Rapport 2015:03 Datum: Författare: Thobias Torstensson. Invandring och integration i Örebroregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2015:03 Datum: 2015-09-17 Författare: Thobias Torstensson. Invandring och integration i Örebroregionen"

Transkript

1 Rapport 2015:03 Datum: Författare: Thobias Torstensson Invandring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015

2 Invandring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015 Thobias Torstensson Rapport 2015:03 ISBN: Dnr: 15RS4733

3 Förord I denna rapport ges en statistisk bild över faktorer som är kopplade till invandringen och integrationen av utrikes födda invånare i Örebro län. Rapporten lyfter fram särskilt viktiga delar så som utbildning och arbetsmarknad men ger även en demografisk bild. Behovet av ett statistiskt underlag på området har lyfts fram i samtal mellan Region Örebro län och länets kommuner inom ramen för projekt Analyssamverkan. Genom att sammanställa aktuell statistik ökar vi insikten i de möjligheter och utmaningar som Örebroregionen möts av när andelen invånare med utländsk bakgrund ökar. Förhoppningen är att årliga sammanställningar av det här slaget ska öka medvetenheten kring området samt skapa en naturlig utgångspunkt för frågorna i det regionala planerings- och uppföljningsarbetet. Målgruppen är politiker och tjänstemän i Örebro läns kommuner och vid Region Örebro län. Rapporten är framtagen av Thobias Torstensson, projektledare för Analyssamverkan. Petter Arneback Regional utvecklingsdirektör Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 3 (106)

4 Innehåll Sammanfattning... 5 Disposition... 6 Källor... 6 Örebro län... 7 Askersunds kommun Degerfors kommun Hallsbergs kommun Hällefors kommun Karlskoga kommun Kumla kommun Laxå kommun Lekebergs kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun Örebro kommun Variabelbeskrivning

5 Sammanfattning Omkring 14 procent av invånarna i Örebro län är födda i ett annat land än Sverige, en andel som förväntas stiga i och med en fortsatt hög nettoinvandring de kommande åren. Enligt SCB:s prognoser förväntas nettoinvandringen uppgå till närmare personer år 2020 på nationell nivå, för att sedan sjunka fram till år De nationella prognoserna speglar utvecklingen i Örebro län de senaste åren med ett stigande positivt utrikes flyttnetto. Över den senaste treårsperioden har nettot mellan det antal som invandrar och utvandrar ökat från omkring personer till närmare personer per år. Samtidigt som allt fler invandrar till länet går länet back på flyttningar inom landet. Länets positiva befolkningsutveckling de senaste åren har alltså varit helt beroende av invandringen. Samtidigt är de utrikes föddas generella flyttmönster en av huvudorsakerna till att nettot mellan in- och utflyttningar till övriga landet är negativt. Något som är genomgående för de observationer som gjorts i arbetet med den här rapporten är att utrikes födda är mer benägna att flytta från länet än till, vilket får stora effekter på länets befolkningsutveckling. Den största in- och utflyttningen av utrikes födda invånare sker till och från storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland samt i viss utsträckning till grannlänen. Utbildningsnivån hos de utrikes födda i länet är generellt sett hög och ligger i många fall i paritet med eller över den hos de inrikes födda. Vanligt förekommande utbildningsinriktningar är kopplade till branscher där det råder brist på arbetskraft så som teknik och hälso- och sjukvård. Trots att utbildningsnivån i många fall är hög och motsvarar det som eftersöks på arbetsmarknaden är sysselsättningsgraden (i arbete eller studier) för utrikes födda i länet omkring 60 procent. Motsvarande siffra för inrikes födda är 85 procent. Fördelningen mellan sektorerna där yrkesverksamma utrikes födda är sysselsatta skiljer sig till viss del åt från de inrikes födda. En tydlig skillnad är att utrikes födda i något större utsträckning är verksamma i servicebranscher så som hotell och restaurang och handel, jämfört med inrikes födda. I likhet med inrikes födda kvinnor är de utrikes födda överrepresenterade inom vård och omsorgsyrken. Här visar också statistiken att utrikes födda män arbetar med vård och omsorg i betydligt större utsträckning än de inrikes födda. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 5 (106)

6 När det gäller förutsättningar till utbildning visar statistiken på en tydlig skillnad mellan in- och utrikes födda länsinvånare. Bland 16-åringarna i länet är skillnaden mellan andelen behöriga till gymnasieskolan mycket stor, omkring 40 procentenheter, mellan inrikes och utrikes födda. Även om kvinnor i högre utsträckning når behörighet än män bland de utrikes födda är nivåerna långt under de för inrikes födda. Detsamma gäller för behörighet till högskola där skillnaderna mellan in- och utrikes födda återupprepar sig. Här finns en av de största utmaningarna i länet. Sammanfattningsvis ger den här rapporten en statistisk bild av invandrings- och integrationsläget i Örebro län som ramar in områden där tidigare kända utvecklingsbehov finns, synliggör nya områden med behov av utveckling samt synliggör de oanvända resurser som finns i den växande delen av befolkningen som har utländsk bakgrund. Disposition Rapporten är uppdelad i ett avsnitt per kommun. Inledningsvis följer ett avsnitt som behandlar Örebro län i sin helhet. Detta avsnitt innehåller variabler som inte återfinns i respektive kommunavsnitt. Skillnaderna mellan det regionsövergripande avsnittet och kommunernas beror på att en del av variablerna inte lämpat sig för att bryta ner på de små populationer som uppstår i några av länets mindre kommuner. Varje enskilt avsnitt är uppdelat på tre delkategorier: demografi, sysselsättning och utbildning samt boende och socioekonomi. Alla avsnitt är disponerade på samma sätt och inkluderar samma variabler, förutom ovan nämnda skillnader mellan region och kommunavsnitten. Sist i rapporten finns en variabelbeskrivning. Källor Allt statistiskt material har inhämtats från Region Örebro läns statistikdatabas som tillhandahålls av SCB och som därefter bearbetats. 6 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

7 Örebro län Demografi Befolkningens födelseland Land Finland Irak Somalia Bosnien- Hercegovina Syrien Örebro län har en stor, om än minskade, del av befolkningen med ursprung i Finland. Finnarna invandrade i regel till Sverige och länet under andra hälften av 1900-talet. De övriga fyra vanligaste födelseländerna är Irak, Somalia, Bosnien-Hercegovina och Syrien, länder som drabbats av konflikter de senaste 20 åren vilket föranlett flyktingströmmar. Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 14,01 % Sydostasien Norden Mellanöstern EU28 Sydamerika Nordamerika Östafrika Övriga Afrika Forna Jugoslavien Övriga Europa Av invånarna i Örebro län är 14 procent utrikes födda. De som är födda i EU och Norden utgör 30 procent av populationen därefter följer gruppen Mellanöstern med 25 procent. Grupperna Mellanöstern och Östafrika har kommit att utgöra en större del av den utrikes födda befolkningen de senaste åren. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 7 (106)

8 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Befolkningsökningen i Örebro län beror på ett högt utrikes flyttnetto tillsammans med ett positivt födelsenetto. Inrikes flyttnettot är genomgående negativt de senaste tre åren. Baserat på SCB:s nationella befolkningsprognoser väntas födelsenettot vara fortsatt positivt och ökande. Samtidigt väntas det utrikes flyttnettot stanna på liknande eller högre nivåer över en överskådlig framtid. Inrikes flyttnetto hos utrikes födda år - 6 år 7 år - 15 år 16 år - 19 år 20 år - 25 år 26 år - 64 år Trenden de tre senaste åren visar att utrikes födda flyttar från Örebro län i hög utsträckning. Utflyttningen av utrikes födda orsakar det totalt sett negativa inrikes flyttnettot. Denna statistik ska inte förväxlas med in- och utvandring, utan gäller de som är födda utrikes och flyttar till orter utanför Örebro län. 8 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

9 Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Åldersspridningen hos de invandrade är förhållandevis jämn sett över de senaste fyra åren. Merparten av de som invandrar till Örebro län är i arbetsför ålder. Få äldre invandrar till länet. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 9 (106)

10 Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 6 4% 9% 17% 23% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till övr. landet % Ej folkbokförd Statistiken avser de utrikes födda som haft någon av kommunerna i Örebro län som första folkbokföringsort under åren respektive Från att närmare 75 procent av de som invandrat bott kvar i sin första folkbokföringsort sjönk andelen till 65 procent den följande treårsperioden. Av de som flyttar från sin första folkbokföringsort i länet inom tre år flyttar flest till orter utanför länet. Följdflyttningar hos nyinvandrade Inflyttade till Region Örebro län i antal Digrammet visar de som invandrat till Sverige under åren respektive och som sedan flyttat till Örebro län från sin första folkbokföringsort. Statistiken visar på störst inflyttning från storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland samt grannlänen. Ett större antal har också valt att flytta hit från Norrbotten de senaste sex åren. 10 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

11 Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår 10 92% 89% % 5 49% 52% 5 46% 41% 47% 4 31% 22% 19% Inrikes födda Män Kvinnor I förhållande till inrikes födda är de utrikes födda sysselsatta i betydligt lägre utsträckning. Sett till samtliga invandringsår är kvinnor i lägre andel sysselsatta än män var cirka två av tio sysselsatta under samma år som de fick permanent uppehållstillstånd i Sverige. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 11 (106)

12 Vanligaste utbildningsinriktning hos utrikes födda respektive inrikes födda år i andel av de utbildade Män Utrikes födda Inrikes födda Utbildning Andel Utbildning Andel Bred, generell utbildning 42,98 % Teknik och teknisk industri 29,87 % Teknik och teknisk industri 20,61 % Bred, generell utbildning 27,27 % Företagsekonomi, handel och administration 6,18 % Samhällsbyggnad och byggnadsteknik Hälso- och sjukvård 5,27 % Företagsekonomi, handel och administration Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 8,58 % 7,83 % 3,08 % Pedagogik och lärarutbildning 3,83 % Bland de fem vanligaste utbildningsinriktningarna hos män i länet återfinns fyra hos både in- och utrikesfödda. Hälso- och sjukvårdsutbildningar tillhör de fem vanligaste inriktningarna hos de utrikes födda männen, hos de inrikes födda tar pedagogisk utbildningsinriktning plats bland de fem vanligaste. Vanligast för utrikes födda är breda och generella utbildningar, hos inrikes födda är utbildning inom teknik och teknisk industri vanligast. Kvinnor Utrikes födda Inrikes födda Utbildning Andel Utbildning Andel Bred, generell utbildning 40,78 % Hälso- och sjukvård 15,85 % Företagsekonomi, handel och administration 10,43 % Bred, generell utbildning 24,82 % Hälso- och sjukvård 18,43 % Företagsekonomi, handel och administration 14,10 % Pedagogik och lärarutbildning 6,48 % Pedagogik och lärarutbildning 10,62 % Personliga tjänster 4,74 % Socialt arbete och omsorg 7,59 % De vanligaste utbildningsinriktningarna hos utrikes respektive inrikes födda kvinnor i länet är identiska sett till de fyra vanligaste, därefter skiljer sig den femte vanligaste utbildningsinriktningen åt. Bland de utrikes födda tillhör personliga tjänster de fem vanligaste och hos inrikes födda är socialt arbete och omsorg den femte vanligast. 12 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

13 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen Utrikes födda män Inrikes födda män 2 21% 12% 11% 11% 9% 2 24% 14% 14% 7% 6% Tillverkning är den vanligaste sysselsättningssektorn för såväl utrikes som inrikes födda män i länet, därefter skiljer sig de vanligaste sektorerna åt. Bland utrikes födda män står servicesektorn för 34 procent av sysselsättningen, jämfört med de inrikes födda är denna siffra högre. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor % 14% 8% 7% 6% % 11% 8% 7% Kvinnor i länet är dominerande i vård- och omsorgsyrken, detta gäller såväl för utrikes som inrikes födda. Närmare var fjärde utrikes född kvinna i länet är sysselsatt inom vård och omsorg. Motsvarande siffra för inrikes födda är var tredje. Den näst vanligaste sysselsättningssektorn är utbildning för både inrikes och utrikes födda. Till skillnad från utrikes födda män tillhör yrken inom offentlig förvaltning de fem vanligaste för kvinnor. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 13 (106)

14 Högsta utbildningsnivå hos utrikes födda efter födelseregion 2014 Män Gymnasial % 37% 29% 29% 28% 28% 24% 23% 23% Eftergymnasial % 3 29% 2 24% 23% 14% 12% 11% Sammantaget är utbildningsnivån lägst hos de utrikes födda männen från Östafrika och Sydostasien, gruppen Norden ligger dock i paritet med dessa två avseende eftergymnasial utbildning. De grupper som har högst utbildning är Nord- och Sydamerika. Även gruppen Övriga Afrika har en betydande andel högutbildade. 14 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

15 Högsta utbildningsnivå hos utrikes födda efter födelseregion 2014 Kvinnor Gymnasial % 34% 33% 32% 28% % 22% 19% 19% Eftergymnasial % 43% 38% 33% 2 23% 23% 19% 6% Utrikes födda kvinnor är generellt sett högutbildade i något högre utsträckning än de utrikes födda männen. I likhet med männen tillhör kvinnor födda på de amerikanska kontintenterna de mest högutbildade. Grupperna Sydostasien och Östafrika har lägst andel med gymnasium eller högskola som höst avslutade utbildning. Kvinnor från Östafrika är den grupp som har absolut lägst andel högutbildade. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 15 (106)

16 Andelen 16-åringar behöriga till gymnasieskolan % 87% 86% 72% 42% 29% Inr. födda män Inr. födda kvinnor Inr. födda m. utrikes föräldrar män Inr. födda m. utrikes föräldrar kvinnor Utr. födda män Utr. födda kvinnor En jämförelse av behöriga till gymnasieskolan nedbrutet i ursprung och kön visar att kvinnor i högre utsträckning än män når behörighet. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är tydlig, där betydligt färre utrikes födda når behörighet. I en jämförelse mellan inrikes födda och de som är inrikes födda med utrikes födda föräldrar är skillnaderna mindre, särskilt mellan kvinnor. Andelen 19-åringar behöriga till högskolan % 41% 41% 24% Inr. födda män Inr. födda kvinnor Inr. födda m. utrikes föräldrar män Inr. födda m. utrikes föräldrar kvinnor Utr. födda män Utr. födda kvinnor Skillnaderna i vilka som når behörighet till högskolan är stora. Statistiken är baserad på de som fyllde 19 år under 2014, det år då de flesta går ut gymnasieskolan. Kvinnor oavsett bakgrund når i större utsträckning behörighet till högskolan än män. De utrikes födda 19-åringarna når i betydligt lägre utsträckning behörighet än både inrikes födda och de som är inrikes födda med utrikes födda föräldrar. Värt att notera är att statistiken inkluderar utrikes födda oavsett vistelsetid i landet. Förutsättningarna inom populationen kan därför variera kraftigt. 16 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

17 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 14,0 13, 12,0 10,0 8,0 7,08% 6,0 4,0 2,0 2,82% 2,71% 0,0 Män Kvinnor Utrikes födda Inrikes födda Det är betydligt vanligare att utrikes födda kvinnor är ensamstående föräldrar än inrikes födda. Andelen ensamstående utrikes födda är över sex procentenheter större än motsvarande andel för inrikes födda. Bland män är skillnaden mellan in- och utrikes födda liten. Män är dessutom ensamstående förälder i betydligt lägre utsträckning än kvinnor. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 17 (106)

18 Boendeform % 6 28% 27% 12% 2% 2% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda I en jämförelse mellan inrikes och utrikes födda och deras boendeformer framgår det att utrikes födda är överrepresenterade i flerbostadshus samtidigt som inrikes födda i större utsträckning bor i småhus. Sett till de boende i bostadsrättsföreningar är skillnaden mindre. 18 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

19 Askersunds kommun Från vänster: Cees, Femke, Nynke, Niels och Hilde Groenewegen framför växthuset i Karintorp. Foto: Erik Gunnarsson, Bild & Kultur Skyllberg Familjen Groenewegen lämnade Holland för att ta över Karintorps tomatodling. Nu bor de i ett rött hus med vita knutar i Karintorp utanför Åsbro. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 19 (106)

20 Demografi Befolkningens födelseland Land Finland Tyskland Syrien Norge Thailand Askersunds kommun har i likhet med övriga landet sett en stor ökning av invånare med ursprung i Syrien de senaste åren. Den största ursprungsgruppen är dock finländare som mestadels invandrade under 1960 och 70-talen. Under 2000-talet har inflyttningen av människor med ursprung i Tyskland och Norge gjort att de tillhör de vanligaste ursprungsländerna bland kommunens utrikes födda. Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 6,66 % Sydostasien Sydamerika Nordamerika Mellanöstern Norden Östafrika Övriga Afrika EU28 Övriga Europa Forna Jugoslavien Utrikes födda utgör 6,66 procent av den totala befolkningen i Askersunds kommun vilket är under länsnivån på 14 procent. Större delen av den utrikes födda befolkningen utgörs av människor med ursprung i Europa. Gruppen med ursprung i Mellanöstern har ökat som en följd av den större invandringen från Syrien. 20 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

21 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Över treårsperioden tappar Askersunds kommun 18 invånare, detta trots ett växande positivt utrikes flyttnetto. Mellan 2012 och 2014 mångdubblades det positiva utrikes flyttnettot, samtidigt var utflyttningen från kommunen betydligt större än inflyttningen två av de tre senaste åren. Sedan våren 2002 har Askersunds kommun delat ut pallar till de barn i kommunen som fötts eller adopterats året innan. Foto: Henrik Olofsson Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 21 (106)

22 Flyttnetto hos utrikes födda Länet Landet år 7-15 år år år år Utbrutet visar det inrikes flyttnettot för utrikes födda, det vill säga förhållandet mellan det antal utrikes födda som flyttar in respektive ut från kommunen, att fler utrikes födda väljer att flytta från kommunen än till. Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Större delen av de som invandrat till kommunen de tre senaste åren är i vuxen ålder. I de yngre åldrarna är det vanligaste åldersspannet 7-15 år. I den äldre ålderskategorin över 65 år är det liten eller ingen invandring de senaste åren till kommunen. 22 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

23 Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 36% 4% 18% 4 8% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till övr. landet 1% Ej folkbokförd Mellan de två treårsperioderna minskade andelen nyinvandrade som bodde kvar i kommunen kraftigt. Från att närmare åtta av tio bodde kvar i kommunen 2011 minskade det till knappt fyra av tio Av de som lämnar kommunen flyttade en allt större andel till orter utanför länet jämfört med perioden Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår % 87% 83% 7 67% 6 57% 38% 4 6% 7% Inrikes födda Män Kvinnor Avseende sysselsättning i arbete och studier ligger Askersund över länsnivån i sex årgångar av tio. Det är speciellt andelen sysselsatta män som är högt i förhållande till länsnivån. Samtidigt är andelen sysselsatta kvinnor lägre sett till tre av fem invandringsår. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 23 (106)

24 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen Utrikes födda män Inrikes födda män 2 7% 7% % 12% 9% 8% Den största andelen utrikes födda män i Askersunds kommun arbetar inom tillverkning och handelssektorerna. I förhållande till länet är jordbruk, jakt och jordbrukssektorn samt utvinning av mineral vanligare sektorer för sysselsättning. Bland utrikes födda män tillhör jordbruk, jakt och skogsbruk de vanligaste sektorerna vilket inte är fallet för inrikes födda. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor 2 24% 13% 11% 9% 8% 2 29% 11% I likhet med länet i övrigt är vård och omsorgssektorn även den vanligaste bland utrikes födda kvinnor i Askersunds kommun. Det är däremot en något högre andel inrikes födda kvinnor som arbetar med vård och omsorg, vilket skiljer sig från en del kommuner i övriga länet. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda i en jämförelse av de vanligaste sysselsättningssektorerna består i att utrikes födda i större utsträckning är sysselsatta inom hotell och restaurang. 24 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

25 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,69% Män 2,47% 7,59% Kvinnor 6,36% Utrikes Inrikes Andel ensamstående föräldrar bland de utrikes födda ligger på liknande nivåer som länet avseende män, andelen ensamstående kvinnor är dock betydligt lägre i Askersunds kommun än i länet. Boendeform % 3 17% 4% 3% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda I förhållande till länet bor fler utrikes födda i småhus och en lägre andel i flerbostadshus i Askerunds kommun. Få bor i bostadsrätter och det är också i den boendeformen som de minsta skillnaderna mellan in- och utrikesfödda återfinns. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 25 (106)

26 Degerfors kommun Trädgården är det stora intresset för Esko och Kaarina Töyrylä. Esko och Kaarina Töyrylä kom till Sverige 1960 respektive Båda var efterfrågade och fick arbete dagen efter ankomst. De träffades i Borås där Kaarina var sömmerska och Esko var plåtslagare/svetsare flyttade de till Degerfors då de ville bo på en mindre ort som inte var så stökig. Trädgården med 1500 perenner och bortåt 300 olika träd och buskar har gjort Esko och Kaarina till kända ansikten i regionen. Regelbundet tar de emot busslaster med besökare som kommer för att se på olika växter. Trädgården är ett gemensamt intresse. Esko är sedan 17 år ordförande i Degerfors Trädgårdsförening där han leder studiecirklar i trädgårdsskötsel och Kaarina är kassör i föreningen sedan 12 år tillbaka. - Oj vad mycket vänner och bekanta vi fått genom föreningen. Degerfors har gett oss mycket livskvalitet säger de båda. 26 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

27 Demografi Befolkningens födelseland Land Finland Thailand Eritrea Jugoslavien Danmark Den utrikes födda befolkningen i Degerfors kommun har till stor del Finland som födelseland, något som bottnar i en betydande invandring under 1900-talets andra hälft. Grupperna med Eritrea och Thailand som födelseland är de som ökade mest under treårsperioden, Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 12,64 % Sydostasien Mellanöstern Norden Sydamerika Nordamerika Östafrika Övriga Afrika EU28 Övriga Europa Forna Jugoslavien Andelen utrikes födda av Degerfors befolkning ligger strax under länsnivån (14 procent). Mer än hälften av de utrikes födda har sitt ursprung i ett europeiskt land. Andelen födda i Östafrika står för den största ökningen i likhet med flera andra kommuner. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 27 (106)

28 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto I motsats till flera andra kommuner i länet har Degerfors visat på ett positivt inrikes flyttenetto de senaste två åren. Samtidigt har kommunen ett negativt födelsenetto. Att det positiva utrikes flyttnettot nästintill halverats de senaste två åren jämfört med 2012 bidrar till att befolkningen totalt sett har minskat under perioden. Flyttnetto hos utrikes födda Länet Landet år 7-15 år år år år Tittar man på de utrikes föddas flyttrörelser in och ut från Degerfors kommun till övriga landet ser man att inflyttningen av utrikes födda är en starkt bidragande orsak till det positiva inrikes flyttnettot för kommunen. 28 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

29 Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Bland de som invandrade var åldersspridningen förhållandevis jämn. Under 2014 ökade delen invandrare i vuxen ålder. I de yngre åldrarna är åldersspannet år vanligast. Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 81% 3% 11% 9% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till övr. landet 6% 6% 3% Ej folkbokförd I jämförelse med flera andra av länets kommuner väljer nyinvandrade att stanna kvar i Degerfors i större utsträckning, efter tre år bor fyra av fem kvar i kommunen. Degerfors kommun har en förhållandevis liten följdflyttning till både övriga länet och landet. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 29 (106)

30 Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår % 86% % 5 47% 46% 38% 4 31% 33% 23% 26% 13% 6% Inrikes födda Män Kvinnor Nyligen invandrade i Degerfors kommun är i lägre grad sysselsatta jämfört med länsnivån. I två av tio fall är andelen sysselsatta högre än länsnivån. Andelen utrikes födda män ligger närmare den generella nivån i länet än kvinnor, som i betydligt lägre grad är sysselsatta jämfört med länsnivån. 30 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

31 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen Utrikes födda män Inrikes födda män % 9% % 14% 9% En betydande del av de utrikes födda männen i Degerfors kommun som har sysselsättning i form av arbete är verksamma inom tillverkningssektorn. Denna andel är densamma som för inrikes födda män. Det är vanligare att utrikes födda män arbetar inom servicebranscher så som hotell och restaurang samt vård och omsorg än inrikes födda. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor % 14% 13% 9% % 14% 11% 9% Vård och omsorgssektorn är den vanligaste sysselsättningssektorn får såväl inrikes som utrikes födda kvinnor. I förhållande till den stora andel män som är verksamma inom tillverkningssektorn är andelen kvinnor i denna sektor låg. Bland utrikes födda är hotell och restaurangsektorn bland de vanligaste. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 31 (106)

32 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 14,0 12,0 12, 10,0 8,0 7,8 6,0 4,0 2,0 2,33% 3,0 0,0 Män Kvinnor Utrikes Inrikes Både utrikes födda kvinnor och män är i något mindre utsträckning ensamstående föräldrar än i länet som helhet. Däremot är utrikes födda kvinnor ensamstående föräldrar i betydligt högre utsträckning än inrikes födda. Boendeform % 57% 36% 7% 2% 2% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda Utrikes födda i Degerfors kommun är i något större utsträckning boende i småhus än flera andra kommuner i länet. Avseende boendeformen flerbostadshus är de utrikes födda överrepresenterade i förhållande till inrikes födda. Få bor i bostadsrätt i kommunen vilket gör skillnaderna mellan in- och utrikes födda liten. 32 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

33 Hallsbergs kommun Uran, Sahit och Neron Zeka flyttade alla med när postterminalen flyttade från Karlstad till Hallsberg. Neron Zeka bor i en hyresrätt i centrala Hallsberg tillsammans med sin fru, dotter och sin mamma. Han är maskinoperatör och jobbar som reklambladare på Postnord. - Min familj kom 1999 från Kosovo först till Säffle och sedan till Karlstad. Min pappa Sahit jobbade på Posten och inbjöd mig till en pingisturnering som de arrangerade. Jag var ganska duktig på pingis så jag kom och tittade och spelade lite. Strax efteråt hade de mycket att göra och jag hoppade in några dagar. Jag trivdes och blev kvar. Min brorsa Uran hjälpte också till ibland. När Karlstads terminal stängde ner flyttade de till Hallsberg och fick jobb alla tre. - Jag är stolt och trivs över mitt jobb på Postnord. Det var lite tufft att flytta från Karlstad till Hallsberg, vi var bara ett par stycken som flyttade med företaget. Nu trivs jag mer och mer i. Jag hade tur som fick en bra lägenhet för det är svårt att få större lägenheter här. - På fritiden är jag ledsagare åt en kille. Det har blivit ett sätt att umgås. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 33 (106)

34 Demografi Befolkningens födelseland Land Irak Finland Myanmar Bosnien/Hercegovina Thailand Den största gruppen utrikes födda utgörs av de med bakgrund i Irak och Finland. I kommunen finns också en större grupp med ursprung i Sydostasien. Inget av de fem vanligaste födelseländerna har ökat i någon större utsträckning de senaste åren, istället har en viss minskning skett. Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 11,11 % Sydostasien Norden EU28 Mellanöstern Östafrika Sydamerika Nordamerika Övriga Europa Övriga Afrika Forna Jugoslavien Drygt 11 procent av invånarna i Hallsbergs kommun är födda i utlandet (14 procent i länet). Mellanöstern utgör den största ursprungsgruppen i Hallsbergs kommun, detta till stor del på grund av den del av befolkningen som är född i Irak. Europeiska länder står för knappt hälften av alla utrikes födda. 34 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

35 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Det positiva utrikes flyttnettot gör att kommunen också har en totalt sett positiv befolkningsutveckling sett över treårsperioden, Om in- och utvandringen exkluderas slutar kommunen på -122 invånare över treårsperioden. Flyttnetto hos utrikes födda Länet Landet år 7-15 år år år år Det inrikes flyttnettot hos utrikes födda i Hallsbergs kommun har varit förhållandevis jämt över treårsperioden. Under 2014 ökade inflyttningen av utrikes födda från övriga landet i förhållande till utflyttningen. Till skillnad från flera andra kommuner i landet har Hallsbergs kommun en större inflyttning av utrikes födda än utflyttning. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 35 (106)

36 Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Åldersspridningen hos de utrikes födda följer ett liknande mönster i Hallsbergs kommun som i övriga länet. Flest invandrar i vuxen ålder samtidigt som få äldre invandrar och antalet unga ligger på en jämnare nivå. Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 7 13% 7% 3% 3% 3% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till landet Ej folkbokförd Nyinvandrade utrikes födda stannar kvar i Hallsbergs kommun i något större utsträckning än i länet generellt. En större andel valde att flytta till en annan kommun i länet under den senaste treårsperioden. De som flyttar från kommunen kort efter invandring gör det i större utsträckning till orter utanför länet än inom. 36 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

37 Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår % 86% 59% % 41% 4 27% 19% Inrikes födda Män Kvinnor Sysselsättningsgraden för både män och kvinnor ligger över länsnivån för de som invandrat under 2009 och Andelen kvinnor som invandrade nämnda åren och som var i sysselsättning översteg andelen sysselsatta män vilket är ovanligt. De som invandrat är dock i lägre utsträckning sysselsatta än den generella nivån i länet. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 37 (106)

38 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen 3 2 Utrikes födda män 33% 13% 9% 9% 8% 3 2 Inrikes födda män 24% 16% 16% 14% Vanligaste arbetssektorn för utrikes födda män i Hallsbergs kommun är tillverkning följt av handel. Cirka sju av tio utrikes födda i kommunen är sysselsatta i någon av de fem vanligaste sektorerna. De vanligaste sysselsättningssektorerna är liknande för in- och utrikesfödda även om fördelningen mellan dem ser något annorlunda ut. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor % 11% 8% 7% % 17% 13% 8% Utrikes födda kvinnor i Hallsbergs kommun arbetar i stor utsträckning i vård och omsorgsrelaterade yrken vilket speglar bilden för övriga länet och för inrikes födda kvinnor. Över hälften av de utrikes födda kvinnorna är sysselsatta i någon av de fem vanligaste sektorerna. 38 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

39 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,14% Män 3,04% 8,76% Kvinnor 7,93% Utrikes Inrikes Hallsbergs kommun har en betydligt lägre del ensamstående mammor jämfört med länet generellt samtidigt som andelen ensamstående pappor är något högre. I likhet med länet i övrigt är kvinnor ensamstående föräldrar i betydligt högre utsträckning än män oavsett bakgrund. Boendeform % 51% 44% 19% 4% 6% 1% 2% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda Hälften av de utrikes födda i Hallsbergs kommun bor i flerbostadshus vilket kan jämföras med de inrikes födda där endast två av tio bor i flerbostadshus. Förhållandevis få bor i bostadsrätter i kommunen sett till både in- och utrikesfödda. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 39 (106)

40 Hällefors kommun Marlina Ibrahim Marlina Ibrahim kom till Hällefors för 15 år sedan. Hon bor här med sin man Abdul Rahman och deras fem barn, Rahmatillah, Ainul Marziah, Abdul Khalid, Abu Syawal och Muhammad Nasir. Innan familjen kom till Sverige bodde de i Malaysia i tio år efter att ha flytt från oroligheter i Acehprovinsen i Indonesien. Jag jobbar på Hällefors folkhögskola som assistent och lokalvårdare. Mina arbetskamrater är bra och jag trivs. Marlina uppskattar Hällefors fina natur och hon går gärna ut i skogen och plockar svamp. Min son Abu Syawal spelar fotboll och mina barn tycker om att bada här på sommaren. 40 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

41 Demografi Befolkningens födelseland Land Finland Somalia Tyskland Nederländerna Norge I likhet med flertalet andra kommuner i länet har Hällefors en stor grupp invånare med ursprung i Finland. Sedan 2012 har kommunen haft en ökning av invånare med Somalia som födelseland. Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 16,81 % Sydostasien Mellanöstern Sydamerika Norden Nordamerika Östafrika Övriga Afrika EU28 Övriga Europa Forna Jugoslavien Knappt 17 procent av kommunens invånare har sitt ursprung i ett annat land (14 procent i länet). Merparten är födda i ett annat europeiskt land, därefter är Östafrika det vanligaste ursprunget. I kommunen finns två förhållandevis stora grupper med Tyskland och Nederländerna som födelseland. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 41 (106)

42 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Hällefors har för perioden genomgående negativt inrikes flyttnetto och födelsenetto som tillsammans bidrar till ett tapp på närmare 500 invånare. I och med ett positivt utrikes flyttnetto begränsas det totala tappet i befolkning till omkring 200 invånare. Flyttnetto hos utrikes födda Länet Landet år 7-15 år år år år En betydande del av det negativa inrikes flyttnettot beror på att utrikes födda väljer att flytta ifrån kommunen. År 2013 var flyttnettot för utrikes födda -57 personer och det totala inrikes flyttnettot för kommunen -59 personer. 42 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

43 Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Diagrammet över åldersspridning visar att en större del av de som invandrar till kommunen är i åldrarna år. De förhållandevis låga talen för åren beror på den stora utflyttningen av utrikes födda från kommunen. Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 51% 3% 11% 2 36% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till övr. landet % Ej folkbokförd Diagrammet över följdflyttningar hos nyinvandrade bekräftar bilden av den betydande utflyttningen av utrikes födda från kommunen. Under treårsperioden valde knappt hälften av de nyinvandrade att lämna kommunen kort tid efter inflyttning. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 43 (106)

44 Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår % 84% 78% 67% 58% % 14% 14% Inrikes födda Män Kvinnor I jämförelse med länet i stort är sysselsättningsgraden betydligt mer varierande i Hällefors kommun. De två invandringsår som särskilt sticker ut är 2010 och Gruppen invandrade 2010 har en i jämförelse hög sysselsättningsgrad samtidigt som den grupp som invandrade 2012 har en låg andel sysselsatta. 44 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

45 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen Utrikes födda män 11% 9% 8% 6% 6% Inrikes födda män 38% 13% 6% Yrken inom tillverkning är de vanligaste hos utrikes födda män i Hällefors kommun, därefter följer byggverksamhet och hotell och restaurang. Drygt 75 procent av de yrkesverksamma utrikes födda männen arbetar i de sex vanligaste sektorerna. Hotell och restaurangsektorn tillhör de vanligaste sektorerna bland utrikes födda vilket den inte gör för inrikes födda. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor % 13% 7% % 17% 7% Närmare hälften av de utrikes födda kvinnorna i kommunen arbetar med vård och omsorgsrelaterade yrken, andelen är knappt tio procentenheter högre än för länet i stort. De två största sektorerna sysselsätter ensamma närmare sex av tio personer i populationen. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 45 (106)

46 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 14,0 12,0 10,0 10,43% 8,0 6,0 6,39% 4,0 2,0 2,32% 2,74% 0,0 Män Kvinnor Utrikes Inrikes Hällefors har en något lägre andel ensamstående föräldrar födda i utlandet jämfört med länet i stort. Knappt en procentenhet färre kvinnor är ensamstående föräldrar i kommunen jämfört med hur det ser ut i Örebro län. Boendeform % 48% 39% 11% 3% 2% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda I likhet med flera andra kommuner i länet är utrikes födda överrepresenterade i flerbostadshus jämfört med inrikes födda. En större andel utrikes födda bor i småhus jämfört med den generella nivån i länet. 46 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

47 Karlskoga kommun Maria Åström med sin dotter Alice. Maria Åström var fem månader när hon kom från Colombia till Sverige och adoptivföräldrarna Degerfors. Nu bor hon med sin dotter i ett radhus i Karlskoga. - Jag trivs för att det är en lagom stor stad för en barnfamilj att växa upp i och för att det är nära till större städer utan att själv behöva flytta dit, säger Maria. Just nu studerar Maria sista året på Örebro Universitets grundlärarprogram för årskurserna När jag kan hoppar jag in och arbetar som lärarvikarie inom skola. Min fritid ägnar jag på Crossfit Karlskoga där jag tränar men även coachar andra. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 47 (106)

48 Demografi Befolkningens födelseland Land Finland Vietnam Somalia Irak Bosnien En betydande del av den utrikes födda delen av befolkningen i Karlskoga kommun utgörs av invånare med Finland som födelseland. Den största ökningen står gruppen med födelseland Somalia för, vilken nästintill fördubblades mellan 2012 och Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 13,88 % Sydostasien Norden Mellanöstern EU28 Sydamerika Nordamerika Östafrika Övriga Afrika Övriga Europa Forna Jugoslavien De utrikes födda utgör knappt 14 procent av befolkningen i Karlskoga kommun, samma nivå som i länet som helhet. Den största delen är födda i ett europeiskt land samtidigt som gruppen med de födda i Östafrika ökar mest. 48 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

49 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Karlskoga kommun har ett förhållandevis stort positivt utrikes flyttnetto vilket medför en positiv befolkningsutveckling över den observerade treårsperioden. Det senaste året bidrog dock en stor förändring i det inrikes flyttnettot till att befolkningen ökade. Flyttnetto hos utrikes födda Länet Landet år 7-15 år år år år Till skillnad från flera andra kommuner i länet uppvisar Karlskoga kommun ett positivt inrikes flyttnetto hos den utrikesfödda delen av befolkningen. Under 2014 flyttade fler utrikes födda till kommunen än de två föregående åren, något som bidrar till ett positivt generellt inrikes flyttnetto. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 49 (106)

50 Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Åldersspridningen liknar den för länet i stort. Tonvikten ligger hos gruppen i åldrarna år även om Karlskoga kommun har sett en större invandring i åldrarna 7-15 år. 50 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

51 Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 6% 3% I jämförelse med andra kommuner väljer en större andel nyinvandrade att stanna kvar i Karlskoga kommun. Jämfört med den tidigare treårsperioden ökade dessutom den andel 21% 14% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till övr. landet som bor kvar i kommunen vilket skiljer Karlskoga från flera andra kommuner. 3% 1% Ej folkbokförd Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår % % 5 48% 4 44% 4 31% 31% 28% 24% 13% Inrikes födda Män Kvinnor Sysselsättningsgraden hos utrikes födda boendes i Karlskoga kommun liknar i flera avseenden länet i stort. Även om en lägre andel är sysselsatta i merparten av fallen så skiljer det i flera fall bara ett fåtal procentenheter från länet. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 51 (106)

52 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen Utrikes födda män Inrikes födda män % 9% 8% 8% % 11% 11% 7% I likhet med länet i stort är flest utrikes födda män sysselsatta inom tillverkningssektorn. Därefter följer fyra sektorer med liknande andel sysselsatta. 66 procent av populationen är sysselsatta i någon av de fem vanligaste sektorerna. Vård och omsorg samt hotell och restaurang tillhör de vanligaste sektorerna bland utrikes födda vilket det inte gör för inrikes födda. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor % 12% 9% 7% % 14% 13% Karlskoga har en större andel utrikes födda kvinnor som är sysselsatta inom tillverkningssektorn vilket speglar arbetsmarknaden i kommunen. Den vanligaste sektorn för utrikes födda kvinnor är i likhet med andra kommuner och länet vård och omsorg. 52 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

53 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 14,0 12,73% 12,0 10,0 8,0 7,2 6,0 4,0 2,0 3,78% 2,97% 0,0 Män Kvinnor Utrikes Inrikes Andelen ensamstående föräldrar i Karlskoga kommun ligger i partitet med länsnivån. Det som avviker något är andelen ensamstående utrikes födda pappor som är cirka en procentenhet högre än länsnivån. Boendeform % 4 34% 24% 16% 2% 2% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda Fyra av tio utrikes födda i Karlskoga kommun bor i flerbostadshus vilket är lägre än motsvarande andel för länet. Samtidigt bor fler utrikes födda i småhus och en betydligt högre andel i bostadsrätter jämfört med länet. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 53 (106)

54 Kumla kommun Tarietou Ouro-Loga och Ouro-Nimini Esso utanför sitt hus i Kumla. Tarietou Ouro-Loga och Ouro-Nimini Esso är från Togo. De bor i Kumla och driver företaget Taria Städ och Hemtjänst I företaget finns fem anställda, alla invandrare. - Jag har bott på flyktingförläggning i Köpingsvik på Öland, Alvesta och på Gotland, berättar Ouro. Innan vi köpte hus i Kumla bodde vår familj i Örebro. Vi har fem barn, två pojkar och tre tjejer. Två döttrar bor fortfarande hemma. - Kumla är fin och en härlig stad. Vi trivs jätte bra i Kumla. På fritiden umgås vi med vänner och gör något roligt med barnen. Det bästa sätt att lära sig någonting nytt i Sverige och integrera sig i det svenska samhället är att umgås med svenskar. 54 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Karlskoga och Degerfors Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Juni 2015 Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Josefin Edström Josefin Edström och Saco 2015 ISBN: 978-91-88019-07-3 www.saco.se Förord Saco har under många

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Presentation av rapporten Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro Rapporten presenterades för arbetsgivare, pp p g, utbildningsmäklare

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045. Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik

Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045. Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik Befolkningsprognoser Stockholms län 2013 2022/2045 Rikard Gard Anders Karlsson Enheten för befolkningsstatistik Översikt ets prognoser Länsprognos 2013 2022 Länsprognos 2013 2045 Alternativa prognoser

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1)

Inrikes omflyttning. www.scb.se. Från glesbygd till tätortssamhälle 1) Inrikes omflyttning Under 2010 registrerades i genomsnitt 3 607 flyttningar per dag hos Skatteverket. Totalt flyttade 1 156 563 personer under året vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. 139

Läs mer

Perspektiv Helsingborg

Perspektiv Helsingborg Sta s k om Helsingborg och dess omvärld Nr 2: 214 Perspektiv Helsingborg Fly ningar 213 Totalt fly ade 1 % av Helsingborgs befolkning, över 14 personer, ut från eller in ll staden. Det högsta totala fly

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta

Örebro läns kompetenskarta Delrapport Örebro läns kompetenskarta en kartläggning av kompetensnivån i Örebro län November 2011 Karsten Lundequist Örebro läns kompetenskarta en kartläggning av kompetensnivån i Örebro län Dnr: 11 105

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Invandringen till Sverige

Invandringen till Sverige Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU www.sskkii.gu.se/projects/eiw/ www.eiworkplace.net Innehåll Bakgrund 1950 1970

Läs mer

Invandrare i Örebro län Mobilitet och integration på arbetsmarknaden 1990 2005

Invandrare i Örebro län Mobilitet och integration på arbetsmarknaden 1990 2005 Rapport 2009:06 Invandrare i Örebro län Mobilitet och integration på arbetsmarknaden 1990 2005 Maj 2009 Max Jakobsson Invandrare i Örebro län Mobilitet och integration på arbetsmarknaden 1990 2005 Max

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2013-2017. Kommunprognos. Sammanfattning 1(7) Befolkningsprognos för åren 2013-2017 Kommunprognos Sammanfattning Prognosen antar att de tre senaste årens mönster kan vara vägledande för hur utvecklingen blir de fem kommande åren. Befolkningsprognosen

Läs mer

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll?

Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Bortfall i folkhälsoenkäter Spelar det någon roll? Rapport: Artikel: Margareta Lindén-Boström and Carina Persson A selective follow-up study on a public health survey Eur J Public Health ckr193 first published

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Barnfamiljernas flyttningar. Presentation 2013-10-07 Thomas Niedomysl och Jan Amcoff

Barnfamiljernas flyttningar. Presentation 2013-10-07 Thomas Niedomysl och Jan Amcoff Barnfamiljernas flyttningar Presentation 2013-10-07 Thomas Niedomysl och Jan Amcoff Rapportens syfte Fördjupa kunskaperna om barnfamiljers flyttningar till, från & inom AB län som stöd till prognosarbetet

Läs mer

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011

om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2011 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2011, men även en del jämförelser

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Arbetsmarknadsrapport 2012

Arbetsmarknadsrapport 2012 Procent Arbetsmarknadsrapport 2012 1,8 1,6 1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2 Ersättningstagare mars 2011 mars 2012 Arbetslösheten bland Juseks medlemmar är fortsatt låg. I mars 2012 var den 1,2 procent och därmed

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning?

Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? PM Sida: 1 av 13 Datum: 2014-11-26 Utbildningsexplosion i befolkningen men får akademikerna arbete i nivå med sin utbildning? Arbetsförmedlingen Linda Pärlemo Sida: 2 av 13 Innehåll Sammanfattning... 3

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05

Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 UF 19 SM 0601 Utländsk bakgrund för studerande i grundutbildning och forskarutbildning 2004/05 Undergraduate students and postgraduate students with foreign background 2004/05 I korta drag Andelen nybörjare

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012

Statistik. om Stockholm. Befolkning Befolkningsöversikt 2012 Statistik om Stockholm Befolkning Befolkningsöversikt 2012 FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt under 2012, men även en del jämförelser

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster

Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster Rapport 2008:03 Är Örebroregionen attraktiv för ungdomar? En långtidsstudie om ungdomars flyttmönster Maj 2008 Fredrik Eliasson Innehållsförteckning Inledning... 3 Några utgångspunkter... 4 Datamaterial...

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305

ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013. Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANALYS AV NÄRINGSLIVET I ÖREBRO KOMMUN 2008-2013 Jan Fineman Håkan Wolgast Magnus Johansson 20150305 ANDRA BOLAGSFORMER REGION ÖREBRO 2 2015-03-06 BISNODE 2015 ANDRA BOLAGSFORMER LÄNET Länet som helhet

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Omflyttningens demografi

Omflyttningens demografi Efterkrigstidens invandring och utvandring 49 Omflyttningens demografi Det är som regel unga människor som flyttar. Under etableringsfasen i livet är det vanligast att flytta d.v.s. från den åldern då

Läs mer

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv

Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Rapport: Behov av hälso- och sjukvård i Norrbottens län utifrån ett befolkningsperspektiv Syfte: Rapporten är en beskrivande sammanställning och innefattar jämförelser på riks/läns- och kommunnivå (2013).

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL-JULI 2015 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV UTVECKLING GÄVLEBORG - en rapport över hur befolkning-, arbetsmarknad-, kompetens-, näringsliv- och konjunkturläget

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv

INTEGRATION: RAPPORT 3. Integration. ett regionalt perspektiv INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration ett regionalt perspektiv Omslagsbilden: Kartan återkommer inne i boken och visar andelen utrikes födda i de 72 FA-regionerna år 2008. INTEGRATION: RAPPORT 3 Integration

Läs mer

Vuxnas deltagande i utbildning

Vuxnas deltagande i utbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Vuxnas deltagande i 18 Vuxnas deltagande i Innehåll Fakta om statistiken... 372 Kommentarer till statistiken... 374 18.1 Andel deltagare i åldern 25 64 år i formell eller

Läs mer

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen Demografisk rapport 213:1 Befolkningsutvecklingen 212 Befolkningsprognos 213-222/45 Befolkningsutvecklingen 212 i Stockholms län 213:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län och delområden

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2015 2021. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2015-04-24 Dnr: MYH 2015/910 ISBN 978-91-87073-32-8 YH1000, v1.4, 2013-03-05 MYNDIGHETEN

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Vågar du möta dina fördomar?

Vågar du möta dina fördomar? Vågar du möta dina fördomar? 1 Sanningen i fickformat Med den här broschyren vill vi på Bodens kommun ta aktiv roll i de diskussioner som förs om invandrare och integration i vår kommun. Vi har uppmärksammat

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 11 11 1 9 1 9 1 1 1 7 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Skånes befolkningsprognos 2014-2023

Skånes befolkningsprognos 2014-2023 Skånes befolkningsprognos 214-223 Bilaga Antaganden Avdelningen för regional utveckling stab/enheten för samhällsanalys 214-8-2 FÖRORD Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

KARLSTAD I FICKFORMAT

KARLSTAD I FICKFORMAT KARLSTAD I FICKFORMAT 2012 BEFOLKNINGSTÄTHET OCH YTA Befolkningstäthet Land Vatten 74 invånare per km 2 (Karlstad) 1 169 km 2 349 km 2 23 invånare per km 2 (Riket) ÅLDERSFÖRDELNING 2011 Antal invånare

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning

Befolkningsprognos för åren 2010-2014. Kommunprognos. Sammanfattning 1 Befolkningsprognos för åren 2010-2014 Kommunprognos Sammanfattning Prognos innebär en förväntad framtidsbild med dagens kunskap och kan betraktas som en kvalificerad gissning. Underlagssiffror för denna

Läs mer

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN

BEFOLKNING 5 GISLAVEDS KOMMUN Andel BEFOLKNING Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 9 9 9 9 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # SÄVSJÖ KOMMUN BEFOLKNING # Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 Andel 7 7 9 + Ålder Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings-

Läs mer

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN

KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN HÖSTEN 2013 KONJUNKTURLÄGE VÄSTERBOTTEN publiceras av Region Västerbotten. Här analyseras den regionala konjunkturutvecklingen och de långsiktiga förutsättningarna för framtida

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman

Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden. Berndt Öhman Två kriser en analys av den aktuella arbetsmarknaden Berndt Öhman Varsel per kvartal 1992-2010 70 60 50 40 30 20 10 0 Varsel Den internationella krisen 2007- Sverige hösten 2008 ökade varsel En arbetsmarknad

Läs mer