av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under Stefan Gehlin Datum ESV Dnr SE (EU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)"

Transkript

1 1/4 Datum ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna för budgetåret samt reviderat underlag för budgetåret Beräkningsförutsättningar Ekonomistyrningsverket ska enligt sin instruktion, 27 punkt 5 lämna underlagg till pris- och löneomräkningen. Grunderna för uppdraget avseende prisomräkning av lokalkostnad sdelen redovisas i regeringsbeslut Metod för sammanställns ning av lokalkostnadsdelarna i anslag, datera Den årliga prisomräkningen ska baseras på två komponenter, dels prisutvecklingen för kostnader i löpande hyresavtal, dels marknadsprisutvecklingenn i aktuell region. Särskilda beräkningsförutsättningar gällerr dock för donerade och av a institutionerna ägda byggnader, Harpsund, Sveriges lantbruksuniversitet, Kriminalvårdsstyrelsens anstalter, avtal som ursprungligen tecknats med Byggnadsstyrelsenn och ännu inte tecknats om samt huvudbyggnaderna för Kungl. Operan, Dramatiska Teatern, Nat- ionalmuseum, Naturhistoriskaa riksmuseet och Statens historiska museer. m Beräkning av prisomräkningstal förr löpande hyresavtal När det gäller hyresförändringar i löpandee hyresavtal som inte kann tecknas om m under beräkningsåret har regeringen angivit att det generellt bör förutsättas att hy- ran räknas om med 70 % av KPI-förändrin ngen mellan de två senaste oktobermåna- om med 70 % av förändringenn av KPI mellan oktober 2010 (305.57) och oktober 2011 (313.42), dvs. med % * 70 % = %. derna. De hyresavtal som inte kan tecknass om under år 2013 har därmed räknats Drottninggatan 89 Box Stockholm Tfn Bankgiro Fax Postgiro Org.nr/F-skattebevis SE (EU) Faktureringsadress Ekonomistyrningsverket FE Strömsund

2 2/4 Beräkning av prisomräkningstal förr hyresavtal som kan tecknas omm under beräkningsåret När det gäller hyresavtal som kan tecknas om under beräkningsåret, dvs. det kom- mande budgetåret, har regeringen angivit att en anpassning ska skee till marknads- rikthyresgrupper. För varje rikthyresgruppp fastställs en rikthyra förr beräkningsåret. hyrornas utveckling. De olika kommunerna ska placeras in i ett begränsat antall Rikthyresgrupper Landet har fr.o.m. beräkningsåret 2012 indelats i sex rikthyresgrup pper där samtliga kommuner inplacerats i någonn grupp (utom Stockholm som är fördelat på två grup- per). Vid genomgångenn av marknadsinformationen för de olika rikthyresgrupperna kon- staterades att vissa justeringarr behövde göras av kommuners inplacering i rikthy- kommuner har flyttats mellan olika rikthyresgrupper: resgrupp jämfört med underlaget som lämnats för budgetåret Nedanstående Kommun Jönköping Linköping Norrtälje Sundbyberg Flyttadd från gruppp Flyttad till grupp Rikthyror Av tabellen nedann framgår de rikthyresnivåer som tillämpats vid framtagninge en av underlaget för prisomräkningen för år 2013 samt till vilka rikthyresgrupper kom- munerna hör under detta år. Inom ( ) anges förändringen av rikthyresnivån sedan föregående år. Grupp Rikthyresgrupper 1 Stockholm innanför tullarna 2 Stockholm utanför tullarna, Solna och Sundbyberg 3 Göteborg och Malmö 4 I huvudsak kommuner nära Stockholm och vissa större städer Danderyd, Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Linköping, Lund, Nacka, Sollentuna, Täby, Uppsala Rikthyra kr/m 2 årr (+ +100) 1375 (+50) 1275 (+75) 1075 (-25)

3 3/4 5 6 I huvudsak större kommuner Borlänge, Borås, Botkyrka, Ekerö, Eskilstuna, Eslöv, Falun, Gotland, Halmstad, Haninge, Hudiksvall, Härryda, Hässleholm, Järfälla,, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Li- Nynäs- dingö, Luleå, Mölndal, Norrköping, Nyköping, hamn, Partille, Ronneby, Sigtuna, Skellefteå, Skövde, Sundsvall, Södertälje, Trelleborg, Tyresö, Umeå, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö, Värnamo, Västerås, Växjö, Ystad, Ängelholm, Örebro Övriga kommuner 900 (+ +25) 675 (0) Rikthyrorna för samtliga rikthyresgrupperr i ovanstående tabell avspeglar mark- nadshyrorna för kontorslokaler i s.k. B-läge. Detta kan sägas representera ett läge nära men inte omedelbart i kommunens centrala delar. Särskilt beräkningsförfarande För Sveriges Lantbruksuniversitet, Kriminalvårdens anstalter och vissa v avtal i tidi- har omräkningstalen baserats på 70 % av förändringenn av KPI mellan oktober 2010 gare statliga fastigheter som inte tecknats om efter Byggnadsstyrelsens avveckling och För donerade och av institutionerna ägda fastigheter samt Harpsund har omräk- ningstalen baserats på 100 % av förändringen av KPI mellan oktober 2010 ochh För vissa myndigheters huvudbyggnader inom kultursektorn där regeringen beslu- tat attt en kostnadsbaserad hyra ska tillämpas har omräkningstalet baserats b på 70 % av förändringen av KPI mellan oktober 2010 och Underlag Beräkningen av prisomräkningstal för budgetåret 2013 samt reviderade prisomräk- ningstal för budgetåret 2012 har skett medd utgångspunkt från myndigheternas hy Beräkningen av reviderade prisomräkningstal för 2012 har i övrigt baserats på de rikthyresområden och rikthyror som redovisats i Ekonomistyrningsverkets skrivelse till regeringen, daterad , Redovisning av underlag för pris- omräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna för budgetåret samt revi- derat underlag för budgetåret resavtal så som de fanns redovisade till Ekonomistyrningsverket per den 16 januari 2011.

4 4/4 Redovisning Ett sammanvägt prisomräkningstal per anslag har beräknats för år 2013 där hänsyn tagits till andelen lokaler vars hyresavtal kan tecknas om respektive inte kan teck- nas om under beräkningsåret. På motsvarande sätt har ett revideratt prisomräknings- tal per anslag beräknats för årr För universitets- och högskolesektorn redovi- samt sas i likhet med tidigare år ettt samlat omräkningstal för hela sektorn. De prisomräkningstal som beräknats för respektive anslag för budgetåret 2013 reviderade prisomräkningstal för budgetåret 2012 framgår av bilaga 1 respektive bilagaa 2. I detta ärende har avdelningschefen Mattss Karlson beslutat. Funktionsansvarigg Stefan Gehlin har varit föredragande. I denn slutliga handläggningen har också utre- dare Björn Andersson deltagit. Matts Karlson Stefan Gehlin Direkt: Mobil: E-post: Fax:

5 Bilaga 1 Sida 1 av 10 Prisomräkningstal per anslag för budgetåret Anslag Anslagsnamn % Kommentar Kungliga hov- och slottsstaten Riksdagens ledamöter och partier m.m Riksdagens förvaltningsanslag Riksdagens ombudsmän, 7,99 justitieombudsmännen Sametinget -2, Regeringskansliet m.m. 1,87 Anslag med delvis ändamålslokaler Länsstyrelserna m.m. 3, Justitiekanslern 1, Datainspektionen 1, Valmyndigheten 3, Presstödsnämnden 1, Myndigheten för radio och tv 1, Svenska institutet för 1,80 europapolitiska studier samt EUinformation Statskontoret 1,80 Inkluderar Kompetensrådet för utveckling i staten Kammarkollegiet 1, Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 1,80 Samma omräkningsavtal som för anslag 02:01:008 Ekonomistyrningsverket Finanspolitiska rådet 1, Konjunkturinstitutet 1, Ekonomistyrningsverket 1, Statistiska centralbyrån 2, Finansinspektionen 6, Riksgäldskontoret 1, Bokföringsnämnden 3, Riksrevisionen 2, Finansmarknadsforskning 1,80 Samma omräkningstal som för anslag 24:01:001 Verket för innovationssystem Skatteverket 1, Kronofogdemyndigheten 2, Tullverket 7, Polisorganisationen 2, Säkerhetspolisen 1, Åklagarmyndigheten 2, Ekobrottsmyndigheten 1, Sveriges Domstolar 3, Kriminalvården 2,03 Anslag med delvis ändamålslokaler Brottsförebyggande rådet 1, Rättsmedicinalverket 1, Gentekniknämnden 3, Brottsoffermyndigheten 1,80

6 Bilaga 1 Sida 2 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Säkerhets- och 3,10 integritetsskyddsnämnden Domarnämnden 1, Freds- och säkerhetsfrämjande. verksamhet Inspektionen för strategiska 1,80 produkter Svenska institutet 1, Fredsfrämjande förbandsinsatser Vidmakthållande, avveckling m.m. av material och anläggningar Forskning och teknikutveckling Totalförsvarets 2,59 rekryteringsmyndighet Officersutbildning, m.m. 2, Försvarets radioanstalt 3, Totalförsvarets forskningsinstitut 1, Internationella 40,22 materielsamarbeten, industrifrågor m.m Försvarsexportmyndigheten 7, Försvarsunderrättelsedomstolen 1, Statens inspektion för 3,77 försvarsunderrättelseverksamhet Kustbevakningen 2, Krisberedskap 2, Myndigheten för samhällsskydd 2,08 och beredskap Statens haverikommission 1, Strålsäkerhetsmyndigheten 1, Elsäkerhetsverket 1, Styrelsen för internationellt 1,80 utvecklingssamarbete (Sida) Nordiska Afrikainstitutet 1, Folke Bernadotteakademin 2, Institutet för utvärdering av 1,80 internationellt utvecklingssamarbete Migrationsverket 4, Domstolsprövning i 2,00 utlänningsärenden Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 1,80 Nämndmyndighet inom Kammarkollegiet. Samma omräkningstal som för anslag Statens beredning för medicinsk utvärdering 02:01:002 Kammarkollegiet. 1,80

7 Bilaga 1 Sida 3 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Tandvårds- och 1,80 läkemedelsförmånsverket Myndigheten för vårdanalys 1, Statens folkhälsoinstitut -7, Smittskyddsinstitutet 1, Alkoholsortimentsnämnden Myndigheten för 1,80 handikappolitisk samordning Statens institutionsstyrelse 1, Barnombudsmannen 6, Myndigheten för internationella 7,99 adoptionsfrågor Forskningsrådet för arbetsliv och 7,90 socialvetenskap: Förvaltning Socialstyrelsen 1, Försäkringskassan 1, Inspektionen för 1,80 socialförsäkringar Pensionsmyndigheten 2, Diskrimineringsombudsmannen 1, Arbetsförmedlingens 3,39 förvaltningskostnader Rådet för Europeiska 2,56 socialfonden i Sverige Institutet för 4,87 arbetsmarknadspolitisk utvärdering Inspektionen för -0,01 arbetslöshetsförsäkringen Bidrag till administration av grundbeloppet Arbetsmiljöverket 1, Arbetsdomstolen 2, Medlingsinstitutet 7, Centrala studiestödsnämnden 2,67 m.m Överklagandenämnden för 3,84 studiestöd Statens skolverk 1, Statens skolinspektion 1, Specialpedagogiska 2,75 skolmyndigheten Sameskolstyrelsen 1, Förstärkning av basfärdigheter Myndigheten för yrkeshögskolan 3, Utveckling av vuxenutbildning. m.m.

8 Bilaga 1 Sida 4 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Högskoleverket 1, Verket för högskoleservice 1, Uppsala universitet: Uppsala universitet: Forskning Lunds universitet: Lunds universitet: Forskning och Göteborgs universitet: Göteborgs universitet: Forskning Stockholms universitet: Stockholms universitet: Forskning Umeå universitet: Umeå universitet: Forskning och Linköpings universitet: Linköpings universitet: Forskning Karolinska institutet: Karolinska institutet: Forskning

9 Bilaga 1 Sida 5 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Kungl. Tekniska högskolan: Kungl. Tekniska högskolan: Forskning Luleå tekniska universitet: Luleå tekniska universitet: Forskning Karlstads universitet: Karlstads universitet: Forskning Linnéuniversitetet: Linnéuniversitetet: Forskning Örebro universitet: Örebro universitet: Forskning Mittuniversitetet: Mittuniversitetet: Forskning och Blekinge tekniska högskola: Blekinge tekniska högskola: Forskning Malmö högskola: Malmö högskola: Forskning och

10 Bilaga 1 Sida 6 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Mälardalens högskola: Mälardalens högskola: Forskning Dans- och cirkushögskolan: Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Stockholms dramatiska högskola: Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Gymnastik- och idrottshögskolan: Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och Högskolan i Borås: Högskolan i Borås: Forskning Högskolan Dalarna: Högskolan Dalarna: Forskning Högskolan på Gotland: Högskolan på Gotland: Forskning Högskolan i Gävle: Högskolan i Gävle: Forskning

11 Bilaga 1 Sida 7 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Högskolan i Halmstad: Högskolan i Halmstad: Forskning Högskolan i Kristianstad: Högskolan i Kristianstad: Forskning Högskolan i Skövde: Högskolan i Skövde: Forskning Högskolan Väst: Högskolan Väst: Forskning och Konstfack: Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Konsthögskolan: Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Operahögskolan i Stockholm: Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete

12 Bilaga 1 Sida 8 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Södertörns högskola: Södertörns högskola: Forskning Försvarshögskolan: Försvarshögskolan: Forskning Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m Särskilda åttaganden för universitet och högskolor Ersättning för klinisk utbildning och forskning Vetenskapsrådet: Förvaltning 1, Rymdstyrelsen: 3, Institutet för rymdfysik 2, Kungl. Biblioteket 1,93 Anslag med huvudsakligen ändamålslokaler Polarforskningssekretariatet 0, Centrala etikprövningsnämnden Inga egna lokaler, tjänsten köps från universiteten Regionala etikprövningsnämnder Inga egna lokaler, tjänsten köps från universiteten Internationella programkontoret 1,77 för utbildningsområdet Statens kulturråd 1, Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete Skapande skola Bidrag till regional kulturverksamhet Myndigheten för kulturanalys 1,80

13 Bilaga 1 Sida 9 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voxenåsen 2,16 Anslag med delvis ändamålslokaler. Drottningholms slottsteater har inga lokalkostnader som finansieras från anslaget Statens musikverk 1, Talboks- och 1,80 punktskriftsbiblioteket Bidrag till Stiftelsen för lättläst 1,93 nyhetsinformation och litteratur Institutet för språk och 2,05 folkminnen Statens konstråd 1, Nämnden för hemslöjdsfrågor Konstnärsnämnden 1, Riksarkivet 2, Riksantikvarieämbetet 1, Centrala museer: Myndigheter 7,11 Anslag med huvudsakligen ändamålslokaler Centrala museer: Stiftelser 3,55 Anslag med huvudsakligen ändamålslokaler Bidrag till vissa museer 2, Riksutställningar 3, Forum för levande historia 1, Nämnden för statligt stöd till 1,80 trossamfund Statens medieråd 1, Ungdomsstyrelsen 1, Bidrag till folkbildning 1,80 Omräkningstalet för Folkbildningsrådets egna lokaler är 3,10 %. Underlag för övriga lokaler saknas. Omräkningstalet är beräknat på 70 % av KPI-förändringen Bidrag till kontakttolkutbildning Lotteriinspektionen 1, Statens bostadskreditnämnd: 1, Boverket 5, Statens geotekniska institut 16, Lantmäteriet 1, Statens va-nämnd 1, Marknadsdomstolen 3, Konsumentverket 1, Allmänna reklamationsnämnden 1, Fastighetsmäklarnämnden 3, Naturvårdsverket 5, Kemikalieinspektionen 21, Sveriges meteorologiska och 1,82 hydrologiska institut Havs- och vattenmyndigheten 9,53

14 Bilaga 1 Sida 10 av 10 Anslag Anslagsnamn % Kommentar Forskningsrådet för miljö, 1,80 areella näringar och samhällsbyggande: Statens energimyndighet: 3, Energimarknadsinspektionen: 1, Trafikverket 3, Statens väg- och 1,80 transportforskningsinstitut Transportstyrelsen 2, Trafikanalys 5, Post- och telestyrelsen: 2,12 för vissa myndighetsuppgifter Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Skogsstyrelsen 2, Statens veterinärmedicinska 1,80 anstalt Bidrag till veterinär fältverksamhet Anslaget finansierar inte lokalerna för distriktsveterinärorganisationen Statens jordbruksverk 2, Livsmedelsverket 1, Sveriges lantbruksuniversitet 1,80 Anslag med delvis ändamålslokaler Verket för innovationssystem: 1, Institutens strategiska kompetensmedel m.m Tillväxtverket 4, Myndigheten för tillväxtpolitiska -6,69 utvärderingar och analyser Turistfrämjande Sveriges geologiska 1,58 undersökning: Geologiska undersökningsverksamhet m.m Patentbesvärsrätten 1, Konkurrensverket 1, Bidrag till kommersialisering av 0,00 kunskap och innovation m.m Styrelsen för ackreditering och 1,80 teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet Kommerskollegium 1, Investeringsfrämjande 1,80

15 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Reviderade prisomräkningstal per anslag för budgetåret Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Kungliga hov- och slottsstaten Riksdagens ledamöter och partier m.m Riksdagens förvaltningsanslag Riksdagens ombudsmän, 1,04 1,04 0,00 justitieombudsmännen Sametinget 1,77 1,79 +0, Regeringskansliet m.m. -0,68 0,25 +0, Länsstyrelserna m.m. 0,31 0,43 +0, Justitiekanslern 1,04 1,04 0, Datainspektionen 1,04 1,04 0, Valmyndigheten 1,04 8,16 +7, Presstödsnämnden 1,04 1,04 0, Myndigheten för radio och tv 1,04 1,04 0, Svenska institutet för europapolitiska studier samt EUinformation 1,04 1,04 0, Statskontoret 1,04 1,04 0,00 Inkluderar Kompetensrådet för utveckling i staten Kammarkollegiet 0,88 0,82-0, Verksamhetsstöd för den statliga budgetprocessen 1,04 1,04 0,00 Samma omräkningsavtal som för anslag 02:01: Finanspolitiska rådet 0,31 1,04 +0, Konjunkturinstitutet 0,31 0,99 +0, Ekonomistyrningsverket 1,04 1,04 0, Statistiska centralbyrån 1,09 1,09 0, Finansinspektionen 1,04 1,04 0, Riksgäldskontoret 7,68 7,68 0, Bokföringsnämnden 1,04 1,04 0, Riksrevisionen -4,67-4,76-0, Finansmarknadsforskning 6,23 6,23 0,00 Samma omräkningsavtal som för anslag 24:01: Skatteverket 0,44 0,43-0, Kronofogdemyndigheten 0,39 0,43 +0, Tullverket 1,81 2,55 +0, Polisorganisationen 1,26 1,32 +0, Säkerhetspolisen 1,26-5,35-6, Åklagarmyndigheten 0,97 0,94-0, Ekobrottsmyndigheten 2,60 1,82-0, Sveriges Domstolar 0,81 0,86 +0, Kriminalvården 1,12 1,32 +0, Brottsförebyggande rådet -5,35-5,35 0, Rättsmedicinalverket 2,70 3,21 +0, Gentekniknämnden 8,16 8,16 0, Brottsoffermyndigheten 1,04 1,04 0,00

16 Bilaga 2 Sida 2 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Säkerhets- och 1,04 1,04 0,00 integritetsskyddsnämnden Domarnämnden 1,04 1,04 0, Freds- och säkerhetsfrämjande 0,00 0,00 0,00 verksamhet Inspektionen för strategiska 1,04 1,04 0,00 produkter Svenska institutet 1,29 1,04-0, Fredsfrämjande förbandsinsatser Vidmakthållande, avveckling m.m. av material och anläggningar Forskning och teknikutveckling Totalförsvarets 4,90 1,43-3,47 rekryteringsmyndighet Officersutbildning, m.m. 0,92 1,03 +0, Försvarets radioanstalt 2,86 2,86 0, Totalförsvarets forskningsinstitut 1,04 1,04 0, Internationella 1,04 1,04 0,00 materielsamarbeten, industrifrågor m.m Försvarsexportmyndigheten 1,04 1,16 +0, Försvarsunderrättelsedomstolen 1,04 1,04 0, Statens inspektion för -3,53-3,29 +0,24 försvarsunderrättelseverksamhet Kustbevakningen 1,04 1,18 +0, Krisberedskap 1,42 1,42 0, Myndigheten för samhällsskydd -1,33-1,24 +0,09 och beredskap Statens haverikommission 1,04 1,04 0, Strålsäkerhetsmyndigheten 1,04 1,04 0, Elsäkerhetsverket 0,86 0,86 0, Styrelsen för internationellt 1,04 1,04 0,00 utvecklingssamarbete (Sida) Nordiska Afrikainstitutet 4,23 4,23 0, Folke Bernadotteakademin 2,08 2,17 +0, Institutet för utvärdering av 1,04 1,04 0,00 internationellt utvecklingssamarbete Migrationsverket 1,04 1,04 0, Domstolsprövning i 2,09 2,12 +0,03 utlänningsärenden Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 1,04 0,82-0,22 Samma omräkningsavtal som för anslag 02:01:002 Kammarkollegiet Statens beredning för medicinsk 1,04 1,04 0,00 utvärdering Tandvårds- och 0,00 0,00 0,00 läkemedelsförmånsverket Myndigheten för vårdanalys 1,04 1,04 0,00

17 Bilaga 2 Sida 3 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Statens folkhälsoinstitut 1,39 1,04-0, Smittskyddsinstitutet 0,92 0,87-0, Alkoholsortimentsnämnden Myndigheten för 1,04 1,04 0,00 handikappolitisk samordning Statens institutionsstyrelse 1,07 1,17 +0, Barnombudsmannen 1,04 1,04 0, Myndigheten för internationella 1,04 1,04 0,00 adoptionsfrågor Forskningsrådet för arbetsliv och 0,94 0,94 0,00 socialvetenskap: Förvaltning Socialstyrelsen 1,29 0,98-0, Försäkringskassan 1,34 1,22-0, Inspektionen för 1,04 1,04 0,00 socialförsäkringar Pensionsmyndigheten 2,06 2,07 +0, Diskrimineringsombudsmannen 1,04 1,04 0, Arbetsförmedlingens 0,62 0,79 +0,17 förvaltningskostnader Rådet för Europeiska 1,37 1,44 +0,07 socialfonden i Sverige Institutet för 1,04 1,04 0,00 arbetsmarknadspolitisk utvärdering Inspektionen för 1,26 1,04-0,22 arbetslöshetsförsäkringen Bidrag till administration av grundbeloppet Arbetsmiljöverket 2,06 1,89-0, Arbetsdomstolen -5,08-5,08 0, Medlingsinstitutet 1,04 1,04 0, Centrala studiestödsnämnden 0,22 0,22 0,00 m.m Överklagandenämnden för 1,04 1,04 0,00 studiestöd Statens skolverk 1,15 1,15 0, Statens skolinspektion 0,32 0,32 0, Specialpedagogiska 0,97 1,23 +0,26 skolmyndigheten Sameskolstyrelsen 1,07 1,07 0, Förstärkning av basfärdigheter Myndigheten för yrkeshögskolan 1,04 1,04 0, Utveckling av vuxenutbildning m.m Bidrag till vissa handikappåtgärder inom utbildningsområdet m.m Högskoleverket 1,04 1,04 0, Verket för högskoleservice 1,04 1,70 +0,66

18 Bilaga 2 Sida 4 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Uppsala universitet: Uppsala universitet: Forskning Lunds universitet: Lunds universitet: Forskning och Göteborgs universitet: Göteborgs universitet: Forskning Stockholms universitet: Stockholms universitet: Forskning Umeå universitet: Umeå universitet: Forskning och Linköpings universitet: Linköpings universitet: Forskning Karolinska institutet: Karolinska institutet: Forskning Kungl. Tekniska högskolan: Kungl. Tekniska högskolan: Forskning Luleå tekniska universitet: Luleå tekniska universitet: Forskning Karlstads universitet: Karlstads universitet: Forskning Linnéuniversitetet: Linnéuniversitetet: Forskning och Örebro universitet: Örebro universitet: Forskning och Mittuniversitetet:

19 Bilaga 2 Sida 5 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Mittuniversitetet: Forskning och Blekinge tekniska högskola: Blekinge tekniska högskola: Forskning Malmö högskola: Malmö högskola: Forskning och Mälardalens högskola: Mälardalens högskola: Forskning Dans- och cirkushögskolan: Dans- och cirkushögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Stockholms dramatiska högskola: Stockholms dramatiska högskola: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Gymnastik- och idrottshögskolan: Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning Högskolan i Borås: Högskolan i Borås: Forskning Högskolan Dalarna: Högskolan Dalarna: Forskning Högskolan på Gotland: Högskolan på Gotland: Forskning Högskolan i Gävle: Högskolan i Gävle: Forskning Högskolan i Halmstad: Högskolan i Halmstad: Forskning Högskolan i Kristianstad:

20 Bilaga 2 Sida 6 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Högskolan i Kristianstad: Forskning Högskolan i Skövde: Högskolan i Skövde: Forskning Högskolan Väst: Högskolan Väst: Forskning och Konstfack: Konstfack: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Konsthögskolan: Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Operahögskolan i Stockholm: Operahögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete Södertörns högskola: Södertörns högskola: Forskning Försvarshögskolan: Försvarshögskolan: Forskning Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m Särskilda åttaganden för universitet och högskolor Ersättning för klinisk utbildning och forskning Vetenskapsrådet: Förvaltning 1,04 1,04 0, Rymdstyrelsen: 8,16 8,16 0, Institutet för rymdfysik 1,21 1,25 +0, Kungl. Biblioteket 1,11 1,43 +0,32

21 Bilaga 2 Sida 7 av 9 Anslag Anslagsnamn Ord % Rev % Diff %-enh Kommentar Polarforskningssekretariatet 6,57 4,69-1, Centrala etikprövningsnämnden Regionala etikprövningsnämnder Internationella programkontoret 1,04 1,04 0,00 för utbildningsområdet Statens kulturråd 1,04 1,04 0, Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete Skapande skola Bidrag till regional kulturverksamhet Myndigheten för kulturanalys 1,04 1,04 0, Bidrag till Operan, Dramaten, 1,19 1,15-0,04 Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voxenåsen Statens musikverk 0,50 0,39-0, Talboks- och 1,04 1,04 0,00 punktskriftsbiblioteket Bidrag till Stiftelsen för lättläst 1,04 1,04 0,00 nyhetsinformation och litteratur Institutet för språk och 0,69 0,69 0,00 folkminnen Statens konstråd 1,04 1,04 0, Nämnden för hemslöjdsfrågor Konstnärsnämnden 1,04 1,04 0, Riksarkivet 1,08 0,98-0, Riksantikvarieämbetet 1,00 1,00 0, Centrala museer: Myndigheter 0,64 0,52-0, Centrala museer: Stiftelser 0,81 0,81 0, Bidrag till vissa museer 1,08 1,06-0, Riksutställningar 1,04 1,04 0, Forum för levande historia 1,04 1,04 0, Nämnden för statligt stöd till 1,04 1,04 0,00 trossamfund Statens medieråd 0,00 1,04 +1,04 Inget omräkningstal redovisades i det ordinarie underlaget Ungdomsstyrelsen 7,76 1,04-6, Bidrag till folkbildning 1,04 1,04 0, Bidrag till kontakttolkutbildning Lotteriinspektionen 1,04 1,04 0, Statens bostadskreditnämnd: 1,04 1,04 0, Boverket 1,04 1,04 0, Statens geotekniska institut 1,13 1,08-0, Lantmäteriet 1,01 0,88-0, Statens va-nämnd 1,04 1,04 0,00

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 1/7 Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen 2014-01-14 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter under departementen A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Apotek

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga ~~~ ~ G:3 ~~CL' REGERINGEN Regeringsbeslut 1 vid regeringssammantrade 2016-02-04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEiV Ank. 2016 02 15 D/Dnr~~l~

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn 2014-06-23 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn A AB Svenska Miljöstyrningsrådet Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och i statliga myndigheter m.m. där regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2015 Antal och könsfördelning

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (26) Datum Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Helena Wessén Transportregisteravdelningen Registerhållningsenheten Transportstyrelsens

Läs mer

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007 /99-5 Statliga myndigheter MISSIV DATUM DIARIENR -06-05 /99-5 ERT DATUM -04-19 10/07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006:08 103 33 Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Webben är idag en av de viktigaste platserna för mötet mellan medborgare och myndighet. Myndigheterna satsar mycket

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (27) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen Fordonsregistreringsenheten

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna

Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna 2009:23 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2016-02-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

VÄLKOMNA! KUNDTRÄFF 2011 STHLM

VÄLKOMNA! KUNDTRÄFF 2011 STHLM VÄLKOMNA! DET ÄR NI SOM ÄR HÄR IDAG: Alvesta kommun, Aneby kommun, Arboga kommun, Arvika kommun, Bräcke kommun, Cancerfonden, Crane AB, Diskrimineringsombudsmannen, Domstolsverket, Ekerö kommun, Enköpings

Läs mer

Sjukfrånvaro i staten 2015

Sjukfrånvaro i staten 2015 Dnr 2016/48-5 Sjukfrånvaro i staten 2015 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2016-05-04 2016/48-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-12-18 Fi2015/05652/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga Regeringsbeslut III 5 REGERINGEN 2016-02-25 N2016/01642/EF Näringsdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm EKONOMiSTYRNINGSVERKEr Inkom Uppdrag att följa de statliga myndighetemas

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3453 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2011

Sjukfrånvaron i staten 2011 Dnr 2012/60-5 Sjukfrånvaron i staten 2011 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-03 2012/60-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-22 S2011/11264/VS (slutligt) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Mottagare enligt sändlista REMISS Vårt datum: 2010-09-28 Vår referens: SSM 2010/3307 Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2016

Sjukfrånvaron i staten 2016 Sjukfrånvaron i staten 2016 myndigheter och sektorer Dnr 2017/57-5 MISSIV DATUM DIARIENR 2017-05-05 2017/57-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1 (8) Myndigheternas avrop Affärsverket svenska kraftnät 202100-4284 Ja Frivilligt Allmänna reklamationsnämnden 202100-3625

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2014:57 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av myndighetsspecifika föreskrifter om arkivlokaler beslutade den

Läs mer

Bilaga 6. Specifikation av utgifter på statens budget

Bilaga 6. Specifikation av utgifter på statens budget Bilaga 6 Specifikation av utgifter på statens budget Bilaga 6 Specifikation av utgifter m.m. på statens budget för budgetåret 2010 UO 01 Rikets styrelse 738 834 12 104 763 147 650-296 030 12 695 217 11

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Sammanställning av remissyttranden över delbetänkande Registerdata för forskning (SOU 2012:36F).

Sammanställning av remissyttranden över delbetänkande Registerdata för forskning (SOU 2012:36F). Promemoria 2012-08-27 Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Departementssekreterare Ann-Sofie Hollsten-Yamamoto Telefon 08-405 22 81 E-post ann-sofie.hollsten-yamamoto@education.ministry.se

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2009

Sjukfrånvaron i staten 2009 2010/43-5 Sjukfrånvaron i staten 2009 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-06 2010/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg Regeringsbeslut IV:2 2014-12-18 U2014/7490/JÄM Utbildningsdepartementet Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Regeringens

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statens budget för 01 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020

Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 1/4 2012-03-19 Bilaga till remittering av rapporten God Havsmiljö 2020 Remissinstanser: Affärsverket svenska kraftnät Agrifood Economics Centre Alrutz Advokatbyrå AB Baltic Sea 2020 Blekingekustens vattenvårdsförbund

Läs mer

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - -- REGERINGSKANSLIET Remiss 2017-06-29 Dnr N2017 /04517 /PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Enheten för plan-, bygg och bostadsfrågor Ann-Kristin Kaplan E-post: ann-kristin.

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 Remiss 2007-12-18 SB2007/8774/EU- KANSLIET Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08-405 31 62 Nina Stubbe Telefon 08-405 31 30 Departementspromemorian Lissabonfördraget

Läs mer

Miljöledning i staten 2010. En redovisning

Miljöledning i staten 2010. En redovisning Miljöledning i staten 2010 En redovisning rapport 6422 april 2011 En redovisning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM Gruppen

Läs mer

REGION SKÅNE Koncernkontoret

REGION SKÅNE Koncernkontoret , _ Remiss R E G E R l N G S KAN S L 1 E T 2013-01-23 Miljödepartementet REGION SKÅNE Koncernkontoret Jon Kahn 2013-01- 2 4 Telefon: 08-405 21 28 Dnr /30(5. Dok.nr / Remittering av rapporten om klimatfärdplan

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss 2017-04-25 Ju2017/04129/KRIM Justitiedepartementet Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Remiss. Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92)

Remiss. Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas ansvar (SOU 2016:92) Remiss 2017-02-06 Ku2017/00232/D Kulturdepartementet Enheten för demokrati och det civila samhället Remittering av betänkande Värna demokratin mot våldsbejakande extremism Nationell samordning och kommunernas

Läs mer

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna?

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? ALMEDALEN, 3 JULI 2017 Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? Roger Lundegård rolu@implement.se 072-5555 273 Välkommen! AGENDA

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-03-24 U2013/4160/SF Utbildni ngsdepartementet Enheten för studiefinansiering Marie Mäkk Telefon 08-405 32 21 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remissinstanser:

Läs mer

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG

e-registreringsbevis AKTIEBOLAG 1 (17) Org.nummer: Firma: Adress: Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Nytorpsvägen 5 A 183 53 TÄBY Säte: Registreringslän: Anmärkning: Stockholms län, Stockholm kommun Detta är ett privat aktiebolag.

Läs mer

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1 Innehåll Bilaga 1 PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 2 Bilaga 2 Remissinstanser, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 103 Bilaga 3 Byggprocessutredningens lagförslag, Bygg helt enkelt! (SOU

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remiss 2017-06-07 U2017/02586/RS Utbildningsdepartementet Rättssekretariatet Kansliråd Tyri Öhman +46 72 244 56 92 Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remissinstanser

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete IVA-projektet Innovation för tillväxt Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Miljöledning i staten 2011

Miljöledning i staten 2011 NV-03501-12 2012-04-12 Miljöledning i staten 2011 En redovisning BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! )

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! ) Myndighetsundersökningen 2011: Centrum för Bilaga: Resultat fördelat på län ( = ja! ) Blekinge län Blekinge tekniska högskola Boverket Kustbevakningen Länsstyrelsen Blekinge län Statens bostadskreditnämnd

Läs mer