Göran Larsson Konsultprofil

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Larsson Konsultprofil"

Transkript

1 Göran Larsson Konsultprofil

2 Allmänt Göran Larsson har breda kunskaper inom IT-området och har erfarenhet av IT-branschen sedan Göran jobbar i huvudsak med teknisk och strategisk utveckling inom områdena ITinfrastruktur och internetworking. Han har breda erfarenheter av arbete med fjärrnät (WAN), stadsnät (MAN) och lokala nät (LAN). Inom dessa områden kombinerar Göran goda kunskaper i datakommunikation, IT-säkerhet och tjänster. Inom sina teknikområden har Göran arbetat med förstudier och utredningar, dokumentation, systemdesign, upphandlingar, outsourcing (förberedelser såväl som genomförande), projektledning samt policies och strategier. Göran är målinriktad, analytisk, drivande samt har en god pedagogisk förmåga. Han har lätt för att uttrycka sig och är en mycket god skribent. Göran kan ta flera roller i ett projekt, men är särskilt lämpad i ledande roller med ett tekniskt fokus, som t ex teknisk projektledare, men även som utredare och IT-infrastrukturutvecklare. Göran har goda erfarenheter av att leda multinationella projekt där engelska varit arbetsspråket. Göran är född 1974 och är svensk medborgare. Utbildning och meriter Grundutbildning och meriter Master of Science Computer Science Högskolan i Skövde, 1999 Teknologie kandidatexamen Elektroteknik KTH, 1998 Militärtjänst Plutonsbefäl MekB18 Gotland, 1995 Gymnasieutbildning Teknisk linje Rudbecksskolan Sollentuna, 1994 Annan utbildning IT-säkerhet II, Undersökningar 5 poäng KTH, 2004 IT-säkerhet 5 poäng KTH, 2002 Diverse kurser inom Nätverksdesign TCP/IP IP routingprotokoll Internet- och IP-säkerhet VPN PKI DNS SNMP PROPS for Project Managers Anställningar GVL Consulting (egen firma), 2004-, som konsult Teleca AU-System AB, , som konsult Microsoft AB, 1996, 1997, senast som Technical Support Specialist 2 (6)

3 Uppdrag under senare år Akzo Nobel: OneVoice ( ) Teknisk specialist inom projektet. Projektet omfattar införandet av IP-telefoni för samtliga Akzo Nobels kontor och fabriker globalt. OneVoice tar upp alla aspekter av IP-telefoni, som teknik, ekonomi och ledningsfrågor. Inom förprojektet deltar Göran som IT-infrastrukturspecialist. Göran har ansvarat för att ta fram riktlinjer för hur IP-telefoni ska hanteras inom Akzo Nobel tills IPtelefoniplattformen är klar att tas i bruk. Eka Chemicals och Eka Polymer Latex (EPL): FiNE ( ) Teknisk projektledare och specialist inom projektet. Inom projektet FiNE (Finnish New IT Environment) driver Göran arbetet med en omfattande uppgradering av IT-infrastrukturen för Eka Chemicals och EPLs kontor samt fabriker i Finland. Göran har ansvarat för införandet av en ny WAN-struktur, samt migrering av proxy, brandvägg, Internetåtkomst och extranetkommunikation (baserat på IPSec-förbindelser) till Eka Chemicals europeiska kommunikationsnav. I projektet har även ingått att uppgradera LAN för Eka Chemicals och EPLs kontor och fabriker i Oulu. Göran har ansvarat för inventering och dokumentering av befintliga LAN, design av nya LAN, samt därefter upphandling, beställaransvar under implementation och besiktning av uppgraderade LAN. Eka Chemicals: ECHO ( ) Inom projektet ECHO (EPI Concept & Helpdesk Organisation) ansvarade Göran för att driva arbetet med att definiera Eka Chemicals koncept för EPI (Eka Process Information), de industriella IT-system som stödjer Eka Chemicals olika affärsområden. Parallellt med detta ledde Göran arbetet med att fram en struktur och design för Eka Chemicals kommande supportorganisation för EPI. Uppbyggnaden av supportorganisationen är baserad på ITIL, det internationellt mest använda ramverket för IT-serviceorganisationer. Eka Chemicals: Bohus 2006 (2005) Teknisk specialist inom projektet. Inom projektet Bohus 2006 har Eka Chemicals tagit fram en föreslagen design för ett nytt industriellt styrsystem och kontrollrum för Bohus-fabriken med cirka 600 anställda. Göran ansvarade för en utredning av möjligheterna att använda befintligt LAN på fabriken. Denna utredning gav som resultat att ett nytt LAN föreslogs. Göran ansvarade för logisk och fysisk design av ett föreslaget kombinerat kontors- och industriellt LAN, omfattande fiber- och kopparnät samt switching- och routingstruktur. Akzo Nobel Chemicals Group: Guideline for LAN design ( ) Akzo Nobel Chemicals Group har sett ett behov av att ta fram riktlinjer för hur lokala datanät (LAN) bör byggas upp inom organisationen. Inom projektet ansvarade Göran för att ta fram ett riktlinjedokument för design av LAN, både med avseende på logisk och fysisk design. Riktlinjedokumentet omfattar både design av LAN samt krav på dessa ur ett applikationsperspektiv. Fokus på riktlinjedokumentet är hanteringen av redundans och trafikseparering i konvergerade kontors- och industriell IT-LAN. Eka Chemicals: Verachem ( ) Teknisk specialist inom projektet. 3 (6)

4 Inom projektet Verachem bygger Eka Chemicals upp kemiproduktionen för världens näst största pappersbruk, Veracel i Brasilien. Göran var övergripande ansvarig för designen av data- och telenät för Verachem-fabriken. Göran tog även fram den logiska nätdesignen för ett konvergerat kontors- och industridatanät, ansvarade för designen av fiber-, koppar-, switching- och routingstruktur samt telefonilösning (baserad på IP-telefoni). Göran ansvarade för att ta fram upphandlingsunderlag för samtliga nämnda delar, deltog i upphandlingen av dessa samt bistod med specialistkompetens under uppbyggnaden av ITinfrastrukturen på Verachem-fabriken. Teleca AU-System: Due diligence (2004) På Teleca AU-Systems uppdrag ansvarade Göran för att genomföra en due diligence av ett företag inför en eventuell försäljning av detta (företaget är inte namngivet av sekretesskäl). Företaget bedriver en mycket IT-intensiv verksamhet och har cirka 150 anställda på olika kontor i de nordiska länderna. Göran gjorde en genomlysning och dokumentation av företagets IT-miljö, med fokus på hur egenutvecklade applikationer används, deras koppling till varandra och till företagets kunder, programvarulicenser och ITsäkerhetsrutiner. Eka Chemicals: EPI Lite (2004) Inom projektet EPI Lite har en lösning för VMI (Vendor Managed Inventory) tagits fram. Lösningen används för fjärravläsning av mätare hos Eka Chemicals kunder. Lösningen bygger på att kundplacerad utrustning sänder mätdata till centralt placerade servers via IPSec-förbindelser över det mobila GPRS-nätet. Göran ansvarade för att genomföra en förstudie av olika kommunikationsalternativ med avseende på teknik, tillgänglighet och ekonomi, samt att sedan driva uppbyggandet av den valda lösningen och implementera denna hos en av Eka Chemicals kunder. Alingsås Energi Nät: Utformning och upphandling av corenät för Alingsås Kommun ( ) På uppdrag av Alingsås Kommun genomför Alingsås Energi Nät en upphandling av ett nytt corenät för Alingsås Kommuns stadsnät. Göran var övergripande ansvarig för uppdraget och deltog i arbetet med att ta fram kravspecifikation, design och upphandlingsunderlag för det nya corenätet. Borås Energi Nät AB (BENAB): Upphandlingsstöd stadsnät (2003) År 2001 deltog Göran i arbetet med att upphandla en ny generation av BENAB:s stadsnät, bornet. År 2003 hade BENAB återigen behov av att kraftigt uppgradera bornet. Inom projektet genomfördes en genomlysning av en föreslagen uppgradering av bornet. Göran var övergripande ansvarig för projektet, samt deltog i genomlysningen av den föreslagna nätuppgraderingen (med avseende på teknikval och strategi för bornet). Borås Energi Nät AB (BENAB): IP-plan för bornet (2003) BENAB ansvarar för stadsnätet bornet i Borås kommun. Inom projektet togs en IPnumreringsstrategi fram för det publika klass B-nät som används i bornet. Göran var övergripande ansvarig för projektet, samt deltog i utformandet av IP-numreringsstrategin för bornet. 4 (6)

5 Eka Chemicals: CommEMEA ( ) Inom CommEMEA genomfördes en uppgradering av Eka Chemicals WAN i EMEA-området till en gemensam kommunikationsplattform. Göran genomförde upphandlingen av ett nytt MPLS-baserat WAN, samt var övergripande ansvarig för införandet av detta. Eka Chemicals: Backbone migration ( ) Inom Backbone migration-projektet uppgraderades Eka Chemicals backbone-wan, som ansluter företagets tre regionala noder i Sverige, USA och Singapore. Göran var övergripande ansvarig för genomförandet av projektet och ansvarade även för att ta fram den design som implementerats. Akzo Nobel Chemicals Group: FWAP (2003) Inom FWAP (Future WAN Asia Pacific) genomfördes en förstudie och design av hur Akzo Nobel Chemicals Group skulle kunna bygga upp ett framtida gemensamt WAN i Asia Pacificregionen. Detta WAN ska kunna ansluta Akzo Nobel Chemicals Groups dryga 40 siter i regionen. Göran var ansvarig för projektet, men deltog även i förstudien och designarbetet. Eka Chemicals: Swap ( ) Inom Swap-projektet uppgraderades Eka Chemicals nordiska WAN, både prestandamässigt och organisatoriskt. Göran ansvarade för att genomföra en förstudie, genomföra upphandling av ett nytt MPLS-baserat WAN samt leda införande av nya WAN-förbindelser till ett drygt 20-tal av Eka Chemicals siter i Norden. Eka Chemicals: INCOME ( ) Delprojektledare, infrastrukturutvecklare och teknisk specialist inom projektet. Inom INCOME (International COMmunications Eka Chemicals) utvecklades och infördes nästa generations IT-plattform för Eka Chemicals. Projektet omfattade bland annat infrastrukturdesign, WAN, system och katalogtjänst. Göran har inom detta omfattande projekt jobbat med teknisk och strategisk utveckling av Eka Chemicals ITinfrastruktur och WAN, bland annat genom att ta fram företagsövergripande riktlinjer för olika IT-system. Borås Energi Nät AB (BENAB): Upphandling av stadsnät (2001) Utredare inom projektet. Inom projektet genomfördes en upphandling av nästa generations bornet, BENAB:s stadsnät i Borås. Göran ansvarade för att ta fram anbudsförfrågan, kontakter med offererande företag under upphandlingen samt utvärderingsprocessen. Åttanolltvå Kommunikation: Technical aspects of a web solution for media distribution (2000) Utredare/teknisk specialist inom projektet. I detta projekt arbetade Göran med att undersöka och beskriva förutsättningar och tekniska krav för att bygga en webbplats (riktad till musikintresserade) för distribution av ljud och video i realtid via Internet. Posten: Postvision (2000) Teknisk koordinator och -specialist inom projektet. 5 (6)

6 Postvision är en tjänst med interaktiva media i form av ljud och video avsedd för Postens intranät Posten Idag. Göran var teknisk koordinator av projektet och tog även fram logisk och fysisk design av tjänsteplattformen. PostCom: Mediedistribution över Pi-net på applikationsnivå (2000) Utredare och ansvarig för projektet. Projektet beskrev hur en tjänst för medieförmedling i realtid kan införas i Postens nätverk Pinet. Göran genomförde förstudien samt design av en föreslagen lösning. 6 (6)

Konsultprofil. Magnus Carlsson. Kompetens. Projektledning

Konsultprofil. Magnus Carlsson. Kompetens. Projektledning Konsultprofil Magnus Carlsson Magnus Carlsson är en erfaren projektledare med stor social kompetens, goda ledaregenskaper, bred teknisk kunskap och fjorton års erfarenhet som konsult inom IT. De områden

Läs mer

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige.

Mikael Perhult är en Lösningsarkitekt Klient inom HeadWorks i Stockholm, Sverige. Konsult : Mikael Perhult (1968) Titel : Lösningsarkitekt, Klient Företag : HeadWorks Placering : Stockholm, Sverige Telefon : 070-699 4960 epost : Mikael.Perhult@Headworks.se Blog: www.sccmx.se Twitter:

Läs mer

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976

Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Konsultprofil Joel Andersson Född 1976 Erfaren systemutvecklare som jobbat med olika typer av utveckling sedan 1998 i Microsoftmiljö med inriktning på.net (C#, VB.NET & ASP.NET) och SQL. Som konsult i

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

MATHIAS PETTERSSON. Personlig information. Specialiteter. Erfarenhet. Curriculum Vitae. Födelseår: 1972 Bostadsort: Stockholm Nationalitet: Svensk

MATHIAS PETTERSSON. Personlig information. Specialiteter. Erfarenhet. Curriculum Vitae. Födelseår: 1972 Bostadsort: Stockholm Nationalitet: Svensk Curriculum Vitae MATHIAS PETTERSSON Personlig information Specialiteter Erfarenhet Födelseår: 1972 Bostadsort: Stockholm Nationalitet: Svensk 10 års erfarenhet av projektledning och andra ledarskapsroller

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Bakgrund Routes. CSC är huvudsponsor och ställer ut på Routes-mässan tillsammans med LFV och visar innovativa mobila lösningar för flygindustrin.

Bakgrund Routes. CSC är huvudsponsor och ställer ut på Routes-mässan tillsammans med LFV och visar innovativa mobila lösningar för flygindustrin. Bakgrund CSC Computer Sciences Corporation, CSC, grundades 1959. Vid denna tidpunkt fanns det inte fler än 4 000 datorer i världen. CSC levererade tidigt innovativa IT-lösningar av hög kvalitet och fick

Läs mer

NÅGRA REFERENSKUNDER

NÅGRA REFERENSKUNDER NÅGRA REFERENSKUNDER INNEHÅLL För oss är varje kund en referenskund! DGC levererar idag datakommunikations- driftoch telefonitjänster till närmare 2 000 svenska företag. Vi har kunder i alla branscher,

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS

BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS BESTÄLLARKOMPETENS VID BESTÄLLNING AV PROJEKT - TEKNISK-, PROCESS- OCH SOCIAL KOMPETENS Jonas RUNDQUIST Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i Halmstad Box 823, 301 18 Halmstad, SWEDEN De projekt

Läs mer

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser

Bilaga 2 Funktioner, produkter, tjänster och priser Dnr 93-25-09 transmissionstjänster - C 2 (102) Innehåll 1 Allmänt 7 2 Fasta operatörstjänster 8 2.1 Funktionella krav på tjänster 8 2.1.1 Anslutningar mot publika telenätet 8 2.1.1.1 Anslutning mot publika

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013

Karlstads Kommun ansökan till sveriges it-kommun 2013 KarlstadS kommun Ansökan till SVERIGES IT-kommun 2013 Service, säkerhet och tillgänglighet Många vinster med gemensam IT-nämnd Värmland var först i Sverige med att bilda en gemensam IT-nämnd för ett län,

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

IT-support en förstudie. Till personer med funktionsnedsättning och äldre

IT-support en förstudie. Till personer med funktionsnedsättning och äldre IT-support en förstudie Till personer med funktionsnedsättning och äldre Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Ansvarig utredare: Anita Boman Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09309-pdf

Läs mer

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag boit Infrastruktur, tjänster & service i morgondagens bostäder sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Utbyggnaden av bredband med hög kvalitet till allmännyttans fastigheter och bostäder ger

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Affärssystem i Sverige

Affärssystem i Sverige Affärssystem i Sverige En oberoende analys av den svenska marknaden för affärssystem Strategier, leverantörer och system, fakta och tal, bransch- och partneraspekter, verksamhetsprocesser, kostnadsaspekter,

Läs mer

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2

DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 DIGITALISERING OCH TILLGÄNGLIGHET KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:2 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Scanpix Statens kulturråd 2014

Läs mer

ITiden. Framtidens kompetensbehov inom IT. IT-Gymnasiet Göteborg. IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg

ITiden. Framtidens kompetensbehov inom IT. IT-Gymnasiet Göteborg. IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg ITiden Framtidens kompetensbehov inom IT IT-Gymnasiet Göteborg IT-Gymnasiet Göteborg Origovägen 4, 412 58 Göteborg ITiden Framtidens kompetensbehov inom IT IT-Gymnasiet Göteborg 2013 IT-Gymnasiet Sverige

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer