av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under Stefan Gehlin Datum ESV Dnr SE (EU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)"

Transkript

1 1/4 Datum ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna för budgetåret samt reviderat underlag för budgetåret Beräkningsförutsättningar Ekonomistyrningsverket ska enligt sin instruktion, 27 punkt 5 lämna underlagg till pris- och löneomräkningen. Grunderna för uppdraget avseende prisomräkning av lokalkostnad sdelen redovisas i regeringsbeslut Metod för sammanställns ning av lokalkostnadsdelarna i anslag, datera Den årliga prisomräkningen ska baseras på två komponenter, dels prisutvecklingen för kostnader i löpande hyresavtal, dels marknadsprisutvecklingenn i aktuell region. Särskilda beräkningsförutsättningar gällerr dock för donerade och av a institutionerna ägda byggnader, Harpsund, Sveriges lantbruksuniversitet, Kriminalvårdsstyrelsens anstalter, avtal som ursprungligen tecknats med Byggnadsstyrelsenn och ännu inte tecknats om samt huvudbyggnaderna för Kungl. Operan, Dramatiska Teatern, Nat- ionalmuseum, Naturhistoriskaa riksmuseet och Statens historiska museer. m Beräkning av prisomräkningstal förr löpande hyresavtal När det gäller hyresförändringar i löpandee hyresavtal som inte kann tecknas om m under beräkningsåret har regeringen angivit att det generellt bör förutsättas att hy- ran räknas om med 70 % av KPI-förändrin ngen mellan de två senaste oktobermåna- om med 70 % av förändringenn av KPI mellan oktober 2010 (305.57) och oktober 2011 (313.42), dvs. med % * 70 % = %. derna. De hyresavtal som inte kan tecknass om under år 2013 har därmed räknats Drottninggatan 89 Box Stockholm Tfn Bankgiro Fax Postgiro Org.nr/F-skattebevis SE (EU) Faktureringsadress Ekonomistyrningsverket FE Strömsund

2 2/4 Beräkning av prisomräkningstal förr hyresavtal som kan tecknas omm under beräkningsåret När det gäller hyresavtal som kan tecknas om under beräkningsåret, dvs. det kom- mande budgetåret, har regeringen angivit att en anpassning ska skee till marknads- rikthyresgrupper. För varje rikthyresgruppp fastställs en rikthyra förr beräkningsåret. hyrornas utveckling. De olika kommunerna ska placeras in i ett begränsat antall Rikthyresgrupper Landet har fr.o.m. beräkningsåret 2012 indelats i sex rikthyresgrup pper där samtliga kommuner inplacerats i någonn grupp (utom Stockholm som är fördelat på två grup- per). Vid genomgångenn av marknadsinformationen för de olika rikthyresgrupperna kon- staterades att vissa justeringarr behövde göras av kommuners inplacering i rikthy- kommuner har flyttats mellan olika rikthyresgrupper: resgrupp jämfört med underlaget som lämnats för budgetåret Nedanstående Kommun Jönköping Linköping Norrtälje Sundbyberg Flyttadd från gruppp Flyttad till grupp Rikthyror Av tabellen nedann framgår de rikthyresnivåer som tillämpats vid framtagninge en av underlaget för prisomräkningen för år 2013 samt till vilka rikthyresgrupper kom- munerna hör under detta år. Inom ( ) anges förändringen av rikthyresnivån sedan föregående år. Grupp Rikthyresgrupper 1 Stockholm innanför tullarna 2 Stockholm utanför tullarna, Solna och Sundbyberg 3 Göteborg och Malmö 4 I huvudsak kommuner nära Stockholm och vissa större städer Danderyd, Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Linköping, Lund, Nacka, Sollentuna, Täby, Uppsala Rikthyra kr/m 2 årr (+ +100) 1375 (+50) 1275 (+75) 1075 (-25)

3 3/4 5 6 I huvudsak större kommuner Borlänge, Borås, Botkyrka, Ekerö, Eskilstuna, Eslöv, Falun, Gotland, Halmstad, Haninge, Hudiksvall, Härryda, Hässleholm, Järfälla,, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Li- Nynäs- dingö, Luleå, Mölndal, Norrköping, Nyköping, hamn, Partille, Ronneby, Sigtuna, Skellefteå, Skövde, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Tyresö, Umeå, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Värnamo, Västerås, Växjö, Ystad, Ängelholm, Örebro Övriga kommuner 900 (+ +25) 675 (0) Rikthyrorna för samtliga rikthyresgrupperr i ovanstående tabell avspeglar mark- nadshyrorna för kontorslokaler i s.k. B-läge. Detta kan sägas representera ett läge nära men inte omedelbart i kommunens centrala delar. Särskilt beräkningsförfarande För Sveriges Lantbruksuniversitet, Kriminalvårdens anstalter och vissa v avtal i tidi- har omräkningstalen baserats på 70 % av förändringenn av KPI mellan oktober 2010 gare statliga fastigheter som inte tecknats om efter Byggnadsstyrelsens avveckling och För donerade och av institutionerna ägda fastigheter samt Harpsund har omräk- ningstalen baserats på 100 % av förändringen av KPI mellan oktober 2010 ochh För vissa myndigheters huvudbyggnader inom kultursektorn där regeringen beslu- tat attt en kostnadsbaserad hyra ska tillämpas har omräkningstalet baserats b på 70 % av förändringen av KPI mellan oktober 2010 och Underlag Beräkningen av prisomräkningstal för budgetåret 2013 samt reviderade prisomräk- ningstal för budgetåret 2012 har skett medd utgångspunkt från myndigheternas hy Beräkningen av reviderade prisomräkningstal för 2012 har i övrigt baserats på de rikthyresområden och rikthyror som redovisats i Ekonomistyrningsverkets skrivelse till regeringen, daterad , Redovisning av underlag för pris- omräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna för budgetåret samt revi- derat underlag för budgetåret resavtal så som de fanns redovisade till Ekonomistyrningsverket per den 16 januari 2011.

4 4/4 Redovisning Ett sammanvägt prisomräkningstal per anslag har beräknats för år 2013 där hänsyn tagits till andelen lokaler vars hyresavtal kan tecknas om respektive inte kan teck- nas om under beräkningsåret. På motsvarande sätt har ett revideratt prisomräknings- tal per anslag beräknats för årr För universitets- och högskolesektorn redovi- samt sas i likhet med tidigare år ettt samlat omräkningstal för hela sektorn. De prisomräkningstal som beräknats för respektive anslag för budgetåret 2013 reviderade prisomräkningstal för budgetåret 2012 framgår av bilaga 1 respektive bilagaa 2. I detta ärende har avdelningschefen Mattss Karlson beslutat. Funktionsansvarigg Stefan Gehlin har varit föredragande. I denn slutliga handläggningen har också utre- dare Björn Andersson deltagit. Matts Karlson Stefan Gehlin Direkt: Mobil: E-post: Fax:

5 Bilaga 1 Sida 1 av 10 Prisomräkningstal per anslag för budgetåret Anslag Anslagsnamn % Kommentar Kungliga hov- och slottsstaten Riksdagens ledamöter och partier m.m Riksdagens förvaltningsanslag Riksdagens ombudsmän, 7,99 justitieombudsmännen Sametinget -2, Regeringskansliet m.m. 1,87 Anslag med delvis ändamålslokaler Länsstyrelserna m.m. 3, Justitiekanslern 1, Datainspektionen 1, Valmyndigheten 3, Presstödsnämnden 1, Myndigheten för radio och tv 1, Svenska institutet för 1,80 europapolitiska studier samt EUinformation Statskontoret 1,80 Inkluderar Kompetensrådet för utveckling i staten Kammarkollegiet 1, Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 1,80 Samma omräkningsavtal som för anslag 02:01:008 Ekonomistyrningsverket Finanspolitiska rådet 1, Konjunkturinstitutet 1, Ekonomistyrningsverket 1, Statistiska centralbyrån 2, Finansinspektionen 6, Riksgäldskontoret 1, Bokföringsnämnden 3, Riksrevisionen 2, Finansmarknadsforskning 1,80 Samma omräkningstal som för anslag 24:01:001 Verket för innovationssystem Skatteverket 1, Kronofogdemyndigheten 2, Tullverket 7, Polisorganisationen 2, Säkerhetspolisen 1, Åklagarmyndigheten 2, Ekobrottsmyndigheten 1, Sveriges Domstolar 3, Kriminalvården 2,03 Anslag med delvis ändamålslokaler Brottsförebyggande rådet 1, Rättsmedicinalverket 1, Gentekniknämnden 3, Brottsoffermyndigheten 1,80

6 Bilaga 1 Sida 2 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Säkerhets- och 3,10 integritetsskyddsnämnden Domarnämnden 1, Freds- och säkerhetsfrämjande. verksamhet Inspektionen för strategiska 1,80 produkter Svenska institutet 1, Fredsfrämjande förbandsinsatser Vidmakthållande, avveckling m.m. av material och anläggningar Forskning och teknikutveckling Totalförsvarets 2,59 rekryteringsmyndighet Officersutbildning, m.m. 2, Försvarets radioanstalt 3, Totalförsvarets forskningsinstitut 1, Internationella 40,22 materielsamarbeten, industrifrågor m.m Försvarsexportmyndigheten 7, Försvarsunderrättelsedomstolen 1, Statens inspektion för 3,77 försvarsunderrättelseverksamhet Kustbevakningen 2, Krisberedskap 2, Myndigheten för samhällsskydd 2,08 och beredskap Statens haverikommission 1, Strålsäkerhetsmyndigheten 1, Elsäkerhetsverket 1, Styrelsen för internationellt 1,80 utvecklingssamarbete (Sida) Nordiska Afrikainstitutet 1, Folke Bernadotteakademin 2, Institutet för utvärdering av 1,80 internationellt utvecklingssamarbete Migrationsverket 4, Domstolsprövning i 2,00 utlänningsärenden Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 1,80 Nämndmyndighet inom Kammarkollegiet. Samma omräkningstal som för anslag Statens beredning för medicinsk utvärdering 02:01:002 Kammarkollegiet. 1,80

7 Bilaga 1 Sida 3 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Tandvårds- och 1,80 läkemedelsförmånsverket Myndigheten för vårdanalys 1, Statens folkhälsoinstitut -7, Smittskyddsinstitutet 1, Alkoholsortimentsnämnden Myndigheten för 1,80 handikappolitisk samordning Statens institutionsstyrelse 1, Barnombudsmannen 6, Myndigheten för internationella 7,99 adoptionsfrågor Forskningsrådet för arbetsliv och 7,90 socialvetenskap: Förvaltning Socialstyrelsen 1, Försäkringskassan 1, Inspektionen för 1,80 socialförsäkringar Pensionsmyndigheten 2, Diskrimineringsombudsmannen 1, Arbetsförmedlingens 3,39 förvaltningskostnader Rådet för Europeiska 2,56 socialfonden i Sverige Institutet för 4,87 arbetsmarknadspolitisk utvärdering Inspektionen för -0,01 arbetslöshetsförsäkringen Bidrag till administration av grundbeloppet Arbetsmiljöverket 1, Arbetsdomstolen 2, Medlingsinstitutet 7, Centrala studiestödsnämnden 2,67 m.m Överklagandenämnden för 3,84 studiestöd Statens skolverk 1, Statens skolinspektion 1, Specialpedagogiska 2,75 skolmyndigheten Sameskolstyrelsen 1, Förstärkning av basfärdigheter Myndigheten för yrkeshögskolan 3, Utveckling av vuxenutbildning. m.m.

8 Bilaga 1 Sida 4 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Högskoleverket 1, Verket för högskoleservice 1, Uppsala universitet: Uppsala universitet: Forskning Lunds universitet: Lunds universitet: Forskning och Göteborgs universitet: Göteborgs universitet: Forskning Stockholms universitet: Stockholms universitet: Forskning Umeå universitet: Umeå universitet: Forskning och Linköpings universitet: Linköpings universitet: Forskning Karolinska institutet: Karolinska institutet: Forskning

9 Bilaga 1 Sida 5 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Kungl. Tekniska högskolan: Kungl. Tekniska högskolan: Forskning Luleå tekniska universitet: Luleå tekniska universitet: Forskning Karlstads universitet: Karlstads universitet: Forskning Linnéuniversitetet: Linnéuniversitetet: Forskning Örebro universitet: Örebro universitet: Forskning Mittuniversitetet: Mittuniversitetet: Forskning och Blekinge tekniska högskola: Blekinge tekniska högskola: Forskning Malmö högskola: Malmö högskola: Forskning och

10 Bilaga 1 Sida 6 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Mälardalens högskola: Mälardalens högskola: Forskning Dans- och cirkushögskolan: Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Stockholms dramatiska högskola: Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Gymnastik- och idrottshögskolan: Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och Högskolan i Borås: Högskolan i Borås: Forskning Högskolan Dalarna: Högskolan Dalarna: Forskning Högskolan på Gotland: Högskolan på Gotland: Forskning Högskolan i Gävle: Högskolan i Gävle: Forskning

11 Bilaga 1 Sida 7 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Högskolan i Halmstad: Högskolan i Halmstad: Forskning Högskolan i Kristianstad: Högskolan i Kristianstad: Forskning Högskolan i Skövde: Högskolan i Skövde: Forskning Högskolan Väst: Högskolan Väst: Forskning och Konstfack: Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Konsthögskolan: Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Operahögskolan i Stockholm: Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete

12 Bilaga 1 Sida 8 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Södertörns högskola: Södertörns högskola: Forskning Försvarshögskolan: Försvarshögskolan: Forskning Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m Särskilda åttaganden för universitet och högskolor Ersättning för klinisk utbildning och forskning Vetenskapsrådet: Förvaltning 1, Rymdstyrelsen: 3, Institutet för rymdfysik 2, Kungl. Biblioteket 1,93 Anslag med huvudsakligen ändamålslokaler Polarforskningssekretariatet 0, Centrala etikprövningsnämnden Inga egna lokaler, tjänsten köps från universiteten Regionala etikprövningsnämnder Inga egna lokaler, tjänsten köps från universiteten Internationella programkontoret 1,77 för utbildningsområdet Statens kulturråd 1, Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete Skapande skola Bidrag till regional kulturverksamhet Myndigheten för kulturanalys 1,80

13 Bilaga 1 Sida 9 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voxenåsen 2,16 Anslag med delvis ändamålslokaler. Drottningholms slottsteater har inga lokalkostnader som finansieras från anslaget Statens musikverk 1, Talboks- och 1,80 punktskriftsbiblioteket Bidrag till Stiftelsen för lättläst 1,93 nyhetsinformation och litteratur Institutet för språk och 2,05 folkminnen Statens konstråd 1, Nämnden för hemslöjdsfrågor Konstnärsnämnden 1, Riksarkivet 2, Riksantikvarieämbetet 1, Centrala museer: Myndigheter 7,11 Anslag med huvudsakligen ändamålslokaler Centrala museer: Stiftelser 3,55 Anslag med huvudsakligen ändamålslokaler Bidrag till vissa museer 2, Riksutställningar 3, Forum för levande historia 1, Nämnden för statligt stöd till 1,80 trossamfund Statens medieråd 1, Ungdomsstyrelsen 1, Bidrag till folkbildning 1,80 Omräkningstalet för Folkbildningsrådets egna lokaler är 3,10 %. Underlag för övriga lokaler saknas. Omräkningstalet är beräknat på 70 % av KPI-förändringen Bidrag till kontakttolkutbildning Lotteriinspektionen 1, Statens bostadskreditnämnd: 1, Boverket 5, Statens geotekniska institut 16, Lantmäteriet 1, Statens va-nämnd 1, Marknadsdomstolen 3, Konsumentverket 1, Allmänna reklamationsnämnden 1, Fastighetsmäklarnämnden 3, Naturvårdsverket 5, Kemikalieinspektionen 21, Sveriges meteorologiska och 1,82 hydrologiska institut Havs- och vattenmyndigheten 9,53

14 Bilaga 1 Sida 10 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Forskningsrådet för miljö, 1,80 areella näringar och samhällsbyggande: Statens energimyndighet: 3, Energimarknadsinspektionen: 1, Trafikverket 3, Statens väg- och 1,80 transportforskningsinstitut Transportstyrelsen 2, Trafikanalys 5, Post- och telestyrelsen: 2,12 för vissa myndighetsuppgifter Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Skogsstyrelsen 2, Statens veterinärmedicinska 1,80 anstalt Bidrag till veterinär fältverksamhet Anslaget finansierar inte lokalerna för distriktsveterinärorganisationen Statens jordbruksverk 2, Livsmedelsverket 1, Sveriges lantbruksuniversitet 1,80 Anslag med delvis ändamålslokaler Verket för innovationssystem: 1, Institutens strategiska kompetensmedel m.m Tillväxtverket 4, Myndigheten för tillväxtpolitiska -6,69 utvärderingar och analyser Turistfrämjande Sveriges geologiska 1,58 undersökning: Geologiska undersökningsverksamhet m.m Patentbesvärsrätten 1, Konkurrensverket 1, Bidrag till kommersialisering av 0,00 kunskap och innovation m.m Styrelsen för ackreditering och 1,80 teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet Kommerskollegium 1, Investeringsfrämjande 1,80

15 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Reviderade prisomräkningstal per anslag för budgetåret Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Kungliga hov- och slottsstaten Riksdagens ledamöter och partier m.m Riksdagens förvaltningsanslag Riksdagens ombudsmän, 1,04 1,04 0,00 justitieombudsmännen Sametinget 1,77 1,79 +0, Regeringskansliet m.m. -0,68 0,25 +0, Länsstyrelserna m.m. 0,31 0,43 +0, Justitiekanslern 1,04 1,04 0, Datainspektionen 1,04 1,04 0, Valmyndigheten 1,04 8,16 +7, Presstödsnämnden 1,04 1,04 0, Myndigheten för radio och tv 1,04 1,04 0, Svenska institutet för europapolitiska studier samt EUinformation 1,04 1,04 0, Statskontoret 1,04 1,04 0,00 Inkluderar Kompetensrådet för utveckling i staten Kammarkollegiet 0,88 0,82-0, Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 1,04 1,04 0,00 Samma omräkningsavtal som för anslag 02:01: Finanspolitiska rådet 0,31 1,04 +0, Konjunkturinstitutet 0,31 0,99 +0, Ekonomistyrningsverket 1,04 1,04 0, Statistiska centralbyrån 1,09 1,09 0, Finansinspektionen 1,04 1,04 0, Riksgäldskontoret 7,68 7,68 0, Bokföringsnämnden 1,04 1,04 0, Riksrevisionen -4,67-4,76-0, Finansmarknadsforskning 6,23 6,23 0,00 Samma omräkningsavtal som för anslag 24:01: Skatteverket 0,44 0,43-0, Kronofogdemyndigheten 0,39 0,43 +0, Tullverket 1,81 2,55 +0, Polisorganisationen 1,26 1,32 +0, Säkerhetspolisen 1,26-5,35-6, Åklagarmyndigheten 0,97 0,94-0, Ekobrottsmyndigheten 2,60 1,82-0, Sveriges Domstolar 0,81 0,86 +0, Kriminalvården 1,12 1,32 +0, Brottsförebyggande rådet -5,35-5,35 0, Rättsmedicinalverket 2,70 3,21 +0, Gentekniknämnden 8,16 8,16 0, Brottsoffermyndigheten 1,04 1,04 0,00

16 Bilaga 2 Sida 2 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Säkerhets- och 1,04 1,04 0,00 integritetsskyddsnämnden Domarnämnden 1,04 1,04 0, Freds- och säkerhetsfrämjande 0,00 0,00 0,00 verksamhet Inspektionen för strategiska 1,04 1,04 0,00 produkter Svenska institutet 1,29 1,04-0, Fredsfrämjande förbandsinsatser Vidmakthållande, avveckling m.m. av material och anläggningar Forskning och teknikutveckling Totalförsvarets 4,90 1,43-3,47 rekryteringsmyndighet Officersutbildning, m.m. 0,92 1,03 +0, Försvarets radioanstalt 2,86 2,86 0, Totalförsvarets forskningsinstitut 1,04 1,04 0, Internationella 1,04 1,04 0,00 materielsamarbeten, industrifrågor m.m Försvarsexportmyndigheten 1,04 1,16 +0, Försvarsunderrättelsedomstolen 1,04 1,04 0, Statens inspektion för -3,53-3,29 +0,24 försvarsunderrättelseverksamhet Kustbevakningen 1,04 1,18 +0, Krisberedskap 1,42 1,42 0, Myndigheten för samhällsskydd -1,33-1,24 +0,09 och beredskap Statens haverikommission 1,04 1,04 0, Strålsäkerhetsmyndigheten 1,04 1,04 0, Elsäkerhetsverket 0,86 0,86 0, Styrelsen för internationellt 1,04 1,04 0,00 utvecklingssamarbete (Sida) Nordiska Afrikainstitutet 4,23 4,23 0, Folke Bernadotteakademin 2,08 2,17 +0, Institutet för utvärdering av 1,04 1,04 0,00 internationellt utvecklingssamarbete Migrationsverket 1,04 1,04 0, Domstolsprövning i 2,09 2,12 +0,03 utlänningsärenden Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 1,04 0,82-0,22 Samma omräkningsavtal som för anslag 02:01:002 Kammarkollegiet Statens beredning för medicinsk 1,04 1,04 0,00 utvärdering Tandvårds- och 0,00 0,00 0,00 läkemedelsförmånsverket Myndigheten för vårdanalys 1,04 1,04 0,00

17 Bilaga 2 Sida 3 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Statens folkhälsoinstitut 1,39 1,04-0, Smittskyddsinstitutet 0,92 0,87-0, Alkoholsortimentsnämnden Myndigheten för 1,04 1,04 0,00 handikappolitisk samordning Statens institutionsstyrelse 1,07 1,17 +0, Barnombudsmannen 1,04 1,04 0, Myndigheten för internationella 1,04 1,04 0,00 adoptionsfrågor Forskningsrådet för arbetsliv och 0,94 0,94 0,00 socialvetenskap: Förvaltning Socialstyrelsen 1,29 0,98-0, Försäkringskassan 1,34 1,22-0, Inspektionen för 1,04 1,04 0,00 socialförsäkringar Pensionsmyndigheten 2,06 2,07 +0, Diskrimineringsombudsmannen 1,04 1,04 0, Arbetsförmedlingens 0,62 0,79 +0,17 förvaltningskostnader Rådet för Europeiska 1,37 1,44 +0,07 socialfonden i Sverige Institutet för 1,04 1,04 0,00 arbetsmarknadspolitisk utvärdering Inspektionen för 1,26 1,04-0,22 arbetslöshetsförsäkringen Bidrag till administration av grundbeloppet Arbetsmiljöverket 2,06 1,89-0, Arbetsdomstolen -5,08-5,08 0, Medlingsinstitutet 1,04 1,04 0, Centrala studiestödsnämnden 0,22 0,22 0,00 m.m Överklagandenämnden för 1,04 1,04 0,00 studiestöd Statens skolverk 1,15 1,15 0, Statens skolinspektion 0,32 0,32 0, Specialpedagogiska 0,97 1,23 +0,26 skolmyndigheten Sameskolstyrelsen 1,07 1,07 0, Förstärkning av basfärdigheter Myndigheten för yrkeshögskolan 1,04 1,04 0, Utveckling av vuxenutbildning m.m Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Högskoleverket 1,04 1,04 0, Verket för högskoleservice 1,04 1,70 +0,66

18 Bilaga 2 Sida 4 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Uppsala universitet: Uppsala universitet: Forskning Lunds universitet: Lunds universitet: Forskning och Göteborgs universitet: Göteborgs universitet: Forskning Stockholms universitet: Stockholms universitet: Forskning Umeå universitet: Umeå universitet: Forskning och Linköpings universitet: Linköpings universitet: Forskning Karolinska institutet: Karolinska institutet: Forskning Kungl. Tekniska högskolan: Kungl. Tekniska högskolan: Forskning Luleå tekniska universitet: Luleå tekniska universitet: Forskning Karlstads universitet: Karlstads universitet: Forskning Linnéuniversitetet: Linnéuniversitetet: Forskning och Örebro universitet: Örebro universitet: Forskning och Mittuniversitetet:

19 Bilaga 2 Sida 5 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Mittuniversitetet: Forskning och Blekinge tekniska högskola: Blekinge tekniska högskola: Forskning Malmö högskola: Malmö högskola: Forskning och Mälardalens högskola: Mälardalens högskola: Forskning Dans- och cirkushögskolan: Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Stockholms dramatiska högskola: Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Gymnastik- och idrottshögskolan: Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning Högskolan i Borås: Högskolan i Borås: Forskning Högskolan Dalarna: Högskolan Dalarna: Forskning Högskolan på Gotland: Högskolan på Gotland: Forskning Högskolan i Gävle: Högskolan i Gävle: Forskning Högskolan i Halmstad: Högskolan i Halmstad: Forskning Högskolan i Kristianstad:

20 Bilaga 2 Sida 6 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Högskolan i Kristianstad: Forskning Högskolan i Skövde: Högskolan i Skövde: Forskning Högskolan Väst: Högskolan Väst: Forskning och Konstfack: Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Konsthögskolan: Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Operahögskolan i Stockholm: Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Södertörns högskola: Södertörns högskola: Forskning Försvarshögskolan: Försvarshögskolan: Forskning Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m Särskilda åttaganden för universitet och högskolor Ersättning för klinisk utbildning och forskning Vetenskapsrådet: Förvaltning 1,04 1,04 0, Rymdstyrelsen: 8,16 8,16 0, Institutet för rymdfysik 1,21 1,25 +0, Kungl. Biblioteket 1,11 1,43 +0,32

21 Bilaga 2 Sida 7 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Polarforskningssekretariatet 6,57 4,69-1, Centrala etikprövningsnämnden Regionala etikprövningsnämnder Internationella programkontoret 1,04 1,04 0,00 för utbildningsområdet Statens kulturråd 1,04 1,04 0, Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete Skapande skola Bidrag till regional kulturverksamhet Myndigheten för kulturanalys 1,04 1,04 0, Bidrag till Operan, Dramaten, 1,19 1,15-0,04 Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voxenåsen Statens musikverk 0,50 0,39-0, Talboks- och 1,04 1,04 0,00 punktskriftsbiblioteket Bidrag till Stiftelsen för lättläst 1,04 1,04 0,00 nyhetsinformation och litteratur Institutet för språk och 0,69 0,69 0,00 folkminnen Statens konstråd 1,04 1,04 0, Nämnden för hemslöjdsfrågor Konstnärsnämnden 1,04 1,04 0, Riksarkivet 1,08 0,98-0, Riksantikvarieämbetet 1,00 1,00 0, Centrala museer: Myndigheter 0,64 0,52-0, Centrala museer: Stiftelser 0,81 0,81 0, Bidrag till vissa museer 1,08 1,06-0, Riksutställningar 1,04 1,04 0, Forum för levande historia 1,04 1,04 0, Nämnden för statligt stöd till 1,04 1,04 0,00 trossamfund Statens medieråd 0,00 1,04 +1,04 Inget omräkningstal redovisades i det ordinarie underlaget Ungdomsstyrelsen 7,76 1,04-6, Bidrag till folkbildning 1,04 1,04 0, Bidrag till kontakttolkutbildning Lotteriinspektionen 1,04 1,04 0, Statens bostadskreditnämnd: 1,04 1,04 0, Boverket 1,04 1,04 0, Statens geotekniska institut 1,13 1,08-0, Lantmäteriet 1,01 0,88-0, Statens va-nämnd 1,04 1,04 0,00

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna 2009:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Miljöledning i staten 2011

Miljöledning i staten 2011 NV-03501-12 2012-04-12 Miljöledning i staten 2011 En redovisning BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Statliga myndigheter 1

Statliga myndigheter 1 Statliga myndigheter 1 A Affärsverket svenska kraftnät Akademien för de fria konsterna Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden Allmänna pensionsfonden Allmänna reklamationsnämnden Ambassader Ansvarsnämnd,

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Myndigheternas IT-rankning

Myndigheternas IT-rankning 21 augusti 2008 Myndigheternas IT-rankning E-förvaltning i myndigheter och kommuner 2008 Sammanfattning Stockholms Handelskammares första undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen hos statliga myndigheter

Läs mer

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66)

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) Remiss 2003-02-11 U 2002/4776 U 2002/4869 Utbildningsdepartementet Skolenheten Mikael Sandström Telefon 08-405 18 65 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013)

Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige- Förslag och ställningstaganden (Meddelande 5 2013) - -- R E G E R l N G S KAN S L l E T 2013-11-25 L2013/2767/LB Remiss Landsbygdsdepartementet Skogs- och lantbruksenheten Remiss avseende skogsstyrelsens Förstudie om ett nationellt skogsprogram för Sverige-

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44

Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44 Rapport Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 2014:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 ESV 2015:50 Analys nr 4 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden.

Läs mer

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris!

Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Hemförsäkring för dig som är HSB-medlem! En riktigt bra hemförsäkring anpassad till dig som HSB-medlem. Självklart till ett förmånligt pris! Som kund hos If får du allt det här...... en hemförsäkring speciellt

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Missiv till remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer

Missiv till remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer 2009-12-22 Dnr 2008:00741 Missiv till remiss om kursplaner och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer Regeringsuppdraget I januari 2009 gav regeringen Skolverket i uppdrag att utarbeta nya

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-08-30 Boindex steg till 114,1 andra kvartalet 2011 lägre huspriser höjer husköpkraften Boindex steg till 114,1 andra kvartalet i år, från

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-08-25 Boindex steg till 142,0 andra kvartalet 2009 husköpkraften har stärkts till tidigare höga nivåer Boindex steg till 142,0 andra kvartalet,

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Utlysning av stipendium

Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning Datum 2014-06-11 Bilaga till FHS Ö 348/2014 Sida 1 (1) Utlysning av stipendium Delegationen för militärhistorisk forskning utlyser härmed ett stipendium för

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2009-12-03 Boindex steg till 146,7 tredje kvartalet 2009 uppgången det senaste året är den största i Boindex historia Boindex steg till 146,7 tredje

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3 Analys Statliga myndigheters lokaler Utveckling av lokalhyror och areor ESV 214:53 Analys 3 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Arbetstagarnyckeln 2012 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån

Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Lätt att hitta lätt att låna Sammanställning av remissvar på utredningen av bibliotekens fjärrlån Del 2: Ställningstaganden Frågorna i webbenkäten Foto: KB KB dnr 50 554 2009 2010/2011 1 Del 2: Remissvar

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen ~ 1-. REGERI NGSKANSLIET Remiss 2013-01-24 S2012/ 8708/ PBB (S2013/249/PBB) Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-4053257, I Remiss av två betänkanden Ökat bostadsbyggande

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 016 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning...

Läs mer

2012-02-07 L2011/3138

2012-02-07 L2011/3138 Remiss 2012-02-07 L2011/3138 Landsbygdsdepartementet Djurskyddsutredningens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän 2. Hovrätten för Västra Sverige 3. Uppsala

Läs mer

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index)

Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Sammanfattande rapport av nationell NKI-undersökning (Nöjd Kund-Index) Fakta om undersökningen Målgrupp Metod Startdatum 27 februari 2009 Stoppdatum 22 mars 2009 Antal invitationer 7 210 Kompletta svar

Läs mer

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004

Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 STATISTISK ANALYS Marie Kahlroth Avdelningen för statistik och analys 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2008-06-17, Analys nr 2008/8 Forskningsanslagen har inte ökat sedan 2004 Universitetens

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer

Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Rekryteringsmyndighetens riktlinjer Riktlinjer om urvalstjänster 2012:1 beslutade den 24 september 2012 Definition av begreppet urvalstjänster Urvalstjänster är de uppdrag som Rekryteringsmyndigheten utför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken; SFS 2013:946 Utkom från trycket den 3 december 2013 utfärdad den 21 november 2013. Regeringen föreskriver

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringsbeslut I 2 REGERINGEN 2013-11-28 N2013/5553/ENT Näringsdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona mil. i Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03)

Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) Anmälda till emedborgarveckan 2015, alfabetisk ordning: (2015-09-03) ABF Södra Småland ALF Lärcentrum, Härnösand Almåsgymnasiet & Vuxenutbildningens bibliotek, Borås Angereds bibliotek Arboga bibliotek

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

2012-08-17 M2012/2031/R

2012-08-17 M2012/2031/R Remiss 2012-08-17 M2012/2031/R Miljödepartementet Promemoria Identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser Remissinstanser: 1. Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 2. Förvaltningsrätten

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 244

Kontraktsförteckning. Urvalsdatum: Sidan 1 av 244 Kontraktsförteckning Urval: Län: s län Urvalsdatum: Sidan 1 av 244 Botkyrka AB84620001 Botkyrka 2002-04-01 Moderna museet Tumba 7:150, 7:234 2012-12-31 2022-12-31 magasin Riksantikvarieämb/Svensk Musei

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer