Rapport 2015:03 Datum: Författare: Thobias Torstensson. Invandring och integration i Örebroregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2015:03 Datum: 2015-09-17 Författare: Thobias Torstensson. Invandring och integration i Örebroregionen"

Transkript

1 Rapport 2015:03 Datum: Författare: Thobias Torstensson Invandring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015

2 Invandring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015 Thobias Torstensson Rapport 2015:03 ISBN: Dnr: 15RS4733

3 Förord I denna rapport ges en statistisk bild över faktorer som är kopplade till invandringen och integrationen av utrikes födda invånare i Örebro län. Rapporten lyfter fram särskilt viktiga delar så som utbildning och arbetsmarknad men ger även en demografisk bild. Behovet av ett statistiskt underlag på området har lyfts fram i samtal mellan Region Örebro län och länets kommuner inom ramen för projekt Analyssamverkan. Genom att sammanställa aktuell statistik ökar vi insikten i de möjligheter och utmaningar som Örebroregionen möts av när andelen invånare med utländsk bakgrund ökar. Förhoppningen är att årliga sammanställningar av det här slaget ska öka medvetenheten kring området samt skapa en naturlig utgångspunkt för frågorna i det regionala planerings- och uppföljningsarbetet. Målgruppen är politiker och tjänstemän i Örebro läns kommuner och vid Region Örebro län. Rapporten är framtagen av Thobias Torstensson, projektledare för Analyssamverkan. Petter Arneback Regional utvecklingsdirektör Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 3 (106)

4 Innehåll Sammanfattning... 5 Disposition... 6 Källor... 6 Örebro län... 7 Askersunds kommun Degerfors kommun Hallsbergs kommun Hällefors kommun Karlskoga kommun Kumla kommun Laxå kommun Lekebergs kommun Lindesbergs kommun Ljusnarsbergs kommun Nora kommun Örebro kommun Variabelbeskrivning

5 Sammanfattning Omkring 14 procent av invånarna i Örebro län är födda i ett annat land än Sverige, en andel som förväntas stiga i och med en fortsatt hög nettoinvandring de kommande åren. Enligt SCB:s prognoser förväntas nettoinvandringen uppgå till närmare personer år 2020 på nationell nivå, för att sedan sjunka fram till år De nationella prognoserna speglar utvecklingen i Örebro län de senaste åren med ett stigande positivt utrikes flyttnetto. Över den senaste treårsperioden har nettot mellan det antal som invandrar och utvandrar ökat från omkring personer till närmare personer per år. Samtidigt som allt fler invandrar till länet går länet back på flyttningar inom landet. Länets positiva befolkningsutveckling de senaste åren har alltså varit helt beroende av invandringen. Samtidigt är de utrikes föddas generella flyttmönster en av huvudorsakerna till att nettot mellan in- och utflyttningar till övriga landet är negativt. Något som är genomgående för de observationer som gjorts i arbetet med den här rapporten är att utrikes födda är mer benägna att flytta från länet än till, vilket får stora effekter på länets befolkningsutveckling. Den största in- och utflyttningen av utrikes födda invånare sker till och från storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland samt i viss utsträckning till grannlänen. Utbildningsnivån hos de utrikes födda i länet är generellt sett hög och ligger i många fall i paritet med eller över den hos de inrikes födda. Vanligt förekommande utbildningsinriktningar är kopplade till branscher där det råder brist på arbetskraft så som teknik och hälso- och sjukvård. Trots att utbildningsnivån i många fall är hög och motsvarar det som eftersöks på arbetsmarknaden är sysselsättningsgraden (i arbete eller studier) för utrikes födda i länet omkring 60 procent. Motsvarande siffra för inrikes födda är 85 procent. Fördelningen mellan sektorerna där yrkesverksamma utrikes födda är sysselsatta skiljer sig till viss del åt från de inrikes födda. En tydlig skillnad är att utrikes födda i något större utsträckning är verksamma i servicebranscher så som hotell och restaurang och handel, jämfört med inrikes födda. I likhet med inrikes födda kvinnor är de utrikes födda överrepresenterade inom vård och omsorgsyrken. Här visar också statistiken att utrikes födda män arbetar med vård och omsorg i betydligt större utsträckning än de inrikes födda. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 5 (106)

6 När det gäller förutsättningar till utbildning visar statistiken på en tydlig skillnad mellan in- och utrikes födda länsinvånare. Bland 16-åringarna i länet är skillnaden mellan andelen behöriga till gymnasieskolan mycket stor, omkring 40 procentenheter, mellan inrikes och utrikes födda. Även om kvinnor i högre utsträckning når behörighet än män bland de utrikes födda är nivåerna långt under de för inrikes födda. Detsamma gäller för behörighet till högskola där skillnaderna mellan in- och utrikes födda återupprepar sig. Här finns en av de största utmaningarna i länet. Sammanfattningsvis ger den här rapporten en statistisk bild av invandrings- och integrationsläget i Örebro län som ramar in områden där tidigare kända utvecklingsbehov finns, synliggör nya områden med behov av utveckling samt synliggör de oanvända resurser som finns i den växande delen av befolkningen som har utländsk bakgrund. Disposition Rapporten är uppdelad i ett avsnitt per kommun. Inledningsvis följer ett avsnitt som behandlar Örebro län i sin helhet. Detta avsnitt innehåller variabler som inte återfinns i respektive kommunavsnitt. Skillnaderna mellan det regionsövergripande avsnittet och kommunernas beror på att en del av variablerna inte lämpat sig för att bryta ner på de små populationer som uppstår i några av länets mindre kommuner. Varje enskilt avsnitt är uppdelat på tre delkategorier: demografi, sysselsättning och utbildning samt boende och socioekonomi. Alla avsnitt är disponerade på samma sätt och inkluderar samma variabler, förutom ovan nämnda skillnader mellan region och kommunavsnitten. Sist i rapporten finns en variabelbeskrivning. Källor Allt statistiskt material har inhämtats från Region Örebro läns statistikdatabas som tillhandahålls av SCB och som därefter bearbetats. 6 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

7 Örebro län Demografi Befolkningens födelseland Land Finland Irak Somalia Bosnien- Hercegovina Syrien Örebro län har en stor, om än minskade, del av befolkningen med ursprung i Finland. Finnarna invandrade i regel till Sverige och länet under andra hälften av 1900-talet. De övriga fyra vanligaste födelseländerna är Irak, Somalia, Bosnien-Hercegovina och Syrien, länder som drabbats av konflikter de senaste 20 åren vilket föranlett flyktingströmmar. Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 14,01 % Sydostasien Norden Mellanöstern EU28 Sydamerika Nordamerika Östafrika Övriga Afrika Forna Jugoslavien Övriga Europa Av invånarna i Örebro län är 14 procent utrikes födda. De som är födda i EU och Norden utgör 30 procent av populationen därefter följer gruppen Mellanöstern med 25 procent. Grupperna Mellanöstern och Östafrika har kommit att utgöra en större del av den utrikes födda befolkningen de senaste åren. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 7 (106)

8 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Befolkningsökningen i Örebro län beror på ett högt utrikes flyttnetto tillsammans med ett positivt födelsenetto. Inrikes flyttnettot är genomgående negativt de senaste tre åren. Baserat på SCB:s nationella befolkningsprognoser väntas födelsenettot vara fortsatt positivt och ökande. Samtidigt väntas det utrikes flyttnettot stanna på liknande eller högre nivåer över en överskådlig framtid. Inrikes flyttnetto hos utrikes födda år - 6 år 7 år - 15 år 16 år - 19 år 20 år - 25 år 26 år - 64 år Trenden de tre senaste åren visar att utrikes födda flyttar från Örebro län i hög utsträckning. Utflyttningen av utrikes födda orsakar det totalt sett negativa inrikes flyttnettot. Denna statistik ska inte förväxlas med in- och utvandring, utan gäller de som är födda utrikes och flyttar till orter utanför Örebro län. 8 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

9 Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Åldersspridningen hos de invandrade är förhållandevis jämn sett över de senaste fyra åren. Merparten av de som invandrar till Örebro län är i arbetsför ålder. Få äldre invandrar till länet. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 9 (106)

10 Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 6 4% 9% 17% 23% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till övr. landet % Ej folkbokförd Statistiken avser de utrikes födda som haft någon av kommunerna i Örebro län som första folkbokföringsort under åren respektive Från att närmare 75 procent av de som invandrat bott kvar i sin första folkbokföringsort sjönk andelen till 65 procent den följande treårsperioden. Av de som flyttar från sin första folkbokföringsort i länet inom tre år flyttar flest till orter utanför länet. Följdflyttningar hos nyinvandrade Inflyttade till Region Örebro län i antal Digrammet visar de som invandrat till Sverige under åren respektive och som sedan flyttat till Örebro län från sin första folkbokföringsort. Statistiken visar på störst inflyttning från storstadsregionerna Stockholm och Västra Götaland samt grannlänen. Ett större antal har också valt att flytta hit från Norrbotten de senaste sex åren. 10 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

11 Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår 10 92% 89% % 5 49% 52% 5 46% 41% 47% 4 31% 22% 19% Inrikes födda Män Kvinnor I förhållande till inrikes födda är de utrikes födda sysselsatta i betydligt lägre utsträckning. Sett till samtliga invandringsår är kvinnor i lägre andel sysselsatta än män var cirka två av tio sysselsatta under samma år som de fick permanent uppehållstillstånd i Sverige. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 11 (106)

12 Vanligaste utbildningsinriktning hos utrikes födda respektive inrikes födda år i andel av de utbildade Män Utrikes födda Inrikes födda Utbildning Andel Utbildning Andel Bred, generell utbildning 42,98 % Teknik och teknisk industri 29,87 % Teknik och teknisk industri 20,61 % Bred, generell utbildning 27,27 % Företagsekonomi, handel och administration 6,18 % Samhällsbyggnad och byggnadsteknik Hälso- och sjukvård 5,27 % Företagsekonomi, handel och administration Samhällsbyggnad och byggnadsteknik 8,58 % 7,83 % 3,08 % Pedagogik och lärarutbildning 3,83 % Bland de fem vanligaste utbildningsinriktningarna hos män i länet återfinns fyra hos både in- och utrikesfödda. Hälso- och sjukvårdsutbildningar tillhör de fem vanligaste inriktningarna hos de utrikes födda männen, hos de inrikes födda tar pedagogisk utbildningsinriktning plats bland de fem vanligaste. Vanligast för utrikes födda är breda och generella utbildningar, hos inrikes födda är utbildning inom teknik och teknisk industri vanligast. Kvinnor Utrikes födda Inrikes födda Utbildning Andel Utbildning Andel Bred, generell utbildning 40,78 % Hälso- och sjukvård 15,85 % Företagsekonomi, handel och administration 10,43 % Bred, generell utbildning 24,82 % Hälso- och sjukvård 18,43 % Företagsekonomi, handel och administration 14,10 % Pedagogik och lärarutbildning 6,48 % Pedagogik och lärarutbildning 10,62 % Personliga tjänster 4,74 % Socialt arbete och omsorg 7,59 % De vanligaste utbildningsinriktningarna hos utrikes respektive inrikes födda kvinnor i länet är identiska sett till de fyra vanligaste, därefter skiljer sig den femte vanligaste utbildningsinriktningen åt. Bland de utrikes födda tillhör personliga tjänster de fem vanligaste och hos inrikes födda är socialt arbete och omsorg den femte vanligast. 12 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

13 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen Utrikes födda män Inrikes födda män 2 21% 12% 11% 11% 9% 2 24% 14% 14% 7% 6% Tillverkning är den vanligaste sysselsättningssektorn för såväl utrikes som inrikes födda män i länet, därefter skiljer sig de vanligaste sektorerna åt. Bland utrikes födda män står servicesektorn för 34 procent av sysselsättningen, jämfört med de inrikes födda är denna siffra högre. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor % 14% 8% 7% 6% % 11% 8% 7% Kvinnor i länet är dominerande i vård- och omsorgsyrken, detta gäller såväl för utrikes som inrikes födda. Närmare var fjärde utrikes född kvinna i länet är sysselsatt inom vård och omsorg. Motsvarande siffra för inrikes födda är var tredje. Den näst vanligaste sysselsättningssektorn är utbildning för både inrikes och utrikes födda. Till skillnad från utrikes födda män tillhör yrken inom offentlig förvaltning de fem vanligaste för kvinnor. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 13 (106)

14 Högsta utbildningsnivå hos utrikes födda efter födelseregion 2014 Män Gymnasial % 37% 29% 29% 28% 28% 24% 23% 23% Eftergymnasial % 3 29% 2 24% 23% 14% 12% 11% Sammantaget är utbildningsnivån lägst hos de utrikes födda männen från Östafrika och Sydostasien, gruppen Norden ligger dock i paritet med dessa två avseende eftergymnasial utbildning. De grupper som har högst utbildning är Nord- och Sydamerika. Även gruppen Övriga Afrika har en betydande andel högutbildade. 14 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

15 Högsta utbildningsnivå hos utrikes födda efter födelseregion 2014 Kvinnor Gymnasial % 34% 33% 32% 28% % 22% 19% 19% Eftergymnasial % 43% 38% 33% 2 23% 23% 19% 6% Utrikes födda kvinnor är generellt sett högutbildade i något högre utsträckning än de utrikes födda männen. I likhet med männen tillhör kvinnor födda på de amerikanska kontintenterna de mest högutbildade. Grupperna Sydostasien och Östafrika har lägst andel med gymnasium eller högskola som höst avslutade utbildning. Kvinnor från Östafrika är den grupp som har absolut lägst andel högutbildade. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 15 (106)

16 Andelen 16-åringar behöriga till gymnasieskolan % 87% 86% 72% 42% 29% Inr. födda män Inr. födda kvinnor Inr. födda m. utrikes föräldrar män Inr. födda m. utrikes föräldrar kvinnor Utr. födda män Utr. födda kvinnor En jämförelse av behöriga till gymnasieskolan nedbrutet i ursprung och kön visar att kvinnor i högre utsträckning än män når behörighet. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är tydlig, där betydligt färre utrikes födda når behörighet. I en jämförelse mellan inrikes födda och de som är inrikes födda med utrikes födda föräldrar är skillnaderna mindre, särskilt mellan kvinnor. Andelen 19-åringar behöriga till högskolan % 41% 41% 24% Inr. födda män Inr. födda kvinnor Inr. födda m. utrikes föräldrar män Inr. födda m. utrikes föräldrar kvinnor Utr. födda män Utr. födda kvinnor Skillnaderna i vilka som når behörighet till högskolan är stora. Statistiken är baserad på de som fyllde 19 år under 2014, det år då de flesta går ut gymnasieskolan. Kvinnor oavsett bakgrund når i större utsträckning behörighet till högskolan än män. De utrikes födda 19-åringarna når i betydligt lägre utsträckning behörighet än både inrikes födda och de som är inrikes födda med utrikes födda föräldrar. Värt att notera är att statistiken inkluderar utrikes födda oavsett vistelsetid i landet. Förutsättningarna inom populationen kan därför variera kraftigt. 16 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

17 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 14,0 13, 12,0 10,0 8,0 7,08% 6,0 4,0 2,0 2,82% 2,71% 0,0 Män Kvinnor Utrikes födda Inrikes födda Det är betydligt vanligare att utrikes födda kvinnor är ensamstående föräldrar än inrikes födda. Andelen ensamstående utrikes födda är över sex procentenheter större än motsvarande andel för inrikes födda. Bland män är skillnaden mellan in- och utrikes födda liten. Män är dessutom ensamstående förälder i betydligt lägre utsträckning än kvinnor. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 17 (106)

18 Boendeform % 6 28% 27% 12% 2% 2% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda I en jämförelse mellan inrikes och utrikes födda och deras boendeformer framgår det att utrikes födda är överrepresenterade i flerbostadshus samtidigt som inrikes födda i större utsträckning bor i småhus. Sett till de boende i bostadsrättsföreningar är skillnaden mindre. 18 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

19 Askersunds kommun Från vänster: Cees, Femke, Nynke, Niels och Hilde Groenewegen framför växthuset i Karintorp. Foto: Erik Gunnarsson, Bild & Kultur Skyllberg Familjen Groenewegen lämnade Holland för att ta över Karintorps tomatodling. Nu bor de i ett rött hus med vita knutar i Karintorp utanför Åsbro. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 19 (106)

20 Demografi Befolkningens födelseland Land Finland Tyskland Syrien Norge Thailand Askersunds kommun har i likhet med övriga landet sett en stor ökning av invånare med ursprung i Syrien de senaste åren. Den största ursprungsgruppen är dock finländare som mestadels invandrade under 1960 och 70-talen. Under 2000-talet har inflyttningen av människor med ursprung i Tyskland och Norge gjort att de tillhör de vanligaste ursprungsländerna bland kommunens utrikes födda. Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 6,66 % Sydostasien Sydamerika Nordamerika Mellanöstern Norden Östafrika Övriga Afrika EU28 Övriga Europa Forna Jugoslavien Utrikes födda utgör 6,66 procent av den totala befolkningen i Askersunds kommun vilket är under länsnivån på 14 procent. Större delen av den utrikes födda befolkningen utgörs av människor med ursprung i Europa. Gruppen med ursprung i Mellanöstern har ökat som en följd av den större invandringen från Syrien. 20 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

21 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Över treårsperioden tappar Askersunds kommun 18 invånare, detta trots ett växande positivt utrikes flyttnetto. Mellan 2012 och 2014 mångdubblades det positiva utrikes flyttnettot, samtidigt var utflyttningen från kommunen betydligt större än inflyttningen två av de tre senaste åren. Sedan våren 2002 har Askersunds kommun delat ut pallar till de barn i kommunen som fötts eller adopterats året innan. Foto: Henrik Olofsson Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 21 (106)

22 Flyttnetto hos utrikes födda Länet Landet år 7-15 år år år år Utbrutet visar det inrikes flyttnettot för utrikes födda, det vill säga förhållandet mellan det antal utrikes födda som flyttar in respektive ut från kommunen, att fler utrikes födda väljer att flytta från kommunen än till. Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Större delen av de som invandrat till kommunen de tre senaste åren är i vuxen ålder. I de yngre åldrarna är det vanligaste åldersspannet 7-15 år. I den äldre ålderskategorin över 65 år är det liten eller ingen invandring de senaste åren till kommunen. 22 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

23 Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 36% 4% 18% 4 8% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till övr. landet 1% Ej folkbokförd Mellan de två treårsperioderna minskade andelen nyinvandrade som bodde kvar i kommunen kraftigt. Från att närmare åtta av tio bodde kvar i kommunen 2011 minskade det till knappt fyra av tio Av de som lämnar kommunen flyttade en allt större andel till orter utanför länet jämfört med perioden Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår % 87% 83% 7 67% 6 57% 38% 4 6% 7% Inrikes födda Män Kvinnor Avseende sysselsättning i arbete och studier ligger Askersund över länsnivån i sex årgångar av tio. Det är speciellt andelen sysselsatta män som är högt i förhållande till länsnivån. Samtidigt är andelen sysselsatta kvinnor lägre sett till tre av fem invandringsår. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 23 (106)

24 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen Utrikes födda män Inrikes födda män 2 7% 7% % 12% 9% 8% Den största andelen utrikes födda män i Askersunds kommun arbetar inom tillverkning och handelssektorerna. I förhållande till länet är jordbruk, jakt och jordbrukssektorn samt utvinning av mineral vanligare sektorer för sysselsättning. Bland utrikes födda män tillhör jordbruk, jakt och skogsbruk de vanligaste sektorerna vilket inte är fallet för inrikes födda. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor 2 24% 13% 11% 9% 8% 2 29% 11% I likhet med länet i övrigt är vård och omsorgssektorn även den vanligaste bland utrikes födda kvinnor i Askersunds kommun. Det är däremot en något högre andel inrikes födda kvinnor som arbetar med vård och omsorg, vilket skiljer sig från en del kommuner i övriga länet. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda i en jämförelse av de vanligaste sysselsättningssektorerna består i att utrikes födda i större utsträckning är sysselsatta inom hotell och restaurang. 24 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

25 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,69% Män 2,47% 7,59% Kvinnor 6,36% Utrikes Inrikes Andel ensamstående föräldrar bland de utrikes födda ligger på liknande nivåer som länet avseende män, andelen ensamstående kvinnor är dock betydligt lägre i Askersunds kommun än i länet. Boendeform % 3 17% 4% 3% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda I förhållande till länet bor fler utrikes födda i småhus och en lägre andel i flerbostadshus i Askerunds kommun. Få bor i bostadsrätter och det är också i den boendeformen som de minsta skillnaderna mellan in- och utrikesfödda återfinns. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 25 (106)

26 Degerfors kommun Trädgården är det stora intresset för Esko och Kaarina Töyrylä. Esko och Kaarina Töyrylä kom till Sverige 1960 respektive Båda var efterfrågade och fick arbete dagen efter ankomst. De träffades i Borås där Kaarina var sömmerska och Esko var plåtslagare/svetsare flyttade de till Degerfors då de ville bo på en mindre ort som inte var så stökig. Trädgården med 1500 perenner och bortåt 300 olika träd och buskar har gjort Esko och Kaarina till kända ansikten i regionen. Regelbundet tar de emot busslaster med besökare som kommer för att se på olika växter. Trädgården är ett gemensamt intresse. Esko är sedan 17 år ordförande i Degerfors Trädgårdsförening där han leder studiecirklar i trädgårdsskötsel och Kaarina är kassör i föreningen sedan 12 år tillbaka. - Oj vad mycket vänner och bekanta vi fått genom föreningen. Degerfors har gett oss mycket livskvalitet säger de båda. 26 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

27 Demografi Befolkningens födelseland Land Finland Thailand Eritrea Jugoslavien Danmark Den utrikes födda befolkningen i Degerfors kommun har till stor del Finland som födelseland, något som bottnar i en betydande invandring under 1900-talets andra hälft. Grupperna med Eritrea och Thailand som födelseland är de som ökade mest under treårsperioden, Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 12,64 % Sydostasien Mellanöstern Norden Sydamerika Nordamerika Östafrika Övriga Afrika EU28 Övriga Europa Forna Jugoslavien Andelen utrikes födda av Degerfors befolkning ligger strax under länsnivån (14 procent). Mer än hälften av de utrikes födda har sitt ursprung i ett europeiskt land. Andelen födda i Östafrika står för den största ökningen i likhet med flera andra kommuner. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 27 (106)

28 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto I motsats till flera andra kommuner i länet har Degerfors visat på ett positivt inrikes flyttenetto de senaste två åren. Samtidigt har kommunen ett negativt födelsenetto. Att det positiva utrikes flyttnettot nästintill halverats de senaste två åren jämfört med 2012 bidrar till att befolkningen totalt sett har minskat under perioden. Flyttnetto hos utrikes födda Länet Landet år 7-15 år år år år Tittar man på de utrikes föddas flyttrörelser in och ut från Degerfors kommun till övriga landet ser man att inflyttningen av utrikes födda är en starkt bidragande orsak till det positiva inrikes flyttnettot för kommunen. 28 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

29 Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Bland de som invandrade var åldersspridningen förhållandevis jämn. Under 2014 ökade delen invandrare i vuxen ålder. I de yngre åldrarna är åldersspannet år vanligast. Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 81% 3% 11% 9% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till övr. landet 6% 6% 3% Ej folkbokförd I jämförelse med flera andra av länets kommuner väljer nyinvandrade att stanna kvar i Degerfors i större utsträckning, efter tre år bor fyra av fem kvar i kommunen. Degerfors kommun har en förhållandevis liten följdflyttning till både övriga länet och landet. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 29 (106)

30 Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår % 86% % 5 47% 46% 38% 4 31% 33% 23% 26% 13% 6% Inrikes födda Män Kvinnor Nyligen invandrade i Degerfors kommun är i lägre grad sysselsatta jämfört med länsnivån. I två av tio fall är andelen sysselsatta högre än länsnivån. Andelen utrikes födda män ligger närmare den generella nivån i länet än kvinnor, som i betydligt lägre grad är sysselsatta jämfört med länsnivån. 30 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

31 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen Utrikes födda män Inrikes födda män % 9% % 14% 9% En betydande del av de utrikes födda männen i Degerfors kommun som har sysselsättning i form av arbete är verksamma inom tillverkningssektorn. Denna andel är densamma som för inrikes födda män. Det är vanligare att utrikes födda män arbetar inom servicebranscher så som hotell och restaurang samt vård och omsorg än inrikes födda. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor % 14% 13% 9% % 14% 11% 9% Vård och omsorgssektorn är den vanligaste sysselsättningssektorn får såväl inrikes som utrikes födda kvinnor. I förhållande till den stora andel män som är verksamma inom tillverkningssektorn är andelen kvinnor i denna sektor låg. Bland utrikes födda är hotell och restaurangsektorn bland de vanligaste. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 31 (106)

32 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 14,0 12,0 12, 10,0 8,0 7,8 6,0 4,0 2,0 2,33% 3,0 0,0 Män Kvinnor Utrikes Inrikes Både utrikes födda kvinnor och män är i något mindre utsträckning ensamstående föräldrar än i länet som helhet. Däremot är utrikes födda kvinnor ensamstående föräldrar i betydligt högre utsträckning än inrikes födda. Boendeform % 57% 36% 7% 2% 2% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda Utrikes födda i Degerfors kommun är i något större utsträckning boende i småhus än flera andra kommuner i länet. Avseende boendeformen flerbostadshus är de utrikes födda överrepresenterade i förhållande till inrikes födda. Få bor i bostadsrätt i kommunen vilket gör skillnaderna mellan in- och utrikes födda liten. 32 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

33 Hallsbergs kommun Uran, Sahit och Neron Zeka flyttade alla med när postterminalen flyttade från Karlstad till Hallsberg. Neron Zeka bor i en hyresrätt i centrala Hallsberg tillsammans med sin fru, dotter och sin mamma. Han är maskinoperatör och jobbar som reklambladare på Postnord. - Min familj kom 1999 från Kosovo först till Säffle och sedan till Karlstad. Min pappa Sahit jobbade på Posten och inbjöd mig till en pingisturnering som de arrangerade. Jag var ganska duktig på pingis så jag kom och tittade och spelade lite. Strax efteråt hade de mycket att göra och jag hoppade in några dagar. Jag trivdes och blev kvar. Min brorsa Uran hjälpte också till ibland. När Karlstads terminal stängde ner flyttade de till Hallsberg och fick jobb alla tre. - Jag är stolt och trivs över mitt jobb på Postnord. Det var lite tufft att flytta från Karlstad till Hallsberg, vi var bara ett par stycken som flyttade med företaget. Nu trivs jag mer och mer i. Jag hade tur som fick en bra lägenhet för det är svårt att få större lägenheter här. - På fritiden är jag ledsagare åt en kille. Det har blivit ett sätt att umgås. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 33 (106)

34 Demografi Befolkningens födelseland Land Irak Finland Myanmar Bosnien/Hercegovina Thailand Den största gruppen utrikes födda utgörs av de med bakgrund i Irak och Finland. I kommunen finns också en större grupp med ursprung i Sydostasien. Inget av de fem vanligaste födelseländerna har ökat i någon större utsträckning de senaste åren, istället har en viss minskning skett. Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 11,11 % Sydostasien Norden EU28 Mellanöstern Östafrika Sydamerika Nordamerika Övriga Europa Övriga Afrika Forna Jugoslavien Drygt 11 procent av invånarna i Hallsbergs kommun är födda i utlandet (14 procent i länet). Mellanöstern utgör den största ursprungsgruppen i Hallsbergs kommun, detta till stor del på grund av den del av befolkningen som är född i Irak. Europeiska länder står för knappt hälften av alla utrikes födda. 34 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

35 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Det positiva utrikes flyttnettot gör att kommunen också har en totalt sett positiv befolkningsutveckling sett över treårsperioden, Om in- och utvandringen exkluderas slutar kommunen på -122 invånare över treårsperioden. Flyttnetto hos utrikes födda Länet Landet år 7-15 år år år år Det inrikes flyttnettot hos utrikes födda i Hallsbergs kommun har varit förhållandevis jämt över treårsperioden. Under 2014 ökade inflyttningen av utrikes födda från övriga landet i förhållande till utflyttningen. Till skillnad från flera andra kommuner i landet har Hallsbergs kommun en större inflyttning av utrikes födda än utflyttning. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 35 (106)

36 Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Åldersspridningen hos de utrikes födda följer ett liknande mönster i Hallsbergs kommun som i övriga länet. Flest invandrar i vuxen ålder samtidigt som få äldre invandrar och antalet unga ligger på en jämnare nivå. Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 7 13% 7% 3% 3% 3% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till landet Ej folkbokförd Nyinvandrade utrikes födda stannar kvar i Hallsbergs kommun i något större utsträckning än i länet generellt. En större andel valde att flytta till en annan kommun i länet under den senaste treårsperioden. De som flyttar från kommunen kort efter invandring gör det i större utsträckning till orter utanför länet än inom. 36 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

37 Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår % 86% 59% % 41% 4 27% 19% Inrikes födda Män Kvinnor Sysselsättningsgraden för både män och kvinnor ligger över länsnivån för de som invandrat under 2009 och Andelen kvinnor som invandrade nämnda åren och som var i sysselsättning översteg andelen sysselsatta män vilket är ovanligt. De som invandrat är dock i lägre utsträckning sysselsatta än den generella nivån i länet. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 37 (106)

38 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen 3 2 Utrikes födda män 33% 13% 9% 9% 8% 3 2 Inrikes födda män 24% 16% 16% 14% Vanligaste arbetssektorn för utrikes födda män i Hallsbergs kommun är tillverkning följt av handel. Cirka sju av tio utrikes födda i kommunen är sysselsatta i någon av de fem vanligaste sektorerna. De vanligaste sysselsättningssektorerna är liknande för in- och utrikesfödda även om fördelningen mellan dem ser något annorlunda ut. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor % 11% 8% 7% % 17% 13% 8% Utrikes födda kvinnor i Hallsbergs kommun arbetar i stor utsträckning i vård och omsorgsrelaterade yrken vilket speglar bilden för övriga länet och för inrikes födda kvinnor. Över hälften av de utrikes födda kvinnorna är sysselsatta i någon av de fem vanligaste sektorerna. 38 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

39 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 3,14% Män 3,04% 8,76% Kvinnor 7,93% Utrikes Inrikes Hallsbergs kommun har en betydligt lägre del ensamstående mammor jämfört med länet generellt samtidigt som andelen ensamstående pappor är något högre. I likhet med länet i övrigt är kvinnor ensamstående föräldrar i betydligt högre utsträckning än män oavsett bakgrund. Boendeform % 51% 44% 19% 4% 6% 1% 2% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda Hälften av de utrikes födda i Hallsbergs kommun bor i flerbostadshus vilket kan jämföras med de inrikes födda där endast två av tio bor i flerbostadshus. Förhållandevis få bor i bostadsrätter i kommunen sett till både in- och utrikesfödda. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 39 (106)

40 Hällefors kommun Marlina Ibrahim Marlina Ibrahim kom till Hällefors för 15 år sedan. Hon bor här med sin man Abdul Rahman och deras fem barn, Rahmatillah, Ainul Marziah, Abdul Khalid, Abu Syawal och Muhammad Nasir. Innan familjen kom till Sverige bodde de i Malaysia i tio år efter att ha flytt från oroligheter i Acehprovinsen i Indonesien. Jag jobbar på Hällefors folkhögskola som assistent och lokalvårdare. Mina arbetskamrater är bra och jag trivs. Marlina uppskattar Hällefors fina natur och hon går gärna ut i skogen och plockar svamp. Min son Abu Syawal spelar fotboll och mina barn tycker om att bada här på sommaren. 40 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

41 Demografi Befolkningens födelseland Land Finland Somalia Tyskland Nederländerna Norge I likhet med flertalet andra kommuner i länet har Hällefors en stor grupp invånare med ursprung i Finland. Sedan 2012 har kommunen haft en ökning av invånare med Somalia som födelseland. Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 16,81 % Sydostasien Mellanöstern Sydamerika Norden Nordamerika Östafrika Övriga Afrika EU28 Övriga Europa Forna Jugoslavien Knappt 17 procent av kommunens invånare har sitt ursprung i ett annat land (14 procent i länet). Merparten är födda i ett annat europeiskt land, därefter är Östafrika det vanligaste ursprunget. I kommunen finns två förhållandevis stora grupper med Tyskland och Nederländerna som födelseland. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 41 (106)

42 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Hällefors har för perioden genomgående negativt inrikes flyttnetto och födelsenetto som tillsammans bidrar till ett tapp på närmare 500 invånare. I och med ett positivt utrikes flyttnetto begränsas det totala tappet i befolkning till omkring 200 invånare. Flyttnetto hos utrikes födda Länet Landet år 7-15 år år år år En betydande del av det negativa inrikes flyttnettot beror på att utrikes födda väljer att flytta ifrån kommunen. År 2013 var flyttnettot för utrikes födda -57 personer och det totala inrikes flyttnettot för kommunen -59 personer. 42 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

43 Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Diagrammet över åldersspridning visar att en större del av de som invandrar till kommunen är i åldrarna år. De förhållandevis låga talen för åren beror på den stora utflyttningen av utrikes födda från kommunen. Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 51% 3% 11% 2 36% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till övr. landet % Ej folkbokförd Diagrammet över följdflyttningar hos nyinvandrade bekräftar bilden av den betydande utflyttningen av utrikes födda från kommunen. Under treårsperioden valde knappt hälften av de nyinvandrade att lämna kommunen kort tid efter inflyttning. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 43 (106)

44 Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår % 84% 78% 67% 58% % 14% 14% Inrikes födda Män Kvinnor I jämförelse med länet i stort är sysselsättningsgraden betydligt mer varierande i Hällefors kommun. De två invandringsår som särskilt sticker ut är 2010 och Gruppen invandrade 2010 har en i jämförelse hög sysselsättningsgrad samtidigt som den grupp som invandrade 2012 har en låg andel sysselsatta. 44 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

45 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen Utrikes födda män 11% 9% 8% 6% 6% Inrikes födda män 38% 13% 6% Yrken inom tillverkning är de vanligaste hos utrikes födda män i Hällefors kommun, därefter följer byggverksamhet och hotell och restaurang. Drygt 75 procent av de yrkesverksamma utrikes födda männen arbetar i de sex vanligaste sektorerna. Hotell och restaurangsektorn tillhör de vanligaste sektorerna bland utrikes födda vilket den inte gör för inrikes födda. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor % 13% 7% % 17% 7% Närmare hälften av de utrikes födda kvinnorna i kommunen arbetar med vård och omsorgsrelaterade yrken, andelen är knappt tio procentenheter högre än för länet i stort. De två största sektorerna sysselsätter ensamma närmare sex av tio personer i populationen. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 45 (106)

46 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 14,0 12,0 10,0 10,43% 8,0 6,0 6,39% 4,0 2,0 2,32% 2,74% 0,0 Män Kvinnor Utrikes Inrikes Hällefors har en något lägre andel ensamstående föräldrar födda i utlandet jämfört med länet i stort. Knappt en procentenhet färre kvinnor är ensamstående föräldrar i kommunen jämfört med hur det ser ut i Örebro län. Boendeform % 48% 39% 11% 3% 2% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda I likhet med flera andra kommuner i länet är utrikes födda överrepresenterade i flerbostadshus jämfört med inrikes födda. En större andel utrikes födda bor i småhus jämfört med den generella nivån i länet. 46 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

47 Karlskoga kommun Maria Åström med sin dotter Alice. Maria Åström var fem månader när hon kom från Colombia till Sverige och adoptivföräldrarna Degerfors. Nu bor hon med sin dotter i ett radhus i Karlskoga. - Jag trivs för att det är en lagom stor stad för en barnfamilj att växa upp i och för att det är nära till större städer utan att själv behöva flytta dit, säger Maria. Just nu studerar Maria sista året på Örebro Universitets grundlärarprogram för årskurserna När jag kan hoppar jag in och arbetar som lärarvikarie inom skola. Min fritid ägnar jag på Crossfit Karlskoga där jag tränar men även coachar andra. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 47 (106)

48 Demografi Befolkningens födelseland Land Finland Vietnam Somalia Irak Bosnien En betydande del av den utrikes födda delen av befolkningen i Karlskoga kommun utgörs av invånare med Finland som födelseland. Den största ökningen står gruppen med födelseland Somalia för, vilken nästintill fördubblades mellan 2012 och Utrikes födda invånare i andel av befolkningen Övriga Asien och Oceanien 13,88 % Sydostasien Norden Mellanöstern EU28 Sydamerika Nordamerika Östafrika Övriga Afrika Övriga Europa Forna Jugoslavien De utrikes födda utgör knappt 14 procent av befolkningen i Karlskoga kommun, samma nivå som i länet som helhet. Den största delen är födda i ett europeiskt land samtidigt som gruppen med de födda i Östafrika ökar mest. 48 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

49 Befolkningsförändring Inrikes flyttnetto Utrikes flyttnetto Födelsenetto Karlskoga kommun har ett förhållandevis stort positivt utrikes flyttnetto vilket medför en positiv befolkningsutveckling över den observerade treårsperioden. Det senaste året bidrog dock en stor förändring i det inrikes flyttnettot till att befolkningen ökade. Flyttnetto hos utrikes födda Länet Landet år 7-15 år år år år Till skillnad från flera andra kommuner i länet uppvisar Karlskoga kommun ett positivt inrikes flyttnetto hos den utrikesfödda delen av befolkningen. Under 2014 flyttade fler utrikes födda till kommunen än de två föregående åren, något som bidrar till ett positivt generellt inrikes flyttnetto. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 49 (106)

50 Åldersspridning hos utrikes födda efter invandringsår år 7-15 år år år år 65< år Åldersspridningen liknar den för länet i stort. Tonvikten ligger hos gruppen i åldrarna år även om Karlskoga kommun har sett en större invandring i åldrarna 7-15 år. 50 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

51 Följdflyttningar hos nyinvandrade Utflyttningar inom tre år efter folkbokföring i andel av populationen % 6% 3% I jämförelse med andra kommuner väljer en större andel nyinvandrade att stanna kvar i Karlskoga kommun. Jämfört med den tidigare treårsperioden ökade dessutom den andel 21% 14% Kvar i kommunen Utflyttad till länet Utflyttad till övr. landet som bor kvar i kommunen vilket skiljer Karlskoga från flera andra kommuner. 3% 1% Ej folkbokförd Sysselsättning och utbildning Andelen utrikes födda år i arbete eller studier efter invandringsår % % 5 48% 4 44% 4 31% 31% 28% 24% 13% Inrikes födda Män Kvinnor Sysselsättningsgraden hos utrikes födda boendes i Karlskoga kommun liknar i flera avseenden länet i stort. Även om en lägre andel är sysselsatta i merparten av fallen så skiljer det i flera fall bara ett fåtal procentenheter från länet. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 51 (106)

52 Arbetssektor hos utrikes födda år i andel av den sysselsatta populationen Utrikes födda män Inrikes födda män % 9% 8% 8% % 11% 11% 7% I likhet med länet i stort är flest utrikes födda män sysselsatta inom tillverkningssektorn. Därefter följer fyra sektorer med liknande andel sysselsatta. 66 procent av populationen är sysselsatta i någon av de fem vanligaste sektorerna. Vård och omsorg samt hotell och restaurang tillhör de vanligaste sektorerna bland utrikes födda vilket det inte gör för inrikes födda. Utrikes födda kvinnor Inrikes födda kvinnor % 12% 9% 7% % 14% 13% Karlskoga har en större andel utrikes födda kvinnor som är sysselsatta inom tillverkningssektorn vilket speglar arbetsmarknaden i kommunen. Den vanligaste sektorn för utrikes födda kvinnor är i likhet med andra kommuner och länet vård och omsorg. 52 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

53 Boende och socioekonomi Andelen ensamstående föräldrar befolkningen över 18 år 14,0 12,73% 12,0 10,0 8,0 7,2 6,0 4,0 2,0 3,78% 2,97% 0,0 Män Kvinnor Utrikes Inrikes Andelen ensamstående föräldrar i Karlskoga kommun ligger i partitet med länsnivån. Det som avviker något är andelen ensamstående utrikes födda pappor som är cirka en procentenhet högre än länsnivån. Boendeform % 4 34% 24% 16% 2% 2% Småhus Bostadsrätt Flerbostadshus Övriga / IU Utrikes födda Inrikes födda Fyra av tio utrikes födda i Karlskoga kommun bor i flerbostadshus vilket är lägre än motsvarande andel för länet. Samtidigt bor fler utrikes födda i småhus och en betydligt högre andel i bostadsrätter jämfört med länet. Region Örebro län Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson 53 (106)

54 Kumla kommun Tarietou Ouro-Loga och Ouro-Nimini Esso utanför sitt hus i Kumla. Tarietou Ouro-Loga och Ouro-Nimini Esso är från Togo. De bor i Kumla och driver företaget Taria Städ och Hemtjänst I företaget finns fem anställda, alla invandrare. - Jag har bott på flyktingförläggning i Köpingsvik på Öland, Alvesta och på Gotland, berättar Ouro. Innan vi köpte hus i Kumla bodde vår familj i Örebro. Vi har fem barn, två pojkar och tre tjejer. Två döttrar bor fortfarande hemma. - Kumla är fin och en härlig stad. Vi trivs jätte bra i Kumla. På fritiden umgås vi med vänner och gör något roligt med barnen. Det bästa sätt att lära sig någonting nytt i Sverige och integrera sig i det svenska samhället är att umgås med svenskar. 54 (106) Invandring och integration i Örebroregionen Författare: Thobias Torstensson Region Örebro län

Rapport 2015:03 lnvaindring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015, Region Örebro län

Rapport 2015:03 lnvaindring och integration i Örebroregionen Statistiskt underlag 2015, Region Örebro län f9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (24) Sa mmanträdesdatum 2015-12-16 Bos 232 Dnr KS 464/2014 Rapport 2015:03 lnvaindring och integration

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2014-12-02 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2014-12-02 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan

Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan Analyser av utbildningar och studerande med fokus på: Svensk och utländsk bakgrund hos studerande inom yrkeshögskolan yhmyndigheten.se 1 (13) Datum: 2011-11-17 Analyser av utbildningar och studerande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 2016-05-03 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Befolkning Rapport per

Befolkning Rapport per Befolkning Rapport per 2015-03-03 Kommunledningsförvaltningen Per Drysén Datum: 2015-03-03 2 (6) Sammanfattning Denna rapport lämnas månatligen med aktuella värden från KommunInvånarRegistret (KIR). Rapporten

Läs mer

Regional befolkningsprognos

Regional befolkningsprognos Regional befolkningsprognos Typ: Kommun Kod: 019200 Namn: Nynäshamn År: 2014-2034 Befolkningsprognos för Nynäshamns kommun gjort på SCB för period 2014-2034(bearbetat av Irina Martin) 1 Antal Personer

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund

Invandring. Invandring 1980 2001 efter bakgrund 32 Invandring Antalet flyttningar varierar kraftigt år från år. Under de senast 2 åren har invandringen växlat mellan 27 år 1983 till som mest 84 år 1994. Både invandringen av utrikes födda och återinvandringen

Läs mer

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus

Danderyds kommun. Danderyds Sjukhus Danderyds kommun PL-621 PL-622 PL-623 PL-624 PL-625 PL-626 PL-627 PL-628 PL-629 Enebyberg Danderyds K:a Mörby Centrum Danderyds Sjukhus Mörbyskogen Stocksund Ekeby-Ösby Djursholm Danderydsberg 1 Kommentarer

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Befolknings utveckling 2016

Befolknings utveckling 2016 Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings utveckling 216 Under 216 växte Göteborgs befolkning med 8 4 invånare. Det är den största folkökningen i absoluta tal i modern tid! Rekordmånga nya

Läs mer

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick

Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Arbetsmarknadsetablering bland personer födda i Asien och Afrika en statistisk överblick Li Jansson Almega 214-11-1 Sammanfattning Den här rapporten visar att integrationen stärkts, men att utmaningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen

Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Rapport 2014:10 Regionutvecklingssekretariatet Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen Tillväxt och utveckling i Göteborgsregionen ingår i en serie rapporter som beskriver förutsättningar för tillväxt

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 21-3-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 217-4-3 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING?

VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? VAD KÄNNETECKNAR DE INDIVIDER SOM INTE KAN BEHÅLLA EN ANSTÄLLNING? Sven-Olov Daunfeldt och Elina Fergin Wennberg 2016 HUI RESEARCH Utanförskapet är inte slumpmässigt Den senaste statistiken från SCB (januari,

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län februari 2012 Företagsamheten 2012 Örebro län Företagsamheten 2012 Örebro län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Örebro län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet....

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län juli månad 2016 Färre fick arbete i juli Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Promille STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska centralbyrån, SCB, om inte annat

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning

STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning STATISTIK OM ÖREBRO KOMMUN En sammanställning Befolkning och befolkningsförändringar, utbildningsnivå, arbetsmarknad, inkomster m.m. Underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, om inte annat anges Promille

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Vem flyttar till Örebroregionen?

Vem flyttar till Örebroregionen? Rapport 2016:02 Datum: 2016-02-08 Författare: Thobias Torstensson Vem flyttar till Örebroregionen? En studie om inflyttning och attraktionskraft Vem flyttar till Örebroregionen? En studie om inflyttning

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Företagsamheten Örebro län

Företagsamheten Örebro län Företagsamheten Örebro län FEBRUARI 2011 Sammanfattning 2010 var ett hyfsat år för företagsamheten i Örebro. Under året ökade antalet företagsamma personer med 350 personer, det vill säga en ökning med

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län?

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Örebro län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Tudelad arbetsmarknad för akademiker

Tudelad arbetsmarknad för akademiker 2015 Thomas Ljunglöf Tudelad arbetsmarknad för akademiker Tudelad arbetsmarknad för akademiker Thomas Ljunglöf Citera gärna ur skriften men ange källa Thomas Ljunglöf och Saco www.saco.se www.saco.se/arbetsmarknadsdata

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november

Örebro läns kompetenskarta. Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november Örebro läns kompetenskarta Bo Wictorin Regional kompetensdag 30 november 1 Orsaker till tilltagande arbetskraftsbrist: Befolkningsutvecklingen En allt mer specialiserad arbetsmarknad BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING

Läs mer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer

Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland. 2012-05-09 Keili Saluveer Prognoser och analyser i kompetensförsörjningsarbetet i Västra Götaland 2012-05-09 Keili Saluveer Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Syfte: att bidra till ökad matchning

Läs mer

Småbarn och deras flyttningar

Småbarn och deras flyttningar Statistik och Analys Stadsledningskontoret Småbarn och deras flyttningar En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2005 fram till dess att de var sex år och började

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Örebro län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Örebro län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015

Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 Befolkningsutvecklingen i Kronobergs län 2015 1 Innehåll Sammanfattande beskrivning... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 2241 personer under 2015... 4 Befolkningen ökade i samtliga av länets kommuner...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län januari månad 2016 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977

Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning. En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Foto: Marit Jorsäter En femåring skulle förstå det här. Kan någon hämta en femåring? Groucho Marx, 1890 1977 Utbildningen i Sverige Befolkningens utbildning 52 I Sverige genomfördes tidigt, internationellt

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013

Lunds preliminära befolkningsutveckling 2013 Lunds preliminära befolkningsutveckling 213 12 Invånare 11 1 9 8 7 6 5 4 211 28 25 22 1999 1996 1993 199 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 196 Jens Nilson, Utvecklingsavdelningen, Kommunkontoret

Läs mer

Bokslut Befolkning 2014

Bokslut Befolkning 2014 Bokslut Befolkning 2014 Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-06-30 1.0 Maria Kronogård och Necmi Ingegül Stadskontoret Avdelningen för samhällsplanering Sammanfattning

Läs mer

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Juni 2015 Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Josefin Edström Josefin Edström och Saco 2015 ISBN: 978-91-88019-07-3 www.saco.se Förord Saco har under många

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2013 Kommunkontoret 1 (13) Utvecklingsavdelningen 212-5-2 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 213 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 323 personer 213

Läs mer

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess

Tabellbilaga 1b. Unga som inte fullföljer gymnasiet. Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Tabellbilaga 1b Förklaring: innebär att data inte kan presenteras p.g.a. sekretess Unga som inte fullföljer gymnasiet Behöriga/Obehöriga till gymnasiet Läsåret 2014/15 Läsår 2013/2014 Läsår 2012/2013 Totalt

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Befolkningsprognos 2015-2024 Vetlanda här växer människor och företag Sammanfattning Under de senaste tre senaste åren har befolkningen i Vetlanda kommun ökat med cirka 580 personer, främst beroende på

Läs mer

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor

Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor FOKUS på arbetsmarknad och utbildning Fler med utländsk bakgrund studerar Allt fler med utländsk bakgrund studerar på högskolan men skillnaden mellan olika invandrargrupper är stor Anna Gärdqvist 19 Många

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt

Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt Utrikes födda på arbetsmarknaden hur ser situationen ut och vad säger forskningen? Mats Hammarstedt Syfte och bakgrund Ge en översikt av utrikes föddas position på svensk arbetsmarknad. Vad säger forskningen

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012

Befolkningsprognos för Lunds kommun 2012 Kommunkontoret 1 (12) Utvecklingsavdelningen 212-4-19 Jens Nilson 46-35 82 69 jens.nilson@lund.se Befolkningsprognos för Lunds kommun 212 Sammanfattning Befolkningen förväntas öka med 1 232 personer 212

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2017-02-21 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2016 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 BEFOLKNINGEN I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En expansiv region med en växande befolkning Allt fler väljer att bo och leva i och redan 2017 beräknas här finnas över en miljon invånare. Befolkningen är relativt

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Förutsättningar på bostadsmarknaden

Förutsättningar på bostadsmarknaden Förutsättningar på bostadsmarknaden Demografi i Värmlands och Örebro län Maria Pleiborn, Örebro, 2016-05-18 Vem är jag och vad vill jag berätta? 2 Maria Pleiborn, Demograf och senior rådgivare vid WSP

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Tema Ungdomsarbetslöshet

Tema Ungdomsarbetslöshet Tema Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten ökade bland ungdomar Under första kvartalet 2009 var 142 000 ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa, vilket motsvarar en relativ arbetslöshet på 24,4 procent. Här

Läs mer

Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning

Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning Fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning 1 2 fem utmaningar för regionens kompetensförsörjning Riksföreningen Teknikcollege Fem utmaningar för

Läs mer

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015

Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Magnus Lundin Statistiker Kommunstyrelsens kontor/ 2016-02-22 Enheten för utredning och hållbarhet Folkmängden i Södertälje kommun 31 december 2015 Ny statistik från SCB visar att folkmängden i Södertälje

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning - Örebro län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning - Örebro län Johan Kreicbergs Våren 2009 Örebro Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2014-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten

Befolkningsprognos 2013-2033 Mora kommun. Näringslivs- och utvecklingsenheten Befolkningsprognos 213-233 Mora kommun Näringslivs- och utvecklingsenheten Sammanfattning Mora kommuns befolkning vid 213 års slut uppgick till 19998 personer med en befolkningsminskning på -84 personer.

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer