Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:"

Transkript

1 Arbetstagarnyckeln 2015

2 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja att bidra till den statliga verksamhetens resultat och utveckling. Saco-S arbetar för en personalpolitik som synliggör och tillvaratar medarbetares ansvar, kompetens, personliga egenskaper och intressen avseende egen yrkesmässig utveckling och som sammanför dessa med verksamhetens uppdrag och mål. Saco-S arbetar för en lönepolitik där individens bidrag till verksamhetens mål och resultat kopplas till hans eller hennes lön och löneutveckling. Saco-S skapar möjlighet för medlemmar att, inom ramen för kollektivavtalsreglerade villkor och utifrån verksamhetens behov, påverka sin arbetssituation och sina villkor utifrån personliga önskemål och prioriteringar. Saco-S arbetar för ett arbetsliv med en mångfald av bakgrunder och erfarenhet samt mot diskriminering. Saco-S förordar ett arbetssätt som bygger på samverkan och dialog. På central nivå har Saco-S Arbetsgivarverket som motpart. Vi tecknar centrala kollektivavtal om lönebildning, pensioner och allmänna anställningsvillkor som till exempel semester, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet. Med den enskilda medlemmen i fokus arbetar vi för att utveckla arbetslivsvillkoren för akademiker i staten. Saco-S består av 21 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi cirka statligt anställda akademiker. Som medlem i ett Saco-S-förbund omfattas du av Saco-S centrala och lokala förhandlingsverksamhet. På de flesta myndigheter finns det en lokal Saco-S-förening med en styrelse som representerar medlemmarna. Alla statliga myndigheter har ett Saco-S förbund som kontaktförbund. Kontaktförbundet ger service och förhandlingshjälp till den lokala föreningen och för i vissa fall förhandlingar med myndigheten. Arbetstagarnyckeln 2015 I din hand har du Arbetstagarnyckeln Den är ett arbetsverktyg för dig som är förtroendevald inom Saco-S, arbetar på ett Saco-S förbund eller för dig som arbetar på arbetsgivarsidan. Du hittar information om hur vi arbetar inom Saco-S, vilka frågor som hanteras centralt respektive lokalt samt vilka mandat den lokala arbetstagarorganisationen har. Här beskrivs också vilken service och förhandlingsstöd kontaktförbundet ger. Du hittar också en förteckning över myndigheterna grupperade per departement samt kontaktuppgifter till alla medlemsförbund i Saco-S. Jag hoppas du kommer ha stor hjälp av Arbetstagarnyckeln 2015 i ditt arbete! Stockholm i april 2015 Lena Emanuelsson Ordförande Saco-S 2

3 Innehåll sidan Arbetstagarorganisation 4 Kontaktförbundet 4 Kollektivavtalsförhandlingar 6 MBL- och samverkansförhandlingar 7 Rättstvister 7 Tvisteförhandlingar på två nivåer 8 Medbestämmande i regeringsärenden 9 Departementen med flera Riksdagen och dess myndigheter 10 Regeringskansliet 10 Statsrådsberedningen 10 Justitiedepartementet 10 Utrikesdepartementet 11 Försvarsdepartementet 11 Socialdepartementet 12 Finansdepartementet 12 Utbildningsdepartementet 13 Miljö- och energidepartementet 14 Näringsdepartementet 15 Arbetsmarknadsdepartementet 16 Kulturdepartementet 16 Bolag, affärsverk, stiftelser, nordiska organ med flera som är medlemmar i Arbetsgivarverket 17 Myndigheterna från A Ö 19 Medlemsförbund i Saco-S 23 3

4 Arbetstagarorganisation Saco-S centralt Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga förbund som tillsammans har drygt medlemmar. Det förbund som är medlem i Saco kan även vara medlem i Saco-S. Saco-S är förhandlingsorganisationen för Sacoförbundens statligt anställda medlemmar. Saco-S högsta beslutande organ är representantskapet, där alla medlemsförbund är representerade. Representantskapet beslutar om inriktningen på det centrala fackliga arbetet, om att träffa centrala kollektivavtal av generell karaktär eller om att vidta konfliktåtgärder. Saco-S styrelse leder det löpande arbetet. Saco-S är representerade i ett antal partsgemensamma organ såsom Trygghetsstiftelsen, Partsrådet, Kåpan Pensioner och Samarbetsrådet samt ett antal statliga nämnder. Du kan läsa mer om Saco-S verksamhet och vår organisation på vår hemsida Saco-S lokalt Saco-S företräder medlemmar som arbetar på statliga myndigheter och på organisationer som är medlemmar i Arbetsgivarverket samt i riksdagen och riksdagens myndigheter. På sidorna framgår vem som är lokal part vid dessa arbetsplatser. Lokalföreningarna Saco-S-föreningarna (eller i vissa fall Saco-S-råd) företräder alla Saco-S-förbundens medlemmar på arbetsplatsen. Om en lokal förening saknas företräder det förbund som av Saco-S utsetts till kontaktförbund Saco-S som lokal part. I större verksamheter behandlas frågor som berör myndigheten eller motsvarande i dess helhet av en övergripande Saco-S-förening. I vissa fall finns lokal lokala föreningar som ansvarar för samverkan på regional nivå. Rollfördelningen framgår av de lokala och lokal lokala stadgarna i respektive verksamhet. Kontaktförbundet För varje medlem i Arbetsgivarverket har Saco-S utsett ett kontaktförbund. Dessa anges på sidorna Kontaktförbundens uppgifter är att: Bistå de lokala förtroendevalda med rådgivning, utbildning, allmän service och förhandlingshjälp (servicefunktionen). Förhandla för Saco-S vid centrala samverkansförhandlingar eller medbestämmandeförhandlingar (förhandlingsfunktionen). Företräda Saco-S som lokal part om lokalförening saknas eller då en sådan saknar behörighet enligt denna arbetstagarnyckel (lokalpartsfunktionen). Fatta beslut för Saco-S i vissa frågor enligt denna arbetstagarnyckel (beslutsfunktionen). 4

5 Kontaktförbunden ska också bevaka att alla medlemmar i Saco-S-förbunden får en likvärdig behandling oavsett förbundstillhörighet samt driva Saco-S och Sacofederationens fackliga politik. Vid oenighet mellan kontaktförbund och annat berört förbund om handläggningen av visst ärende kan frågan hänskjutas till Saco-S styrelse. Parternas olika nivåer kan illustreras på följande sätt: Arbetsgivarorganisationer Arbetstagarorganisationer Centralt Arbetsgivarverket Saco-S (representantskap, styrelse) Lokalt Myndighet Saco-S-förening Kontaktförbund Lokal lokalt Regional enhet inom myndighet, underordnad myndighet Lokal lokal Saco-S-förening Nivåerna kan också illustreras genom följande två exempel. Myndighet med två nivåer Lokalt Skatteverket Saco-S-förening Kontaktförbund: Jusek Lokal lokalt Regioner Saco-S-förening Myndighet med en nivå Lokalt Folkhälsomyndigheten Lokalförening: Saco-S-förening Kontaktförbund: Naturvetarna 5

6 Kollektivavtalsförhandlingar Centrala förhandlingar Saco-S sluter huvudavtal och centrala kollektivavtal såsom ramavtal om löner (RALS 2010-T), allmänna anställningsvillkor (Villkorsavtal-T), pensionsavtal (PA03) och avtal om omställning samt andra frågor som rör partsgemensamt utvecklingsarbete. Lokala förhandlingar Saco-S-föreningarna får förhandla och träffa lokala kollektivavtal med de begränsningar som anges under avsnittet Undantag i denna Arbetstagarnyckel. Saco-S-föreningen bör alltid samråda med kontaktförbundet före och under en kollektivavtalsförhandling liksom om parterna misslyckas med att träffa avtal. Undantag Lokala kollektivavtal i nedanstående frågor träffas av kontaktförbundet som lokal part för Saco-S. En Saco-S-förening kan också träffa ett sådant avtal efter att en skriftlig delegation lämnats av kontaktförbundet. Lokala kollektivavtal om pensionsavsättningar. Lokala kollektivavtal avseende avvikelser från LAS regler om: Tidsbegränsade anställningar i 5 6. Turordningsreglerna i 22. Företrädesrätt till återanställning i Den närmare hanteringen av löneförmåner under uppsägningstid enligt 12 (se sidan 8, Övertalighetssituationer). Lokala kollektivavtal avseende avvikelser från 38 MBL. Lokala kollektivavtal enligt avtal om turordning för arbetstagare inom staten (TurA-S). Lokal tillämpning av chefsavtalet i den utsträckning som anges i avsnittet Chefsavtalet (se sidan 7). Avtal i ovanstående frågor som träffas av en Saco-S-förening som saknar delegation, är ogiltigt. Kontaktförbundet får, om det finns särskilda skäl, besluta att själv företräda Saco-S som lokal part i stället för lokalföreningen i förhandling som syftar till lokalt kollektivavtal om arbetstidsvillkor. I sådant fall bör lokalföreningen biträda vid förhandlingen. Oenighet vid vissa kollektivavtalsförhandlingar Kan lokala parter inte enas om lokalt avtal om förläggning av ordinarie veckoarbetstid enligt 4 kap VA-T eller om användningen av lokala omställningsmedel enligt 6.2 i avtalet om lokala omställningsmedel ska lokalföreningen underrätta kontaktförbundet. Enskilda överenskommelser Medlemmar i ett Saco-S-förbund kan träffa enskilda överenskommelser med sin chef om lön, arbetstidens förläggning, förtroendearbetstid, övertidsuttag, kompensation för övertids- 6

7 arbete, uppsägningstidens längd, antalet semesterdagar och semester del av dag samt avsättning till kompletterande ålderspension. Om avtalet gäller tillsvidare ska de enas om vilken uppsägningstid som ska gälla för överenskommelsen. Saco-S-föreningen bör alltid ge råd till medlemmar som står i begrepp att teckna enskilda överenskommelser. Saco-S-föreningen kan även rekommendera medlem att rådgöra med sitt medlemsförbund. Enligt Villkorsavtal-T kan lokalt kollektivavtal träffas om att enskilda överenskommelser får ingås i andra fall än som framgår av avtalet. Innan ett sådant avtal träffas ska samråd ske med kontaktförbundet. Chefsavtalet Kontaktförbundet företräder Saco-S som lokal part vid tillämpning av chefsavtalet på respektive myndighet och träffar överenskommelse om förändring av den lokala chefskretsen som ska omfattas av avtalet. Överenskommelse om lön eller ny lön träffas av medlemmen och dennes överordnade chef. Lokal lönerevision Processtöd (RALS 2010-T) Saco-S-förening får råd och stöd från respektive kontaktförbund i frågor som rör lönebildnings processen. Om arbetsgivaren och Saco-S-föreningen har svåra problem i den lokala lönebildningsprocessen ska de gemensamt begära processtöd från Arbetsgivarverket och Saco-S. Om de lokala parterna är oeniga om metod för lönerevision eller inte kan komma överens om nya löner ska en obligatorisk konsultation ske med Arbetsgivarverket och Saco-S. Innan en sådan begäran sker ska Saco-S-föreningen samråda med kontaktförbundet. MBL- och samverkansförhandlingar Lokalt Saco-S-föreningen är lokal part i medbestämmande- och andra samverkansförhandlingar. Kontaktförbundet bistår med råd och anvisningar före och under den lokala förhandlingen. Om Saco-S-förening saknas företräder kontaktförbundet Saco-S som lokal part. Om en fråga i huvudsak berör endast medlem/medlemmar i annat förbund än kontaktförbundet kan förbunden enas om att medlemsförbundet ska ta över servicefunktionen och förhandlingsfunktionen. Central förhandling och fackligt veto Beslut om central förhandling fattas av förbund som har förhandlingsfunktionen för Saco-S. Beslut om fackligt veto enligt 39 MBL fattas av kontaktförbundet för Saco-S efter samråd med Saco-S styrelse. 7

8 Övertalighetssituationer Uppkommer risk för övertalighet vid en myndighet ska Saco-S-föreningen ta tillvara intressena för samtliga medlemmar i Saco-S-förbunden. Saco-S-föreningen vid myndigheten ska snarast etablera kontakt med kontaktförbundet. Kontaktförbundet bör löpande informera andra Saco-S-förbund som har medlemmar som kan komma att beröras. Saco-S-föreningen ansvarar för att besked om uppsägningar med mera omedelbart vidarebefordras till kontaktförbundet och berörda medlemmars förbund. Rättstvister Allmänt Uppstår oenighet beträffande exempelvis lön, allmänna anställningsvillkor, ändrade arbets uppgifter, saklig grund för uppsägning eller diskriminering kan tvisteförhandling genomföras. Vissa tvisteförhandlingar genomförs på två nivåer (lokal och central), i andra de så kallade särskilda rättstvisterna enligt 5 kap huvudavtalet (HA) genomförs tvisteförhandlingar endast på en nivå. Kontaktförbundet ska kontaktas på ett tidigt stadium för diskussion om problemet och om tvisteförhandling ska påkallas. Rör frågan en enskild medlems anställningstrygghet (till exempel omplacering) eller in tjänade rättigheter (lön eller semesterrätt) ska i stället medlemmens eget förbund kontaktas. Ett medlemsförbund som påkallar tvisteförhandling ska informera kontaktförbundet om detta. Tvisteförhandlingar på två nivåer Lokal tvisteförhandling Begäran om förhandling får göras av Saco-S-föreningen först efter tillstånd av kontaktförbundet eller medlemsförbundet. Kontaktförbundet kan vid behov biträda vid lokal tvisteförhandling. Frågor vid oenighet efter lokal tvisteförhandling Om en lokal tvisteförhandling slutar i oenighet ska kontaktförbundet alternativt medlemmens eget förbund omedelbart informeras. Beslut om eventuell central tvisteförhandling fattas av kontaktförbundet för Saco-S eller av medlemmens eget förbund efter anmälan till Saco-S styrelse. Tvisteförhandling på en nivå I tvist angående tidsbegränsning av förordnande, avstängning, läkarundersökning, disciplinansvar, avskedande eller annat skiljande från anställning eller förfarandet i sådant ärende finns bara en förhandlingsnivå. Beslut om sådan förhandling fattas av medlemsförbundet efter anmälan till Saco-S styrelse. 8

9 Tolkningsföreträde Utnyttjande av tolkningsföreträde som avses i 4 kap 2 HA beslutas av den som slutit kollektivavtalet. Utnyttjande av tolkningsföreträde som avses i 4 kap 3 HA beslutas, om det avser arbetsskyldighet enligt kollektivavtal, av den som slutit kollektivavtalet. I övriga fall beslutar kontaktförbundet för Saco-S eller medlemsförbundet. Utnyttjande av tolkningsföreträde ska alltid föregås av samråd med Saco-S styrelse. Prövning i Arbetsdomstolen I tvister som innefattar tolkning av centrala eller lokala kollektivavtal beslutar Saco-S styrelse efter begäran från kontaktförbundet eller medlemmens eget förbund om prövning i Arbetsdomstolen (AD). Förs frågan till AD ska det förbund som driver frågan löpande samråda med Saco-S styrelse. Det förbund som driver tvisten står själv för sina egna och i förekommande fall motpartens rättegångskostnader, om inget annat beslutas av Saco-S styrelse. Beslut om prövning i AD i annan tvist än kollektivavtalstvist beslutas av berört förbund efter anmälan till Saco-S styrelse. Medbestämmande i regeringsärenden Enligt avtalet om medbestämmande i regeringsärenden, MBA-R, har Saco-S rätt att på kalla över läggning eller fördjupad information före beslut. Saco-S har överlämnat till ett av medlemsförbunden att som kontaktförbund för respektive departement dels vara infor ma tions mottagare, dels avgöra om begäran om överläggning eller fördjupad information ska fram ställas. Kontaktförbundet ska kontakta övriga förbund som är specifikt berörda av informationen. Inom Regeringskansliet har Saco-S fördelat kontaktförbundsansvaret i MBA-R-ärenden enligt följande: Statsrådsberedningen Förvaltningsavdelningen Justitiedepartementet Utrikesdepartementet Försvarsdepartementet Socialdepartementet Finansdepartementet Utbildningsdepartementet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Kulturdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Jusek Jusek Jusek Jusek* Sveriges Ingenjörer Jusek Jusek SULF Sveriges Ingenjörer Sveriges Ingenjörer DIK Akademikerförbundet SSR * Även SRAT ska ha den MBA-information som enbart avser UD, utrikesrepresentationen och den ständiga representationen vid EU inklusive tillsättningsfrågor. SRAT har bevakningsansvaret för dessa myndigheter. 9

10 Riksdagen och dess myndigheter Riksdagens ombudsmän (JO) Saco-S-förening Jusek Riksdagsförvaltningen Saco-S-förening Jusek Riksrevisionen Saco-S-förening Jusek Sveriges Riksbank Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Regeringskansliet Regeringskansliet Saco-S-förening Jusek Utrikesdepartementet Utrikesförvaltningens personalförening SRAT Övriga departement Saco-S-förening Jusek Sveriges ständiga representation Utrikesförvaltningens vid EU personalförening SRAT Statsrådsberedningen Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Saco-S-förening Jusek Brottsoffermyndigheten Saco-S-förening Jusek Datainspektionen Saco-S-förening Jusek Ekobrottsmyndigheten Saco-S-förening Jusek Gentekniknämnden Saco-S genom kontaktförbundet Naturvetarna Justitiekanslern Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Kriminalvården Saco-S genom kontaktförbundet Akademikerförbundet SSR Huvudkontor och regioner Saco-S-förening Akademikerförbundet SSR Kustbevakningen Saco-S genom kontaktförbundet SRAT Migrationsverket Saco-S-förening Jusek Regioner Saco-S-förening Jusek Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Saco-S-förening Jusek Polismyndigheten Saco-S-förening Jusek Revisorsnämnden Saco-S genom kontaktförbundet. Jusek Rättsmedicinalverket Saco-S-förening Sveriges Läkarförbund 10

11 Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi Saco-S-förening Naturvetarna Rättsmedicinska avdelningen Saco-S-förening Sveriges Läkarförbund Rättspsykiatriska avdelningen Saco-S-förening Sveriges Psykologförbund Statens haverikommission Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Sveriges domstolar Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Domarnämnden Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Domstolar Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Domstolsverket Saco-S-förening Jusek Hyres- och arrendenämnder Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Rättshjälpsmyndigheten Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Säkerhetspolisen (Säpo) Saco-S-förening Jusek Åklagarmyndigheten Saco-S-förening Jusek Utrikesdepartementet Exportkreditnämnden Saco-S-förening Jusek Folke Bernadotteakademin Saco-S-förening Jusek Inspektionen för strategiska produkter Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Kommerskollegium Saco-S-förening Jusek Nordiska Afrikainstitutet Saco-S-förening SULF Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) Saco-S-förening Jusek Svenska Institutet Saco-S-förening DIK Försvarsdepartementet Försvarets materielverk (FMV) Saco-S-råd Sveriges Ingenjörer Försvarets radioanstalt (FRA) Saco-S-förening SRAT Försvarsexportmyndigheten Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Försvarsmakten Saco-S- förening Sveriges Ingenjörer Reservofficersfrågor Saco-S- förening Reservofficerarna Försvarsunderrättelsedomstolen Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Statens inspektion för försvarsunderrättelse verksamheten (SIUN) Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Saco-S-förening Sveriges Psykologförbund 11

12 Socialdepartementet Barnombudsmannen Saco-S-förening Jusek ehälsomyndigheten Saco-S genom kontaktförbundet Sveriges Farmaceuter Ersättningsnämnden Saco-S-förening Jusek Folkhälsomyndigheten Saco-S-förening Naturvetarna Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) Saco-S-förening SULF Försäkringskassan Saco-S-förening Jusek Inspektionen för socialförsäkringen Saco-S-förening Jusek Inspektionen för vård och omsorg Saco-S genom kontaktförbundet Akademikerförbundet SSR Läkemedelsverket Saco-S-förening Sveriges Farmaceuter Myndigheten för delaktighet Saco-S-förening DIK Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Myndigheten för vårdanalys Saco-S genom kontaktförbundet Akademikerförbundet SSR Pensionsmyndigheten Saco-S-förening Jusek Socialstyrelsen Saco-S-förening Jusek Statens beredning för medicinsk utvärdering Saco-S-förening Naturvetarna Statens institutionsstyrelse (SiS) Saco-S genom kontaktförbundet Akademikerförbundet SSR Lokala enheter Saco-S-förening Akademikerförbundet SSR Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Saco-S-förening Jusek Finansdepartementet Allmänna reklamationsnämnden Saco-S-förening Jusek Arbetsgivarverket Saco-S genom kontaktförbundet Akademikerförbundet SSR Bokföringsnämnden Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Ekonomistyrningsverket Saco-S-förening Jusek Fastighetsmäklarinspektionen Jusekförening Jusek Finansinspektionen Saco-S-förening Jusek Finanspolitiska rådet Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Fortifikationsverket Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Kammarkollegiet Saco-S-förening Jusek Konjunkturinstitutet Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Konsumentverket (KO) Saco-S-förening Jusek Kronofogdemyndigheten Saco-S-förening Jusek Lotteriinspektionen Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Länsstyrelserna, verksamhetsområdet Naturvetarna Stockholms län AB Saco-S-förening Naturvetarna Uppsala län C Saco-S-förening Naturvetarna Södermanlands län D Saco-S-förening Naturvetarna Östergötlands län E Saco-S-förening Naturvetarna 12

13 Jönköpings län F Saco-S-förening Naturvetarna Kronobergs län G Saco-S-förening Naturvetarna Kalmar län H Saco-S-förening Naturvetarna Gotlands län I Saco-S-förening Naturvetarna Blekinge län K Saco-S-förening Naturvetarna Skåne län M Saco-S-förening Naturvetarna Hallands län N Saco-S-förening Naturvetarna Västra Götalands län O Saco-S-förening Naturvetarna Värmlands län S Saco-S-förening Naturvetarna Örebro län T Saco-S-förening Naturvetarna Västmanlands län U Saco-S-förening Naturvetarna Dalarnas län W Saco-S-förening Naturvetarna Gävleborgs län X Saco-S-förening Naturvetarna Västernorrlands län Y Saco-S-förening Naturvetarna Jämtlands län Z Saco-S-förening Naturvetarna Västerbottens län AC Saco-S-förening Naturvetarna Norrbottens län BD Saco-S-förening Naturvetarna Marknadsdomstolen Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Riksgäldskontoret Saco-S-förening Jusek Skatteverket Saco-S-förening Jusek Statens fastighetsverk Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Statens servicecenter Saco-S-förening Jusek Statens tjänstepensionsverk (SPV) Saco-S-förening Jusek Statistiska centralbyrån (SCB) Saco-S-förening Jusek Statskontoret Saco-S-förening Jusek Tullverket Saco-S-förening Jusek Upphandlingsmyndigheten Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Utbildningsdepartementet Blekinge tekniska högskola Saco-S-förening SULF Centrala studiestödsnämnden (CSN) Saco-S-förening Jusek Försvarshögskolan Saco-S-förening SULF Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) Saco-S-förening SULF Göteborgs universitet* Saco-S-råd SULF Högskolan Dalarna Saco-S-förening SULF Högskolan i Borås Saco-S-förening SULF Högskolan i Gävle Saco-S-förening SULF Högskolan i Halmstad Saco-S-förening SULF Högskolan i Skövde Saco-S-förening SULF Högskolan Kristianstad Saco-S-förening SULF Högskolan Väst Saco-S-förening SULF Institutet för rymdfysik Saco-S-förening SULF Karlstads universitet Saco-S-förening SULF Karolinska institutet* Saco-S-förening Naturvetarna Konstfack Saco-S genom kontaktförbundet SULF 13

14 Kungliga biblioteket Saco-S-förening DIK Kungliga Konsthögskolan Saco-S-förening SULF Kungliga Musikhögskolan Saco-S-förening SULF Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Linköpings universitet* Saco-S-råd SULF Linnéuniversitetet Saco-S-förening SULF Luleå tekniska universitet Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Lunds universitet* Saco-S-råd SULF Malmö högskola Saco-S-förening SULF Mittuniversitetet Saco-S-förening SULF Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Saco-S-förening Jusek Myndigheten för yrkeshögskolan Saco-S-förening Jusek Mälardalens högskola Saco-S-förening SULF Polarforskningssekretariatet Saco-S genom kontaktförbundet Naturvetarna Rymdstyrelsen Saco-S genom kontaktförbundet Sveriges Ingenjörer Sameskolor Saco-S genom kontaktförbundet Lärarnas Riksförbund Sameskolstyrelsen Saco-S genom kontaktförbundet Lärarnas Riksförbund Skolforskningsinstitutet Saco-S-förening SULF Specialpedagogiska skolmyndigheten Saco-S-förening Lärarnas Riksförbund Statens skolinspektion Saco-S-förening Jusek Statens skolverk Saco-S-förening Jusek Stockholms konstnärliga högskola Saco-S förening SULF Stockholms universitet Saco-S-råd SULF Södertörns högskola Saco-S-förening SULF Umeå universitet* Saco-S-råd SULF Universitets- och högskolerådet Saco-S-förening Jusek Universitetskanslersämbetet Saco-S-förening Jusek Uppsala universitet* Saco-S-råd SULF Vetenskapsrådet Saco-S-förening Naturvetarna Örebro universitet Saco-S-förening SULF Överklagandenämnden för studiestöd Saco-S genom kontaktförbundet Jusek * För anställda inom medicinsk fakultet/medicinskt vetenskapsområde (motsvarande), som har påbörjat eller avslutat läkarutbildning, förhandlar Sveriges Läkarförbund och är även kontaktförbund. Det lokala Saco-S-rådet kan i samråd med berörda förbund och med stöd av tidigare gällande praxis besluta om att även andra anställda företräds av Sveriges Läkarförbund. Miljö- och energidepartementet Elsäkerhetsverket Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Energimarknadsinspektionen Saco-S-förening Jusek Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) Saco-S genom kontaktförbundet Naturvetarna Havs- och vattenmyndigheten Saco-S-förening Naturvetarna 14

15 Kemikalieinspektionen Saco-S-förening Naturvetarna Naturvårdsverket Saco-S-förening Naturvetarna Statens energimyndighet Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Statens geotekniska institut Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Statens va-nämnd Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Strålsäkerhetsmyndigheten Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) Saco-S-förening Naturvetarna Näringsdepartementet Bolagsverket Saco-S-förening Jusek Boverket Saco-S-förening Jusek Konkurrensverket Saco-S-förening Jusek Lantmäteriet Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Livsmedelsverket Saco-S-förening Naturvetarna Område Livsmedelskontroll Sveriges Veterinärförbund Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, (Tillväxtanalys) Saco-S-förening Jusek Patent- och registreringsverket (PRV) Saco-S genom kontaktförbundet Sveriges Ingenjörer Patentbesvärsrätten Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Post- och telestyrelsen (PTS) Saco-S-förening Jusek Skogsstyrelsen Saco-S-förening Naturvetarna Staben Saco-S-förening Naturvetarna Regionerna Saco-S-förening Naturvetarna Statens Jordbruksverk Saco-S-förening Naturvetarna Distriktsveterinärsorganisationen Sveriges Veterinärförbund Statens veterinärmedicinska anstalt Saco-S-förening Sveriges Veterinärförbund Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Sveriges geologiska undersökning (SGU) Saco-S-förening Naturvetarna Sveriges lantbruksuniversitet Saco-S-förening Naturvetarna Tillväxtverket Saco-S-förening Jusek Trafikanalys Saco-S-förening Jusek Trafikverket Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Transportstyrelsen Saco-S-förening Jusek Verket för innovationssystem (VINNOVA) Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer 15

16 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsdomstolen Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Arbetsförmedlingen Saco-S-förening Akademikerförbundet SSR Avdelningar Saco-S-förening Akademikerförbundet SSR Arbetsmiljöverket Saco-S-förening Naturvetarna Huvudkontoret Saco-S-förening Naturvetarna Distrikt Saco-S-förening Naturvetarna Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Saco-S-förening Jusek Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Medlingsinstitutet Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Rådet för europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) Saco-S-förening Jusek Kulturdepartementet Diskrimineringsombudsmannen (DO) Saco-S-förening Jusek Forum för levande historia Saco-S-förening DIK Institutet för språk och folkminnen Saco-S-förening DIK Konstnärsnämnden Saco-S-förening DIK Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet Saco-S-förening DIK Moderna museet Saco-S-förening DIK Myndigheten för kulturanalys Saco-S genom kontaktförbundet DIK Myndigheten för radio och tv Saco-S-förening Jusek Myndigheten för tillgängliga medier Saco-S-förening DIK Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Saco-S-förening DIK Naturhistoriska riksmuseet Saco-S-förening Naturvetarna Nämnden för hemslöjdsfrågor Saco-S genom kontaktförbundet DIK Nämnden för statligt stöd till trossamfund Saco-S genom kontaktförbundet Akademikerförbundet SSR Riksantikvarieämbetet Saco-S-förening DIK Riksarkivet Saco-S-förening DIK Landsarkiven Saco-S-förening DIK Riksutställningar Saco-S-förening DIK Sametinget Saco-S-förening Jusek Statens centrum för arkitektur och design (Arkitektur- och designcentrum) Saco-S-förening DIK Statens försvarshistoriska museer Saco-S-förening DIK Statens historiska museer Saco-S-förening DIK Statens konstråd Saco-S genom kontaktförbundet DIK Statens kulturråd Saco-S-förening DIK 16

17 Statens maritima museer Saco-S-förening DIK Statens medieråd Saco-S-förening DIK Statens museer för världskultur Saco-S-förening DIK Statens musikverk Saco-S genom kontaktförbundet DIK Sveriges författarfond Saco-S genom kontaktförbundet DIK Valmyndigheten Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Bolag, affärsverk, stiftelser, nordiska organ med flera som är medlemmar i Arbetsgivarverket Chalmers tekniska högskola AB Saco-S-råd Sveriges Ingenjörer Ericastiftelsen Saco-S-förening Sveriges Psykologförbund Finsk-Svenska gränsälvskommissionen Saco-S genom kontaktförbundet DIK Kungliga Akademien för de fria konsterna Saco-S genom kontaktförbundet DIK Kungliga Hovstaterna Saco-S-förening DIK Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien Saco-S genom kontaktförbundet Naturvetarna LFV Holding AB Saco-S genom kontaktförbundet Jusek Linköpings universitet Holding AB Saco-S genom kontaktförbundet Sveriges Ingenjörer Luftfartsverket Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Nordens välfärdscenter Saco-S-förening Akademikerförbundet SSR Nordic Unified Air Traffic Control (NUAC HB) Saco-S genom kontaktförbundet Sveriges Ingenjörer Nordiskt genresurscenter (NordGen) Saco-S genom kontaktförbundet Naturvetarna Nordregio Saco-S-förening Jusek Sjöfartsverket Saco-S genom kontaktförbundet SRAT Centralförvaltningen Saco-S-förening SRAT Stiftelsen Àjtte Svenskt fjäll- och samemuseum Saco-S-förening DIK Stiftelsen Allmänna barnhuset Saco-S genom kontaktförbundet Akademikerförbundet SSR Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem Saco-S genom kontaktförbundet DIK Stiftelsen Dansmuseifonden Saco-S genom kontaktförbundet DIK Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna Saco-S genom kontaktförbundet DIK Stiftelsen Högskolan i Jönköping Saco-S genom kontaktförbundet SULF Stiftelsens bolag Saco-S-förening SULF Stiftelsen Nordiska museet Saco-S-förening DIK Stiftelsen Skansen Saco-S-förening DIK Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Saco-S-genom kontaktförbundet DIK Stiftelsen Tekniska museet Saco-S-förening DIK Stiftelsen Thielska galleriet Saco-S genom kontaktförbundet DIK Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring Saco-S genom kontaktförbundet Sveriges Farmaceuter 17

18 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut Saco-S genom kontaktförbundet DIK Svenska Kraftnät Saco-S-förening Sveriges Ingenjörer Sveriges Civilförsvarsförbund Saco-S genom kontaktförbundet SRAT Handelssekreterarorganisationen Saco-S genom kontaktförbundet SRAT Svevia AB Saco-råd Sveriges Ingenjörer Swedesurvey AB Saco-S genom kontaktförbundet Sveriges Ingenjörer Uminova Center AB Saco-S genom kontaktförbundet Civilekonomerna Zornsamlingarna Saco-S genom kontaktförbundet DIK 18

19 Myndigheterna från A Ö Sidhänvisning i alfabetisk ordning Àjtte Svenskt fjäll- och samemuseum 17 Akademien för de fria konsterna 17 Allmänna reklamationsnämnden 12 Arbetsdomstolen 16 Arbetsförmedlingen 16 Arbetsgivarverket 12 Arbetsmiljöverket 16 Arkitektur- och designcentrum 16 Barnombudsmannen 12 Blekinge tekniska högskola 13 Bokföringsnämnden 12 Bolagsverket 15 Boverket 15 Brottsförebyggande rådet 10 Brottsoffermyndigheten 10 Centrala studiestödsnämnden 13 Chalmers tekniska högskola AB 17 CSN 13 Datainspektionen 10 Diskrimineringsombudsmannen 16 DO 16 Domarnämnden 11 Domstolsverket 11 ehälsomyndigheten 12 Ekobrottsmyndigheten 10 Ekonomistyrningsverket 12 Elsäkerhetsverket 14 Energimarknadsinspektionen 14 Energimyndigheten 15 Ericastiftelsen 17 Ersättningsnämnden 12 Exportkreditnämnden 11 Fastighetsmäklarinspektionen 12 Fastighetsverket 13 Finansinspektionen 12 Finanspolitiska rådet 12 Finsk-Svenska gränsälvskommissionen 17 FMV 11 Folke Bernadotteakademin 11 Folkhälsomyndigheten 12 Formas 14 Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 12 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 14 Forte 12 Fortifikationsverket 12 Forum för levande historia 16 FRA 11 Försvarets materielverk 11 Försvarets radioanstalt 11 Försvarsexportmyndigheten 11 Försvarshögskolan 13 Försvarsmakten 11 Försvarsunderrättelsedomstolen 11 Försäkringskassan 12 Gentekniknämnden 10 GIH 13 Gymnastik- och idrottshögskolan 13 Göteborgs universitet 13 Hallwylska museet 16 Havs- och vattenmyndigheten 14 Hovstaterna 17 Hyres- och arrendenämnder 11 Högskolan Dalarna 13 Högskolan i Borås 13 Högskolan i Gävle 13 Högskolan i Halmstad 13 Högskolan i Jönköping 17 Högskolan i Skövde 13 Högskolan Kristianstad 13 Högskolan Väst 13 IFAU 16 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 16 19

20 Inspektionen för socialförsäkringen 12 Inspektionen för strategiska produkter 11 Inspektionen för vård och omsorg 12 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 16 Institutet för rymdfysik 13 Institutet för språk och folkminnen 16 JO 10 Jordbruksverket 15 Justitiekanslern 10 Kammarkollegiet 12 Karlstads universitet 13 Karolinska institutet 13 Kemikalieinspektionen 15 Kommerskollegium 11 Konjunkturinstitutet 12 Konkurrensverket 15 Konstakademien 17 Konstfack 14 Konsthögskolan 14 Konstnärsnämnden 16 Konsumentverket/KO 12 Kriminalvården 10 Kronofogdemyndigheten 12 KTH 14 Kungliga Akademien för de fria konsterna 17 Kungliga biblioteket 14 Kungliga Hovstaterna 17 Kungliga Konsthögskolan 14 Kungliga Musikhögskolan 14 Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien 17 Kungliga Tekniska Högskolan 14 Kustbevakningen 10 Landsarkiven 16 Lantbruksuniversitetet 15 Lantmäteriet 15 LFV Holding AB 17 Linköpings universitet 14 Linköpings universitet Holding AB 17 Linnéuniversitetet 14 Livrustkammaren 16 Livsmedelsverket 15 Lotteriinspektionen 12 Luftfartsverket 17 Luleå tekniska universitet 14 Lunds universitet 14 Läkemedelsverket 12 Länsstyrelserna 12 Malmö högskola 14 Marknadsdomstolen 13 Medlingsinstitutet 16 Migrationsverket 10 Mittuniversitetet 14 Moderna museet 16 Musikhögskolan 14 Myndigheten för delaktighet 12 Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 12 Myndigheten för kulturanalys 16 Myndigheten för radio och tv 16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 10 Myndigheten för tillgängliga medier 16 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 15 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 14 Myndigheten för vårdanalys 12 Myndigheten för yrkeshögskolan 14 Mälardalens högskola 14 Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde 16 Naturhistoriska riksmuseet 16 Naturvårdsverket 15 Nordens välfärdscenter 17 NordGen 17 Nordic Unified Air Traffic Control 17 Nordiska Afrikainstitutet 11 Nordiska museet 17 Nordiskt genresurscenter 17 Nordregio 17 NUAC HB 17 Nämnden för hemslöjdsfrågor 16 20

21 Nämnden för statligt stöd till trossamfund 16 Område Livsmedelskontroll 15 Patent- och registreringsverket 15 Patentbesvärsrätten 15 Pensionsmyndigheten 12 Polarforskningssekretariatet 14 Polismyndigheten 10 Post- och telestyrelsen 15 PRV 15 PTS 15 Regeringskansliet 10 Rekryteringsmyndigheten 11 Revisorsnämnden 10 Riksantikvarieämbetet 16 Riksarkivet 16 Riksbanken 10 Riksdagens ombudsmän 10 Riksdagsförvaltningen 10 Riksgäldskontoret 13 Riksrevisionen 10 Riksutställningar 16 Rymdstyrelsen 14 Rådet för europeiska socialfonden i Sverige 16 Rättshjälpsmyndigheten 11 Rättsmedicinalverket 10 Sameskolor 14 Sameskolstyrelsen 14 Sametinget 16 SCB 13 SGU 15 Sida 11 Sieps 10 SIPRI 18 SiS 12 SIUN 11 Sjöfartsverket 17 Skansen 17 Skatteverket 13 Skogs- och lantbruksakademien 17 Skogsstyrelsen 15 Skokloster slott 16 Skolforskningsinstitutet 14 Skolinspektionen 14 Skolverket 14 SMHI 15 Socialstyrelsen 12 Specialpedagogiska skolmyndigheten 14 Språk- och folkminnesinstitutet 16 SPV 13 Statens beredning för medicinsk utvärdering 12 Statens centrum för arkitektur och design 16 Statens energimyndighet 15 Statens fastighetsverk 13 Statens försvarshistoriska museer 16 Statens geotekniska institut 15 Statens haverikommission 11 Statens historiska museer 16 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 11 Statens institutionsstyrelse 12 Statens jordbruksverk 15 Statens konstråd 16 Statens kulturråd 16 Statens maritima museer 17 Statens medieråd 17 Statens museer för världskultur 17 Statens musikverk 17 Statens servicecenter 13 Statens skolinspektion 14 Statens skolverk 14 Statens tjänstepensionsverk 13 Statens va-nämnd 15 Statens veterinärmedicinska anstalt 15 Statens väg- och transportforskningsinstitut 15 Statistiska centralbyrån 13 Statskontoret 13 Stiftelsen Àjtte Svenskt fjäll- och samemuseum 17 Stiftelsen Allmänna barnhuset 17 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem 17 Stiftelsen Dansmuseifonden 17 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna 17 Stiftelsen Högskolan i Jönköping 17 21

22 Stiftelsen Nordiska museet 17 Stiftelsen Skansen 17 Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 18 Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet 17 Stiftelsen Tekniska museet 17 Stiftelsen Thielska galleriet 17 Stiftelsen WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring 17 Stockholm International Peace Research Institute 18 Stockholms konstnärliga högskola 14 Stockholms universitet 14 Strålsäkerhetsmyndigheten 15 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 11 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete 11 SWEDAC 11 Swedesurvey AB 18 Svenska barnboksinstitutet 17 Svenska ESF-rådet 16 Svenska institutet 11 Svenska institutet för europapolitiska studier 10 Svenska Kraftnät 18 Sveriges Civilförsvarsförbund 18 Sveriges domstolar 11 Sveriges exportråd handelssekreterarorganisationen 18 Sveriges författarfond 17 Sveriges geologiska undersökning 15 Sveriges lantbruksuniversitet 15 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 15 Sveriges Riksbank 10 Sveriges ständiga representation vid EU 10 Svevia AB 18 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 11 Säkerhetspolisen 11 Säpo 11 Södertörns högskola 14 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 12 Tekniska högskolan 14 Tekniska museet 17 Thielska galleriet 17 Tillväxtanalys 15 Tillväxtverket 15 Totalförsvarets forskningsinstitut 11 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 11 Trafikanalys 15 Trafikverket 15 Transportstyrelsen 15 Tullverket 13 Umeå universitet 14 Uminova Center AB 18 Universitets- och högskolerådet 14 Universitetskanslersämbetet 14 Upphandlingsmyndigheten 13 Uppsala universitet 14 Waldemarsudde 16 Valmyndigheten 17 Verket för innovationssystem 15 Vetenskapsrådet 14 WHO Collaborating Centre for International Drug Monitoring 17 VINNOVA 15 VTI 15 Zornsamlingarna 18 Åklagarmyndigheten 11 Örebro universitet 14 Överklagandenämnden för studiestöd 14 22

23 Medlemsförbund i Saco-S Akademikerförbundet SSR Box 12800, Stockholm Civilekonomerna Box 4720, Stockholm DIK Box 760, Nacka Fysioterapeuterna Box 3196, Stockholm Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, FSA Box 760, Nacka Jusek Box 5167, Stockholm Kyrkans Akademikerförbund, KyrkA Box 30078, Stockholm Lärarnas Riksförbund Box 3529, Stockholm Naturvetarna Box 760, Nacka Reservofficerarna Box 2147, Stockholm Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ Box 2131, Stockholm SRAT Box 1419, Stockholm Sveriges Arkitekter Box 5027, Stockholm Sveriges Farmaceuter Box 3215, Stockholm Sveriges Ingenjörer Box 1419, Stockholm Sveriges Läkarförbund Box 5610, Stockholm Sveriges Psykologförbund Box 3287, Stockholm Sveriges Skolledarförbund Box 3266, Stockholm Sveriges universitetslärarförbund, SULF Box 1227, Stockholm Sveriges Veterinärförbund Box , Stockholm Tjänstetandläkarna Bredgränd 5, Stockholm

24 Detta är Saco-S Saco-S är en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker. Vi driver frågor på central nivå med Arbetsgivarverket som motpart. Vi tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. Saco-S består av 21 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi cirka akademiker. Som medlem i ett Sacoförbund omfattas du av Saco-S förhandlingsverksamhet. Fackliga frågor om löne- och anställningsvillkor är gemensamma för alla statligt anställda akademiker. Därför har förbunden slutit sig samman och bildat Saco-S. Det ger en effektiv organisation och styrka för dig som medlem. Besök oss på Fotoskrift AB ex Billes Tryckeri 24

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn 2016-02-25 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ som står under Riksarkivets tillsyn A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Arbetstagarorganisation

Arbetstagarorganisation Arbetstagarorganisation Saco-S centralt Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 23 självständiga förbund som tillsammans har drygt 670 000 medlemmar. Det förbund som är medlem i Saco

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007 /99-5 Statliga myndigheter MISSIV DATUM DIARIENR -06-05 /99-5 ERT DATUM -04-19 10/07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006:08 103 33 Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 1/7 Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

REMM resfria möten i myndigheter

REMM resfria möten i myndigheter TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 REMM resfria möten i myndigheter Ekotransport 160427 Per Schillander Resfria möten Alla reser hur som helst Förankring Policy Åtgärder Uppföljning RM 2 REMM resfria

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser

Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Myndighetsundersökningen 2011 Om lättläst information på svenska myndigheters webbplatser Webben är idag en av de viktigaste platserna för mötet mellan medborgare och myndighet. Myndigheterna satsar mycket

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag

Remiss. Remiss av betänkandet SOU 2015:25 En ny Säkerhetsskyddslag ~ @ REGERINGSKANSLIET Justitiedepartementet Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet och samhällets krisberedskap (L4J Dan Leeman Telefon 08-405 80 36 dan. leeman@regeri ngskansl iet. se

Läs mer

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Arbetstagarnyckeln 2015 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter Dnr 2015/918 Ramavtal avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1 (8) Myndigheternas avrop Affärsverket svenska kraftnät 202100-4284 Ja Frivilligt Allmänna reklamationsnämnden 202100-3625

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen

Alfabetisk lista över myndigheter under departementen 2014-01-14 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter under departementen A Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden (ARN) Andra AP-fonden Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Apotek

Läs mer

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Arbetstagarnyckeln 2014 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja

Läs mer

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga

Ank vid regeringssammantrade A2016/00216/A. Myndigheter enligt bilaga ~~~ ~ G:3 ~~CL' REGERINGEN Regeringsbeslut 1 vid regeringssammantrade 2016-02-04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEiV Ank. 2016 02 15 D/Dnr~~l~

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn

Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn 2014-06-23 1(5) Alfabetisk lista över myndigheter och andra organ under departementen som står under Riksarkivets tillsyn A AB Svenska Miljöstyrningsrådet Alkoholsortimentsnämnden Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2014:80 Utkom från trycket den 25 februari 2014 utfärdad den 13 februari 2014. Regeringen

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning

Myndighet Namn Tidigare lön Nuvarande lön Skillnad Höjning Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Cecilia Rydinger Alin 76 600 82 600 6 000 7,8% Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson 84 300 88 300 4 000 4,7% Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Helena Lindberg

Läs mer

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning

Myndighet Myndighetschef Tidigare lön Nuvarande lön Ökning Allmänna reklamationsnämnden Britta Ahnmé Kågerman 84 000 86 100 2,50 Arbetsdomstolen Cathrine Lilja Hansson 105 800 109 000 3,02 Arbetsförmedlingen Mikael Sjöberg 142 000 145 000 2,11 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (27) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Safin Hassan Fordonsregistrerings- och ärendestödsavdelningen Fordonsregistreringsenheten

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Rapport Avgifter 2013. om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45

Rapport Avgifter 2013. om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45 Rapport Avgifter om avgiftsbelagd verksamhet i staten ESV 2014:45 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1

PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77) Bilaga 1 Innehåll Bilaga 1 PBL-kommitténs lagförslag, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 2 Bilaga 2 Remissinstanser, Får jag lov? (SOU 2005:77)... 103 Bilaga 3 Byggprocessutredningens lagförslag, Bygg helt enkelt! (SOU

Läs mer

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete:

Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Arbetstagarnyckeln 2012 Förord Saco-S är förhandlingsorganisationen för statligt anställda akademiker. Det här är utgångspunkter för vårt arbete: Saco-S fackliga politik och arbetssätt präglas av en vilja

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet; SFS 2002:338 Utkom från trycket den 4 juni 2002 utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för

Ledamöter inkl. ordförande Antal Antal Könsfördelning (%) CENTRALA MYNDIGHETER M.M. Kv M Kv M Kv M Statsrådsberedningen Svenska institutet för Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och i statliga myndigheter m.m. där regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2015 Antal och könsfördelning

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! )

Bilaga: Resultat fördelat på län ( X = ja! ) Myndighetsundersökningen 2011: Centrum för Bilaga: Resultat fördelat på län ( = ja! ) Blekinge län Blekinge tekniska högskola Boverket Kustbevakningen Länsstyrelsen Blekinge län Statens bostadskreditnämnd

Läs mer

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Transportstyrelsens uppföljning enligt förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 1 (26) Datum Handläggare Anna-Karin Bergström och Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för teknik och trafik Helena Wessén Transportregisteravdelningen Registerhållningsenheten Transportstyrelsens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Miljöledning i staten 2013

Miljöledning i staten 2013 NV-09162 En redovisning BESÖK: STOCKHOLM VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB POST: 106 48 STOCKHOLM TEL: 010-698 10 00 FAX: 010-698 10 99 E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET:SE INTERNET:WWW.NATURVARDSVERKET.SE

Läs mer

Remiss. Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi

Remiss. Remittering av Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi -------~~~------- REG ER l NGSKANSLIET Remiss 2015-12-04 ~2015/04155/~m Miljö- och energidepartementet Miljömålsenheten Gunilla Blomquist Telefon 08-405 19 52 Kemikalieenheten Erika Nygren Telefon 010-698

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS

REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Remiss REGERINGSKANSLIET 2014-06-16 S2014/112/FS Socialdepartementet SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats och i rätt tid Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Framtidsjobb för jurister. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb för jurister. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb för jurister Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2009. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större undersökning.

Läs mer

Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke. Ärende:

Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke. Ärende: Ärendeförteckning regeringssammanträde 2016-12-14 Underprotokoll A Nr 42 Kulturdepartementet Expeditions- och rättschefen Daniel Ström Föredragande: statsrådet Bah Kuhnke Ärende: 1 Förordnande av ledamöter

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006 Enheten för analys Anna Enström Järleborg MISSIV DATUM DIARIENR 2007-01-25 2006/431 ERT DATUM ER BETECKNING 2005-12-20 Fi2005/6390 Finansdepartementet Enheten för statlig arbetsgivarpolitik (ESA) 103 33

Läs mer

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna?

Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? ALMEDALEN, 3 JULI 2017 Innovation och förnyelse inom 112 svenska myndigheter vad utmärker dem som lyckas och vilka är framgångsfaktorerna? Roger Lundegård rolu@implement.se 072-5555 273 Välkommen! AGENDA

Läs mer

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens.

Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Statliga myndigheter som E-faktureras och uppbyggnad av deras referens. Dessa uppgifter ska anges i fältet Er referens. Myndighet Referens E-bilaga Affärsverket svenska kraftnät Referenskod består av tre

Läs mer

Kontaktpersoner i klarspråksfrågor på statliga myndigheter

Kontaktpersoner i klarspråksfrågor på statliga myndigheter Myndighet Kontaktperson E-post Telefon Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård Annelie Svensson annelie.svensson@jordbruksverket.se 036-15 58 53 Arbetsförmedlingen Marianne Ek marianne.ek@arbetsformedlingen.se

Läs mer

Sjukfrånvaro i staten 2015

Sjukfrånvaro i staten 2015 Dnr 2016/48-5 Sjukfrånvaro i staten 2015 myndigheter och sektorer MISSIV DATUM DIARIENR 2016-05-04 2016/48-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-12-18 Fi2015/05652/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län

Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län norrstyrelsen rapport 2009:1 Statlig verksamhet i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008

Strukturförändringar. i den statliga sektorn. Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Oktober 2008 Strukturförändringar i den statliga sektorn Denna broschyr är framtagen för att ge dig som medlem i något av Saco-S 22 medlems förbund en presentation

Läs mer

---------ii5i---------

---------ii5i--------- ~ Remiss ---------ii5i--------- REG ERI NGSKANSLI ET 2013-03-13 S2013/ 1826/ RU Socialdepartementet Upphandlingsutredningen 2010 - slutbetänkande (SO U 2013:12) Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten 2016

Sjukfrånvaron i staten 2016 Sjukfrånvaron i staten 2016 myndigheter och sektorer Dnr 2017/57-5 MISSIV DATUM DIARIENR 2017-05-05 2017/57-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2016-12-20 Fi2016/04581/RS (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remiss 2017-06-21 Ju2017/04519-1 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Tove Axelsson Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remissinstanser

Läs mer

1 (11) 1 Fortsatt vikariat som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design Ku2015/ /LS

1 (11) 1 Fortsatt vikariat som överintendent och chef för Statens centrum för arkitektur och design Ku2015/ /LS REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Daniel Ström Ärendeförteckning regeringssammanträde 2015-12-17 Underprotokoll A Nr 44 1 (11) Föredragande: statsrådet A Bah Kuhnke Ärende: 1 Fortsatt vikariat som

Läs mer

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter

Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter ~ -~ --- - REGERINGEN 2014-12-22 Regeri ngsbeslut 12 :N"2014/5377/E:N"T Box 45184 104 30 Stockholm m.fl. Ändring av uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter Regeringens

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Medeltal: 2217. Median: 2148

Medeltal: 2217. Median: 2148 Placering Intern Lärosäte repr./anställd 1 Kungliga tekniska högskolan 5229 2 Blekinge 3899 3 Högskolan i Skövde 3752 4 Sveriges Lantbruksuniversitet 3731 5 Malmö högskola 3724 6 Göteborgs universitet

Läs mer

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Förtydligande av arbetsgivares ansvar för sjuklön Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 2 februari 2012 Ulf Kristersson Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

2015-11-26 Ku2015/02515/KL

2015-11-26 Ku2015/02515/KL Remiss 2015-11-26 Ku2015/02515/KL Kulturdepartementet Enheten för kulturarv och livsmiljö Eva Stengård Telefon 08-405 34 73 E-post eva.stengard@regeringskansliet.se Remiss av betänkandet (SOU 2015:89)

Läs mer

1 (12) 1 Anställning som direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys Ku2013/1677/ISS

1 (12) 1 Anställning som direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys Ku2013/1677/ISS REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Maria Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2013-12-19 Underprotokoll A Nr 41 1 (12) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 Anställning som direktör

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan

m.fl. Uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen och dess handlingsplan REGERINGEN Fr ' nr, VBiKETFÖH (NNOVATIONSSYSTEM Ank. 2011-10-2 0 Regeringsbeslut 13 2011-10-13 2011/5769/RT Näringsdepartemen #Dnr.^))-ö3ffl- Verket för innovationssystem 101 58 STOCKHOLM m.fl. Uppdrag

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV

1 (9) 1 3 Förordnande av. 1 ordförande och ledamöter i styrelsen samt revisorer och revisorssuppleanter för Carina Aris Minnesfond Ku2011//KV REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2011-12-15 Underprotokoll A Nr 40 1 (9) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 3 Förordnande av 1 ordförande

Läs mer

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

September. Månadens statistik från AEA 684 301 (+1,0%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 684 301 (+1,0%) Ersättningstagare: 8 508 (1,2%) Deltagare i program: 4 688 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 196 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som får arbetslöshetsersättning

Läs mer

Observera. Överenskommelse om nytt bilersättningsavtal BIL 14

Observera. Överenskommelse om nytt bilersättningsavtal BIL 14 Observera nr 17 DECEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Överenskommelse om nytt bilersättningsavtal BIL

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2

Departementspromemorian Lissabonfördraget (Ds 2007:48) del 1-2 Remiss 2007-12-18 SB2007/8774/EU- KANSLIET Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Beatrice Hernqvist Telefon 08-405 31 62 Nina Stubbe Telefon 08-405 31 30 Departementspromemorian Lissabonfördraget

Läs mer

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU)

av lokal- Redovisning 1/4 sdelen redovisas datera tecknats om samt under 2012-01-30 Stefan Gehlin Datum ESV Dnr 202100-5026 SE202100502601 (EU) 1/4 Datum 2012-01-30 ESV Dnr 44-55/2012 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum Er beteckning b Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLMM Redovisning av underlag för prisomräkning av lokal- kostnadsdelen i anslagsbaserna

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10)

Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Remissinstanser för Miljöprocessutredningens betänkande Miljöprocessen (SOU 2009:10) Bilaga 7 Justitieombudsmannen, Riksrevisionen, Högsta domstolen, Svea hovrätt Miljööverdomstolen, Nacka tingsrätt Fastighetsdomstolen

Läs mer

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99

FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 FLERPARTIMOTION MOTION TILL RIKSDAGEN: 2014/15:M AV ANNA KINBERG BATRA M.FL. (M,C,FP,KD) MED ANLEDNING AV PROP. 2014/15:99 Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M av Anna Kinberg Batra m.fl. (M,

Läs mer