i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "i en tid av stora utmaningar Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning 2009 var ett utmanande år för SEK:s upplåning. Samtidigt som upplåningen var rekordhög var marknaderna mycket turbulenta efter en av de värsta finanskriserna någonsin. sidan 25 medarbetare Den kraftigt höjda efterfrågan på SEK:s tjänster gjorde nyrekryteringar nödvändiga inom alla affärsområden. sidan 28 SEK lyfter svensk export i en tid av stora utmaningar HÅLLBARHETSREDOVISNING 36 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 76

2 vår verksamhet SEK:s största obligation någonsin I maj emitterade SEK sitt största obligationslån någonsin. Lånet uppgick till 1,25 miljarder euro, vilket motsvarade cirka 12,5 miljarder svenska kronor. LÄS MER PÅ SID 15 SEK experter på internationell finansiering Ända sedan Sverige industrialiserades i slutet av 1800-talet har svenska företag vidgat sin försäljning till internationella marknader. Den utvecklingen har fortsatt kontinuerligt och i dag utgör exportsektorn ungefär hälften av Sveriges BNP. Det gör Sverige till ett av världens mest exportberoende länder. Exporten är avgörande för Sveriges ekonomi och för landets välstånd. Den starka turbulens som präglade världens marknader under 2009 hotade svenska företags möjligheter att exportera varor och tjänster. När exportföretagen och deras kunder inte längre fick några lån minskade antalet affärer snabbt och Sveriges BNP sjönk. SEK:s uppdrag är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar som är till nytta för svensk exportnäring. På så sätt hjälper vi till att stärka svenska företags internationella konkurrenskraft. Under finanskrisen har SEK:s roll varit viktigare än någonsin tidigare. Så när behovet av finansiering ökade från exportindu- 2

3 vår verksamhet Stort lån till rysk mobil operatör När Ericsson sålde nätverks utrustning till den ryska mobil operatören MTS var lånet från SEK av stor betydelse. Affären genomfördes tillsammans med de fyra långivande bankerna: Calyon, ING, Nordea och Raiffeisen Zentralbank Österreich. LÄS MER PÅ SID 11 Första benchmarksamurailånet sedan 1980-talet Hösten 2009 emitterade SEK sitt första Samurailån på över 20 år. LÄS MER PÅ SID 15 SEK emitterade thailändska baht I slutet av juni emitterade SEK två obligationer i thailändska baht, vilket gör att svenska företag kan erbjudas långfristig finansiering i lokal valuta. På så vis har svenska företag en viktig konkurrensfördel på den thailändska marknaden. LÄS MER PÅ SID 13 Nytt kontor i Singapore I december invigdes SEK:s representationskontor i Singapore. Det finns för att stärka kundrelationerna i Asien, en marknad som under flera år blivit allt viktigare. LÄS MER PÅ SID 14 strin anpassade sig SEK efter de svenska exportföretagens behov och ökade utlåningen. Detta var möjligt tack vare att den svenska regeringen och riksdagen i slutet av 2008 gav SEK en kraftigt stärkt utlåningskapacitet. I samarbete med Exportkreditnämnden (EKN) och affärsbankerna har SEK säkerställt tillgång till finansiering så att exportindustrin fått avsättning för de varor och tjänster de producerar. När oron var som störst skulle många affärer annars inte ha blivit av. SEK är en konkurrens fördel för svenska företag på den globala marknaden. På världskartan ovan finns några få exempel på affärer som SEK varit med och gjort möjliga under På sidorna kan du läsa mer om dem och andra SEK-uppdrag under året. 3

4 Nyckeltal Finansiella nyckeltal Belopp (annat än %) i mn USD 10) Skr Skr Skr Resultat Rörelseresultat 328, ,6 185,2 497,0 Avkastning på eget kapital före skatt 1) 22,8% 22,8% 3,9% 11,4% Avkastning på eget kapital efter skatt 1) 16,8% 16,8% 2,8% 8,2% Justerat rörelseresultat (kärnresultat) 2) 221, ,3 833,9 535,0 Avkastning på eget kapital före skatt (kärnresultat) 1) 14,8% 14,8% 16,8% 12,8% Avkastning på eget kapital efter skatt (kärnresultat) 1) 10,9% 10,9% 12,1% 9,2% Föreslagen utdelning 71,8 518,0 Utlåning Nya kundfinansieringslösningar 4) varav nyutlåning (accepterade offerter) Utestående samt avtalade, ej utbetalda krediter 4, 5) Upplåning Nyupplåning 6) Utestående icke efterställd upplåning Utestående efterställd upplåning Totala tillgångar Kapital Kapitaltäckningsgrad, inklusive Basel I-baserat tilläggskrav 18,7% 8) 18,7% 8) 15,5% 8) 8,9% 8) Kapitaltäckningsgrad, exklusive Basel I-baserat tilläggskrav 19,8% 7) 19,8% 7) 21,4% 7) 17,1% 7) Justerad kapitaltäckningsgrad, exklusive Basel I-baserat tilläggskrav 20,7% 7) 20,7% 7) 22,3% 7) 18,5% 7) Hänvisningar och definitioner till nyckeltalen är inkluderade i not 31. NYUTLÅNING (Skr mdr) NYUPPLÅNING (Skr mdr)

5 Innehåll 2 Vår verksamhet 4 Nyckeltal 6 VD har ordet 10 Händelserikt Utlåning 24 Upplåning 28 medarbetare 33 intervju med handels minister Ewa björling 36 hållbarhet 50 ÄGARE och STYRNING 52 SEK:s styrelse och revisorer 54 SEK:s ledning 56 Bolagsstyrning 59 RISKRAPPORT 60 Riskhantering 62 Risköversikt 66 Basel II 71 Riskfakta 76 Förvaltningsberättelse 81 Resultaträkningar 82 Rapporter över totalresultat 83 Balansräkningar 84 Rapport över förändring i eget kapital 85 Kassaflödesanalys 86 Kapitaltäckning 88 Noter 122 Förslag till vinstdisposition 123 Revisionsberättelse 124 GRI-redovisning 126 Bestyrkanderapport Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn ) svenska kronor ( Skr ), för kortat Skr mn och avser förhållanden i koncernen. Den inter nationella koden för svenska kronor, SEK, används inte i denna årsredovisning för att undvika sammanblandning med den använda förkortningen för AB Svensk Exportkredit, vilken bolaget har använt sedan det grundades Om inte annat anges, avses, i fråga om positioner, belopp per den 31 december, och, i fråga om flöden, belopp för tolvmåna dersperioden som slutade den 31 december samt för belopp för tremånadersperioderna som slutade den 31 december eller den 30 september. Belopp inom parentes avser samma datum, i fråga om positioner, och samma period, i fråga om flöden, under föregående år. AB Svensk Exportkredit(SEK), organisationsnr , med säte i Stockholm. SEK är ett publikt bolag i aktiebolagslagens mening. I vissa fall måste ett publikt bolag lägga beteckningen (publ) till sin firma. För mer information om SEK:s verksamhet kontakta bolagets kommunikations avdelning på telefon papper: Omslag Galerie Art Silk 250 g, inlagor Galerie Art Silk 150 g och Scandia g. foto: Janne Danielsson, Silver Dollar Pictures AB Bildbyråer: Folio: Felix Oppenheimer. IBL: Lizzie Larsson. Scanpix: Jon Hicks, Ulf Berglund, Bengt Olof Olsson, Kevin Schafer, Bobby Yip. Shutterstock. produktion och tryck: Intellecta Infolog

6 vd har ordet SEK stärker svenska intressen SEK har under 2009 bidragit till att de svenska exportföretagen klarat lågkonjunkturen väl och till och med lyckats stärka sin internationella konkurrenskraft. i årsredovisningen för 2008 skrev jag att den svenska ekonomin och det svenska välståndet aldrig tidigare varit så beroende av exportindustrin. Värdet av de varor och tjänster som såldes utomlands av svenska företag stod för över hälften av vår BNP. Då, för ett år sedan, befann sig Sverige och övriga världen i början av en finansiell kris och en lågkonjunktur som beskrevs som den djupaste sedan depressionen på 1930-talet. Ett av de största problemen var likviditetsbristen, svårigheten för företag att få tag i finansiering. Vi kunde konstatera att ett läge där exportföretagen har svårt att få tag i finansiering slår hårt inte bara mot företagen utan mot Sverige som helhet. Då, i slutet av 2008, fattade regering och riksdag en rad beslut för att lindra konsekvenserna av den finansiella krisen och för att säkerställa tillgång till finansiering för den svenska exportindustrin beslut som under 2009 visade sig ha varit framsynta. Man gav SEK, som var det finansiella institut som genom sin konservativa affärsmodell stod fortsatt starkt, stärkt utlåningskapacitet. Besluten innebar ett kapitaltillskott med drygt 5 miljarder kronor, en låneram upp till 100 miljarder kronor, samt möjligheter att på kommersiella villkor köpa statsgarantier för vår upplåning upp till 450 miljarder kronor. Utgångspunkten är, och har hela tiden varit, att ramarna inte ska användas om inte det värsta tänkbara scenariot inträffar, det vill säga om möjligheten att låna på kapitalmarknaden skulle upphöra. Samtidigt beviljades Exportkreditnämnden, EKN, som är en del av det svenska exportkreditsystemet, en utökad garantiram från 200 till 350 miljarder kronor vilket gav systemet ökad riskkapacitet. För att skapa största möjliga effekt på kortast möjliga tid och med minsta möjliga insats valde vi att kraftsamla alla resurser. Resultatet blev att vi snabbt kunde tillgodose en del av det stora finansieringsbehov som fanns hos de svenska företagen. Nu, ett år senare, kan vi summera effekterna av insatserna under SEK:s utlåning har under året varit rekordhög, nästan dubbelt så hög som Över 80 procent av utlåningen har gått direkt till företagssektorn och jag kan konstatera att flera stora och för Sverige viktiga exportaffärer har kunnat genomföras tack vare finansiering från SEK. De politiska besluten och det goda samarbetet mellan SEK, EKN, de svenska affärsbankerna och andra aktörer har fått den positiva effekten att svensk exportindustri har haft tillgång till finansiering och därmed klarat sig relativt väl igenom den finansiella krisen. Besluten har inneburit att Sverige, trots den djupa lågkonjunkturen, alltså inte bara lyckats bibehålla sin internationella konkurrenskraft utan faktiskt till vissa delar även lyckats att stärka den och dessutom kunnat bättre undvika varsel av personal som i sin tur inneburit ökad arbetslöshet. Det visar styrkan i den svenska hanteringen av krisen och effekten av de åtgärder som vidtagits för att stödja exportnäringen. För SEK:s del visar utvecklingen under 2009 att vi har levt upp till de förväntningar som ställts på oss: att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar som 6

7 vd har ordet 7

8 vd har ordet 2009 var året då den samhällsnytta SEK skapar framstod tydligare än någonsin tidigare. är till nytta för svensk exportnäring. För att leva upp till förväntningarna erbjuder SEK i dag ett brett utbud av finansiella tjänster. Vid sidan av vår traditionella kärnaffär, exportfinansiering och finansiering av export företagens kunder, stödjer vi den svenska export industrin genom allmän företagsfinansiering, specialiserade kapitalmarknadsprodukter och kvalificerade rådgivningstjänster. Vi bistår också exportnäringen i ett bredare perspektiv, som finansiell partner i infrastruktursatsningar. Vår professionalism visas inte minst av att hela fem affärer där vi bistått med finansiering har utnämnts till Deal of the Year av den branschledande tidningen Trade Finance Magazine. Sammantaget uppgick volymen ny kundfinansiering till 122,5 miljarder kronor (64,9), en ökning med 89 procent. SEK gjorde ett rörelseresultat på 2 368,6 miljoner kronor (185,2) och ett kärnresultat på 1 599,3 miljoner (833,9). Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman att utdelning ska lämnas med 518 miljoner (0). Utvecklingen under 2009, åtminstone för SEK:s del, blev betydligt mindre dramatisk än vad vi hade anledning att frukta för ett år sedan. Från ett närmast bottenfruset läge i början av 2009 har kapitalmarknaderna steg för steg tinat upp, vilket möjliggjort upplåning. SEK har under året kunnat dra nytta av det goda renommé som byggts upp en under lång rad av år, liksom av vår uttalade strategi att vara närvarande på kapitalmarknader i många delar av världen. Sammantaget lånade SEK upp 111,8 miljarder kronor (86,1). Därmed har SEK kunnat svara upp mot de svenska företagens lånebehov, utan att ta låneramen eller möjlig heten att köpa statsgarantier i anspråk. Låne ramen har emellertid gjort det möjligt att ställa ut stora volymer av ovillkorade löften om finansiering inom ramen för statsstödd exportkreditgivning, CIRR. Vid utgången av år 2009 uppgick volymen av utestående löften om krediter till 84,5 miljarder kronor att jämföra med utgången av 2008 då volymen var 27,4 miljarder kronor. det kan även vara värt att notera att offertvolymen den sista september var hela 117 miljarder kronor. Två av årets styrkebesked var att SEK kunde emittera sina största obligationslån någonsin i såväl euro som dollar. Euroobligationen uppgick till totalt 1,25 miljarder euro och gavs ut under andra kvartalet, medan dollarobligationen uppgick 1,5 miljarder dollar och gavs ut i september. För att säkerställa att SEK alltid kan infria de kreditlöften som ställts ut, upprätthåller vi en betydande likviditetsreserv. Det kan ofta förflyta lång tid mellan upprättande av kreditavtal och utbetalningar av den avtalade krediten. Därför är det SEK:s policy att likviditetsreserven minst ska motsvara samtliga beslutade men ännu inte utbetalda krediter. Vid årsskiftet uppgick dessa åtaganden totalt till 46,3 miljarder kronor. Likviditetsreserven ska också vara tillräckligt stor för att räcka till nya krediter under viss tid och därmed kunna möta exportföretagens behov även i dåliga tider. På grund av den stora efterfrågan från exportindustrin och rörelser upp och ned på de internationella kapitalmarknaderna har likviditetsreserven minskat under För SEK är det centralt att agera ansvarsfullt i rollen som kreditgivare. Att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle är en viktig hörnsten i SEK:s arbete och vi ser även stora kommersiella möjligheter för svenska exportföretag inom miljö området. Även för att vara en attraktiv arbetsgivare anser vi att det är avgörande för ett företag som SEK att bedriva en hållbar verksamhet. Jag tycker att det är viktigt att bolag som SEK aktivt driver csr-frågor och utnyttjar våra möjligheter att påverka. Konkret innebär det att vi i vår kreditbedömningsprocess väger in förhållanden som gäller miljö, korruption, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och finansiering av terrorism. SEK:s kreditgivning följer svensk lagstiftning och uttalade riktlinjer från svenska staten. SEK vidare utvecklar också arbetet med ansvarsfrågor i linje med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact. Inom ramen för det så kallade trafikljussystemet har SEK utvecklat ett systematiskt sätt att bedöma länder, företag och banker för att så långt som möjligt säkerställa att lämnade krediter håller sig inom SEK:s beslutade ramverk. SEK arbetar också mot målet att vara ett klimatneutralt bolag. Under året har SEK deltagit som kreditgivare och rådgivare inom en rad projekt med inriktning mot miljö och långsiktigt hållbart klimatarbete runt om i världen. På sidorna kan du läsa mer om några av de satsningar där SEK medverkat. Under 2010 är SEK:s prioriteringar 8

9 vd har ordet inom hållbarhetsområdet att stödja arbetet med energieffektivisering och utveckling av förnybar energi, liksom att påverka utvecklingen inom områden som miljö, mänskliga rättigheter och arbetsmiljö i riskfyllda projekt där SEK:s kunder är verksamma. SEK fortsätter också att stödja utvecklingen av miljöteknik som en framgångsrik svensk exportprodukt. För att avslutningsvis sammanfatta krisåret 2009, anser jag att SEK har infriat de höga förväntningar som ställdes på oss, att finnas där för svenska exportföretag även i dåliga tider. I slutet av 2008 stod vi på gränsen till en finansiell kollaps. I Sverige fattade riksdag och regering snabba och viktiga beslut där SEK var en del av lösningen var året då den samhällsnytta SEK skapar framstod tydligare än någonsin och då vi, tillsammans med EKN, bankerna och andra aktörer, kunde stödja den svenska exportnäringen genom en svår och turbulent situation. Jag vill ta tillfället att framföra mitt varma tack till alla medarbetare som genom sitt hårda och målmedvetna arbete gjort detta möjligt. Det är dock alldeles för tidigt att blåsa faran över. Finansmarknaderna har visserligen återhämtat sig, men läget är fortfarande i högsta grad bräckligt. Relativt små störningar kan orsaka nya kollapser och åter ställa till stora finansieringsproblem för företagen. SEK fortsätter därför att ha beredskap för att alltid kunna följa det svenska intresset överallt i världen, precis som vi alltid har gjort. Under det gångna året har SEK fokuserat på utlåning till de stora svenska exportföretagen. Samtidigt har vi successivt ökat våra satsningar på att bistå de medelstora exportinriktade företagen, som också har ett betydande finansieringsbehov. Det är min förhoppning att detta arbete ska utökas och fördjupas under 2010 och att SEK ska fortsätta att bredda kundbasen till nya kategorier företag. För att hjälpa mindre företag samarbetar SEK med andra finansiella partner. Vi kommer att arbeta aktivt för att öka antalet samarbetspartner och på så sätt öka nyttan för de mindre företagen. Det är en ny värld som tornar upp sig i svallvågorna efter finanskrisen med nya och mer omfattande regelverk tillsammans med nya krav och förväntningar från kapitalmarknaden. Det är min bedömning att SEK:s roll som kreditgivare kommer att kvar stå på en hög nivå och att vi, och andra liknande institutioner, kommer att bli ännu viktigare som kreditgivare till företagen än vad som var fallet innan finans krisen startade. Stockholm, mars 2010 Peter Yngwe Verkställande direktör 9

10 Händelserikt 2009 Händelserikt har varit ett år fyllt av händelser, dominerat av den globala lågkonjunkturen och den efterföljande återhämtningen i världsekonomin. Aldrig tidigare har efterfrågan på SEK:s tjänster varit större. På de följande sidorna finns några axplock av alla de investeringar, projekt och händelser som SEK och SEK:s medarbetare medverkat i under

11 Händelserikt 2009 Utlåning till Meda I december lånade SEK ut 4,3 miljarder kronor till läkemedelsbolaget Meda. Obligationslånet, som var den första affären mellan Meda och SEK, hade en löptid om fem år och arrangerades av SEK Securities. Exportkreditnämnden var tillsammans med affärsbankerna SEB och Danske Bank med och täckte av en del av risken. I första hand hade vi ett refinansieringsbehov som vi löste på det här sättet. Genom den här affären kunde vi även bredda vår finansieringsbas till konkurrenskraftiga villkor, säger Henrik Stenqvist CFO på Meda. Den här transaktionen är ett bra exempel på ett samarbete mellan SEK och affärsbankerna som direkt skapar ett mervärde för kunden, säger Angelo Morano på SEK Securities. Fördelen med att vara flera stycken som delar på risken är att SEK då kan låna ut ett betydligt större belopp. SEK kan i normalfallet finansiera hela transaktionen men vi har i vissa fall inte tillräckligt stor limit och söker då riskavtäckning genom att samarbeta med andra. Om det exempelvis finns bankgarantier läggs en del av risken på banken i stället för på låntagaren, säger Angelo Morano. stor exportkredit till rysk mobiloperatör I Mitten av november tecknade den ryska mobiloperatören MTS (Mobile Telesystems) ett låneavtal om miljoner dollar, motsvarande 7,6 miljarder kronor, för att finansiera köp av nätverksutrustning från telekomföretaget Ericsson. Affären var en av de största exportkrediterna under 2009 och uppmärksammades extra mycket när den i mars 2010 valdes till Deal of the Year 2009 av den branschledande tidningen Trade Finance Magazine. MTS är den största mobiloperatören i hela OSS-regionen med över 102 miljoner kunder i Ryssland, Ukraina, Armenien, Vitryssland, Turkmenistan och Uzbekistan. Affären var mycket viktig för Ericsson. Den gör att vi kan fortsätta vara MTS huvudleverantör av nätverk i Ryssland och snabbt och effektivt kan leverera 3G-utrustning till MTS i alla delar av Ryssland, säger Sven Åke Hellgren, vd på Ericsson Credit AB. Lånet rörde sig om en exportkredit och transaktionen hanterades av de fyra långivande bankerna: Calyon, ING, Nordea och Raiffeisen Zentralbank Österreich. SEK har i första hand arbetat tillsammans med den nederländska banken ING. När flera banker är involverade utses en SEK-agent som leder förhandlingarna, säger Evelyn Törnqvist, Director på SEK. Ericsson kontaktade SEK i ett tidigt stadium av affären. Under kontraktsförhandlingarna behövde vi säkerställa att kunden kunde erbjudas och utlovas en långfristig kredit till fast ränta som ett alternativ. Det gjorde oss också mycket konkurrenskraftiga, säger Sven Åke Hellgren. Jag tror att det hade varit svårt att mitt under finanskrisen kunna säkra upp långa krediter till fast ränta som kunde kopplas till ett exportkreditupplägg. SEK:s stöd direkt från staten var då avgörande för att kunna ge fasta utfästelser till kund. EKN garanterar 95 procent av den politiska och kommersiella risken på lånet. 11

12 Händelserikt 2009 Nytt 3G-nät i Kanada gav Ericsson storaffär I november blev det klart att Ericsson fick bygga den kanadensiska telekomoperatören DAVE Wireless nya 3G-nät. Kampen om uppdraget var hård. DAVE Wireles, Data & Audio Visual Enterprises Wireless Inc, är en nystartad telekomoperatör i Kanada. Företaget vann 3G-licenser med frekvensutrymme i sammanlagt tio av de tretton största städerna i Kanada. Totalt lever drygt 16 miljoner människor på de platser där DAVE fått licenser. Arbetet med att bygga nätet började under hösten 2009 i fem av Kanadas största städer; Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton och i huvudstaden Ottawa. Det svenska telekomföretaget Ericsson vann, i hård kamp med andra anbudsgivare, uppdraget att bygga DAVE Wireless moderna 3G-nät. Att SEK deltog var viktigt för att få ordern, särskilt som det vid tidpunkten för den här affären var mycket svårt att få finansiering med långa löptider, säger Stefan Karlsson, Senior Advisor Business Finance, på Ericsson. Affären är värd sammanlagt 125 miljoner kanadensiska dollar. Vi på SEK är naturligtvis glada att vi på det här viset kunde stödja svensk export i form av att Ericsson vinner en viktig order på den kanadensiska operatörsmarknaden, säger David Lindström, Director Export Finance, på SEK. Transaktionen syddes ihop av den nederländska banken ING Bank N.V. där merparten av risken täcktes av EKN och finansierades av SEK. ING är en global storbank med över 85 miljoner kunder i drygt 40 länder. Krediten var den första som SEK gett i Kanada. Det rörde sig om en CIRR (Commercial Interest Reference Rate) i kanadensiska dollar. Tack vare SEK har ING Bank kunnat arrangera finansiering åt Dave Wireless i lokal valuta och därigenom minimerat valutarisken för bolaget, säger Eugene Kock, Director på ING Bank. Samarbetet mellan SEK och ING Bank går tillbaka till Den här affären har återigen visat att samarbetet fungerar utmärkt. Krediten arrangerades mycket snabbt trots de finansiella problemen som kännetecknat marknaden. Det här rör dessutom en kredit till ett nystartat bolag, fortsätter Eugene Kock. Affären är strukturerad på ett sätt så att den är gynnsam för låntagaren. Lånet ska betalas tillbaka under åtta år. Det är ett lån med ganska lång utbetalningstid. Sedan fungerar det så att de betalar tillbaka lite mindre i början och lite mer i slutet av låneperioden, säger David Lindström. DAVE grundades i samband med att myndigheterna höll en licensauktion för så kallade AWS:er (Advanced Wireless Services). Tanken är dels att förnya näten men också att öka konkurrensen på den kanadensiska mobilmarknaden. Studier har visat att kanadensiska företag och privatpersoner betalar förhållandevis mer än mobilkunder i andra länder. 12

13 Händelserikt 2009 SEK och Elekta tecknar avtal om kundfinansiering I mitten av juni tecknade SEK Customer Finance ett kundfinansieringsavtal med medicinteknikföretaget Elekta. Avtalet innebär att SEK Customer Finance tillhandahåller en kundfinansieringsplattform åt Elekta. Avtalet är det första i sitt slag för SEK Customer Finance som hoppas kunna erbjuda även andra svenska exportföretag detta koncept. Vår målsättning är att tillhandahålla fungerande och kostnadseffektiva kundfinansieringslösningar för svenska exportörer av kapitalvaror, säger Torbjörn Lindberg, affärsutvecklare för SEK Customer Finance. Det ligger väldigt väl i tiden med tanke på att andra finansiärers riskaptit gått ned dramatiskt. Vi har märkt tydligt att behovet av att leverantören kan erbjuda finansiering ökat markant, säger Ulf Helmersson, Director Financial services på Elekta. Till att börja med kommer SEK Customer Finance och Elekta att erbjuda finansiering för Elektas kunder i Brasilien och Storbritannien, därefter är tanken att utöka med ytterligare marknader varje år. Elekta har kännedom om sina kunder, sina produkter och finns lokalt representerade på de marknader där vi planerar erbjuda kundfinansiering. Vi bidrar med plattformen och en stor erfarenhet om kundfinansiering, säger Caroline Granquist, Director Sales på SEK Customer Finance. Tanken är att få fler exportörer som kunder och på så vis uppnå stordriftsfördelar vilket kommer alla till del. Det är glädjande att ha fått det stora förtroendet att tillsammans med Elekta utveckla deras kundfinansieringsverksamhet. Vi kan se att intresset för vårt erbjudande har ökat efter offentliggörandet av avtalet med Elekta säger Torbjörn Lindberg. Håkan Bergström, finansdirektör på Elekta bekräftar. Vi får många frågor från olika håll vad det är för något och om de kan ta del av det, säger han. SEK emitterade I thailändska BAHT I slutet av juni emitterade SEK två obligationer i thailändska baht. Det innebär att SEK kan erbjuda svenska företag med verksamhet i Thailand långfristig finansiering i lokal valuta. På så vis får svenska företag en viktig konkurrensfördel gentemot andra företag på den thailändska marknaden. Tillgång till långfristig finansiering i tillväxtländernas lokala valutor minskar våra kunders risk för plötsliga valuta- och ränterörelser. Ibland är det även ett direkt krav för att kunna genomföra affärer och investeringar, säger Miriam Bratt, Executive Director, Emerging Markets, SEK. Anledningen till att SEK kan erbjuda finansiering i lokal valuta är att bolaget är en av få nordiska aktörer som fått tillstånd av den thailändska staten att ge ut obligationer i den lokala valutan baht. Thailand har en reglerad kapitalmarknad och den thailändska valutan är inte fullt konvertibel. Foto: Elekta Venantius krediter avvecklade Venantius grundades efter förra finanskrisen i mitten av 1990-talet. Syftet var att från staten och det statliga bolåneinstitutet SBAB ta hand om vissa lån. Målet för verksamheten har hela tiden varit att avveckla kreditinnehavet. Avvecklingen har skett i olika faser. Först genomfördes en rekonstruktionsfas i mitten av 1990-talet, sedan kom vi in i förädlingsfasen när vi jobbade med att göra krediterna intressanta för den reguljära bankmarknaden. Därefter tog försäljningsfasen fart år 2002, säger Inger Lindgren vd på Venantius. I slutet av 2008, när det rådde stor turbulens på kapitalmarknaderna, valde regeringen att dela ut Venantius till SEK som på så vis fick större eget kapital och ökade möjligheter att låna upp pengar. I samband med finanskrisen ville regeringen stödja exportföretagen genom att ge lån till exportaffärer. Ett av sätten var att överlåta aktierna i Venantius eftersom vi var ett starkt bolag med stort eget kapital, säger Inger Lindgren. Venantius arbete med att avveckla sitt innehav har trots finans krisen inte gått långsammare. I december 2009 gjorde vi en definitiv avveckling av kreditstocken. Vi känner oss jättenöjda över att ha klarat det. Vi trodde att det skulle krävas ytterligare ett år på grund av finanskrisen, säger Inger Lindgren. I dag har Venantius bara ett mindre antal ärenden kvar såsom restkrav och borgensansvar för lån, konkursbevakningar samt några pågående tvister om betalningsansvar för fordringar som ska bearbetas under Venantius kommer att vara nedmonterat under 2010 och resterande ärenden tas över av SEK. 122,5 miljarder kronor så mycket pengar lånade SEK ut till nytta för svensk exportindustri och deras kunder Det är en ökning med nästan 90 procent jämfört med

14 Händelserikt 2009 SEK etablerat i Asien Sedan den första april 2009 har SEK ett representationskontor registrerat i Singapore. Anledningen är att stärka kundrelationerna i Asien, dit utlåningen ökat under flera år. I mitten av december invigdes kontoret som delas med Exportrådet och ligger i anslutning till svenska ambassaden. Vi har gjort flera nya affärer sedan vi startade verksamheten här. Den ökade affärsvolymen beror på att vi breddat kontaktytorna och regelbundet kan träffa svenska dotterbolag, deras kunder och affärsbanker som är partner till SEK. Representationskontorets uppgift i Singa pore är att öka servicegraden mot existerande och nya kunder, säger Carl Engelberth, Chief Representative South East Asia och Executive Director. SEK ska också genom etableringen i Singapore hitta nya projekt i Asien och på så vis vara med tidigare i processen. En annan aspekt är att bygga relationer med existerande banker och utöka kretsen av banker och finansiella institutioner SEK arbetar med. För SEK:s upplåningssida fortsätter Asien att vara en viktig marknad. Framförallt har Japan varit viktigt och i genomsnitt kommer cirka 30 procent av upplåningen därifrån, men SEK lånar numera också regelbundet upp på andra kapitalmarknader i Asien utanför Japan. Anledningen till att SEK:s Asienkontor startades i Singapore är att landet har en position som finansiellt centrum. Att vi valde Singapore handlar om den stora aktiviteten här. Flera av våra största kunder finns i landet och många av dem bevakar Sydostasien utifrån basen i Singapore. Utöver att hjälpa kunderna i Singapore kan SEK bygga relationer med våra kunders kunder. Härifrån kan vi komma i kontakt med de viktigaste slutkunderna till företag som ABB, Ericsson, Volvo och Scania och på så vis skapa en relation med dem och även göra dem mer medvetna om vilken roll SEK kan spela i finansieringar. Vad finns det för möjligheter för svenska företag i Asien? Det finns stora möjligheter inom infrastruktur, telekom och kraftförsörjning. Ericsson har väldigt mycket på gång i de här länderna. ABB arbetar till exempel med kraftöverföring i Indien, men har också egen produktion av transformatorer i Vietnam. Bussar, som både Volvo och Scania producerar, kommer att bli ännu viktigare när flera asiatiska städer växer kraftigt. Bussarna ligger också långt fram när det gäller miljövärden, vilket blir mer och mer viktigt också i denna del av världen. Samarbetsavtal med Exportrådet skrivs under. Vad finns det för risker? Det finns alltid politiska risker. I ett sådant land som Thailand har det varit ganska instabilt en tid vilket kan drabba affärerna. Dock är till exempel Indonesien i dag mer politiskt stabilt och i många avseenden ett land med potential. Naturligtvis är utvecklingen i Kina viktig för hela regionen. Sedan finns det problem med korruption i flera länder, men jag tycker det i vilket fall som helst finns fler möjligheter än risker, avslutar Carl Engelberth 14

15 Händelserikt 2009 Första benchmarksamurailånet sedan 1980-talet Under hösten 2009 genomförde SEK sitt första benchmarksamurailån sedan 1980-talet. Ett Samurailån är obligationer som ges ut av icke japanska låntagare utställda i japanska yen och på den inhemska japanska marknaden. Det rörde sig om en vanlig rak yentransaktion som riktade sig till den japanska hemmamarknaden, säger Per Åkerlind, CFO på SEK. Anledningen till att SEK inte gjort något benchmarksamurailån sedan 1980-talet är att det inte funnits möjlighet förrän nu på grund av marknadsförutsättningarna. Eftersom allt kastats om på grund av finanskrisen kunde vi erbjuda villkor som låg punkter över japanska statsobligationer. Det har gjort att Samuraien gått oerhört bra. Vi fick snabbt in det vi ville i orderböckerna. Totalt uppgick transaktionen till 100 miljarder japanska yen. Svensk exportindustri har haft tillgång till finansiering och därmed klarat sig relativt väl genom den finansiella krisen. SEK:s vd Peter Yngwe om betydelsen av exportfinansiering Ericsson refinansierar sig via obligationslån med SEK I slutet av juni arrangerade SEK Securities ett obligationslån om 625 miljoner amerikanska dollar för Ericsson, som i sin helhet placerades hos SEK. Lånet är till viss del garanterat av EKN (Exportkreditnämnden). Den här transaktionen plus de övriga affärer vi gör via våra andra affärsområden, till exempel Structured Finance och Trade Finance, befäster Ericssons och SEK:s affärsrelation, säger Håkan Lingnert, ansvarig för företagskunder på SEK. Lånet använde Ericsson bland annat till att refinansiera delar av sin låneportfölj och för allmänna koncernbehov. Lånet är ett sjuårigt obligationslån, dokumenterat under Ericssons internationella obligationslåneprogram, säger Jane Lundgren Ericsson, chef för SEK:s värdepappersbolag, SEK Securities. Lånet förlängde Ericssons genomsnittliga skuldförfallostruktur samt förstärkte kapitalstrukturen. Telekomföretaget Ericsson är den ledande leverantören av utrustning och tjänster till telekomoperatörer i hela världen. Ericsson är marknadsledande inom 2G och 3G och är störst i världen inom drift och underhåll av mobilnät. SEK:s största obligation någonsin I maj emitterade SEK en femårig obligation. Det rörde sig om den största obligation som SEK någonsin emitterat. Det sammanlagda värdet var 1,25 miljarder euro, vilket motsvarade cirka 12,5 miljarder svenska kronor. Obligationen blev mycket uppskattad och tecknades fort av investerare från hela världen. SEK har en stark och respekterad position på de internationella kapitalmarknaderna, vilket tydligt framgår obligationens mottagande. Det är dessutom mycket viktigt för vår exportindustri att SEK:s upplåningsverksamhet fortsätter att vara framgångsrik, säger Per Åkerlind, CFO på SEK. 111,8 miljarder svenska kronor Så mycket uppgick SEK:s nyupplåning till under

16 utlåning UTLÅNING I KORTHET SEK erbjuder flera finansiella lösningar, allt ifrån standardiserade lån till komplexa och kundnära finansieringsprodukter. SEK bistår med konkurrenskraftiga exportfinansieringslösningar, strukturerade lån och infrastrukturfinansiering. Utöver det erbjuder SEK flera olika finansieringsrelaterade tjänster som komplement till kärnerbjudandet. SEK kan till exempel bistå med lån i lokala valutor, handelsgarantier eller rådgivning och kompetens i finansieringsfrågor. 16

17 utlåning Tillsammans stöttar vi svensk exportindustri Krisåret 2009 sattes SEK:s verksamhet, att låna ut pengar till den svenska exportindustrin, på hårdare prov än någonsin tidigare. Aldrig tidigare har SEK:s insatser varit så viktiga för den svenska exporten. Under 2009 har SEK:s utlåning till nytta för svenska exportföretag och deras kunder växt till 123 miljarder kronor, en ökning med nästan 90 procent jämfört med året innan. Det visar att SEK, tillsammans med Exportkreditnämnden, EKN och svenska och internationella affärsbanker, spelat en viktig roll för Sveriges exportindustri. Tillsammans med bankerna och EKN har vi lyckats med det uppdrag som vår ägare svenska staten, gett oss, att finansiera de svenska exportföretagen. Ett bolag som SEK kommer väldigt mycket till sin rätt i en kris. När andra banker inte kunde ge krediter, fyllde SEK tomrummet som uppstod. Vi fanns där och kunde låna ut pengar med längre löptider, säger Måns Höglund, chef för SEK:s kundverksamhet. SEK har fått stort förtroende från regeringen och är en viktig del i att lindra effekterna av den svåra finanskrisen. Den kraftiga ökningen av SEK:s långivning möjliggjordes av att staten i slutet av 2008 utökade SEK:s kapitalbas och beviljade SEK en låneram, vilket förbättrade möjligheterna att låna ut Måns Höglund pengar med långa löptider. Ett annat viktigt skäl till den ökade utlåningen var samarbetet med EKN, som fått vidgat mandat att garantera affärer. Under det mest kritiska skedet av finanskrisen, vintern 2008/2009, fick SEK bättre för 17

18 utlåning Ny kundfinansiering 2009 Skr mdr Utlåning för svenska exportörer 99,8 varav exportkrediter 54,0 Utlåning till övriga företag 0,7 Utlåning till den publika sektorn 14,8 Utlåning till den finansiella sektorn 6,2 Syndikerade kundtransaktioner 1,0 Summa ny kundfinansiering 122,5 utsättningar att erbjuda finan s iering. Vi kunde säga till industrin att vi kan finansiera era affärer. Inget svenskt exportföretag skulle behöva avstå från en potentiell stororder på grund av att det inte fanns finansiering. Alla som Kerstin Gedung behövde kunde få finansiering, med begränsning av normala kreditriskrestriktioner, fortsätter Måns Höglund. Inför 2009 var utsikterna för världsekonomin mycket dystra. Den finansiella turbulensen, som började med problemen på den amerikanska bolånemarknaden och som nådde sitt crescendo i och med Lehman Brothers konkurs i september 2008, gjorde att förväntningarna var mycket lågt ställda. Inför julen 2008 trodde många att de internationella kapitalmarknaderna helt skulle braka ihop i januari. Nu skedde inte det och vi har kunnat låna pengar på kapitalmarknaderna utan att utnyttja låneramen från staten, säger Måns Höglund. SEK:s affärsområden Corporate och Structured Finance, lånar ut pengar direkt till svenska exportföretag och till svenska export företags kunder. Företagssektorn stod för 83 procent av SEK:s totala utlåning under året. Finansiering av infrastrukturinvesteringar på tillväxtmarknader har gått starkt trots krisen. Kerstin Gedung, som är chef för affärsområdet Structured Finance, har märkt att volymerna ökat kraftigt. Affärsflödet är mycket större och volymerna har fullkomligt exploderat inom det här området. Här har SEK med sin upplåningskapacitet och EKN med sina garantier varit mycket viktiga för att stötta exportindustrin under krisen, säger hon. Den svenska regeringen var snabb med att tillföra systemet kapacitet och efterfrågan har kunnat mötas under hela den här besvärliga tiden. Sverige är ett av få länder som har ett exportkreditsystem som också tillhandahåller likviditet och i finanskrisens spår har det rått stor brist på likviditet. Därmed har vi i Sverige, vid en internationell jämförelse, haft ett av de mest Håkan Lingnert konkurrenskraftiga exportkreditsystemen. Exportkrediter har under det senaste turbulenta året varit i stort sett det enda sättet för låntagare ute i världen att få tillgång till långfristig finansiering. Tillgång till exportkrediter har också varit en förutsättning för att exportörerna ska kunna vinna sina exportaffärer. Krisåret 2009 var året då likviditet, och framförallt långfristig likviditet, var absolut viktigast för att skapa kundnytta. Så kommer det inte att vara när finanskrisen väl är över. Att man är nöjd som bankkund betyder inte nödvändigtvis att man får låna så mycket som möjligt, men under 2009 har lånevolymerna varit väldigt viktiga. Ett mer normalt år kan kundnytta innebära helt andra saker såsom löptider, svåra valutor, innovativa lösningar, pro aktivitet, tillgänglighet och pris. När vi lagt krisen bakom oss ska vi fortfarande vara en viktig samarbetspartner för våra kunder, säger Måns Höglund. Direktutlåningen till de svenska exportföretagen sköts av affärsområdet Corporate som leds av Håkan Lingnert har lagt grunden för ett fortsatt mycket nära samarbete med kunderna. Det kommer i sig att leda till fler affärer även i en normaliserad marknad. Vi har lyckats väldigt bra med att marknadsföra våra egna affärsområden. Varumärket har blivit mycket starkare och fler kommer att se oss som en kärnsamarbetspartner, summerar Håkan Lingnert. I år har vår satsning på att även få in fler kunder bland de mindre och medelstora 18

19 utlåning sek är en nischspelare och ett komplement till affärsbankerna. kerstin gedung 19

20 utlåning vi har fått flera nya kunder. Dess utom har transaktionerna varit väldigt stora jämfört med tidigare år. jane lundgren ericsson 20

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) AB SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2012 Bilaga D till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2012 Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft

Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft Debt Capital Markets 25 January, 2010 Elforsk Finansiering av ny kärnkraft Innehåll Marknadsuppdatering Finansieringsstruktur och finansieringskällor Exempel på finansieringar Slutsatser 2 Marknadsuppdatering

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2011 Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn )

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

Årsredovisning 2010. ab Svensk Exportkredit

Årsredovisning 2010. ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2010 ab Svensk Exportkredit 6 Finansiella nyckeltal 8 VD har ordet 12 Utlåning 24 Samarbeten 28 Upplåning 32 HR/Medarbetare 36 Hållbarhet 50 Förvaltningsberättelse 56 Finansiella nyckeltal

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) Bilaga Aktieägarens förslag till ny ägaranvisning ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) 1 Bolagets verksamhet Bolaget ska: a) inom ramen för bolagsordningens ändamålsparagraf på kommersiella och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser.

(NGM: MSAB B) till 31,83 Mkr (17,32) Resultat per (9,92) startpakett. % och. efterfrågan. annat: se sina licenser. Niomånadersrapport 2007 Publiceras 2007-10-26 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 31,83 Mkr (17,32) Resultatet efter finansiella poster var 13,61 Mkr (7,00) Resultat per aktie 0,777

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Bank of America / Merrill Lynch

Bank of America / Merrill Lynch Bank of America / Merrill Lynch September 2011 Peder Du Rietz, CFA Garantum Fondkommission AB + - 2 Sammanfattning Bank of America en av de 3 systemviktigaste bankerna i USA tillsammans med JP Morgan och

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9)

Utredningen om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning (SOU 2013:9) 2013-05-31 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 13-2574 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com.

NASDAQ OMX First North. TBDY SE0001295437 Aktier 269 386 959 Market name First North STO Internet www.trustbuddyinternational.com. NASDAQ OMX First North TrustBuddy International AB Östermalmstorg 1, 114 42 STOCKHOLM Telefon: +46 8-562 596 00 http://trustbuddyinternational.com e-post: info@trustbuddy.com Namn TBDY ISIN SE0001295437

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek)

SenseAir AB (publ) Delårsrapport januari mars 2008. Rörelseresultatet uppgick till 723 ksek ( 3 309 ksek) SenseAir delårsrapport jan-mars 2008 1 (7) Delårsrapport januari mars 2008 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir minskade med 36 % och uppgick till 17 421 ksek (23 663 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063

Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30. TiksPac AB (publ) 556856-0063 Delårsrapport 2014-07-01 till 2014-09-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 1 Första kvartalet 2014-07-01 till 2014-09-30 (tkr) Nettoomsättningen uppgick till 4 411 Rörelseresultatet uppgick till 544 Resultat

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer