SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-11"

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson fp Per-Olof Lindgren m Gunilla Nordgren s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena Thörnquist sd Tom Thörnquist m Göran Jepsson m Per Mattsson mp Rene Lundström s Jan-Göran Petersson s Jesper Sennertoft m Lennart Wikström m Sven Hansson bp Birgitta Delring kd Gert-Åke Malmgren s Alexandros Kiotseridis fyp Reino Lindberg sd Per Uvgård s Gunilla Edberg fp Anette Jelvemark Nordqvist sd Sven Holst m Linda Allansson s Jan-Erik Eriksson s Kerstin Persson m Marcus Månsson fyp Lars Lundgren c Ingegerd Eriksson c Kristina Larsson bp Bo Becking m Fredrik Thott s Torsten Åhman s Kenneth Hovold m Susanne Lovén sd Ingrid Pedersen s Inga Hansson s Lars Owe Edberg fp Per Sjöberg m Sverker Nordgren m Per Lindvall bp Bo Göran Håkansson v Irene Carlsson s Lise-Lott Gsaxner m Bengt Ohlsson Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän) m Bertil Holmgren Kd Holger Sverin m Jan Holmerup Mp Gustaf Törnqvist m Erika Jepsson Bengt Ericsson, kommundirektör Fp Kristoffer Linné Bengt Nilsson, kanslichef Fp Örjan Ulfshagen Fyp Rasmus Lindberg s Socialdemokraterna fyp Föryngringspartiet m Moderata samlingspartiet kd Kristdemokratiska samhällspartiet bp Barapartiet v Vänsterpartiet fp Folkpartiet mp Miljöpartiet c Centerpartiet sd Sverigedemokraterna

2 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 46 Ks 75 Dnr Bokslut för 2006 Revisorerna har i skrivelse överlämnat revisionsberättelse för Revisionen har granskat kommunens styrelsers och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i Bostads AB Svedalahem, Svedala Exploaterings AB och Sturupsaxelns Exploateringsbolag AB även verksamheten i dessa företag under Revisionen föreslår i revisionsberättelsen att styrelsen, nämnderna, utskotten och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2006 samt tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Enligt revisionsberättelsen är den upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och med de undantag för god redovisningssed som anges i årsredovisningen. Kommunfullmäktiges ordförande Fredrik Thott, m, föreslår att då boksluten för SVEDAB och Sturupsaxeln samt granskningsrapporten för Sturupsaxeln inte varit med i kallelsen, att ärendet bordläggs. På framställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet. Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att ärendet kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Han meddelar också att de med kallelsen utsända handlingarna inte kommer att utsändas ånyo med kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde i maj. att bordlägga ärendet.

3 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 47 Ks 67 Dnr Ändring i reglerna för förskola, familjedaghem och fritidshem avseende skolbarnomsorg under natt, helg och kväll Utbildningsutskottet har föreslagit att natt-, kvälls- och helgomsorg kan erbjudas i familjedaghem för skolbarn om föräldrarnas arbetstider inte faller inom normala öppettider på fritidshemmet, och att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till finansiering när det står klart i vilken omfattning verksamheten kommer att få. Enligt av kommunfullmäktige antagna regler för förskolor, familjedaghem och fritidshem kan natt-, kvälls- och helgomsorg erbjudas i familjedaghem för barn 1-5 år om föräldrarnas arbetstider inte faller inom normala öppettider på förskolan. I samband med att kommunfullmäktige , 97, fattade beslut om ändring av reglerna om nattomsorg, enligt ovanstående, konstateras att driftskostnaderna för en nattomsorgsöppen avdelning beräknas till cirka 1,7 mkr. I den utredning som Utbildning har gjort inför utbildningsutskottets beslut framgår att under 2006 har efterfrågan på barnomsorg varit liten utanför normala öppettider. Regeringsrätten har i domar nyligen konstaterat att kommunerna inte har någon skyldighet att erbjuda förskoleplats eller skolbarnomsorg nattetid eller under veckoslut. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att i reglerna för förskola, familjedaghem och fritidshem fastslå att natt-, kvälls- och helgomsorg kan erbjudas i familjedaghem även för skolbarn om arbetstiderna inte faller inom normala öppettider, att gälla från och med

4 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Forts Kf 47 Kenneth Hovold, s och Linda Allansson, m yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

5 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 48 Ks 69 Dnr 06.9 Förslag till ändrad taxa för Svedala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med avseende på anläggningsavgifter Tekniskt utskott har framlagt förslag till ändrad taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning avseende anläggningsavgifterna. Förslaget omfattar inte anläggningsavgifter för fastigheter belägna utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Tekniskt utskott kommer senare att återkomma med ett förslag i denna del. Förslaget omfattar inte heller någon ändring av brukningstaxan. Av Miljö och tekniks skrivelse i ärendet framgår att Svenskt Vatten för närvarande arbetar med att ta fram ett förslag till normaltaxa som har baserats på den nya lagen om vattentjänster, vilket beräknas vara klart till sommaren Därefter är tanken att framlägga förslag till brukningstaxa för kommunens del. Miljö och teknik har i skrivelse redovisat att i normalfallet blir anläggningsavgiften för enbostadshus högre än nuvarande taxa, lägre för flerbostadshus och högre för annan fastighet till exempel industri. Kommunstyrelsen har , 26, uppdragit åt tekniskt utskott att göra en översyn av kommunens VA-taxa, vilket skall även omfatta anläggningsavgift för anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningsnät för fastighet belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vid dagens sammanträde redogör tekniske chefen och VA-chefen för förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

6 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Forts Kf 48 att anta framlagt förslag till ändrad taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning med avseende på anläggningsavgifter, att gälla från och med , samt att upphäva gällande VA-taxa för anläggningsavgifter Göran Jepsson, m yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

7 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 49 Ks 70 Dnr Svar på motion om utbildning på sessionssalens AVutrustning Kommunfullmäktige har , 129, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Solvieg Nordqvist, fp, med förslag att det arrangeras en kurs för tjänstemän och politiker som ska göra presentationer på kommunens AV-utrustning. Kanslienheten har avgett yttrande i ärendet. Tom Thörnquist, sd, yrkar bifall till motionen. Ordföranden framställer proposition på bifall till nedanstående förslag kontra Tom Thörnquists och finner att kommunstyrelsen föreslagit i enlighet med vad nedan framgår. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att det inte finns skäl att anordna någon särskild utbildning med tanke på de utförliga manualer som finns, samt att därmed avslå motionen. Tom Thörnquist, sd, yrkar bifall till motionen Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag kontra Tom Thörnquists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

8 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 50 Ks 71 Dnr Svar på motion angående möjligheten att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Björn Jönsson, s, för socialdemokraterna med förslag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast göra det möjligt att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator. Ärendet har av kommunstyrelsens ordförande överlämnats till teknisk chef för yttrande med redovisning av kostnaderna för att göra i ordning gångoch cykelvägen fram till de aktuella busshållplatserna, samt när arbetet kan vara utfört. Enligt tekniske chefen kan kostnaden täckas inom anslaget för utbyggnaden av Södra infarten. Miljö och teknik har i avgivet yttrande framfört att i 2007-års investeringsbudget finns avsatt 1 mkr för att avhjälpa sådana hinder som anges i motionen. Av skrivelsen framgår att i Svedala kommun har inventering av allmän platsmark i Klågerup genomförts och inventering av Svedala och Bara pågår. Anlitad konsult kommer att särskilt studera gång- och cykelvägen vid Södra infarten. De aktuella åtgärderna planeras att utföras på allmän platsmark med anledning av att kommunerna har ett lagstadgat krav på att fram till 2010 undanröja sådana hinder på allmänna platser som är enkelt avhjälpta och som utgör hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt samråd med Miljö och teknik kommer förslaget till tillgänglighetsåtgärder att överlämnas till kommunstyrelsen efter inventeringen utförts. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Miljö och teknik att iordningsställa gång- och cykelvägen vid Södra infarten så att den blir framkomlig med rullator eller rullstol, och att kostnaden skall täckas inom investeringsanslaget för utbyggnad av Södra infarten.

9 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Forts Kf 50 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om att gång- och cykelvägen vid Södra infarten kommer att göras framkomlig för rullator eller rullstol, skall motionen därmed anses som bifallen. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kf 51 Ks 72 Dnr Svar på medborgarförslag om att förslagsställare skall informeras om när förslaget diskuteras i utskottet Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Karin Albin, Tågmästaregatan 12, Svedala med förslag att information om när medborgarförslag skall diskuteras i utskottet bör delges förslagsställaren. Förslaget bör om möjligt diskuteras på ett öppet utskottsmöte. Om så sker bör kallelse utgå till förslagsställaren samtidigt som ledamöterna kallas, framgår det av medborgarförslaget. Kanslienheten har avgivit yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att meddela samtliga kommunfullmäktigeutskott att utskottet själv avgör om förslagsställaren skall informeras om när dennes medborgarförslag behandlas i utskottet och om förslagsställaren skall inbjudas till sammanträdet när medborgarförslaget behandlas, samt att medborgarförslaget därmed skall anses som besvarat. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kf 52 Ks 73 Förteckning över icke behandlade motioner Enligt gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde redovisa de motioner, vilkas beredning då ännu inte har slutförts. Nedanstående uppgifter är per Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 48, redovisades 27 motioner, vilkas beredning då ännu inte slutförts. 11 st av motionerna är nu besvarade. Från kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2006 t o m kommunfullmäktiges marssammanträde 2007 har 27 nya motioner väckts. Vid motsvarande tidpunkt förra året hade 23 motioner väckts. Av de nya motionerna är 7 st besvarade. Sammanlagt har således 18 motioner besvarats under ovan angiven tid. 1. Motion om införande av kundvalsstyrning inom skola, barnomsorg och hemtjänst Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Gösta Wrangel von Brehmer för Moderata samlingspartiet med förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och för kommunfullmäktige redovisa ett förslag till införande av kundvalsstyrning inom skola, barnomsorg och hemtjänst. Kommunstyrelsen har utsett en styrgrupp för utredning av frågan om kundvalsstyrning med avseende på skola och barnomsorg. Utvecklingsutskottet har beslutat att ta fram en generell policy för konkurrensutsättning. I avvaktan härpå avvaktas behandling av motionen.

12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Forts Kf Motion om att Storgatan ska vara gågata Kommunfullmäktige har till bygg- och miljönämnden för beredning överlämnat en motion från Sverker Nordgren, Moderata Samlingspartiet, med förslag att Storgatan ska vara gågata. 3. Motion om utredning av införande av kundvalssystem inom hemtjänsten Kommunfullmäktige har till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Solvieg Nordqvist, fp, Fredrik Thott, m, Ann-Kristin Persson, c, och Sol-Britt Andersson, kd, med förslag att vårdutskottet får i uppdrag att snarast påbörja utredning om införande av ett kundvalssystem inom i första hand hemtjänstverksamheten. Utvecklingsutskottet har beslutat att ta fram en generell policy för konkurrensutsättning. I avvaktan härpå avvaktas behandling av motionen. 4. Motion om kulturhus i Svedala Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Gunilla Nordgren, m, om att man utreder huruvida man kan samla flera verksamheter i ett kulturhus. 5. Motion om vägskyltar vid kommungränserna Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Kjell Bergman, fp, med förslag att större skyltar än de nuvarande sätts upp vid vägarna vid kommungränsen och att det på kommunskyltarna dessutom sätts upp orden "Välkommen till Svedala kommun". Vidare föreslås att skyltarna ska förses med någon kortfattad slogan.

13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Forts Kf 52 Miljö och teknik har hos Vägverket begärt svar på möjlighet att uppsätta informationstavlor enligt vad som anges i motionen. 6. Motion om tydlig informationstavla till kommunens centrum Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Kerstin Persson för den socialdemokratiska gruppen med förslag att kommunen tar fram förslag till informationstavlor enligt vad som redovisas i motionen. Behandling av motionen avvaktar centrumgruppens utredning. 7. Motion om policy för upplåtelse av kommunal mark till enskilda fastighetsägares ytjordvärmeanläggning Kommunfullmäktige har till tekniskt utskott och miljöutskottet för beredning överlämnat en motion från Bengt Ohlsson, m, och Lennart Wikström, m, med förslag att en utredning genomförs om vilka markområden som med hänsyn till andra kommunala intressen kan upplåtas till enskilda för ytjordvärmeanläggning, och att en policy utarbetas för upplåtelse av mark för nämnda intressen. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till tekniskt utskott för klarläggande av vilken allmän platsmark som skall kunna upplåtas för jordvärmeanläggningar och att detta ska redovisas på kartbild. Tf Park- och gatuchef Tord Larsson har till tekniskt utskott , 65, gjort bedömningen att kartmaterialet kan redovisas vid halvårsskiftet Motion angående kollektivavtal som krav vid upphandling Kommunfullmäktige har , 74, till kommunstyrel

14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Forts Kf 52 sen för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, med förslag att kommunen skall ställa krav vid upphandling, innebärande att entreprenörer och underentreprenörer som utför arbeten för och inom Svedala kommun skall ha tecknat kollektivavtal för sin arbetskraft. 9. Motion om att kommunen inte skall ta emot flyktingar Kommunfullmäktige har , 106, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Tom Thörnquist, sd, med förslag att kommunen skall säga nej till Integrationsverkets förfrågan om att Svedala skall anordna introduktionsplatser för nyanlända invandrare med hänvisning till dels för att inte utsätta Svedalas innevånare för de problem som det mångkulturella samhället medför, dels för att på så vis protestera mot och försvåra den förda invandringspolitiken. 10. Motion om Id-handling för anställda i hemtjänsten Kommunfullmäktige har , till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Gert-Åke Malmgren och Elisabeth Blomqvist, kd, med förslag att det införs obligatorisk Id-handling snarast för anställda i hemtjänsten. Motionen kommer att behandlas i vårdutskottet den närmaste tiden. 11. Motion om byggande av ungdomslägenheter på Svedala 27:1 Kommunfullmäktige har , 142, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Reino Lindberg, fyp, med förslag att kommunen på fastigheten Svedala 27:1 bygger minst en tredjedel av lägenheterna som 1 rum och kök, att lägenheterna skall vara sparsamt byggda så att den slutliga hyreskostnaden blir attraktiv för ungdomar, samt att motionen får en skyndsam behandling.

15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Forts Kf Motion om individuell utvecklingsplan för invandrare/flykting som flyttar till Svedala kommun Kommunfullmäktige har , 16, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från René Lundström som för miljöpartiet de gröna föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och demokratigruppen i uppdrag att utforma ett juridiskt hållbart kontrakt mellan kommunen och invandrare/flyktingarna samt med migrationsverket å andra sidan inför invandrarnas/flyktingarnas fortsatta bosättning i kommunen. 13. Motion om rutiner för medborgarförslag och motioner Kommunfullmäktige har , 17, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från René Lundström som för miljöpartiet de gröna föreslagit att medborgarförslag och motioner som inkom inom en viss fastställd tid skall läggas in i dagordningen före utskicken av handlingarna samt att medborgarförslag skall läggas först i dagordningen. 14. Motion om kollektivavtal vid offentlig upphandling Kommunfullmäktige har , 25, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Magnus Jeppsson, s, med förslag att kommunens upphandlingsreglemente kompletteras så att det klart framgår att leverantörer och entreprenörer skall följa gällande svenska kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden, samt att upphandlingsreglementet även kompletteras med underleverantörs- och underentreprenörs skyldighet att tillämpa svenska kollektivavtal. 15. Motion angående behov av ändring i gällande vindkraftspolicy i Svedala Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för

16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Forts Kf 52 beredning överlämnat en motion från Ingegerd Eriksson och Ann- Kristin Persson, båda c, som föreslagit en ändring av vindkraftspolicyn för kommunen. Utvecklingsutskottet har , 9, tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av kommunens vindkraftpolicy. Arbetsgruppen avser att inkomma med svar till kommunstyrelsen under våren. 16. Motion om uppförande av bostäder med hög tillgänglighet i Bara Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Bengt Ohlsson och Gunilla Nordgren, båda m, med förslag att detaljplan snarast upprättas för att möjliggöra bostäder med hög tillgänglighet i Bara, samt att olika bolag på marknaden och/eller Svedalahem i akt och mening att bostäder med hög tillgänglighet blir uppförda även i Bara. 17. Motion om beaktande av FN: barnkonvention Kommunfullmäktige har , 61, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, v, med förslag att det tas fram en handledning för politiker och tjänstemän med syfte att fungera som stöd vid handläggning av alla ärenden så att inga förslag till beslut tas fram utan att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention beaktas. 18. Motion om att det byggs särskilt boende och lägenheter med hög tillgänglighet i Bara Kommunfullmäktige har , 58, till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Carl-Göran Sjöstedt, bp, med förslag att avsatta medel i investeringsbudgeten utnyttjas till byggande av ett särskilt boende med dagcentral i Bara, att det särskilda boendet med dagcentral (kommunalt ansvar) in

17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Forts Kf 52 ryms i ett bostadshus med ytterligare lägenheter med hög tillgänglighet, dock skall lägenheterna kunna bebos av personer över generationerna (Svedalahem eller annat bostadsbolag), samt att kommunens totala vårdresurser ses över för ett effektivt och ekonomiskt utnyttjande utifrån ovanstående beskrivna resonemang av bl a korttidsplatser. Vårdutskottet inväntar arbetet från projektgruppen för äldreboende innan motionen kommer att behandlas. 19. Motion om rökfritt kommunhus Kommunfullmäktige har , 57, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Dennis Ryberg, fyp, med förslag att kommunhuset blir helt rökfritt. 20. Motion angående bostäder med hög tillgänglighet i Klågerup Kommunfullmäktige har , 83, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Lennart Wikström, m, och Gunilla Nordgren, m, med förslag att man i den fortsatta planeringen planerar för och på olika sätt möjliggör bebyggelse av bostäder med hög tillgänglighet i Klågerup, och att man även undersöker intresset hos bolag på marknaden för sådan bebyggelse inklusive Bostads AB Svedalahem. 21. Motion om upprättande av handlingsplan för kvinnofrid Kommunfullmäktige har , 81, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, v, med förslag att det upprättas en handlingsplan för kvinnofrid. 22. Motion angående förhindrande av att gator och vägar i Svedala används som streetracebanor Kommunfullmäktige har , 79, till tekniskt utskott

18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Forts Kf 52 för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, v, med förslag att kommunen tillsammans med polisen omedelbart vidtar åtgärder för att förhindra att allmänna gator och vägar används som streetracebanor. Tekniskt utskott inväntar svar från polisen innan motionen kommer att behandlas. 23. Motion om ett turist-, folkhälso- och upplevelsecentrum i Torup Kommunfullmäktige har , 99, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Carl-Göran Sjöstedt, Bp, med förslag att ett turist-, folkhälso- och upplevelsecentrum utreds tillsammans med övriga berörda intressenter. 24. Motion angående utbildning på sessionssalens AV-utrustning Kommunfullmäktige har , 129, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Solvieg Nordqvist, fp, med förslag att det arrangeras en kurs för tjänstemän och politiker som ska göra presentationer på sessionssalens nya AV-utrustning. Förslag till besvarande av motionen föreligger vid kommunstyrelsens sammanträde Motion om återinförande av habiliteringsstödet Kommunfullmäktige har , 146, till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Per Uvgård, sd, med förslag att habiliteringsstödet för funktionshindrade återinförs. 26. Motion om införande av alternativ uppvärmning av utomhusbadet i Svedala

19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Forts Kf 52 Kommunfullmäktige har , 151, till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Ingegerd Eriksson och Kristina Larsson, båda c, med förslag om införande av alternativ uppvärmning av utomhusbadet i Svedala. Motionen kommer att tas upp under kommunstyrelsens sammanträde i april. 27. Motion om kartläggning av förutsättningarna för fjärrvärme i Svedala, Bara och Klågerup Kommunfullmäktige har , 24, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion av Björn Jönsson, s, med förslag att kommunstyrelsen genomför en upphandling av en kartläggning av förutsättningar för fjärrvärme i Svedala, Bara och Klågerup. 28. Motion angående möjligheten att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator Kommunfullmäktige har , 22, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Björn Jönsson, s, med förslag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast göra det möjligt att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator. Förslag till besvarande av motionen föreligger vid kommunstyrelsens sammanträde Motion om skriftligt betyg i ordning och uppförande från och med årskurs 7 Kommunfullmäktige har , 21, till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Per Uvgård, sd, med förslag att ett skriftligt betyg införs terminsvis i både ordning och uppförande från och med årskurs 7 i Svedalas skolor.

20 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Forts Kf 52 Motionen kommer att behandlas av utbildningsutskottet inom den närmaste tiden. 30. Motion om skyltning till tågstationen Kommunfullmäktige har , 20, till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Anette Jelvemark Nordqvist, fp, med förslag att informationsskyltningen i Svedala ses över och att det snarast blir en skyltning till tågstationen. 31. Motion om utbildning i feministiskt självförsvar Kommunfullmäktige har , 34, till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Jörgen Persson, v, med förslag att utbildning i feministiskt självförsvar sker på högstadiet, på gymnasiet samt som tillval även inom vuxenutbildningen. 32. Motion om uppsättande av papperskorgar och hundlatriner längs kommunens gång- och cykelvägar Kommunfullmäktige har , 35, till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Jörgen Persson, v, med förslag att nedskräpningen längs kommunens gång- och cykelvägar kartläggs och att papperskorgar och hundlatriner sätts upp längs tätorternas gång- och cykelvägar. 33. Motion om upprustning av idrottsplatser i kommunen Kommunfullmäktige har , 36, till kulturutskottet för beredning överlämnat en motion från Gull-Britt Jönsson, s, med förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda i motionen redovisade förslag till upprustning av idrottsplatser.

21 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Forts Kf Motion om att sända kommunfullmäktigesammanträdena via webben Kommunfullmäktige har , 40, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Lars Lundgren, fyp, med förslag att kommunfullmäktigesammanträdena börjar sändas via webben genom webb-tv alternativt webb-radio och att sändningarna finns tillgängliga på kommunens hemsida minst en månad. 35. Motion angående miljöplan över den politiska verksamheten Kommunfullmäktige har , 42, till miljöutskottet för beredning överlämnat en motion från Kerstin Persson, s, med förslag att miljöutskottet ges i uppdrag att skyndsamt utreda en miljöplan över den politiska verksamheten. 36. Motion angående nya skolbyggnader Kommunfullmäktige har , 43, till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Gustaf Törnqvist, mp, med förslag att det utlyses en arkitekttävling med målsättning att uppfylla i motionen angivna intentioner om mindre och flexibla skolor, och att ta fram ett förslag på byggnad som kan fungera som förskola, skola, kontor och annan affärsverksamhet, utan större ombyggnad, samt byggnaden i storlek som skola som skall kunna ta emot cirka 200 elever. Tom Thörnquist, sd, yrkar att en tidplan skall upprättas för behandling av de 36 ovan angivna motionerna. Ordföranden framställer proposition på bifall till Tom Thörnquists yrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

22 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Forts Kf 52 att lägga redovisning av de motioner, vilkas beredning ännu inte är slutförd, till handlingarna. Antecknas att motion 24 och 28 är besvarade vid dagens sammanträde. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Kf 53 Ks 74 Förteckning över icke besvarade medborgarförslag Enligt gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde redovisa de medborgarförslag, vilkas beredning då ännu inte har slutförts. Rätt att väcka medborgarförslag infördes fr o m den 1 januari Nedanstående uppgifter är per Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisades nio medborgarförslag som inte var besvarade. Två av dessa är besvarade. Fr o m kommunfullmäktige april 2006 t o m kommunfullmäktige mars 2007 har nitton nya medborgarförslag framlagts, varav åtta st är besvarade. Följande medborgarförslag är inte besvarade: 1-4 Medborgarförslag om trafikering av gång- och cykelvägar i Svedala och Bara för renhållningsfordon 1. Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag från Rickard och Ingela Anderstrid, Vallmogatan 15, Svedala, samt ytterligare tretton likalydande medborgarförslag från boende på Vallmogatan och Blåklintsgatan i Svedala med förslag att sophämtningen inte skall förändras för de boende på dessa gator. 2. Kommunfullmäktige har , 115, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Lars-Göran Eiman, Salviagatan 20, Svedala och Ulf Tjernberg, Kummingatan 6, Svedala om trafikering av gång- och cykelvägar i Svedala och Bara, främst avseende inom samfälligheten Roslätt Kommunfullmäktige har , 115, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Bo och Ann-Kristin Pernryd, Knäckepilsgränd 17, Bara, och ytterligare 16 fastighetsägare på Tårpils-, Korgpils-, Knäckepils-, Fontänpils- och

24 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Forts Kf 53 Daggpilsgränd i Bara med föreslag att sophämtningen m m inte skall förändras för de boende på nämnda gator. 4. Kommunfullmäktige har , 66, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Jerker Lindblom med förslag att kommunen bör söka fortsatt dispens för att köra renhållningsfordon på gång- och cykelbanorna i området Annedalsgatan, Herman Hansgatan, Kampanjgatan och Nils Åkessongatan. Tekniskt utskott har tillsatt en arbetsgrupp för behandling av frågan och kommer att behandla medborgarförslagen när utredningen är avslutad Medborgarförslag om att gång- och cykelväg inom Sigvard Grubbes område blir klassificerad som gårdsgata 5.Kommunfullmäktige har , 119, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Hans-Erik och Lena Dittlau med förslag att gång- och cykelvägen inom Sigvard Grubbes område blir klassificerad som gårdsgata. 6. Kommunfullmäktige har , 126, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Josef Bogyo och Ilona Bobyo med förslag om att gång- och cykelvägen inom Sigvard Grubbes område blir klassificerad som gårdsgata. Tekniskt utskott har tillsatt en arbetsgrupp för behandling av frågan och kommer att behandla medborgarförslagen när utredningen är avslutad. 7. Medborgarförslag om byggande av seniorbostäder på Tejarp 6:25 och Vinninge 2:18 i Klågerup Kommunfullmäktige har , 28, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Bertil Bengtsson med

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-01-09

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-01-09 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Anne Strömberg m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-01-10

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-01-10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson fp Per-Olof Lindgren m Gunilla Nordgren s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2006-05-10

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2006-05-10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson bp Bo-Göran Håkansson m Gunilla Nordgren s Ambjörn Hardenstedt s Inga Hansson mp René

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-05-09

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-05-09 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson fp Örjan Ulfshagen m Krister Klyft s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET. Beslutande

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET. Beslutande 2 NÄRVAROLISTA UTVECKLINGSUTSKOTTET Beslutande Parti s s s s m m m sd sd bp fp fyp c Namn Björn Jönsson Jan-Göran Petersson Kerstin Persson Gull-Britt Jönsson Gunilla Nordgren, ordförande Per Mattsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Närvarolista tekniskt utskott Beslutande Lars-Owe Edberg, S, till 12 ej beslut Alf Persson, S Jan-Göran Petersson, S Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M (ordf)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Jan-Göran Petersson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-02-19, klockan 18.00-19.50 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft s Anne Strömberg m Linda

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-11-11

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-11-11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-26

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2008-11-26 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson m Gunilla Nordgren s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena Thörnquist sd Tom Thörnquist

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2008-06-17

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2008-06-17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2008-06-17, klockan 18.00-21.15 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Heléne Klapp s Anne Strömberg m Linda Allansson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-06-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-06-10 2 Sammanträdesdatum Närvarolista Ledamöter Per-Olof Lindgren, FP, ordf Björn Jönsson, S Sverker Nordgren, M Bertil Holmgren, M Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M Lars-Owe Edberg, S Per Uvgård, SD Tom Thörnqvist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN. Beslutande

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN. Beslutande 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN Beslutande Parti s s s s m m m sd sd bp fp fyp c Namn Björn Jönsson Jan-Göran Petersson Kerstin Persson Gull-Britt Jönsson Gunilla Nordgren, ordförande Per Mattsson Lennart

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Nr Sida (12) 2014-11-06 4 1 (12) Plats och tid Aulan, Åre gymnasieskola, Järpen kl 18.00 18.30. Beslutande Thomas Hägg, S, ordförande Övriga, se deltagarförteckning, sida 2 Övriga närvarande Richard Högström kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 52 Sammanställning av resultat 2006 Från utbildningsenheten föreligger sammanställning över betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 9 och 5. Rapporten har

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Närvarolista kultur och fritid

Närvarolista kultur och fritid 2(10) Närvarolista kultur och fritid Beslutande Parti Namn Parti Namn BP Birgitta Delring, Ordf S Lise-Lott Gsaxner, Led M Ulf Lennerling, 1:e v. ordf MP Per-Ola Valastig, Led S Hellen Boij-Ljungdell,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(13) Plats och tid Naverlönnsalen, onsdagen den 30 november 2016 kl 9:00-16.20. Beslutande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 3 Övriga närvarande Se närvarolista

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordförande (SPF) John Wallén (SPF) Karl-Axel Persson, (SPF) Herman Henriksson (PRO) Ragnar Olsson (PRO)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617)

234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Kommunfullmäktige 2016-11-28 1 (5) 234 Motionssvar, Nyttjanderättskonflikter mellan enskilt ägande och kommunens intressen (Kst/2015:617) Föreligger motion daterad den 28 oktober 2015 från Bertil Jonsson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2006-06-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2006-06-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m fp mp Namn Torsten Åhman Alf Persson Lars-Owe Edberg Bengt Ohlsson Sverker Nordgren Örjan Ulfshagen René

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE TILLÄGGSKALLELSE TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kompletterande handlingar Nr. Ärende Dnr 8. Val av 7 ledamöter i styrelsen för 2015/49 Lindesbergsbostäder AB 9. Val av 7 ledamöter i styrelsen för Linde energi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Dan Nilsson, M och Ulf Lennerling, M

Dan Nilsson, M och Ulf Lennerling, M 1(15) Plats och tid Nötesjö Konferenshotell, onsdagen den 7 december 2016 kl 17:00-17:40 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning okoll Sida Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare... 3

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Anslagsbevis , kl Paragrafer 154. Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare.

Anslagsbevis , kl Paragrafer 154. Beslutande Se sidan 2. Övriga deltagande Se sidan 2. Underskrift sekreterare. Plats och tid Kommunhuset 2015-11-25, kl 09.00-16.00 Paragrafer 154 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Underskrift sekreterare Bengt Nilsson Underskrift ordförande Göran Jeppsson Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene Wilhelmsson Forsa-projektet 147 Carl-Göran Strutz utbildningschef 148 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.30 19.30 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Madelene

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, måndagen den 13 december 1999, klockan 18.30-18.55 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänstgörande ersättare Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Kjell Hellberg Johan

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09: Ajournering , samt Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-29 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn kl. 09:00 11.45 Ajournering 9.20-10.05, 10.07-10.35 samt 11.22-11.32. Utses att justera

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-02-16 Sida 1 (16) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 19.05 Beslutande Förteckning sida 2 Ersättare Övriga närvarande Sven Sonesson

Läs mer

Närvarolista kultur och fritid

Närvarolista kultur och fritid 2(15) Närvarolista kultur och fritid Beslutande (ej denna) Parti Namn Parti Namn BP Birgitta Delring, Ordf S Lise-Lott Gsaxner, Led M Ulf Lennerling, 1:e v. ordf MP Per-Ola Valastig, Led S Hellen Boij-Ljungdell,

Läs mer