SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12"

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran Jepsson sd Tom Thörnquist mp René Lundström m Per Mattsson s Alexandros Kiotseridis s Jan-Göran Petersson m Sven Hansson m Lennart Wikström kd Gert-Åke Malmgren bp Carin Falck fyp Rasmus Lindberg s Anders Elvingsson s Gunilla Edberg sd Per Uvgård sd Sven Holst fp Anette Jelvemark Nordqvist s Jan-Erik Eriksson m Linda Allansson m Marcus Månsson s Kerstin Persson c Thomas Persson fyp Lars Lundgren bp Bo Becking c Kristina Larsson s Torsten Åhman m Fredrik Thott m Susanne Lovén s Kenneth Hovold s Inga Hansson sd Ingrid Pedersen fp Per Sjöberg s Peter Henriksson m Per Lindvall m Sverker Nordgren v Jörgen Persson bp Bo-Göran Håkansson s Lise-Lott Gsaxner m Bengt Ohlsson fp Per-Olof Lindgren Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän) m Bertil Holmgren s Lars-Owe Edberg m Jan Holmerup Elisabeth Larsson, kommundirektör fp Örjan Ulfshagen Bengt Nilsson, kanslichef s Leif Hjerpe s Socialdemokraterna fyp Föryngringspartiet m Moderata samlingspartiet kd Kristdemokratiska samhällspartiet bp Barapartiet v Vänsterpartiet fp Folkpartiet mp Miljöpartiet c Centerpartiet sd Sverigedemokraterna

2 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 154 Ks 229 Dnr Utredning om framtidens boende för äldre Den av utvecklingsutskottet tillsatta projektgruppen för utredning om framtidens boende för äldre har i skrivelse överlämnat sitt förslag. Utvecklingsutskottet har beslutat att för yttrande remittera utredningen till vårdutskottet. Projektgruppens förslag är: 1. att satsa på hälsobefrämjande åtgärder för att äldre ska hålla sig friska längre upp i åren och härigenom reducera behovet av vård och omsorg 2. att satsa strategiskt på att utveckla hemtjänst och hemsjukvård så att människor ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt 3. att ta fram ett styrande policydokument kring basanpassning av nyproducerade bostäder såsom Lunds kommuns policydokument Bättre för alla 4. att verka för att det byggs tillgängliga bostäder med tillgång till goda kommunikationer i samtliga delar av kommunen 5. att bygga ytterligare ett särskilt boende med cirka 30 platser förutom utbyggnaden av Toftaängen med 16 platser, samt 6. att uppmana kommunstyrelsen att framöver beakta varje tillfälle att kunna lokalisera det kommande särskilda boendet i någon av de tre tätorterna, i första hand på mark som kommunen redan äger. Vårdutskottet har i avgivit yttrande tillstyrkt projektgruppens förslag i de ovannämnda sex punkterna samt därutöver framfört att Vård och omsorg framöver behöver undersöka närmare någon form av biståndsbedömt mellanboende, att lokaliseringen av särskilt boende bör ske i enheter som är kostnadseffektiva, vilket förmodligen innebär minst 30 platser. Vidare har vårdutskottet anfört att regler för basanpassning av nybyggda lägenheter snarast bör införas i Svedala kommun, speciellt inför den omfattande utbyggnaden i Bara. Pensionärsrådet har påpekat att projektgruppen har saknat representant från pensionärsrådet samt att rådet önskar delta i kommande liknande uppdrag.

3 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Forts Kf 154 Utvecklingsutskottet har beslutat att tillsätta en projektgrupp bestående av 3 ledamöter från utvecklingsutskottet och 3 ledamöter från vårdutskottet samt tjänstemän för att ta fram en plan för hur framtidens boende för äldre skall utformas och för vilka grupper samt var det skall lokaliseras i kommunen. Projektgruppen har bestått av följande ledamöter 1. Lars Schultz, s (utvecklingsutskottet) 2. Carl-Göran Sjöstedt, bp (utvecklingsutskottet) 3. Solvieg Nordqvist, fp, (utvecklingsutskottet) 4. Fredrik Thott, m (vårdutskottet) 5. Ann-Kristin Persson, c (vårdutskottet) 6. Irene Carlsson, v (vårdutskottet) 7. Socialchefen 8. Teknisk chef 9. Representant från Svedalahem Till ordförande i gruppen har utsetts Carl-Göran Sjöstedt, bp. Lennart Wikström, m, yrkar att merkostnaden för basanpassningen skall utredas. Kenneth Hovold, s, yrkar bifall till nedanstående förslag om basanpassning samt förslag till kommunfullmäktige. Per Mattsson, m, yrkar bifall till förslaget till basanpassning, förslaget till kommunfullmäktige samt bifall till Lennart Wikströms yrkande. Gert-Åke Malmgren, kd, begär och får antecknat till protokollet att han instämmer i Per Mattssons yrkande. Ordförande framställer proposition till bifall till förslaget om basanpassning, enligt vad nedan framgår, och beslutar kommunstyrelsen i enlighet härmed. Ordföranden framställer härefter proposition på bifall till Lennart Wikströms yrkande om att merkostnaden för basanpassningen skall utredas, och beslutar kommunstyrelsen i enlighet härmed.

4 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Forts Kf 154 Ordföranden framställer sedan proposition på bifall till nedanstående förslag till kommunfullmäktige och beslutar kommunstyrelsen i enlighet härmed. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Bygg och miljö att ta fram förslag till basanpassning av bostäder i flerbostadshus i enlighet med vad som anges i utredningen, vilket skall kunna ingå i exploateringsavtal, att i uppdraget ingår även att utreda förutsättningarna för att hävda kraven för basanpassning vid bygglovsprövning för flerbostadshus där exploateringsavtal ej träffas, att därvid skall även utredas kostnaden för den angivna basanpassningen av lägenheter, samt att uttala att samråd skall ske med den av kommunfullmäktige beslutade referensgruppen för handikapp- och tillgänglighetsfrågor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att utredningen om framtidens boende för äldre skall ligga till grund för kommunens inriktning inom detta verksamhetsområde, samt att utredningen skall beaktas i kommande revidering av ny vård- och omsorgsplan. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

5 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 155 Ks 231 Dnr Svar på motion angående nya skolbyggnader Kommunfullmäktige har till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Gustaf Törnqvist, mp, med förslag att det utlyses en arkitekttävling med målsättning att uppfylla i motionen angivna intentioner om mindre och flexibla skolor, och att ta fram ett förslag på byggnad som kan fungera som förskola, skola, kontor och annan affärsverksamhet, utan större ombyggnad, samt att byggnaden i storlek skall kunna ta emot cirka 200 elever. Utbildningsutskottet har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till vad utbildningschefen anfört i yttrande. I detta föreslås att motionen avslås med hänvisning till en särskilt tillsatt projektgrupps slutrapport till kommunstyrelsen om långsiktig lokalplanering för förskola och skola. Vidare anförs att förslaget att bygga skolor som tar emot 200 elever skulle vara oekonomiskt. Det finns inget belägg för att små skolor ger större trygghet och bättre studieresultat. Det viktiga är att skolorna är anpassade efter elevernas behov och stödjer lärandet, framförs det i yttrandet. Av yttrandet framgår vidare att under perioden fram till 2020 kommer antalet barn i förskolan och elever i skolan att öka kraftigt. Utvecklingsutskottet har därför i juni 2006 tillsatt en projektgrupp för långsiktig lokalplanering för förskola och skola. Till projektgruppen har knutits en arkitekt som bland annat har i uppdrag att lämna förslag på flexibla lösningar för förskolelokaler och skollokaler. Projektgruppen har överlämnat en slutrapport till kommunstyrelsen. I skrivelsen förslås bland annat att vid om- eller nybyggnad av förskolor och skolor skapas flexibla lokaler för olika åldersgrupper. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till vad utbildningsutskottet framfört, som bland annat innebär att en särskilt tillsatt projektgrupp har lämnat slutrapport till kommunstyrelsen om långsiktig lokalplanering för förskola och skola, samt att motionsförslaget om att bygga skolor som tar emot cirka 200 elever bedöms vara oekonomiskt.

6 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Forts Kf 155 att bifalla kommunstyrelsens förslag.

7 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 156 Ks 232 Dnr Svar på motion om luft/luftvärmepumpar i kommunens lokaler Kommunfullmäktige har till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Peter Henriksson, s, med förslag att kommunstyrelsen erhåller uppdraget att för inhämtning av praktiska erfarenheter, snarast se över möjligheterna till, och om det bedöms praktiskt genomförbart, installera några luft/luftvärmepumpar av standardutförande i kommunens lokaler. Dessa installationer ska ej avse att helt ersätta befintligt värmesystem i lokalerna, utan endast ersätta en viss mängd energi till det befintliga systemet. Tekniskt utskott har beslutat att meddela att arbetet med energieffektivisering fortsätter och föreslagit att motionen därmed skall anses som besvarad. I yttrande till tekniskt utskott har fastighetsenheten framfört att i arbetet med energieffektivisering ingår för närvarande försök med luft/luftvärmepumpar. Två installationer har gjorts som dock inte ger förväntat utbyte i sänkta värmekostnader ställt i proportion till installationskostnaden. Installation av ytterligare en luft/luftvärme-pump är planerad i det gamla biblioteket på Nils Fredriksson Utbildning, där ytorna är något större vilket motiverar ytterligare försök med denna teknik, framför fastighetsenheten. Teknisk chef och fastighetschefen redogör för ärendet vid sammanträdet. Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige att arbetet med energieffektivisering i kommunens lokaler fortsätter med bland annat försök med luft/luftvärmepumpar, samt att motionen därmed skall anses som besvarad.

8 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Forts Kf 156 att bifalla kommunstyrelsens förslag.

9 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Kf 157 Ks 233 Dnr Svar på motion om plan för energibesparing Kommunfullmäktige har till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Peter Henriksson, s, med förslag att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en konkret plan för kommunens energibesparingsåtgärder, som ett viktigt komplement till energiplanen. Tekniskt utskott har i yttrande meddelat att fastighetsenheten fortsätter arbetet med energieffektivisering som tidigare, inom ramen för enhetens uppdrag, och att erforderliga energiinvesteringar tas upp för beslut i investeringsplanen, och därmed föreslagit att motionen skall anses som besvarad. Fastighetsenheten har i yttrande till tekniskt utskott redovisat att energiförbrukningen har minskat kraftigt, men ändå stiger kommunens kostnader beroende på höjda energipriser. I yttrandet redovisas pågående arbete med energieffektivisering med bland annat ett särskilt energibesparingsprojekt. Kommunstyrelsen har beslutat att teckna avtal med Siemens AB om ett energibesparingsprojekt i kommunens fastigheter. Björn Jönsson, s, yrkar att motionen skall anses som besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att konstatera att åtgärder för energieffektivisering pågår i kommunens fastighetsbestånd bland annat med ett särskilt energibesparingsprojekt, och att erforderliga energiinvesteringar tas upp för beslut i investeringsbudget och investeringsplan, samt att motionen härmed skall anses som besvarad.

10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Forts Kf 157 att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kf 158 Ks 234 Dnr Svar på medborgarförslag om presentation av föreningar vid kommunfullmäktigesammanträden Kommunfullmäktige har till kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Solvieg Nordqvist, Rönngatan 8, Svedala, med förslag att varje kommunfullmäktigemöte inleds med minuters presentation av en förening, om dess verksamhet och målsättning. Syftet är att göra kommunens föreningar mera kända bland allmänheten och fullmäktiges ledamöter. Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har meddelat att föreningspresentation före kommunfullmäktigemöte kan bli aktuellt när det bedöms lämpligt, men att de avstyrker att varje kommunfullmäktigesammanträde skall inledas med en föreningspresentation. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande får bedöma när det kan vara lämpligt att en förening presenterar sin verksamhet innan ett kommunfullmäktigesammanträde inleds, samt att medborgarförslaget härmed skall anses som besvarat. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Kf 159 Ks 235 Dnr 06.5 Svar på motion om rutiner för medborgarförslag och motioner Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från René Lundström för miljöpartiet de gröna med förslag att medborgarförslag och motioner som inkom inom en viss fastställd tid skall läggas in i dagsordningen före utskicken av handlingarna samt att medborgarförslag skall läggas först på dagordningen. Kanslienheten har avgivit yttrande i ärendet. Samråd har skett med kommunfullmäktiges ordförande i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att uttala att fastläggande av en tidsfrist inom vilken medborgarförslag och motioner skall vara inlämnade för att komma med på dagordningen, kan innebära att medborgarförslaget och motionen försenas med behandlingen till nästa kommunfullmäktigesammanträde, d v s i regel en månad, vilket synes mindre lämpligt, att uttala att ordföranden alltid har möjlighet att föreslå att medborgarförslag behandlas först på kungörelsen, om skäl härtill finns, samt att motionen därmed ska anses som besvarad. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Kf 160 Ks 241 Dnr Avtal om fastighetsreglering för förvärv av del av Svedala 129:14 inom Östra industriområdet II Kommunledningar har framlagt förslag till avtal om fastighetsreglering mellan Svedala kommun och Thomas Pettersson och Anette Berggren, Resåkravägen 95, Klågerup, enligt vilket kommunen skall förvärva ett område om cirka kvm av fastigheten Svedala 129:14 mot en köpeskilling av 25 per kvm eller totalt cirka kr, och i övrigt på i avtalet angivna villkor. Området som avses förvärvas ligger inom detaljplanen för Östra industriområdet II och utgör tomtmark respektive allmän platsmark inom detaljplanen. Kostanden för förvärvet samt för lantmäteriförrättningen belastar exploateringskalkylen för industriområdet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna framlagt förslag till avtal, samt att köpeskillingen samt kostnaden för fastighetsbildningen skall belasta kommande exploateringskalkyl för Östra industriområdet II. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Kf 161 Ks 244 Dnr Principer för redovisning av investerings- och driftskostnader Kommunledningen har framlagt förslag till principer för redovisning av investerings- och driftskostnader. Kommunfullmäktige har , 69, uppdragit åt kommunstyrelsen att framlägga förslag till policy för hantering av investerings- och underhållskostnader på kommunens fastigheter. Vid sammanträdet redovisar ekonomichefen förslaget. Tekniske chefen och fastighetschefen är närvarande vid behandlingen av ärendet. Lennart Wikström, m, yrkar bifall till förslaget. Björn Jönsson, s, yrkar bifall till förslaget samt föreslår att det uppdras åt kommunledningsgruppen att, om möjligt, ta fram gränsdragningslista mellan vad som är investering och driftskostnad. Lennart Wikström, m, och Kenneth Hovold, s, yrkar bifall till Björn Jönssons förslag om framtagande av en gränsdragningslista. Kenneth Hovold, s, yrkar också bifall till förslaget till principer. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsgruppen att, om det är möjligt, ta fram en gränsdragningslista för vad som är investering och driftskostnad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att godkänna framlagt förslag till principer för redovisning av investeringsoch driftskostnader.

15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Forts Kf 161 att bifalla kommunstyrelsens förslag.

16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Kf 162 Ks 253 Dnr Rapportering av icke verkställda beslut enligt socialtjänstlagen Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola har överlämnat en rapport till kommunfullmäktige avseende icke verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen. Av rapporten framgår att det per hos Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola fanns ett inom tre månader icke verkställt beslut. Genom en ändring från och med den 1 juli 2006 i socialtjänstlagen och kommunallagen har det införts en rapporteringsskyldighet avseende ej verksställda gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen. Rapportering skall ske till länsstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Till kommunfullmäktige skall socialnämnden (för Svedalas del Myndighetsnämnden för socialtjänst och skola) lämna statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader från dagen för respektive beslut. I rapporten skall anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutet från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten skall vara avidentifierade. Det skall således inte gå att härleda uppgifterna i rapporten till en enskild person. Inte heller skall nämnden ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Däremot skall det framgå hur stor del av de ej verkställda besluten som gäller kvinnor respektive män. Rapportering skall göras en gång per kvartal. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Kf 163 Ks 258 Dnr Höjning av brukningsavgiften i va-taxan för 2008 Tekniskt utskott har föreslagit kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften med 3 %. Miljö och teknik har i skrivelse föreslagit att avgiften höjs med 5 %. Bakgrunden till höjningen är dels en kostnadsökning med Konsumentprisindex om 1,02 % och dels en ökad kostnadsutveckling för energi, kemikalier och personalkostnader som överstigit KPI. Det framgår vidare av skrivelsen att en höjning behövs för att kompensera för minskade intäkter på grund av minskad vattenförbrukning och för att kunna fortsätta arbetet med att eliminera källaröversvämningar. Miljö och teknik har påbörjat en översyn av brukningsavgiftens konstruktion i va-taxan för att andra parametrar som tomtyta m.m. ska avgöra storleken på brukningsavgiften. En sådan förändring planeras att tas upp för behandling under Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften med 3 % enligt förslag från tekniskt utskott, att gälla från och med , samt att upphäva gällande brukningsavgifter i va-taxan att bifalla kommunstyrelsens förslag.

18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Kf 164 Ks 261 Dnr Ändring av kommunbidragen för 2007 Kommunledningen har i skrivelse föreslagit kommunstyrelsen att fastställa en justering av kommunbidragen för år 2007 som innebär att medel tas från anslaget för oförutsedda behov för att kompensera för ökade kostnader för nya löneavtal och ny arbetstidslag. Löneavtalen har kostat tkr mer än beräknat och den nya arbetstidslagen ökar kostnaderna med tkr. Vidare föreslås att kommunbidraget till Utbildning minskas med 907 tkr då antalet elever under höstterminen varit färre än tidigare beräknat. Ekonomiutskottet har tillstyrkt förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att fastställa kommunbidragen för 2007 till tkr och fördela bidragen enligt tabellen nytt kommunbidrag 2007 i kommunledningens skrivelse. Kenneth Hovold, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kf 165 Ks 262 Dnr Svar på medborgarförslag om att få använda allmän platsmark utanför egen tomt Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Fredrik Hansson, Lönngatan 7, Bara med förslag om att få disponera allmän platsmark utanför hans villatomt. Kommunfullmäktige har , 8, vid behandling av medförslaget beslutat att återremittera ärendet till tekniskt utskott. Återremissen avsåg dels undersökning om villaägarna i Bara är intresserade av att förvärva den allmänna platsmarken inom servicegatorna, dels framtagande av policy för villaägares användande av allmän platsmark samt med hänvisning till kommunstyrelsens uppdrag , 236, med uppdrag åt Miljö och teknik att ta fram ett förslag till genomförande av upprustning av allmänna ytor med avseende på behövlig klippning av träd som skymmer gatubelysning, kommunala häckar som växer ut på gatumark med mera. Den aktuella marken ligger inom fastigheten Värby 44:1 utanför förslagsställarens fastighet Värby 44:15 och utgör allmän platsmark enligt detaljplanen. Enligt Miljö och teknik finns inom området genomgående dagvattenledning samt ledning för kabel-tv samt oljeledning. Tekniskt utskott har föreslagit att den aktuella marken inte skall överlåtas till fastighetsägarna och att enstaka skötselöverenskommelser kan träffas enligt redovisade riktlinjer. Gatu- och parkenheten har genomfört en enkät riktad till fastighetsägare inom servicegatorna inom Värby 44:1 som visar att 51 % vill att någon förändring inte skall ske och 9 st har visat intresse för att tillköpa mark. Det senare kräver att detaljplaneändring genomförs. Av gatu- och parkenhetens skrivelse framgår att de aktuella servicegatorna inom Värby 44:1 är gräsbevuxna ytor och används oftast som promenadstråk. Att de aktuella områdena utgör allmän platsmark enligt detaljplan innebär att marken skall vara allmänt tillgänglig för medborgarna.

20 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Forts Kf 165 Tekniskt utskotts yttrande besvarar förfrågan om villaägarna är intresserade av att förvärva den allmänna platsmarken inom servicegatorna. Tekniskt utskotts förslag omfattar inte förslag till policy för villaägares användning av allmän platsmark samt svar på kommunstyrelsens uppdrag , 236, angående förslag till genomförande av upplåtelse av allmänna ytor med avseende på behövlig klippning av träd som skymmer gatubelysning, kommunala häckar som växer ut på gatumark m m. Det antecknas att framlagt förslag till skötselavtal behöver ses över. Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, att samråd skall ske med kommunledningen när det gäller utformningen av skötselavtalen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att inom servicegatorna inom Värby 44:1 i Bara medge de fastighetsägare, som så önskar, att sköta mindre område av allmän platsmark, där så befinns vara lämpligt, i direkt gräns till fastighetsägarens villatomt, att uttala att skötselområdet inte får stå i strid mot detaljplanens bestämmelser om allmän plats, som innebär att området skall vara allmänt tillgängligt och får ej hägnas in med mur, staket, plantering e dyl, samt att medborgarförslaget därmed skall anses som besvarat. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

21 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Kf 166 Ks 263 Dnr Svar på medborgarförslag angående medborgarmöte om särskilt boende i Bara eller Klågerup Kommunfullmäktige har till vårdutskottet för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Ann Magreth Albin, Araliagränd 1, Bara, med förslag att ett medborgarmöte bör anordnas i Bara som ska belysa var ett särskilt boende lämpligast kan placeras i den norra kommundelen. Dock kommer medborgarmöte att anordnas när frågan blir aktuell. Vårdutskottet har meddelat att det för närvarande inte är aktuellt att arrangera ett medborgarmöte om särskilt boende i den norra kommundelen och föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget därmed ska anses som besvarat. Vårdutskottet hänvisar också till Utredning för framtidens boende för äldre. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att medborgarförslaget ska anses som besvarat i enlighet med vårdutskottets förslag som innebär att det för närvarande inte är aktuellt att arrangera ett medborgarmöte om särskilt boende i den norra kommundelen, dock kommer medborgarmöte att anordnas om frågan blir aktuell. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

22 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kf 167 Ks 264 Dnr Svar på motion angående miljöplan över den politiska verksamheten Kommunfullmäktige har till miljöutskottet för beredning överlämnat en motion från Kerstin Persson, s, med förslag att miljöutskottet ges i uppdrag att skyndsamt utreda en miljöplan över den politiska verksamheten. Miljöutskottet har beslutat föreslå kommunfullmäktige att en miljöplan för den politiska verksamheten inte ska upprättas och att kommunstyrelsen ska ge uppdrag och resurser för projektet synapsen. I Bygg- och miljöförvaltningens skrivelse till miljöutskottet framgår att projektet synapsen (systematiskt processverktyg för sektorsintegrering) syftar till att få fram ett verktyg för att kunna integrera olika politikområden med varandra för att lättare kunna se målkonflikter och synenergieffekter dem emellan för olika miljöfrågor. Organisationen Hållbar utveckling i Skåne som driver projektet söker nu deltagare till ett större projekt sedan pilotprojektet för synapsen avslutades i somras. Det framgår av miljöutskottets beslut att det kommer att införas länkar på kommunens hemsida till miljösidor med tips till allmänheten om miljöriktigt beteende. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att en miljöplan över den politiska verksamheten inte ska upprättas och att motionen därmed avslås, att notera att kommunen är positiv till att medverka i projektet synapsen och att resurser för ett eventuellt deltagande ska bekostas inom miljö- och tekniks budget, samt att notera att länkar med miljösidor kommer att införas på hemsidan.

23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Forts Kf 167 Kerstin Persson, s, yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens för ytterligare utredning. Björn Jönsson, s, och René Lundström, mp, yrkar bifall till Kerstin Perssons yrkande. Sverker Nordgren, m, och Per Uvgård, sd, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Per Uvgård, sd, yrkar också avslag på Kerstin Perssons yrkande. Ordföranden framställer proposition på bifall till att avgöra ärendet idag kontra återremiss av ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet, men votering begärs då. Enligt 5 kap 6 kommunallagen skall ett ärende återremitteras, om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Ett beslut om återremiss skall motiveras anges det också i paragrafen. Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill återremittera ärendet röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Omröstningen ger till resultat 17 Ja, 24 Nej och 3 som avstår. Omröstningen framgår av voteringslista tillhörande detta protokoll. Eftersom minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna har biträtt förslaget om återremiss, återremitteras ärendet. att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för vidare utredning.

24 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Kf 168 Ks 265 Dnr Svar på motion om trygghet för de äldre och för de anställda inom vården Kommunfullmäktige har , 100, till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Björn Jönsson, s, med förslag att kommunen ska följa gällande lag 2002:293 om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning för att få trygghet för de äldre och för de anställda inom vården. Motionären lyfter även fram direktiv 1999/70/EG om att visstidsanställda inte får diskrimineras i förhållande till tillsvidareanställda och att anställningsformen inte får missbrukas. Vårdutskottet har , 76, beslutat uttala att Vård och omsorg ej diskriminerar arbetstagare som är deltidsarbetande eller har tidsbegränsad anställning, utan följer lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Vidare har vårdutskottet beslutat uttala att visstidsanställning är en av flera anställningsformer som tillämpas enligt avtal och att i övrigt hänvisa till Vård och omsorgs skrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att uttala att Vård och omsorg ej diskriminerar arbetstagare som är deltidsarbetande eller har tidsbegränsad anställning, utan följer lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, att uttala att visstidsanställning är en av flera anställningsformer som tilllämpas enligt avtal, samt att med hänvisning till vårdutskottets beslut och Vård och omsorgs skrivelse anse motionen som besvarad. Björn Jönsson, s, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i den första och andra att-satsen, avslag på förslaget i den andra att-satsen. Han

25 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Forts Kf 168 föreslår också att kommunstyrelsen skall få i uppdrag att redovisa antalet heltids-, deltids- och timanställda som finns inom vården. Ordföranden framställer proposition i tur och ordning på de tre att-satserna i kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet härmed. Ordföranden framställer därefter proposition på bifall till tilläggsyrkandet från Björn Jönsson, s, och finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet härmed. att uttala att Vård och omsorg ej diskriminerar arbetstagare som är deltidsarbetande eller har tidsbegränsad anställning, utan följer lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, att uttala att visstidsanställning är en av flera anställningsformer som tilllämpas enligt avtal, att med hänvisning till vårdutskottets beslut och Vård och omsorgs skrivelse anse motionen som besvarad, samt att uppdra åt kommunstyrelsen att redovisa antalet heltids-, deltids- och timanställda som finns inom vården.

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00. Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Folkets Hus, Borgholm 2011-01-24 klockan 19:00 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer