Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande"

Transkript

1 1 (13) Sammanträdesplats Sessionssalen, Landstingshuset Linköping Närvarande Ledamöter Lars-Göran Pettersson (VL) ordförande Christian Gustavsson (M) 1:e vice ordförande Anna-Lena Sörenson (S) 2:e vice ordförande Levi Eckeskog (KD) 3:e vice ordförande Nicklas Andersson (S) Christoffer Bernsköld (S) Susanne Berglund (VL) Monika Broman (FP) Anita Grundström (S) tjänstgörande ersättare Gunnar Gustavsson (MP) Lotta Heelge (V) Peter Hermansson (S) tjänstgörande ersättare Lars-Olof Johansson (C) Anna Lust (M) Eva-Lotta Nilsson (S) Torolf Nilzén (M) tjänstgörande ersättare Silvi Wigh-Senestad (M) Ersättare Förhindrade Övriga (under hela eller delar av sammanträdet) Malin Ekholm (VL) Iréne Langvik (KD) Birgit Pohjanen (S) Torbjörn Holmqvist (S) Elias Aguirre Hammarlund (S) Per Jameson (M) Sara Larsson (C) Agneta Niklasson (MP) Anna Nilsson (M) Birgitta Wessman-Thyrsson (S) Reza Zarenoe (FP) Kerstin Aldstedt, hälso- och sjukvårdsstrateg Eva Andlert, revisor Alma Basic, ledamot hälsosamverkansberedningen (S) Lizabeth Bellander, medicinsk rådgivare Eivor Englund, revisor Elisabeth Flashar, verksamhetschef ÖNH-kliniken Marianne Gedda, hälso- och sjukvårdsstrateg Thomas Hansson, verksamhetschef HPK-kliniken

2 2 (13) Gun Jareblad, landstingsråd (FP) Annette Johansson, primärvårdschef NSV Thomas Jonsberg, överläkare KC Bodil Knuthammar, pressekreterare Christina Källgren-Pettersson, hälso- och sjukvårdsstrateg Klas Lindström, enhetschef Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Lyth, statistiker OC Inger Rosdahl, professor Gunvor Rundqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg Henning Sand, enhetschef Birgitta Stymne, verksamhetschef hudkliniken Eric Wahlberg, produktionsenhetschef HC Peter Wahlberg, hälso- och sjukvårdsstrateg Christina Blomqvist, nämndsekreterare Sammanträdets öppnande Val av protokollsjusterare 72 Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Dagordningen godkänns. 73 Anna-Lena Sörenson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. INFORMATIONER Beredningsinformation 74 Nämnden och dess beredningars ledamöter har under förmiddagen deltagit i dialog med verksamhetsföreträdare gällande uppföljning av hudtumörer. För ledamöterna har även återrapporterats om tillgänglighetssatsningen. Information från revisorerna Revisionen informerar kring kommande revisionsplan för nästa år samt pågående och planerade granskningar. OH-bilder mejlas ut till ledamöter och ersättare. BESLUTSÄRENDEN Dialogtillfällen med 75

3 3 (13) verksamheten uppföljning området hudtumörer LiÖ Med anledning av uppföljning av området hudtumörer föreslår majoriteten att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar: A t t uppmärksamma Landstingsstyrelsen på att uppdraget för hudtumörer (2006) inte är genomfört, samt A t t konstatera att området hudsjukdomar är uppmärksammat i förslaget till resursfördelning för Anna-Lena Sörenson, Nicklas Andersson, Christoffer Bernsköld, Anita Grundström, Peter Hermansson, Eva-Lotta Nilsson (S), Lotta Heelge (V) och Gunnar Gustavsson (MP) yrkar avslag på majoritetens förslag. Christian Gustavsson (M) yrkar bifall till ursprungsförslaget. Ordföranden föreslår att nämnden tar ställning till majoritetens förslag. Propositionsordningen godkänns. Ordföranden ställer majoritetens förslag under prövning och finner att förslaget vinner bifall. BESLUTAR A t t uppmärksamma Landstingsstyrelsen på att uppdraget för hudtumörer (2006) inte är genomfört, samt A t t konstatera att området hudsjukdomar är uppmärksammat i förslaget till resursfördelning för Reservation Anna-Lena Sörenson, Nicklas Andersson, Christoffer Bernsköld, Anita Grundström, Peter Hermansson, Eva-Lotta Nilsson (S), Lotta Heelge (V) och Gunnar Gustavsson (MP) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande protokollsanteckning; Protokollsanteckning Med anledning av uppföljningen av området hudtumörer lämnar vi följande protokollsanteckning. Vi konstaterar att patienter med hudtumörer har en oacceptabelt lång väntan till behandling och att de medicinska resultaten behöver

4 4 (13) förbättras. Uppföljningen av området hudtumörer kommer vid en sådan tidpunkt att det är omöjligt för nämnden att revidera uppdraget eller att ta ställning till den inför en resursfördelning. Uppföljningen kunde, om den presenterats i våras, vara till en bättre hjälp vid beslutsfattande kring resursfördelning. Förslaget som nämnden föreslås yttra sig över finns inte heller vid mötestillfället redovisat för nämndens ledamöter. Ätstörningar och ätstörningsvård i Östergötland LiÖ Under året har vårdsamverkansberedningen arbetat med en översyn av landstingets insatser för personer med ätstörningsproblematik. Ansatsen har varit att närma sig uppdraget utifrån ett tydligt patientperspektiv och genomförts genom besök, en hearing och annan inhämtning av synpunkter och tankar. Beredningens slutsats är att det finns potential för förbättringar inom ätstörningsvården, inte minst vad gäller möjligheten till likvärdiga insatser över länet. Beredningen menar också att det vore bra med en fortsatt uppföljning av verksamheten, då den genomgår en förändringsprocess både genom internt arbete och nya externa leverantörer. Beredningen har utarbetat ett antal rekommendationer till hälsooch sjukvårdsnämnden, vilka återspeglas i nedanstående beslutsförslag. Ledningsstaben föreslår i skrivelse den 2 augusti 2010 följande; a t t uppdra till landstingsdirektören att i uppdraget till berörda verksamheter, inarbeta krav på ett länsövergripande vårdprocessprogram, samt på registrering i relevanta kvalitetsregister, a t t uppdra till landstingsdirektören, att i verksamhetsplanen inarbeta ett uppdrag att särskilt följa upp ätstörningsverksamheten, i enlighet med vad som anges i bilagda rapport, samt a t t de samverkansaspekter som lyfts fram i den bilagda rapporten, skall hänskjutas till Barnuppdraget. Yrkanden Christian Gustavsson (M) yrkar att första att-satsen korrigeras till följande formulering;

5 5 (13) A tt uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att i överenskommelserna med berörda verksamheter, inarbeta krav på ett länsövergripande vårdprocessprogram, samt på registrering i relevanta kvalitetsregister. Ordföranden ställer ledningsstabens förslag med Christian Gustavssons ändringsyrkande av första att-satsen under proposition och finner att den vinner bifall. BESLUTAR a t t uppdra till hälso- och sjukvårdsdirektören att i överenskommelserna med berörda verksamheter, inarbeta krav på ett länsövergripande vårdprocessprogram, samt på registrering i relevanta kvalitetsregister, a t t uppdra till landstingsdirektören, att i verksamhetsplanen inarbeta ett uppdrag att särskilt följa upp ätstörningsverksamheten, i enlighet med vad som anges i bilagda rapport, samt a t t de samverkansaspekter som lyfts fram i den bilagda rapporten, skall hänskjutas till Barnuppdraget. Delårsrapport 05 år 2010 LiÖ Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning av landstingsledningens verksamhetsplan. Efter maj görs delårsbokslut innehållande resultat till och med maj. BESLUTAR a t t godkänna redovisad delårsrapport Delårsrapport 06 år 2010 LiÖ Delårsrapport är det sammanfattande namnet på helårsbedömning, delårsbokslut samt uppföljning av landstingsledningens verksamhetsplan. Efter juni görs delårsbokslut innehållande resultat till och med juni. BESLUTAR a t t godkänna redovisad delårsrapport Revisionsrapport Samverkan kring 79 Landstingets revisorer har tillsammans med Linköpings kommuns

6 6 (13) uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård LiÖ revisorer gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska ändamålsenligheten i uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Ändamålsenligheten har bedömts utifrån förutsättningarna för samverkan och de ansvarsområden som ingår i den överenskommelse som gjorts mellan landstinget och Linköpings kommun. Landstingets revisorer har beslutat att ställa sig bakom Komrevs revisionsrapport. Granskningen visar på en i många delar god uppsökande verksamhet. Det har skapats förutsättningar för samverkan och kommunikation mellan lanstinget och kommunen. Revisorerna vill dock lyfta fram några förbättringsområden utifrån överenskommelsen: Informationsinsatser och deltagande av berörd personal i utbildningen. Behov av underlag för uppföljning av överenskommelsen för att bättre säkerställa att tandvårdsreformens intentioner uppnås. Revisionsrapporten kring samverkan inom uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård är ett värdefullt underlag för att ytterligare kunna utveckla och förbättra hanteringen av detta tandvårdsområde, som landstinget enligt tandvårdslagen ansvarar för sedan Den uppsökande verksamheten riktad till äldre och funktionshindrade förutsätter en löpande samverkan med kommunernas äldre- och handikappomsorg. Denna nödvändiga samverkan är dokumenterad i överenskommelser på tjänstemannaplanet mellan landstinget och länets kommuner. Överenskommelserna reglerar samverkan mellan landstinget centralt, kommunerna och de tandvårdsutförare som har uppdrag att utföra den uppsökande verksamheten. Generellt fungerar den uppsökande verksamheten väl, men i länets största kommuner finns en del problem eftersom så många särskilda boenden och andra enheter är inblandade. Detta gör det särskilt viktigt att i dessa kommuner tydliggöra ansvar och roller kring den uppsökande verksamheten. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i samtliga kommuner ingår i en samverkansgrupp under Tandvårdsgruppens samordning och ledning. Samverkansgruppen träffas normalt några gånger per år. Vid en redan inplanerad träff i september 2010 kommer revisionsrapportens förbättringsförslag att lyftas fram och diskuteras. Det kan också finnas skäl att grundat på revisionsrapporten utveckla

7 7 (13) och förtydliga överenskommelserna med länets kommuner. Ledningsstaben föreslår i skrivelse den 29 juni 2010 följande; a t t med beaktande av revisorernas påpekanden och vad som ovan anförts lägga revisionsrapporten till handlingarna. Yrkanden Mot bakgrund av revisionsrapporten föreslår majoriteten att hälsooch sjukvårdsnämnden beslutar om följande tilläggs-attsats; A t t uppdra till ledningsstaben att återkomma till nämnden med en redovisning av det utvecklingsarbete som pågår inom området. Christian Gustavsson (M) yrkar bifall till tilläggs-attsatsen. Ordföranden ställer ledningsstabens förslag med Christian Gustavssons yrkande om tilläggs-attsats under prövning och finner att den bifalls. BESLUTAR a t t med beaktande av revisorernas påpekanden och vad som ovan anförts lägga revisionsrapporten till handlingarna. a t t uppdra till ledningsstaben att återkomma till nämnden med en redovisning av det utvecklingsarbete som pågår inom området. Beslut om leverantör vid upphandling av friskvårdsverksamhet riktad mot FaR LiÖ Sekretess 80 gav under våren 2010 ledningsstaben i uppdrag att utifrån fastställd kravspecifikation upphandla friskvårdsverksamhet riktad mot FaR. Den upphandlade verksamheten ska möjliggöra ett likvärdigt utbud av anpassade friskvårdsaktiviteter i Östergötland. Vid anbudstidens utgång, , hade ett (1) anbud inkommit som avsåg samtliga tre länsdelar. Anbudet som uppfyller kvalificeringskraven är inlämnat av Östergötlands Idrottsförbund och Korpen Östergötland i samverkan. BESLUTAR a t t anta anbud från Östergötlands Idrottsförbund och Korpen Östergötland för upphandling av friskvårdsverksamhet med

8 8 (13) inriktning mot FaR med avtalstid med Beställarens rätt att förlänga avtalet 1+1år dvs. längst t.o.m samt a t t uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med ovanstående leverantör Paragrafen justeras omedelbart. Beslut om leverantör vid upphandling av naprapatoch kiropraktorverksamhet LiÖ Sekretess 81 gav under våren 2010 ledningsstaben i uppdrag att utifrån fastställd kravspecifikation upphandla naprapat- och kiropraktorverksamhet i respektive länsdel. De upphandlade verksamheterna ska bidra till en bredd i landstingets utbud av behandlingsmöjligheter för patienter med problem från rörelseorganen. Vid anbudstidens utgång, , hade följande anbud inkommit: 2 anbud avseende naprapatverksamhet i östra länsdelen, varav 1 har förkastats, 3 anbud avseende kiropraktorverksamhet i östra länsdelen, varav 1 har förkastats, 2 anbud avseende naprapatverksamhet i centrala länsdelen, 1 anbud avseende kiropraktorverksamhet i centrala länsdelen, 1 anbud avseende naprapatverksamhet i västra länsdelen samt, 2 anbud avseende kiropraktorverksamhet i västra länsdelen De anbud som förkastats har inte uppfyllt kvalificeringskraven i förfrågningsunderlaget. De anbud som uppfyller kvalificeringskraven är: Östra länsdelen: Naprapatverksamhet: 1. Rehabkliniken i Norrköping AB; Jan Arvidsson, Mats Emilson Kiropraktorverksamhet: 1. M Gade AB; Mikkel Gade, Thomas Lindberg 2. Citypraktiken i Norrköping; Mattias Ekström Centrala länsdelen: Naprapatverksamhet: 1. Praxis naprapati och massage; Mia Eklund 2. Naprapatservice i Linköping; Cecilia Backström, Rauno Suokko

9 9 (13) Kiropraktorverksamhet: 1. Rosenbaums kiropraktik och samtal; Annika Rosenbaum Västra länsdelen Naprapatverksamhet: 1. Mjölbys Fysikaliska Praktik; Magnus Andersson Kiropraktorverksamhet: 1. Rygghälsan; Jimmy Mathiasen 2. G. Kiropraktik centrum; Ghassan Bou-madi De anbudsgivare som varit kvalificerade för utvärdering bedömdes utifrån den i förfrågningsunderlaget uppställda utvärderingsmodellen. Utvärderingskriterierna har grundat sig på reell och formell kompetens inom för verksamheterna relevanta områden. Enligt utvärderingsmodellen blev resultatet att: anbud från Rehabkliniken i Norrköping AB; Jan Arvidsson, Mats Emilson utgör ekonomiskt mest fördelaktiga anbud avseende naprapatverksamhet i östra länsdelen, anbud från M Gade AB; Mikkel Gade, Thomas Lindberg utgör ekonomiskt mest fördelaktiga anbud avseende kiropraktorverksamhet i östra länsdelen, anbud från Praxis naprapati och massage; Mia Eklund utgör ekonomiskt mest fördelaktiga anbud avseende naprapatverksamhet i centrala länsdelen, anbud från Rosenbaums kiropraktik och samtal; Annika Rosenbaum utgör ekonomiskt mest fördelaktiga anbud avseende kiropraktorverksamhet i centrala länsdelen, anbud från Mjölbys Fysikaliska Praktik; Magnus Andersson utgör ekonomiskt mest fördelaktiga anbud avseende naprapatverksamhet i västra länsdelen, anbud från Rygghälsan; Jimmy Mathiasen utgör ekonomiskt mest fördelaktiga anbud avseende kiropraktorverksamhet i centrala länsdelen. BESLUTAR a t t anta anbud från Rehabkliniken i Norrköping AB; Jan

10 10 (13) Arvidsson, Mats Emilson för upphandling av naprapatverksamhet i östra länsdelen med avtalstid med Beställarens rätt att förlänga avtalet 1+1 år dvs. längst t.o.m. år 2015, a t t anta anbud från M Gade AB; Mikkel Gade, Thomas Lindberg för upphandling av kiropraktorverksamhet i östra länsdelen med avtalstid med Beställarens rätt att förlänga avtalet 1+1 år dvs. längst t.o.m. år 2015, a t t anta anbud från Praxis naprapati och massage; Mia Eklund för upphandling av naprapatverksamhet i centrala länsdelen med avtalstid med Beställarens rätt att förlänga avtalet 1+1 år dvs. längst t.o.m. år 2015, a t t anta anbud från Rosenbaums kiropraktik och samtal; Annika Rosenbaum för upphandling av kiropraktorverksamhet i centrala länsdelen med avtalstid med Beställarens rätt att förlänga avtalet 1+1 år dvs. längst t.o.m. år 2015, a t t anta anbud från Mjölbys Fysikaliska Praktik; Magnus Andersson för upphandling av naprapatverksamhet i västra länsdelen med avtalstid med Beställarens rätt att förlänga avtalet 1+1 år dvs. längst t.o.m. år 2015, a t t anta anbud från Rygghälsan; Jimmy Mathiasen för upphandling av kiropraktorverksamhet i västra länsdelen med avtalstid med Beställarens rätt att förlänga avtalet 1+1 år dvs. längst t.o.m. år 2015 samt a t t uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att teckna avtal med ovanstående leverantörer. Paragrafen justeras omedelbart Beslut om upphandling och framtagande av kravspecifikation för sjukgymnastikverksamhet i Finspång LiÖ Landstinget i Östergötland har sedan 2007 vårdavtal avseende hälso- och sjukvård med leg. sjukgymnast Anders Töråsen, Finspång. Avtalet går ut Grunden för avtalet är ett tidsbegränsat samverkansavtal med samma avtalstid som ovanstående avtal. Syftet med avtalen är att öka tillgängligheten samt att bidra till en bredd i landstingets utbud av behandlingsmöjligheter för patienter med problem som kräver insats av sjukgymnast.

11 11 (13) Då avtalen nu upphör och behovet av sjukgymnastikverksamhet kvarstår i Finspång föreslås en upphandling av motsvarande verksamhet utifrån den omfattning som är aktuell idag. Gällande lagstiftning föreskriver att landstinget vid tecknande av samverkansavtal och vårdavtal ska tillämpa lagen om offentlig upphandling. Ersättningen för den upphandlade verksamheten kommer att motsvara den nationella taxans tak 2 kategori A för år 2010 d.v.s. 987 tkr. BESLUTAR a t t uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att upphandla sjukgymnastikverksamhet i Finspång samt a t t uppdra åt hälso- och sjukvårdsdirektören att ta fram en kravspecifikation för sjukgymnastikverksamhet i Finspång. Vårdval Auktorisation av vårdenheter i Norrköping LiÖ HSN beslutade den 20 januari 2009 att anta regler för hur vårdcentralerna skall auktoriseras. Auktorisation av varje vårdcentral ger en grundläggande kvalitetssäkring och lika villkor för både privata och landstingsdrivna vårdcentraler. Kraven framgår av Regelbok för auktorisation. Tre vårdcentraler i Norrköping, Vilbergen, Skarptorp och Kneippen, som ägs av Kneippengruppen AB, fick auktorisation av HSN , 44. Fr.o.m kommer ägandet av Kneippengruppen AB att till 100 procent övergå till Proxima Primärvård, org nr Enligt uppgift från Proxima Primärvård kommer Kneippengruppen att behålla sin nuvarande ledning och driva verksamheten vid vårdcentralerna enligt samma principer som hittills. Utifrån uppgifterna från Proxima Primärvård samt tidigare godkända ansökningar för Kneippengruppen AB:s vårdcentraler Vilbergen, Skarptorp och Kneippen har inget framkommit som talar mot en auktorisation. Därför föreslås att HSN beslutar att ge auktorisation till Proxima Primärvård att bedriva vårdenheter i Norrköping. BESLUTAR a t t godkänna att Proxima Primärvård auktoriseras för att bedriva

12 12 (13) vårdenheter i Norrköping. Delegationsbeslut 84 Följande ärenden som beslutats enligt delegation anmäls och läggs till handlingarna; Avtal om alarmerings-, prioriterings- och dirigeringstjänst LiÖ s presidium Undantagshantering läkemedel utan förmån för privata vårdgivare LiÖ Beslut avseende samverkansavtal LiÖ Beslut avseende samverkansavtal LiÖ Beslut avseende samverkansavtal LiÖ Ansökningsinbjudan avseende ersättningsetablering LiÖ Beslut avseende samverkansavtal LiÖ Ansökningsinbjudan avseende ersättningsetablering LiÖ Överklagan på beslut angående sjukresor LiÖ Avgiftssakkunnig Inkomna skrivelser 85 Brev från ordförande Göran Andersson, Hjärt- och Lungsjukas förening i Linköping

13 13 (13) Förändring i ägarförhållandet hos KneippenGruppen AB LiÖ Mötets avslutande 86 Sammanträdet förklaras avslutat. Vid protokollet Justering Christina Blomqvist Sekreterare Justerat Lars-Göran Pettersson Ordförande Anna-Lena Sörenson Justerare Den 9 september 2010 har meddelande om justering av detta protokoll tillkännagivits på landstingets anslagstavla. Christina Blomqvist

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen. Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget. Rapport 2014-11-26 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av mål- och resultatstyrning inom landstinget Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets revisorer i Uppsala

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Landstingsfullmäktige

Landstingsfullmäktige 1 (20) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Marianne Hammarström Landstingsfullmäktige Tid: Måndagen den 20 oktober, kl.09.00 12.50 och 13.50 16.10 Plats: Karl-Birger Blomdahlssalen, Konserthuset i Växjö

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 mars 2015 kl. 17:00 20:15 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning 40-60 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott DAGORDNING Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Sammanträde 2013-10-21 Sida 1 (14) Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ordförande kallar till sammanträde. Tid: 2013-10-21

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45

Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Stora sessionssalen, landstingshuset, Frösön den 13 april 2000 kl 13.00-14.45 Beslutande Per-Owe Öberg Maidie Wiklund Mona Nyberg Thomas Hägg Bengt Bergqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare

Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Granskning av nämndernas rutiner för uppföljning av avtal med externa utförare Motala kommun Datum 2010-12-15 Författare Karin Jäderbrink Håkan Lindahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer