation 5

6 Kartläggningen omfattar fyra huvudsakliga områden som tillsammans bygger upp den samlade innovationsförmågan DRIVKRAFTER INNOVATIONSFÖRMÅGA RESULTAT Samhällsutveckling/behov Innovation inom myndigheten.. Industriutveckling Vad är Vilka Vilket Vilka resultat Teknikutveckling myndighetens uppdrag, syfte och förutsättningar finns inom myndigheten för arbetssätt tillämpas för att skapa skapas genom innovationsarbetet?..för att bidra till ökad effektivitet och samhällsnytta avseende att driva innovation? innovation? innovation? 6

7 INNOVATIONSFÖRMÅGA Vad är Vilka Vilket arbetssätt Vilka resultat myndighetens förutsättningar tillämpas för att skapas genom uppdrag, syfte finns inom skapa innovations- och myndigheten för innovation? arbetet? avseende att driva innovation? innovation? 7

8 Drivkrafterna bakom innovationsarbetet - Alla myndigheter De främsta drivkrafterna för myndighetens innovationsarbete är att.. Alla (112 myndigheter)..för att tillgodose nya behov hos våra externa avnämare/kunder/medborgare 82% 18%..effektivisera processer 75% 25%..fånga upp idéer för förbättringar 67% 33%..öka användningen av ny teknik 46% 54%..ändra vad vi levererar som myndighet 34% 66%..motivera medarbetare 27% 73%..bli mer innovativa 24% 76%..skapa nya aktörskonstellationer 23% 77%..tillgodose medarbetares önskemål och behov..bli mer kreativa 12% 11% 88% 89% Varje myndighet fick välja 1-5 av de som passade beskrivningen av myndigheten bäst Ja Nej Drivkrafterna finns dels ur externt avnämarperspektiv samt internt effektiviseringsperspektiv 8

9 Drivkrafterna bakom innovationsarbetet - Ledarna följarna De främsta drivkrafterna för myndighetens innovationsarbete är att.. Ja (62 myndigheter) Myndighetens innovationsarbete leder till de resultat som eftersträvas.. Nej (50 myndigheter)..tillgodose nya behov hos våra externa 82% 18%..tillgodose nya behov hos våra externa 80% 20%..effektivisera processer 79% 21%..effektivisera processer 69% 31%..fånga upp idéer för förbättringar 71% 29%..fånga upp idéer för förbättringar 61% 39%..öka användningen av ny teknik 44% 56%..öka användningen av ny teknik 49% 51%..ändra vad vi levererar som myndighet 32% 68%..ändra vad vi levererar som myndighet 37% 63%..motivera medarbetare 29% 71%..motivera medarbetare 24% 76%..bli mer innovativa 24% 76%..bli mer innovativa 24% 76%..skapa nya aktörskonstellationer 23% 77%..skapa nya aktörskonstellationer 22% 78%..tillgodose medarbetares önskemål och behov 6% 94%..tillgodose medarbetares önskemål och behov 18% 82%..bli mer kreativa 13% 87%..bli mer kreativa 8% 92% Ja Nej Ja Nej Bägge grupperna uppvisar liknande/samma profil avseende prioriterade drivkrafter 9

10 Syfte och för innovationsarbetet - Alla myndigheter Syfte och för innovationsarbetet beskrivs av att.. Alla (112 myndigheter) Det uppdrag som myndigheten har reglerar att innovationsarbete är en del av myndighetens verksamhet 46% 54% Myndigheten har uttalade mål för sitt innovationsarbete 44% 56% Myndigheten har en tydlig riktning för innovation 45% 55% Ja Nej Hälften av myndigheterna saknar uppdrag, mål eller riktning för sitt innovationsarbete 10

11 Syfte och för innovationsarbetet - Ledarna följarna Syfte och för innovationsarbetet beskrivs av att.. Ja (62 myndigheter) Myndighetens innovationsarbete leder till de resultat som eftersträvas.. Nej (50 myndigheter) Det uppdrag som myndigheten har reglerar att innovationsarbete är en del av myndighetens verksamhet 56% 44% Det uppdrag som myndigheten har reglerar att innovationsarbete är en del av myndighetens verksamhet 35% 65% Myndigheten har uttalade mål för sitt innovationsarbete 56% 44% Myndigheten har uttalade mål för sitt innovationsarbete 30% 70% Myndigheten har en tydlig riktning för innovation 63% 37% Myndigheten har en tydlig riktning för innovation 23% 77% Ja Nej Ja Nej De myndigheter som lyckas bäst har mer tydligt formulerat uppdrag, mål och riktning för innovationsarbetet 11

12 INNOVATIONSFÖRMÅGA Vad är Vilka Vilket arbetssätt Vilka resultat myndighetens förutsättningar tillämpas för att skapas genom uppdrag, syfte finns inom skapa innovations- och myndigheten för innovation? arbetet? avseende att driva innovation? innovation? 12

13 Kritisk massa och ledning av innovation - Alla myndigheter Resurser och ledning av innovationsarbetet beskrivs av att det finns.. Alla (112 myndigheter)..en kritisk massa av medarbetare som regelbundet arbetar med innovation 52% 48%..en tydlig ledning av innovationsarbete 43% 57%..en särskild grupp eller enhet som arbetar med innovation 34% 66%..en särskild roll/befattning för att arbeta med innovation (t ex innovationscoach/innovationsledare) 21% 79% Ja Nej Det saknas ofta tydlig ledning av innovationsarbetet samt resurser som kan arbeta erat med området 13

14 Kritisk massa och ledning av innovation - Ledarna följarna Resurser och ledning av innovationsarbetet beskrivs av att det finns.. Ja (62 myndigheter) Myndighetens innovationsarbete leder till de resultat som eftersträvas.. Nej (50 myndigheter)..en kritisk massa av medarbetare som regelbundet arbetar med innovation 67% 33%..en kritisk massa av medarbetare som regelbundet arbetar med innovation 34% 66%..en tydlig ledning av innovationsarbete 62% 38%..en tydlig ledning av innovationsarbete 22% 78%..en särskild grupp eller enhet som arbetar med innovation 44% 56%..en särskild grupp eller enhet som arbetar med innovation 22% 78%..en särskild roll/befattning för att arbeta med innovation 22% 78%..en särskild roll/befattning för att arbeta med innovation 20% 80% Ja Nej Ja Nej De myndigheter som lyckas bäst har en tydligare ledning och resurser för att driva innovationsarbetet 14

15 Förståelse för betydelsen av innovation - Alla myndigheter Det finns i myndigheten en god förståelse för betydelsen av innovationsarbete.. 1: Stämmer inte alls Alla (112 myndigheter) 7: Stämmer till fullo..hos ledningen 5,2..hos medarbetare 4, Medelvärde Det finns som regel en god förståelse för betydelsen av innovationsarbete bland ledarna 15

16 Förståelse för betydelsen av innovation - Ledarna följarna Det finns i myndigheten en god förståelse för betydelsen av innovationsarbete.. Ja (62 myndigheter) Myndighetens innovationsarbete leder till de resultat som eftersträvas.. Nej (50 myndigheter)..hos ledningen 18% 80%..hos ledningen 17% 26% 57%..hos medarbetare 12% 36% 53%..hos medarbetare 34% 36% 30% Stämmer ej Neutral Stämmer Stämmer ej Neutral Stämmer De myndigheter som lyckas bäst har högre grad av förståelse för betydelsen av innovation hos ledning och medarbetare 16

17 Hinder för innovationsarbetet - Alla myndigheter Det som hindrar oss från att bli framgångsrika i vårt innovationsarbete är....brist på tid..brist på finansiella resurser..brist på användning av systematiska arbetssätt och processer..brist på incitament för medarbetare..riskobenägenhet i myndigheten..brist på individer med rätt kompetens och engagemang..en kultur som inte uppmuntrar experimenterande och ifrågasättande..regulatoriska krav..brist på stöd från ledning..osäkerhet om användare skulle använda en ny tjänst 2,6 2,5 Alla (112 myndigheter) 1: Stämmer inte alls 3,3 3,3 3,2 3,1 3,0 4,0 3,7 4,7 7: Stämmer till fullo Medelvärde Brist på tid, resurser samt systematiska angreppssätt och processer utgör de största hindren i innovationsarbetet 17

18 Hinder i innovationsarbetet - Ledarna följarna Det som hindrar oss från att bli framgångsrika i vårt innovationsarbete är.. Myndighetens innovationsarbete leder till de resultat som eftersträvas.. Ja (62 myndigheter) Nej (50 myndigheter)..brist på tid 15% 22% 63%..brist på tid 25% 15% 60%..brist på finansiella resurser 35% 12% 53%..brist på finansiella resurser 47% 23% 30%..brist på användning av systematiska arbetssätt och processer 54% 21% 25%..brist på användning av systematiska arbetssätt och processer 30% 18% 52%..brist på incitament för medarbetare 63% 10% 27%..brist på incitament för medarbetare 45% 18% 36%..riskobenägenhet i myndigheten 58% 14% 29%..riskobenägenhet i myndigheten 52% 16% 32%..brist på individer med rätt kompetens och engagemang..en kultur som inte uppmuntrar experimenterande och ifrågasättande 69% 71% 13% 18% 8% 21%..brist på individer med rätt kompetens och engagemang..en kultur som inte uppmuntrar experimenterande och ifrågasättande 45% 50% 19% 26% 36% 24%..regulatoriska krav 60% 25% 15%..regulatoriska krav 51% 23% 26%..brist på stöd från ledning..osäkerhet om användare skulle använda en ny tjänst 79% 86% 11% 10% 7% 7% Stämmer ej Neutral Stämmer..brist på stöd från ledning..osäkerhet om användare skulle använda en ny tjänst 67% 61% 20% 26% 20% 7% Stämmer ej Neutral Stämmer Som helhet uppvisar de bägge grupperna av myndigheter liknande bedömning av det som hindrar innovationsarbetet 18

19 INNOVATIONSFÖRMÅGA Vad är Vilka Vilket arbetssätt Vilka resultat myndighetens förutsättningar tillämpas för att skapas genom uppdrag, syfte finns inom skapa innovations- och myndigheten för innovation? arbetet? avseende att driva innovation? innovation? 19

20 Grad av involvering i innovationsarbetet - Alla myndigheter I sitt innovationsarbete involverar myndigheten.. Alla (112 myndigheter)..medarbetare från olika delar av den egna organisationen 10% 20% 70%..externa parter 23% 21% 56%..avnämare/kunder/medborgare 39% 14% 47% Stämmer ej Neutral Stämmer Fokus för involvering i innovationsarbetet ligger på egen personal med relativt tydliga inslag av externa parter och avnämare 20

21 Grad av involvering i innovationsarbetet - Ledarna följarna I sitt innovationsarbete involverar myndigheten.. Myndighetens innovationsarbete leder till de resultat som eftersträvas.. Ja (62 myndigheter) Nej (50 myndigheter)..medarbetare från olika delar av den egna organisationen 3% 8% 89%..medarbetare från olika delar av den egna organisationen 18% 34% 48%..externa parter 16% 16% 67%..externa parter 32% 26% 42%..avnämare/kunder/medborgare 29% 10% 61%..avnämare/kunder/medborgare 51% 20% 29% Stämmer ej Neutral Stämmer Stämmer ej Neutral Stämmer Framgångsrika myndigheter har en avsevärt högre grad av involvering både avseende externa aktörer samt egen personal 21

22 Arbetssätt och metoder i innovationsarbetet - Alla myndigheter Det finns särskilda arbetssätt eller metoder.. Alla (112 myndigheter)..för att välja vilka idéer/projekt vi lägger resurser på..för att förstå behov hos avnämare/kunder/medborgare..för att synliggöra våra tjänster eller det vi levererar..för att förstå trender och/eller ny teknik..för att samarbeta med avnämare/kunder/medborgare i vårt..för att fånga idéer 30% 20% 28% 19% 30% 19% 30% 21% 34% 18% 42% 19% 50% 54% 51% 49% 48% 39%..för att utveckla och testa idéer 43% 20% 37%..för att stimulera kreativitet 51% 23% 25% Stämmer ej Neutral Stämmer Överlag så finns det en förbättringspotential i användning av rätt arbetssätt och metoder för att driva innovationsarbetet 22

23 Arbetssätt och metoder i innovationsarbetet - Ledarna följarna Det finns särskilda arbetssätt eller metoder.. Myndighetens innovationsarbete leder till de resultat som eftersträvas.. Ja (62 myndigheter) Nej (50 myndigheter)..för att välja vilka idéer/projekt vi lägger resurser på 21% 16% 62%..för att välja vilka idéer/projekt vi lägger resurser på 41% 24% 35%..för att förstå behov hos avnämare/kunder/medborgare 18% 15% 67%..för att förstå behov hos avnämare/kunder/medborgare 40% 23% 38%..för att synliggöra våra tjänster eller det vi levererar 18% 13% 69%..för att synliggöra våra tjänster eller det vi levererar 45% 27% 29%..för att förstå trender och/eller ny teknik 20% 16% 64%..för att förstå trender och/eller ny teknik 43% 27% 31%..för att samarbeta med avnämare/kunder/medborgare i vårt 23% 12% 65%..för att samarbeta med avnämare/kunder/medborgare i vårt 48% 25% 27%..för att fånga idéer 28% 15% 57%..för att fånga idéer 59% 24% 16%..för att utveckla och testa idéer 31% 17% 53%..för att utveckla och testa idéer 60% 23% 17%..för att stimulera kreativitet 43% 21% 36%..för att stimulera kreativitet 61% 27% 12% Stämmer ej Neutral Stämmer Stämmer ej Neutral Stämmer De som lyckas bäst använder i avsevärt högre grad särskilda arbetssätt och metoder i innovationsarbetet 23

24 INNOVATIONSFÖRMÅGA Vad är Vilka Vilket arbetssätt Vilka resultat myndighetens förutsättningar tillämpas för att skapas genom uppdrag, syfte finns inom skapa innovations- och myndigheten för innovation? arbetet? avseende att driva innovation? innovation? 24

25 Strategi för nyttorealisering - Alla myndigheter Myndighetens strategi för nyttorealisering - stegvisa innovationer - radikala innovationer Utvecklare (23%) Balanserade innovatörer (28%) Alla (112 myndigheter) Myndighetens innovationsarbete leder till de resultat som eftersträvas.. "Balanserade innovatörer" 14% 86% "Utvecklare" 26% 70% "Radikala innovatörer" 25% 25% 50% Förvaltare (4%) Siffrorna i matrisen avser antal myndigheter i respektive position Radikala innovatörer (4%) "Förvaltare" 60% 40% 0% 50% 100% Stämmer ej Neutral Stämmer Balanserade innovatörer som driver stegvisa och radikala innovationer lyckas bäst med att åstadkomma innovation 25

26 Resultat av innovationsarbetet - Alla myndigheter Myndighetens innovationsarbete resulterar i nya.. Alla (112 myndigheter)..former för samverkan/nya aktörskonstellationer 15% 19% 66%..organisatoriska strukturer, arbetssätt eller rutiner 16% 21% 64%..perspektiv och utmanande av vedertagna sanningar 24% 28% 49%..policys (nya sätt att tänka eller agera på) 21% 25% 54%..tjänster som myndigheten levererar 32% 15% 53% Stämmer ej Neutral Stämmer Överlag så finns det en förbättringspotential avseende det resultat som innovationsarbetet skapar 26

27 Resultat av innovationsarbetet - Ledarna följarna Myndighetens innovationsarbete resulterar i nya.. Myndighetens innovationsarbete leder till de resultat som eftersträvas.. Ja (62 myndigheter) Nej (50 myndigheter)..former för samverkan/nya aktörskonstellationer 7% 12% 81%..former för samverkan/nya aktörskonstellationer 25% 27% 48%..organisatoriska strukturer, arbetssätt eller rutiner 10% 12% 78%..organisatoriska strukturer, arbetssätt eller rutiner 23% 31% 46%..perspektiv och utmanande av vedertagna sanningar 17% 19% 64%..perspektiv och utmanande av vedertagna sanningar 33% 40% 28%..policys (nya sätt att tänka eller agera på) 15% 15% 69%..policys (nya sätt att tänka eller agera på) 28% 38% 34%..tjänster som myndigheten levererar 25% 12% 63%..tjänster som myndigheten levererar 40% 19% 40% Stämmer ej Neutral Stämmer Stämmer ej Neutral Stämmer De framgångsrika myndigheterna har en tydligare profil avseende det resultat som skapas genom innovationsarbetet 27

28 Sammanfattning - egenskaper för de myndigheter som lyckas bäst med innovation DRIVKRAFTER INNOVATIONSFÖRMÅGA RESULTAT Samhällsutveckling/ behov Innovation inom myndigheten.. Industriutveckling Teknikutveckling mer tydligt formulerat - uppdrag, - mål tydligare ledning mer/erade resurser högre grad av högre grad av involvering - externa aktörer - egen personal högre intensitet i innovationsarbetet - stegvisa - radikala..för att bidra till ökad effektivitet och samhällsnytta - riktning förståelse mer användning tydligare effekt/ - chefer av särskilda nyttorealisering - medarbetare arbetssätt och - externt metoder - internt 28

29 Paneldebatt Diskussion 29

30 Välkommen till nästa seminarium i oktober på temat: Innovation och förnyelse hur utformas, styrs och leds innovativa organisationer Seminarium Möjlighet att ta del av fördjupade resultat, analys och rekommendationer från innovationsstudien Anmäl dig via vår hemsida Välkommen! 30

31 Tack för din medverkan! 31

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter RAPPORT Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? Implement Consulting Group och forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, Sofia

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 1/7 Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn 2014-06-23 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn A AB Svenska Miljöstyrningsrådet Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga ~~~ ~ G:3 ~~CL' REGERINGEN Regeringsbeslut 1 vid regeringssammantrade 2016-02-04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEiV Ank. 2016 02 15 D/Dnr~~l~

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen 2014-01-14 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter under departementen A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Apotek

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (27) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen Fordonsregistreringsenheten

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga Regeringsbeslut III 5 REGERINGEN 2016-02-25 N2016/01642/EF Näringsdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm EKONOMiSTYRNINGSVERKEr Inkom Uppdrag att följa de statliga myndighetemas

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2016-02-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (26) Datum Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Helena Wessén Transportregisteravdelningen Registerhållningsenheten Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete IVA-projektet Innovation för tillväxt Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Webben är idag en av de viktigaste platserna för mötet mellan medborgare och myndighet. Myndigheterna satsar mycket

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Remiss N2016/06470/FF. Näringsdepartementet. Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72)

Remiss N2016/06470/FF. Näringsdepartementet. Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016:72) Remiss REGERINGSKANSLIET 2016-10-28 N2016/06470/FF Näringsdepartementet Enheten för främjande och förenkling Lena Ljungberg Tel. 08-405 14 30 Remiss av betänkande Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Läs mer

Sjukfrånvaro i staten 2015

Sjukfrånvaro i staten 2015 Dnr 2016/48-5 Sjukfrånvaro i staten 2015 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2016-05-04 2016/48-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-12-18 Fi2015/05652/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och i statliga myndigheter m.m. där regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2015 Antal och könsfördelning

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2014:57 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av myndighetsspecifika föreskrifter om arkivlokaler beslutade den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007 /99-5 Statliga myndigheter MISSIV DATUM DIARIENR -06-05 /99-5 ERT DATUM -04-19 10/07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006:08 103 33 Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Regeringskansliet. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Remissinstanser:

Regeringskansliet. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. Remissinstanser: Regeringskansliet Remiss 2017-02-23 S2017/00671/FS Socialdepartementet SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket Remissinstanser: 1 Arbetsförmedlingen 2 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1 (8) Myndigheternas avrop Affärsverket svenska kraftnät 202100-4284 Ja Frivilligt Allmänna reklamationsnämnden 202100-3625

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2016

Sjukfrånvaron i staten 2016 Sjukfrånvaron i staten 2016 myndigheter och sektorer Dnr 2017/57-5 MISSIV DATUM DIARIENR 2017-05-05 2017/57-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning Allmänna reklamationsnämnden Britta Ahnmé Kågerman 84 000 86 100 2,50 Arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson 105 800 109 000 3,02 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg 142 000 145 000 2,11 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018

Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Enheten för samverkan och planering Sofie Gustavsson Enligt sändlista Inbjudan att söka medel från anslag 2:4 Krisberedskap för 2018 De myndigheter

Läs mer

VÄLKOMNA! KUNDTRÄFF 2011 STHLM

VÄLKOMNA! KUNDTRÄFF 2011 STHLM VÄLKOMNA! DET ÄR NI SOM ÄR HÄR IDAG: Alvesta kommun, Aneby kommun, Arboga kommun, Arvika kommun, Bräcke kommun, Cancerfonden, Crane AB, Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Ekerö kommun, Enköpings

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2014:80 Utkom från trycket den 25 februari 2014 utfärdad den 13 februari 2014. Regeringen

Läs mer

Sammanställning av remissyttranden över delbetänkande Registerdata för forskning (SOU 2012:36F).

Sammanställning av remissyttranden över delbetänkande Registerdata för forskning (SOU 2012:36F). Promemoria 2012-08-27 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Departementssekreterare Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto Telefon 08-405 22 81 E-post ann-sofie.hollsten-yamamoto@education.ministry.se

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter

Remiss av förslag om att ändra Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:9) om miljörapport och ersätta dessa med nya föreskrifter 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Linda Sjöö Tel: 010-6981150 linda.sjoo @naturvardsverket.se MISSIV 2016-06-29 Ärendenr: NV-01427-16 Enligt sändlista Utskick endast per e-post Remiss av förslag

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär 2003-2006 (tkr) (operiodiserade inkomster) Finansiär 2003 2004 2005 Maj 05 - Jan Apr 05 Jan Apr Energimynd STATENS ENERGIMY 0 58 974 38 668 33

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

---------ii5i---------

---------ii5i--------- ~ Remiss ---------ii5i--------- REG ERI NGSKANSLI ET 2013-03-13 S2013/ 1826/ RU Socialdepartementet Upphandlingsutredningen 2010 - slutbetänkande (SO U 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Arbetstagarnyckeln 2015 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99)

Remittering av Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) _, R E G ER I N G S KAN S LI E T Remiss 2016-10-18 1\12015/04128/~lll Miljö- och energidepartementet Naturmiljöenheten Linnea Rosenlöf Telefon 08-405 37 89 Remittering av Riksintresseutredningens betänkande

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter ENKÄTSAMMANSTÄLLNING 2015-02-09 Dnr 508-2014/5510 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter TINA KEMPE I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter ENKÄTSAMMANSTÄLLNING 2016-06-17 Dnr 508-2015/4543 Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter TINA KEMPE I den Nationella geodatastrategin står att en snabb övergång till de nationella referenssystemen

Läs mer

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - -- REGERINGSKANSLIET Remiss 2017-06-29 Dnr N2017 /04517 /PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Enheten för plan-, bygg och bostadsfrågor Ann-Kristin Kaplan E-post: ann-kristin.

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om etikprövning av forskning som avser människor; SFS 2003:615 Utkom från trycket den 28 oktober 2003 utfärdad den 9 oktober 2003. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Cecilia Rydinger Alin 76 600 82 600 6 000 7,8% Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson 84 300 88 300 4 000 4,7% Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helena Lindberg

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

2015-11-26 Ku2015/02515/KL

2015-11-26 Ku2015/02515/KL Remiss 2015-11-26 Ku2015/02515/KL Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och livsmiljö Eva Stengård Telefon 08-405 34 73 E-post eva.stengard@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet (SOU 2015:89)

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg Regeringsbeslut IV:2 2014-12-18 U2014/7490/JÄM Utbildningsdepartementet Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Regeringens

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer