SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-11"

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson fp Per-Olof Lindgren m Gunilla Nordgren s Lars Schultz s Gull-Britt Jönsson sd Lena Thörnquist sd Tom Thörnquist m Göran Jepsson m Per Mattsson mp Rene Lundström s Jan-Göran Petersson s Jesper Sennertoft m Lennart Wikström m Sven Hansson bp Birgitta Delring kd Gert-Åke Malmgren s Alexandros Kiotseridis fyp Reino Lindberg sd Per Uvgård s Gunilla Edberg fp Anette Jelvemark Nordqvist sd Sven Holst m Linda Allansson s Jan-Erik Eriksson s Kerstin Persson m Marcus Månsson fyp Lars Lundgren c Ingegerd Eriksson c Kristina Larsson bp Bo Becking m Fredrik Thott s Torsten Åhman s Kenneth Hovold m Susanne Lovén sd Ingrid Pedersen s Inga Hansson s Lars Owe Edberg fp Per Sjöberg m Sverker Nordgren m Per Lindvall bp Bo Göran Håkansson v Irene Carlsson s Lise-Lott Gsaxner m Bengt Ohlsson Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän) m Bertil Holmgren Kd Holger Sverin m Jan Holmerup Mp Gustaf Törnqvist m Erika Jepsson Bengt Ericsson, kommundirektör Fp Kristoffer Linné Bengt Nilsson, kanslichef Fp Örjan Ulfshagen Fyp Rasmus Lindberg s Socialdemokraterna fyp Föryngringspartiet m Moderata samlingspartiet kd Kristdemokratiska samhällspartiet bp Barapartiet v Vänsterpartiet fp Folkpartiet mp Miljöpartiet c Centerpartiet sd Sverigedemokraterna

2 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kf 46 Ks 75 Dnr Bokslut för 2006 Revisorerna har i skrivelse överlämnat revisionsberättelse för Revisionen har granskat kommunens styrelsers och nämnders verksamhet och genom utsedda lekmannarevisorer i Bostads AB Svedalahem, Svedala Exploaterings AB och Sturupsaxelns Exploateringsbolag AB även verksamheten i dessa företag under Revisionen föreslår i revisionsberättelsen att styrelsen, nämnderna, utskotten och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2006 samt tillstyrker också att kommunens årsredovisning godkänns. Enligt revisionsberättelsen är den upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen och med de undantag för god redovisningssed som anges i årsredovisningen. Kommunfullmäktiges ordförande Fredrik Thott, m, föreslår att då boksluten för SVEDAB och Sturupsaxeln samt granskningsrapporten för Sturupsaxeln inte varit med i kallelsen, att ärendet bordläggs. På framställd proposition finner han att kommunfullmäktige beslutat att bordlägga ärendet. Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att ärendet kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Han meddelar också att de med kallelsen utsända handlingarna inte kommer att utsändas ånyo med kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträde i maj. att bordlägga ärendet.

3 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Kf 47 Ks 67 Dnr Ändring i reglerna för förskola, familjedaghem och fritidshem avseende skolbarnomsorg under natt, helg och kväll Utbildningsutskottet har föreslagit att natt-, kvälls- och helgomsorg kan erbjudas i familjedaghem för skolbarn om föräldrarnas arbetstider inte faller inom normala öppettider på fritidshemmet, och att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till finansiering när det står klart i vilken omfattning verksamheten kommer att få. Enligt av kommunfullmäktige antagna regler för förskolor, familjedaghem och fritidshem kan natt-, kvälls- och helgomsorg erbjudas i familjedaghem för barn 1-5 år om föräldrarnas arbetstider inte faller inom normala öppettider på förskolan. I samband med att kommunfullmäktige , 97, fattade beslut om ändring av reglerna om nattomsorg, enligt ovanstående, konstateras att driftskostnaderna för en nattomsorgsöppen avdelning beräknas till cirka 1,7 mkr. I den utredning som Utbildning har gjort inför utbildningsutskottets beslut framgår att under 2006 har efterfrågan på barnomsorg varit liten utanför normala öppettider. Regeringsrätten har i domar nyligen konstaterat att kommunerna inte har någon skyldighet att erbjuda förskoleplats eller skolbarnomsorg nattetid eller under veckoslut. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att i reglerna för förskola, familjedaghem och fritidshem fastslå att natt-, kvälls- och helgomsorg kan erbjudas i familjedaghem även för skolbarn om arbetstiderna inte faller inom normala öppettider, att gälla från och med

4 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Forts Kf 47 Kenneth Hovold, s och Linda Allansson, m yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

5 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Kf 48 Ks 69 Dnr 06.9 Förslag till ändrad taxa för Svedala kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med avseende på anläggningsavgifter Tekniskt utskott har framlagt förslag till ändrad taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning avseende anläggningsavgifterna. Förslaget omfattar inte anläggningsavgifter för fastigheter belägna utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Tekniskt utskott kommer senare att återkomma med ett förslag i denna del. Förslaget omfattar inte heller någon ändring av brukningstaxan. Av Miljö och tekniks skrivelse i ärendet framgår att Svenskt Vatten för närvarande arbetar med att ta fram ett förslag till normaltaxa som har baserats på den nya lagen om vattentjänster, vilket beräknas vara klart till sommaren Därefter är tanken att framlägga förslag till brukningstaxa för kommunens del. Miljö och teknik har i skrivelse redovisat att i normalfallet blir anläggningsavgiften för enbostadshus högre än nuvarande taxa, lägre för flerbostadshus och högre för annan fastighet till exempel industri. Kommunstyrelsen har , 26, uppdragit åt tekniskt utskott att göra en översyn av kommunens VA-taxa, vilket skall även omfatta anläggningsavgift för anslutning till kommunens vatten- och avloppsledningsnät för fastighet belägen utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vid dagens sammanträde redogör tekniske chefen och VA-chefen för förslaget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

6 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Forts Kf 48 att anta framlagt förslag till ändrad taxa för kommunens allmänna vattenoch avloppsanläggning med avseende på anläggningsavgifter, att gälla från och med , samt att upphäva gällande VA-taxa för anläggningsavgifter Göran Jepsson, m yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

7 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kf 49 Ks 70 Dnr Svar på motion om utbildning på sessionssalens AVutrustning Kommunfullmäktige har , 129, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Solvieg Nordqvist, fp, med förslag att det arrangeras en kurs för tjänstemän och politiker som ska göra presentationer på kommunens AV-utrustning. Kanslienheten har avgett yttrande i ärendet. Tom Thörnquist, sd, yrkar bifall till motionen. Ordföranden framställer proposition på bifall till nedanstående förslag kontra Tom Thörnquists och finner att kommunstyrelsen föreslagit i enlighet med vad nedan framgår. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att det inte finns skäl att anordna någon särskild utbildning med tanke på de utförliga manualer som finns, samt att därmed avslå motionen. Tom Thörnquist, sd, yrkar bifall till motionen Ordföranden framställer proposition på bifall till kommunstyrelsens förslag kontra Tom Thörnquists yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

8 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Kf 50 Ks 71 Dnr Svar på motion angående möjligheten att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Björn Jönsson, s, för socialdemokraterna med förslag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast göra det möjligt att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator. Ärendet har av kommunstyrelsens ordförande överlämnats till teknisk chef för yttrande med redovisning av kostnaderna för att göra i ordning gångoch cykelvägen fram till de aktuella busshållplatserna, samt när arbetet kan vara utfört. Enligt tekniske chefen kan kostnaden täckas inom anslaget för utbyggnaden av Södra infarten. Miljö och teknik har i avgivet yttrande framfört att i 2007-års investeringsbudget finns avsatt 1 mkr för att avhjälpa sådana hinder som anges i motionen. Av skrivelsen framgår att i Svedala kommun har inventering av allmän platsmark i Klågerup genomförts och inventering av Svedala och Bara pågår. Anlitad konsult kommer att särskilt studera gång- och cykelvägen vid Södra infarten. De aktuella åtgärderna planeras att utföras på allmän platsmark med anledning av att kommunerna har ett lagstadgat krav på att fram till 2010 undanröja sådana hinder på allmänna platser som är enkelt avhjälpta och som utgör hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Enligt samråd med Miljö och teknik kommer förslaget till tillgänglighetsåtgärder att överlämnas till kommunstyrelsen efter inventeringen utförts. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Miljö och teknik att iordningsställa gång- och cykelvägen vid Södra infarten så att den blir framkomlig med rullator eller rullstol, och att kostnaden skall täckas inom investeringsanslaget för utbyggnad av Södra infarten.

9 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Forts Kf 50 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att med hänvisning till kommunstyrelsens beslut om att gång- och cykelvägen vid Södra infarten kommer att göras framkomlig för rullator eller rullstol, skall motionen därmed anses som bifallen. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Kf 51 Ks 72 Dnr Svar på medborgarförslag om att förslagsställare skall informeras om när förslaget diskuteras i utskottet Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Karin Albin, Tågmästaregatan 12, Svedala med förslag att information om när medborgarförslag skall diskuteras i utskottet bör delges förslagsställaren. Förslaget bör om möjligt diskuteras på ett öppet utskottsmöte. Om så sker bör kallelse utgå till förslagsställaren samtidigt som ledamöterna kallas, framgår det av medborgarförslaget. Kanslienheten har avgivit yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att meddela samtliga kommunfullmäktigeutskott att utskottet själv avgör om förslagsställaren skall informeras om när dennes medborgarförslag behandlas i utskottet och om förslagsställaren skall inbjudas till sammanträdet när medborgarförslaget behandlas, samt att medborgarförslaget därmed skall anses som besvarat. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Kf 52 Ks 73 Förteckning över icke behandlade motioner Enligt gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde redovisa de motioner, vilkas beredning då ännu inte har slutförts. Nedanstående uppgifter är per Vid kommunfullmäktiges sammanträde , 48, redovisades 27 motioner, vilkas beredning då ännu inte slutförts. 11 st av motionerna är nu besvarade. Från kommunfullmäktiges aprilsammanträde 2006 t o m kommunfullmäktiges marssammanträde 2007 har 27 nya motioner väckts. Vid motsvarande tidpunkt förra året hade 23 motioner väckts. Av de nya motionerna är 7 st besvarade. Sammanlagt har således 18 motioner besvarats under ovan angiven tid. 1. Motion om införande av kundvalsstyrning inom skola, barnomsorg och hemtjänst Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Gösta Wrangel von Brehmer för Moderata samlingspartiet med förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och för kommunfullmäktige redovisa ett förslag till införande av kundvalsstyrning inom skola, barnomsorg och hemtjänst. Kommunstyrelsen har utsett en styrgrupp för utredning av frågan om kundvalsstyrning med avseende på skola och barnomsorg. Utvecklingsutskottet har beslutat att ta fram en generell policy för konkurrensutsättning. I avvaktan härpå avvaktas behandling av motionen.

12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Forts Kf Motion om att Storgatan ska vara gågata Kommunfullmäktige har till bygg- och miljönämnden för beredning överlämnat en motion från Sverker Nordgren, Moderata Samlingspartiet, med förslag att Storgatan ska vara gågata. 3. Motion om utredning av införande av kundvalssystem inom hemtjänsten Kommunfullmäktige har till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Solvieg Nordqvist, fp, Fredrik Thott, m, Ann-Kristin Persson, c, och Sol-Britt Andersson, kd, med förslag att vårdutskottet får i uppdrag att snarast påbörja utredning om införande av ett kundvalssystem inom i första hand hemtjänstverksamheten. Utvecklingsutskottet har beslutat att ta fram en generell policy för konkurrensutsättning. I avvaktan härpå avvaktas behandling av motionen. 4. Motion om kulturhus i Svedala Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Gunilla Nordgren, m, om att man utreder huruvida man kan samla flera verksamheter i ett kulturhus. 5. Motion om vägskyltar vid kommungränserna Kommunfullmäktige har till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Kjell Bergman, fp, med förslag att större skyltar än de nuvarande sätts upp vid vägarna vid kommungränsen och att det på kommunskyltarna dessutom sätts upp orden "Välkommen till Svedala kommun". Vidare föreslås att skyltarna ska förses med någon kortfattad slogan.

13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Forts Kf 52 Miljö och teknik har hos Vägverket begärt svar på möjlighet att uppsätta informationstavlor enligt vad som anges i motionen. 6. Motion om tydlig informationstavla till kommunens centrum Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Kerstin Persson för den socialdemokratiska gruppen med förslag att kommunen tar fram förslag till informationstavlor enligt vad som redovisas i motionen. Behandling av motionen avvaktar centrumgruppens utredning. 7. Motion om policy för upplåtelse av kommunal mark till enskilda fastighetsägares ytjordvärmeanläggning Kommunfullmäktige har till tekniskt utskott och miljöutskottet för beredning överlämnat en motion från Bengt Ohlsson, m, och Lennart Wikström, m, med förslag att en utredning genomförs om vilka markområden som med hänsyn till andra kommunala intressen kan upplåtas till enskilda för ytjordvärmeanläggning, och att en policy utarbetas för upplåtelse av mark för nämnda intressen. Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet till tekniskt utskott för klarläggande av vilken allmän platsmark som skall kunna upplåtas för jordvärmeanläggningar och att detta ska redovisas på kartbild. Tf Park- och gatuchef Tord Larsson har till tekniskt utskott , 65, gjort bedömningen att kartmaterialet kan redovisas vid halvårsskiftet Motion angående kollektivavtal som krav vid upphandling Kommunfullmäktige har , 74, till kommunstyrel

14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Forts Kf 52 sen för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, med förslag att kommunen skall ställa krav vid upphandling, innebärande att entreprenörer och underentreprenörer som utför arbeten för och inom Svedala kommun skall ha tecknat kollektivavtal för sin arbetskraft. 9. Motion om att kommunen inte skall ta emot flyktingar Kommunfullmäktige har , 106, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Tom Thörnquist, sd, med förslag att kommunen skall säga nej till Integrationsverkets förfrågan om att Svedala skall anordna introduktionsplatser för nyanlända invandrare med hänvisning till dels för att inte utsätta Svedalas innevånare för de problem som det mångkulturella samhället medför, dels för att på så vis protestera mot och försvåra den förda invandringspolitiken. 10. Motion om Id-handling för anställda i hemtjänsten Kommunfullmäktige har , till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Gert-Åke Malmgren och Elisabeth Blomqvist, kd, med förslag att det införs obligatorisk Id-handling snarast för anställda i hemtjänsten. Motionen kommer att behandlas i vårdutskottet den närmaste tiden. 11. Motion om byggande av ungdomslägenheter på Svedala 27:1 Kommunfullmäktige har , 142, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Reino Lindberg, fyp, med förslag att kommunen på fastigheten Svedala 27:1 bygger minst en tredjedel av lägenheterna som 1 rum och kök, att lägenheterna skall vara sparsamt byggda så att den slutliga hyreskostnaden blir attraktiv för ungdomar, samt att motionen får en skyndsam behandling.

15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Forts Kf Motion om individuell utvecklingsplan för invandrare/flykting som flyttar till Svedala kommun Kommunfullmäktige har , 16, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från René Lundström som för miljöpartiet de gröna föreslagit att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och demokratigruppen i uppdrag att utforma ett juridiskt hållbart kontrakt mellan kommunen och invandrare/flyktingarna samt med migrationsverket å andra sidan inför invandrarnas/flyktingarnas fortsatta bosättning i kommunen. 13. Motion om rutiner för medborgarförslag och motioner Kommunfullmäktige har , 17, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från René Lundström som för miljöpartiet de gröna föreslagit att medborgarförslag och motioner som inkom inom en viss fastställd tid skall läggas in i dagordningen före utskicken av handlingarna samt att medborgarförslag skall läggas först i dagordningen. 14. Motion om kollektivavtal vid offentlig upphandling Kommunfullmäktige har , 25, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Magnus Jeppsson, s, med förslag att kommunens upphandlingsreglemente kompletteras så att det klart framgår att leverantörer och entreprenörer skall följa gällande svenska kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden, samt att upphandlingsreglementet även kompletteras med underleverantörs- och underentreprenörs skyldighet att tillämpa svenska kollektivavtal. 15. Motion angående behov av ändring i gällande vindkraftspolicy i Svedala Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för

16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Forts Kf 52 beredning överlämnat en motion från Ingegerd Eriksson och Ann- Kristin Persson, båda c, som föreslagit en ändring av vindkraftspolicyn för kommunen. Utvecklingsutskottet har , 9, tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av kommunens vindkraftpolicy. Arbetsgruppen avser att inkomma med svar till kommunstyrelsen under våren. 16. Motion om uppförande av bostäder med hög tillgänglighet i Bara Kommunfullmäktige har till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Bengt Ohlsson och Gunilla Nordgren, båda m, med förslag att detaljplan snarast upprättas för att möjliggöra bostäder med hög tillgänglighet i Bara, samt att olika bolag på marknaden och/eller Svedalahem i akt och mening att bostäder med hög tillgänglighet blir uppförda även i Bara. 17. Motion om beaktande av FN: barnkonvention Kommunfullmäktige har , 61, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, v, med förslag att det tas fram en handledning för politiker och tjänstemän med syfte att fungera som stöd vid handläggning av alla ärenden så att inga förslag till beslut tas fram utan att barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention beaktas. 18. Motion om att det byggs särskilt boende och lägenheter med hög tillgänglighet i Bara Kommunfullmäktige har , 58, till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Carl-Göran Sjöstedt, bp, med förslag att avsatta medel i investeringsbudgeten utnyttjas till byggande av ett särskilt boende med dagcentral i Bara, att det särskilda boendet med dagcentral (kommunalt ansvar) in

17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Forts Kf 52 ryms i ett bostadshus med ytterligare lägenheter med hög tillgänglighet, dock skall lägenheterna kunna bebos av personer över generationerna (Svedalahem eller annat bostadsbolag), samt att kommunens totala vårdresurser ses över för ett effektivt och ekonomiskt utnyttjande utifrån ovanstående beskrivna resonemang av bl a korttidsplatser. Vårdutskottet inväntar arbetet från projektgruppen för äldreboende innan motionen kommer att behandlas. 19. Motion om rökfritt kommunhus Kommunfullmäktige har , 57, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Dennis Ryberg, fyp, med förslag att kommunhuset blir helt rökfritt. 20. Motion angående bostäder med hög tillgänglighet i Klågerup Kommunfullmäktige har , 83, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Lennart Wikström, m, och Gunilla Nordgren, m, med förslag att man i den fortsatta planeringen planerar för och på olika sätt möjliggör bebyggelse av bostäder med hög tillgänglighet i Klågerup, och att man även undersöker intresset hos bolag på marknaden för sådan bebyggelse inklusive Bostads AB Svedalahem. 21. Motion om upprättande av handlingsplan för kvinnofrid Kommunfullmäktige har , 81, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, v, med förslag att det upprättas en handlingsplan för kvinnofrid. 22. Motion angående förhindrande av att gator och vägar i Svedala används som streetracebanor Kommunfullmäktige har , 79, till tekniskt utskott

18 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 Forts Kf 52 för beredning överlämnat en motion från Irene Carlsson, v, med förslag att kommunen tillsammans med polisen omedelbart vidtar åtgärder för att förhindra att allmänna gator och vägar används som streetracebanor. Tekniskt utskott inväntar svar från polisen innan motionen kommer att behandlas. 23. Motion om ett turist-, folkhälso- och upplevelsecentrum i Torup Kommunfullmäktige har , 99, till utvecklingsutskottet för beredning överlämnat en motion från Carl-Göran Sjöstedt, Bp, med förslag att ett turist-, folkhälso- och upplevelsecentrum utreds tillsammans med övriga berörda intressenter. 24. Motion angående utbildning på sessionssalens AV-utrustning Kommunfullmäktige har , 129, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Solvieg Nordqvist, fp, med förslag att det arrangeras en kurs för tjänstemän och politiker som ska göra presentationer på sessionssalens nya AV-utrustning. Förslag till besvarande av motionen föreligger vid kommunstyrelsens sammanträde Motion om återinförande av habiliteringsstödet Kommunfullmäktige har , 146, till vårdutskottet för beredning överlämnat en motion från Per Uvgård, sd, med förslag att habiliteringsstödet för funktionshindrade återinförs. 26. Motion om införande av alternativ uppvärmning av utomhusbadet i Svedala

19 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Forts Kf 52 Kommunfullmäktige har , 151, till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Ingegerd Eriksson och Kristina Larsson, båda c, med förslag om införande av alternativ uppvärmning av utomhusbadet i Svedala. Motionen kommer att tas upp under kommunstyrelsens sammanträde i april. 27. Motion om kartläggning av förutsättningarna för fjärrvärme i Svedala, Bara och Klågerup Kommunfullmäktige har , 24, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion av Björn Jönsson, s, med förslag att kommunstyrelsen genomför en upphandling av en kartläggning av förutsättningar för fjärrvärme i Svedala, Bara och Klågerup. 28. Motion angående möjligheten att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator Kommunfullmäktige har , 22, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Björn Jönsson, s, med förslag att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast göra det möjligt att nå busshållplatserna vid Södra infarten med rullstol eller rullator. Förslag till besvarande av motionen föreligger vid kommunstyrelsens sammanträde Motion om skriftligt betyg i ordning och uppförande från och med årskurs 7 Kommunfullmäktige har , 21, till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Per Uvgård, sd, med förslag att ett skriftligt betyg införs terminsvis i både ordning och uppförande från och med årskurs 7 i Svedalas skolor.

20 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Forts Kf 52 Motionen kommer att behandlas av utbildningsutskottet inom den närmaste tiden. 30. Motion om skyltning till tågstationen Kommunfullmäktige har , 20, till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Anette Jelvemark Nordqvist, fp, med förslag att informationsskyltningen i Svedala ses över och att det snarast blir en skyltning till tågstationen. 31. Motion om utbildning i feministiskt självförsvar Kommunfullmäktige har , 34, till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Jörgen Persson, v, med förslag att utbildning i feministiskt självförsvar sker på högstadiet, på gymnasiet samt som tillval även inom vuxenutbildningen. 32. Motion om uppsättande av papperskorgar och hundlatriner längs kommunens gång- och cykelvägar Kommunfullmäktige har , 35, till tekniskt utskott för beredning överlämnat en motion från Jörgen Persson, v, med förslag att nedskräpningen längs kommunens gång- och cykelvägar kartläggs och att papperskorgar och hundlatriner sätts upp längs tätorternas gång- och cykelvägar. 33. Motion om upprustning av idrottsplatser i kommunen Kommunfullmäktige har , 36, till kulturutskottet för beredning överlämnat en motion från Gull-Britt Jönsson, s, med förslag att kommunstyrelsen får i uppdrag att bereda i motionen redovisade förslag till upprustning av idrottsplatser.

21 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 Forts Kf Motion om att sända kommunfullmäktigesammanträdena via webben Kommunfullmäktige har , 40, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat en motion från Lars Lundgren, fyp, med förslag att kommunfullmäktigesammanträdena börjar sändas via webben genom webb-tv alternativt webb-radio och att sändningarna finns tillgängliga på kommunens hemsida minst en månad. 35. Motion angående miljöplan över den politiska verksamheten Kommunfullmäktige har , 42, till miljöutskottet för beredning överlämnat en motion från Kerstin Persson, s, med förslag att miljöutskottet ges i uppdrag att skyndsamt utreda en miljöplan över den politiska verksamheten. 36. Motion angående nya skolbyggnader Kommunfullmäktige har , 43, till utbildningsutskottet för beredning överlämnat en motion från Gustaf Törnqvist, mp, med förslag att det utlyses en arkitekttävling med målsättning att uppfylla i motionen angivna intentioner om mindre och flexibla skolor, och att ta fram ett förslag på byggnad som kan fungera som förskola, skola, kontor och annan affärsverksamhet, utan större ombyggnad, samt byggnaden i storlek som skola som skall kunna ta emot cirka 200 elever. Tom Thörnquist, sd, yrkar att en tidplan skall upprättas för behandling av de 36 ovan angivna motionerna. Ordföranden framställer proposition på bifall till Tom Thörnquists yrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit detsamma. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

22 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Forts Kf 52 att lägga redovisning av de motioner, vilkas beredning ännu inte är slutförd, till handlingarna. Antecknas att motion 24 och 28 är besvarade vid dagens sammanträde. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

23 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 Kf 53 Ks 74 Förteckning över icke besvarade medborgarförslag Enligt gällande arbetsordning för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen vid kommunfullmäktiges ordinarie aprilsammanträde redovisa de medborgarförslag, vilkas beredning då ännu inte har slutförts. Rätt att väcka medborgarförslag infördes fr o m den 1 januari Nedanstående uppgifter är per Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisades nio medborgarförslag som inte var besvarade. Två av dessa är besvarade. Fr o m kommunfullmäktige april 2006 t o m kommunfullmäktige mars 2007 har nitton nya medborgarförslag framlagts, varav åtta st är besvarade. Följande medborgarförslag är inte besvarade: 1-4 Medborgarförslag om trafikering av gång- och cykelvägar i Svedala och Bara för renhållningsfordon 1. Kommunfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag från Rickard och Ingela Anderstrid, Vallmogatan 15, Svedala, samt ytterligare tretton likalydande medborgarförslag från boende på Vallmogatan och Blåklintsgatan i Svedala med förslag att sophämtningen inte skall förändras för de boende på dessa gator. 2. Kommunfullmäktige har , 115, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Lars-Göran Eiman, Salviagatan 20, Svedala och Ulf Tjernberg, Kummingatan 6, Svedala om trafikering av gång- och cykelvägar i Svedala och Bara, främst avseende inom samfälligheten Roslätt Kommunfullmäktige har , 115, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Bo och Ann-Kristin Pernryd, Knäckepilsgränd 17, Bara, och ytterligare 16 fastighetsägare på Tårpils-, Korgpils-, Knäckepils-, Fontänpils- och

24 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 Forts Kf 53 Daggpilsgränd i Bara med föreslag att sophämtningen m m inte skall förändras för de boende på nämnda gator. 4. Kommunfullmäktige har , 66, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Jerker Lindblom med förslag att kommunen bör söka fortsatt dispens för att köra renhållningsfordon på gång- och cykelbanorna i området Annedalsgatan, Herman Hansgatan, Kampanjgatan och Nils Åkessongatan. Tekniskt utskott har tillsatt en arbetsgrupp för behandling av frågan och kommer att behandla medborgarförslagen när utredningen är avslutad Medborgarförslag om att gång- och cykelväg inom Sigvard Grubbes område blir klassificerad som gårdsgata 5.Kommunfullmäktige har , 119, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Hans-Erik och Lena Dittlau med förslag att gång- och cykelvägen inom Sigvard Grubbes område blir klassificerad som gårdsgata. 6. Kommunfullmäktige har , 126, till tekniskt utskott för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Josef Bogyo och Ilona Bobyo med förslag om att gång- och cykelvägen inom Sigvard Grubbes område blir klassificerad som gårdsgata. Tekniskt utskott har tillsatt en arbetsgrupp för behandling av frågan och kommer att behandla medborgarförslagen när utredningen är avslutad. 7. Medborgarförslag om byggande av seniorbostäder på Tejarp 6:25 och Vinninge 2:18 i Klågerup Kommunfullmäktige har , 28, till kommunstyrelsen för beredning överlämnat ett medborgarförslag från Bertil Bengtsson med

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00

Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 1 Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2012-05-28 Plats och tid Rådhuset, Simrishamn, kl. 18.00-19.55, 20.15-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 1 (36)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 1 (36) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 1 (36) 1 Protokollets justering Plats och tid för justering: Kommunhuset, Storuman måndag den 11 maj kl. 13.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLLSINGRESSER 2 (36) 2 Allmänhetens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg

Kommunledningskontoret onsdag 1 december 2010. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 10-37. Åke Andersson. Conny Tyrberg Kommunfullmäktige 1 (44) Plats och tid Bryggarens Teatersalong, Spötorget, Västervik 24 november 2010 kl. 18 00 23 10 Beslutande Harald Hjalmarsson (M) Solveig Thorngren (S) Denny Åsberg (S) Eva Ahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer