KONSTRUKTION AV ÅTTA VATTENTANKAR I KARAGWE I TANZANIA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONSTRUKTION AV ÅTTA VATTENTANKAR I KARAGWE I TANZANIA"

Transkript

1 KONSTRUKTION AV ÅTTA VATTENTANKAR I KARAGWE I TANZANIA Ett samarbete mellan MAVUNO Project i Tanzania, Ingenjörer utan gränser och Sveriges Ingenjörer

2 FÖRORD Inom ramen för ett samarbete mellan svenska Ingenjörer utan gränser och den tanzaniska organisationen MAVUNO Project konstruerades under augusti 2012 samt under januari och februari 2013 åtta vattentankar i landsortsdistriktet Karagwe i Tanzania. Arbetet har samordnats av Ingenjörer utan gränsers representant samt personal anställd vid MAVUNO. Uppförandet av vattentankarna var möjligt tack vare ekonomiskt stöd från Sveriges Ingenjörers medlemmar. Dessa har som deltagare i en kampanj hos Sveriges Ingenjörer valt att gå över till elektroniska betalningsalternativ av sin medlemsavgift, och därmed bidragit ekonomiskt till Ingenjörer utan gränser och det vattentanksprojekt som beskrivs i denna rapport. Å mottagarfamiljernas vägnar riktar vi vårt varmaste tack till samtliga involverade som genom ekonomiska bidrag, handgripligt arbete och engagemang att sprida information om projektet stöttat arbetet att förbättra vattensituationen för människorna i Karagwe. Föreliggande rapport ämnar beskriva vattentanksprojektet generellt samt konstruktionen av de vattentankar som sponsrats av Sveriges Ingenjörer och dess medlemmar specifikt. Konstruktionen av dessa vattentankar är fortsättningen på ett etablerat och förhoppningsvis långvarigt samarbete mellan MAVUNO och Ingenjörer utan gränser. MAVUNO arbetar på flera plan för att förbättra levnadsvillkoren för människor i Karagwe, vilket är ett ovärderligt arbete och en förutsättning för att detta projekt skall vara framgångsrikt. Grunden till kontakten med MAVUNO uppstod då undertecknad under bodde i byn Ihanda och arbetade med termisk solenergi samt vattenfrågor på MAVUNO. Fram till slutet av 2011 hade sammanlagt 19 vattentankar byggts, vilka nu försörjer över 500 personer med delar av sitt vattenbehov. I januari 2012 övergick vattentanksprojektet från att vara ett privat initiativ till att genomföras i Ingenjörer utan gränsers regi. Tack vare denna förändring har projektet kunnat växa ytterligare. Under 2012 byggdes sju vattentankar, och hittills under 2013 har fyra vattentankar konstruerats. Lovande diskussioner med våra projektpartners runt om i Sverige tyder på att siffran inom snar framtid skall komma att öka ytterligare. Sedan 2008 har årliga återbesök kunnat göras i Karagwe, vid vilka samtliga nybyggda och flertalet av de tidigare byggda vattentankarna besökts. Då så är möjligt konstrueras nya vattentankar i samband med besöken, för att underlätta dokumentationen av arbetet. Vid besöken har vattentankarna till vår stora glädje funnits flitigt använda och i gott skick. Det goda samarbetet i vattentanksprojektet har även resulterat i att projekt inom andra områden såsom elförsörjning, matlagningstekniker för skolkök samt fiskodling diskuteras mellan MAVUNO och Ingenjörer utan gränser, och i skrivande stund håller en kort dokumentärfilm om vattentanksprojektet på att produceras. Håll utkik efter dokumentärfilmen och våra andra projekt i samarbete med Mavuno på Ingenjörer utan gränsers hemsida. Ingenjörer utan gränser är övertygade om att detta projekt förbättrar vattensituationen och förhoppningsvis även livssituationen för de familjer som får stöd för att konstruera vattentankar. Det är mycket glädjande att se att intresset för projektet ökar, vilket till stor del är tack vare att engagerade sponsorer sprider informationen om projektet bland familj, vänner, organisationer och företag i sin närhet. Vi hoppas att intresset för projektet skall fortsätta växa och att vi skall kunna stödja ännu fler familjer i deras arbete att uppnå säker och hygienisk vattenförsörjning. Än en gång, ett stort tack till alla inblandade för ert stöd och ert engagemang! Caroline Bastholm Ingenjörer utan gränser

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION... 4 INGENJÖRER UTAN GRÄNSER... 5 MAVUNO PROJECT... 5 TANZANIA OCH KARAGWE... 6 VATTEN... 7 VATTENTANKSPROJEKTET... 8 SÅ BYGGS EN VATTENTANK... 9 UNDERHÅLL MOTTAGARFAMILJERNA BILDER FRÅN KONSTRUKTIONEN AV VATTENTANKARNA EKONOMISKT UTFALL RESULTAT REFERENSER

4 INTRODUKTION Rent vatten är ett av människans mest grundläggande behov. Trots omfattande arbete världen över saknar många människor denna tillgång (1). I det kuperade distriktet Karagwe i Tanzania hämtar man sitt vatten i naturliga vattenkällor nere i dalarna (Figur 1). Inte sällan innebär det flera timmars vandring för kvinnor och barn, vilka är de som enligt tradition ansvarar för familjens vattenförsörjning (2). Det vatten man har tillgång till är ofta förorenat på grund av att vattnet är stillastående, att djur använder sig av samma vattenhål, och att människor använder sig av smutsiga kärl för att hämta vatten. Varje år dör två miljoner människor världen över, av vilka de flesta är barn, på grund av vattenrelaterade sjukdomar (dricksvatten, sanitet och hygien) (3). Brist på rent vatten är ett av världens största hälsoproblem. Ingenjörer utan gränser implementerar detta projekt tillsammans med den tanzaniska organisationen MAVUNO Project. MAVUNO är en gräsrotsorganisation som arbetar för att förbättra levnadsvillkoren för människor i landsortsdistriktet Karagwe i nordvästra Tanzania (2). Ett av MAVUNOs många fokusområden är vattentillgång och sanitet. Under många år har organisationen varit involverad i konstruktionen av regnvattentankar, vilket har visat sig vara en framgångsrik lösning på områdets vattenproblem. Lika viktigt som det är för människor att få tillgång till vatten snarast möjligt är att projekt som genomförs på lång sikt är till godo för befolkningen som beträffas. Ett väl genomfört projekt kan uppnå multipla positiva effekter som hjälper befolkningen i området att inspireras till att förbättra sin egen livssituation utan att bero av externt stöd. Med utgångspunkten att direkt engagemang och känsla av ägande har betydelse för projektets långsiktiga framgång genomförs vattentanksprojektet enligt en modell som lägger stor vikt vid mottagarfamiljernas personliga initiativ och engagemang (4). Det ekonomiska stöd som i detta fall Sveriges Ingenjörers medlemmar bidragit med genom övergång från pappersfakturor till elektroniska betalningsalternativ har täckt kostnader för konstruktion av de åtta vattentankarna i denna rapport. I dessa kostnader ingår arvode till de hantverkare man anlitar samt det dyrare byggnadsmaterial man behöver såsom plåtbleck och cement. Mottagarfamiljerna är ansvariga för att samla det byggnadsmaterial som kan hittas lokalt, såsom sand, sten och träbalkar, samt för att tillhandahålla det vatten som krävs i samband med konstruktionen av tanken. De utför även det fysiska arbete som inte kräver utbildade hantverkare, till exempelvis att gräva gropen som skall komma att utgöra vattentanken. MAVUNO bidrar med sin expertkunskap och erfarenhet inom området, samt samordnar projektet. De pengar som skänkts har gått oavkortat till konstruktionen av vattentankar, då dokumentation och Ingenjörer utan gränsers arbete görs ideellt. Figur 1: Barn på väg hem med vatten från Nyakagera vattenkälla 4

5 INGENJÖRER UTAN GRÄNSER Ingenjörer utan gränser är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation (5). Med ingenjörskonst och naturvetenskap, entreprenörskap och projektkompetens bedriver vi bland annat fältprojekt som bidrar till bättre teknik och miljö för skolbarn i Tanzania och Kenya, organiserar seminarier i Sverige under rubriken "Den reflekterande ingenjören", samt verksamhet för att ge ungdom och media en bättre förståelse av ingenjörsyrket, dess kreativitet och sociala gemenskap. Ingenjörer utan gränsers verksamhet är reflekterande, kreativ, professionell och 'utan gränser'. Reflekterande för en genomtänkt, ansvarsfull hållning som svarar mot dagens och morgondagens behov. Kreativ med projekt som baseras på kvalificerad ingenjörskonst och konstruktiv fantasi i skapande gemenskap. Professionell med teknik, projektledning och entreprenörskap som vilar på ingenjörsvetenskaplig grund och etablerad ingenjörsetik. 'Utan gränser' arbetar vi tillsammans i gemenskap, respekt och sympati för alla berörda i vår 'global village'. Fältarbete bedrivs i lokalt partnerskap med respekt för kompetens, kultur och värderingar. Vi samarbetar även med tekniska högskolor och universitet, med organisationer, näringsliv och myndigheter, och ingår i det internationella nätverket Engineers Without Borders i samarbete med svenska INUG-föreningar. Ingenjörer utan gränsers medlemskap och nätverk inkluderar 'utan gränser': Studerande, yrkesverksamma, seniorer och andra intresserade, ingenjörer och andra naturvetare, arkitekter, pedagoger, hantverkare, vårdpersonal och många andra, aktiva eller passiva, är välkomna. MAVUNO PROJECT Ordet mavuno är swahili och betyder skörd, vinst, förtjänst, utfall och resultat. MAVUNO är en politiskt oberoende tanzanisk organisation som sedan 1993 är registrerad under the Ministry of Home Affairs of the United Republic of Tanzania (2). Organisationen startades av en grupp lantbrukare och bestod initialt av 34 familjer, från byarna Ihanda och Bugene i distriktet Karagwe. Sedermera har organisationen utökats till att även omfatta byarna Chonyonyo, Rukole och Mabira. Antalet medlemsfamiljer uppgår nu till 218. Alla övriga familjer som bor i byarna är välkomna och uppmuntras att deltaga i projekt och program samt ansöka om stöd hos organisationen. Samtliga fem byar ligger längs vägen som går nordvästerut från Omurushaka genom Karagwe på kartan i Figur 2, i ordningen Bugene, Ihanda, Rukole, Chonyonyo, Mabira. Som gräsrotsorganisation utgörs och drivs MAVUNO av lokalbefolkningen, och man arbetar tätt tillsammans med invånarna i byarna för att uppnå långsiktig och hållbar positiv utveckling (2). Förutom det vattentanksprojekt som denna rapport beskriver arbetar MAVUNO med flertalet projekt inom förnyelsebar energi och långsiktigt hållbart jordbruk. Vidare erbjuder man mikrolån och stöttar särskilt utsatta grupper såsom föräldralösa barn och personer med HIV/AIDS. Just nu arbetar MAVUNO hårt med sitt genom tiderna största projekt; uppförandet av en teknik- och jordbruksorienterad skola riktad till såväl lokala jordbrukare som studenter på högre nivå (6). Målet är att genom ökad kunskap inom dessa områden öka de lokala böndernas ekonomiska utdelning samt säkerställa långsiktigt hållbart användande av lokala resurser. 5

6 TANZANIA OCH KARAGWE I Östafrika, just söder om ekvatorn, ligger Tanzania. Landet upptar knappt km2 och det uppskattade invånarantalet är knappt 47 miljoner (7). Inom landets gränser finner man regnskogar och savanner, paradisstränder och bergslandskap, Kilimanjaro (Afrikas högsta berg), Victoriasjön (Afrikas största sjö), och några av världens mest kända nationalparker såsom Serengeti, Ngorongoro och Gombe Stream National Park (8). De flesta invånarna är bantufolk och tillhör någon av landets cirka 130 stammar. Man talar förutom sitt stamspråk även swahili, och utbildningsspråk vid högre studier är engelska (7). Medellivslängden i landet är 53 år och medianåldern knappt 19 år. 75 % av befolkningen bor på landsbygden, och försörjer sig genom småskaligt jordbruk. Över två tredjedelar av landets befolkning uppskattas leva i extrem fattigdom (under 1,25 USD om dagen i 2005 års penningvärde vilket motsvarar cirka 1,5 USD i dagens penningvärde) (9). Sjuårig primär skolgång är obligatorisk i Tanzania, vilket kan följas av fyra plus två år i secondary school (10). Det förekommer dock att barn inte får möjligheten att slutföra ens primär skolgång på grund av att deras hjälp behövs i hushållet och jordbruket. I Tanzanias nordvästra hörn ligger Karagwe, utritat på kartan i Figur 2. Det är ett av åtta distrikt i Kageraregionen (11), vilken ligger mellan Victoriasjön, Rwanda, Burundi och Uganda (12). Karagwe upptar 7716 km 2 och har uppskattningsvis invånare (11). Utav dessa bor endast några procent i de två större samhällena Kayanga och Omurushaka, medan övriga är bosatta på landsbygden och i byar (13). Ett medelstort hushåll i Karagwe utgörs av 5 personer, och kring hälften av befolkningen är yngre än 15 år. Figur 2: Tanzanias nordvästra hörn med distriktet Karagwe. Figur 3: En typisk vy över Karagwe. Karagwe är kuperat med bergskammar på till meter, och fuktiga dalar på drygt meter över havet (14). Distriktet har tropiskt klimat med en årsmedeltemperatur på 26 C. Det förekommer två regnperioder per år, under september till december, och från mars till maj. Klimatet och den fruktbara jorden gör Karagwe gynnsamt för jordbruk. Man livnär sig i mycket stor utsträckning på jordbruk för självhushållning och vanliga grödor är bönor, matbananer, majs, kassava, sötpotatis, jordnötter, sockerrör och olika tropiska frukter. Det är sällan distriktet upplever brist på mat. Kaffe är den viktigaste inkomstbringande grödan, då viss kaffeodling, -bearbetning och försäljning finns (15). Jordbrukare som lyckas sälja en del av sin skörd av andra grödor än kaffe får ofta låg förtjänst på produkterna då alla i området odlar det de själva behöver, och de flesta har mycket låg köpkraft (6). Det är svårt för människor att finna arbete som ett alternativ till jordbruk. I området finns mycket få industrier. Ett stort problem är att de få ungdomar som lyckas utbilda sig lämnar distriktet för att söka arbete på annan ort då antalet arbetsplatser i Karagwe som kräver högutbildad personal är lågt. 6

7 Karagwe är isolerat och med bristande infrastruktur. Där finns endast 10 km asfalterad väg, och endast ett fåtal människor utanför de två huvudorterna Kayanga och Omurushaka har tillgång till elektricitet (6). I tätorten Kayanga finns ett vattensystem med ca 350 inkopplade kunder (16). Dock levererar detta system endast drygt 10 % av det uppskattade vattenbehovet. Vattnet ransoneras därför och varje kund har i genomsnitt tillgång till vatten under 1,5 timmar per dag. Rening och kontroll av vattnet saknas och i Karagwe finns inga centrala avloppssystem. VATTEN Brist på färskt vatten och möjlighet till adekvat rengöring är världens största hälsoproblem. Enligt World Health Organization (WHO) dör varje år 2,4 miljoner människor, av vilka över 90 % är barn under 14 år, av vatten, hygien och sanitetsrelaterade sjukdomar såsom diarrésjukdomar, dysentri, trakom, filariasis mm (17). Ytterligare en halv miljon människor dör i sjukdomar kopplade till vattenhantering, såsom malaria och dengue feber. WHO menar att en tiondel av alla världens sjukdomsfall skulle kunna undvikas genom förbättrad vattenhantering. I Tanzania är 13 % av alla dödsfall vattenrelaterade. Millenniummål 7C lyder: Halvera antalet människor utan tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitet (1). Glädjande nog uppfylldes målet för dricksvatten redan 2010! Dock ligger länderna i Afrika söder om Sahara efter i utvecklingen. Tanzania är tyvärr inte ens på god väg att uppnå Millenniummålet, då den takt som vattentillgången ökar knappt håller jämna steg med befolkningsökningen i landet (17). Olika undersökningar visar på att % av den Tanzaniska landsbygdsbefolkningen saknar tillgång till rent och säkert vatten (9) (17) (18). I Karagwe får de flesta människor och djur sitt vatten från naturliga vattenkällor nere i de fuktiga dalarna (6). För att undvika att smittas av malaria bosätter sig befolkningen uppe i höglandet, vilket gör att avståndet till vattenkällorna blir mycket långt för många familjer, ofta flera timmar enkel väg. I bilderna i Figur 4, Figur 5 och Figur 6 ses typiska vattenkällor i Karagwe. Vissa källor torkar ofta upp under torrperioderna (19). Figur 4: Omukitale vattenkälla Figur 5: Vatten från Kangarubingo Figur 6: Cheitobokeire vattenkälla I Tanzania är det traditionellt sätt kvinnans ansvar att se till att familjen har tillgång till det vatten familjen behöver (6). Ofta blir det barnens uppgift att utföra det tunga och tidskrävande arbetet att anskaffa vatten. Förutom dricksvatten behöver en familj vatten till matlagning, städ, tvätt, hygien, boskapshållning och odling (2). Dessa aktiviteter utförs till allra största del av kvinnor, vilket gör att 7

8 kvinnors framgång med sina arbetsuppgifter är starkt kopplat till vattentillgång. Kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta styrs i hög grad av hur mycket tid som behöver läggas på hemarbete, och likaså barns möjlighet att fullfölja sin skolgång. Tillgång till rent vatten är en av de viktigaste faktorerna i bekämpningen av fattigdom och ohälsa (17). Vattnet från de naturliga källorna i Karagwe är ofta smutsigt på grund av att djur använder samma vattenhål, att människor använder smutsiga kärl för att hämta vatten, samt av ohälsosam växtlighet i de ofta stillastående dammarna (19). Vissa familjer kokar sitt vatten innan de dricker det för att förbättra dess kvalitet, andra gör det inte (17) (19). VATTENTANKSPROJEKTET I början av 90-talet övergick många familjer i Karagwe från de traditionella bananbladstaken till plåttak (19). Detta öppnade för möjligheten att kunna samla in vatten via hängrännor under taken under regnperioden för att sedan använda det under torrperioderna. Olika tekniker har genom åren provats för att bevara vattnet, och ett effektivt och framgångsrikt sätt har visat sig vara att konstruera regnvattentankar. MAVUNO har ända sedan dess varit aktiva i konstruktionen av regnvattentankar för familjer, skolor och andra institutioner, och har mycket god kunskap och stor vana av att driva den typ av projekt. Grunden till Ingenjörer utan gränsers engagemang i projektet etablerades 2008 (4). Projektet var initialt ett privat initiativ, vilket under sina tre år bidrog till att nitton vattentankar byggdes vilka försörjer över 500 personer med stor del av deras vattenbehov. Sedan årsskiftet 2012 genomförs vattentanksprojektet inom ramarna för Ingenjörer utan gränsers arbete. Familjer i MAVUNOs upptagningsområde kan anmäla sitt intresse att bygga en vattentank. Vanligtvis går ungefär fyra till fem familjer samman och väljer det hus som har ett plåttak stort nog att samla vatten på, och en nog stor plats att bygga vattentanken på. Med målsättningen att familjerna själva skall visa engagemang och uppnå en känsla av ägande av den färdiga vattentanken finns krav på att alla nödvändiga förberedelse skall vara färdiga innan något ekonomiskt stöd blir aktuellt. Dessa förberedelser innefattar att gräva den cirka två meter djupa och tre meter i diameter cylinderformade grop som skall komma att utgöra vattentanken. Detta görs uteslutande med enkla handverktyg såsom hackor och spadar. Vidare behöver familjerna skaffa den sand och de stenar som behövs för att mura upp väggarna på vattentanken, de träbalkar som skall hålla upp vattentankens tak, samt det vatten som behövs för konstruktionen. Det finansiella stöd som ges genom Ingenjörer utan gränser täcker kostnader för dyrare material såsom plåtbleck och cement, samt täcker de utbildade hantverkarnas löner. Det arbete som kan utföras av icke utbildad arbetskraft utförs av mottagarfamiljerna. Vi tror att mottagarfamiljernas personliga engagemang förbättrar förutsättningarna för att deras vattentank skall tas om hand och utnyttjas på bästa sätt. Vidare tror vi att projektet hjälper befolkningen i området att inspireras till att förbättra sin egen livssituation utan att vara helt beroende av externt stöd. De pengar som skänks till projektet går oavkortat till konstruktionen av vattentankar, då Ingenjörer utan gränsers arbete sker ideellt. Då ett av Karagwes hinder för ekonomisk utveckling är brist på arbetstillfällen och svårighet att finna inkomstbringande aktiviteter är en del av vattentanksprojektets strategi att utbilda och anlita lokala hantverkare för konstruktionen av vattentankar. Därigenom får lokala ungdomar en utbildning som gör det möjligt för dem att försörja sig. Då fler lokala arbetsillfällen har skapats ökar även de potentiella kunderna till andra bybors jordbruksprodukter. Hantverkare som arbetar med byggnationen av tankarna har utbildats i samarbete med andra organisationer, bland andra tyska Ingenjörer utan gränser. Hantverkarteamen anställs inte bara vid konstruktionen av de vattentankar som kommer till tack vare Ingenjörer utan gränsers stöd, utan även av andra organisationer, privatpersoner och företag som vill bygga vattentankar. 8

9 I samarbete med de olika partnerorganisationerna har MAVUNO utvecklat olika typer av vattentankar som tillgodoser olika behov. Ingenjörer utan gränsers strategi, framtagen i samarbete med MAVUNO, är att initialt konstruera en billigare typ av vattentank, för att täcka de mest grundläggande vattenbehoven för så många människor som möjligt. Det innebär vatten att dricka och till matlagning, medan vatten till tvätt, disk, och städ under torrperioderna får hämtas i naturliga vattenkällor. Kvalitén på vattnet i tankarna kan inte jämföras med den vattenkvalitet vi är vana vid här i Sverige, utan bör bedömas utifrån de alternativ som finns tillgängliga i Karagwe, vilka oftast är sämre. SÅ BYGGS EN VATTENTANK Då mottagarfamiljerna grävt den cirka två meter djupa och tre meter i diameter stora cylinderformade grop som skall komma att utgöra vattentanken (Figur 7), samt samlat de stenar, den sand (Figur 8) och de träbalkar som behövs för konstruktionen är det dags för Ingenjörer utan gränser och vattentanksprojektet att involveras. Man skriver ett kontrakt som klargör vem som är ansvarig för vad i samband med konstruktionen samt klargör underhållsansvaret för vattentanken efter den är konstruerad (Figur 9). MAVUNO och Ingenjörer utan gränser ser till att det byggmaterial som familjerna får hjälp med, såsom cement och plåtbleck finns för avhämtning hos MAVUNO. Då mottagarfamiljerna transporterat byggmaterialet till byggplatsen sätter de utbildade hantverkarteamen igång med sitt arbete. De åtskilliga liter vatten som går åt till att gjuta cementen i tanken hämtar familjerna vanligtvis efter hand som byggnationen fortgår. Ironiskt nog är just tillgången på vatten ofta ett problem vid uppförandet av vattentankarna. Figur 7: Gropen grävs Figur 8: Stenar och sand Figur 9: Kontraktskrivning Precis som familjerna använder hantverkarna enkla handverktyg så som spadar, hackor, spatlar, hinkar och tråg. De börjar med att täcka botten på den grävda gropen med cement. Cementen läggs på ett lager byggplast, för att undvika att vattnet från den våta cementen sugs ner i jorden och försämrar tankgolvets hållfasthet (Figur 10). Därefter bygger de upp väggar invändigt med hjälp av stora stenar, mindre sten, och cement (Figur 11). Man bygger väggarna ungefär cm högre än marknivån. Ovanpå väggarna murar man fast träbalkar som skall hålla taket på vattentanken på plats (Figur 12). I väggens överkant monteras även ett plaströr, vilket fungerar som bräddavlopp och förhindrar översvämning i tanken. Detta rör monteras alltid en bit under maxhöjden på tanken så att vatten skall rinna undan innan det når träbalkarna, vilka skulle ruttna fortare om de låg i vatten under de perioder som tanken står full. 9

10 Figur 10: Botten täcks med cement Figur 11: Väggar muras Figur 12: Träbalkar håller tankens tak När grunden står klar lägger man på ett lager cement in- och utvändigt längs hela väggarna (Figur 13), och därefter kläs vattentanken invändigt med vattentålig cement. Sedan spikas plåtbleck fast i träbalkarna ovanpå tanken, vilket fungerar som ett lock och hindrar smuts från att komma ner i tanken (Figur 14). Man murar därefter ett lager tegelsten runt kanten på vattentankens tak för att hålla locket på plats, och skär upp en lucka i locket genom vilken man skall kunna hämta vatten då vattentanken står klar. Slutligen kläs tanken utvändigt med vattentålig cement (Figur 15). Figur 13: Insidan kläs med cement Figur 14: Plåtbleck spikas fast Figur 15: Tanken görs vattentålig Man bygger även hängrännor, också de av plåtbleck, som fästs längs kanten på hustaket. Då cementen fått torka förlänger man hängrännorna med stuprör som leder vatten ner i tanken. När man vill hämta upp vatten sänker man ner en hink eller dunk i ett snöre genom luckan i plåtlocket, vilken vanligtvis förstärks med en träkonstruktion och förses med ett lås. 10

11 UNDERHÅLL Det enda kontinuerliga underhållet av vattentanken som mottagarfamiljerna rådgörs till är att rengöra vattentanken invändigt två gånger per år. Detta görs i slutet av de båda torrperioderna, då vattentanken nästan är tom och regnperioden ändå är på väg. Rengöringen är nödvändig eftersom det då har samlats en hel del damm i vattentanken från torkan. MAVUNO och Ingenjörer utan gränser följer upp projektet genom att utföra vattenkontroller och utvärderingar, samt ge råd till familjerna angående vattentankarna. De vanligaste reparationerna som behöver göras av vattentankarna är att byta ut de träbalkar som bär upp vattentankens tak, eftersom dessa oftast har ruttnat efter cirka 5 år. Det kan även uppstå sprickor i vattentankens väggar, som måste åtgärdas eftersom vattnet annars läcker ut. Att åtgärda dessa brister är relativt enkelt men är ändå en betydande engångsutgift för familjerna som äger vattentankarna. För att kunna klara av den höga engångskostnaden för reparationer av sina vattentankar har många mottagarfamiljer, på eget initiativ, slutit sig samman i en så kallad "Water Club". Varje vattentanksägare betalar kontinuerligt en liten summa pengar till sammanslutningen. Pengarna används när det behövs göras reparationer/underhåll av någon av familjernas vattentankar. MAVUNO stöttar vattentanksägarnas initiativ genom att administrera deras ekonomi och ge råd då reparationer krävs. MOTTAGARFAMILJERNA Tack vare det bidrag som Sveriges Ingenjörers medlemmar, som genom att övergå från pappersfakturor till elektroniska betalningsalternativ, skänkt till Ingenjörer utan gränsers vattentanksprojekt har åtta vattentankar kunnat byggas. Dessa förser inte bara de åtta familjer som formellt är mottagare av vattentankarna och vid vilkas hus vattentankarna byggts, utan även tre till fem grannfamiljer till varje formell mottagarfamilj har fått bättre tillgång till vatten tack vare överenskommelser familjerna emellan. Beati och Jasson Beati och Jasson och deras fyra barn bor i byn Rukole. Rukole är en by längs vägen nord västerut från Omurushaka, som syns i Figur 2. Enligt 2002 års folkräkning bor det cirka 4200 människor i Rukole och medelåldern är knappt 15 år gjordes en ny folkräkning som kommer att ge en mer uppdaterad och troligen högre siffra. I Tanzania är sjuårig grundskola obligatorisk, och i Rukole finns det två grundskolor; Rukole Primary School byggd på åttiotalet, och Karalo Primary School byggd år Byn har ingen Secondary School, men de elever som lyckas ta sig vidare kan gå i Ruicho Secondary School i grannbyn Chonyonyo. Beati och Jassons barn är 9, 6, 4 och 3 år gamla. De två äldsta går i skolan respektive i förskoleklass i Rukole Primary School. Det är tre kilometer från familjens hus till skolan. Sommaren 2008 byggdes elnätet ut söderifrån längs vägen mot Rukole, men bara fram till Ihanda, vilket ligger ungefär en timmas gångväg från Rukole. Även om de delar av Rukole som ligger nära huvudgatan skulle få el, dröjer det med största sannolikhet mycket lång tid innan de delar av byn som inte ligger i direkt anslutning till vägen utrustas med denna facilitet. Vidare är anslutningsavgiften långt över vad de allra flesta familjer kan betala. Det gör att andelen människor på landsbygden som är anslutna till elnätet är låg även där ledningen passerar förbi. Det finns heller inget vattenledningssystem eller något avloppssystem i byn, eller några asfalterade vägar. 11

12 Figur 16: Beati, Jasson och deras fyra barns bostad Beati och Jasson är jordbrukare, De odlar främst mat- och fruktbananer, majs, bönor och kaffe. Det mesta av sin skörd använder de inom familjen, men de kan sälja en del av sina bönor och kaffet, och har på så vis viss inkomst. Kaffe är områdets största inkomstbringande gröda, och områdets enda industriella verksamhet är en kaffebearbetningsfabrik. Den naturliga vattenkälla som ligger närmast Beati och Jassons hem heter Chakahuta. Det tar en timma att gå från deras hus till källan, enkel väg. Det är där familjen hämtat allt sitt vatten fram till dess att de nu får tillgång till en vattentank. I fortsättningen kommer de bara behöva gå dit för att tvätta kläder och för att hämta vatten till städ och dusch. Beati och Jassons vattentank kommer förutom deras eget hushåll även användas av tre grannfamiljer. Dessa fyra familjer utgörs av 27 personer, av vilka 19 är barn. Figur 17: En bananodling i Rukole. Figur 18: Chakahuta vattenkälla 12

13 Makulatha och Beneth Liksom Beati och Jasson bor Makulatha och Beneth i Rukole. De har också fyra barn; en sjuåring, en femåring, en treåring och en ettåring. Sjuåringen går i Rukole Primary School, dit det är två timmars gångväg. I likhet med de flesta andra familjer har varken Makulatha eller Beneth något formellt arbete. De är småskaliga jordbrukare, vilka som så många andra huvudsakligen odlar frukt- och matbananer, majs och bönor för egen konsumtion, och kaffe för försäljning. Familjen har sex hönor och kycklingar, vilka förutom att bidra till att familjen får en mer mångsidig kost, även är en ytterligare en inkomstkälla då ägg och ibland kött och djur kan säljas. Figur 19: Makulatha och Beneths hus Makulatha och Beneth bor en och en halv timmas gångväg från närmaste vattenkälla; Chakatudu. Lyckligtvis torkar denna vattenkälla aldrig ut, utan kan användas året runt under såväl torr- som regnperioder. Tidigare har familjen hämtat allt sitt vatten i denna källa. Efter att få tillgång till vattentank behöver de bara gå till källan för att tvätta, och hämta vatten till städ och dusch, främst under torrperioderna. Makulatha och Beneths vattentank kommer även att användas av tre grannfamiljer. Det innebär att 15 barn och 8 vuxna kommer att dela på vattnet i vattentanken. Cemilembe och Daniel Cemilembe och Daniel och deras barn bor i ett lerhus med plåttak, också de i Rukole. Att huset har plåttak, och inte ett tak av halm eller bananblad, är en förutsättning för att det skall gå att samla upp vatten från taket (vilket leds ner i vattentanken). De har även en separat liten kökshydda, också den byggd i lera. 13

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG

FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM. Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG FN-rapporter 2009 VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I SAMMANDRAG VÄRLDSBANKEN RAPPORTERAR OM Vägen ur fattigdomen I denna skrift ingår översättning, sammanfattning och bearbetning av följande

Läs mer

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011

Jämställdhet minskar fattigdom. www.utangranser.se. Fakta utan gränser. Nr 10, november 2011 Jämställdhet minskar fattigdom Fakta utan gränser Nr 10, november 2011 www.utangranser.se Stockholm, november 2011 Kooperation Utan Gränser 105 33 Stockholm Besöksadress: Franzéngatan 6, Stockholm info@utangranser.se,

Läs mer

Afghanistan & millenniemålen

Afghanistan & millenniemålen Produktion Det här utbildningsmaterialet är framtaget inom ramen för Svenska Afghanistankommitténs vänskoleprojekt där den slovakiska partnerorganisationen People in Peril Association har stått för den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Bistånd som gör det möjligt att ta klivet ur fattigdomen Kooperation Utan Gränser är en biståndsorganisation som arbetar i 24 länder. Vi är specialiserade inom områdena jordbruk,

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

med oxfam mot fattigdom

med oxfam mot fattigdom OXFAM ÄR EN GLOBAL UTVECKLINGSORGANISATION SOM MOBILISERAR MÄNNISKOR I KAMPEN MOT FATTIGDOM Rosa telefoner och spargrupper för långsiktig förändring i landsbygdens Kambodja. //SID 6 Hjälpen som når fram

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005

Hem ljuva hem. Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Hem ljuva hem Fakta utan gränser Nr 3, oktober 2005 Stockholm, oktober 2005 Kooperation Utan Gränser Box 30214, SE-104 25 Stockholm, Sweden Besöksadress: S:t Göransgatan 160 A, Stockholm Tfn +46(0)8 657

Läs mer

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering

ROTEN. Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering ROTEN till det goda Hur man skapar hållbar tillväxt genom trädplantering Agroforestry, som en del av ett klimatsmart jordbruk, är ett utmärkt sätt att bidra till att lösa trippelutmaningen att trygga livsmedelsförsörjningen,

Läs mer

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén

Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011. Svenska Afghanistankommittén. www.sak.se. Svenska Afghanistankommittén Svenska Afghanistankommittén Verksamhetsberättelse & årsredovisning 2011 www.sak.se 1 Innehåll Ordföranden har ordet Afghanistan 2011 Så arbetar SAK Utbildning Hälsa Rehabilitering Landsbygdsutveckling

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Rapport. Växer framtidens mat mellan höghusen? Exempel från Addis Abeba och Göteborg.

Rapport. Växer framtidens mat mellan höghusen? Exempel från Addis Abeba och Göteborg. Rapport Växer framtidens mat mellan höghusen? Exempel från Addis Abeba och Göteborg. Innehåll Förord 1 1. Jordbruk i stan? 2 Exempel: Ungdomsföreningen NIB, Addis Abeba 4 Exempel: Boendegruppen Hiwot &

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011

A World of Friends. Verksamhetsberättelse för år 2011 1 A World of Friends Verksamhetsberättelse för år 2011 Styrelse: Revisorer: Valberedning: Britt-Louise Theglander, ordförande Monica Tillberg, vice ordförande Bo Tillberg, kassör, suppleant Mona Serenius,

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387

Vida Vyer. Gambiagrupperna. Nr 2/2012. Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Nr 2/2012 Gambiagrupperna Gambiagrupperna pg 90 02 38-7 bg 900-2387 Vida Vyer Tidning för ISSN 2000-5679 Ansvarig utgivare: Ruth Plate Redaktionsadresser Ruth Plate, Finkgatan 35 565 31 Mullsjö

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Utbildning för alla G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005. För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. Ulf Fredriksson

Utbildning för alla G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005. För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. Ulf Fredriksson G L O B A L A S T U D I E R N R 2 4 2005 Ulf Fredriksson Utbildning för alla För alla? Bakgrund, problem och utmaningar. AFRIKAGRUPPERNA PLAN SVERIGE LÄRARFÖRBUNDET RÄDDA BARNEN SVALORNA UBV PMU 1 Denna

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN

BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? FAKTA OM UTVECKLINGEN I VÄRLDEN INNEHÅLL Förord... 4 En fantastisk möjlighet!... 7 Vad är utveckling?... 8 Hur tror du världen ser ut?...13 Blir världen bättre?...19 Framsteg du kanske

Läs mer

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper

Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Ställ om Sverige! Inspiration och handledning för omställningsgrupper Innehåll Inledning 1. Ställ Om! - Lokala initiativ - Plattform Omställning Sverige 2. Omvärldsanalys - Vi behöver ställa om - Varför

Läs mer

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling

Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE. Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Transnationella band PERSPEKTIV PÅ DEN FÖRSTA TIDEN I SVERIGE Anna Horgby Veronica Nordlund Lisa Pelling Juni 2013 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Inledning... 8 Bakgrund och metod... 8 Urval...

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer