Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna"

Transkript

1 Beskrivning av ESV:s uppdrag att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna 2009:23

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF och beställas från Word-formatet kan tillhandahållas via Publikationsservice. Datum: Dnr: ESV-nr: 2009:23 Copyright: ESV Rapportansvarig: Stefan Gehlin

3 INNEHÅLL Innehåll 1 Bakgrund Syftet med prisomräkning av lokalkostnaderna Historik Nuvarande grund för uppdraget Underlag för beräkningarna Generell beräkningsmodell Arbetsgrupp... 8 Bilaga 1. Uppdrag från regeringen Bilaga 2. Faktorer som beaktas vid beräkningarna De faktorer som påverkar beräkningen för en lokal är i huvudsak följande: Beräkningsförfarande

4 1 Bakgrund Ekonomistyrningsverket (ESV) har i uppdrag att varje år per den 1 februari lämna ett underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna till regeringen. Underlaget redovisas som omräkningstal på anslagsnivå (med något undantag) och ska avse nästkommande budgetår. På motsvarande sätt redovisar ESV även ett omräkningstal för övriga förvaltningskostnader och Statistiska centralbyrån omräkningstal för lönekostnadsdelen i anslagsbaserna. Omräkningstalen för de tre kostnadsdelarna används tillsammans med kostnadsdelarnas andel av utfallet i statsredovisningen i det fortsatta budgetarbetet inom Regeringskansliet. 2 Syftet med prisomräkning av lokalkostnaderna Syftet med omräkningsmodellen är att utifrån vissa givna förutsättningar justera för prisförändringar på hyresmarknaden så att myndigheternas köpkraft bevaras. Syftet är däremot inte att justera för t.ex. ombyggnadskostnader p.g.a. ändrad verksamhet eller kostnadsförändringar för ökade eller minskade lokaler. 3 Historik Fram till 1993 hade Byggnadsstyrelsen ansvaret för flertalet civila och inte affärsdrivande statliga myndigheters lokalförsörjning. Lokalkostnaderna finansierades via en förslagsvis post i respektive myndighets anslag och Byggnadsstyrelsen lämnade årligen in ett underlag till regeringen angående omräkning av dessa poster i anslagen. Fr.o.m överfördes lokalförsörjningsansvaret till respektive myndighet och lokalkostnaderna bakades in i myndigheternas förvaltningsanslag. Statens Lokalförsörjningsverk fick samtidigt i uppdrag att årligen redovisa ett underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen av anslagsbaserna. Fr.o.m. underlaget för budgetåret 1995/96 reglerades omräkningsförfarandet i regeringsbeslut, daterat , till Statens Lokalförsörjningsverk. Uppdraget att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna överfördes fr.o.m till Statskontoret i samband med avvecklingen av Statens Lokalförsörjningsverk. 4

5 Fr.o.m. underlaget för budgetåret 2005 regleras omräkningsförfarandet i regeringsbeslut, daterat , till Statskontoret. Beslutet innebär inte några ändringar av grundmodellen. Uppdraget att redovisa underlag för prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna överfördes fr.o.m till ESV från Statskontoret. 4 Nuvarande grund för uppdraget I ESV:s instruktion (SFS 2007:761) 20 punkt 5 anges att Myndigheten skall varje år till regeringen lämna underlag till pris- och löneomräkning. I regeringsbeslut nr 3, daterat Metod för sammanställning av beräkning för prisomräkning av lokalkostnadsandelarna i anslag, till Statskontoret har uppdraget preciserats ytterligare, se bilaga 1. Eftersom uppdraget överförts till ESV tillämpas ovanstående beslut även fortsättningsvis. Av regeringsbeslutet framgår bl.a. att: Avtal som inte kan tecknas om under beräkningsåret ska räknas om med 70 % av KPI-förändringen mellan de två senaste oktobermånaderna. Avtal som kan tecknas om under beräkningsåret ska anpassas till den rikthyra som gäller för den grupp av kommuner där lokalen är belägen. För vissa byggnader ska särskilda beräkningsförfaranden tillämpas, se vidare ovanstående regeringsbeslut. Detta gäller för donerade och av institutioner ägda byggnader, Sveriges lantbruksuniversitet och Kriminalvårdens anstalter, vissa hyresavtal som ursprungligen tecknats med Byggnadsstyrelsen samt huvudbyggnaderna för Kungl. Operan, Dramatiska Teatern AB, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Statens historiska museum. Beräkningarna ska grundas på myndigheternas eller institutionernas faktiska lokalförsörjning enligt tecknade hyresavtal. Det underlag som krävs för att utföra beräkningarna ska infodras från myndigheter och institutioner. Utöver ordinarie underlag för beräkningsåret ska även ett reviderat underlag lämnas för innevarande budgetår. Därutöver ska ett särskilt befästningsindex för försvaret lämnas in till regeringen. 5

6 5 Underlag för beräkningarna Underlaget grundar sig i huvudsak på, dels uppgifter om vilka anslag som ska omräknas, dels uppgifter om de lokaler som myndigheterna disponerar, dels uppgifter om marknadshyrorna för kontorslokaler i olika kommuner, dels konsumentprisindex för oktober månad de två senaste åren. De anslag som omfattas av uppdraget är i princip samtliga anslag som finansierar myndigheternas och vissa institutioners lokaler. Uppgifter om anslagen hämtas från den senast budgetpropositionen samt från finansdepartementet. Uppgifterna om myndigheternas lokaler erhålls från respektive myndighet genom de kopior på hyresavtal samt andra uppgifter som översänds till ESV. För att uppgifterna ska vara så aktuella som möjligt är det av mycket stor vikt att uppgifterna översänts snarast efter det att förändringar har skett i avtal m.m. Uppgifterna registreras i ESV:s databas, Kontrakts- och användarregister (KAR). För att kontrollera uppgifterna sänder ESV årligen ut ett utdrag ur databasen KAR till respektive myndighet för avstämning. Myndigheterna ombedes kontrollera uppgifterna och bekräfta dessa alternativt inkomma med eventuella ändringar samt kopior av nytecknade hyresavtal. Uppgifterna om aktuella marknadshyror hämtas dels ur allmänna källor som tidskrifter, internet m.m, dels med hjälp av oberoende konsulter. Inför årsskiftet skrivs marknadshyrorna fram till nästkommande årsskifte baserade på antaganden om hyresmarknadens utveckling i olika kommuner. De framskriva marknadshyrorna sammanställs sedan för olika grupper av kommuner till ett begränsat antal s.k. rikthyror. En rikthyra är ESV:s bedömning av den genomsnittliga hyresnivån i en rikthyresgrupp. Kriterierna för en rikthyra är: Moderna kontorslokaler i B-läge (i anslutning till men inte i de mest centrala lägena i kommunerna) Totalhyra exkl. hushållsel och fastighetsskatt Area i m 2 LOA (enligt svensk standard) Normal omfattning av förråd och lokaler under mark För delmarknaden normalt index Fram t.o.m. underlaget för år 2003 användes fyra olika rikthyresgrupper, därefter används fem olika rikthyresgrupper. Inplaceringen av kommuner i olika rikthyresgrupper görs med utgångspunkten att spridningen i respektive grupp ska begränsas. Vilka kommuner som ingår i respektive rikthyresgrupp framgår av ESV:s skrivelse 6

7 till regeringen för respektive år. Karakteristiskt för en rikthyresgrupp är att de faktorer som bestämmer utbud och efterfrågan är likartade och samverkar på ett enhetligt sätt. De fem rikthyresgrupperna är: Stockholm innanför tullarna Stockholm utanför tullarna och Solna Vissa kommuner nära Stockholm och vissa storstäder Större kommuner Övriga kommuner Rikthyrornas utveckling fr.o.m framgår av nedanstående diagram Rikthyrornas utveckling för budgetåren 1995/ Hyra (kr/m 2 ) a. 2b jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05 jan-06 jan-07 jan-08 jan-09 jan-10 Tid (år) 1. Stockholm innanför tullarna 2. Stockholm utanför tullarna med närliggande kommuner samt storstäder 2a. Stockholm utanför tullarna och Solna 2b. I huvudsak kommuner nära Stockholm och vissa storstäder 3. I huvudsak större kommuner 4. Övriga kommuner 6 Generell beräkningsmodell För flertalet lokaler sker beräkningen i huvudsak enligt följande modell: Löpande avtal som inte kan tecknas om under nästkommande år omräknas med 70 % av KPI-förändringen mellan de två senaste oktobermånaderna. Avtal som kan tecknas om under nästkommande år omräknas med förändringen av rikthyran, på orten, mellan nästkommande år och det år när avtalet tecknades 7

8 eller senast kunde tecknas om (dock tidigast 1995). Hänsyn tas här även till tidigare omräkning p.g.a. KPI-förändringar sedan föregående anpassning till rikthyran eller när avtalet tecknades. För vissa lokaler inom kultursektorn, avtal för lokaler som ursprungligen tecknats med Byggnadsstyrelsen samt lokaler för Harpsund och Sveriges Lantbruksuniversitet gäller delvis andra förutsättningar för beräkningarna, se vidare regeringsbeslut nr 3, bilaga 1. De faktorer som beaktas vid beräkningarna samt hur de generella beräkningarna går till framgår av bilaga 2. Ovanstående beräkningar vägs samman till ett omräkningstal på anslagsnivå som levereras till finansdepartementet senast den första februari varje år. I underlaget ingår inte befästningsindex för försvaret vilket redovisas till regeringen i särskild ordning. 7 Arbetsgrupp De personer inom ESV som deltar i arbetet med insamling och bearbetning av underlaget för att få fram redovisningen till regeringen är Stefan Gehlin, Björn Andersson samt Regina Hansen. Frågor angående uppdraget kan ställas till någon av nedanstående personer beroende på vad frågan gäller. Regina Hansen Stefan Gehlin och Björn Andersson -Insamling av underlag i form av hyresavtal m.m. -Uppdatering av databasen KAR -Beräkningsmetodik -Rikthyror och rikthyresområden -Beräkning av underlaget på olika nivåer (enskild lokal, myndighet, anslag, utgiftsområde, totalt) -Redovisningen till regeringen 8

9 Arbetet med lokalförsörjningsfrågor bedrivs inom ESV på avdelningen Analys och prognoser. ESV ger stöd till regeringen genom att: utarbeta underlag för regeringens prisomräkning av lokalkostnadsdelen i anslagsbaserna samla in och tillhandahålla uppgifter om den statliga lokalförsörjningen samt följa upp uppgifterna förvalta och avveckla statliga engagemang i tomställda lokaler avge yttranden över hyresavtal som kräver regeringens godkännande i övrigt ge det stöd regeringen behöver i lokalförsörjningsfrågor Därutöver lämnas stöd till myndigheterna, i första hand på ESV:s hemsida. Funktionen består av följande personer: Björn Andersson Stefan Gehlin, funktionsansvarig Regina Hansen

10 10 Bilaga 1. Uppdrag från regeringen

11 11

12 12

13 13

14 Bilaga 2. Faktorer som beaktas vid beräkningarna. De faktorer som påverkar beräkningen för en lokal är i huvudsak följande 1. Area beräknas som area ovan mark + area under mark/2. Lokaler under mark har antagits ha en hyra som till 50 % motsvarar hyran för lokaler ovan mark. Någon möjlighet till individuella bedömningar har inte bedömts vara möjlig. Av praktiska skäl har i beräkningen lokaler under mark istället medräknats till 50 % men med 100 % av rikthyran. 2. Basår anger det år när avtalet är tecknat eller senast kunnat omtecknas. 3. Rikthyresgrupp anger lokalens belägenhet i rikthyresgrupp. Samtliga kommuner förutom Stockholm tillhör någon rikthyresgrupp, Stockholm är uppdelat på två rikthyresgrupper. Vilken rikthyresgrupp en kommun tillhör kan ändras mellan åren. 4. Rikthyran för den rikthyresgrupp lokalen ingår i. 5. Vid omräkning för 1995/96 tilldelades alla myndigheter en brukarfaktor som angav att vissa myndigheter antogs ha mer eller mindre komplexa lokaler som medförde att hyresnivån avvek från den hyresnivå som antogs gälla för normala kontorslokaler. Denna faktor har för flertalet myndigheter ingen betydelse, endast i det fall ett anlag innehåller flera myndigheter med olika brukarfaktorer så har dessa någon betydelse för beräkningen av omräkningstalet. 6. Indextalen för varje beräkningsår som baseras på 70 % av KPI-förändringen. Sedan 1997 baseras indextalen på den procentuella förändringen mellan KPItalen för de två senast oktobermånaderna. 7. Beräkningsåret är det budgetår för vilket prisomräkningsunderlag ska beräknas. Beräkningsförfarande Beräkningen för varje lokal går i princip till på följande sätt. 14

15 8. En bashyra tas fram baserad på den rikthyra (4) som gällde under basåret (2) för den kommun där lokalen är belägen. 9. Ett omräkningstal tas fram för föregående år (beräkningsåret 1) baserat på indextalen (6) för samtliga år efter basåret (2) och t.o.m. föregående år. 10. En hyra för föregående år beräknas baserat på bashyran (8), brukarfaktorn (5) för basåret, omräkningstalet för föregående år (9) samt arean (1). 11. Om avtalet för lokalen inte kan omtecknas under beräkningsåret (7) så beräknas ett omräkningstal för beräkningsåret, baserat på föregående års omräkningstal (9) samt indextalet (6) för beräkningsåret. 12. En hyra för beräkningsåret beräknas baserat på bashyran (8), brukarfaktorn (5) för basåret, omräkningstalet för beräkningsåret (11) samt arean (1). 13. Om avtalet för lokalen kan omtecknas under beräkningsåret (7) så tas den rikthyra (4) fram som gäller för beräkningsåret för den kommun där lokalen är belägen. 14. Hyran för beräkningsåret baseras då på rikthyran för beräkningsåret (13), brukarfaktorn (5) för beräkningsåret samt arean (1). 15. Ändrad hyra beräknas som skillnaden mellan hyran för beräkningsåret (14) och hyran för föregående år (10). 16. Den procentuella ändringen beräknas genom att dividera den ändrade hyra (15) med hyran för föregående år (10). Beräkningen på anslagsnivå som redovisas till regeringen sker enligt följande: 17. Hyran för föregående år (10) och hyran för beräkningsåret (14) summeras på anslagsnivå. 18. Ändringen i kr på anslagsnivå beräknas som skillnaden mellan de summerade hyrorna för beräkningsåret respektive föregående år (17). 19. Det omräkningstal som redovisas till regeringen beräknas som ändringen i kr på anslagsnivå (18) dividerat med den summerade hyran för beräkningsåret (17). Omräkningstalet anges som ett procenttal med 2 decimaler. 15

16 ESV utvecklar och förvaltar en effektiv ekonomisk styrning av staten. Vi tar fram bra beslutsunderlag för den ekonomiska politiken. Vi skapar goda förutsättningar för regering och riksdag till en tydlig och effektiv styrning av statliga myndigheter. Vi säkerställer god tillgång för myndigheterna till bra metoder och effektivt stöd i sin verksamhetsstyrning ESV har bred och djup kompetens och arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Tfn Box Fax ISSN: Stockholm ISBN:

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3 Analys Statliga myndigheters lokaler Utveckling av lokalhyror och areor ESV 214:53 Analys 3 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47

Regeringsuppdrag. Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 Regeringsuppdrag Rapport En ändamålsenlig anslagsstyrning av Försvarsmaktens investeringar 2015:47 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Rapport Förslag till förordningsändringar

Rapport Förslag till förordningsändringar Rapport Förslag till förordningsändringar Redovisning av regeringsuppdrag rörande förslag till förordningsändringar inom området finansiell redovisning ESV 2014:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag

RiR 2008:25. Kasernen Fastighetsaktiebolag RiR 2008:25 Kasernen Fastighetsaktiebolag ISBN 198 91 7086 165 9 RiR 2008:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2008-11-24 Dnr 33-2008-0336 Kasernen Fastighetsaktiebolag

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Fortsatt utbyggnad - Fortsatt urholkning. /Ann Fritzell. xxxx / sulf:s skriftserie

Fortsatt utbyggnad - Fortsatt urholkning. /Ann Fritzell. xxxx / sulf:s skriftserie I N T Ä K T E R Fortsatt utbyggnad - Fortsatt urholkning /Ann Fritzell xxxx / sulf:s skriftserie K O S T N A D E R XXXX / SULF:S SKRIFTSERIE Forskningens villkor Fortsatt utbyggnad - Fortsatt urholkning

Läs mer

Rapport ESV:s nya prognosmetod för bolagsskatten

Rapport ESV:s nya prognosmetod för bolagsskatten Rapport ESV:s nya prognosmetod för bolagsskatten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner

Läs mer

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2012:16 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader Kartläggning, analys och förslag till förbättrad redovisning MISSIV DATUM DIARIENR 2012-05-09 2011/265-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-11-10 A2011/3920/A

Läs mer

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014

Tillsyn och kontroll ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 ENKÄT OM MILJÖ- OCH LIVSMEDELSOMRÅDETS TAXOR I KOMMUNERNA 2014 Förord Frågor om taxor berör och intresserar många i kommunerna. Det gäller såväl politiker och tjänstemän som de företag som berörs. Sveriges

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

2011:6. Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

2011:6. Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting 2011:6 Översyn av 1 förordningen om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-04-05 2010/186-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-10-14 Fi2010/4686 (delvis) Regeringen

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet

2014:31. Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet 2014:31 Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-11 2013/249-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-07 Fi2013/3980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Handledning Myndighet startar myndighet upphör. Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv

Handledning Myndighet startar myndighet upphör. Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv Handledning Myndighet startar myndighet upphör Att hantera organisations- och strukturförändringar i staten, ur ett ekonomiadministrativt perspektiv 2014:57 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning

Läs mer

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34

Rapport. Regeringsuppdrag. Att verka genom andra. Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 Regeringsuppdrag Rapport Att verka genom andra Kartläggning av organ med statligt åtagande ESV 2008:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3

Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst. Hantering av räkenskapsinformation. 2012:31 version 3 Handledning Övergång från e-fakturalösning till e-handelstjänst Hantering av räkenskapsinformation 2012:31 version 3 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet en granskningsrapport från riksrevisionen Valuta för bistånds pengarna? tionella valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet rir 2014:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter Nationalräkenskaper BESKRIVNING 2014-10-31 1(13) Offentliga förvaltningens budgetuppgifter Beskrivningen av den offentliga förvaltningens budgetuppgifter är uppdelat per delsektor: statlig förvaltning,

Läs mer

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30

Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 Vägledning Avrop från statligt ramavtal ekonomisystem ESV 2013:30 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer