Den svenska matematikundervisningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska matematikundervisningen"

Transkript

1 Den svenska matematikundervisningen under 150 år Thomas Lingefjärd & Mikael Holmquist Göteborgs Universitet Lingefjärd & Holmquist 1

2 Lingefjärd & Holmquist 2

3 Folkskolans inrättande Af de timmar, som vederbörande Skolstyrelser kunna finna för godt att hvar för sin socken bestämma till läsetid i småskolorna, bör naturligtvis första stunden dagligen egnas till Bön, efter förutgånget upprop jemte snygghetsmönstring; och för öfrigt bör lämplig del af tiden egnas åt hvarje af skolans naturliga öfningsföremål: a. Hörande af hemlexorna från föregående skoldag. b. Nybörjarnes stafning och renläsning. c. Skrifning. d. Hufvudräkning. e. De försigkomnas välläsning. f. De sistnämdes Räkning på tafla. (Sidan ur Svenska Folkskolans praktiska ordnande, 1856) Lingefjärd & Holmquist 3

4 Tiden innan 1862 års examensförordning Fram till 1832 hade de filosofiska fakulteterna haft mycket fria händer att ordna studentexamen efter eget bevåg: Det berättas att en far just år 1831 sökt upp dekanus med sin femtonåriga son, som skulle undergå prövningen; för sällskaps skull fick en elvaårig son också följa med. När den äldre efter ett kort förhör ansågs ha bevisat sin mogenhet, frågade dekanus den yngre brodern: Vill icke du också blifva student? Efter ytterligare fråga, om ej den yngre sonen läst Cornelius, blef han examinerad, och båda gossarne hemkommo med Studentbref på fickan. Studentexamen 100 år, sid 11. Lingefjärd & Holmquist 4

5 Ecklesiastikminister Fredrik Ferdinand Carlsson ( ), 1862 års examensstadgas främsta tillskyndare Lingefjärd & Holmquist 5

6 Lingefjärd & Holmquist 6

7 Denna examensförordning varade i 100 år! Censorer, 4 betygssteg: Berömlig, Med Beröm Godkänd, Godkänd, Icke Godkänd. I språken fick ordböcker användas och i matematik logaritmtabeller. Direkt i anslutning till uppgifterna om tillåtna hjälpmedel ($5) heter det i ordalag som nästan ordagrant skulle ljuda för alla de studenter ( individer) som genomgick studentexamen under 100 år: Lärljunge, som andra hjelpmedel, än nu medgifwet är, eller annans hjelp anlitar eller hjelp åt annan lemnar, har förwerkat rättigheten att utan ny, i enlighet med föreskrifterna i denna stadga gjord anmälan, afgångsexamen undergå, hwarom det åligger Rektor att lärljungarna erinra. I 1962 års skolstaga bestämdes att skolöverstyrelsen kunde ge fuskande Lingefjärd & Holmquist 7 examinand rätt att fullfölja examen.

8 Sjöstedt, 1963 Lingefjärd & Holmquist 8

9 Lingefjärd & Holmquist 9

10 Lingefjärd & Holmquist 10

11 Lingefjärd & Holmquist 11

12 Lingefjärd & Holmquist 12

13 Uppgift 9, reallinjen 1864 Begäres ekvationen för en rät linje, som skär en 90 graders båge av cirkeln, 2 2 x y 8x 3y 6 0 och går igenom origo. Lingefjärd & Holmquist 13

14 Lingefjärd & Holmquist 14

15 Första gången som derivata nämndes explicit i en studentskrivning: VT 1911, uppgift 4. Beräkna första och andra derivatorna till uttrycket y 2x 1 x 2 och konstruera den motsvarande kurvan (Rutat papper tillhandahålles). Lingefjärd & Holmquist 15

16 Maximi- och minimiproblem hade givits långt tidigare: HT 1864, uppgiftsnumrering okänt. Att dela talet 8 i två sådana delar, att summan av deras kuber utgör ett minimum. Lingefjärd & Holmquist 16

17 Även direkta maximi-minimiproblem rörande trigonometriska funktioner hade givits, uppenbarligen avsedda att lösas genom omformulering av uttrycket, t. ex: HT 1909, uppgift 6. Beräkna det största värde som sin x + sin ( x + 30º) + sin ( x + 60º) kan antaga? HT 1889, uppgift 3. För hvilka vinklar är aritmetiska mediet mellan sinus och cosinus det största möjliga? Lingefjärd & Holmquist 17

18 Lingefjärd & Holmquist 18

19 Anförande av rektor Martin Kolmodin (torsdag 3 jan, 1946) Realskolans kursplan i matematik En kursökning föreslår utredningen, nämligen att funktionsbegreppet får en förberedande behandling i realskolan. Detta begrepp är mycket viktigt för fortsatta studier i matematik, och funktioner få ständigt en allt större användning i det praktiska livet (sid 4-5). Lingefjärd & Holmquist 19

20 Lingefjärd & Holmquist 20

21 Lingefjärd & Holmquist 21

22 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK, KURS E, VÅREN 1998 Avsedd att genomföras utan miniräknare 9. Visa att 6 e 3e i / i / 3 i Lingefjärd & Holmquist 22

23 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK, KURS E, VÅREN 1998 Avsedd att genomföras med miniräknare Från en punkt P på kurvan y 3x 2ln 2x 2 drar man linjer som är vinkelräta mot x- axeln respektive y-axeln. Dessa linjer avgränsar tillsammans med axlarna en rektangel. a) Teckna ett uttryck för rektangelns omkrets som funktion av x-koordinaten för punkten P. (2p) b) Bestäm omkretsens minsta värde med hjälp av derivata. (3p) Lingefjärd & Holmquist 23

24 NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK, KURS E, VÅREN 1998 Avsedd att genomföras med miniräknare 17. Betrakta differentialekvationen d y dx x 2 x 4, y( 0) 1 a) Redogör för en numerisk metod för bestämning av ett värde på y( 1 ) (2p) b) Bestäm y( 1 ) numeriskt med minst fyra steg. Endast svar fordras (1p) c) Förklara varför den numeriska metoden inte duger till att beräkna y( 3 ) (2p) Lingefjärd & Holmquist 24

25 Lingefjärd & Holmquist 25

26 Räknelära för de allmänna läroverken och flickskolor Alfred Berg, 1896 Inledning: Om du vill göra klart för dig, huru många blad din skrifbok innehåller, så måste du räkna dem; när du då räknar blad efter blad, begagnar du dig af tal för att bestämma bladens antal; du tager det första bladet och säger ett, sedan ett blad till och säger två, därpå ett blad till och säger tre och så vidare; häraf finner du, att de hela talen bildas genom att med en enhet öka det föregående talet. (Sidan 1) Lingefjärd & Holmquist 26

27 Räknebok för Folkskolan av Sandström & Jonsson (Femte årskursen, 1931). Lingefjärd & Holmquist 27

28 Dagens böcker återkopplar: Matte direkt årskurs 7, sid 98 Lingefjärd & Holmquist 28

29 Aritmetik och ekvationslära för femåriga realskolor och flickskolor, Hedeström & Öije, 1937: sid 13 Lingefjärd & Holmquist 29

30 Räkning för Folkskolan (Laurin, Lundholm & Lowe, 1937) Lingefjärd & Holmquist 30

31 Femmans matematik för grundskolan (Hultman, Kristiansson & Ljung, 1966) Lingefjärd & Holmquist 31

32 Hedeström & Öije, 1937: sid 223 Lingefjärd & Holmquist 32

33 Lingefjärd & Holmquist 33

34 Lingefjärd & Holmquist 34

35 Standardprov De första standardproven började efter flera års arbete att användas i den svenska folkskolan under vårterminen 1943/1944. Lärarna rekommenderades att använda det frivilliga provet som fanns för klass 2, 4 och 6. Från och med 1949/1950 användes folkskolebetyget som intagningsinstrument till realskolan. Lingefjärd & Holmquist 35

36 Standardprov Från och med 1955 skulle endast prov för årskurserna 4 och 6 finnas kvar. Proven i räkning bestod både i klass 4 och klass 6 av följande delprov: Antal uppgifter Klass 4 Klass 6 Mekanisk räkning (Mr) Tillämpad räkning (Tr) Huvudräkning (Hr) Sorträkning (Sr) Provräkning (Pr) Ljung, 2000 Lingefjärd & Holmquist 36

37 Standardprov Användningen av central utarbetade prov har således en lång tradition i vårt land. Standarproven användes i drygt 50 år och ersattes 1998 med nationella ämnesprov. Lingefjärd & Holmquist 37

38 Elev 3 klass ht 1944 Lingefjärd & Holmquist 38

39 Elev 7 klass vt 1949 Lingefjärd & Holmquist 39

40 Lingefjärd & Holmquist 40

41 Lingefjärd & Holmquist 41

42 1946 års skolkommission Tage Erlander - ecklesiastikminister från tar initiativ till en parlamentarisk kommitté, kallad 1946 år skolkommission - vilken skulle slutföra den arbete som startat med 1940 års skolutredning. Bakom låg starka politiska och industriella drivkrafter. Se Åke Isling : Kampen för och emot en demokratisk skola Lingefjärd & Holmquist 42

43 Proposition om skolreform Riksdagen godtog våren 1950 regeringens förslag på skolreform, som bland annat innebar ett principbeslut om en sammansmältning av realskolan och folkskolan till en på 9-årig skolplikt grundad enhetsskola. Denna enhetsskola skulle inte ha någon linjedelning förrän i klass 9, en utbyggnad av gymnasiet med en allmän linje och en förläggning av all lärarutbildning till lärarhögskolor. Lingefjärd & Holmquist 43

44 Sannolikhetslära och Statistik införs en ny kurs i det svenska gymnasiet, kallad Sannolikhetslära och Statistik. I Danmark har man infört kursen på försök på några skolor, men i Sverige blir den redan från början obligatorisk. Lingefjärd & Holmquist 44

45 Grundskolan Sommaren 1960 enas 1957 års skolberedning hur den 9-åriga obligatoriska skolan skulle vara uppbyggd och föreslår namnet grundskola. År 1961 startar SÖ arbetet med att ta fram kursplaner och den 10 november 1962 utkommer 1962 års läroplan. Den svenska grundskolan införs 1962, samma år som 1862 års gymnasieförordning läggas i graven - efter 100 år. Lingefjärd & Holmquist 45

46 Diskussion Lingefjärd & Holmquist 46

47 Tidningsurklipp från 1964 Lingefjärd & Holmquist 47

48 Lingefjärd & Holmquist 48

49 R III 3 Matematik 1939 En studerande lånade vid början av år kr på följande villkor: lånet drar ränta på ränta efter 3% de första åren, men tills vidare betalar han ingenting. Först fr. o. m. början av 1945 betalar han årligen 600 kr. men fr. o. m. början av år 1950 skall annuiteten ändras till 1000 kr och samtidigt räntefoten till 5%. När blir lånet slutbetalt? Lingefjärd & Holmquist 49

50 1939 Lingefjärd & Holmquist 50

51 Kalkylprogram Lån kr Ränta 3% fr o m % Lån (kr) Tid (år) Lingefjärd & Holmquist 51

52 Redan då. P.M. Angående rättning och bedömning av provräkningen i realexamen (Cirkulär 15 april 1952). Då ofullständiga andragradsekvationer lösas, är det av vikt, att lärjungarna konsekvent vänjas vid att utsätta dubbeltecken och först därefter eventuellt utesluta den negativa roten. För det treåriga gymnasiet vållas icke obetydliga olägenheter av att en bristande noggrannhet på denna punkt icke beivras i realskolans avslutningsklass. En svårutrotlig vana kan på sådant sätt grundläggas. Lingefjärd & Holmquist 52

53 Centrala prov och relativt betygssystem Enligt 1960 år gymnasieutredning tillkom centrala prov som en ersättning för de skriftliga proven i studentexamen och gavs i matematik till att börja med såväl i årskurs 2 och årskurs 3 på de tre- och fyraåriga linjerna. Lingefjärd & Holmquist 53

54 Centrala prov och relativt betygssystem Sverige införde ett relativt betygssystem i ungdomsskolan - både i grundskolan och gymnasieskolan under mitten av 1960-talet. Det innebar att betygssättningen skulle ske genom att samtliga elever i riket, tillhörande en viss årskull och läsande samma kurs, jämfördes med varandra. Betygen i den femgradiga skalan delades därefter ut enligt följande fördelning: Lingefjärd & Holmquist 54

55 1 f x e x Ca 38% mellan 2,5 och 3, 5 = betyget 3 X ~ N( ) = N(3, 1) Lingefjärd & Holmquist 55

56 1 f x e x ca 68% av observationerna inom 1 standardavvikelse från medelvärdet. ca 95% av observationerna inom 2 standardavvikelser från medelvärdet. ca 99.7% av observationerna inom 3 standardavvikelser från medelvärdet. X ~ N( ) = N(3, 1) Lingefjärd & Holmquist 56

57 Lingefjärd & Holmquist 57

58 Lingefjärd & Holmquist 58

59 y = x 2 + 9x + 3, ritad i Derive Lingefjärd & Holmquist 59

60 Trigonometriska värden från anteckningsblock 1970-talet Lingefjärd & Holmquist 60

61 I dag.. Lingefjärd & Holmquist 61

62 Nutida påverkan: Diskret matematik? Multimatte (Olsson, Forsbäck & Mårtensson, 1999, s 33 Lingefjärd & Holmquist 62

63 Nutida påverkan: Diskret matematik? Multimatte (Olsson, Forsbäck & Mårtensson, 1999, s 33 Lingefjärd & Holmquist 63

64 Nutida påverkan: Diskret matematik? Multimatte (Olsson, Forsbäck & Mårtensson, 1999, s 33 Lingefjärd & Holmquist 64

65 Matte direkt årskurs 7, sid 39 Lingefjärd & Holmquist 65

66 Matte direkt årskurs 7, sid 39 Lingefjärd & Holmquist 66

67 Det finns även ny geometri i dagens läroböcker - exemplet är hämtat från Talriket 6a Lingefjärd & Holmquist 67

68 Slutsatser: vinster & förluster Idag utbildas alla i matematik. Vissa områden försvinner, andra kommer till. Dagens studenter klarar troligtvis inte alla uppgifter i en studentskrivning från 1864 Dåtidens studenter skulle troligtvis inte klara dagens E-kursprov Läromedlen har utvecklats högst väsentligt. Antagnings- eller examenssystem svarar mot de behov samhället har Lingefjärd & Holmquist 68

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80

Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Sveriges Lärarförbunds arbete med Lgr 80 Morgan Persson Högskolan Dalarna, Falun Historia III C-uppsats Handledare: Lars Petterson Abstract Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sveriges Lärarförbund arbetade

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C VÅREN 2005 Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap. 3 sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen fram till och med den 10 juni 2005. Anvisningar NATIONELLT

Läs mer

Högre utbildning ett fåtal förunnat

Högre utbildning ett fåtal förunnat Högre utbildning ett fåtal förunnat Lärdomsskolan från medeltid till 1800-talets mitt Samtidigt med införandet av den obligatoriska folkskolan pågick också strider om hur undervisningen i skolan närmast

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2000. Del I Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2010. NATIONELLT KURSPROV

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS B VÅREN 2011 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t.o.m. 2017-06-30 Vid sekretessbedömning

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan?

Del I. Miniräknare ej tillåten. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? Miniräknare ej tillåten Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal är 0,1 större än 3,96? Svar: (1/0) 2. Vilket tal i decimalform ska stå i rutan? a 0 1 2 Svar: a = (1/0) 3. Vilka koordinater har punkten

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Är kunskapen att räkna med?

Är kunskapen att räkna med? Är kunskapen att räkna med? En studie av hur punktskriftsläsande elever uppnår målen i matematik i skolår nio Anders Sennerö Specialpedagogiska institutionen Självständigt arbete 15 hp Specialpedagogik

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd

Wiggo Kilborn. Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Om tal i bråkoch decimalform en röd tråd Tal i bråkoch decimalform en röd tråd Wiggo Kilborn Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs universitet 20 Detta verk är licensierad

Läs mer

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har

Under en forskningscirkel, som vi matematikutvecklare i Göteborg har Britt Holmberg Analysera mera i geometri Inom undervisningen i geometri behöver vi utmana elevernas nyfikenhet med frågeställningar och ge dem tid att undersöka geometriska objekt. Praktiskt arbete där

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet

Information till. elever och föräldrar om. svensk undervisning i utlandet Information till elever och föräldrar om svensk undervisning i utlandet 2 (12) Förord Att flytta utomlands - vilket äventyr, vilken chans! De flesta barn upplever det nog så, medan andra oroar sig för

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter

Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter EXAMENSARBETE Hösten 2006 Lärarutbildningen Varför modersmålsundervisning? - en studie om elevers, lärares och föräldrars åsikter Författare Sofia Annerfors Malin Ferdinandsson Handledare Valdemar Holmstedt

Läs mer

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper

Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper Bedömning av kvalitet i matematikkunskaper En jämförelse mellan Skolverkets betygskriterier, SOLOtaxonomin och van Hieles nivåer av tänkande. Peter Nyström Abstract The present study originates from the

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Varför den finska skolan är så framgångsrik

Varför den finska skolan är så framgångsrik Varför den finska skolan är så framgångsrik Erfarenheter och slutsatser från en jobbskuggning på Åland Inledning Alla som jobbar inom skolväsendet har väl någon gång hört talas om det finska skolsystemet.

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS A HÖSTEN 2001. Del II Skolverket hänvisar generellt beträffande provmaterial till bestämmelsen om sekretess i 4 kap 3 Sekretesslagen. För detta material gäller sekretessen till och med utgången av 2011. Anvisningar Provtid

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

Sammanfattning: Matematik 1b

Sammanfattning: Matematik 1b Sammanfattning: Matematik 1b Ma1c kräver kompletterande delar om vektorer samt trigonometri 1. Kapitel 1: Aritmetik Centrala delar i kapitlet: - Räkneordning - Tal i bråkform och decimalform - Tal i potensform

Läs mer