Föreningen har två gemensamma städdagar per år. Det förväntas att alla medlemmar bidrar med eget arbete efter förmåga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen har två gemensamma städdagar per år. Det förväntas att alla medlemmar bidrar med eget arbete efter förmåga."

Transkript

1 Medlemsinformation Att vara medlem i Brf Neptun Lägenheterna i en bostadsrättsförening ägs av föreningen. Du har köpt nyttjanderätten till din lägenhet, men du äger den inte själv. Du ansvarar för underhåll och skötsel av din lägenhet. I Stadgar för bostadsrättsföreningen Neptun (mars 2009) finns en detaljerad beskrivning av dina rättigheter och skyldigheter. Medlemmarna bidrar tillsammans till trivseln och boendemiljön. Vårda vår gemensamma egendom och tänk på utgifterna för el, vatten och värme. De påverkar direkt våra boendekostnader. Vid föreningens årsstämma väljs en styrelse med ansvar för att förvalta fastigheten. Det innebär ett stort ansvar som kräver både förståelse och medverkan från medlemmarna. På anslagstavlan i trapphuset finns information om styrelsen. Föreningen har två gemensamma städdagar per år. Det förväntas att alla medlemmar bidrar med eget arbete efter förmåga. Huset vi bor i är lyhört. Ta hänsyn till dina grannar när det gäller t.ex. tv, stereo och fest. Även springande steg och föremål som tappas eller dras över golvet kan låta mycket för grannen under dig. Hyreslagens allmänna ordningsregler föreskriver bl.a. att störande ljud inte får förekomma mellan kl. 22:00 och 07:00. Det finns alltid behov av att du engagerar dig i det som rör huset och vårt boende. Kontakta styrelsen för att bidra med något som passar dig eller för att lämna synpunkter och förslag. Nedan finns mer information och ordningsregler. Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen om du undrar över något. 1

2 Andrahandsuthyrning Du får upplåta din lägenhet i andra hand om du har synnerliga skäl. Du ska göra en skriftlig ansökan hos styrelsen där skälet till upplåtelsen anges, under vilken tid upplåtelsen ska pågå samt till vem lägenheten ska upplåtas (se stadgarna). Ansökan görs på blankett som finns hos styrelsen. Riktlinjer vid andrahandsuthyrning Allmänt gäller att enbart föreningens medlemmar och deras familjer ska bo i lägenheterna. Med beaktande av din rätt att nyttja din lägenhet och dina skyldigheter gentemot föreningen har styrelsen beslutat om följande riktlinjer vid bedömning av ansökningar om andrahandsuthyrning: Det ska finnas beaktansvärda skäl, såsom sjukdom, vård av anhörig, arbete på annan ort eller särskilda familjeförhållanden. Intyg som bekräftar skälen till andrahandsuthyrningen ska bifogas ansökan. Uthyrning på grund av andra skäl än ovan angivna kommer att behandlas mycket restriktivt. Dock bör hänsyn till omständigheterna iakttas. Du får inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. Bastu Bastun bokas på lista utanför tvättstugan. Tänk på följande basturegler: Tvagning innan du bastar. Sitt på handduk på lavarna och i stolarna. Städningen av bastun är extra viktig av hygieniska skäl. Varje gång du bastat ska du: våttorka golvet, rengöra duschkabinen, och rensa avloppet i duschen. Belysning Belysningen i trapphusen och på gården lyser kontinuerligt under morgon och kväll. Under natten tänds belysningen med rörelsedetektor eller strömbrytare. Brandskydd Brandfaran måste alltid beaktas i fastigheten. Föreningen arbetar aktivt med att begränsa brandrisken: Automatiskt brandlarm finns installerat i fastigheten. Brandsläckare finns i källaren utanför tvättstugan och i elservicerummet. Brandvarnare har delats ut till varje lägenhet. Det är innehavarens skyldighet att kontrollera funktionen, det vill säga testa varnaren och byta batteri. Trapphusen är vår evakueringsmöjlighet i händelse av brand. Dessa ska vara åtkomliga för brandkår och ambulans. Därför får vi inte förvara någonting där som kan hindra framkomligheten. Det är t.ex. förbjudet att lämna barnvagnar i trapphusen. 2

3 Bredband Föreningen har installerat ett lokalt nätverk för data/bredband (Kategori 5 E-nät) med anslutning i samtliga lägenheter. Föreningen kommer att gruppanslutas till Bredbandsbolagets tjänst Bredband 100 med IP-telefoni. Kostnaden inkluderas i årsavgiften men Bredbandsbolaget tar ut en anslutningsavgift för varje ny medlem som tillkommer efter den initiala anslutningen. Cyklar Cyklar får endast parkeras i cykelställen på gården. Det finns även ett cykelrum i källaren. Dörrskyltar Du ansvarar själv för att montera namnskylt i mässing på lägenhetsdörren. El Föreningen har investerat i ett nytt och säkert elsystem. Alla lägenheter och eluttag i fastigheten har jordfelsbrytare. Vid varje säkringstavla finns en gul instruktion. Läs den. Elmätare och huvudsäkringar är samlade i elskåp i källaren. Beteckningar på lägenheternas säkringstavlor hänvisar till rätt skåp och mätare. Våra port-/källarnycklar passar till skåpen. Mätarna avläses hos elleverantören. Det finns ett elservicerum i källaren, där gången börjar i 26:an. I servicerummet finns bl.a. säkringar för tvättstuga, bastu och trappbelysning. Endast tillträde för behöriga. Vid akutfall finns för behörig personal en nyckel i ett glasskåp vid dörren. Felanmälan Fastighetsförvaltningen sköts av styrelsen. Vänd dig till någon i styrelsen med felanmälningar. Föreningslokal Det finns en enkel föreningslokal som kan bokas på lista utanför tvättstugan. Ljudisoleringen är inte den bästa, så tänk på ljudnivån när du nyttjar lokalen. Det är lämpligt att kontakta grannarna när du ska ha fest. Du städar själv lokalen efter användandet. Försäkring Föreningen har en fastighetsförsäkring som bl.a. inkluderar skydd för brand-, vatten- och stöldskador. Självrisken är hög. Medlemmarna svarar själva, vid eget vållande av skador, för kostnader upp till självrisken. Enligt föreningens stadgar är därför alla medlemmar skyldiga att teckna hemförsäkring med tillägg för bostadsrätt som inkluderar ansvarsskydd för uppkomna skador i fastigheten. 3

4 Hissar Var försiktig med inredningen i våra fina gamla hissar. Hissdörrarna måste stängas omsorgsfullt för att hissen ska fungera. Hissmaskineriet är dock utbytt och modernt. Kabel-TV I föreningen finns kabel-tv. Endast basutbud med kanalerna 1, 2 och 4 är tillgängligt för alla. Övriga kanaler beställer du själv via ComHem. Källarförråd Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Håll alltid dörrarna till källare stängda. Ljuset släcks automatiskt. På grund av säkerhetsskäl får inte brandfarligt material förvaras i fastigheten. Gångar ska alltid hållas fria och får inte användas för lagring av grovsopor. Om möjligt, försök även minska på brandbelastningen genom att inte förvara för mycket saker i förråden. Nycklar Föreningen har ett låssystem som gör att medlemmarna kommer in överallt i fastigheten utom i el-, hiss- och pannrum. Extra nycklar kan köpas genom rekvisition som tillhandahålls av styrelsen. Föreningen har avtal med Låsborgen på Heleneborgsgatan som medför viss rabatt. Ombyggnation Föreningens styrelse ska informeras om alla förändringar som rör: vatten, sanitet och våtutrymmen, gas, el, värmesystem, ventilation, bärande väggar. Styrelsen ska godkänna förändringarna och efter ombyggnation ska intyg eller annan dokumentation (t.ex. faktura) om att arbetet utförts av fackman lämnas till styrelsen. Dokumentationen arkiveras i fastighetspärmen. Då byggmaterial, stegar, bygg- och rivningsavfall etc. transporteras i någon av hissarna ska dessa vara täckta med skyddsmaterial. Byggmaterial, stegar, bygg- och rivningsavfall etc. får inte ställas i trapphuset, hisshallar, passager eller liknande. Big Bag ska ställas på gatan (inte på trottoaren, oavsett vad som står skrivet på säcken) och ska vara bortforslad inom 24 timmar enligt Trafikkontorets regler. Om bygg- och rivningsavfall ställs ut i trapphus, hisshallar etc. kommer styrelsen att ombesörja bortforsling på lägenhetsinnehavarens bekostnad. Trapphus, hissar, passager etc. ska städas efter bortforsling av bygg- och rivningsavfall. När ombyggnationen är avslutad ska slutstädning ske. Styrelsen ska informeras när slutstädningen är klar för godkännande. För de fall där en lägenhet köpts bara för att rustas upp och omgående säljas vidare, kommer föreningen att meddela Skatteverket. 4

5 Skadedjur I alla äldre hus finns oönskade skadedjur. Var observant och städa extra noga om t.ex. pälsängrar eller silverfiskar dyker upp. Föreningen har ett serviceavtal med Anticimex som hjälper till med sanering. Kontakta någon i styrelsen vid behov. Snöskottning, sandning, vattning Snöskottning och sandning sköts av entreprenör. Vid akuta behov finns snöskyffel och sand till hands. Vattning av trädgården sköts av medlemmarna. Teckna ditt namn på lista när en sådan kommer upp på anslagstavlorna. Sopor och återvinning Hushållssopor ska förpackas väl och läggas i sopbehållarna på gården. Dessa töms två gånger per vecka. Inget avfall får placeras utanför sopbehållarna. Tidningar ska läggas i tidningsbehållarna som finns på gården. Dessa töms en gång i veckan. I dessa behållare får inte läggas wellpapp eller kartonger. Grovsopor måste du själv ta hand om på egen bekostnad. När du renoverar måste du se till att omgående forsla bort eventuellt rivningsmaterial. Big Bag får endast placeras på gatan och ska hämtas inom ett dygn. Återvinningskärl för glas, metall, kartong, hårdplast finns i närheten på Heleneborgsgatan. Använd dem för att avlasta våra sopbehållare och bidra till en bättre miljö. Städdagar Föreningen har två gemensamma städdagar per år. Det förväntas att alla medlemmar bidrar med eget arbete efter förmåga. Säkerhetsdörrar Installation av säkerhetsdörrar sker på respektive medlems bekostnad. Viktigt vid inköp av säkerhetsdörr är att först stämma av dörrens och dörrfodrens utseende med styrelsen. För att behålla våra trappuppgångar i fint skick ska såväl säkerhetsdörr som dörrfoder motsvara originaldörrarna i huset. Trappstädning Städning av fastigheten sköts av entreprenör. För att städbolaget ska kunna sköta sitt jobb gäller att vi håller trapphusen fria. Du har ansvar för att städa trapphuset efter renoveringar. Du ansvarar själv för att din egen entrédörr är ren och fin. Egna dörrmattor är inte tillåtna i trapphuset. Trädgård Vår fastighet omges av en vacker trädgård. Du är välkommen att bidra till vår fina miljö genom att sopa gångarna, räfsa löv, rensa ogräs och plocka skräp. Teckna ditt namn på vattningslistan när en sådan kommer upp. 5

6 Tvättstuga Tvättstugan finns i källaren. Tvättid reserveras på bokningstavlan med en särskild nyckel. Endast en tvättid i taget får bokas. Bokad tid som inte nyttjas en halvtimme efter start får användas av någon annan. Det är inte tillåtet att tvätta mattor i maskinerna. Tvättstugan ska städas efter avslutad tvätt. Kom ihåg att: sopa och torka golvet, torka av maskinerna, och tömma filterlådan i torktumlaren. Vatten Huvudkranen för vattenförsörjningen finns längst in i elservicerummet som ligger i källaren, där gången börjar i 26:an. Endast tillträde för behöriga. Vid akutfall finns en nyckel i ett glasskåp vid dörren. Väl inne i rummet sitter huvudkranen i slutet av gången. I badrum och kök finns balofixar på rören. Med dessa kan du stänga av vattnet i din lägenhet vid behov. Lokalisera dina balofixar så att du vet var de finns om en vattenläcka skulle uppstå. Var noga med att då och då vrida på dem så att de inte fastnar i ett läge. Det är bostadsrättshavarens ansvar att inspektera och vid behov täta avloppsbrunnar i badrum för att förebygga fuktskador. Ventilation Husets ventilationssystem bygger på självdrag. Det innebär att inga badrums- eller köksfläktar får anslutas till ventilationen. Enbart kolfilterfläktar är tillåtna. Vädringsbalkonger Vädringsbalkongerna ska vara olåsta. Värme Värmekostnaden är föreningens största driftskostnad och påverkar direkt årsavgiften. Tänk därför på att använda termostaten på elementen för att justera rumstemperaturen, vädra lägenheten snabbt, och hushålla med varmvattnet. Årsmöte och motioner Årsmötet hålls i mars varje år. Då behandlas bland annat styrelsens årsredovisning och valberedningens förslag till styrelse. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari. 6

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen

Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Välkommen till Bostadsrättföreningen Hamnen Först av allt vill vi hälsa dig välkommen till föreningen! Vi hoppas att du kommer trivas med din lägenhet, föreningen och våra omgivningar. Den här informationen

Läs mer

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se

Boendehandbok A-Ö. www.roslagsgatan36.se Välkommen till BRF Roslagsgatan 36! Vi vill med denna boendehandbok underlätta för dig som boende med svar på många av de frågor som kan tänkas dyka upp. Alla vill ha en så god boendemiljö som möjligt.

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILJAN FRÅN A TILL Ö Välkommen till BRF Liljan! Vare sig du är nyinflyttad eller gammal i gården finns det säkert en hel del saker du undrar över vad gäller våra hus och vår förening.

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Information & ordningsregler

Information & ordningsregler Uppdaterad: 2015-01-19 Information & ordningsregler HSB Brf Martallen Genom denna information önskar styrelsen i bostadsrättsföreningen HSB Martallen ge dig information om föreningen och de förhållningsregler

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Välkomstpaket Brf Grimberget

Välkomstpaket Brf Grimberget Innehållsförteckning 1 HISTORIA... 2 2 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTT... 2 3 MEDLEMMARNAS ANSVAR... 2 4 ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 5 MEDLEMSKAP I... 3 5.1 UTTRÄDE UR FÖRENINGEN... 3 5.2 FÖRENINGENS HUVUDSKÄL

Läs mer

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället.

HUSBOK. Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. HUSBOK Vi hälsar dig varmt välkommen till Bostadsrättsföreningen Dalafjället. För att alla ska trivas och ha ett trevligt och säkert boende finns det en del saker som vi tillsammans bör tänka på. Vi kallar

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN

VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN VÄLKOMMEN TILL LILL-JANS PLAN Kära medlemmar, Denna folder vänder sig till nya såväl som befintliga medlemmar i Brf Lill-Jansplan 3. Att förfoga över en bostadsrätt i vår förening innebär både rättigheter

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler

Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Boendepärm BRF Morkullan med Ordnings- och trivselregler Fastställd av styrelsen 2014-01-22 2(8) Välkommen till Brf Morkullan! Brf Morkullan ligger mitt i centrala Malmö och har en lång historia. Husen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17. Ordningsregler Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 17 Ordningsregler Eftersom det varit mycket svårt att få tillräckligt många intresserade av styrelsearbete i föreningen har styrelsen beslutat handla upp tjänster

Läs mer

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7.

Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Adresser Brf Södersiluetten har följande adresser, Gotlandsgatan 67 + 69 samt Brännerigatan 7. Andrahandsuthyrning Bostadsrättsinnehavaren får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen

Läs mer

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ.

Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Brf Kvarteret Södermanland Solstigen 4, LIDINGÖ. Informationsskrift till medlemmar Allmänt Huset är byggt 1955 och har varit en del av Foresta Hotels fastigheter. Bostadsrättsföreningen bildades 1988 och

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Tavastgatan 31 Det här bör du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Så vårdar vi vårt hus

Så vårdar vi vårt hus Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nummer 37 Så vårdar vi vårt hus Information till boende I denna skrift har vi i styrelsen sammanställt värdefull och viktig information till boende i föreningens

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer