SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16"

Transkript

1 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn Tom Thörnquist Övriga närvarande (ersättare) Parti s m c mp fyp kd Namn Alf Persson Sverker Nordgren Hans Magnusson René Lundström Dennis Ryberg Kurt Kämpe Ann Ericsson, sekreterare Leif Borg, tf Teknisk chef miljö och teknik Staffan Sundström, Fastighetschef Annette Bengtsson, Trafikingenjör s Socialdemokraterna fyp Föryngringspartiet m Moderata samlingspartiet kd Kristdemokratiska samhällspartiet bp Barapartiet v Vänsterpartiet fp Folkpartiet mp Miljöpartiet c Centerpartiet skåp Skånepartiet sd Sverigedemokraterna

2 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 1 Förslag till sammanträdestider för tekniskt utskott under /2, 6/3, 24/4, 22/5, 12/6, 14/8, 18/9, 16/10, 13/11, 11/12. Sammanträdena börjar (i regel) kl och plats meddelas i kallelsen. Det beslutas inför varje sammanträdena om det skall vara öppet för allmänheten. Den 6 mars är det bokslutshearing med start kl Tekniskt utskotts sammanträde är direkt efter hearingen. Den 13/2, 24/4, 22/5 och 12/6 träffas utskottet kl för att få information om de verksamheter som omfattas av tekniskt utskott. att anta ovanstående förslag till sammanträdestider för tekniskt utskott att utskottsmötena skall vara öppna för allmänheten.

3 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 2 Tider för medborgarmöte har föreslagits av tekniskt utskotts presidie. Medborgarmöte om förslag till ny renhållningsordning föreslås hållas, måndagen den 22 januari kl i kommunhuset ingång B, 3 vån torsdagen den 25 januari kl i Barakulien, Bara Kommunstyrelsen i Svedala kommun har tagit fram ett nytt förslag till Renhållningsordning för kommunen. Förslaget avser ersätta gällande Avfallsplan från samt Renhållningsordning för Svedala kommun från Dessa är i vissa avseenden föråldrade, och en ny renhållningsordning är nu nödvändig för att möta upp mot nya tillkomna krav och regelverk för avfallshantering samt nya nationella, regionala och lokala ambitioner och mål för den framtida avfallshanteringen. Förslaget finns tillgängligt för granskning i Kommunhusets reception i Svedala samt på biblioteken i Bara och Klågerup fram till den 31 januari Förslaget finns också på kommunens hemsida. att godkänna ovanstående tider för medborgarmöten. att samtliga ledamöter i tekniskt utskott bör närvara vid medborgarmötena. att uppdra åt tekniska kontoret att utforma en populärutgåva av avfallsplanen och renhållningsordningen med förändringarna markerade. Denna skall finnas på Svedala kommuns hemsida.

4 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 3 Utbildning av politiker - tekniskt utskott Utbildning för samtliga politiker kommer att genomföras under våren. Program är utsänt till alla ledamöter. Tekniska kontoret kommer att genomföra utbildning och information om sina verksamheter i enlighet med 1. Tf teknisk chef Leif Borg har lagt upp en preliminär utbildningsplan. Regelverk som styr verksamheterna skall redovisas. att godkänna planen.

5 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 4 Representanter För behandling i kommunstyrelsen i februari ska förslag till val framläggas för följande: - Segeåns vattendragsförbund, 1 ledamot + 1 ersättare - Alnarpsströmmen, 1 ledamot + 1 ersättare att utse Jan-Göran Petersson (s) till ledamot och Göran Jepsson (m) till ersättare i Segåns vattendragsförbund. att utse Göran Jepsson (m) till ledamot och Tom Thörnquist (sd) till ersättare i Alnarpsströmmen.

6 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 5 Förberedelse inför bokslutshearingen den 6 mars I enlighet med detaljplan för budgetprocessen skall utskotten hålla bokslutshearing med verksamheterna. Partiföreträdare är också kallade. Ledamöterna i tekniskt utskott ombeds att ta fram förslag till frågelista för tjänstemännen inför tekniskt utskotts hearing den 6 mars. Frågor kan skickas med e-post till fram till 1 mars. _

7 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 6 Dnr Motion om införande av alternativ uppvärmning av utomhusbadet i Svedala Ingegerd Eriksson och Kristina Larsson, båda c, har i motion framlagt förslag om införande av alternativ uppvärmning av utomhusbadet i Svedala och föreslagit att man inhämtar erfarenheterna från Segevångsbadet i Malmö, som värmts upp med solfångare och liknande projekts utvärderingar, och att om dessa utvärderingar pekar på fördelar möjliggöra att denna teknik snarast införs på Svedalabadet. Kommunfullmäktige har beslutat att till tekniskt utskott överlämna motionen för beredning att överlämna ärendet till tekniska kontoret för beredning.

8 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 7 Förslag till Trafiksäkerhetspolicy för gator och vägar i Svedala kommun Trafiksäkerhetsrådet i Svedala kommun har på uppdrag av Tekniskt utskott tagit fram en trafiksäkerhetspolicy. Tekniskt utskott beslutade att sända förslaget på remiss för att samla synpunkter på förslaget. Synpunkter har inkommit från Vägverket, som lämnat några mindre synpunkter, närmast redaktionella synpunkter. Dessa har nu inarbetats. Polisen har meddelat att de inte har något att erinra mot förslaget. Bygg och miljönämnden har inte lämnat några synpunkter i detta skede. Trafiksäkerhetsrådet överlämnar nu förslag till trafiksäkerhetspolicy för gator och vägar i Svedala, daterat till Tekniskt utskott för godkännande och vidarebefordran till kommunstyrelsen. Trafikingenjör Annette Bengtsson redogör för ärendet. att godkänna förslaget och vidarebefordra det till kommunstyrelsen.

9 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 8 Motion om renovering av busskurer Ungdomsrådet föreslår i en motion att busskuren vid Spångholmsskolan renoveras med nytt tak och väggar samt färg till en kostnad av kronor. Under diskussionen i parlamentet påpekar Isa Asp att även Centralskolans busskur behöver renoveras. Elevrådet på Klågerupsskolan anser att det inte behövs en busskur vid Klågerupsskolan. Ungdomsparlamentet beslutar att inte avsätta pengar till renovering av busskur, att till tekniskt utskott framföra att det är önskvärt att busskurerna vid Spångholmsskolan och Centralskolan renoveras. att ge tekniska kontoret i uppdrag att renovera busskurerna vid Spångholmsskolan och Centralskolan.

10 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 9 Svar angående underhållsplanering ( Ks 229, ) Enligt beslut i Kommunstyrelsen har Miljö och teknik i uppdrag att se över sin underhållsplanering för att nå en enklare och mer rationell hantering. Fastighetsenheten använder Repabs fastighetssystem som underhållsplan. Repab har numera ersatt fastighetssystemet med ett modernare system. Eftersom kostnaden för ett nytt system är hög undersöker fastighetsenheten marknaden efter alternativ. Fastighetsenheten föreslår fortsatt användning av Repabs fastighetssystem i avvaktan på byte av underhållssystem, då möjligheterna för en mer översiktlig planering prövas. Fastighetschef Staffan Sundström redogör för ärendet. att ställa sig bakom tekniska kontorets förslag.

11 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Lägesrapport - kameraövervakning För information lämnas av fastighetsenheten en sammanställning om införandet av kameraövervakning i Svedala kommun. att lägga informationen till handlingarna

12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Svar på frågor ställda vid tekniskt utskotts sammanträde Bengt Ohlsson (m) uppmanar Miljö och teknik att undersöka om det finns fler gamla avtal i likhet med va-avtalet med Luftfartsverket som också bör sägas upp. - Miljö och tekniks ledningsgrupp har uppmanats att vara observanta. Bengt Ohlsson undrar varför Svedala kommun har ansvar för drift och skötsel av belysning på Vägverkets väg vid Torups slott. - Svedala kommun ansvarar för trivselvägar och vägarna vid Torups slott är klassade som trivselvägar. Bengt Ohlsson undrar hur det har gått med ärendet avseende Bidrag till enskilda vägar. - Ärendet är ej genomfört. Bengt Ohlsson undrar hur arbetet med Grönplanen fortskrider. - Arbetet ligger f n nere. Landskapsingenjören är sjukskriven. Återvinningscentralen i Bara Centrum har flyttats. Information till allmänheten har ej skett. - Informationsskyltar om flyttning har satts upp på flera platser. Permanent skylt är uppsatt vid Centrumgatan. - Information kommer i Svedalabladet v 3. att lägga ovanstående svar till handlingarna

13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Övrigt Dennis Ryberg (fyp) Vid Björnbärsgatan i Bara har det satts upp farthinder vilket har medfört att lastbilarna inte kan ta sig fram. Gatuchefen meddelas detta. Anders Swahn (bp) vill veta om det finns incitament för energibesparing vid val av gatubelysning. Frågan vidarebefordras till tekniska kontoret. René Lundström (mp) anser att tekniskt utskott inte behandlar de frågor som är angivna för utskottet i Svedala kommuns författningssamling. Göran Jepsson (m) tar upp frågan i presidiet. För att snabbare kunna hantera utredningar i samband med motioner beslutas att presidiet får i uppdrag att överlämna dem till kontoret för utredning. Information lämnas till tekniskt utskott vid nästkommande sammanträde.

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2002-04-17

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2002-04-17 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 6 Flamman och Folkets Hus Kommunfullmäktige har 2001-11-28 beslutat att uppdra åt kulturutskottet att undersöka möjligheterna att få externa hyresgäster till Flamman.

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef,

Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson, kommunsekreterare Anders Johansson, verksamhetschef, HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 23 april 2009 kl 18.00-21.40 Beslutande Enligt bilaga Övriga deltagande Joakim Malmdal, kommunchef Kerstin Petersson,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer