Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda"

Transkript

1 Box 3546, Stockholm T Box 404, Göteborg T Box 186, Malmö T Pedagogensväg 2, Östersund T Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

2 Innehåll Inledning... 3 Statistiken... 4 Utvecklingen av utlandsfödda i besöksnäringen... 4 Andelen utlandsfödda i besöksnäringen och på övrig arbetsmarknad... 4 Utveckling av antalet och andelen utlandsfödda i besöksnäringen... 4 Ursprung på de sysselsatta i besöksnäringen... 6 Utlandsfödda anställda i besöksnäringen... 6 Utlandsfödda företagare i besöksnäringen... 7 Utlandsfödda sysselsatta i besöksnäringen... 8 Bilaga... 9 Sid 2 av 10

3 Inledning En av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag är hur vi ska kunna förbättra integrationen av människor som kommer till Sverige. Den enskilt viktigaste faktorn för att lösa detta är att fler utlandsfödda kommer in på arbetsmarknaden. För vissa grupper av utlandsfödda är deltagandet på arbetsmarknaden idag alldeles för lågt. Det finns många olika förklaringar till varför det ser ut så. Några viktiga är utbildningsnivån, arbetslivserfarenheten, tillgång till informella nätverk och språkliga barriärer. Sysselsättningsökningen bland utlandsfödda har dock varit mycket stark de sista åren men detta har inte förbättrat sysselsättningsgraden bland de utlandsfödda. Skälet är att antalet utlandsfödda i Sverige under samma period ökat kraftigt. Den svenska besöksnäringen 1 växer och sysselsätter allt fler. För många har besöksnäringen blivit en språngbräda in på arbetsmarknaden. Att de unga är en stor och viktig del av de sysselsatt inom besöksnäringen är välkänt. Nästan 50 procent av de anställda är under 26 år inom besöksnäringen. Att besöksnäringen också präglas av mångfald i fråga om ursprung är något som ibland översiktligt nämns. Det finns dock få branscher där andelen såväl anställda som företagare är födda utomlands som i besöksnäringen. Andelen har också ökat snabbt under senare år. Besöksnäringen är en viktig pusselbit för att kunna öka sysselsättningsgraden bland grupper utlandsfödda som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En ganska stor andel av de jobb som branschen erbjuder ställer inte så höga krav på formell utbildning eller arbetslivserfarenhet. Det gör att om branschen får förutsättningar för att fortsätta växa kommer många av de utlandsfödda som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden att kunna få ett jobb i besöksnäringen. Har man väl kommit in på arbetsmarknaden fungerar det som en sorts vaccin mot framtida arbetslöshet. Det första jobbet ger utöver en egen försörjning också värdefulla erfarenheter och viktiga kontakter som många gånger leder vidare till nästa jobb. Det primära syftet med rapporten är att göra våra beslutsfattare uppmärksamma på vilken viktig inkörsport till svensk arbetsmarknad som besöksnäringen är. Vi kommer dels att visa på den starka utvecklingen av sysselsättningen för utlandsfödda i besöksnäringen, dels att mer i detalj beskriva var de utlandsfödda som är anställda och företagare i besöksnäringen är födda i världen. En orsak till att många utlandsfödda jobbar inom besöksnäringen är att trösklarna in i branschen är relativt låga i förhållande till andra branscher. För alla som på ett eller annat sätt arbetar med integrationsfrågan måste besöksnäringen därför vara en viktig aktör att samarbeta med. Det bör ligga i allas intressen att se till att trösklarna in på arbetsmarknaden förblir låga eller sänks ännu mer. Det är också klokt att inte motverka integrationen genom politiska beslut som gör det svårare för branschen att nyanställa. 1 Med besöksnäringen avses här företag i SNI-koderna 55-56, dvs. hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, restauranger, cateringsföretag m.m. Sid 3 av 10

4 Statistiken SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) är en årlig, totalräknad statistik som primärt baseras på arbetsgivarnas kontrolluppgifter för anställda samt standardiserade räkenskapsutdrag från egna företagare. I gruppen företagare ingår även fåmansaktiedelägare. Populationen utgörs av alla personer som var folkbokförda i Sverige den 31/12 respektive år. Antal verksamma i olika grupper av befolkningen redovisas med november månad som referensperiod. Utvecklingen av utlandsfödda i besöksnäringen I följande avsnitt kommer vi beskriva den övergripande utvecklingen av utlandsfödda i besöksnäringen respektive på den övriga arbetsmarknaden perioden Inledningsvis ger en övergripande bild av andelen anställda, företagare och sysselsatt i besöksnäringen respektive på den övriga arbetsmarknaden. Därefter beskrivs utvecklingen av antalet utlandsfödda sysselsatta och andelen utlandsfödda sysselsatta i besöksnäringen respektive på den övriga arbetsmarknaden. Andelen utlandsfödda i besöksnäringen och på övrig arbetsmarknad I tabell 1 ges en övergripande jämförelse mellan andel anställda, företagare och sysselsatta som är födda utomlands i besöksnäringen jämfört med den övriga arbetsmarknaden. Andelen sysselsatta i besöksnäringen som är födda utomlands uppgick till 35,5 procent Motsvarande andel på den övriga arbetsmarknaden var 13,9 procent. Ännu större var skillnaden om man tittar på andelen företagare. I besöksnäringen är nästan 6 av 10 företagare utlandsfödda. Andelen företagare som inte är födda i Sverige är nästan dubbelt så stor som andelen anställda i branschen. På den övriga arbetsmarknaden är andelen företagare lägre än andelen anställda. Tabell 1 Andelen (%) anställda, företagare och sysselsatta födda utomlands i Sverige 2013 Anställda Företagare Sysselsatta Besöksnäringen 32,3% 58,6% 35,5% Övrig arbetsmarknad 14,1% 12,6% 13,9% Utveckling av antalet och andelen utlandsfödda i besöksnäringen Sysselsättningen bland utlandsfödda har ökat snabbt på svensk arbetsmarknad under 2000-talet. Det är helt naturligt med tanke på den snabba ökningen av utlandsfödda i landet under perioden. I diagram 1 visas utvecklingen av sysselsättningen bland utlandsfödda i besöksnäringen och på den övriga arbetsmarknaden perioden Som framgår av diagrammet ökade sysselsättningen bland utlandsfödda på arbetsmarknaden totalt med nästan 60 procent under perioden. Samtidigt ökade antalet i besöksnäringen med drygt 100 procent, d.v.s. betydligt snabbare. Sid 4 av 10

5 Index 2000=100 Index 2000=100 Diagram 1 Utveckling av antalet sysselsatta utlandsfödda inom besöksnäringen respektive på övrig arbetsmarknad perioden Index 2000= Övrig arbetsmarknad Besöksnäringen I diagram 2 visas hur andelen av de sysselsatta inom besöksnäringen samt på den övriga arbetsmarknaden utvecklats under perioden Som framgår av diagrammet har andelen ökat såväl inom besöksnäringen som på den övriga arbetsmarknaden. Inom besöksnäringen har andelen ökat från 27 procent år 2000 till nästan 36 procent år På arbetsmarknaden i övrigt har andelen ökat från 10 procent till 14 procent under samma period. Att andelarna ökar innebär att sysselsättningen ökar snabbare bland de utlandsfödda än bland de svenskfödda. I besöksnäringen ökade sysselsättningen bland de utlandsfödda som tidigare redovisats med drygt 90 procent under perioden. Motsvarande ökning av svenskfödda i branschen var drygt 30 procent under samma period. Sid 5 av 10

6 Diagram 2 Andel utlandsfödda bland de sysselsatt inom besöksnäringen respektive på övrig arbetsmarknad Procent 40% 35% 30% 26% 27% 26% 27% 29% 29% 30% 30% 31% 31% 33% 34% 35% 36% 25% 20% 15% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 14% 5% 0% Ursprung på de sysselsatta i besöksnäringen I följande avsnitt beskrivs mer detaljerat var de som jobbar i besöksnäringen är födda i världen. Vi kommer beskriva de anställda och företagarna. Avslutningsvis beskriver vi också de sysselsatta totalt, vilket är summan av de anställda och företagarna. Utlandsfödda anställda i besöksnäringen I tabell 2 redovisas i vilka regioner i välden de anställda i besöksnäringen år 2013 var födda i. Dessutom redovisas i tabellen hur stor andel av de anställda utlandsfödda, på den svenska arbetsmarknaden totalt, som de anställda i besöksnäringen utgjorde. Tabell Andel utlandsfödda på Övrig arbetsmarknad Andel utlandsfödda Besöksnäringen Andelen (%) av de anställda i besöksnäringen som är födda i olika landsegment samt hur stor andel dessa anställda utgör av samtliga anställda från dessa länder på arbetsmarknaden totalt. Andel av anställda i besöksnäringen Andel av totalt antal anställda födda i samma land Sverige 67,7% 2,6% Asien* 15,9% 12,1% Europa utom Norden 10,1% 6,0% Afrika 2,7% 7,7% Sydamerika 1,7% 6,4% Norden utom Sverige 1,2% 1,8% Nordamerika 0,6% 5,8% Oceanien 0,1% 7,4% Okänt 0,0% 8,6% Utlandsfödda totalt 32,3% 7,4% Sid 6 av 10

7 Totalt 100,0% 3,3% Av de anställda utgjorde de utlandsfödda drygt 32 procent år Bland dessa var nästan 16 procentenheter födda i Asien. Av dessa utgjorde de som var födda i Turkiet en stor andel, ca 3 procentenheter (se bilaga tabell 5). Av samtliga anställda på svensk arbetsmarknad som är födda i Asien arbetar 12 procent i besöksnäringen. Efter de födda i Asien utgör de anställda i Europa utanför norden en stor grupp, ca 10 procent Totalt sett var 3,3 procent av samtliga anställda på svensk arbetsmarknad verksamma i besöksnäringen år Av alla anställda som var inrikes födda jobbade bara 2,6 procent i företag inom besöksnäringen. Av samtliga anställda på svensk arbetsmarknad som var födda utomlands återfanns 7,4 procent i besöksnäringen. Som utlandsfödd på den svenska arbetsmarknaden är det alltså betydligt vanligare att man arbetar inom besöksnäringen än om man är född i Sverige. Utlandsfödda företagare i besöksnäringen I tabell 3 redovisas i vilka regioner företagarna i besöksnäringen år 2013 var födda i. Dessutom redovisas i tabellen hur stor andel av utlandsfödda företagare, på den svenska arbetsmarknaden totalt, som företagarna i besöksnäringen utgjorde. Tabell 3 Andelen (%) av företagarna i besöksnäringen som är födda i olika länder samt hur stor andel dessa företagare utgör av samtliga företagare från dessa länder på arbetsmarknaden totalt. Andel av företagarna i besöksnäringen Andel av totalt antal företagare födda i samma land Sverige 41,4% 1,9% Asien* 31,8% 26,7% Europa utom Norden 23,6% 15,9% Afrika 1,2% 9,7% Norden utom Sverige 1,1% 1,9% Sydamerika 0,6% 5,3% Nordamerika 0,2% 2,3% Oceanien 0,1% 4,5% Okänt 0,0% 20,8% Utlandsfödda totalt 58,6% 16,3% Totalt 100,0% 4,0% Som redovisade i tabell 1 är 6 av 10 företagare i besöksnäringen födda utomlands De utgör tillsammans drygt 16 procent av samtliga utlandsfödda företagare i Sverige. Motsvarande siffra för företagare födda i Sverige var 1,9 procent. Sid 7 av 10

8 Precis som när det gäller de anställda är den största andelen av de utländska företagarna födda i Asien, drygt 30 procent. Nästan hälften av dessa var födda i Turkiet (se bilaga tabell 6). Många av företagarna var, precis som bland de anställda, födda i Europa utanför norden, nästan 25 procent. Förutom Turkiet är besöksnäringen den näring som är mest populär att driva företag i för personer födda i Bangladesh, Malaysia, Kina och Vietnam. Inom dessa grupper driver mer än 50 procent av företagarna företag inom just besöksnäringen. Utlandsfödda sysselsatta i besöksnäringen Summan av antalet anställda och antalet företagare är antalet sysselsatta. I tabell 4 redovisas i vilka regioner i världen de sysselsatta i besöksnäringen år 2013 var födda i. Dessutom redovisas i tabellen hur stor andel av sysselsatta utlandsfödda, på den svenska arbetsmarknaden totalt, som de sysselsatta i besöksnäringen utgjorde. Tabell 4 Andelen (%) av de sysselsatta i besöksnäringen som är födda i olika länder samt hur stor andel dessa sysselsatta utgör av samtliga sysselsatta från dessa länder på arbetsmarknaden totalt. Andel av sysselsatta i besöksnäringen Andel av totalt antal sysselsatta födda i samma land Sverige 64,5% 2,6% Asien* 17,8% 13,8% Europa utom Norden 11,7% 7,0% Afrika 2,5% 7,8% Sydamerika 1,6% 6,4% Norden utom Sverige 1,2% 1,8% Nordamerika 0,6% 5,4% Oceanien 0,1% 7,0% Okänt 0,0% 9,8% Utlandsfödda totalt 35,5% 8,3% Totalt 100,0% 3,4% Nästan 18 procent av de sysselsatta i besöksnäringen år 2013 var födda i Asien. Av samtliga sysselsatta i Sverige som var födda i Asien utgjorde de sysselsatta i besöksnäringen nästan 14 procent. Sysselsatta födda i Turkiet utgjorde ca 5 procent av samtliga sysselsatta i besöksnäringen (se bilaga tabell 7). Nästan var tredje person född i Turkiet på arbetsmarknaden var sysselsatta i besöksnäringen. Totalt sett var 3,4 procent av samtliga sysselsatta i Sverige verksamma i besöksnäringen. Av alla inrikes födda var bara 2,6 procent av de sysselsatta som är sysselsatta inom besöksnäringen. Av alla utlandsfödda på den svenska arbetsmarknaden var 8,3 procent syselsatta inom besöksnäringen. Sid 8 av 10

9 Bilaga Tabell 5 Andelen (%) av de anställda i hotell- och restaurangbranschen som är födda i olika länder (20 största grupperna) samt hur stor andel dessa anställda utgör av samtliga anställda från dessa länder på arbetsmarknaden totalt. Andel av anställda i besöksnäringen Andel av totalt antal anställda födda i samma land Sverige 67,7% 2,6% Turkiet 3,3% 23,9% Irak 2,9% 10,0% Thailand 2,4% 22,2% Kina 1,6% 26,6% Syrien 1,3% 17,6% Iran 1,2% 5,0% Polen 1,0% 3,8% Vietnam 1,0% 19,7% Jugoslavien 0,8% 3,5% Libanon 0,8% 10,5% Bangladesh 0,7% 29,3% Finland 0,7% 1,6% Chile 0,7% 5,7% Bosnien-Hercegovina 0,7% 2,7% Filippinerna 0,6% 13,9% Afghanistan 0,6% 13,3% Storbritannien och Irland 0,5% 6,2% Indien 0,5% 6,3% Mongoliet 0,4% 48,1% Utlandsfödda totalt 32,3% 7,4% TOTALT 100,0% 3,3% Tabell 6 Andelen (%) av företagarna i hotell- och restaurangbranschen som är födda i olika länder (20 största grupperna) samt hur stor andel dessa företagare utgör av samtliga företagare från dessa länder på arbetsmarknaden totalt. Andel av företagarna i besöksnäringen Andel av totalt antal företagare födda i samma land Sverige 41,4% 1,9% Turkiet 14,0% 59,1% Irak 6,9% 24,9% Libanon 3,9% 33,0% Iran 3,9% 17,3% Syrien 3,9% 33,8% Kina 3,5% 53,3% Vietnam 2,6% 51,9% Jugoslavien 2,5% 17,9% Thailand 2,4% 26,4% Storbritannien och Irland 0,9% 10,1% Sid 9 av 10

10 Tyskland 0,9% 7,0% Bosnien-Hercegovina 0,9% 11,2% Bangladesh 0,8% 56,9% Indien 0,7% 20,0% Grekland 0,6% 17,1% Polen 0,6% 1,8% Nederländerna 0,5% 10,8% Bulgarien 0,5% 26,7% Finland 0,5% 1,5% Utlandsfödda totalt 58,6% 16,3% TOTALT 100,0% 4,0% Tabell 7 Andelen (%) av de sysselsatta i hotell- och restaurangbranschen som är födda i olika länder (20 största grupperna) samt hur stor andel dessa sysselsatta utgör av samtliga sysselsatta från dessa länder på arbetsmarknaden totalt. Andel av sysselsatta i hotell och restaurang Andel av totalt antal sysselsatta födda i samma land Sverige 64,5% 2,6% Turkiet 4,6% 30,7% Irak 3,4% 11,7% Thailand 2,4% 22,6% Kina 1,8% 30,1% Syrien 1,6% 20,5% Iran 1,5% 6,4% Libanon 1,2% 14,6% Vietnam 1,2% 23,7% Jugoslavien 1,0% 4,5% Polen 0,9% 3,5% Bangladesh 0,7% 31,2% Bosnien-Hercegovina 0,7% 3,1% Finland 0,7% 1,6% Chile 0,6% 5,7% Afghanistan 0,5% 14,0% Filippinerna 0,5% 13,4% Storbritannien och Irland 0,5% 6,7% Indien 0,5% 7,1% Tyskland 0,5% 3,9% Utlandsfödda totalt 35,5% 8,3% TOTALT 100,0% 3,4% Sid 10 av 10

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi:

BEFPAK-Folkmängd 2015-12-31. Tabell C20KDi: 1 (10) Samtliga Norden Danmark Finland 660 7 4 3 16 19 27 22 74 50 101 216 44 42 21 8 4 2 742 1 7 11 2 18 16 18 23 36 41 98 282 59 55 35 15 18 7 64 2 8 4 2 8 2 2 3 2 2 3 22 3 1 57 4 12 2 2 4 1 2 2 14 1

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1

Statistik 2014. Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Statistik 2014 B ef o l k ningsutve ckling i Mariestad Statistik 2014 Befolkningsutveckling i Mariestad 1 Utgivare: Mariestads kommun, Utvecklingsenheten Bearbetning och registrering: Camilla Pärleborn

Läs mer

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld

Perspektiv. nr2. Befolkningsutveckling 2014. Statistik om Helsingborg och dess omvärld Perspektiv Befolkningsutveckling nr2 2015 Statistik om Helsingborg och dess omvärld Använd gärna materialet i Perspektiv Helsingborg men ange källa, Perspektiv Helsingborg, Helsingborgs stad. Helsingborg.se/statistik

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Befolkningsöversikt 2013 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport innehåller en översikt över befolkningens struktur och dess förändringar, framförallt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Befolkning. Population

Befolkning. Population Befolkning Population 30 3:1 Folkmängden i Jönköpings f.d. stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910 2010 Population in Jönköping Municipality and the whole country År Jönköpings f.d. stad Jönköpings

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Fruktsamhet och mortalitet 2014

Fruktsamhet och mortalitet 2014 Demografisk rapport 2015:10 Fruktsamhet och mortalitet 2014 uppdelat på födelseländer, kommuner och delområden Befolkningsprognos 2015 2024/50 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms län

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda

TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING. Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda TEMARAPPORT 2014:6 UTBILDNING Utbildningsbakgrund bland utrikes födda Statistiska centralbyrån 2014 Report 2014:6 Educational background

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007

Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Demografisk översikt över de 32 största invandrargrupperna i de 24 största kommunerna den 31 december 2007 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2009 Följande rapport utgörs av en demografisk översikt

Läs mer

Stockholmsregionen växer

Stockholmsregionen växer Stockholmsregionen växer En beskrivning om utrikes inflyttade till Stockholmsregionen STORSTHLM KSL KOMMUNERNA I STOCKHOLMS LÄN En beskrivning för ökad regional kunskap om utrikes inflyttade 2 Stockholmsregionen

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Den utrikes födda befolkningen ökar

Den utrikes födda befolkningen ökar 1 Utrikes födda Den utrikes födda befolkningen ökar Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den utrikes födda befolkningen fortsätter att öka. Vid årets

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund

Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund 18 Befolkning efter svensk och utländsk bakgrund Annika Klintefelt Vid slutet av år 22 var 1,1 miljoner av Sveriges befolkning födda utomlands. Det motsvarar knappt 12 procent av befolkningen. Drygt 6

Läs mer

Diagram 10 Antal skilsmässor 1940 2004 Divorces 1940 2004

Diagram 10 Antal skilsmässor 1940 2004 Divorces 1940 2004 Tabeller över Sveriges befolkning 2004 Befolkningsförändringar skilda Skilda På grund av skilsmässa upplöstes 20 106 äktenskap under 2004. Antalet skilsmässor har de senaste åren legat kring 21 000 per

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ

BEFOLKNINGEN I LULEÅ LULEÅ KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stefan Larsson tel: 0920-29 37 58 fax: 0920-29 48 17 E-mail: stefan.larsson@sbk.lulea.se STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ Folkmängd 2001-12-31 Utveckling

Läs mer

Socialfonden i siffror 2014 Projektens deltagare och nytta

Socialfonden i siffror 2014 Projektens deltagare och nytta Socialfonden i siffror 2014 Projektens deltagare och nytta SOCIALFONDEN I SIFFROR 2014 Denna rapport är framtagen av Svenska ESF-rådet med hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB) och Apel. Kapitel 1 har

Läs mer

UTVECKLING GÄVLEBORG

UTVECKLING GÄVLEBORG UTVECKLING GÄVLEBORG STATISTIKRAPPORT APRIL JUNI 2016 BEFOLKNING ARBETSMARKNAD KOMPETENS NÄRINGSLIV En rapport över områdena befolkning, arbetsmarknad, kompetens, näringsliv och konjunktur i länet just

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund

Folkmängd i Skellefteå. - efter utländsk bakgrund Folkmängd i Skellefteå - efter utländsk bakgrund Beskrivning av statistiken - Bild 1 Födelseland Födelseland anger det land där personen är född. Födelselandets benämning hänförs till förhållandena vid

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län

Befolkningsutvecklingen 2011 i Stockholms län Demografisk rapport 212:1 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län Befolkningsprognos 212-221/4 Befolkningsutvecklingen 211 i Stockholms län 212:1 Arbetet med projektet Befolkningsprognos för Stockholms

Läs mer

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring

BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring STATISTISKA MEDDELANDEN BEFOLKNINGEN I LULEÅ 2015-12-31 Utveckling och förändring FOLKMÄNGD 2014-12-31 75 966 Antal födda 2015 737 Antal döda 2015 661 Inflyttade 2015 3 712 Utflyttade 2015 3 666 FOLKMÄNGD

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skurups kommun 2014 3

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Borås stad 2014 3 Utveckling

Läs mer

Medlemsbranscher 2013

Medlemsbranscher 2013 Medlemsbranscher 2013 Visita Svensk besöksnäring Statistik i korthet Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Svenskt Näringsliv. Visita har cirka 4 600 medlemsföretag och omkring 6 400

Läs mer

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016

Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning 2016 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Eva Hellstrand Datum 2016-06-07 Diarienummer AMN-2015-0391 Arbetsmarknadsnämnden Uppföljning ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad och vuxenutbildning

Läs mer

Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken

Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken Invandringen och invandrarna i Finland i ljuset av statistiken och NTM-centralen regional utbildning, Åbo 16.4.215 Villiina Kazi Anförandets innehåll 1) Invandringen och invandrarna i ljuset av tillgänglig

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015

Befolkningsstatistik. Kristinehamns kommun 31 Dec 2015 Befolkningsstatistik DEC 131231 24114 (23949) Kristinehamns kommun 31 Dec 215 2427 214-11-1 24 31 215-11-1 JAN 2416 (23 943) FEB 24129 (23 966) MAR 24181 (23 971) APRIL 24186 (23 983) MAJ 24168 (24 24)

Läs mer

Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad SNS 20150903. Mats Hammarstedt

Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad SNS 20150903. Mats Hammarstedt Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad SNS 20150903 Mats Hammarstedt Utrikes födda på 2000-talets arbetsmarknad Andel sysselsatta, andel arbetslösa och andel utanför för olika grupper av utrikes födda

Läs mer

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt

Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad. Lina Aldén & Mats Hammarstedt Boende med konsekvens en ESO-rapport om etnisk bostadssegregation och arbetsmarknad Lina Aldén & Mats Hammarstedt Bakgrund År 2016 är mer än 1,5 miljoner personer, eller ca 16 procent av den totala befolkningen

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

3:1 Folkmängden i Jönköpings f d stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910-2004

3:1 Folkmängden i Jönköpings f d stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910-2004 Befolkning 24 3:1 Folkmängden i Jönköpings f d stad, nuvarande Jönköpings kommun samt riket 1910-2004 År Jönköpings f d stad Jönköpings Riket Jönköpings Män Kvinnor Totalt kommun folkmängd i av riket 1910....

Läs mer

Finländarnas resor 2014

Finländarnas resor 2014 Transport och turism 2015 Finländarnas resor 2014 Finländarnas resor till Sydeuropa ökade år 2014 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 7,9 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

PM- Företagande inom vård/omsorg

PM- Företagande inom vård/omsorg PM- Företagande inom vård/omsorg Inledning Vård och omsorg är än så länge en relativt liten bransch inom den privata sektorn i Sverige. Men tillväxten är stark och det mesta talar för branschen kommer

Läs mer

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats?

Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster. Vad säger dom om antalet jobb som skapats? Utvärderingar av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Vad säger dom om antalet jobb som skapats? 1 FÖRORD Visitas intensiva arbete med att påvisa att en likvärdig moms på mat oavsett var den

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Jan 19 000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 19.000 i Västerås under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 10 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM KASSAFÖRESTÅNDARE Arbetslöshetsrapporten 2016 » I Arbetslöshetsrapporten 2016 vill vi lyfta statistiken över arbetsmarknaden. Det är viktig och central statistik eftersom den ligger till grund för många beslut allt ifrån

Läs mer

Finländarnas resor 2015

Finländarnas resor 2015 Transport och turism 2016 Finländarnas resor 2015 Finländarnas resor till Centraleuropa ökade år 2015 Enligt Statistikcentralens undersökning gjorde finländarna 8,1 miljoner olika fritidsresor till utlandet

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 1 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Bjurholms

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan Ökning med 9 i Uppsala i januari Det totala antalet gästnätter i januari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nära 35.000 i Uppsala.

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 2012-12-12 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2011 Antalet sysselsatta norrköpingsbor ökade under året med 1 100 personer. Förvärvsfrekvensen ökade från 72,8 % år 2010 till 73,8 %

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Plus 9 första halvåret Gästnätterna ökade med 11 i i juni. Totalt gjordes under månaden nära 63. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar. De svenska besökarnas

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren

Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Arbete och liv Befolkning, sysselsättning och företagande i Köpings kommun under 2015 samt återblickar på utvecklingen de senaste tio åren Nr 1 2016 Innehåll Inledning... 3 Statistik och fakta... 3 Befolkningsutvecklingen...

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19

Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Särreglering och exkludering i svensk sociallagstiftning: En lägesöversikt. Julia Boguslaw, SOFI, Stockholms universitet, 2012-01-19 Inledning Kartlägger hur sociallagstiftningen förändrats med avseende

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Ökning i maj med 6 Gästnätterna ökade med 6 i i maj. Totalt gjordes under månaden drygt 71. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar. De svenska besökarnas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2015 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Mölndals stad inklusive åren 2011-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Mölndals stad 2015 3 Utveckling

Läs mer

Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper

Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper Skillnader i livslängd mellan olika födelselandsgrupper Örjan Hemström Prognosinstitutet, SCB facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter BAKGRUND Nationella befolkningsframskrivningar Fertilitet och migration

Läs mer

Pressträff. Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 2015. John Hassler: Ordförande

Pressträff. Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 2015. John Hassler: Ordförande Pressträff Flyktingkrisen och finanspolitiken 21 december 215 John Hassler: Ordförande Flyktingkrisen En av de största utmaningarna för Sverige på många år. Mina kommentarer: finanspolitiken på kort sikt

Läs mer

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002

3 Födda. SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 SCB Befolkningsstatistik del 4, 2002 33 3 Födda Ökat antal födda Antalet födda barn ökade för tredje året i rad. Under 2002 föddes 95 815 barn, vilket är en ökning med 4 349 sedan året innan. För första

Läs mer