SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-11"

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson fp Per-Olof Lindgren m Gunilla Nordgren s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena Thörnquist sd Tom Thörnquist m Göran Jepsson m Per Mattsson mp Rene Lundström s Jan-Göran Petersson s Jesper Sennertoft m Lennart Wikström m Sven Hansson bp Birgitta Delring kd Gert-Åke Malmgren s Alexandros Kiotseridis fyp Reino Lindberg sd Per Uvgård s Gunilla Edberg fp Anette Jelvemark Nordqvist sd Sven Holst m Linda Allansson s Jan-Erik Eriksson s Kerstin Persson m Marcus Månsson fyp Lars Lundgren c Ingegerd Eriksson c Kristina Larsson bp Bo Becking m Fredrik Thott s Torsten Åhman s Kenneth Hovold m Susanne Lovén sd Ingrid Pedersen s Inga Hansson s Lars Owe Edberg fp Per Sjöberg m Sverker Nordgren m Per Lindvall bp Bo Göran Håkansson v Irene Carlsson s Lise-Lott Gsaxner m Bengt Ohlsson Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän) m Bertil Holmgren Kd Holger Sverin m Jan Holmerup Mp Gustaf Törnqvist m Erika Jepsson Bengt Ericsson, kommundirektör Fp Kristoffer Linné Bengt Nilsson, kanslichef Fp Örjan Ulfshagen Fyp Rasmus Lindberg s Socialdemokraterna fyp Föryngringspartiet m Moderata samlingspartiet kd Kristdemokratiska samhällspartiet bp Barapartiet v Vänsterpartiet fp Folkpartiet mp Miljöpartiet c Centerpartiet sd Sverigedemokraterna

2 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 46 Ks 75 Dnr Bokslut för 2006 Revisorerna har i skrivelse överlämnat revisionsberättelse för Revisionen har granskat kommunens styrelsers och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i Bostads AB Svedalahem, Svedala Exploaterings AB och Sturupsaxelns Exploateringsbolag AB även verksamheten i dessa företag under Revisionen föreslår i revisionsberättelsen att styrelsen, nämnderna, utskotten och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2006 samt tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Enligt revisionsberättelsen är den upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och med de undantag för god redovisningssed som anges i årsredovisningen. Kommunfullmäktiges ordförande Fredrik Thott, m, föreslår att då boksluten för SVEDAB och Sturupsaxeln samt granskningsrapporten för Sturupsaxeln inte varit med i kallelsen, att ärendet bordläggs. På framställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet. Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att ärendet kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Han meddelar också att de med kallelsen utsända handlingarna inte kommer att utsändas ånyo med kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde i maj. att bordlägga ärendet.

3 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 47 Ks 67 Dnr Ändring i reglerna för förskola, familjedaghem och fritidshem avseende skolbarnomsorg under natt, helg och kväll Utbildningsutskottet har föreslagit att natt-, kvälls- och helgomsorg kan erbjudas i familjedaghem för skolbarn om föräldrarnas arbetstider inte faller inom normala öppettider på fritidshemmet, och att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till finansiering när det står klart i vilken omfattning verksamheten kommer att få. Enligt av kommunfullmäktige antagna regler för förskolor, familjedaghem och fritidshem kan natt-, kvälls- och helgomsorg erbjudas i familjedaghem för barn 1-5 år om föräldrarnas arbetstider inte faller inom normala öppettider på förskolan. I samband med att kommunfullmäktige , 97, fattade beslut om ändring av reglerna om nattomsorg, enligt ovanstående, konstateras att driftskostnaderna för en nattomsorgsöppen avdelning beräknas till cirka 1,7 mkr. I den utredning som Utbildning har gjort inför utbildningsutskottets beslut framgår att under 2006 har efterfrågan på barnomsorg varit liten utanför normala öppettider. Regeringsrätten har i domar nyligen konstaterat att kommunerna inte har någon skyldighet att erbjuda förskoleplats eller skolbarnomsorg nattetid eller under veckoslut. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att i reglerna för förskola, familjedaghem och fritidshem fastslå att natt-, kvälls- och helgomsorg kan erbjudas i familjedaghem även för skolbarn om arbetstiderna inte faller inom normala öppettider, att gälla från och med

4 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Forts Kf 47 Kenneth Hovold, s och Linda Allansson, m yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

5 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 48 Ks 69 Dnr 06.9 Förslag till ändrad taxa för Svedala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med avseende på anläggningsavgifter Tekniskt utskott har framlagt förslag till ändrad taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning avseende anläggningsavgifterna. Förslaget omfattar inte anläggningsavgifter för fastigheter belägna utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Tekniskt utskott kommer senare att återkomma med ett förslag i denna del. Förslaget omfattar inte heller någon ändring av brukningstaxan. Av Miljö och tekniks skrivelse i ärendet framgår att Svenskt Vatten för närvarande arbetar med att ta fram ett förslag till normaltaxa som har baserats på den nya lagen om vattentjänster, vilket beräknas vara klart till sommaren Därefter är tanken att framlägga förslag till brukningstaxa för kommunens del. Miljö och teknik har i skrivelse redovisat att i normalfallet blir anläggningsavgiften för enbostadshus högre än nuvarande taxa, lägre för flerbostadshus och högre för annan fastighet till exempel industri. Kommunstyrelsen har , 26, uppdragit åt tekniskt utskott att göra en översyn av kommunens VA-taxa, vilket skall även omfatta anläggningsavgift för anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningsnät för fastighet belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vid dagens sammanträde redogör tekniske chefen och VA-chefen för förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

6 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Forts Kf 48 att anta framlagt förslag till ändrad taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning med avseende på anläggningsavgifter, att gälla från och med , samt att upphäva gällande VA-taxa för anläggningsavgifter Göran Jepsson, m yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

7 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 49 Ks 70 Dnr Svar på motion om utbildning på sessionssalens AVutrustning Kommunfullmäktige har , 129, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Solvieg Nordqvist, fp, med förslag att det arrangeras en kurs för tjänstemän och politiker som ska göra presentationer på kommunens AV-utrustning. Kanslienheten har avgett yttrande i ärendet. Tom Thörnquist, sd, yrkar bifall till motionen. Ordföranden framställer proposition på bifall till nedanstående förslag kontra Tom Thörnquists och finner att kommunstyrelsen föreslagit i enlighet med vad nedan framgår. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att det inte finns skäl att anordna någon särskild utbildning med tanke på de utförliga manualer som finns, samt att därmed avslå motionen. Tom Thörnquist, sd, yrkar bifall till motionen Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag kontra Tom Thörnquists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

8 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 50 Ks 71 Dnr Svar på motion angående möjligheten att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Björn Jönsson, s, för socialdemokraterna med förslag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast göra det möjligt att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator. Ärendet har av kommunstyrelsens ordförande överlämnats till teknisk chef för yttrande med redovisning av kostnaderna för att göra i ordning gångoch cykelvägen fram till de aktuella busshållplatserna, samt när arbetet kan vara utfört. Enligt tekniske chefen kan kostnaden täckas inom anslaget för utbyggnaden av Södra infarten. Miljö och teknik har i avgivet yttrande framfört att i 2007-års investeringsbudget finns avsatt 1 mkr för att avhjälpa sådana hinder som anges i motionen. Av skrivelsen framgår att i Svedala kommun har inventering av allmän platsmark i Klågerup genomförts och inventering av Svedala och Bara pågår. Anlitad konsult kommer att särskilt studera gång- och cykelvägen vid Södra infarten. De aktuella åtgärderna planeras att utföras på allmän platsmark med anledning av att kommunerna har ett lagstadgat krav på att fram till 2010 undanröja sådana hinder på allmänna platser som är enkelt avhjälpta och som utgör hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt samråd med Miljö och teknik kommer förslaget till tillgänglighetsåtgärder att överlämnas till kommunstyrelsen efter inventeringen utförts. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Miljö och teknik att iordningsställa gång- och cykelvägen vid Södra infarten så att den blir framkomlig med rullator eller rullstol, och att kostnaden skall täckas inom investeringsanslaget för utbyggnad av Södra infarten.

9 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Forts Kf 50 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om att gång- och cykelvägen vid Södra infarten kommer att göras framkomlig för rullator eller rullstol, skall motionen därmed anses som bifallen. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kf 51 Ks 72 Dnr Svar på medborgarförslag om att förslagsställare skall informeras om när förslaget diskuteras i utskottet Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Karin Albin, Tågmästaregatan 12, Svedala med förslag att information om när medborgarförslag skall diskuteras i utskottet bör delges förslagsställaren. Förslaget bör om möjligt diskuteras på ett öppet utskottsmöte. Om så sker bör kallelse utgå till förslagsställaren samtidigt som ledamöterna kallas, framgår det av medborgarförslaget. Kanslienheten har avgivit yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att meddela samtliga kommunfullmäktigeutskott att utskottet själv avgör om förslagsställaren skall informeras om när dennes medborgarförslag behandlas i utskottet och om förslagsställaren skall inbjudas till sammanträdet när medborgarförslaget behandlas, samt att medborgarförslaget därmed skall anses som besvarat. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kf 52 Ks 73 Förteckning över icke behandlade motioner Enligt gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde redovisa de motioner, vilkas beredning då ännu inte har slutförts. Nedanstående uppgifter är per Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 48, redovisades 27 motioner, vilkas beredning då ännu inte slutförts. 11 st av motionerna är nu besvarade. Från kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2006 t o m kommunfullmäktiges marssammanträde 2007 har 27 nya motioner väckts. Vid motsvarande tidpunkt förra året hade 23 motioner väckts. Av de nya motionerna är 7 st besvarade. Sammanlagt har således 18 motioner besvarats under ovan angiven tid. 1. Motion om införande av kundvalsstyrning inom skola, barnomsorg och hemtjänst Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Gösta Wrangel von Brehmer för Moderata samlingspartiet med förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och för kommunfullmäktige redovisa ett förslag till införande av kundvalsstyrning inom skola, barnomsorg och hemtjänst. Kommunstyrelsen har utsett en styrgrupp för utredning av frågan om kundvalsstyrning med avseende på skola och barnomsorg. Utvecklingsutskottet har beslutat att ta fram en generell policy för konkurrensutsättning. I avvaktan härpå avvaktas behandling av motionen.

12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Forts Kf Motion om att Storgatan ska vara gågata Kommunfullmäktige har till bygg- och miljönämnden för beredning överlämnat en motion från Sverker Nordgren, Moderata Samlingspartiet, med förslag att Storgatan ska vara gågata. 3. Motion om utredning av införande av kundvalssystem inom hemtjänsten Kommunfullmäktige har till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Solvieg Nordqvist, fp, Fredrik Thott, m, Ann-Kristin Persson, c, och Sol-Britt Andersson, kd, med förslag att vårdutskottet får i uppdrag att snarast påbörja utredning om införande av ett kundvalssystem inom i första hand hemtjänstverksamheten. Utvecklingsutskottet har beslutat att ta fram en generell policy för konkurrensutsättning. I avvaktan härpå avvaktas behandling av motionen. 4. Motion om kulturhus i Svedala Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Gunilla Nordgren, m, om att man utreder huruvida man kan samla flera verksamheter i ett kulturhus. 5. Motion om vägskyltar vid kommungränserna Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Kjell Bergman, fp, med förslag att större skyltar än de nuvarande sätts upp vid vägarna vid kommungränsen och att det på kommunskyltarna dessutom sätts upp orden "Välkommen till Svedala kommun". Vidare föreslås att skyltarna ska förses med någon kortfattad slogan.

13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Forts Kf 52 Miljö och teknik har hos Vägverket begärt svar på möjlighet att uppsätta informationstavlor enligt vad som anges i motionen. 6. Motion om tydlig informationstavla till kommunens centrum Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Kerstin Persson för den socialdemokratiska gruppen med förslag att kommunen tar fram förslag till informationstavlor enligt vad som redovisas i motionen. Behandling av motionen avvaktar centrumgruppens utredning. 7. Motion om policy för upplåtelse av kommunal mark till enskilda fastighetsägares ytjordvärmeanläggning Kommunfullmäktige har till tekniskt utskott och miljöutskottet för beredning överlämnat en motion från Bengt Ohlsson, m, och Lennart Wikström, m, med förslag att en utredning genomförs om vilka markområden som med hänsyn till andra kommunala intressen kan upplåtas till enskilda för ytjordvärmeanläggning, och att en policy utarbetas för upplåtelse av mark för nämnda intressen. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till tekniskt utskott för klarläggande av vilken allmän platsmark som skall kunna upplåtas för jordvärmeanläggningar och att detta ska redovisas på kartbild. Tf Park- och gatuchef Tord Larsson har till tekniskt utskott , 65, gjort bedömningen att kartmaterialet kan redovisas vid halvårsskiftet Motion angående kollektivavtal som krav vid upphandling Kommunfullmäktige har , 74, till kommunstyrel

14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Forts Kf 52 sen för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, med förslag att kommunen skall ställa krav vid upphandling, innebärande att entreprenörer och underentreprenörer som utför arbeten för och inom Svedala kommun skall ha tecknat kollektivavtal för sin arbetskraft. 9. Motion om att kommunen inte skall ta emot flyktingar Kommunfullmäktige har , 106, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Tom Thörnquist, sd, med förslag att kommunen skall säga nej till Integrationsverkets förfrågan om att Svedala skall anordna introduktionsplatser för nyanlända invandrare med hänvisning till dels för att inte utsätta Svedalas innevånare för de problem som det mångkulturella samhället medför, dels för att på så vis protestera mot och försvåra den förda invandringspolitiken. 10. Motion om Id-handling för anställda i hemtjänsten Kommunfullmäktige har , till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Gert-Åke Malmgren och Elisabeth Blomqvist, kd, med förslag att det införs obligatorisk Id-handling snarast för anställda i hemtjänsten. Motionen kommer att behandlas i vårdutskottet den närmaste tiden. 11. Motion om byggande av ungdomslägenheter på Svedala 27:1 Kommunfullmäktige har , 142, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Reino Lindberg, fyp, med förslag att kommunen på fastigheten Svedala 27:1 bygger minst en tredjedel av lägenheterna som 1 rum och kök, att lägenheterna skall vara sparsamt byggda så att den slutliga hyreskostnaden blir attraktiv för ungdomar, samt att motionen får en skyndsam behandling.

15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Forts Kf Motion om individuell utvecklingsplan för invandrare/flykting som flyttar till Svedala kommun Kommunfullmäktige har , 16, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från René Lundström som för miljöpartiet de gröna föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och demokratigruppen i uppdrag att utforma ett juridiskt hållbart kontrakt mellan kommunen och invandrare/flyktingarna samt med migrationsverket å andra sidan inför invandrarnas/flyktingarnas fortsatta bosättning i kommunen. 13. Motion om rutiner för medborgarförslag och motioner Kommunfullmäktige har , 17, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från René Lundström som för miljöpartiet de gröna föreslagit att medborgarförslag och motioner som inkom inom en viss fastställd tid skall läggas in i dagordningen före utskicken av handlingarna samt att medborgarförslag skall läggas först i dagordningen. 14. Motion om kollektivavtal vid offentlig upphandling Kommunfullmäktige har , 25, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Magnus Jeppsson, s, med förslag att kommunens upphandlingsreglemente kompletteras så att det klart framgår att leverantörer och entreprenörer skall följa gällande svenska kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden, samt att upphandlingsreglementet även kompletteras med underleverantörs- och underentreprenörs skyldighet att tillämpa svenska kollektivavtal. 15. Motion angående behov av ändring i gällande vindkraftspolicy i Svedala Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för

16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Forts Kf 52 beredning överlämnat en motion från Ingegerd Eriksson och Ann- Kristin Persson, båda c, som föreslagit en ändring av vindkraftspolicyn för kommunen. Utvecklingsutskottet har , 9, tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av kommunens vindkraftpolicy. Arbetsgruppen avser att inkomma med svar till kommunstyrelsen under våren. 16. Motion om uppförande av bostäder med hög tillgänglighet i Bara Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Bengt Ohlsson och Gunilla Nordgren, båda m, med förslag att detaljplan snarast upprättas för att möjliggöra bostäder med hög tillgänglighet i Bara, samt att olika bolag på marknaden och/eller Svedalahem i akt och mening att bostäder med hög tillgänglighet blir uppförda även i Bara. 17. Motion om beaktande av FN: barnkonvention Kommunfullmäktige har , 61, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, v, med förslag att det tas fram en handledning för politiker och tjänstemän med syfte att fungera som stöd vid handläggning av alla ärenden så att inga förslag till beslut tas fram utan att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention beaktas. 18. Motion om att det byggs särskilt boende och lägenheter med hög tillgänglighet i Bara Kommunfullmäktige har , 58, till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Carl-Göran Sjöstedt, bp, med förslag att avsatta medel i investeringsbudgeten utnyttjas till byggande av ett särskilt boende med dagcentral i Bara, att det särskilda boendet med dagcentral (kommunalt ansvar) in

17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Forts Kf 52 ryms i ett bostadshus med ytterligare lägenheter med hög tillgänglighet, dock skall lägenheterna kunna bebos av personer över generationerna (Svedalahem eller annat bostadsbolag), samt att kommunens totala vårdresurser ses över för ett effektivt och ekonomiskt utnyttjande utifrån ovanstående beskrivna resonemang av bl a korttidsplatser. Vårdutskottet inväntar arbetet från projektgruppen för äldreboende innan motionen kommer att behandlas. 19. Motion om rökfritt kommunhus Kommunfullmäktige har , 57, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Dennis Ryberg, fyp, med förslag att kommunhuset blir helt rökfritt. 20. Motion angående bostäder med hög tillgänglighet i Klågerup Kommunfullmäktige har , 83, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Lennart Wikström, m, och Gunilla Nordgren, m, med förslag att man i den fortsatta planeringen planerar för och på olika sätt möjliggör bebyggelse av bostäder med hög tillgänglighet i Klågerup, och att man även undersöker intresset hos bolag på marknaden för sådan bebyggelse inklusive Bostads AB Svedalahem. 21. Motion om upprättande av handlingsplan för kvinnofrid Kommunfullmäktige har , 81, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, v, med förslag att det upprättas en handlingsplan för kvinnofrid. 22. Motion angående förhindrande av att gator och vägar i Svedala används som streetracebanor Kommunfullmäktige har , 79, till tekniskt utskott

18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Forts Kf 52 för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, v, med förslag att kommunen tillsammans med polisen omedelbart vidtar åtgärder för att förhindra att allmänna gator och vägar används som streetracebanor. Tekniskt utskott inväntar svar från polisen innan motionen kommer att behandlas. 23. Motion om ett turist-, folkhälso- och upplevelsecentrum i Torup Kommunfullmäktige har , 99, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Carl-Göran Sjöstedt, Bp, med förslag att ett turist-, folkhälso- och upplevelsecentrum utreds tillsammans med övriga berörda intressenter. 24. Motion angående utbildning på sessionssalens AV-utrustning Kommunfullmäktige har , 129, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Solvieg Nordqvist, fp, med förslag att det arrangeras en kurs för tjänstemän och politiker som ska göra presentationer på sessionssalens nya AV-utrustning. Förslag till besvarande av motionen föreligger vid kommunstyrelsens sammanträde Motion om återinförande av habiliteringsstödet Kommunfullmäktige har , 146, till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Per Uvgård, sd, med förslag att habiliteringsstödet för funktionshindrade återinförs. 26. Motion om införande av alternativ uppvärmning av utomhusbadet i Svedala

19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Forts Kf 52 Kommunfullmäktige har , 151, till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Ingegerd Eriksson och Kristina Larsson, båda c, med förslag om införande av alternativ uppvärmning av utomhusbadet i Svedala. Motionen kommer att tas upp under kommunstyrelsens sammanträde i april. 27. Motion om kartläggning av förutsättningarna för fjärrvärme i Svedala, Bara och Klågerup Kommunfullmäktige har , 24, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion av Björn Jönsson, s, med förslag att kommunstyrelsen genomför en upphandling av en kartläggning av förutsättningar för fjärrvärme i Svedala, Bara och Klågerup. 28. Motion angående möjligheten att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator Kommunfullmäktige har , 22, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Björn Jönsson, s, med förslag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast göra det möjligt att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator. Förslag till besvarande av motionen föreligger vid kommunstyrelsens sammanträde Motion om skriftligt betyg i ordning och uppförande från och med årskurs 7 Kommunfullmäktige har , 21, till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Per Uvgård, sd, med förslag att ett skriftligt betyg införs terminsvis i både ordning och uppförande från och med årskurs 7 i Svedalas skolor.

20 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Forts Kf 52 Motionen kommer att behandlas av utbildningsutskottet inom den närmaste tiden. 30. Motion om skyltning till tågstationen Kommunfullmäktige har , 20, till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Anette Jelvemark Nordqvist, fp, med förslag att informationsskyltningen i Svedala ses över och att det snarast blir en skyltning till tågstationen. 31. Motion om utbildning i feministiskt självförsvar Kommunfullmäktige har , 34, till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Jörgen Persson, v, med förslag att utbildning i feministiskt självförsvar sker på högstadiet, på gymnasiet samt som tillval även inom vuxenutbildningen. 32. Motion om uppsättande av papperskorgar och hundlatriner längs kommunens gång- och cykelvägar Kommunfullmäktige har , 35, till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Jörgen Persson, v, med förslag att nedskräpningen längs kommunens gång- och cykelvägar kartläggs och att papperskorgar och hundlatriner sätts upp längs tätorternas gång- och cykelvägar. 33. Motion om upprustning av idrottsplatser i kommunen Kommunfullmäktige har , 36, till kulturutskottet för beredning överlämnat en motion från Gull-Britt Jönsson, s, med förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda i motionen redovisade förslag till upprustning av idrottsplatser.

21 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Forts Kf Motion om att sända kommunfullmäktigesammanträdena via webben Kommunfullmäktige har , 40, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Lars Lundgren, fyp, med förslag att kommunfullmäktigesammanträdena börjar sändas via webben genom webb-tv alternativt webb-radio och att sändningarna finns tillgängliga på kommunens hemsida minst en månad. 35. Motion angående miljöplan över den politiska verksamheten Kommunfullmäktige har , 42, till miljöutskottet för beredning överlämnat en motion från Kerstin Persson, s, med förslag att miljöutskottet ges i uppdrag att skyndsamt utreda en miljöplan över den politiska verksamheten. 36. Motion angående nya skolbyggnader Kommunfullmäktige har , 43, till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Gustaf Törnqvist, mp, med förslag att det utlyses en arkitekttävling med målsättning att uppfylla i motionen angivna intentioner om mindre och flexibla skolor, och att ta fram ett förslag på byggnad som kan fungera som förskola, skola, kontor och annan affärsverksamhet, utan större ombyggnad, samt byggnaden i storlek som skola som skall kunna ta emot cirka 200 elever. Tom Thörnquist, sd, yrkar att en tidplan skall upprättas för behandling av de 36 ovan angivna motionerna. Ordföranden framställer proposition på bifall till Tom Thörnquists yrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

22 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Forts Kf 52 att lägga redovisning av de motioner, vilkas beredning ännu inte är slutförd, till handlingarna. Antecknas att motion 24 och 28 är besvarade vid dagens sammanträde. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Kf 53 Ks 74 Förteckning över icke besvarade medborgarförslag Enligt gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde redovisa de medborgarförslag, vilkas beredning då ännu inte har slutförts. Rätt att väcka medborgarförslag infördes fr o m den 1 januari Nedanstående uppgifter är per Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisades nio medborgarförslag som inte var besvarade. Två av dessa är besvarade. Fr o m kommunfullmäktige april 2006 t o m kommunfullmäktige mars 2007 har nitton nya medborgarförslag framlagts, varav åtta st är besvarade. Följande medborgarförslag är inte besvarade: 1-4 Medborgarförslag om trafikering av gång- och cykelvägar i Svedala och Bara för renhållningsfordon 1. Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag från Rickard och Ingela Anderstrid, Vallmogatan 15, Svedala, samt ytterligare tretton likalydande medborgarförslag från boende på Vallmogatan och Blåklintsgatan i Svedala med förslag att sophämtningen inte skall förändras för de boende på dessa gator. 2. Kommunfullmäktige har , 115, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Lars-Göran Eiman, Salviagatan 20, Svedala och Ulf Tjernberg, Kummingatan 6, Svedala om trafikering av gång- och cykelvägar i Svedala och Bara, främst avseende inom samfälligheten Roslätt Kommunfullmäktige har , 115, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Bo och Ann-Kristin Pernryd, Knäckepilsgränd 17, Bara, och ytterligare 16 fastighetsägare på Tårpils-, Korgpils-, Knäckepils-, Fontänpils- och

24 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Forts Kf 53 Daggpilsgränd i Bara med föreslag att sophämtningen m m inte skall förändras för de boende på nämnda gator. 4. Kommunfullmäktige har , 66, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Jerker Lindblom med förslag att kommunen bör söka fortsatt dispens för att köra renhållningsfordon på gång- och cykelbanorna i området Annedalsgatan, Herman Hansgatan, Kampanjgatan och Nils Åkessongatan. Tekniskt utskott har tillsatt en arbetsgrupp för behandling av frågan och kommer att behandla medborgarförslagen när utredningen är avslutad Medborgarförslag om att gång- och cykelväg inom Sigvard Grubbes område blir klassificerad som gårdsgata 5.Kommunfullmäktige har , 119, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Hans-Erik och Lena Dittlau med förslag att gång- och cykelvägen inom Sigvard Grubbes område blir klassificerad som gårdsgata. 6. Kommunfullmäktige har , 126, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Josef Bogyo och Ilona Bobyo med förslag om att gång- och cykelvägen inom Sigvard Grubbes område blir klassificerad som gårdsgata. Tekniskt utskott har tillsatt en arbetsgrupp för behandling av frågan och kommer att behandla medborgarförslagen när utredningen är avslutad. 7. Medborgarförslag om byggande av seniorbostäder på Tejarp 6:25 och Vinninge 2:18 i Klågerup Kommunfullmäktige har , 28, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Bertil Bengtsson med

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-05-09

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-05-09 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson fp Örjan Ulfshagen m Krister Klyft s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Närvarolista tekniskt utskott Beslutande Lars-Owe Edberg, S, till 12 ej beslut Alf Persson, S Jan-Göran Petersson, S Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M (ordf)

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-11-11

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2008-11-11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-09-18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn s Lars-Owe Edberg s Alexandros Kiotseridis s Alf Persson m Bengt Ohlsson m Göran Jepsson (ordf.) sd Tom Thörnquist

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-12-04 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-12-04, klockan 18.00-20.30 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft bp Carin Falck m Linda Allansson,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-11-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 52 Sammanställning av resultat 2006 Från utbildningsenheten föreligger sammanställning över betyg i årskurs 9 och nationella prov i årskurs 9 och 5. Rapporten har

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 april 2012 kl. 8:30 09:30 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 45-49 ande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anna Thore (MP) Anders Andersson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 3/2015 1 2015-05-22 3/2015 1 Ärendeförteckning 18 Stämmans öppnande... 3 19 Val av ordförande för stämman... 3 20 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 21 Val av protokollsjusterare... 3 22 Godkännande

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2007-08-23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Pensionärsrådet Beslutande Namn Knut Magnusson, ordförande (SPF) John Wallén (SPF) Karl-Axel Persson, (SPF) Herman Henriksson (PRO) Ragnar Olsson (PRO)

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2015-05-22 4/2015 1 2015-05-22 4/2015 1 Ärendeförteckning 34 Stämmans öppnande... 3 35 Val av ordförande för stämman... 3 36 Upprättande och godkännande av röstlängd... 3 37 Val av protokollsjusterare... 3 38 Godkännande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 211 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-18.50 Beslutande Jan Nilsson (s), ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anläggningsregister nedskrivning av poster

Anläggningsregister nedskrivning av poster Kf 108 Ks 160 Dnr 2007-248 043 Anläggningsregister nedskrivning av poster Under år 2006 upprättades ett nytt anläggningsregister. För de poster i det gamla registret där verklig tillgång inte kunde verifieras

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning 2014-05-22 2014-05-22 Ärendeförteckning 1 Stämmans öppnande... 2 2 Val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare.. 2 3 Upprättande och godkännande av röstlängd... 2 4 Val av protokollsjusterare... 3

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN. Beslutande

SVEDALA KOMMUN NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN. Beslutande 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNSTYRELSEN Beslutande Parti Namn s Björn Jönsson s Kenneth Hovold s Kerstin Persson s Gull-Britt Jönsson m Gunilla Nordgren, ordförande m Per Mattsson, 182 och 198 m Bengt Ohlsson,

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-08-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-08-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 45 Förslag till framtida organisation för Utbildning Från Utbildningsenheten föreligger förslag till en förändrad organisation för verksamhetsområde Utbildning från

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-01-11 Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:41 Beslutande, ordf. Bengt Storbacka (S), ersättare för Irja Gustavsson (S) Arnold Bengtsson (S) Margaretha

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning

Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00. Enligt bilagda närvaroförteckning Förbundsmöte 2011-05-13 1 (22) Plats och tid Scandic Star, Glimmervägen 5, Lund kl. 09.00-12.00 Beslutande Enligt bilagda närvaroförteckning Övriga deltagare Stig Ålund Marianne Ivarsson Utses att justera

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer