Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin"

Transkript

1 Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet, liksom av företags och nationers behov av att minska energianvändningen. sidan 22 Upplåning Bara de mest pålitliga aktörerna hade under 2008 tillgång till upplåning på goda villkor. SEK var en av de mest pålitliga. sidan 26 SEK STÅR STARKT när svensk export är viktigare än någonsin HÅLLBARHETSREDOVISNING 30 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 68

2 vår verksamhet SEK störst på usmtn 2008 SEK var den största utländska utgivaren av USMTN (United States Medium Term Notes) på den amerikanska marknaden under Totalt emitterade SEK 4,4 miljarder dollar. LÄS MER PÅ SID 15 Allt fler använder CIRR I spåren av den finansiella krisen används CIRR, Commercial Interest Reference Rate, allt mer av exportföretagen. Finanskrisen har gjort det fördelaktigare att låna till CIRR-ränta jämfört med marknadsräntorna. LÄS MER PÅ SID 15 SEK experter på internationell finansiering 2 SEK Årsredovisning 2008

3 vår verksamhet Finansiering i dollar och euro SEK Securities arrangerade under 2008 två obligationslån för Electrolux det ena på 42 miljoner US dollar och det andra på 85 miljoner euro. LÄS MER PÅ SID 13 Permanent på plats I Singapore finns 200 svenska företag redan på plats. Från och med 2009 permanentar SEK sitt kontor i den asiatiska metropolen. LÄS MER PÅ SID 14 Unik position för SEK SEK är en av mycket få utländska aktörer med tillstånd att låna ut och emittera i den thailändska valutan baht. Det ger unika möjligheter att bistå kunder som vill investera i Thailand, exempelvis Tetra Laval. LÄS MER PÅ SID öar knyts samman Ericsson har fått uppdraget att bygga ett landsomfattande nät av mobiltelefonmaster i Indonesien. SEK bistod, i samarbete med två affärsbanker, med ett långfristigt lån på 1,7 miljarder kronor. LÄS MER PÅ SID 13 Exporten är avgörande för Sveriges ekonomi. SEK:s uppdrag är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för export och infrastruktur. Bolaget ska främja utvecklingen av svenskt näringsliv och engagera sig i finansiell verksamhet både på hemmaplan och i världen. Sedan mer än 45 år har vi försett svensk exportindustri med finansiering. Vi skräddarsyr långsiktigt hållbara finansiella lösningar för företag, offentlig sektor, finansiella institutioner och kapitalplacerare. Samtidigt är inte finansiering det enda som näringslivet behöver. Våra rådgivare bidrar till att bygga effektivare organisationer och att lyckas med komplicerade projekt. För att ytterligare öka SEK:s möjligheter att stödja svensk exportindustri med finansieringslösningar, har den svenska regeringen och riksdagen under 2008 gett SEK ett betydande kapitaltillskott och kraftigt stärkt SEK:s utlåningskapacitet. Besluten har sin bakgrund i den globala finansiella oron som gjort det svårare för företagen att låna pengar på den internationella kreditmarknaden. SEK ger svenska företag en konkurrensfördel på den globala marknaden. På världskartan ovan finns några få exempel på affärer som SEK varit med och gjort möjliga under På sidorna kan du läsa mer om dem och andra SEK-uppdrag under året. Där finns också mer information om SEK:s uppdrag och om SEK:s permanenta etablering av ett kontor i Singapore, ett av det asiatiska näringslivets verkliga nav. SEK Årsredovisning

4 Nyckeltal Finansiella nyckeltal Belopp (annat än %) i mn USD 4) Skr Skr Resultat Rörelseresultat (IFRS) 1) 23,9 185,2 497,0 Räntabilitet på eget kapital före skatt (IFRS) 2) 3,9% 3,9% 11,4% Räntabilitet på eget kapital efter skatt (IFRS) 2) 2,8% 2,8% 8,2% Justerat rörelseresultat (kärnresultat) 3) 107,6 833,9 535,0 Räntabilitet på eget kapital före skatt (kärnresultat) 2) 17,5% 17,5% 12,8% Räntabilitet på eget kapital efter skatt (kärnresultat) 2) 12,6% 12,6% 9,2% Utlåning Nya kundfinansieringslösningar 5) varav nyutlåning (accepterade offerter) 5) Utestående samt avtalade, ej utbetalda krediter 5) (6) Upplåning Nyupplåning 7) Utestående icke efterställd upplåning (IFRS) Utestående efterställd upplåning (IFRS) Totala tillgångar (IFRS) Kapital Kapitaltäckningsgrad, inklusive Basel I-baserat tilläggskrav 15,5% 9) 15,5% 9) 8,9% 9) Kapitaltäckningsgrad, exklusive Basel I-baserat tilläggskrav 21,4% 8) 21,4% 8) 17,1% 8) Justerad kapitaltäckningsgrad, exklusive Basel I-baserat tilläggskrav 22,3% 8) 22,3% 8) 18,5% 8) Hänvisningarna och definitionerna till nyckeltalen är inkluderade i not 30. NYUTLÅNING (Skr mdr) NYUPPLÅNING (Skr mdr) SEK Årsredovisning 2008

5 Innehåll 2 Vår verksamhet 4 Nyckeltal 6 VD har ordet 10 utblick 16 Utlåning 22 Rådgivning 26 Upplåning 30 hållbarhet 36 Miljöansvar 39 Socialt ansvar 43 Ekonomiskt ansvar 44 ÄGARE och STYRNING 46 SEK:s styrelse och revisorer 48 SEK:s ledning 49 Bolagsstyrning 51 RISKRAPPORT 52 Riskhantering 54 Risköversikt 58 Basel II 63 Riskfakta 68 Förvaltningsberättelse 73 Resultaträkningar 74 Balansräkningar 75 Redogörelse för redovisade intäkter och kostnader 76 Kassaflödesanalys 77 Kapitaltäckning 80 Noter 108 Förslag till vinstdisposition 109 Revisionsberättelse 110 GRI-redovisning 112 Bestyrkanderapport Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn ) svenska kronor ( Skr ), för kortat Skr mn. Den inter nationella koden för svenska kronor, SEK, används inte i denna årsredovisning för att undvika sammanblandning med den använda förkortningen för AB Svensk Exportkredit, vilken bolaget har använt sedan det grundades Om inte annat anges, avses, i fråga om positioner, belopp per den 31 december, och, i fråga om flöden, belopp för tolvmåna dersperioden som slutade den 31 december. Belopp inom parentes avser samma datum, i fråga om positioner, och samma period, i fråga om flöden, under föregående år. AB Svensk Exportkredit (SEK), organisationsnr , med säte i Stockholm. SEK är ett publikt bolag i aktiebolagslagens mening. I vissa fall måste ett publikt bolag lägga beteckningen (publ) till sin firma. För mer information om SEK:s verksamhet kontakta bolagets kommunikationsavdelning på telefon papper: Omslag Galerie Art Silk 250 g, inlagor Galerie Art Silk 150 g och Scandia g. foto: Janne Danielsson, Silver Dollar Pictures AB Bildbyråer: Corbis/Scanpix/Masterfile/AGE: Richard T. Nowitz, Alexander Farnsworth, Mark Tomalty, Wojtek Buss. Gorilla/Folio. Johnér: Ulf Huett. produktion och tryck: Intellecta Infolog 2009 SEK Årsredovisning

6 vd har ordet SEK En del av lösningen SEK har under året spelat en viktig roll för den svenska ekonomin. Aldrig tidigare har svensk ekonomi och välstånd varit så beroende av exportindustrin och aldrig tidigare har SEK:s roll som stabil och pålitlig långivare till de svenska exportföretagen varit mer betydelsefull. Den finansiella kris som drabbat världen, hårdare än vad de flesta från början förutspådde, har under 2008 orsakat akut likviditetsbrist och i många fall omöjliggjort för företag, stora som små, att få tag på viktig finansiering. För en ekonomi som den svenska blir exportindustrins problem att få tag på kapital särskilt allvarligt. Vi är ett mycket exportberoende land och värdet av exporten uppgår i dag till mer än hälften av BNP. Företagens brist på finansiering riskerar att allvarligt skada den internationella konkurrenskraften för svenska företag och få svensk exportindustri att tappa marknadsandelar på den internationella marknaden. En nedgång för vår exportindustri slår obönhörligt och omedelbart mot den svenska realekonomin med ökad arbetslöshet som följd. I mitten av september förvärrades läget på världens kapitalmarknader kraftigt då investmentbanken Lehman Brothers begärde konkursskydd och utlåningen mellan banker i stort sett upphörde. Dessutom minskade de flesta stora internationella banker sina aktiviteter på den skandinaviska marknaden vilket fick till följd att svenska exportföretag fick mycket svårare att få långfristig finansiering. Alltfler företag vände sig därför till SEK. SEK har under året varit en av få aktörer som, trots den besvärliga marknadssituationen, kunnat tillhandahålla långsiktig finansiering och därmed spelat en viktig roll i försvaret av den svenska ekonomin. För SEK har det inneburit ett ökat intresse för SEK:s finansieringslösningar och volymen nya finansieringslösningar uppgick under 2008 till 65 miljarder kronor, en ökning med 14 procent jämfört med året innan och den högsta volymen i SEK:s historia. De ökade volymerna har naturligtvis bidragit till att 2008 också resultatmässigt blev ett framgångsrikt år. Efter nedskrivningar på totalt cirka 557 miljoner kronor uppgick IFRS-resultatet till 185 miljoner. Det justerade IFRS-resultatet, kärnresultatet, är dock det resultat som bäst går att jämföra med de redovisningsprinciper som fanns innan IFRS-reglerna infördes För 2008 uppgick kärnresultatet till 834 miljoner kronor vilket är det bästa resultatet i SEK:s historia. 6 SEK Årsredovisning 2008

7 vd har ordet Trots den likviditetsbrist som uppstått har en stor del av svensk exportindustri fortsatt att gå bra under 2008 och efterfrågan på finansiering är stor. Utvecklingsländerna, inte minst de i Asien, har fortsatt att utvecklas starkt och har en allt starkare köpkraft och en alltmer modern och utbyggd infrastruktur. Svensk exportindustri är till stor del inriktad på infrastruktur, telekom, energiförsörjning, transport och miljöteknik, områden som har mycket stark efterfrågan i de växande ekonomierna. Men många gånger är tillgången till finansiering det som avgör om en exportaffär blir av eller inte. SEK:s betydelse för svensk export blev allt mer tydlig i december. Riksdagen beslutade då, för att öka SEK:s möjlighet att bistå den svenska export industrin, att genom ett kapitaltillskott om 3 miljarder kronor och genom att låta SEK ta över aktierna i det statliga bolaget Venantius, kraftigt utöka SEK:s utlåningskapacitet. Venantius AB är ett finansiellt institut med ett eget kapital på 2,4 miljarder kronor. Dessutom beviljades SEK en låneram på 100 miljarder kronor och riksdagen har bemyndigat regeringen att ge SEK möjlighet, att på kommersiella villkor, köpa statsgarantier för sin nyupplåning upp till 450 miljarder kronor. Beslutet innebar att SEK omedelbart kunde lova finansiering till svensk exportindustri. Beslutet är ett kraftfullt och effektivt sätt att stärka svenska företags konkurrenskraft och att säkerställa att de inte har sämre tillgång till finansieringslösningar än sina konkurrenter. Men SEK kan inte ensamt hantera de ökade krav på finansiering som kommer från de svenska exportföretagen. Vår likviditet är hög men vår balansräkning och riskkapacitet är fortfarande begränsad i förhållande till det behov som föreligger. Ensam är inte alltid starkast. Genom samarbete kan vi göra oerhört mycket mer nytta, inte bara för oss utan för de svenska företagen och därigenom hela samhället. SEK Årsredovisning

8 vd har ordet Många gånger är tillgången till finansiering avgörande. Kan vi kombinera Exportkreditnämndens och de svenska bankernas betydande riskmöjligheter och större balansräkningar med SEK:s upp- och utlåningsmöjligheter så har vi stora möjligheter att säkerställa att svenska företags behov av finan siering tillfredsställs. Då kan den uppkomna krisen innebära att den svenska exportindustrin istället ytterligare kan öka sina marknadsandelar. Vi kan, bara vi vill och är beredda på att samarbeta. Tillgång till finansiering är viktigt, tillgång till finansiering i lokal valuta kan ibland vara ännu viktigare och direkt avgörande för att ta hem en affär. SEK:s affärsområde EMMA, Emerging Markets, har haft ett mycket framgångsrikt år och utökat sitt kunderbjudande till att omfatta även finansiering i brasilianska real, kazakiska tenge och rumänska leu. Dessutom var SEK en av endast sex utländska aktörer som i december, av det thailändska finansdepartementet, efter en hård urvalsprocess beviljades tillstånd att emittera obligationer i thailändska baht. Ett bevis på SEK:s starka ställning på de internationella kapitalmarknaderna och, framförallt, en allt viktigare konkurrensfördel för svenska exportföretag. Ett annat av SEK:s affärsområden som gått mycket bra under året är nystartade Trade Finance som erbjuder kontraktsgarantier och korta handelsfinansieringar. Intresset från kunderna har överträffat förväntningarna och framtiden ser minst lika positiv ut. Även dotterbolaget SEK Securities har utvecklats mycket bra under Antalet kunder och affärer har ökat vilket lett till betydligt högre volymer. I tider då företagen inte längre kan räkna med sina kärnbanker för all sin finansiering kan lösningen vara SEK Securities som hjälper till att fördela ut upplåningen på nya investerare. Men tillgång till finansiering främjar inte bara svensk ekonomi, finansiering kan vara miljövänlig också och SEK:s miljöfrämjande arbete fortsätter. Modern miljöteknik är ett område där svenska produkter håller absolut världsklass och det finns en stor tillväxtmöjlighet för svenska företag på den internationella marknaden. Miljöteknik är inte bara en be tydelsefull tillväxtmarknad utan naturligtvis även viktigt för miljön. SEK tecknade under året ett samarbetsavtal med polska miljöbanken BOS Bank för att underlätta svenska företags möjligheter att leverera miljöfrämjande teknik till den polska marknaden. Ett samarbete som framförallt gynnar mindre företag då det förenklar deras möjligheter att komma in på den polska marknaden samt att bevaka, och därmed framgångsrikt konkurrera om, offentliga upphandlingar i Polen. Dessutom har SEK:s arbete med energihushållning i Ukraina varit mycket framgångsrikt. På uppdrag av Euro peiska utvecklings banken (EBRD) leder SEK ett stort projekt för att ge ukrainska företag lån till investeringar som ska ge bättre hushållning av energi. Intresset har varit stort och det har gett mycket goda resultat. Energiåtgången för den ukrainska industrin har minskat kraftigt och koldioxidutsläppen har reducerats med ton. Det motsvarar utsläppen från bilar. Nu tar vi detta koncept till Sverige och den svenska exportindustrin. vår stärkta marknadsposition och vår allt viktigare roll innebär att vi växer. För att kunna möta de stora behoven från svensk export industri behöver vi ökad kraft och kompetens. Vår upplåningsverksamhet har trots den svåra marknadssituationen fungerat mycket väl. Vi har lyckats låna stora belopp, 86,2 miljarder kronor, trots finanskrisen och vi har varit en av världens största låntagare på den strukturerade 8 SEK Årsredovisning 2008

9 vd har ordet upplånings marknaden. Dessutom har vår upplåningsverksamhet under året vunnit prestigefyllda priser för sin skicklighet och professionalism. Men det viktigaste är att vår framgångsrika upplåning kommer de svenska exportföretagen till del. Nu framgår det tydligt hur viktigt det är för Sverige och svensk exportindustri att dra nytta av en institution som SEK som har tillgång till alla världens kapitalmarknader när krisen slår till. Det är med stolthet jag ser tillbaka på vår insats under Stolthet över hur samtliga medarbetare ställt upp, för SEK, våra kunder och varandra när kraven, förväntningarna, och arbetsbördan ökat. Vi har visat att vi är att lita på och att vi verkligen är en viktig del av lösningen på de problem den svenska ekonomin befinner sig i kommer otvivelaktigt att innebära ännu större utmaningar för svensk export. Men tack vare vårt goda resultat, vår stärkta utlåningskapacitet och gedigna kompetens står SEK väl rustat att möta dessa nya utmaningar. Stockholm, april 2009 Peter Yngwe Verkställande direktör SEK Årsredovisning

10 utblick 2008 UTBLICK har varit ett händelserikt år, dominerat av den internationella finansiella krisen och hotande lågkonjunktur. För SEK har året präglats av stor efterfrågan på våra tjänster. På de följande sidorna möter du några av alla de satsningar, projekt och händelser som engagerat SEK och SEK:s medarbetare under SEK Årsredovisning 2008

11 utblick 2008 Unik SEK-position möjliggör affärer i Thailand För företag som vill investera i Thailand, eller som vill kunna hjälpa thailändska kunder med finansiering, är det avgörande att få tillgång till lån i thailändska baht. Landets kapitalmarknad är reglerad och valutan inte fullt konvertibel. Att ta lån i en annan valuta innebär en betydande valutarisk, och många företag har en strikt gräns för hur stor valutaexponeringen får vara. Banker som vill låna ut i baht måste emittera i baht, vilket förutsätter ett tillstånd som är svårt och tidsödande att få tag på. SEK är en av mycket få utländska aktörer som har möjlighet att låna ut i baht på långa löptider. I december 2008 gavs endast sex utländska aktörer tillstånd till den typen av lån. SEK var en av dem. Exportlånet öppnar för större affärer Exportlånet skapades genom ett samarbete mellan SEK, Almi, Exportkreditnämnden, Exportrådet och Swedfund, i syfte att förbättra finansieringsmöjligheterna för små och medelstora företag. Därigenom ges möjlighet för företagen att öka exporten genom att skapa utrymme för fler och större order. Exportlånet har snabbt blivit en framgång och efterfrågan har varit stor under Borlängeföretaget Arcos Hydraulik är ett av de företag som förbättrat sin likviditet med hjälp av Exportlånet: Lånet minskar pressen på ekonomin i företaget. Det kan vara långt från produktion och leverans till dess att man får betalt. Tar man flera order riskerar likviditeten att bli ansträngd. Därför känns det som en trygghet att möjigheten till lån finns, säger Torsten Helgeson, vd för Arcos Hydraulik. SEK Årsredovisning

12 utblick 2008 Nya miljarder GER möjligheter För att förbättra möjligheterna för svenska exportföretag att få låna har SEK i två omgångar beviljats kraftigt ökade finansiella muskler. Under senhösten 2008 fick SEK på regeringens initiativ först ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor, och fick samtidigt ta över aktierna i det statliga bolaget Venantius, med ett eget kapital om cirka 2,4 miljarder kronor. Kort därefter beviljade riksdagen SEK en låneram om högst 100 miljarder kronor från Riksgäldskontoret. Syftet med båda åtgärderna var att snabbt öka SEK:s kapacitet att bistå svenska exportföretag med finansiering. Bakgrunden är förstås den internationella finansiella krisen som gjort det allt svårare för svenska företag att låna pengar. Besluten välkomnas av SEK:s vd Peter Yngwe som konstaterar att finansieringsbehovet är enormt och att många företag hört av sig till SEK för att få hjälp med finansiering. Besluten visar att regeringen betraktar SEK som en viktig del av lösningen på den allvarliga finansiella kris som drabbat svensk exportindustri. Åtgärderna innebär att SEK omedelbart kan lova finansiering till svenska exportföretag och dessutom på långa löptider, säger Peter Yngwe och fortsätter: Vi kan nu bryta en nedåtgående trend och ge svenska exportföretag goda möjligheter att öka försäljningen och ta marknadsandelar, inte minst på de växande marknaderna i utvecklingsländerna. Utlåning i lokal valuta gav fler affärer Tillsammans har SEK och förpackningskoncernen Tetra Laval skapat ett unikt finansiellt upplägg i Thailand där finansieringen sker i lokal valuta. Samarbetet har skapat flera nya affärer. Finansiering i lokal valuta är ett väldigt komplext område som ställer höga krav på långsiktiga lösningar, säger Ola Thomson, Senior Manager Structured Customer Financing på Tetra Laval International började SEK och Tetra Laval, som består av de tre företagen Tetra Pak, DeLaval och Sidel, att planera finansiella upplägg för den thailändska marknaden. Snabbt växande marknader kräver mer uppmärksamhet i dag än förut. Vi lyckades kombinera lokal kommersiell kännedom med central finansiell expertis. Till slut fick vi fram en lösning som innebär att vi kan erbjuda våra kunder i Thailand finansiering i baht. Enligt Ola Thomson har gensvaret från marknaden varit starkt. Sedan finanskrisen har det visat sig att vi är bättre positionerade än många av våra konkurrenter. Upplägget ger Tetra Laval stora fördelar. Vi kan erbjuda våra kunder attraktiva lösningar både vad det gäller ränta och löptider. En annan stor fördel är att kunderna fått lån från en bank utanför landets gränser. Det ger dem i sin tur högre anseende i hemlandet, säger Ockert Van Jaarsveld, finansdirektör för Tetra Pak Syd- och Sydostasien. Tetra Laval har utvecklat programmet tillsammans med SEK. Vi tycker det är värdefullt att ha varit med och byggt något från grunden, säger Carl Gustav Svanström, Head of Financial Services på Tetra Laval. SEK:s lösningar är särskilt viktigt i länder där det krävs finansiering i lokal valuta. SEK kompletterar vår globala utrustningsfinansieringsportfölj på ett väldigt bra sätt, säger Carl Gustav Svanström. Nästa steg är att tillsammans med våra affärsområdena EMMA och Customer Finance ta fram liknande upplägg i andra länder. Närmast på tur står Mexiko och Indonesien, säger André Sebelius kundansvarig på SEK för Tetra Laval. 12 SEK Årsredovisning 2008

13 utblick 2008 Telekomsatsning knyter samman Indonesiens öar Indonesien är en snabbt växande marknad med 225 miljoner konsumenter. För att få verklig fart på ekonomin och kunna konkurrera på en modern världsmarknad är det viktigt med infrastruktur för kommunikation. Eftersom landet består av drygt ofta svårtillgängliga öar är det en betydande utmaning, där mobiltelefonmaster är överlägsna landlinor. Ericsson har fått i uppdrag av det indonesiska företaget Excelcomindo att bygga ett landsomfattande nät av mobiltelefonmaster. Det är ett stort uppdrag i många delar. Under 2008 behövde Ericsson hjälpa till att ordna ett långfristigt lån om 1,7 miljarder kronor för att kunden skulle ha möjlighet att genomföra köpet. SEK kunde bistå med lån trots en mycket ansträngd global kapitalmarknad. Dubbla obligationslån till Electrolux För att tillmötesgå Electrolux behov av finansiering arrangerade SEK under 2008 två obligationslån för vitvarukoncernen. Vid det första lånetillfället i juni valde Electrolux US dollar på sex år, en löptid som passade väl in i förfallostrukturen för Electrolux skuldsättning. Obligationslånet uppgick till 42 miljoner US dollar. Mot slutet av året, i december, arrangerade SEK ytterligare ett obligationslån för Electrolux räkning. Denna gång föredrog Electrolux euro som valuta och volymen på det femåriga lånet var 85 miljoner euro. Båda obligationslånen emitterades med rörlig ränta, så kallade floaters. I det rådande marknadsläget ansåg Electrolux att SEK kunde erbjuda en trygg finansieringslösning till konkurrenskraftig ränta, säger Jonas Samuelson, CFO på AB Electrolux. SEK Årsredovisning

14 utblick 2008 Permanent etablering i Asien Asien blir allt viktigare för den svenska exportindustrin. Många länder ser en mycket snabb ekonomisk utveckling, Indien har exempelvis redan en lika stor medelklass som hela EU, och i takt med ökad köpkraft omvandlas de asiatiska länderna från producenter till konsumenter. Här finns en enorm potential. SEK:s Nicholas Anderson tillbringade första halvåret 2008 i Singapore för att undersöka om det finns affärsmässigt underlag för ett permanent kontor där. Tidigare har SEK bara haft kontor i Stockholm och Helsingfors. På sex månader hann han besöka 18 länder och 160 företag. Han beskriver erfarenheten som superb. Vår närvaro i Singapore ökade på ett mycket påtagligt sätt SEK:s synlighet bland våra svenska kunder, både de som har permanent verksamhet här och de som är här på besök. Det tog inte lång tid att inse att ett permanent kontor är en god och mycket lönsam idé. Han berättar att verksamheten redan från dag ett resulterade i två nya affärer per månad. En avgörande faktor, understryker han, är det goda samarbetet med den svenske ambassadören Pär Ahlberger, som på ett utomordentligt engagerat och systematiskt sätt öppnade dörrar till det lokala näringslivet och till de svenska före tag som finns representerade på plats. Trots SEK:s syfte att bistå svensk exportindustri är kännedomen om verksamheten inte tillräcklig. Genom att etablera oss mitt i malströmmen kom vi i kontakt med många företag som visade sig ha nytta av det vi kan erbjuda, förklarar Nicholas Anderson. Nu blir kontoret permanent och tidigare Structured Finance-chefen Carl Engelberth har utsetts till ansvarig för verksamheten. Han berättar att svenskar arbetar i Singapore, och 200 företag finns representerade. Det är inte därför vi valt Singapore. Det finns förstås fler svenska företag i Kina, exempelvis. Men Singapore är Asiens finansiella centrum. Med en bas där har man överblick över och tillgång till alla de viktiga asiatiska marknaderna: Kina, Thailand, Indonesien, Vietnam och så vidare. Fördelarna med ett permanent kontor är en ökad synlighet och fler kontaktytor med potentiella kunder och investerare. På så sätt går det att fånga upp affärer i ett tidigare skede och utveckla relationer med banker, myndigheter och slutkunder i en utsträckning som är omöjlig att upprätthålla från andra sidan världen. En målsättning är att bli en speaking partner när en exportaffär görs upp, snarare än att kontaktas om exportkrediter när affären redan är uppgjord. Även om man flyger i skytteltrafik mellan Stockholm och Peking, Manila, Hongkong och Bangkok missar man affärsmöjligheter som uppstår med personliga möten, påpekar han. När nu Singaporekontoret blir permanent förändras också dess roll något. Carl Engelberth kommer inte att flyga runt i området i lika högt tempo som Nicholas Anderson gjorde, då målet inte längre är att pejla intresset för en asiatisk utpost utan att etablera sig och SEK på ett mera långsiktigt sätt i det lokala näringslivet. Det är väldigt viktigt att vi gör den här satsningen, säger den nye Singaporechefen. På sikt utesluter jag inte att vi följer kunderna ut till fler regioner på motsvarande sätt. 14 SEK Årsredovisning 2008

15 utblick 2008 Allt fler använder CIRR Under finanskrisen har svenska exportföretag haft stor nytta av CIRR-systemet. CIRR, Commercial Interest Reference Rate, innebär att exportföretagens kunder har tillgång till krediter. Särskilt sedan läget på finansmarknaderna blev ansträngt har intresset för CIRR växt kraftigt. Syftet med CIRR är att ge en offert på fast ränta för att stödja exportörerna under deras kommersiella förhandlingar med utländska köpare, säger Eva Ohlsson, Director på SEK Structured Finance. I ett normalt marknadsläge är det här systemet bara intressant när marknadsräntorna befinner sig i en stigande fas. Det beror på att det finns en inbyggd fördröjning som gör att kunderna betalar en ränta byggd på en räntesats som kan vara upp till tio månader gammal. Det gör att om räntorna stiger blir det en räntesubvention på grund av fördröjningen. Finanskrisen har gjort det fördelaktigare att låna till CIRR-ränta eftersom räntan nu är betydligt lägre än marknadsräntorna. Det har gjort att de flesta större exportörerna använder sig av CIRR. Det är dock fullt möjligt för alla företag som exporterar kapitalvaror med minst två års normal kredittid att använda CIRR-finansiering. Vi på SEK vill gärna sprida användandet, fortsätter Eva Ohlsson. I korthet går CIRR till så att den utländske köparen får lånet. Exportören i sin tur får betalt i samband med att de levererar. Då går SEK in och tar över köparens betalningsåtaganden. Krediterna arrangeras av en bank och garanteras vanligen av Exportkreditnämnden, EKN. Det totala utestående beloppet för CIRR-krediter var vid årsskiftet 9,4 miljarder kronor. SEK störst på USMTN 2008 SEK är den största utländska utgivaren av USMTN på den amerikanska marknaden under Det visar den genomgång som den finansiella informationstjänsten mtn-i genomfört. SEK har ökat volymerna på USAmarknaden betydligt jämfört med året innan och har under 2008 emitterat USMTN för 4,4 miljarder dollar. Endast två inhemska amerikanska utgivare har emitterat mer än SEK under året. 64,9 miljarder kronor SEK:s volym av nya kundfinansieringslösningar under En ökning med 14 procent jämfört med föregående år. Vi kan nu bryta en nedåtgående trend och ge svenska exportföretag goda möjligheter att öka försäljningen och ta marknadsandelar SEK:s vd Peter Yngwe om riksdagens beslut att kraftigt förstärka SEK:s kapitalbas Krishanterare stärker SEK En viktig del av förstärkningen av SEK:s kapitalbas senhösten 2008, var övertagandet av samtliga aktier i det statliga bolaget Venantius, med ett eget kapital om cirka 2,4 miljarder kr. Venantius tillblivelse var en följd av den djupa bank- och fastighetskrisen i början av 1990-talet. När Venantius drog igång verksamheten 1995 fick man ta över omkring 33 miljarder kronor i problem krediter från staten och SBAB, samt ett antal fastigheter. Krediterna utgjordes av över bostadslån. Uppdraget från regeringen var att avveckla krediterna på ett för staten som helhet så förmånligt sätt som möjligt. Venantius har varit mycket framgångsrikt i sitt uppdrag och vid utgången av 2006 bedömdes uppdraget i stort vara fullföljt. Då hade huvuddelen av lånestocken avvecklats, samtliga fastigheter avvecklats och över svenska bostadsrättsföreningar med ekonomiska problem hade rekonstruerats. De senaste åren har Venantius lämnat utdelning till ägaren staten och det är med andra ord aktier i ett finansiellt mycket starkt bolag, med hög kompetens, som nu i sin helhet tillförs SEK, för att ytterligare stärka SEK:s möjligheter att bistå svenska exportföretag med krediter. Asien i fokus på årets Kulturexportseminarium Den för svenska exportföretag allt viktigare asiatiska marknaden var temat för SEK:s välbesökta Kulturexportseminarium Ett 130-tal åhörare hade kommit för att bland annat lyssna på Tommy Kullberg, som ansvarat för de framgångsrika lanseringarna av Ikea och H&M i Japan, Pär Ahlberger, Sveriges ambassadör i Singapore och Ewa Kumlin, vd för Svensk Form, som under sina år i Tokyo initierade projektet Swedish style in Tokyo. Tio procent av Sveriges export går i dag till Asien och svensk kultur har en viktig roll, både som självständig exportsektor och som dörröppnare för de stora svenska exportföretagen. SEK Årsredovisning

16 utlåning UTLÅNING I KORTHET SEK erbjuder ett brett utbud av finansiella lösningar, allt ifrån standardiserade lån till innovativa och komplexa finansieringsprodukter. SEK bistår med exportfinansieringslösningar, allmän företagsfinansiering, projektfinansiering och kapitalmarknadstransaktioner. Ofta syftar SEK:s kreditgivning till att hjälpa svenska exportföretag att finna rätt finansieringslösning för deras kunder, så att dessa i sin tur kan köpa varor eller tjänster från den svenska exportören. SEK erbjuder även finansieringslösningar till den offentliga sektorn för i första hand investeringar i infrastruktur. Dotterbolaget SEK Securities bistår med att arrangera och förmedla kapitalmarknadsprodukter.

17 utlåning En pålitlig partner 2008 var ett dramatiskt år på kapitalmarknaden och för exportindustrin. SEK tog ett tydligt kliv framåt och befäste sin roll som viktig och stabil resurs för svensk exportindustri. D et började som en kris på den amerikanska bolånemarknaden. Den hade pågått i över ett år och successivt blivit värre när investmentbanken Lehman Brothers gick under i mitten av september 2008 och kapitalmarknaderna tvärbromsade. Många exportföretag, särskilt företag som säljer kapitalintensiva varor, är beroende av att kunna hjälpa sina kunder med finansieringslösningar. Plötsligt stod allt på spel. Utan finansiering, inga affärer. Utan affärer måste fabriker läggas ned och anställda sägas upp. I ett land som Sverige, där exporten står för över hälften av BNP, är det förödande. Vi brukar säga att SEK:s betydelse ökar i takt med turbulensen på marknaden, säger Måns Höglund, chef för SEK:s kundverksamhet, men hösten 2008 var något alldeles unikt. Turbulensen urartade till den värsta stormen på mycket lång tid och massor av faktorer bidrog på olika sätt till att kapitalmarknaderna helt slutade att fungera. Vår roll har aldrig varit mer betydelsefull, fortsätter han. Sverige har en ovanligt stor andel stora företag. De har i regel använt sig av internationella banker med global räckvidd. När krisen slog till, i synnerhet i USA, märktes en tendens att amerikanska banker prioriterade amerikanska företag. Banker i andra länder gjorde samma sak. De svenska företagen fick vända sig till de svenska bankerna samtidigt som dessa tvingats att bli mer försiktiga med utlåningen. Det nya regelverket Basel II, som formulerades och slogs fast innan krisen, ställer hårdare krav på kapitaltäckning när risken på det utlånade kapitalet ökar. Samtidigt som efterfrågan på kapital snabbt ökade såg sig bankerna tvungna att minska sin hävstångseffekt på det egna kapitalet och öka sin egen kapitaltäckning i förhållande till utställda lån. Det skedde alltså samtidigt som många svenska exportföretag såg ett ökat behov av finansiering och deras banker drog sig tillbaka från Sverige för att prioritera företag i sina hemländer, förklarar Måns Höglund. Det var en mycket dramatisk tid. Med sin diversifierade upplåning, som gjorde SEK Årsredovisning

18 utlåning sek:s betydelse ökar i takt med turbulensen på marknaden. Måns Höglund Nya kundfinansieringslösningar 2008 Skr mdr Exportkrediter 26,8 Övrig utlåning till exportörer 12,7 Utlåning till övriga företag 1,9 Utlåning till den publika sektorn 8,1 Utlåning till den finansiella sektorn 14,1 Syndikerade kundtransaktioner 1,3 Summa nya kundfinansieringslösningar 64,9 det möjligt att emittera på privatobligationsmarknaden hela året, och sitt uttalade uppdrag att bistå den svenska exportindustrin såg SEK till att det fanns finansiering att tillgå. För att utöka SEK:s utlåningskapacitet ytter ligare gav regeringen i december SEK en betydande förstärkning av det egna kapitalet. Det gjorde att utlåningen kunde öka samtidigt som hävstångseffekten minskade. När behoven ökade kunde vi öka vår utlåning i motsvarande grad, förklarar Måns Höglund. Vi visade att vi är en del av lösningen, inte av problemet. I termer av nya kundfinansieringslösningar var det ett av SEK:s bästa år någonsin. Sammanlagt har vi arrangerat kundfinansieringslösningar för nästan 65 miljarder kronor. SEK:s betydelse ökar i takt med turbulensen på marknaden, fortsätter Måns Höglund. SEK:s kundverksamhet är uppdelad i åtta affärsområden. Det mesta av utlåningen sker i två av dem: Corporate och Structured Finance. Affärsområdet Corporate ansvarar för SEK:s låneportfölj och den bilaterala utlåningen. När företag behöver enkla, raka lån kommer de till Corporatechefen Håkan Lingnert och hans medarbetare. Ungefär hälften av den totala utlåningen under 2008, drygt 30 miljarder kronor, Exportkrediter Övrig utlåning till exportörer Utlåning skedde till övriga under företag hans ledning. Utlåning till publika sektorn Utlåning Ansvaret till den finansiella för SEK:s sektorn låneportfölj är ett av affärsområdets två huvudsyften. Det andra är att Syndikerade kundtransaktioner leda och koordinera bolagets kundverksamhet. Corporate fördelar limiter, alltså prioriterar kundprojekt utifrån de begränsningar i total utlåning som råder, och leder kundteamen. För varje kund sätter SEK ihop ett team från de olika affärsområden som kan vara aktuella. Dessutom faller det på Corporates lott att leda produktutvecklingen. Särskilt viktigt är det att i högre utsträckning kunna stödja små- och medel stora företag med exportfinansiering. Sveriges export är ovanligt beroende av ett litet antal stora företag. Samtidigt som de största svenska exportföretagen också utgör den största delen av SEK:s utlåning, pågår en satsning för att stödja mindre företag med goda exportförutsättningar. Exportlånet, som vi lanserade för drygt ett år sedan tillsammans med Exportkreditnämnden, Swedfund, Exportrådet och Almi, är exempelvis skräddarsytt för att kunna stödja små och medel stora företag med exportprojekt, förklarar Håkan Lingnert. Det har snabbt blivit en succé. Affärsområdet Structured Finance ägnar sig åt projektexportfinansiering, alltså olika former av exportkrediter till stora företag där staten ofta går in och tar risken. Exportkrediter har alltsedan starten varit SEK:s kärnverksamhet. Vi hjälper i första hand de riktigt stora företagen som Ericsson, ABB, Volvo och Scania, med flera, att finansiera enskilda projekt, förklarar Carl Engelberth som varit chef för Structured Finance sedan När Ericsson får i uppdrag att bygga ett nationellt mobiltelefonnät eller ABB uppdras att genomföra ett krafttrans misionsprojekt är det långsiktiga projekt som ofta kräver långfristig finansiering åt kunderna. Vid den större delen av affärerna ställer Exportkreditnämnden ut garantier och tar den största delen av risken. SEK:s affärsidé är inte att ta risk utan att kunna möta efterfrågan på krediter, särskilt långfristiga sådana. I utlåningen sam arbetar SEK med både svenska och utländska banker, och bolagets roll är snarare som komplement och partner till bankerna och inte som konkurrent lånade vi ut mer pengar än någonsin förut, förklarar han. Det har varit ett framgångsrikt år, trots krisen. Det handlar om att vi är en trygg partner för både företag och banker. Vi har bevisat att vi är en pålitlig långivare i alla väder. Under året gjorde Structured Finance 70 transaktioner på sammanlagt 20 miljarder, vilket både när det gäller antalet och volymen är den högsta någonsin. Tillväxttakten är snabb; sedan 2004 har projektexportfinansieringen tredubblats. För att kunna möta efterfrågan kommer avdelningen behöva växa under Det blir dock inte Carl Engelberth som kommer att leda expansionen. Han flyttar i stället till Singapore för att vara SEK:s man i Asien. Vi har alltid jobbat mycket med Asien, säger han. Nu är vi i ett läge där det är långt mera 18 SEK Årsredovisning 2008

19 utlåning vi har bevisat att vi är en pålitlig långivare i alla väder. Carl Engelberth effektivt att ha en permanent representation än att flyga fram och tillbaka från Sverige. Genom att finnas på plats kan vi öka vår synlighet och utveckla viktiga kontakter bland exportföretag, banker och slutkunder. Dessutom strävar vi efter att i högre grad bli en partner tidigt i affärsuppgörelser, snarare än att kontaktas när affären redan är uppgjord. Asien är en betydelsefull marknad, eller, snarare, en lång rad allt mer betydelsefulla marknader. Kina och Indien är enorma länder som växer snabbt, men även länder som Indonesien, med 225 miljoner invånare, Thailand och Filippinerna blir allt viktigare marknader för västerländska exportföretag. Många asiatiska länder kringgärdar sina marknader med svårpenetrerade regleringssköldar. SEK har ett särskilt affärsområde, EMMA (Emerging Markets) som ägnar sig åt att tillhandahålla lokal valuta åt svenska företag i länder där den kan vara svåråtkomlig. SEK kan erbjuda finansiering i 15 valutor. Två andra verksamheter har också lagt sitt första år bakom sig. Den ena är Trade Finance, som leds av Peter Lager och erbjuder kontraktsgarantier och korta handelsfinansieringar, lån med kredittider på upp till ett år. SEK Trade Finance erbjuder bland annat sina kunder anbudsförskott och fullgörandegarantier, men också skräddarsydda lösningar för större projekt. Vi har slagit vår budget med god marginal, säger han. Framgången bottnar i att vi varit duktiga på att lyssna efter vad kunderna SEK Årsredovisning

20 utlåning 20 SEK Årsredovisning 2008

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning

i en tid av stora utmaningar Årsredovisning Årsredovisning Utlåning Aldrig förut har SEK betytt så mycket för svensk export som under 2009. Tillgång till finansiering har spelat en mycket viktig roll för Sveriges exportindustri. Sidan 17 Upplåning

Läs mer

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?

Varför behövs exportfinansiering? sid 2. Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3. Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? Innehåll Varför behövs exportfinansiering? sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan? sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna? sid 4 Hur kan riskerna hanteras? sid 5 Vilka räntevillkor

Läs mer

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering

SEK:s lilla handbok i exportfinansiering SEK:s lilla handbok i exportfinansiering Innehåll Varför behövs exportfinansiering?...sid 2 Vilka alternativ finns det att välja mellan?...sid 3 Hur mycket och i vilka valutor kan man låna?...sid 4 Hur

Läs mer

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009

Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Rapport till Finanspolitiska rådet 2009/1 Finanskrisen och den svenska krishanteringen under hösten 2008 och vintern 2009 Clas Bergström Handelshögskolan i Stockholm Finanskrisen och Sverige Likviditetsaspekt:

Läs mer

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) AB SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2012 Bilaga D till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2012 Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT

Läs mer

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET

Kvartalsrapport 2012 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Kvartalsrapport 2012 Q3 STOR EFTERFRÅGAN PÅ EKN:S TJÄNSTER UNDER TREDJE KVARTALET Perioden i korthet 42 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier för export till 118 länder.

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN

Säkra dina exportaffärer. En guide till EKN Säkra dina exportaffärer En guide till EKN Det märks när du är säker När du känner dig trygg utstrålar du lugn och förtroende på ett sätt som inte går att ta miste på. Du känner det. Andra märker det.

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning.

Delårsrapport. januari mars 2013. EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Delårsrapport januari mars 2013 EKN främjar svensk export genom att försäkra risken för utebliven betalning. Perioden i korthet 11 miljarder kronor i nya garantier för svenska exportaffärer. Nya garantier

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) September 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) November 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 13,25% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring

Läs mer

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012

INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 INBJUDAN Teckning av konvertibla skuldebrev Capillum Holding AB (publ) Juni 2012 På Banken kan Du få en sparränta om 0,5% Vi ger Dig en sparränta om 10% Bryggfinansiering Emissionshantering Factoring -

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2011 swedish export credit corporation ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2011 Om inte annat anges uttrycks alla belopp i denna årsredovisning i miljoner ( mn )

Läs mer

ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) Bilaga Aktieägarens förslag till ny ägaranvisning ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) 1 Bolagets verksamhet Bolaget ska: a) inom ramen för bolagsordningens ändamålsparagraf på kommersiella och

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Årsredovisning 2010. ab Svensk Exportkredit

Årsredovisning 2010. ab Svensk Exportkredit Årsredovisning 2010 ab Svensk Exportkredit 6 Finansiella nyckeltal 8 VD har ordet 12 Utlåning 24 Samarbeten 28 Upplåning 32 HR/Medarbetare 36 Hållbarhet 50 Förvaltningsberättelse 56 Finansiella nyckeltal

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Statens upplåning i en överskottsmiljö

Statens upplåning i en överskottsmiljö Statens upplåning i en överskottsmiljö Sammanfattning av tal av Thomas Olofsson, upplåningschef på Riksgäldskontoret, på Nordeas Fixed Income Seminarium i Köpenhamn torsdagen den 18 maj 2006. Svenska staten

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr)

Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9 tkr (10 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2250 tkr (-2338 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan 39b SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari juni 2011 Nettoomsättningen uppgick till 9

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Exportindustrin andas optimism

Exportindustrin andas optimism Exportindustrin andas optimism Exportföretagen fortsätter att vara försiktigt optimistiska. Företagen såväl stora som små och medelstora säger att orderingången har ökat och att den väntas öka ytterligare.

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

SenseAir AB. Delårsrapport januari september 2009. Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek) SenseAir delårsrapport jan-sep 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari september 2009 Nio månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 3 % och uppgick till 64 353 ksek (62 512 ksek)

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft

Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft Debt Capital Markets 25 January, 2010 Elforsk Finansiering av ny kärnkraft Innehåll Marknadsuppdatering Finansieringsstruktur och finansieringskällor Exempel på finansieringar Slutsatser 2 Marknadsuppdatering

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

(http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/) 1 Sara Gabrielsson Läsa 2015 lektion 10 LEKTION 10: 8 maj 2015 1. Finanskris och skuldkris Före: Gör multimediaövningarna på ekonomiskt ordförråd (se hemsidan)! (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/ekonomi/tillvaxt/fakta-fran-kris-tillkris/)

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Delårsrapport 2. SEK står starkt

Delårsrapport 2. SEK står starkt Delårsrapport 2 SEK står starkt Kärnresultatet för första halvåret uppgick till 284,6 miljoner kronor (267,4) Rörelseresultatet (IFRS) uppgick till 292,6 miljoner kronor (249,0) Volymen av nya kundfinansieringslösningar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer