av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under Stefan Gehlin Datum ESV Dnr SE (EU)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)"

Transkript

1 1/4 Datum ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna för budgetåret samt reviderat underlag för budgetåret Beräkningsförutsättningar Ekonomistyrningsverket ska enligt sin instruktion, 27 punkt 5 lämna underlagg till pris- och löneomräkningen. Grunderna för uppdraget avseende prisomräkning av lokalkostnad sdelen redovisas i regeringsbeslut Metod för sammanställns ning av lokalkostnadsdelarna i anslag, datera Den årliga prisomräkningen ska baseras på två komponenter, dels prisutvecklingen för kostnader i löpande hyresavtal, dels marknadsprisutvecklingenn i aktuell region. Särskilda beräkningsförutsättningar gällerr dock för donerade och av a institutionerna ägda byggnader, Harpsund, Sveriges lantbruksuniversitet, Kriminalvårdsstyrelsens anstalter, avtal som ursprungligen tecknats med Byggnadsstyrelsenn och ännu inte tecknats om samt huvudbyggnaderna för Kungl. Operan, Dramatiska Teatern, Nat- ionalmuseum, Naturhistoriskaa riksmuseet och Statens historiska museer. m Beräkning av prisomräkningstal förr löpande hyresavtal När det gäller hyresförändringar i löpandee hyresavtal som inte kann tecknas om m under beräkningsåret har regeringen angivit att det generellt bör förutsättas att hy- ran räknas om med 70 % av KPI-förändrin ngen mellan de två senaste oktobermåna- om med 70 % av förändringenn av KPI mellan oktober 2010 (305.57) och oktober 2011 (313.42), dvs. med % * 70 % = %. derna. De hyresavtal som inte kan tecknass om under år 2013 har därmed räknats Drottninggatan 89 Box Stockholm Tfn Bankgiro Fax Postgiro Org.nr/F-skattebevis SE (EU) Faktureringsadress Ekonomistyrningsverket FE Strömsund

2 2/4 Beräkning av prisomräkningstal förr hyresavtal som kan tecknas omm under beräkningsåret När det gäller hyresavtal som kan tecknas om under beräkningsåret, dvs. det kom- mande budgetåret, har regeringen angivit att en anpassning ska skee till marknads- rikthyresgrupper. För varje rikthyresgruppp fastställs en rikthyra förr beräkningsåret. hyrornas utveckling. De olika kommunerna ska placeras in i ett begränsat antall Rikthyresgrupper Landet har fr.o.m. beräkningsåret 2012 indelats i sex rikthyresgrup pper där samtliga kommuner inplacerats i någonn grupp (utom Stockholm som är fördelat på två grup- per). Vid genomgångenn av marknadsinformationen för de olika rikthyresgrupperna kon- staterades att vissa justeringarr behövde göras av kommuners inplacering i rikthy- kommuner har flyttats mellan olika rikthyresgrupper: resgrupp jämfört med underlaget som lämnats för budgetåret Nedanstående Kommun Jönköping Linköping Norrtälje Sundbyberg Flyttadd från gruppp Flyttad till grupp Rikthyror Av tabellen nedann framgår de rikthyresnivåer som tillämpats vid framtagninge en av underlaget för prisomräkningen för år 2013 samt till vilka rikthyresgrupper kom- munerna hör under detta år. Inom ( ) anges förändringen av rikthyresnivån sedan föregående år. Grupp Rikthyresgrupper 1 Stockholm innanför tullarna 2 Stockholm utanför tullarna, Solna och Sundbyberg 3 Göteborg och Malmö 4 I huvudsak kommuner nära Stockholm och vissa större städer Danderyd, Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Linköping, Lund, Nacka, Sollentuna, Täby, Uppsala Rikthyra kr/m 2 årr (+ +100) 1375 (+50) 1275 (+75) 1075 (-25)

3 3/4 5 6 I huvudsak större kommuner Borlänge, Borås, Botkyrka, Ekerö, Eskilstuna, Eslöv, Falun, Gotland, Halmstad, Haninge, Hudiksvall, Härryda, Hässleholm, Järfälla,, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Li- Nynäs- dingö, Luleå, Mölndal, Norrköping, Nyköping, hamn, Partille, Ronneby, Sigtuna, Skellefteå, Skövde, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Tyresö, Umeå, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Värnamo, Västerås, Växjö, Ystad, Ängelholm, Örebro Övriga kommuner 900 (+ +25) 675 (0) Rikthyrorna för samtliga rikthyresgrupperr i ovanstående tabell avspeglar mark- nadshyrorna för kontorslokaler i s.k. B-läge. Detta kan sägas representera ett läge nära men inte omedelbart i kommunens centrala delar. Särskilt beräkningsförfarande För Sveriges Lantbruksuniversitet, Kriminalvårdens anstalter och vissa v avtal i tidi- har omräkningstalen baserats på 70 % av förändringenn av KPI mellan oktober 2010 gare statliga fastigheter som inte tecknats om efter Byggnadsstyrelsens avveckling och För donerade och av institutionerna ägda fastigheter samt Harpsund har omräk- ningstalen baserats på 100 % av förändringen av KPI mellan oktober 2010 ochh För vissa myndigheters huvudbyggnader inom kultursektorn där regeringen beslu- tat attt en kostnadsbaserad hyra ska tillämpas har omräkningstalet baserats b på 70 % av förändringen av KPI mellan oktober 2010 och Underlag Beräkningen av prisomräkningstal för budgetåret 2013 samt reviderade prisomräk- ningstal för budgetåret 2012 har skett medd utgångspunkt från myndigheternas hy Beräkningen av reviderade prisomräkningstal för 2012 har i övrigt baserats på de rikthyresområden och rikthyror som redovisats i Ekonomistyrningsverkets skrivelse till regeringen, daterad , Redovisning av underlag för pris- omräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna för budgetåret samt revi- derat underlag för budgetåret resavtal så som de fanns redovisade till Ekonomistyrningsverket per den 16 januari 2011.

4 4/4 Redovisning Ett sammanvägt prisomräkningstal per anslag har beräknats för år 2013 där hänsyn tagits till andelen lokaler vars hyresavtal kan tecknas om respektive inte kan teck- nas om under beräkningsåret. På motsvarande sätt har ett revideratt prisomräknings- tal per anslag beräknats för årr För universitets- och högskolesektorn redovi- samt sas i likhet med tidigare år ettt samlat omräkningstal för hela sektorn. De prisomräkningstal som beräknats för respektive anslag för budgetåret 2013 reviderade prisomräkningstal för budgetåret 2012 framgår av bilaga 1 respektive bilagaa 2. I detta ärende har avdelningschefen Mattss Karlson beslutat. Funktionsansvarigg Stefan Gehlin har varit föredragande. I denn slutliga handläggningen har också utre- dare Björn Andersson deltagit. Matts Karlson Stefan Gehlin Direkt: Mobil: E-post: Fax:

5 Bilaga 1 Sida 1 av 10 Prisomräkningstal per anslag för budgetåret Anslag Anslagsnamn % Kommentar Kungliga hov- och slottsstaten Riksdagens ledamöter och partier m.m Riksdagens förvaltningsanslag Riksdagens ombudsmän, 7,99 justitieombudsmännen Sametinget -2, Regeringskansliet m.m. 1,87 Anslag med delvis ändamålslokaler Länsstyrelserna m.m. 3, Justitiekanslern 1, Datainspektionen 1, Valmyndigheten 3, Presstödsnämnden 1, Myndigheten för radio och tv 1, Svenska institutet för 1,80 europapolitiska studier samt EUinformation Statskontoret 1,80 Inkluderar Kompetensrådet för utveckling i staten Kammarkollegiet 1, Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 1,80 Samma omräkningsavtal som för anslag 02:01:008 Ekonomistyrningsverket Finanspolitiska rådet 1, Konjunkturinstitutet 1, Ekonomistyrningsverket 1, Statistiska centralbyrån 2, Finansinspektionen 6, Riksgäldskontoret 1, Bokföringsnämnden 3, Riksrevisionen 2, Finansmarknadsforskning 1,80 Samma omräkningstal som för anslag 24:01:001 Verket för innovationssystem Skatteverket 1, Kronofogdemyndigheten 2, Tullverket 7, Polisorganisationen 2, Säkerhetspolisen 1, Åklagarmyndigheten 2, Ekobrottsmyndigheten 1, Sveriges Domstolar 3, Kriminalvården 2,03 Anslag med delvis ändamålslokaler Brottsförebyggande rådet 1, Rättsmedicinalverket 1, Gentekniknämnden 3, Brottsoffermyndigheten 1,80

6 Bilaga 1 Sida 2 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Säkerhets- och 3,10 integritetsskyddsnämnden Domarnämnden 1, Freds- och säkerhetsfrämjande. verksamhet Inspektionen för strategiska 1,80 produkter Svenska institutet 1, Fredsfrämjande förbandsinsatser Vidmakthållande, avveckling m.m. av material och anläggningar Forskning och teknikutveckling Totalförsvarets 2,59 rekryteringsmyndighet Officersutbildning, m.m. 2, Försvarets radioanstalt 3, Totalförsvarets forskningsinstitut 1, Internationella 40,22 materielsamarbeten, industrifrågor m.m Försvarsexportmyndigheten 7, Försvarsunderrättelsedomstolen 1, Statens inspektion för 3,77 försvarsunderrättelseverksamhet Kustbevakningen 2, Krisberedskap 2, Myndigheten för samhällsskydd 2,08 och beredskap Statens haverikommission 1, Strålsäkerhetsmyndigheten 1, Elsäkerhetsverket 1, Styrelsen för internationellt 1,80 utvecklingssamarbete (Sida) Nordiska Afrikainstitutet 1, Folke Bernadotteakademin 2, Institutet för utvärdering av 1,80 internationellt utvecklingssamarbete Migrationsverket 4, Domstolsprövning i 2,00 utlänningsärenden Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 1,80 Nämndmyndighet inom Kammarkollegiet. Samma omräkningstal som för anslag Statens beredning för medicinsk utvärdering 02:01:002 Kammarkollegiet. 1,80

7 Bilaga 1 Sida 3 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Tandvårds- och 1,80 läkemedelsförmånsverket Myndigheten för vårdanalys 1, Statens folkhälsoinstitut -7, Smittskyddsinstitutet 1, Alkoholsortimentsnämnden Myndigheten för 1,80 handikappolitisk samordning Statens institutionsstyrelse 1, Barnombudsmannen 6, Myndigheten för internationella 7,99 adoptionsfrågor Forskningsrådet för arbetsliv och 7,90 socialvetenskap: Förvaltning Socialstyrelsen 1, Försäkringskassan 1, Inspektionen för 1,80 socialförsäkringar Pensionsmyndigheten 2, Diskrimineringsombudsmannen 1, Arbetsförmedlingens 3,39 förvaltningskostnader Rådet för Europeiska 2,56 socialfonden i Sverige Institutet för 4,87 arbetsmarknadspolitisk utvärdering Inspektionen för -0,01 arbetslöshetsförsäkringen Bidrag till administration av grundbeloppet Arbetsmiljöverket 1, Arbetsdomstolen 2, Medlingsinstitutet 7, Centrala studiestödsnämnden 2,67 m.m Överklagandenämnden för 3,84 studiestöd Statens skolverk 1, Statens skolinspektion 1, Specialpedagogiska 2,75 skolmyndigheten Sameskolstyrelsen 1, Förstärkning av basfärdigheter Myndigheten för yrkeshögskolan 3, Utveckling av vuxenutbildning. m.m.

8 Bilaga 1 Sida 4 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Högskoleverket 1, Verket för högskoleservice 1, Uppsala universitet: Uppsala universitet: Forskning Lunds universitet: Lunds universitet: Forskning och Göteborgs universitet: Göteborgs universitet: Forskning Stockholms universitet: Stockholms universitet: Forskning Umeå universitet: Umeå universitet: Forskning och Linköpings universitet: Linköpings universitet: Forskning Karolinska institutet: Karolinska institutet: Forskning

9 Bilaga 1 Sida 5 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Kungl. Tekniska högskolan: Kungl. Tekniska högskolan: Forskning Luleå tekniska universitet: Luleå tekniska universitet: Forskning Karlstads universitet: Karlstads universitet: Forskning Linnéuniversitetet: Linnéuniversitetet: Forskning Örebro universitet: Örebro universitet: Forskning Mittuniversitetet: Mittuniversitetet: Forskning och Blekinge tekniska högskola: Blekinge tekniska högskola: Forskning Malmö högskola: Malmö högskola: Forskning och

10 Bilaga 1 Sida 6 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Mälardalens högskola: Mälardalens högskola: Forskning Dans- och cirkushögskolan: Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Stockholms dramatiska högskola: Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Gymnastik- och idrottshögskolan: Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och Högskolan i Borås: Högskolan i Borås: Forskning Högskolan Dalarna: Högskolan Dalarna: Forskning Högskolan på Gotland: Högskolan på Gotland: Forskning Högskolan i Gävle: Högskolan i Gävle: Forskning

11 Bilaga 1 Sida 7 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Högskolan i Halmstad: Högskolan i Halmstad: Forskning Högskolan i Kristianstad: Högskolan i Kristianstad: Forskning Högskolan i Skövde: Högskolan i Skövde: Forskning Högskolan Väst: Högskolan Väst: Forskning och Konstfack: Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Konsthögskolan: Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Operahögskolan i Stockholm: Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete

12 Bilaga 1 Sida 8 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Södertörns högskola: Södertörns högskola: Forskning Försvarshögskolan: Försvarshögskolan: Forskning Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m Särskilda åttaganden för universitet och högskolor Ersättning för klinisk utbildning och forskning Vetenskapsrådet: Förvaltning 1, Rymdstyrelsen: 3, Institutet för rymdfysik 2, Kungl. Biblioteket 1,93 Anslag med huvudsakligen ändamålslokaler Polarforskningssekretariatet 0, Centrala etikprövningsnämnden Inga egna lokaler, tjänsten köps från universiteten Regionala etikprövningsnämnder Inga egna lokaler, tjänsten köps från universiteten Internationella programkontoret 1,77 för utbildningsområdet Statens kulturråd 1, Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete Skapande skola Bidrag till regional kulturverksamhet Myndigheten för kulturanalys 1,80

13 Bilaga 1 Sida 9 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voxenåsen 2,16 Anslag med delvis ändamålslokaler. Drottningholms slottsteater har inga lokalkostnader som finansieras från anslaget Statens musikverk 1, Talboks- och 1,80 punktskriftsbiblioteket Bidrag till Stiftelsen för lättläst 1,93 nyhetsinformation och litteratur Institutet för språk och 2,05 folkminnen Statens konstråd 1, Nämnden för hemslöjdsfrågor Konstnärsnämnden 1, Riksarkivet 2, Riksantikvarieämbetet 1, Centrala museer: Myndigheter 7,11 Anslag med huvudsakligen ändamålslokaler Centrala museer: Stiftelser 3,55 Anslag med huvudsakligen ändamålslokaler Bidrag till vissa museer 2, Riksutställningar 3, Forum för levande historia 1, Nämnden för statligt stöd till 1,80 trossamfund Statens medieråd 1, Ungdomsstyrelsen 1, Bidrag till folkbildning 1,80 Omräkningstalet för Folkbildningsrådets egna lokaler är 3,10 %. Underlag för övriga lokaler saknas. Omräkningstalet är beräknat på 70 % av KPI-förändringen Bidrag till kontakttolkutbildning Lotteriinspektionen 1, Statens bostadskreditnämnd: 1, Boverket 5, Statens geotekniska institut 16, Lantmäteriet 1, Statens va-nämnd 1, Marknadsdomstolen 3, Konsumentverket 1, Allmänna reklamationsnämnden 1, Fastighetsmäklarnämnden 3, Naturvårdsverket 5, Kemikalieinspektionen 21, Sveriges meteorologiska och 1,82 hydrologiska institut Havs- och vattenmyndigheten 9,53

14 Bilaga 1 Sida 10 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Forskningsrådet för miljö, 1,80 areella näringar och samhällsbyggande: Statens energimyndighet: 3, Energimarknadsinspektionen: 1, Trafikverket 3, Statens väg- och 1,80 transportforskningsinstitut Transportstyrelsen 2, Trafikanalys 5, Post- och telestyrelsen: 2,12 för vissa myndighetsuppgifter Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Skogsstyrelsen 2, Statens veterinärmedicinska 1,80 anstalt Bidrag till veterinär fältverksamhet Anslaget finansierar inte lokalerna för distriktsveterinärorganisationen Statens jordbruksverk 2, Livsmedelsverket 1, Sveriges lantbruksuniversitet 1,80 Anslag med delvis ändamålslokaler Verket för innovationssystem: 1, Institutens strategiska kompetensmedel m.m Tillväxtverket 4, Myndigheten för tillväxtpolitiska -6,69 utvärderingar och analyser Turistfrämjande Sveriges geologiska 1,58 undersökning: Geologiska undersökningsverksamhet m.m Patentbesvärsrätten 1, Konkurrensverket 1, Bidrag till kommersialisering av 0,00 kunskap och innovation m.m Styrelsen för ackreditering och 1,80 teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet Kommerskollegium 1, Investeringsfrämjande 1,80

15 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Reviderade prisomräkningstal per anslag för budgetåret Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Kungliga hov- och slottsstaten Riksdagens ledamöter och partier m.m Riksdagens förvaltningsanslag Riksdagens ombudsmän, 1,04 1,04 0,00 justitieombudsmännen Sametinget 1,77 1,79 +0, Regeringskansliet m.m. -0,68 0,25 +0, Länsstyrelserna m.m. 0,31 0,43 +0, Justitiekanslern 1,04 1,04 0, Datainspektionen 1,04 1,04 0, Valmyndigheten 1,04 8,16 +7, Presstödsnämnden 1,04 1,04 0, Myndigheten för radio och tv 1,04 1,04 0, Svenska institutet för europapolitiska studier samt EUinformation 1,04 1,04 0, Statskontoret 1,04 1,04 0,00 Inkluderar Kompetensrådet för utveckling i staten Kammarkollegiet 0,88 0,82-0, Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 1,04 1,04 0,00 Samma omräkningsavtal som för anslag 02:01: Finanspolitiska rådet 0,31 1,04 +0, Konjunkturinstitutet 0,31 0,99 +0, Ekonomistyrningsverket 1,04 1,04 0, Statistiska centralbyrån 1,09 1,09 0, Finansinspektionen 1,04 1,04 0, Riksgäldskontoret 7,68 7,68 0, Bokföringsnämnden 1,04 1,04 0, Riksrevisionen -4,67-4,76-0, Finansmarknadsforskning 6,23 6,23 0,00 Samma omräkningsavtal som för anslag 24:01: Skatteverket 0,44 0,43-0, Kronofogdemyndigheten 0,39 0,43 +0, Tullverket 1,81 2,55 +0, Polisorganisationen 1,26 1,32 +0, Säkerhetspolisen 1,26-5,35-6, Åklagarmyndigheten 0,97 0,94-0, Ekobrottsmyndigheten 2,60 1,82-0, Sveriges Domstolar 0,81 0,86 +0, Kriminalvården 1,12 1,32 +0, Brottsförebyggande rådet -5,35-5,35 0, Rättsmedicinalverket 2,70 3,21 +0, Gentekniknämnden 8,16 8,16 0, Brottsoffermyndigheten 1,04 1,04 0,00

16 Bilaga 2 Sida 2 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Säkerhets- och 1,04 1,04 0,00 integritetsskyddsnämnden Domarnämnden 1,04 1,04 0, Freds- och säkerhetsfrämjande 0,00 0,00 0,00 verksamhet Inspektionen för strategiska 1,04 1,04 0,00 produkter Svenska institutet 1,29 1,04-0, Fredsfrämjande förbandsinsatser Vidmakthållande, avveckling m.m. av material och anläggningar Forskning och teknikutveckling Totalförsvarets 4,90 1,43-3,47 rekryteringsmyndighet Officersutbildning, m.m. 0,92 1,03 +0, Försvarets radioanstalt 2,86 2,86 0, Totalförsvarets forskningsinstitut 1,04 1,04 0, Internationella 1,04 1,04 0,00 materielsamarbeten, industrifrågor m.m Försvarsexportmyndigheten 1,04 1,16 +0, Försvarsunderrättelsedomstolen 1,04 1,04 0, Statens inspektion för -3,53-3,29 +0,24 försvarsunderrättelseverksamhet Kustbevakningen 1,04 1,18 +0, Krisberedskap 1,42 1,42 0, Myndigheten för samhällsskydd -1,33-1,24 +0,09 och beredskap Statens haverikommission 1,04 1,04 0, Strålsäkerhetsmyndigheten 1,04 1,04 0, Elsäkerhetsverket 0,86 0,86 0, Styrelsen för internationellt 1,04 1,04 0,00 utvecklingssamarbete (Sida) Nordiska Afrikainstitutet 4,23 4,23 0, Folke Bernadotteakademin 2,08 2,17 +0, Institutet för utvärdering av 1,04 1,04 0,00 internationellt utvecklingssamarbete Migrationsverket 1,04 1,04 0, Domstolsprövning i 2,09 2,12 +0,03 utlänningsärenden Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 1,04 0,82-0,22 Samma omräkningsavtal som för anslag 02:01:002 Kammarkollegiet Statens beredning för medicinsk 1,04 1,04 0,00 utvärdering Tandvårds- och 0,00 0,00 0,00 läkemedelsförmånsverket Myndigheten för vårdanalys 1,04 1,04 0,00

17 Bilaga 2 Sida 3 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Statens folkhälsoinstitut 1,39 1,04-0, Smittskyddsinstitutet 0,92 0,87-0, Alkoholsortimentsnämnden Myndigheten för 1,04 1,04 0,00 handikappolitisk samordning Statens institutionsstyrelse 1,07 1,17 +0, Barnombudsmannen 1,04 1,04 0, Myndigheten för internationella 1,04 1,04 0,00 adoptionsfrågor Forskningsrådet för arbetsliv och 0,94 0,94 0,00 socialvetenskap: Förvaltning Socialstyrelsen 1,29 0,98-0, Försäkringskassan 1,34 1,22-0, Inspektionen för 1,04 1,04 0,00 socialförsäkringar Pensionsmyndigheten 2,06 2,07 +0, Diskrimineringsombudsmannen 1,04 1,04 0, Arbetsförmedlingens 0,62 0,79 +0,17 förvaltningskostnader Rådet för Europeiska 1,37 1,44 +0,07 socialfonden i Sverige Institutet för 1,04 1,04 0,00 arbetsmarknadspolitisk utvärdering Inspektionen för 1,26 1,04-0,22 arbetslöshetsförsäkringen Bidrag till administration av grundbeloppet Arbetsmiljöverket 2,06 1,89-0, Arbetsdomstolen -5,08-5,08 0, Medlingsinstitutet 1,04 1,04 0, Centrala studiestödsnämnden 0,22 0,22 0,00 m.m Överklagandenämnden för 1,04 1,04 0,00 studiestöd Statens skolverk 1,15 1,15 0, Statens skolinspektion 0,32 0,32 0, Specialpedagogiska 0,97 1,23 +0,26 skolmyndigheten Sameskolstyrelsen 1,07 1,07 0, Förstärkning av basfärdigheter Myndigheten för yrkeshögskolan 1,04 1,04 0, Utveckling av vuxenutbildning m.m Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Högskoleverket 1,04 1,04 0, Verket för högskoleservice 1,04 1,70 +0,66

18 Bilaga 2 Sida 4 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Uppsala universitet: Uppsala universitet: Forskning Lunds universitet: Lunds universitet: Forskning och Göteborgs universitet: Göteborgs universitet: Forskning Stockholms universitet: Stockholms universitet: Forskning Umeå universitet: Umeå universitet: Forskning och Linköpings universitet: Linköpings universitet: Forskning Karolinska institutet: Karolinska institutet: Forskning Kungl. Tekniska högskolan: Kungl. Tekniska högskolan: Forskning Luleå tekniska universitet: Luleå tekniska universitet: Forskning Karlstads universitet: Karlstads universitet: Forskning Linnéuniversitetet: Linnéuniversitetet: Forskning och Örebro universitet: Örebro universitet: Forskning och Mittuniversitetet:

19 Bilaga 2 Sida 5 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Mittuniversitetet: Forskning och Blekinge tekniska högskola: Blekinge tekniska högskola: Forskning Malmö högskola: Malmö högskola: Forskning och Mälardalens högskola: Mälardalens högskola: Forskning Dans- och cirkushögskolan: Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Stockholms dramatiska högskola: Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Gymnastik- och idrottshögskolan: Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning Högskolan i Borås: Högskolan i Borås: Forskning Högskolan Dalarna: Högskolan Dalarna: Forskning Högskolan på Gotland: Högskolan på Gotland: Forskning Högskolan i Gävle: Högskolan i Gävle: Forskning Högskolan i Halmstad: Högskolan i Halmstad: Forskning Högskolan i Kristianstad:

20 Bilaga 2 Sida 6 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Högskolan i Kristianstad: Forskning Högskolan i Skövde: Högskolan i Skövde: Forskning Högskolan Väst: Högskolan Väst: Forskning och Konstfack: Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Konsthögskolan: Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Operahögskolan i Stockholm: Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Södertörns högskola: Södertörns högskola: Forskning Försvarshögskolan: Försvarshögskolan: Forskning Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m Särskilda åttaganden för universitet och högskolor Ersättning för klinisk utbildning och forskning Vetenskapsrådet: Förvaltning 1,04 1,04 0, Rymdstyrelsen: 8,16 8,16 0, Institutet för rymdfysik 1,21 1,25 +0, Kungl. Biblioteket 1,11 1,43 +0,32

21 Bilaga 2 Sida 7 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Polarforskningssekretariatet 6,57 4,69-1, Centrala etikprövningsnämnden Regionala etikprövningsnämnder Internationella programkontoret 1,04 1,04 0,00 för utbildningsområdet Statens kulturråd 1,04 1,04 0, Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete Skapande skola Bidrag till regional kulturverksamhet Myndigheten för kulturanalys 1,04 1,04 0, Bidrag till Operan, Dramaten, 1,19 1,15-0,04 Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voxenåsen Statens musikverk 0,50 0,39-0, Talboks- och 1,04 1,04 0,00 punktskriftsbiblioteket Bidrag till Stiftelsen för lättläst 1,04 1,04 0,00 nyhetsinformation och litteratur Institutet för språk och 0,69 0,69 0,00 folkminnen Statens konstråd 1,04 1,04 0, Nämnden för hemslöjdsfrågor Konstnärsnämnden 1,04 1,04 0, Riksarkivet 1,08 0,98-0, Riksantikvarieämbetet 1,00 1,00 0, Centrala museer: Myndigheter 0,64 0,52-0, Centrala museer: Stiftelser 0,81 0,81 0, Bidrag till vissa museer 1,08 1,06-0, Riksutställningar 1,04 1,04 0, Forum för levande historia 1,04 1,04 0, Nämnden för statligt stöd till 1,04 1,04 0,00 trossamfund Statens medieråd 0,00 1,04 +1,04 Inget omräkningstal redovisades i det ordinarie underlaget Ungdomsstyrelsen 7,76 1,04-6, Bidrag till folkbildning 1,04 1,04 0, Bidrag till kontakttolkutbildning Lotteriinspektionen 1,04 1,04 0, Statens bostadskreditnämnd: 1,04 1,04 0, Boverket 1,04 1,04 0, Statens geotekniska institut 1,13 1,08-0, Lantmäteriet 1,01 0,88-0, Statens va-nämnd 1,04 1,04 0,00

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014

Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 Analys Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2013 och 2014 ESV 2015:50 Analys nr 4 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden.

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2015-03-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg,

Tf: David Carvajal, Tf ordf: Toni Dufvenberg, Myndighetsnamn Adress P-nr Postadress Telefon växel Namn Tfn direkt Mobil E-post Allmänna reklamationsnämnden, ARN Box 174 10123 Stockholm 08-55501700 Elin Nilsson 08-508 860 33 elin.nilsson@arn.se Arbetsdomstolen

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3 Analys Statliga myndigheters lokaler Utveckling av lokalhyror och areor ESV 214:53 Analys 3 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-08-31 Boindex steg till 126,6 andra kvartalet 2012 Lägre räntor och småhuspriser ökar husköpkraften Hushållens förutsättningar för att köpa

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:78

Regeringens proposition 2014/15:78 Regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi

Läs mer

Myndigheternas ledningsformer

Myndigheternas ledningsformer 2014:4 Myndigheternas ledningsformer en kartläggning och analys MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-20 2013/142-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-06-13 S2013/4539/SFÖ (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem

Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Sven Wimnell 020202: Samhällsplaneringens problem Mänskliga verksamheter som formar framtiden. Innehåll: Sid 2-3 Tabeller med mänskliga verksamheter. 4-6 Antalet arbetsställen. 7-10 Förvärvsarbetande efter

Läs mer

NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE

NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE RAPPORT 2014-05-20 NÖJDA MEDARBETARE RÄCKER INTE EN STUDIE AV MEDARBETARUNDERSÖKNINGAR 1 Pelle Edmark Erik Gauffin Erik Kärnekull rev. 2014-06-17 TOM SIDA 2 3 SAMMANFATTNING Denna rapport visar att resultaten

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2012-05-22 Boindex sjönk till 116,3 första kvartalet 2012 högre småhuspriser dämpar husköpkraften Boindex uppgick till 116,3 första kvartalet i

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015

SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR REGIONSTYRELSEN 20-21 JANUARI 2015 . flfl"""" --1-- REGERI NGSKANSLIET Remiss 2014-11-04 U2014/4224/F Utbildningsdepartementet JAMTLANDS LÄNS LANDSTTN(l 2m~ -fl- 07 Dnr LS/..../20....

Läs mer

Samhällsplaneringens problem

Samhällsplaneringens problem Samhällsplaneringens problem 1 Innehållsförteckning. 2 FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. 3-4 Riodeklarationen 5 Agenda 21, Riokonferensens handlings-program inför nästa århundrade. 6 Omvärldsanalys.

Läs mer

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10

Remiss av PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar SOU 2014:10 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-21 KS-2014/504.109 1 (7) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Remiss av PSI-utredningens

Läs mer

De viktigaste uppgifterna i artikeln måste finnas i ingressen och i de första styckena. Infinitivmärket att försvinner alltför ofta. Det är synd.

De viktigaste uppgifterna i artikeln måste finnas i ingressen och i de första styckena. Infinitivmärket att försvinner alltför ofta. Det är synd. 1 Välkommen till TT-språket Till nytta för alla som skriver Uppdaterad 2004-10-05 ttspraket@ttse TT: 08-692 26 00 Innehåll TT-språket Allmänna skrivråd Välj rätt ord Versal eller gemen? Exempellista Förkortningar

Läs mer

tes Organisationsnamn Organisationstyp Organisationstyp 2 Affärsverket svenska kraftnät Statlig myndighet Affärsverk

tes Organisationsnamn Organisationstyp Organisationstyp 2 Affärsverket svenska kraftnät Statlig myndighet Affärsverk Organisationsnamn Organisationstyp Organisationstyp 2 AB Bostadsgaranti Statligt aktiebolag AB Göta kanalbolag Statligt aktiebolag AB Swedcarrier Statligt aktiebolag AB Svensk Bilprovning Statligt aktiebolag

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011

Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 Rapport från E-delegationen 2011-09-15 Uppföljning av myndigheternas arbete med e-förvaltning och e-tjänster 2011 1(53) Uppföljning

Läs mer

Fortsatt utbyggnad - Fortsatt urholkning. /Ann Fritzell. xxxx / sulf:s skriftserie

Fortsatt utbyggnad - Fortsatt urholkning. /Ann Fritzell. xxxx / sulf:s skriftserie I N T Ä K T E R Fortsatt utbyggnad - Fortsatt urholkning /Ann Fritzell xxxx / sulf:s skriftserie K O S T N A D E R XXXX / SULF:S SKRIFTSERIE Forskningens villkor Fortsatt utbyggnad - Fortsatt urholkning

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-5-0 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer