TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22"

Transkript

1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENVÄTAN22ORGNR TRIVSELGUIDEN FÖR BRF VÄTAN 22 OrdningsföreskrifterförBrfVätan22 Välkommen Till Brf Vätan 22 Detärstyrelsensutgångspunktattallasombor,arbetarochstuderarivårtfinahusskalltrivas ochattvivisarhänsynochagerarmedsuntförnuft. Bostadsrättslagenochföreningensstadgargerallmännaprinciperiordningsfrågormen styrelsenharkommitframtillattnågrakompletteringarochklargörandenkanbehövas. Gården Vårfinagårdärengemensamtillgångsomallaharrättattutnyttja.Föreningenharhjälpaven trädgårdsmästaremedplanteringarnaochvihargemensammautemöblerochengrill.manhar interättattplaceraegnamöblerellerplantorpågården.villmanarrangerafestpågårdenska styrelsengesittmedgivandeochmanskasättauppenlappomsakenibådaportarna.rökning ärbaratillåtenvidbordenibortreändenavgården,ejnäradörrarochfönster,ochaskkopp finnsdär.vihjälpsallaåtatthållagårdenrenfrånskräpochfimpartarrökarnasjälvahandom.

2 SOPOR Hushållssoporkastasiförslutnapåsarisopnedkastetpågården.Underingaomständigheterfår soporlämnasbredvidsopnedkastetellerpågården.observeraattsopnedkastetendastär avsettförhushållssoporavsådanstorlekattdetnaturligtfårplatsisopnedkastet,slängsåledes aldrigpizzakartongerel.dyl.isopnedkastet. Somenservicetillvårabostadsrättsinnehavareochhyresgästerharviettsoprumpå Snickarbacken.Härfinnsplastkärlförtidningar,kartonger,glasochmindregrovsopor. Föreningenssoprumärförenatmedextrakostnaderförföreningenochvimåsteallahjälpasåt attskötadetförattviskallkunnabehållasoprummettillenrimligkostnad.störregrovsopor somintenaturligtfårplatsiavseddakärlfårinteslängashärutanmåstefraktastillkommunal sopstation.sopkärlentömsmedolikafrekvensvarförexempelvistidningsbehållarenkanvara fullmedanglaskärletärtömt.slängintesoporiellerbredvidenöverfullbehållareutanavvakta tillsdenärtömd. Senedanombyggsopor. HÄNSYNTILLGRANNAR Samtligasomvistasihuset;bostadsrättsinnehavare,hyresgästerochgäster,förutsättsattvisa hänsyn.dettainnebärbl.a.attstörandeljud,t.ex.högmusik,intespelasefter22.00ochattman kontaktarsinagrannarinnanmanharfest. CYKLAR CyklarparkerasiföreningenscykelrumundertrappanpåSnickarbacken,finnsocksåflera cykelställsomföreningenharställtdit.cyklarfårejparkeraspågården,iellerutanförporten ellerframförvårahyresgästersskyltfönster. BARNVAGNAR BarnvagnarfårplacerasibarnvagnsrummetdirekttillvänsteriportenpåRegeringsgatan80. EnligtlagenomskyddmotolyckorochKammarrättenärdetintetillåtetattställabarnvagnari trapphuset.dettagällerävenbesökandemedbarnvagn. MARSCHALLER Detärintetillåtetattplaceramarschallerigatuportarnaellerhusetsnärhet.Omen förbipasserandesparkartillenmarschallfårvistearinpåvårafasader.detblirocksåsotoch stänkpåfasadenvilketintegårattfåbort

3 BRANDSKYDD Samtligabostadsrättsinnehavareärskyldigaattsjälvasetillattbrandvarnarefinnsinstalleradei lägenheten.avbrandskyddsskälfåringetställasiallmännautrymmensåsomtrapphus, källargångarosv.rökningärförbjudeniallaallmännautrymmen.vidrökningpåbalkongereller pågårdenärmansjälvskyldigatttahandomfimpar.detärintetillåtetattslängafimparfrån balkongerna.askkoppenpågårdenskatömmasavdesomanvänderden. GAS Detfinnsgasledningarifastighetenochivissalägenheter.Bostadsrättsinnehavaresomhargasi sinlägenhetskavetahurdenskaanvändasochskaocksåvetavardeskavändasigvidfrågor ellerbehovavreparation.informationfinnspåstockholmsgashemsida.omarbeteskautföras pågasledningarnaidenegnalägenhetenskadetanmälastillstyrelsen.arbetetskautförasaven auktoriseradgasinstallatör.allaförändringarsomgörsilägenheternaskaocksårapporterastill Stockholmgas,viaföranmälanellerefteranmälanfråndenauktoriseradeinstallatören. FASTIGHETSSERVICEOCHFELANMÄLAN Föreningensfastighetsskötareinspekterarfastighetenengångiveckan.Bostadsrättsinnehavare ochhyresgästerkanringafastighetsskötarenochanmälafeliallmännautrymmen.dessa åtgärdasvidnästkommandebesök.telefonnummerfinnsuppsattiporten.vidakuta, brådskandefelfinnsettjournummer.tänkpåattjourutryckningarärförknippademedenhög kostnadsåanvändendastdettavidakutasituationer.föreningenbekostarintesådantunderhåll sombostadsrättsinnehavarensjälvskasvaraför. FÖRSÄKRINGAR Föreningensfastighetsförsäkringtäckerskadorpådedelaravbyggnadensomföreningenharett ansvarför,menintepåbostadsrättsinnehavarensegendomellerfördennesunderhållsansvar. Denenskildebostadsrättsinnehavarenmåstetecknaegenhemförsäkringmed bostadsrättstilläggförattvaraförsäkradmotexempelvisstöld,vattenskadoretc.som uppkommeridenegnalägenheten. Viborienbyggnadsomärklassificerad(blåmarkerad)avStockholmsStadsmuseumsomsärskilt värdefullfrånhistorisk,kulturhistorisk,miljömässigochkonstnärligsynpunkt.dettabetyderatt särskildvarsamhetskaiakttasvidombyggnationer. Samtligaombyggnationeridenenskildabostadsrättenskapåförhandgodkännasavstyrelseni enlighetmedvårastadgarochienlighetmeddetsärskildavarsamhetskravet.med ombyggnationeravsesexempelvisförändringaravlägenhetensplanlösning,förändringaravkök ochvåtutrymmen.målningochtapetseringärexempelpååtgärdersomintebehöveranmälas ochgodkännas.medlemmenskasjälvsökaerforderligatillståndochbygglov.föreningenhar vidarerätttilltillträdetilllägenhetenförexempelvisbesiktningar.eftergenomförda ombyggnationerskalägenhetsinnehavarenbekostaenkontrollbesiktning,genomfördaven fackman,ochev.anmärkningarskaåtgärdasochbekostasavbostadsrättsinnehavaren.störande ljudfrånombyggnationerfårinteförekommamellankl

4 BYGGSOPOR Sådanasoporsomskapasvidombyggnationerfårinteslängasigrovsoprummet,utandensom genomförenombyggnationskaansvaraföruppsamling,bortforslingochkostnaderfördetta. Vårföreningaccepterarattbyggsopormyckettemporärtplacerasvidsidanavnågonav portarna.planerpåsådanasamlingaravbyggsoporskameddelastillstyrelsenochska transporterasbortsnarastmöjligt,inomnågondag. SÄKERHETSDÖRRAR Föreningengodkännerbyteavytterdörrtillsåkalladesäkerhetsdörrförutsattattfirman NybergsBrand ochsäkerhetsdörrarabanlitas,samtattdörrenförädlasvadgällerlistverk, färgsättning,målningochspeglarförattefterliknaursprungsdörrenochanpassastillhuset.ett dörrförslag/ritningskagodkännasavstyrelseninnaninstallation.denursprungligadörrenfår intekasserasutanmåsteförvarasiföreningensallmännaförråd.föreningenerinrarom möjlighetenattmonterasäkerhetsdörrellergallerinnanförbefintligytterdörriställetföratt ersättadörrenomdetärmöjligt. PANTSÄTTNINGOCHÖVERLÅTELSE Storholmenförvaltningsköteröverlåtelserochpantsättningavbostadsrätterivårförening.Alla handlingarinklusiveöverlåtelseavtalochmedlemskapsansökningarskadärförskickastill BrfVätan22 c/ostorholmenförvaltningab Väpnargatan Stockholm Fleraiföreningenharuppgivit Regeringsgatan80 somföreningensadressvidpantsättning. Föreningenharingenbrevlådaifastighetenochdessahandlingarhamnarpåanslagstavlanelleri slumpvisvaldbrevlåda.omduavmisstagfårannanspanthandlingläggerdudeniettnytt kuvertmedkorrektadressochportoochpostarden,alternativtlämnardentilldenmedlem panthandlingenavser.panthandlingarfårinteslängas!saknadepanthandlingarkanförsenaoch kompliceraöverlåtelser. ANDRAHANDSUTHYRNING Vårföreningföljerbostadsrättslagenochhyresnämndenspraxisvadgäller andrahandsuthyrningar. o Föratthyrautiandrahandmåsteduhaföreningenssamtyckeochansökanska varaskriftlig. o Iansökanskaduangevarförlägenhetenskahyrasut,tillvemochhurlångtid denskahyrasut. Tillståndförandrahandsuthyrninggesförettåritaget,ochbaraomdetfinns beaktansvärdaskälenligtpraxisellerandrasärskildaskälsomstyrelsenfinner godtagbara. Omduvillansökaomattförlängahyrestidenefterettårskadugeinennyansökan

5 Densomhyrdinlägenhetiandrahandmåstevaraenfysiskperson.Denneblirdin hyresgästochdublirhyresvärd.bestämmelsernaihyreslagengällermellaner. Hyrduutlägenhetenutanföreningensgodkännanderiskerarduattförverka nyttjanderättentilllägenheten. FÖRSÄKRINGAR Föreningensfastighetsförsäkringtäckerskadorpådedelaravbyggnadensomföreningenharett ansvarför,menintepåbostadsrättsinnehavarensegendomellerfördennesunderhållsansvar. Denenskildebostadsrättsinnehavarenmåstetecknaegenhemförsäkringmed bostadsrättstilläggförattvaraförsäkradmotexempelvisstöld,vattenskadoretc.som uppkommeridenegnalägenheten. FASTIGHETSSKÖTSEL StridbarEl&ByggserviceAB//Johan ,Anders Felanmälan:Telefon kl Övrigatider telefonsvarareavlyssnasvarannantimme. Jourtjänst:Kvällar,helger:Bravida FelanmälanHissOtis Trappstädning: Trädgården: Takskottning: Top (VidfrågoromfastighetsskötselkontaktaCharlotteHellstadius )

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

Dominobitar för 18 personer

Dominobitar för 18 personer Dominobitar för 18 personer Dominobitar för 20 personer Dominobitar för 22 personer Dominobitar för 24 personer Dominobitar för 26 personer Dominobitar för 28 personer Dominobitar för 30 personer Rätt

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011

Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 Brf Stabbygårdarna Årsredovisning 2011 1(10) Årsredovisning Brf Stabbygårdarna Org.nr 717600-3171 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Checklista till dig som flyttar in

Checklista till dig som flyttar in Välkommen Checklista till dig som flyttar in Kontrollera att lägenheten är städad och i gott skick vid inflyttning. Kontakta annars servicecenter. Teckna en hemförsäkring. Akelius har ett samarbete med

Läs mer

B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N. Informationsblad för boende i Marmorn, Lundagatan 36 44

B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N. Informationsblad för boende i Marmorn, Lundagatan 36 44 B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G E N M A R M O R N Inormationsblad ör boende i Marmorn, Lundagatan 36 44 Lundagatan 3 Skinnarviksringen 5 36C 36B 36A Cykelörråd 36D 38B Tvättstuga 38A 4 36E 40A

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se November 2013 Nr 3 VILL DU HA SJÖSTADSNYTT VIA MAIL? MAILA DIN MAILADRESS TILL STYRELSEN: Lasse.Hallgren@lernia.se Ingen höjning av hyran 2014 Budgeten för 2014 är klar.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB!

VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! VÄLKOMMEN TILL BYGGNADSFIRMA OLOV LINDGREN AB! Vi är glada att se Dig som hyresgäst hos oss och det är vår förhoppning att Du skall trivas i Din nya lägenhet. I syfte att göra boendet så trivsamt som möjligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Brf Skytten i Duvbo 1 (7) Verksamhetsberättelse 2014 Informationen i detta dokument ingar inte i den lagstadgade informationsgivningen och är därmed inte granskad av föreningens revisor. Brf Skytten i

Läs mer

Senast reviderad: 2013-03

Senast reviderad: 2013-03 Välkomna till Vi vill hälsa dig välkommen som medlem till Brf Trädgården i Karlstad och hoppas att du kommer trivas här. Här kommer information som varje medlem bör känna till. Är det något du funderar

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer