SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12"

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran Jepsson sd Tom Thörnquist mp René Lundström m Per Mattsson s Alexandros Kiotseridis s Jan-Göran Petersson m Sven Hansson m Lennart Wikström kd Gert-Åke Malmgren bp Carin Falck fyp Rasmus Lindberg s Anders Elvingsson s Gunilla Edberg sd Per Uvgård sd Sven Holst fp Anette Jelvemark Nordqvist s Jan-Erik Eriksson m Linda Allansson m Marcus Månsson s Kerstin Persson c Thomas Persson fyp Lars Lundgren bp Bo Becking c Kristina Larsson s Torsten Åhman m Fredrik Thott m Susanne Lovén s Kenneth Hovold s Inga Hansson sd Ingrid Pedersen fp Per Sjöberg s Peter Henriksson m Per Lindvall m Sverker Nordgren v Jörgen Persson bp Bo-Göran Håkansson s Lise-Lott Gsaxner m Bengt Ohlsson fp Per-Olof Lindgren Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän) m Bertil Holmgren s Lars-Owe Edberg m Jan Holmerup Elisabeth Larsson, kommundirektör fp Örjan Ulfshagen Bengt Nilsson, kanslichef s Leif Hjerpe s Socialdemokraterna fyp Föryngringspartiet m Moderata samlingspartiet kd Kristdemokratiska samhällspartiet bp Barapartiet v Vänsterpartiet fp Folkpartiet mp Miljöpartiet c Centerpartiet sd Sverigedemokraterna

2 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 154 Ks 229 Dnr Utredning om framtidens boende för äldre Den av utvecklingsutskottet tillsatta projektgruppen för utredning om framtidens boende för äldre har i skrivelse överlämnat sitt förslag. Utvecklingsutskottet har beslutat att för yttrande remittera utredningen till vårdutskottet. Projektgruppens förslag är: 1. att satsa på hälsobefrämjande åtgärder för att äldre ska hålla sig friska längre upp i åren och härigenom reducera behovet av vård och omsorg 2. att satsa strategiskt på att utveckla hemtjänst och hemsjukvård så att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt 3. att ta fram ett styrande policydokument kring basanpassning av nyproducerade bostäder såsom Lunds kommuns policydokument Bättre för alla 4. att verka för att det byggs tillgängliga bostäder med tillgång till goda kommunikationer i samtliga delar av kommunen 5. att bygga ytterligare ett särskilt boende med cirka 30 platser förutom utbyggnaden av Toftaängen med 16 platser, samt 6. att uppmana kommunstyrelsen att framöver beakta varje tillfälle att kunna lokalisera det kommande särskilda boendet i någon av de tre tätorterna, i första hand på mark som kommunen redan äger. Vårdutskottet har i avgivit yttrande tillstyrkt projektgruppens förslag i de ovannämnda sex punkterna samt därutöver framfört att Vård och omsorg framöver behöver undersöka närmare någon form av biståndsbedömt mellanboende, att lokaliseringen av särskilt boende bör ske i enheter som är kostnadseffektiva, vilket förmodligen innebär minst 30 platser. Vidare har vårdutskottet anfört att regler för basanpassning av nybyggda lägenheter snarast bör införas i Svedala kommun, speciellt inför den omfattande utbyggnaden i Bara. Pensionärsrådet har påpekat att projektgruppen har saknat representant från pensionärsrådet samt att rådet önskar delta i kommande liknande uppdrag.

3 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Forts Kf 154 Utvecklingsutskottet har beslutat att tillsätta en projektgrupp bestående av 3 ledamöter från utvecklingsutskottet och 3 ledamöter från vårdutskottet samt tjänstemän för att ta fram en plan för hur framtidens boende för äldre skall utformas och för vilka grupper samt var det skall lokaliseras i kommunen. Projektgruppen har bestått av följande ledamöter 1. Lars Schultz, s (utvecklingsutskottet) 2. Carl-Göran Sjöstedt, bp (utvecklingsutskottet) 3. Solvieg Nordqvist, fp, (utvecklingsutskottet) 4. Fredrik Thott, m (vårdutskottet) 5. Ann-Kristin Persson, c (vårdutskottet) 6. Irene Carlsson, v (vårdutskottet) 7. Socialchefen 8. Teknisk chef 9. Representant från Svedalahem Till ordförande i gruppen har utsetts Carl-Göran Sjöstedt, bp. Lennart Wikström, m, yrkar att merkostnaden för basanpassningen skall utredas. Kenneth Hovold, s, yrkar bifall till nedanstående förslag om basanpassning samt förslag till kommunfullmäktige. Per Mattsson, m, yrkar bifall till förslaget till basanpassning, förslaget till kommunfullmäktige samt bifall till Lennart Wikströms yrkande. Gert-Åke Malmgren, kd, begär och får antecknat till protokollet att han instämmer i Per Mattssons yrkande. Ordförande framställer proposition till bifall till förslaget om basanpassning, enligt vad nedan framgår, och beslutar kommunstyrelsen i enlighet härmed. Ordföranden framställer härefter proposition på bifall till Lennart Wikströms yrkande om att merkostnaden för basanpassningen skall utredas, och beslutar kommunstyrelsen i enlighet härmed.

4 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Forts Kf 154 Ordföranden framställer sedan proposition på bifall till nedanstående förslag till kommunfullmäktige och beslutar kommunstyrelsen i enlighet härmed. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Bygg och miljö att ta fram förslag till basanpassning av bostäder i flerbostadshus i enlighet med vad som anges i utredningen, vilket skall kunna ingå i exploateringsavtal, att i uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för att hävda kraven för basanpassning vid bygglovsprövning för flerbostadshus där exploateringsavtal ej träffas, att därvid skall även utredas kostnaden för den angivna basanpassningen av lägenheter, samt att uttala att samråd skall ske med den av kommunfullmäktige beslutade referensgruppen för handikapp- och tillgänglighetsfrågor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att utredningen om framtidens boende för äldre skall ligga till grund för kommunens inriktning inom detta verksamhetsområde, samt att utredningen skall beaktas i kommande revidering av ny vård- och omsorgsplan. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

5 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 155 Ks 231 Dnr Svar på motion angående nya skolbyggnader Kommunfullmäktige har till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Gustaf Törnqvist, mp, med förslag att det utlyses en arkitekttävling med målsättning att uppfylla i motionen angivna intentioner om mindre och flexibla skolor, och att ta fram ett förslag på byggnad som kan fungera som förskola, skola, kontor och annan affärsverksamhet, utan större ombyggnad, samt att byggnaden i storlek skall kunna ta emot cirka 200 elever. Utbildningsutskottet har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till vad utbildningschefen anfört i yttrande. I detta föreslås att motionen avslås med hänvisning till en särskilt tillsatt projektgrupps slutrapport till kommunstyrelsen om långsiktig lokalplanering för förskola och skola. Vidare anförs att förslaget att bygga skolor som tar emot 200 elever skulle vara oekonomiskt. Det finns inget belägg för att små skolor ger större trygghet och bättre studieresultat. Det viktiga är att skolorna är anpassade efter elevernas behov och stödjer lärandet, framförs det i yttrandet. Av yttrandet framgår vidare att under perioden fram till 2020 kommer antalet barn i förskolan och elever i skolan att öka kraftigt. Utvecklingsutskottet har därför i juni 2006 tillsatt en projektgrupp för långsiktig lokalplanering för förskola och skola. Till projektgruppen har knutits en arkitekt som bland annat har i uppdrag att lämna förslag på flexibla lösningar för förskolelokaler och skollokaler. Projektgruppen har överlämnat en slutrapport till kommunstyrelsen. I skrivelsen förslås bland annat att vid om- eller nybyggnad av förskolor och skolor skapas flexibla lokaler för olika åldersgrupper. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till vad utbildningsutskottet framfört, som bland annat innebär att en särskilt tillsatt projektgrupp har lämnat slutrapport till kommunstyrelsen om långsiktig lokalplanering för förskola och skola, samt att motionsförslaget om att bygga skolor som tar emot cirka 200 elever bedöms vara oekonomiskt.

6 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Forts Kf 155 att bifalla kommunstyrelsens förslag.

7 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 156 Ks 232 Dnr Svar på motion om luft/luftvärmepumpar i kommunens lokaler Kommunfullmäktige har till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Peter Henriksson, s, med förslag att kommunstyrelsen erhåller uppdraget att för inhämtning av praktiska erfarenheter, snarast se över möjligheterna till, och om det bedöms praktiskt genomförbart, installera några luft/luftvärmepumpar av standardutförande i kommunens lokaler. Dessa installationer ska ej avse att helt ersätta befintligt värmesystem i lokalerna, utan endast ersätta en viss mängd energi till det befintliga systemet. Tekniskt utskott har beslutat att meddela att arbetet med energieffektivisering fortsätter och föreslagit att motionen därmed skall anses som besvarad. I yttrande till tekniskt utskott har fastighetsenheten framfört att i arbetet med energieffektivisering ingår för närvarande försök med luft/luftvärmepumpar. Två installationer har gjorts som dock inte ger förväntat utbyte i sänkta värmekostnader ställt i proportion till installationskostnaden. Installation av ytterligare en luft/luftvärme-pump är planerad i det gamla biblioteket på Nils Fredriksson Utbildning, där ytorna är något större vilket motiverar ytterligare försök med denna teknik, framför fastighetsenheten. Teknisk chef och fastighetschefen redogör för ärendet vid sammanträdet. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige att arbetet med energieffektivisering i kommunens lokaler fortsätter med bland annat försök med luft/luftvärmepumpar, samt att motionen därmed skall anses som besvarad.

8 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Forts Kf 156 att bifalla kommunstyrelsens förslag.

9 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Kf 157 Ks 233 Dnr Svar på motion om plan för energibesparing Kommunfullmäktige har till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Peter Henriksson, s, med förslag att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en konkret plan för kommunens energibesparingsåtgärder, som ett viktigt komplement till energiplanen. Tekniskt utskott har i yttrande meddelat att fastighetsenheten fortsätter arbetet med energieffektivisering som tidigare, inom ramen för enhetens uppdrag, och att erforderliga energiinvesteringar tas upp för beslut i investeringsplanen, och därmed föreslagit att motionen skall anses som besvarad. Fastighetsenheten har i yttrande till tekniskt utskott redovisat att energiförbrukningen har minskat kraftigt, men ändå stiger kommunens kostnader beroende på höjda energipriser. I yttrandet redovisas pågående arbete med energieffektivisering med bland annat ett särskilt energibesparingsprojekt. Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal med Siemens AB om ett energibesparingsprojekt i kommunens fastigheter. Björn Jönsson, s, yrkar att motionen skall anses som besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att konstatera att åtgärder för energieffektivisering pågår i kommunens fastighetsbestånd bland annat med ett särskilt energibesparingsprojekt, och att erforderliga energiinvesteringar tas upp för beslut i investeringsbudget och investeringsplan, samt att motionen härmed skall anses som besvarad.

10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Forts Kf 157 att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kf 158 Ks 234 Dnr Svar på medborgarförslag om presentation av föreningar vid kommunfullmäktigesammanträden Kommunfullmäktige har till kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Solvieg Nordqvist, Rönngatan 8, Svedala, med förslag att varje kommunfullmäktigemöte inleds med minuters presentation av en förening, om dess verksamhet och målsättning. Syftet är att göra kommunens föreningar mera kända bland allmänheten och fullmäktiges ledamöter. Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har meddelat att föreningspresentation före kommunfullmäktigemöte kan bli aktuellt när det bedöms lämpligt, men att de avstyrker att varje kommunfullmäktigesammanträde skall inledas med en föreningspresentation. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande får bedöma när det kan vara lämpligt att en förening presenterar sin verksamhet innan ett kommunfullmäktigesammanträde inleds, samt att medborgarförslaget härmed skall anses som besvarat. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Kf 159 Ks 235 Dnr 06.5 Svar på motion om rutiner för medborgarförslag och motioner Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från René Lundström för miljöpartiet de gröna med förslag att medborgarförslag och motioner som inkom inom en viss fastställd tid skall läggas in i dagsordningen före utskicken av handlingarna samt att medborgarförslag skall läggas först på dagordningen. Kanslienheten har avgivit yttrande i ärendet. Samråd har skett med kommunfullmäktiges ordförande i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att uttala att fastläggande av en tidsfrist inom vilken medborgarförslag och motioner skall vara inlämnade för att komma med på dagordningen, kan innebära att medborgarförslaget och motionen försenas med behandlingen till nästa kommunfullmäktigesammanträde, d v s i regel en månad, vilket synes mindre lämpligt, att uttala att ordföranden alltid har möjlighet att föreslå att medborgarförslag behandlas först på kungörelsen, om skäl härtill finns, samt att motionen därmed ska anses som besvarad. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kf 160 Ks 241 Dnr Avtal om fastighetsreglering för förvärv av del av Svedala 129:14 inom Östra industriområdet II Kommunledningar har framlagt förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Svedala kommun och Thomas Pettersson och Anette Berggren, Resåkravägen 95, Klågerup, enligt vilket kommunen skall förvärva ett område om cirka kvm av fastigheten Svedala 129:14 mot en köpeskilling av 25 per kvm eller totalt cirka kr, och i övrigt på i avtalet angivna villkor. Området som avses förvärvas ligger inom detaljplanen för Östra industriområdet II och utgör tomtmark respektive allmän platsmark inom detaljplanen. Kostanden för förvärvet samt för lantmäteriförrättningen belastar exploateringskalkylen för industriområdet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna framlagt förslag till avtal, samt att köpeskillingen samt kostnaden för fastighetsbildningen skall belasta kommande exploateringskalkyl för Östra industriområdet II. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kf 161 Ks 244 Dnr Principer för redovisning av investerings- och driftskostnader Kommunledningen har framlagt förslag till principer för redovisning av investerings- och driftskostnader. Kommunfullmäktige har , 69, uppdragit åt kommunstyrelsen att framlägga förslag till policy för hantering av investerings- och underhållskostnader på kommunens fastigheter. Vid sammanträdet redovisar ekonomichefen förslaget. Tekniske chefen och fastighetschefen är närvarande vid behandlingen av ärendet. Lennart Wikström, m, yrkar bifall till förslaget. Björn Jönsson, s, yrkar bifall till förslaget samt föreslår att det uppdras åt kommunledningsgruppen att, om möjligt, ta fram gränsdragningslista mellan vad som är investering och driftskostnad. Lennart Wikström, m, och Kenneth Hovold, s, yrkar bifall till Björn Jönssons förslag om framtagande av en gränsdragningslista. Kenneth Hovold, s, yrkar också bifall till förslaget till principer. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsgruppen att, om det är möjligt, ta fram en gränsdragningslista för vad som är investering och driftskostnad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna framlagt förslag till principer för redovisning av investeringsoch driftskostnader.

15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Forts Kf 161 att bifalla kommunstyrelsens förslag.

16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kf 162 Ks 253 Dnr Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola har överlämnat en rapport till kommunfullmäktige avseende icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen. Av rapporten framgår att det per hos Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola fanns ett inom tre månader icke verkställt beslut. Genom en ändring från och med den 1 juli 2006 i socialtjänstlagen och kommunallagen har det införts en rapporteringsskyldighet avseende ej verksställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen. Rapportering skall ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige skall socialnämnden (för Svedalas del Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola) lämna statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader från dagen för respektive beslut. I rapporten skall anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutet från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten skall vara avidentifierade. Det skall således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till en enskild person. Inte heller skall nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot skall det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering skall göras en gång per kvartal. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kf 163 Ks 258 Dnr Höjning av brukningsavgiften i va-taxan för 2008 Tekniskt utskott har föreslagit kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften med 3 %. Miljö och teknik har i skrivelse föreslagit att avgiften höjs med 5 %. Bakgrunden till höjningen är dels en kostnadsökning med Konsumentprisindex om 1,02 % och dels en ökad kostnadsutveckling för energi, kemikalier och personalkostnader som överstigit KPI. Det framgår vidare av skrivelsen att en höjning behövs för att kompensera för minskade intäkter på grund av minskad vattenförbrukning och för att kunna fortsätta arbetet med att eliminera källaröversvämningar. Miljö och teknik har påbörjat en översyn av brukningsavgiftens konstruktion i va-taxan för att andra parametrar som tomtyta m.m. ska avgöra storleken på brukningsavgiften. En sådan förändring planeras att tas upp för behandling under Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften med 3 % enligt förslag från tekniskt utskott, att gälla från och med , samt att upphäva gällande brukningsavgifter i va-taxan att bifalla kommunstyrelsens förslag.

18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kf 164 Ks 261 Dnr Ändring av kommunbidragen för 2007 Kommunledningen har i skrivelse föreslagit kommunstyrelsen att fastställa en justering av kommunbidragen för år 2007 som innebär att medel tas från anslaget för oförutsedda behov för att kompensera för ökade kostnader för nya löneavtal och ny arbetstidslag. Löneavtalen har kostat tkr mer än beräknat och den nya arbetstidslagen ökar kostnaderna med tkr. Vidare föreslås att kommunbidraget till Utbildning minskas med 907 tkr då antalet elever under höstterminen varit färre än tidigare beräknat. Ekonomiutskottet har tillstyrkt förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa kommunbidragen för 2007 till tkr och fördela bidragen enligt tabellen nytt kommunbidrag 2007 i kommunledningens skrivelse. Kenneth Hovold, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kf 165 Ks 262 Dnr Svar på medborgarförslag om att få använda allmän platsmark utanför egen tomt Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Fredrik Hansson, Lönngatan 7, Bara med förslag om att få disponera allmän platsmark utanför hans villatomt. Kommunfullmäktige har , 8, vid behandling av medförslaget beslutat att återremittera ärendet till tekniskt utskott. Återremissen avsåg dels undersökning om villaägarna i Bara är intresserade av att förvärva den allmänna platsmarken inom servicegatorna, dels framtagande av policy för villaägares användande av allmän platsmark samt med hänvisning till kommunstyrelsens uppdrag , 236, med uppdrag åt Miljö och teknik att ta fram ett förslag till genomförande av upprustning av allmänna ytor med avseende på behövlig klippning av träd som skymmer gatubelysning, kommunala häckar som växer ut på gatumark med mera. Den aktuella marken ligger inom fastigheten Värby 44:1 utanför förslagsställarens fastighet Värby 44:15 och utgör allmän platsmark enligt detaljplanen. Enligt Miljö och teknik finns inom området genomgående dagvattenledning samt ledning för kabel-tv samt oljeledning. Tekniskt utskott har föreslagit att den aktuella marken inte skall överlåtas till fastighetsägarna och att enstaka skötselöverenskommelser kan träffas enligt redovisade riktlinjer. Gatu- och parkenheten har genomfört en enkät riktad till fastighetsägare inom servicegatorna inom Värby 44:1 som visar att 51 % vill att någon förändring inte skall ske och 9 st har visat intresse för att tillköpa mark. Det senare kräver att detaljplaneändring genomförs. Av gatu- och parkenhetens skrivelse framgår att de aktuella servicegatorna inom Värby 44:1 är gräsbevuxna ytor och används oftast som promenadstråk. Att de aktuella områdena utgör allmän platsmark enligt detaljplan innebär att marken skall vara allmänt tillgänglig för medborgarna.

20 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Forts Kf 165 Tekniskt utskotts yttrande besvarar förfrågan om villaägarna är intresserade av att förvärva den allmänna platsmarken inom servicegatorna. Tekniskt utskotts förslag omfattar inte förslag till policy för villaägares användning av allmän platsmark samt svar på kommunstyrelsens uppdrag , 236, angående förslag till genomförande av upplåtelse av allmänna ytor med avseende på behövlig klippning av träd som skymmer gatubelysning, kommunala häckar som växer ut på gatumark m m. Det antecknas att framlagt förslag till skötselavtal behöver ses över. Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att samråd skall ske med kommunledningen när det gäller utformningen av skötselavtalen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att inom servicegatorna inom Värby 44:1 i Bara medge de fastighetsägare, som så önskar, att sköta mindre område av allmän platsmark, där så befinns vara lämpligt, i direkt gräns till fastighetsägarens villatomt, att uttala att skötselområdet inte får stå i strid mot detaljplanens bestämmelser om allmän plats, som innebär att området skall vara allmänt tillgängligt och får ej hägnas in med mur, staket, plantering e dyl, samt att medborgarförslaget därmed skall anses som besvarat. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

21 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kf 166 Ks 263 Dnr Svar på medborgarförslag angående medborgarmöte om särskilt boende i Bara eller Klågerup Kommunfullmäktige har till vårdutskottet för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Ann Magreth Albin, Araliagränd 1, Bara, med förslag att ett medborgarmöte bör anordnas i Bara som ska belysa var ett särskilt boende lämpligast kan placeras i den norra kommundelen. Dock kommer medborgarmöte att anordnas när frågan blir aktuell. Vårdutskottet har meddelat att det för närvarande inte är aktuellt att arrangera ett medborgarmöte om särskilt boende i den norra kommundelen och föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget därmed ska anses som besvarat. Vårdutskottet hänvisar också till Utredning för framtidens boende för äldre. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses som besvarat i enlighet med vårdutskottets förslag som innebär att det för närvarande inte är aktuellt att arrangera ett medborgarmöte om särskilt boende i den norra kommundelen, dock kommer medborgarmöte att anordnas om frågan blir aktuell. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kf 167 Ks 264 Dnr Svar på motion angående miljöplan över den politiska verksamheten Kommunfullmäktige har till miljöutskottet för beredning överlämnat en motion från Kerstin Persson, s, med förslag att miljöutskottet ges i uppdrag att skyndsamt utreda en miljöplan över den politiska verksamheten. Miljöutskottet har beslutat föreslå kommunfullmäktige att en miljöplan för den politiska verksamheten inte ska upprättas och att kommunstyrelsen ska ge uppdrag och resurser för projektet synapsen. I Bygg- och miljöförvaltningens skrivelse till miljöutskottet framgår att projektet synapsen (systematiskt processverktyg för sektorsintegrering) syftar till att få fram ett verktyg för att kunna integrera olika politikområden med varandra för att lättare kunna se målkonflikter och synenergieffekter dem emellan för olika miljöfrågor. Organisationen Hållbar utveckling i Skåne som driver projektet söker nu deltagare till ett större projekt sedan pilotprojektet för synapsen avslutades i somras. Det framgår av miljöutskottets beslut att det kommer att införas länkar på kommunens hemsida till miljösidor med tips till allmänheten om miljöriktigt beteende. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att en miljöplan över den politiska verksamheten inte ska upprättas och att motionen därmed avslås, att notera att kommunen är positiv till att medverka i projektet synapsen och att resurser för ett eventuellt deltagande ska bekostas inom miljö- och tekniks budget, samt att notera att länkar med miljösidor kommer att införas på hemsidan.

23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Forts Kf 167 Kerstin Persson, s, yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens för ytterligare utredning. Björn Jönsson, s, och René Lundström, mp, yrkar bifall till Kerstin Perssons yrkande. Sverker Nordgren, m, och Per Uvgård, sd, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Per Uvgård, sd, yrkar också avslag på Kerstin Perssons yrkande. Ordföranden framställer proposition på bifall till att avgöra ärendet idag kontra återremiss av ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet, men votering begärs då. Enligt 5 kap 6 kommunallagen skall ett ärende återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Ett beslut om återremiss skall motiveras anges det också i paragrafen. Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill återremittera ärendet röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Omröstningen ger till resultat 17 Ja, 24 Nej och 3 som avstår. Omröstningen framgår av voteringslista tillhörande detta protokoll. Eftersom minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna har biträtt förslaget om återremiss, återremitteras ärendet. att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning.

24 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Kf 168 Ks 265 Dnr Svar på motion om trygghet för de äldre och för de anställda inom vården Kommunfullmäktige har , 100, till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Björn Jönsson, s, med förslag att kommunen ska följa gällande lag 2002:293 om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning för att få trygghet för de äldre och för de anställda inom vården. Motionären lyfter även fram direktiv 1999/70/EG om att visstidsanställda inte får diskrimineras i förhållande till tillsvidareanställda och att anställningsformen inte får missbrukas. Vårdutskottet har , 76, beslutat uttala att Vård och omsorg ej diskriminerar arbetstagare som är deltidsarbetande eller har tidsbegränsad anställning, utan följer lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Vidare har vårdutskottet beslutat uttala att visstidsanställning är en av flera anställningsformer som tillämpas enligt avtal och att i övrigt hänvisa till Vård och omsorgs skrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att uttala att Vård och omsorg ej diskriminerar arbetstagare som är deltidsarbetande eller har tidsbegränsad anställning, utan följer lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, att uttala att visstidsanställning är en av flera anställningsformer som tilllämpas enligt avtal, samt att med hänvisning till vårdutskottets beslut och Vård och omsorgs skrivelse anse motionen som besvarad. Björn Jönsson, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i den första och andra att-satsen, avslag på förslaget i den andra att-satsen. Han

25 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Forts Kf 168 föreslår också att kommunstyrelsen skall få i uppdrag att redovisa antalet heltids-, deltids- och timanställda som finns inom vården. Ordföranden framställer proposition i tur och ordning på de tre att-satserna i kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet härmed. Ordföranden framställer därefter proposition på bifall till tilläggsyrkandet från Björn Jönsson, s, och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet härmed. att uttala att Vård och omsorg ej diskriminerar arbetstagare som är deltidsarbetande eller har tidsbegränsad anställning, utan följer lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, att uttala att visstidsanställning är en av flera anställningsformer som tilllämpas enligt avtal, att med hänvisning till vårdutskottets beslut och Vård och omsorgs skrivelse anse motionen som besvarad, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att redovisa antalet heltids-, deltids- och timanställda som finns inom vården.

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-01-09

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-01-09 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Anne Strömberg m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-01-10

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-01-10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson fp Per-Olof Lindgren m Gunilla Nordgren s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Jan-Göran Petersson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Närvarolista tekniskt utskott Beslutande Lars-Owe Edberg, S, till 12 ej beslut Alf Persson, S Jan-Göran Petersson, S Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M (ordf)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2006-05-10

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2006-05-10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson bp Bo-Göran Håkansson m Gunilla Nordgren s Ambjörn Hardenstedt s Inga Hansson mp René

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET. Beslutande

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET. Beslutande 2 NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET Beslutande Parti s s s s m m m sd sd bp fp fyp c Namn Björn Jönsson Jan-Göran Petersson Kerstin Persson Gull-Britt Jönsson Gunilla Nordgren, ordförande Per Mattsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-05-09

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-05-09 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson fp Örjan Ulfshagen m Krister Klyft s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena Thörnquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-06-10 2 Sammanträdesdatum Närvarolista Ledamöter Per-Olof Lindgren, FP, ordf Björn Jönsson, S Sverker Nordgren, M Bertil Holmgren, M Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M Lars-Owe Edberg, S Per Uvgård, SD Tom Thörnqvist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-26

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-26 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson m Gunilla Nordgren s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena Thörnquist sd Tom Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2008-06-17

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2008-06-17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2008-06-17, klockan 18.00-21.15 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Heléne Klapp s Anne Strömberg m Linda Allansson,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-02-19, klockan 18.00-19.50 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft s Anne Strömberg m Linda

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 52 Sammanställning av resultat 2006 Från utbildningsenheten föreligger sammanställning över betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 9 och 5. Rapporten har

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-11-11

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-11-11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-11

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson fp Per-Olof Lindgren m Gunilla Nordgren s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Naverlönnsalen, kommunhuset, ingång B , kl NR ÄRENDE BILAGA. 1. Val av justeringsmän samt fastställande av tid för protokolljustering.

Naverlönnsalen, kommunhuset, ingång B , kl NR ÄRENDE BILAGA. 1. Val av justeringsmän samt fastställande av tid för protokolljustering. 1(1) KUNGÖRELSE Plats och tid Naverlönnsalen, kommunhuset, ingång B 2015-10-14, kl 19.00 Anmälda medborgarförslag behandlas först. NR ÄRENDE BILAGA 1. Val av justeringsmän samt fastställande av tid för

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Anslagsbevis , kl Paragrafer 154. Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare.

Anslagsbevis , kl Paragrafer 154. Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare. Plats och tid Kommunhuset 2015-11-25, kl 09.00-16.00 Paragrafer 154 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Underskrift sekreterare Bengt Nilsson Underskrift ordförande Göran Jeppsson Utses

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-08-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-08-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 45 Förslag till framtida organisation för Utbildning Från Utbildningsenheten föreligger förslag till en förändrad organisation för verksamhetsområde Utbildning från

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-06-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-06-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, SPF Cl 73, ordf Johan Wallén, SPF Club 73 Karl-Axel Persson, SPF Club 73 Herman Henriksson, PRO Ragnar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2006-06-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2006-06-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m fp mp Namn Torsten Åhman Alf Persson Lars-Owe Edberg Bengt Ohlsson Sverker Nordgren Örjan Ulfshagen René

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Närvarolista kultur och fritid

Närvarolista kultur och fritid 2(10) Närvarolista kultur och fritid Beslutande Parti Namn Parti Namn BP Birgitta Delring, Ordf S Lise-Lott Gsaxner, Led M Ulf Lennerling, 1:e v. ordf MP Per-Ola Valastig, Led S Hellen Boij-Ljungdell,

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(13) Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 30 november 2016 kl 9:00-16.20. Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 3 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Dan Nilsson, M och Ulf Lennerling, M

Dan Nilsson, M och Ulf Lennerling, M 1(15) Plats och tid Nötesjö Konferenshotell, onsdagen den 7 december 2016 kl 17:00-17:40 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-08-13. Sammanträdestid 08.30-15.00 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 7 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-15.00 NÄRVARANDE Ledamöter Ersättare Övr deltagare Rie Boulund, ordf. (m) Britt-Marie Jonsson (s)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Naverlönnsalen, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Ingrid Pedersen Datum för

Läs mer

Närvarolista kommunfullmäktige

Närvarolista kommunfullmäktige Plats och tid Kommunhuset 2016-03-09, kl 19.30-19.50 Paragrafer 29-39 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Underskrift sekreterare Bengt Nilsson Underskrift ordförande Göran Jepsson Utses

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN. NÄRVAROLISTA BEREDNINGEN FÖR EKONOMI OCH DEMOKRATI Beslutande

SVEDALA KOMMUN. NÄRVAROLISTA BEREDNINGEN FÖR EKONOMI OCH DEMOKRATI Beslutande 2 NÄRVAROLISTA BEREDNINGEN FÖR EKONOI OCH DEOKRATI Beslutande Parti S S S SD BP V FP Namn Göran Jepsson Göran almberg Per attsson Christer Jönsson Torbjörn Sköld Hasse Bengtsson Ulf Lennerling Carin Falck

Läs mer

Daglig verksamhet, Månsgatan 5, Svedala , kl 18:30 20:45 Paragrafer Justerande. Tommy Rosenberg

Daglig verksamhet, Månsgatan 5, Svedala , kl 18:30 20:45 Paragrafer Justerande. Tommy Rosenberg Plats och tid Daglig verksamhet, Månsgatan 5, Svedala 2016-11-17, kl 18:30 20:45 Paragrafer 98-107 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Se sid 2 Underskrift sekreterare Berit Henryson Underskrift ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-01-17 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svedala kommun, sammanträdesrum, Torup, kl 13:30-15:30 Beslutande Övriga deltagare Björn Jönsson, PRO, ordförande Britt Andersson, PRO Tommy Rosenberg,

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2012-08-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 132 Motion om allmänpolitisk debatt 133 Motion om krav på upphandling av livsmedel 134 Skaftåsens vindkraftsanläggning

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Perslundaskolans aula kl 18.30-19.05 Beslutande Se uppropslista Övriga deltagare Annica Månsson, kommunsekreterare Anders Steffen, revisor 3 åhörare Närvarande ersättare Mari-Ann

Läs mer

Plats och tid Furåsen, Färgelanda, onsdag , kl :00

Plats och tid Furåsen, Färgelanda, onsdag , kl :00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Furåsen, Färgelanda, onsdag, kl. 19.00 21:00 Beslutande Övriga deltagare 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, totalt 29 beslutande Se närvarolistan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN. Beslutande

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN. Beslutande 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN Beslutande Parti s s s s m m m sd sd bp fp fyp c Namn Björn Jönsson Jan-Göran Petersson Kerstin Persson Gull-Britt Jönsson Gunilla Nordgren, ordförande Per Mattsson Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer