i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i en tid av stora utmaningar Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning 2009 var ett utmanande år för SEK:s upplåning. Samtidigt som upplåningen var rekordhög var marknaderna mycket turbulenta efter en av de värsta finanskriserna någonsin. sidan 25 medarbetare Den kraftigt höjda efterfrågan på SEK:s tjänster gjorde nyrekryteringar nödvändiga inom alla affärsområden. sidan 28 SEK lyfter svensk export i en tid av stora utmaningar HÅLLBARHETSREDOVISNING 36 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 76

2 vår verksamhet SEK:s största obligation någonsin I maj emitterade SEK sitt största obligationslån någonsin. Lånet uppgick till 1,25 miljarder euro, vilket motsvarade cirka 12,5 miljarder svenska kronor. LÄS MER PÅ SID 15 SEK experter på internationell finansiering Ända sedan Sverige industrialiserades i slutet av 1800-talet har svenska företag vidgat sin försäljning till internationella marknader. Den utvecklingen har fortsatt kontinuerligt och i dag utgör exportsektorn ungefär hälften av Sveriges BNP. Det gör Sverige till ett av världens mest exportberoende länder. Exporten är avgörande för Sveriges ekonomi och för landets välstånd. Den starka turbulens som präglade världens marknader under 2009 hotade svenska företags möjligheter att exportera varor och tjänster. När exportföretagen och deras kunder inte längre fick några lån minskade antalet affärer snabbt och Sveriges BNP sjönk. SEK:s uppdrag är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar som är till nytta för svensk exportnäring. På så sätt hjälper vi till att stärka svenska företags internationella konkurrenskraft. Under finanskrisen har SEK:s roll varit viktigare än någonsin tidigare. Så när behovet av finansiering ökade från exportindu- 2

3 vår verksamhet Stort lån till rysk mobil operatör När Ericsson sålde nätverks utrustning till den ryska mobil operatören MTS var lånet från SEK av stor betydelse. Affären genomfördes tillsammans med de fyra långivande bankerna: Calyon, ING, Nordea och Raiffeisen Zentralbank Österreich. LÄS MER PÅ SID 11 Första benchmarksamurailånet sedan 1980-talet Hösten 2009 emitterade SEK sitt första Samurailån på över 20 år. LÄS MER PÅ SID 15 SEK emitterade thailändska baht I slutet av juni emitterade SEK två obligationer i thailändska baht, vilket gör att svenska företag kan erbjudas långfristig finansiering i lokal valuta. På så vis har svenska företag en viktig konkurrensfördel på den thailändska marknaden. LÄS MER PÅ SID 13 Nytt kontor i Singapore I december invigdes SEK:s representationskontor i Singapore. Det finns för att stärka kundrelationerna i Asien, en marknad som under flera år blivit allt viktigare. LÄS MER PÅ SID 14 strin anpassade sig SEK efter de svenska exportföretagens behov och ökade utlåningen. Detta var möjligt tack vare att den svenska regeringen och riksdagen i slutet av 2008 gav SEK en kraftigt stärkt utlåningskapacitet. I samarbete med Exportkreditnämnden (EKN) och affärsbankerna har SEK säkerställt tillgång till finansiering så att exportindustrin fått avsättning för de varor och tjänster de producerar. När oron var som störst skulle många affärer annars inte ha blivit av. SEK är en konkurrens fördel för svenska företag på den globala marknaden. På världskartan ovan finns några få exempel på affärer som SEK varit med och gjort möjliga under På sidorna kan du läsa mer om dem och andra SEK-uppdrag under året. 3

4 Nyckeltal Finansiella nyckeltal Belopp (annat än %) i mn USD 10) Skr Skr Skr Resultat Rörelseresultat 328, ,6 185,2 497,0 Avkastning på eget kapital före skatt 1) 22,8% 22,8% 3,9% 11,4% Avkastning på eget kapital efter skatt 1) 16,8% 16,8% 2,8% 8,2% Justerat rörelseresultat (kärnresultat) 2) 221, ,3 833,9 535,0 Avkastning på eget kapital före skatt (kärnresultat) 1) 14,8% 14,8% 16,8% 12,8% Avkastning på eget kapital efter skatt (kärnresultat) 1) 10,9% 10,9% 12,1% 9,2% Föreslagen utdelning 71,8 518,0 Utlåning Nya kundfinansieringslösningar 4) varav nyutlåning (accepterade offerter) Utestående samt avtalade, ej utbetalda krediter 4, 5) Upplåning Nyupplåning 6) Utestående icke efterställd upplåning Utestående efterställd upplåning Totala tillgångar Kapital Kapitaltäckningsgrad, inklusive Basel I-baserat tilläggskrav 18,7% 8) 18,7% 8) 15,5% 8) 8,9% 8) Kapitaltäckningsgrad, exklusive Basel I-baserat tilläggskrav 19,8% 7) 19,8% 7) 21,4% 7) 17,1% 7) Justerad kapitaltäckningsgrad, exklusive Basel I-baserat tilläggskrav 20,7% 7) 20,7% 7) 22,3% 7) 18,5% 7) Hänvisningar och definitioner till nyckeltalen är inkluderade i not 31. NYUTLÅNING (Skr mdr) NYUPPLÅNING (Skr mdr)

5 Innehåll 2 Vår verksamhet 4 Nyckeltal 6 VD har ordet 10 Händelserikt Utlåning 24 Upplåning 28 medarbetare 33 intervju med handels minister Ewa björling 36 hållbarhet 50 ÄGARE och STYRNING 52 SEK:s styrelse och revisorer 54 SEK:s ledning 56 Bolagsstyrning 59 RISKRAPPORT 60 Riskhantering 62 Risköversikt 66 Basel II 71 Riskfakta 76 Förvaltningsberättelse 81 Resultaträkningar 82 Rapporter över totalresultat 83 Balansräkningar 84 Rapport över förändring i eget kapital 85 Kassaflödesanalys 86 Kapitaltäckning 88 Noter 122 Förslag till vinstdisposition 123 Revisionsberättelse 124 GRI-redovisning 126 Bestyrkanderapport Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn ) svenska kronor ( Skr ), för kortat Skr mn och avser förhållanden i koncernen. Den inter nationella koden för svenska kronor, SEK, används inte i denna årsredovisning för att undvika sammanblandning med den använda förkortningen för AB Svensk Exportkredit, vilken bolaget har använt sedan det grundades Om inte annat anges, avses, i fråga om positioner, belopp per den 31 december, och, i fråga om flöden, belopp för tolvmåna dersperioden som slutade den 31 december samt för belopp för tremånadersperioderna som slutade den 31 december eller den 30 september. Belopp inom parentes avser samma datum, i fråga om positioner, och samma period, i fråga om flöden, under föregående år. AB Svensk Exportkredit(SEK), organisationsnr , med säte i Stockholm. SEK är ett publikt bolag i aktiebolagslagens mening. I vissa fall måste ett publikt bolag lägga beteckningen (publ) till sin firma. För mer information om SEK:s verksamhet kontakta bolagets kommunikations avdelning på telefon papper: Omslag Galerie Art Silk 250 g, inlagor Galerie Art Silk 150 g och Scandia g. foto: Janne Danielsson, Silver Dollar Pictures AB Bildbyråer: Folio: Felix Oppenheimer. IBL: Lizzie Larsson. Scanpix: Jon Hicks, Ulf Berglund, Bengt Olof Olsson, Kevin Schafer, Bobby Yip. Shutterstock. produktion och tryck: Intellecta Infolog

6 vd har ordet SEK stärker svenska intressen SEK har under 2009 bidragit till att de svenska exportföretagen klarat lågkonjunkturen väl och till och med lyckats stärka sin internationella konkurrenskraft. i årsredovisningen för 2008 skrev jag att den svenska ekonomin och det svenska välståndet aldrig tidigare varit så beroende av exportindustrin. Värdet av de varor och tjänster som såldes utomlands av svenska företag stod för över hälften av vår BNP. Då, för ett år sedan, befann sig Sverige och övriga världen i början av en finansiell kris och en lågkonjunktur som beskrevs som den djupaste sedan depressionen på 1930-talet. Ett av de största problemen var likviditetsbristen, svårigheten för företag att få tag i finansiering. Vi kunde konstatera att ett läge där exportföretagen har svårt att få tag i finansiering slår hårt inte bara mot företagen utan mot Sverige som helhet. Då, i slutet av 2008, fattade regering och riksdag en rad beslut för att lindra konsekvenserna av den finansiella krisen och för att säkerställa tillgång till finansiering för den svenska exportindustrin beslut som under 2009 visade sig ha varit framsynta. Man gav SEK, som var det finansiella institut som genom sin konservativa affärsmodell stod fortsatt starkt, stärkt utlåningskapacitet. Besluten innebar ett kapitaltillskott med drygt 5 miljarder kronor, en låneram upp till 100 miljarder kronor, samt möjligheter att på kommersiella villkor köpa statsgarantier för vår upplåning upp till 450 miljarder kronor. Utgångspunkten är, och har hela tiden varit, att ramarna inte ska användas om inte det värsta tänkbara scenariot inträffar, det vill säga om möjligheten att låna på kapitalmarknaden skulle upphöra. Samtidigt beviljades Exportkreditnämnden, EKN, som är en del av det svenska exportkreditsystemet, en utökad garantiram från 200 till 350 miljarder kronor vilket gav systemet ökad riskkapacitet. För att skapa största möjliga effekt på kortast möjliga tid och med minsta möjliga insats valde vi att kraftsamla alla resurser. Resultatet blev att vi snabbt kunde tillgodose en del av det stora finansieringsbehov som fanns hos de svenska företagen. Nu, ett år senare, kan vi summera effekterna av insatserna under SEK:s utlåning har under året varit rekordhög, nästan dubbelt så hög som Över 80 procent av utlåningen har gått direkt till företagssektorn och jag kan konstatera att flera stora och för Sverige viktiga exportaffärer har kunnat genomföras tack vare finansiering från SEK. De politiska besluten och det goda samarbetet mellan SEK, EKN, de svenska affärsbankerna och andra aktörer har fått den positiva effekten att svensk exportindustri har haft tillgång till finansiering och därmed klarat sig relativt väl igenom den finansiella krisen. Besluten har inneburit att Sverige, trots den djupa lågkonjunkturen, alltså inte bara lyckats bibehålla sin internationella konkurrenskraft utan faktiskt till vissa delar även lyckats att stärka den och dessutom kunnat bättre undvika varsel av personal som i sin tur inneburit ökad arbetslöshet. Det visar styrkan i den svenska hanteringen av krisen och effekten av de åtgärder som vidtagits för att stödja exportnäringen. För SEK:s del visar utvecklingen under 2009 att vi har levt upp till de förväntningar som ställts på oss: att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar som 6

7 vd har ordet 7

8 vd har ordet 2009 var året då den samhällsnytta SEK skapar framstod tydligare än någonsin tidigare. är till nytta för svensk exportnäring. För att leva upp till förväntningarna erbjuder SEK i dag ett brett utbud av finansiella tjänster. Vid sidan av vår traditionella kärnaffär, exportfinansiering och finansiering av export företagens kunder, stödjer vi den svenska export industrin genom allmän företagsfinansiering, specialiserade kapitalmarknadsprodukter och kvalificerade rådgivningstjänster. Vi bistår också exportnäringen i ett bredare perspektiv, som finansiell partner i infrastruktursatsningar. Vår professionalism visas inte minst av att hela fem affärer där vi bistått med finansiering har utnämnts till Deal of the Year av den branschledande tidningen Trade Finance Magazine. Sammantaget uppgick volymen ny kundfinansiering till 122,5 miljarder kronor (64,9), en ökning med 89 procent. SEK gjorde ett rörelseresultat på 2 368,6 miljoner kronor (185,2) och ett kärnresultat på 1 599,3 miljoner (833,9). Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att utdelning ska lämnas med 518 miljoner (0). Utvecklingen under 2009, åtminstone för SEK:s del, blev betydligt mindre dramatisk än vad vi hade anledning att frukta för ett år sedan. Från ett närmast bottenfruset läge i början av 2009 har kapitalmarknaderna steg för steg tinat upp, vilket möjliggjort upplåning. SEK har under året kunnat dra nytta av det goda renommé som byggts upp en under lång rad av år, liksom av vår uttalade strategi att vara närvarande på kapitalmarknader i många delar av världen. Sammantaget lånade SEK upp 111,8 miljarder kronor (86,1). Därmed har SEK kunnat svara upp mot de svenska företagens lånebehov, utan att ta låneramen eller möjlig heten att köpa statsgarantier i anspråk. Låne ramen har emellertid gjort det möjligt att ställa ut stora volymer av ovillkorade löften om finansiering inom ramen för statsstödd exportkreditgivning, CIRR. Vid utgången av år 2009 uppgick volymen av utestående löften om krediter till 84,5 miljarder kronor att jämföra med utgången av 2008 då volymen var 27,4 miljarder kronor. det kan även vara värt att notera att offertvolymen den sista september var hela 117 miljarder kronor. Två av årets styrkebesked var att SEK kunde emittera sina största obligationslån någonsin i såväl euro som dollar. Euroobligationen uppgick till totalt 1,25 miljarder euro och gavs ut under andra kvartalet, medan dollarobligationen uppgick 1,5 miljarder dollar och gavs ut i september. För att säkerställa att SEK alltid kan infria de kreditlöften som ställts ut, upprätthåller vi en betydande likviditetsreserv. Det kan ofta förflyta lång tid mellan upprättande av kreditavtal och utbetalningar av den avtalade krediten. Därför är det SEK:s policy att likviditetsreserven minst ska motsvara samtliga beslutade men ännu inte utbetalda krediter. Vid årsskiftet uppgick dessa åtaganden totalt till 46,3 miljarder kronor. Likviditetsreserven ska också vara tillräckligt stor för att räcka till nya krediter under viss tid och därmed kunna möta exportföretagens behov även i dåliga tider. På grund av den stora efterfrågan från exportindustrin och rörelser upp och ned på de internationella kapitalmarknaderna har likviditetsreserven minskat under För SEK är det centralt att agera ansvarsfullt i rollen som kreditgivare. Att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle är en viktig hörnsten i SEK:s arbete och vi ser även stora kommersiella möjligheter för svenska exportföretag inom miljö området. Även för att vara en attraktiv arbetsgivare anser vi att det är avgörande för ett företag som SEK att bedriva en hållbar verksamhet. Jag tycker att det är viktigt att bolag som SEK aktivt driver csr-frågor och utnyttjar våra möjligheter att påverka. Konkret innebär det att vi i vår kreditbedömningsprocess väger in förhållanden som gäller miljö, korruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och finansiering av terrorism. SEK:s kreditgivning följer svensk lagstiftning och uttalade riktlinjer från svenska staten. SEK vidare utvecklar också arbetet med ansvarsfrågor i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Inom ramen för det så kallade trafikljussystemet har SEK utvecklat ett systematiskt sätt att bedöma länder, företag och banker för att så långt som möjligt säkerställa att lämnade krediter håller sig inom SEK:s beslutade ramverk. SEK arbetar också mot målet att vara ett klimatneutralt bolag. Under året har SEK deltagit som kreditgivare och rådgivare inom en rad projekt med inriktning mot miljö och långsiktigt hållbart klimatarbete runt om i världen. På sidorna kan du läsa mer om några av de satsningar där SEK medverkat. Under 2010 är SEK:s prioriteringar 8

9 vd har ordet inom hållbarhetsområdet att stödja arbetet med energieffektivisering och utveckling av förnybar energi, liksom att påverka utvecklingen inom områden som miljö, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö i riskfyllda projekt där SEK:s kunder är verksamma. SEK fortsätter också att stödja utvecklingen av miljöteknik som en framgångsrik svensk exportprodukt. För att avslutningsvis sammanfatta krisåret 2009, anser jag att SEK har infriat de höga förväntningar som ställdes på oss, att finnas där för svenska exportföretag även i dåliga tider. I slutet av 2008 stod vi på gränsen till en finansiell kollaps. I Sverige fattade riksdag och regering snabba och viktiga beslut där SEK var en del av lösningen var året då den samhällsnytta SEK skapar framstod tydligare än någonsin och då vi, tillsammans med EKN, bankerna och andra aktörer, kunde stödja den svenska exportnäringen genom en svår och turbulent situation. Jag vill ta tillfället att framföra mitt varma tack till alla medarbetare som genom sitt hårda och målmedvetna arbete gjort detta möjligt. Det är dock alldeles för tidigt att blåsa faran över. Finansmarknaderna har visserligen återhämtat sig, men läget är fortfarande i högsta grad bräckligt. Relativt små störningar kan orsaka nya kollapser och åter ställa till stora finansieringsproblem för företagen. SEK fortsätter därför att ha beredskap för att alltid kunna följa det svenska intresset överallt i världen, precis som vi alltid har gjort. Under det gångna året har SEK fokuserat på utlåning till de stora svenska exportföretagen. Samtidigt har vi successivt ökat våra satsningar på att bistå de medelstora exportinriktade företagen, som också har ett betydande finansieringsbehov. Det är min förhoppning att detta arbete ska utökas och fördjupas under 2010 och att SEK ska fortsätta att bredda kundbasen till nya kategorier företag. För att hjälpa mindre företag samarbetar SEK med andra finansiella partner. Vi kommer att arbeta aktivt för att öka antalet samarbetspartner och på så sätt öka nyttan för de mindre företagen. Det är en ny värld som tornar upp sig i svallvågorna efter finanskrisen med nya och mer omfattande regelverk tillsammans med nya krav och förväntningar från kapitalmarknaden. Det är min bedömning att SEK:s roll som kreditgivare kommer att kvar stå på en hög nivå och att vi, och andra liknande institutioner, kommer att bli ännu viktigare som kreditgivare till företagen än vad som var fallet innan finans krisen startade. Stockholm, mars 2010 Peter Yngwe Verkställande direktör 9

10 Händelserikt 2009 Händelserikt har varit ett år fyllt av händelser, dominerat av den globala lågkonjunkturen och den efterföljande återhämtningen i världsekonomin. Aldrig tidigare har efterfrågan på SEK:s tjänster varit större. På de följande sidorna finns några axplock av alla de investeringar, projekt och händelser som SEK och SEK:s medarbetare medverkat i under

11 Händelserikt 2009 Utlåning till Meda I december lånade SEK ut 4,3 miljarder kronor till läkemedelsbolaget Meda. Obligationslånet, som var den första affären mellan Meda och SEK, hade en löptid om fem år och arrangerades av SEK Securities. Exportkreditnämnden var tillsammans med affärsbankerna SEB och Danske Bank med och täckte av en del av risken. I första hand hade vi ett refinansieringsbehov som vi löste på det här sättet. Genom den här affären kunde vi även bredda vår finansieringsbas till konkurrenskraftiga villkor, säger Henrik Stenqvist CFO på Meda. Den här transaktionen är ett bra exempel på ett samarbete mellan SEK och affärsbankerna som direkt skapar ett mervärde för kunden, säger Angelo Morano på SEK Securities. Fördelen med att vara flera stycken som delar på risken är att SEK då kan låna ut ett betydligt större belopp. SEK kan i normalfallet finansiera hela transaktionen men vi har i vissa fall inte tillräckligt stor limit och söker då riskavtäckning genom att samarbeta med andra. Om det exempelvis finns bankgarantier läggs en del av risken på banken i stället för på låntagaren, säger Angelo Morano. stor exportkredit till rysk mobiloperatör I Mitten av november tecknade den ryska mobiloperatören MTS (Mobile Telesystems) ett låneavtal om miljoner dollar, motsvarande 7,6 miljarder kronor, för att finansiera köp av nätverksutrustning från telekomföretaget Ericsson. Affären var en av de största exportkrediterna under 2009 och uppmärksammades extra mycket när den i mars 2010 valdes till Deal of the Year 2009 av den branschledande tidningen Trade Finance Magazine. MTS är den största mobiloperatören i hela OSS-regionen med över 102 miljoner kunder i Ryssland, Ukraina, Armenien, Vitryssland, Turkmenistan och Uzbekistan. Affären var mycket viktig för Ericsson. Den gör att vi kan fortsätta vara MTS huvudleverantör av nätverk i Ryssland och snabbt och effektivt kan leverera 3G-utrustning till MTS i alla delar av Ryssland, säger Sven Åke Hellgren, vd på Ericsson Credit AB. Lånet rörde sig om en exportkredit och transaktionen hanterades av de fyra långivande bankerna: Calyon, ING, Nordea och Raiffeisen Zentralbank Österreich. SEK har i första hand arbetat tillsammans med den nederländska banken ING. När flera banker är involverade utses en SEK-agent som leder förhandlingarna, säger Evelyn Törnqvist, Director på SEK. Ericsson kontaktade SEK i ett tidigt stadium av affären. Under kontraktsförhandlingarna behövde vi säkerställa att kunden kunde erbjudas och utlovas en långfristig kredit till fast ränta som ett alternativ. Det gjorde oss också mycket konkurrenskraftiga, säger Sven Åke Hellgren. Jag tror att det hade varit svårt att mitt under finanskrisen kunna säkra upp långa krediter till fast ränta som kunde kopplas till ett exportkreditupplägg. SEK:s stöd direkt från staten var då avgörande för att kunna ge fasta utfästelser till kund. EKN garanterar 95 procent av den politiska och kommersiella risken på lånet. 11

12 Händelserikt 2009 Nytt 3G-nät i Kanada gav Ericsson storaffär I november blev det klart att Ericsson fick bygga den kanadensiska telekomoperatören DAVE Wireless nya 3G-nät. Kampen om uppdraget var hård. DAVE Wireles, Data & Audio Visual Enterprises Wireless Inc, är en nystartad telekomoperatör i Kanada. Företaget vann 3G-licenser med frekvensutrymme i sammanlagt tio av de tretton största städerna i Kanada. Totalt lever drygt 16 miljoner människor på de platser där DAVE fått licenser. Arbetet med att bygga nätet började under hösten 2009 i fem av Kanadas största städer; Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton och i huvudstaden Ottawa. Det svenska telekomföretaget Ericsson vann, i hård kamp med andra anbudsgivare, uppdraget att bygga DAVE Wireless moderna 3G-nät. Att SEK deltog var viktigt för att få ordern, särskilt som det vid tidpunkten för den här affären var mycket svårt att få finansiering med långa löptider, säger Stefan Karlsson, Senior Advisor Business Finance, på Ericsson. Affären är värd sammanlagt 125 miljoner kanadensiska dollar. Vi på SEK är naturligtvis glada att vi på det här viset kunde stödja svensk export i form av att Ericsson vinner en viktig order på den kanadensiska operatörsmarknaden, säger David Lindström, Director Export Finance, på SEK. Transaktionen syddes ihop av den nederländska banken ING Bank N.V. där merparten av risken täcktes av EKN och finansierades av SEK. ING är en global storbank med över 85 miljoner kunder i drygt 40 länder. Krediten var den första som SEK gett i Kanada. Det rörde sig om en CIRR (Commercial Interest Reference Rate) i kanadensiska dollar. Tack vare SEK har ING Bank kunnat arrangera finansiering åt Dave Wireless i lokal valuta och därigenom minimerat valutarisken för bolaget, säger Eugene Kock, Director på ING Bank. Samarbetet mellan SEK och ING Bank går tillbaka till Den här affären har återigen visat att samarbetet fungerar utmärkt. Krediten arrangerades mycket snabbt trots de finansiella problemen som kännetecknat marknaden. Det här rör dessutom en kredit till ett nystartat bolag, fortsätter Eugene Kock. Affären är strukturerad på ett sätt så att den är gynnsam för låntagaren. Lånet ska betalas tillbaka under åtta år. Det är ett lån med ganska lång utbetalningstid. Sedan fungerar det så att de betalar tillbaka lite mindre i början och lite mer i slutet av låneperioden, säger David Lindström. DAVE grundades i samband med att myndigheterna höll en licensauktion för så kallade AWS:er (Advanced Wireless Services). Tanken är dels att förnya näten men också att öka konkurrensen på den kanadensiska mobilmarknaden. Studier har visat att kanadensiska företag och privatpersoner betalar förhållandevis mer än mobilkunder i andra länder. 12

13 Händelserikt 2009 SEK och Elekta tecknar avtal om kundfinansiering I mitten av juni tecknade SEK Customer Finance ett kundfinansieringsavtal med medicinteknikföretaget Elekta. Avtalet innebär att SEK Customer Finance tillhandahåller en kundfinansieringsplattform åt Elekta. Avtalet är det första i sitt slag för SEK Customer Finance som hoppas kunna erbjuda även andra svenska exportföretag detta koncept. Vår målsättning är att tillhandahålla fungerande och kostnadseffektiva kundfinansieringslösningar för svenska exportörer av kapitalvaror, säger Torbjörn Lindberg, affärsutvecklare för SEK Customer Finance. Det ligger väldigt väl i tiden med tanke på att andra finansiärers riskaptit gått ned dramatiskt. Vi har märkt tydligt att behovet av att leverantören kan erbjuda finansiering ökat markant, säger Ulf Helmersson, Director Financial services på Elekta. Till att börja med kommer SEK Customer Finance och Elekta att erbjuda finansiering för Elektas kunder i Brasilien och Storbritannien, därefter är tanken att utöka med ytterligare marknader varje år. Elekta har kännedom om sina kunder, sina produkter och finns lokalt representerade på de marknader där vi planerar erbjuda kundfinansiering. Vi bidrar med plattformen och en stor erfarenhet om kundfinansiering, säger Caroline Granquist, Director Sales på SEK Customer Finance. Tanken är att få fler exportörer som kunder och på så vis uppnå stordriftsfördelar vilket kommer alla till del. Det är glädjande att ha fått det stora förtroendet att tillsammans med Elekta utveckla deras kundfinansieringsverksamhet. Vi kan se att intresset för vårt erbjudande har ökat efter offentliggörandet av avtalet med Elekta säger Torbjörn Lindberg. Håkan Bergström, finansdirektör på Elekta bekräftar. Vi får många frågor från olika håll vad det är för något och om de kan ta del av det, säger han. SEK emitterade I thailändska BAHT I slutet av juni emitterade SEK två obligationer i thailändska baht. Det innebär att SEK kan erbjuda svenska företag med verksamhet i Thailand långfristig finansiering i lokal valuta. På så vis får svenska företag en viktig konkurrensfördel gentemot andra företag på den thailändska marknaden. Tillgång till långfristig finansiering i tillväxtländernas lokala valutor minskar våra kunders risk för plötsliga valuta- och ränterörelser. Ibland är det även ett direkt krav för att kunna genomföra affärer och investeringar, säger Miriam Bratt, Executive Director, Emerging Markets, SEK. Anledningen till att SEK kan erbjuda finansiering i lokal valuta är att bolaget är en av få nordiska aktörer som fått tillstånd av den thailändska staten att ge ut obligationer i den lokala valutan baht. Thailand har en reglerad kapitalmarknad och den thailändska valutan är inte fullt konvertibel. Foto: Elekta Venantius krediter avvecklade Venantius grundades efter förra finanskrisen i mitten av 1990-talet. Syftet var att från staten och det statliga bolåneinstitutet SBAB ta hand om vissa lån. Målet för verksamheten har hela tiden varit att avveckla kreditinnehavet. Avvecklingen har skett i olika faser. Först genomfördes en rekonstruktionsfas i mitten av 1990-talet, sedan kom vi in i förädlingsfasen när vi jobbade med att göra krediterna intressanta för den reguljära bankmarknaden. Därefter tog försäljningsfasen fart år 2002, säger Inger Lindgren vd på Venantius. I slutet av 2008, när det rådde stor turbulens på kapitalmarknaderna, valde regeringen att dela ut Venantius till SEK som på så vis fick större eget kapital och ökade möjligheter att låna upp pengar. I samband med finanskrisen ville regeringen stödja exportföretagen genom att ge lån till exportaffärer. Ett av sätten var att överlåta aktierna i Venantius eftersom vi var ett starkt bolag med stort eget kapital, säger Inger Lindgren. Venantius arbete med att avveckla sitt innehav har trots finans krisen inte gått långsammare. I december 2009 gjorde vi en definitiv avveckling av kreditstocken. Vi känner oss jättenöjda över att ha klarat det. Vi trodde att det skulle krävas ytterligare ett år på grund av finanskrisen, säger Inger Lindgren. I dag har Venantius bara ett mindre antal ärenden kvar såsom restkrav och borgensansvar för lån, konkursbevakningar samt några pågående tvister om betalningsansvar för fordringar som ska bearbetas under Venantius kommer att vara nedmonterat under 2010 och resterande ärenden tas över av SEK. 122,5 miljarder kronor så mycket pengar lånade SEK ut till nytta för svensk exportindustri och deras kunder Det är en ökning med nästan 90 procent jämfört med

14 Händelserikt 2009 SEK etablerat i Asien Sedan den första april 2009 har SEK ett representationskontor registrerat i Singapore. Anledningen är att stärka kundrelationerna i Asien, dit utlåningen ökat under flera år. I mitten av december invigdes kontoret som delas med Exportrådet och ligger i anslutning till svenska ambassaden. Vi har gjort flera nya affärer sedan vi startade verksamheten här. Den ökade affärsvolymen beror på att vi breddat kontaktytorna och regelbundet kan träffa svenska dotterbolag, deras kunder och affärsbanker som är partner till SEK. Representationskontorets uppgift i Singa pore är att öka servicegraden mot existerande och nya kunder, säger Carl Engelberth, Chief Representative South East Asia och Executive Director. SEK ska också genom etableringen i Singapore hitta nya projekt i Asien och på så vis vara med tidigare i processen. En annan aspekt är att bygga relationer med existerande banker och utöka kretsen av banker och finansiella institutioner SEK arbetar med. För SEK:s upplåningssida fortsätter Asien att vara en viktig marknad. Framförallt har Japan varit viktigt och i genomsnitt kommer cirka 30 procent av upplåningen därifrån, men SEK lånar numera också regelbundet upp på andra kapitalmarknader i Asien utanför Japan. Anledningen till att SEK:s Asienkontor startades i Singapore är att landet har en position som finansiellt centrum. Att vi valde Singapore handlar om den stora aktiviteten här. Flera av våra största kunder finns i landet och många av dem bevakar Sydostasien utifrån basen i Singapore. Utöver att hjälpa kunderna i Singapore kan SEK bygga relationer med våra kunders kunder. Härifrån kan vi komma i kontakt med de viktigaste slutkunderna till företag som ABB, Ericsson, Volvo och Scania och på så vis skapa en relation med dem och även göra dem mer medvetna om vilken roll SEK kan spela i finansieringar. Vad finns det för möjligheter för svenska företag i Asien? Det finns stora möjligheter inom infrastruktur, telekom och kraftförsörjning. Ericsson har väldigt mycket på gång i de här länderna. ABB arbetar till exempel med kraftöverföring i Indien, men har också egen produktion av transformatorer i Vietnam. Bussar, som både Volvo och Scania producerar, kommer att bli ännu viktigare när flera asiatiska städer växer kraftigt. Bussarna ligger också långt fram när det gäller miljövärden, vilket blir mer och mer viktigt också i denna del av världen. Samarbetsavtal med Exportrådet skrivs under. Vad finns det för risker? Det finns alltid politiska risker. I ett sådant land som Thailand har det varit ganska instabilt en tid vilket kan drabba affärerna. Dock är till exempel Indonesien i dag mer politiskt stabilt och i många avseenden ett land med potential. Naturligtvis är utvecklingen i Kina viktig för hela regionen. Sedan finns det problem med korruption i flera länder, men jag tycker det i vilket fall som helst finns fler möjligheter än risker, avslutar Carl Engelberth 14

15 Händelserikt 2009 Första benchmarksamurailånet sedan 1980-talet Under hösten 2009 genomförde SEK sitt första benchmarksamurailån sedan 1980-talet. Ett Samurailån är obligationer som ges ut av icke japanska låntagare utställda i japanska yen och på den inhemska japanska marknaden. Det rörde sig om en vanlig rak yentransaktion som riktade sig till den japanska hemmamarknaden, säger Per Åkerlind, CFO på SEK. Anledningen till att SEK inte gjort något benchmarksamurailån sedan 1980-talet är att det inte funnits möjlighet förrän nu på grund av marknadsförutsättningarna. Eftersom allt kastats om på grund av finanskrisen kunde vi erbjuda villkor som låg punkter över japanska statsobligationer. Det har gjort att Samuraien gått oerhört bra. Vi fick snabbt in det vi ville i orderböckerna. Totalt uppgick transaktionen till 100 miljarder japanska yen. Svensk exportindustri har haft tillgång till finansiering och därmed klarat sig relativt väl genom den finansiella krisen. SEK:s vd Peter Yngwe om betydelsen av exportfinansiering Ericsson refinansierar sig via obligationslån med SEK I slutet av juni arrangerade SEK Securities ett obligationslån om 625 miljoner amerikanska dollar för Ericsson, som i sin helhet placerades hos SEK. Lånet är till viss del garanterat av EKN (Exportkreditnämnden). Den här transaktionen plus de övriga affärer vi gör via våra andra affärsområden, till exempel Structured Finance och Trade Finance, befäster Ericssons och SEK:s affärsrelation, säger Håkan Lingnert, ansvarig för företagskunder på SEK. Lånet använde Ericsson bland annat till att refinansiera delar av sin låneportfölj och för allmänna koncernbehov. Lånet är ett sjuårigt obligationslån, dokumenterat under Ericssons internationella obligationslåneprogram, säger Jane Lundgren Ericsson, chef för SEK:s värdepappersbolag, SEK Securities. Lånet förlängde Ericssons genomsnittliga skuldförfallostruktur samt förstärkte kapitalstrukturen. Telekomföretaget Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät. SEK:s största obligation någonsin I maj emitterade SEK en femårig obligation. Det rörde sig om den största obligation som SEK någonsin emitterat. Det sammanlagda värdet var 1,25 miljarder euro, vilket motsvarade cirka 12,5 miljarder svenska kronor. Obligationen blev mycket uppskattad och tecknades fort av investerare från hela världen. SEK har en stark och respekterad position på de internationella kapitalmarknaderna, vilket tydligt framgår obligationens mottagande. Det är dessutom mycket viktigt för vår exportindustri att SEK:s upplåningsverksamhet fortsätter att vara framgångsrik, säger Per Åkerlind, CFO på SEK. 111,8 miljarder svenska kronor Så mycket uppgick SEK:s nyupplåning till under

16 utlåning UTLÅNING I KORTHET SEK erbjuder flera finansiella lösningar, allt ifrån standardiserade lån till komplexa och kundnära finansieringsprodukter. SEK bistår med konkurrenskraftiga exportfinansieringslösningar, strukturerade lån och infrastrukturfinansiering. Utöver det erbjuder SEK flera olika finansieringsrelaterade tjänster som komplement till kärnerbjudandet. SEK kan till exempel bistå med lån i lokala valutor, handelsgarantier eller rådgivning och kompetens i finansieringsfrågor. 16

17 utlåning Tillsammans stöttar vi svensk exportindustri Krisåret 2009 sattes SEK:s verksamhet, att låna ut pengar till den svenska exportindustrin, på hårdare prov än någonsin tidigare. Aldrig tidigare har SEK:s insatser varit så viktiga för den svenska exporten. Under 2009 har SEK:s utlåning till nytta för svenska exportföretag och deras kunder växt till 123 miljarder kronor, en ökning med nästan 90 procent jämfört med året innan. Det visar att SEK, tillsammans med Exportkreditnämnden, EKN och svenska och internationella affärsbanker, spelat en viktig roll för Sveriges exportindustri. Tillsammans med bankerna och EKN har vi lyckats med det uppdrag som vår ägare svenska staten, gett oss, att finansiera de svenska exportföretagen. Ett bolag som SEK kommer väldigt mycket till sin rätt i en kris. När andra banker inte kunde ge krediter, fyllde SEK tomrummet som uppstod. Vi fanns där och kunde låna ut pengar med längre löptider, säger Måns Höglund, chef för SEK:s kundverksamhet. SEK har fått stort förtroende från regeringen och är en viktig del i att lindra effekterna av den svåra finanskrisen. Den kraftiga ökningen av SEK:s långivning möjliggjordes av att staten i slutet av 2008 utökade SEK:s kapitalbas och beviljade SEK en låneram, vilket förbättrade möjligheterna att låna ut Måns Höglund pengar med långa löptider. Ett annat viktigt skäl till den ökade utlåningen var samarbetet med EKN, som fått vidgat mandat att garantera affärer. Under det mest kritiska skedet av finanskrisen, vintern 2008/2009, fick SEK bättre för 17

18 utlåning Ny kundfinansiering 2009 Skr mdr Utlåning för svenska exportörer 99,8 varav exportkrediter 54,0 Utlåning till övriga företag 0,7 Utlåning till den publika sektorn 14,8 Utlåning till den finansiella sektorn 6,2 Syndikerade kundtransaktioner 1,0 Summa ny kundfinansiering 122,5 utsättningar att erbjuda finan s iering. Vi kunde säga till industrin att vi kan finansiera era affärer. Inget svenskt exportföretag skulle behöva avstå från en potentiell stororder på grund av att det inte fanns finansiering. Alla som Kerstin Gedung behövde kunde få finansiering, med begränsning av normala kreditriskrestriktioner, fortsätter Måns Höglund. Inför 2009 var utsikterna för världsekonomin mycket dystra. Den finansiella turbulensen, som började med problemen på den amerikanska bolånemarknaden och som nådde sitt crescendo i och med Lehman Brothers konkurs i september 2008, gjorde att förväntningarna var mycket lågt ställda. Inför julen 2008 trodde många att de internationella kapitalmarknaderna helt skulle braka ihop i januari. Nu skedde inte det och vi har kunnat låna pengar på kapitalmarknaderna utan att utnyttja låneramen från staten, säger Måns Höglund. SEK:s affärsområden Corporate och Structured Finance, lånar ut pengar direkt till svenska exportföretag och till svenska export företags kunder. Företagssektorn stod för 83 procent av SEK:s totala utlåning under året. Finansiering av infrastrukturinvesteringar på tillväxtmarknader har gått starkt trots krisen. Kerstin Gedung, som är chef för affärsområdet Structured Finance, har märkt att volymerna ökat kraftigt. Affärsflödet är mycket större och volymerna har fullkomligt exploderat inom det här området. Här har SEK med sin upplåningskapacitet och EKN med sina garantier varit mycket viktiga för att stötta exportindustrin under krisen, säger hon. Den svenska regeringen var snabb med att tillföra systemet kapacitet och efterfrågan har kunnat mötas under hela den här besvärliga tiden. Sverige är ett av få länder som har ett exportkreditsystem som också tillhandahåller likviditet och i finanskrisens spår har det rått stor brist på likviditet. Därmed har vi i Sverige, vid en internationell jämförelse, haft ett av de mest Håkan Lingnert konkurrenskraftiga exportkreditsystemen. Exportkrediter har under det senaste turbulenta året varit i stort sett det enda sättet för låntagare ute i världen att få tillgång till långfristig finansiering. Tillgång till exportkrediter har också varit en förutsättning för att exportörerna ska kunna vinna sina exportaffärer. Krisåret 2009 var året då likviditet, och framförallt långfristig likviditet, var absolut viktigast för att skapa kundnytta. Så kommer det inte att vara när finanskrisen väl är över. Att man är nöjd som bankkund betyder inte nödvändigtvis att man får låna så mycket som möjligt, men under 2009 har lånevolymerna varit väldigt viktiga. Ett mer normalt år kan kundnytta innebära helt andra saker såsom löptider, svåra valutor, innovativa lösningar, pro aktivitet, tillgänglighet och pris. När vi lagt krisen bakom oss ska vi fortfarande vara en viktig samarbetspartner för våra kunder, säger Måns Höglund. Direktutlåningen till de svenska exportföretagen sköts av affärsområdet Corporate som leds av Håkan Lingnert har lagt grunden för ett fortsatt mycket nära samarbete med kunderna. Det kommer i sig att leda till fler affärer även i en normaliserad marknad. Vi har lyckats väldigt bra med att marknadsföra våra egna affärsområden. Varumärket har blivit mycket starkare och fler kommer att se oss som en kärnsamarbetspartner, summerar Håkan Lingnert. I år har vår satsning på att även få in fler kunder bland de mindre och medelstora 18

19 utlåning sek är en nischspelare och ett komplement till affärsbankerna. kerstin gedung 19

20 utlåning vi har fått flera nya kunder. Dess utom har transaktionerna varit väldigt stora jämfört med tidigare år. jane lundgren ericsson 20

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

ab svensk exportkredit swedish export credit corporation

ab svensk exportkredit swedish export credit corporation ab svensk exportkredit swedish export credit corporation årsredovisning 2014 4. VD/SO-ord 6. Framtidsutsikter 8. Förvaltningsberättelse med Bolagsstyrningsrapport 8. Det här är SEK 9. Vårt erbjudande 10-11.

Läs mer

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit

RiR 2010:15. AB Svensk Exportkredit RiR 2010:15 ISBN 978 91 7086 224 3 RiR 2010:15 Tryck: Printgraf, Hägersten 2010 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum: 2010-06-15 Dnr: 33-2009-0898 Riksrevisionen har granskat. Resultatet av granskningen

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Delårsrapport 2 2010 SEK

Delårsrapport 2 2010 SEK Delårsrapport 2 2010 SEK Första halvåret 2010 Rörelseresultatet (IFRS) för första halvåret uppgick till 515,0 miljoner kronor (1 355,8) Justerat rörelseresultat (Kärnresultat) för första halvåret uppgick

Läs mer

vinjett Brödtext Årsredovisning 10

vinjett Brödtext Årsredovisning 10 vinjett Brödtext Årsredovisning 10 seb årsredovisning 2010 ii detta är SEB SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och

Läs mer

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009

årsredovisning 2008 erik penser ab Stockholm 2009 årsredovisning 2008 årsredovisning 2008 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, inköpta i syfte att få huvudkontoret i Stockholm att tydligare ge intrycket av bank. erik penser

Läs mer

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST

Ann-Charlotte Stenkil, Medlemssamråden. uppskattas. De skapar dialog. Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Nr 1 / 2012 MED KUNSKAP OCH INSPIRATION FRÅN KOMMUNINVEST Medlemssamråden uppskattas. De skapar dialog. Ann-Charlotte Stenkil, ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening var en av de förtroendevalda

Läs mer

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1

SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com. Innehåll. Ekonomisk information under 2006. 2005 i korthet 1 Årsredovisning 2005 Innehåll SEB:s finansiella information finns på www.sebgroup.com 2005 i korthet 1 Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Detta är SEB 4 Marknad, konkurrens och kunder 6 SEB:s

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012

XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 XXXXXXXXXXXX 1 INTRUM JUSTITIA 2012 2 XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 3 Innehåll Kort om 2012 4 VD-ord 6 Intrum Justitia i korthet 10 Affärsidé, mission, vision, kundnytta, strategier och mål 12 Våra tjänster

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Vart tar dina pengar vägen?

Vart tar dina pengar vägen? Företagsekonomiska Institutionen Vart tar dina pengar vägen? En studie av hur den aktuella ekonomiska situationen är för de fyra största svenska bankerna idag. Kandidat- Magisteruppsats i Företagsekonomi

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé

Det här är Jernhusen. Vision. Affärsidé Årsredovisning 2014 Det här är Jernhusen Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter längs den svenska järnvägen. Men det handlar om så mycket mer än hus. Vi vill göra det enklare att resa kollektivt

Läs mer

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor

Årsredovisning 2013. På schyssta villkor Årsredovisning 2013 På schyssta villkor B IKANO BANK ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Bank 3 Vd-ord 4 Erbjudanden 6 Marknader 10 Medarbetare 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras

MAJ 2013. driva bank i en utmanande tid. FOTO: Håkan Flank. svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras MAJ 2013 2 driva bank i en utmanande tid FOTO: Håkan Flank svenskar får betala Transaktionsskatt Betalinfrastrukturen moderniseras 2 Bankföreningens nyhetsbrev Nr 2 maj 2013 VD har ordet Idén om en skatt

Läs mer

Amortera mer. Men sen då?

Amortera mer. Men sen då? MARS 2014 1 Amortera mer. Men sen då? Strukturella problem löser vi inte på egen hand. Swedbanks vd Michael Wolf vill se en bred uppslutning kring bostadsmarknadens fortsatta utveckling och finansiering.

Läs mer