Chefen & Vd-avtalet 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Chefen & Vd-avtalet 1"

Transkript

1 Chefen & Vd-avtalet 1

2 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform och arbetsuppgifter 12 Uppdrag utanför Bolaget 14 Lön 15 Semester 16 Tjänstebil 18 Mobiltelefon, dator mm 18 Kostnadsersättning mm 19 Sjuk- och pensionsförmåner mm 19 Ansvarsförsäkring 22 Uppsägning och avgångsvederlag 22 Hävning av avtalet 25 Tvister 26 Ändringar och tillägg 26 Exempel på tilläggsklausuler 28 Hemservice 28 Flyttkostnader 28 Konkurrensklausul 28 Råd inför förhandling om konkurrensklausul 30 Sekretess 33 Skiljeförfarande 33 Lästips 34 Ledarna januari

3 Ett anställningsavtal är en överenskommelse om din anställning och villkoren för den. Det är viktigt att det finns ett skriftligt anställningsavtal som är underskrivet av både dig och arbetsgivaren innan anställningen påbörjas. Det är anställningsavtalet som bestämmer vad som gäller i ditt anställningsförhållande. Även om muntliga anställningsavtal också gäller, bör anställningsavtalet av flera skäl vara skriftligt. Det kan uppstå meningsskiljaktigheter mellan dig och arbetsgivaren om avtalet inte är genomtänkt och genomarbetat. Om en tvist uppstår är det viktigt att anställningsvillkoren är skriftligt reglerade. Tänk igenom och förhandla därför dina anställningsvillkor och reglera detta i ett skriftligt avtal. 3

4 Ditt vd-avtal Anställningsavtal för en verkställande direktör, vd, kan se olika ut och innehålla många olika typer av villkor. Ett vd-avtal bör dock alltid innehålla vissa grundläggande villkor. I den här skriften får du ett förslag till anställningsavtal som är en generell vägledning. Avtalet avser en anställning inom Sverige. Avtalsförslaget gör inte anspråk på att uttömmande reglera alla tänkbara anställningsvillkor. Betrakta därför förslaget som en bas där du kan lägga till anställningsvillkor utifrån dina personliga behov och utifrån vad som är förhandlingsbart. Efter avtalsförslaget finns förslag på vissa tilläggsbestämmelser för konkurrensklausul och skiljeförfarande mm. Innan du skriver på ett anställningsavtal, tänk på att varje anställningsförhållande är unikt och att du måste ta hänsyn till det specifika företaget. Överväg noga vad som är viktigt för dig och hur du vill att dina anställningsvillkor ska vara utformade för att du ska ha en ekonomisk trygghet. För ytterligare råd och hjälp rekommenderar vi dig att ta kontakt med Ledarnas servicecenter. Ledarna finns till hands som rådgivare och hjälper även till med den slutliga utformningen av ditt avtal. Vd och anställningstryggheten Är du vd eller har en företagsledande befattning omfattas du inte av reglerna i lagen om anställningsskydd. Istället gäller allmänna avtalsrättsliga principer för en vd:s anställningsförhållande. Som vd omfattas du vanligtvis heller inte av något kollektivavtal. Detta betyder att du inte har det lagstiftade skyddet om krav på saklig grund vid uppsägning av anställningen och att du inte omfattas av de kollektivavtalade trygghetsförsäkringarna. Innehållet i ditt anställningsavtal är därför väldigt viktigt, eftersom det är detta som reglerar villkoren för din anställning. Som vd ska du ha en ekonomisk trygghet i en lång uppsägningstid och rätt till avgångsvederlag om arbetsgivaren vill avsluta din anställning. Det är därför viktigt att skriva ett anställningsavtal som reglerar samtliga villkor för din anställning, särskilt om uppsägning av din anställning och om olika trygghetsförsäkringar. Lönegaranti Arbetstagare som är anställda i företag som pga stora ekonomiska svårigheter försätts i konkurs eller där ett företagsrekonstruktionsförfarande inleds och som inte får sin lön utbetald från företaget, har rätt till ersättning från den statliga lönegarantin. Detta gäller även för en vd. Ersättning från lönegarantin uppgår dock maximalt till ett belopp motsvarande fyra basbelopp ( kr för år 2014). Arbetstagare som själv eller tillsammans med en nära anförvant äger en väsentlig andel i företaget och har ett bestämmande inflytande över dess verksamhet har dock inte rätt till lönegaranti. I mindre och medelstora företag är det inte ovanligt att vd även är en förhållandevis stor aktieägare i företaget. Det kan då vara bra att känna till dessa regler som innebär att vd, som har en väsentlig ägarandel, inte har rätt till lönegaranti i en obeståndssituation. 4

5 Vd:s ansvar Som vd har du en speciell ställning av flera skäl. Du är företagets högsta chef och ytterst ansvarig för verksamheten. Du är ansvarig för att skapa en organisation som tillfredsställer krav och behov från kunderna, medarbetarna och ägarna. Som vd är du styrelsens förlängda arm och ska arbeta nära styrelsen och enligt de riktlinjer och instruktioner som den lämnar. Det är vanligt att vd även är ledamot av styrelsen. Det finns många regler och skyldigheter för dig som vd. Dina arbetsuppgifter finns reglerade i aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen finns också andra viktiga regler som gäller vd, till exempel om skadeståndsansvar och jäv. Skadeståndsansvar och jäv Reglerna om skadeståndsansvar i aktiebolagslagen gäller för vd och även för styrelseledamot och de är förhållandevis stränga. Vd och styrelseledamot har ett skadeståndsansvar gentemot bolaget, aktieägare eller någon annan om de vid fullgörandet av sina uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget. Vd:s skadeståndsansvar mot bolaget är sammankopplade med reglerna om bolagsstämmans beslut om ledningens ansvarsfrihet. Bolagsstämman ska årligen i samband med fastställandet av balansräkningen besluta om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och vd kan beviljas. Om ansvarsfrihet beviljas innebär det att bolaget godkänner vd:s förvaltning av bolaget och därmed avstår från att rikta skadeståndsanspråk mot vd. Om ansvarsfrihet inte beviljas innebär det att bolaget fortsättningsvis, inom vissa tidsramar, har möjlighet att rikta anspråk mot vd. Ibland kan vd eller styrelseledamöter ha ett ekonomiskt intresse som strider mot bolagets intresse. Som vd, och styrelseledamot, är det viktigt att känna till reglerna i aktiebolagslagen om jäv. Jävsreglerna finns för att minska risken att bolagets intressen i en sådan situation inte blir tillgodosedda. Jävsreglerna innebär att styrelseledamot eller vd inte får handlägga en fråga om avtal mellan honom och bolaget. Vd får inte heller handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan har ett väsentligt intresse, som kan strida mot bolagets. En verkställande direktör är enligt bestämmelsen även förhindrad att delta i handläggningen av ett beslut om avtal mellan bolaget och en juridisk person, som han ensam eller tillsammans med någon annan får företräda, t ex i egenskap av styrelseledamot, verkställande direktör eller särskild firmatecknare. 5

6 Arbetsmiljöansvar Som vd ska du sköta den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet. Ansvaret för arbetsmiljön ingår i den löpande förvaltningen. Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är god och säker så att medarbetarna inte utsätts för risk för olycksfall och ohälsa. Som vd är du arbetsgivarens ställföreträdare och därmed ansvarig för arbetsmiljön. Det finns ett personligt straffrättsligt ansvar kopplat till reglerna om arbetsmiljö. Detta innebär att en vd kan bli ansvarig för arbetsmiljöbrott. Arbetsmiljöbrott föreligger om en arbetstagare, till exempel vd, åsidosätter sina skyldigheter att utföra olika arbetsmiljöuppgifter enligt lagar och föreskrifter och detta leder till att en person skadas, drabbas av sjukdom, avlider eller utsätts för allvarlig fara för liv eller hälsa. En vd kan vanligtvis inte ta ansvar för att alla arbetsmiljöuppgifter fullföljs i verksamheten. Det är därför viktigt att delegering av arbetsmiljöuppgifter på olika chefsnivåer sker på ett korrekt sätt och under rätt förutsättningar. Som vd är du ytterst ansvarig för att det finns ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på företaget. Läs mer om arbetsmiljö på ledarna.se och i skriften Chefen & Arbetsmiljön. Insiderregler En vd i ett aktiebolag vars aktier kan handlas på en reglerad marknad i Sverige har en sådan insyn i bolagets verksamhet som innebär att regler om insiderinformation blir tillämpliga på vd:n. Enligt lag om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument ska vd skriftligen anmäla sitt innehav av aktier i bolaget och ändringar i innehavet till Finansinspektionen. Även vd:s närståendes aktieinnehav ska anmälas. Lagen innebär också att vd inför en ordinarie delårsrapport inte får handla med aktier i bolaget under 30 dagar innan rapporten offentliggörs, inklusive dagen för offentliggörandet. Till reglerna om insiderinformation finns kopplat ett straffrättsligt ansvar för den som bryter mot reglerna och missbrukar informationen på ett sätt som kan innebära till exempel insiderbrott, vårdslöst insiderförfarande och otillbörlig marknadspåverkan. 6

7 Verkställande direktörens plikter I och med att du ingår ett avtal om en anställning som verkställande direktör åtar du dig vissa grundläggande plikter i förhållande till arbetsgivaren. Dessa plikter är delvis lagfästa och delvis följer de av allmänna avtalsrättsliga principer för vd:s anställning, oavsett om de anges i anställningsavtalet eller inte. Den mest grundläggande skyldigheten är att utföra arbete som verkställande direktör. Utöver detta finns följande viktiga plikter: vårdplikten vd ska fullgöra sitt uppdrag med omsorg och vara fullständigt informerad inför beslut och rättshandlingar, lojalitetsplikten vd är skyldig att vara lojal mot bolaget och inte sätta sitt egna, närstående eller andras ekonomiska intressen före bolagets intresse, övervakningsplikten vd ska övervaka verksamheten och de anställda samt även vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring fullgörs enligt lag och att förvaltningen av bolagets medel sköts på ett betryggande sätt, tystnadsplikten vd ska inte för utomstående yppa vad som utgör känslig information om bolaget och dess verksamhet. 7

8 Personligt betalningsansvar Aktiebolagslagens huvudregel är att bolaget självt svarar för sina skulder och förpliktelser. Det finns undantag från denna regel som innebär att bolagets ledning kan bli personligt betalningsansvarig. De situationer då en vd, eller styrelseledamot, kan drabbas av personligt ansvar är huvudsakligen följande. Personligt ansvar kan förekomma även i andra speciella situationer. Skatter och avgifter om bolaget inte gör skatteavdrag, betalar in inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skattetillägg eller förseningsavgifter och tillhörande ränta i tid kan företrädarna för bolaget bli betalningsansvariga. Kapitalbrist styrelsen ska genast upprätta kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet eller när det vid kronofogdemyndighetens verkställighet har visat sig att bolaget saknar utmätningsbara tillgångar. Om styrelsen har underlåtit att upprätta kontrollbalansräkning, sammankalla bolagsstämman för prövning om bolaget ska gå i likvidation eller ansöka hos tingsrätten om att bolaget i vissa situationer ska likvideras, är styrelsens ledamöter ansvariga för de förpliktelser som därigenom uppkommer för bolaget. Den som med vetskap om styrelsens underlåtenhet, till exempel vd, vidtar åtgärder för bolaget i en sådan situation är också personligt betalningsansvarig för sådana förpliktelser. Olaglig värdeöverföring en olaglig värdeöverföring kan ske i form av olaglig vinstutdelning, olaglig minskning av aktiekapitalet eller reservfond för återbetalning till aktieägare, olaglig gåva till allmännyttigt ändamål eller annan förtäckt vinstutdelning. Om bolaget gör en olaglig värdeöverföring är mottagaren som huvudregel återbetalningsskyldig. Om brist uppstår vid återbetalningen kan de bli ansvariga, till exempel vd eller styrelseledamot, som medverkat till beslutet om utbetalning eller verkställandet av detta eller till upprättandet eller fastställandet av en oriktig balansräkning som ligger till grund för beslutet. Förbjudna lån ett aktiebolag får inte låna ut pengar till aktieägare, styrelseledamot och vd eller någon som är närstående till dessa personer eller till en juridisk person som någon av de nämnda personerna har bestämmande inflytande över. Vidare gäller ett förbud att bolaget inte får lämna lån eller ställa säkerhet för förvärv av bolagets aktier. Det finns vissa undantag från det så kallade låneförbudet. Brott mot låneförbudet straffas med böter eller fängelse. Den, till exempel en vd eller styrelseledamot, som beslutar om eller verkställer en utbetalning eller beordrar en anställd att göra utbetalningen kan straffas. Samma regler gäller om bolaget ställer säkerhet för lån till de personer som omfattas av låneförbudet. Sen årsredovisning om kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen inte har skickats till Bolagsverket inom 15 månader från räkenskapsårets utgång, är styrelseledamöterna och vd ansvariga för de förpliktelser som uppkommer för bolaget. 8

9 Miljöbrott vd kan enligt reglerna i miljöbalken bli straffrättsligt ansvarig för olika typer av miljöbrott. Som vd kan det på grund av reglerna om det personliga betalningsansvaret vara bra att ha en försäkring som ger ersättning om du skulle bli betalningsansvarig. En sådan ansvarsförsäkring brukar tecknas av bolaget och anses som en del i ersättningen till vd. Det är därför viktigt att du ser till att ditt anställningsavtal innehåller ett åtagande för bolaget att teckna en sådan försäkring till din förmån. 9

10 Checklista Vd-avtalets förhandling och innehåll När du förhandlar ditt vd-avtal bör du tänka på följande och även låta överenskommelser om detta omfattas av ditt skriftliga anställningsavtal som chef: q arbetsgivarens namn och organisationsnummer q dina personuppgifter q anställningsform q titel q tillträdesdag q arbetsplats (ort) q lön och bestämmelser om lönerevision q bonus och/eller andra rörliga lönedelar q incitamentsprogram q tidpunkt för löneutbetalning q antalet betalda semesterdagar q hur eventuell förskottssemester ska hanteras q tjänstgöringsgrad q arbetsinstruktion från styrelsen q mandat och befogenheter q eventuella uppdrag utanför bolaget q reseersättning och traktamenten q sjuklön q sjukvårdsförsäkring q arbetsskadeförsäkring q livförsäkring q pensionsförmåner q uppsägningstider q hävning av avtalet q tvistelösning q avgångsvederlag 10

11 q särskilda förmåner och arbetsredskap såsom fri bil, mobiltelefon, dator, sjukvård, städning i hemmet, försäkringar, bredbandsuppkoppling i hemmet, morgontidning q lön under föräldraledighet q flyttkostnader q kompetens- och karriärutveckling q eventuella styrelseuppdrag i bolaget och koncernbolag q eventuellt tillämpligt kollektivavtal q delegering av arbetsmiljöuppgifter q annat t ex rätt till tjänstledighet, möjlighet till att arbeta hemma q hänvisning till företagspolicys, instruktioner, rutiner, arbetsmiljöregler, ordningsföreskrifter och liknande. 11

12 Anställningsavtal Mellan nedan angivna arbetsgivare och arbetstagare har följande avtal träffats. ARBETSGIVARE (nedan Bolaget ) ARBETSTAGARE (nedan Vd ) Namn: Org nr: Adress: Namn: Personnr: Adress: 1. Anställningsform och arbetsuppgifter mm Vd anställs tillsvidare som verkställande direktör i Bolaget fr o m den... (datum). Vd tillträder anställningen den..(datum). (Alternativ: Vd:s tillträde är beroende av Vd:s uppsägningstid och/eller konkurrensförbud i en annan anställning. Uppsägningstiden och/eller konkurrensförbudet löper till och med..(datum). Vd tillträder därför anställningen så snart som möjligt, dock senast den.(datum)). Vd:s arbetsuppgifter är att sköta den löpande förvaltningen av Bolaget i enlighet med aktiebolagslagens regler och enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Vd:s arbete ska utföras i enlighet med styrelsens vid var tid gällande arbetsinstruktion till Vd, för nu aktuell arbetsinstruktion, se bilaga. Vd:s arbetsplats är...(ort och ev kontor/anläggning). Kommentar Anställningsform Vd kan anställas i tillsvidareanställning (fast anställning), tidsbegränsad anställning eller i ett så kallat chefsförordnande. En anställning tillsvidare innebär att anställningen löper på obestämd tid och kan avslutas genom att avtalet sägs upp med iakttagande av en avtalad uppsägningstid. En tidsbegränsad anställning löper under en på förhand bestämd tid. Anställningen upphör vid den bestämda tidpunkten utan föregående uppsägningstid, om parterna inte har avtalat om annat. Parterna kan endast säga upp avtalet i förtid om detta avtalats, eller om ena parten har begått ett grovt avtalsbrott. Chefsförordnanden används vanligtvis inom offentlig sektor. Chefsförordnande är en överenskommelse om att arbetstagaren under en begränsad tid ska arbeta som chef och ha andra arbetsuppgifter och anställningsvillkor än tidigare, dvs ett tillfälligt jobb som chef. Ett chefsförordnande är en tidsbegränsad anställning inom ramen för en vilande tillsvidareanställning. För mer information läs på ledarna.se eller i Ledarnas skrift Chefen och Förordnandet. 12

13 Villkoren i detta avtal är avsett för en tillsvidareanställning. Tillträdesdatum Det är viktigt att ange ett tillträdesdatum. Det är inte ovanligt att det löper lång tid mellan tidpunkten då parterna ingår ett anställningsavtal och då vd kan tillträda, bland annat eftersom den blivande vd:n vanligtvis har en uppsägningstid att iaktta eller en karantän från tidigare anställning. Om tidpunkten för tillträdet är beroende av en uppsägningstid bör det regleras i anställningsavtalet genom att en tidigaste och senaste tidpunkt för tillträdet anges. Arbetsuppgifter Vd:s arbetsuppgifter följer av aktiebolagslagens regler. Vd ska sköta den löpande förvaltningen av bolaget. Vad som ingår i den löpande förvaltningen beror främst på bolagets storlek och vilken typ av verksamhet som bolaget bedriver. Vd får inte vidta åtgärder som är osedvanliga eller av stor betydelse för verksamheten utan styrelsens godkännande. Vd ska leda driften av bolagets verksamhet och direkt eller indirekt ha tillsyn över bolagets befattningshavare. Vd ska också vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring sköts enligt lag och att förvaltningen av bolagets medel är betryggande. Om vd ska utföra andra uppgifter än de som följer av aktiebolagslagens regler bör dessa anges i anställningsavtalet, till exempel styrelseuppdrag i koncernbolag. Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen utarbeta en arbetsinstruktion till vd om arbetsfördelningen mellan styrelsen och vd och eventuella andra organ i bolaget. Arbetsinstruktionen ska vara skriftlig. I instruktionen kan styrelsen inskränka, eller utöka, vd:s befogenheter, det vill säga hans rätt att agera inom den löpande förvaltningen. I arbetsinstruktionen kan till exempel anges hur vd ska rapportera till styrelsen avseende ekonomisk information, vilket informations- och beslutsunderlag som vd ska producera inför styrelsens sammanträden. En del i arbetsinstruktionen är att ange vilka frågor som ska underställas styrelsen för avgörande, såsom köp och försäljning av fast egendom och värdepapper, ingående eller uppsägning av avtal som är av väsentlig betydelse för bolaget eller som överstiger ett visst belopp, ställande av garantier och säkerhet, upptagande av lån överstigande ett visst belopp, pantsättning av bolagets egendom, investeringar överstigande ett visst belopp och inledande av rättsprocesser överstigande ett visst belopp. Om bolaget är börsnoterat är det inte ovanligt att vd ska hantera informationsplikten och andra skyldigheter mot OMX Nordiska Börs eller annan auktoriserad marknadsplats. I detta sammanhang bör även ansvaret för eventuella arbetsmiljöuppgifter regleras. Detta kan lämpligen ske genom en hänvisning till en skriftlig delegation av arbetsmiljöuppgifter som bifogas till anställningsavtalet. Läs mer om delegering av arbetsmiljöuppgifter på ledarna.se. 13

14 Geografisk placering Vd arbetar vanligtvis på bolagets huvudkontor på den ort där bolaget har sitt säte. Om detta anges i avtalet är utgångspunkten att vd inte är skyldig att stadigvarande arbeta på en annan ort. Om bolaget är verksamt på flera orter eller om du är starkt knuten till en viss ort kan det vara lämpligt att arbetsplatsen skrivs in i avtalet. Skälet till detta är att det klargör på vilken plats (geografiskt) du är arbetsskyldig. Din arbetsplats är vidare utgångspunkten för bedömningen om du är berättigad till traktamente eller inte vid eventuella resor i arbetet. Om möjligt kan det i detta sammanhang vara bra att reglera vad som ska gälla om bolaget byter verksamhetsort. Om du förväntas arbeta även på annan ort bör omständigheterna kring detta klargöras och regleras i avtalet. Om du för närvarande inte är bosatt på orten där arbetet ska utföras bör bestämmelser om ersättning för kostnader som uppkommer på grund av att du flyttar till tjänstgöringsorten, såsom flyttkostnader och kostnader för att skaffa ny bostad, tas med i avtalet. Se förslag till bestämmelse under rubriken Tilläggsklausuler. Om du ska pendla till arbetsplatsen och ha en övernattningsbostad på tjänstgöringsorten bör även ersättningar för kostnader som uppkommer för dubbel bosättning regleras i avtalet. 2. Uppdrag utanför Bolaget Vd är skyldig att ägna hela sin arbetstid, omsorg och skicklighet åt skötseln av sina uppgifter enligt detta avtal och att vid alla tillfällen noga bevaka och tillvarata Bolagets intressen. Vd får inte inneha annan anställning, direkt eller indirekt bedriva eller planera eller deltaga i annan affärsverksamhet. Vd får inte heller åta sig uppdrag, bedriva annan verksamhet eller ha engagemang som kan inverka menligt på hans möjligheter att fullständigt och korrekt utföra sina uppgifter enligt detta avtal eller som kan medföra att förtroendet för Bolaget eller för Vd äventyras. Om Vd avser att åta sig uppdrag eller bisyssla ska han först inhämta styrelsens skriftliga medgivande. Kommentar Vd förväntas att arbeta den tid som behövs efter eget omdöme och vanligtvis anges därför inte någon arbetstid i anställningsavtalet. Istället brukar man ange att vd ska ägna all sin tid åt sina arbetsuppgifter och inte åta sig uppdrag och engagemang utanför bolaget. Vd är undantagen reglerna i arbetstidslagen. Detta innebär att det inte finns någon laglig begränsning i antal arbetstimmar per vecka. Det finns heller inte någon praxis som ger vd rätt till övertidsersättning, som det finns för de flesta andra arbetstagare. Vd kompenseras vanligtvis med en hög fast lön och en längre semester istället. Om övertidsersättning ska utgå till vd enligt överenskommelse med bolaget måste det anges i avtalet. 14

15 3. Lön Vd erhåller en fast månadslön om kronor. Utbetalning av denna lön ska ske månatligen i efterskott. Utöver den fasta månadslönen erhåller Vd en bonus enligt bifogat avtal. Lönerevision av Vd:s ersättningar ska ske årligen i.. månad med början år Till dess ny överenskommelse träffats gäller tidigare löneförmåner. Kommentar Vd får vanligtvis ersättning i form av grundlön, rörlig ersättning och övriga förmåner. Hur mycket en vd ska ha i månadslön är svårt att ge ett generellt svar på. Ersättningsnivån beror på förhållandena och dessa är unika för varje bolag. Som medlem i Ledarna har du tillgång till Ledarnas lönestatistik där du kan få information om lönenivåer. I detta sammanhang kan du även ha hjälp av Ledarnas skrift Chefen och Chefens lön. När du förhandlar din lön bör du tänka på att den inte bara är ersättning för ditt arbete, utan även påverkar ersättning vid till exempel sjukdom, pension, arbetsskada, föräldraledighet och vård av sjukt barn. Läs mer nedan i kommentaren till bestämmelsen om sjuk- och pensionsförmåner. Du kan även överväga möjligheten att komplettera eller byta delar av din lön till andra ersättningsformer för att i olika faser av livet kunna förena ditt arbete med ditt privatliv. Det kan handla om ytterligare semesterdagar, mer flexibla arbetstider, tjänstebil, tjänster i hemmet såsom städning och barnvakt, möjlighet att vara tjänstledig ett antal veckor under ett år, förkortad arbetstid, bredbandsuppkoppling och liknande. Ersättning till vd bör och ska enligt årsredovisningslagen framgå i bolagets årsredovisning. Detta betyder att din lön kommer att vara offentligt tillgänglig. Fast, rörlig lön och förmåner Bonus, tantiem och liknande är rörliga lönedelar vars storlek är beroende av vd:s arbetsinsats och bolagets utveckling och resultat. Du bör tänka på hur du fördelar din lön mellan fast och rörlig del samt olika förmåner. Om du erbjuds en rörlig lönedel bör du fundera på hur stor del den fasta respektive den rörliga delen bör vara. Typiskt sett innebär rörliga lönedelar minskad trygghet i inkomsthänseende. Den fasta lönen bör alltid stå i proportion till ansvarsområdet och kraven på befattningen. Erfarenhet, utbildning, sociala färdigheter, din prestation och marknadskrafter bör rimligen återspeglas på lönens storlek. Om övertidsersättning inte utgår bör även detta beaktas vid fastställandet av den fasta lönen. Vidare bör du fundera över att ett avtal med en stor andel förmåner ökar osäkerheten, eftersom en arbetsgivare som huvudregel ensidigt kan besluta om förmåner. Tänk även på 15

16 om och hur rörliga lönedelar kan påverkas av längre tids frånvaro såsom till exempel föräldraledighet. Överväg noga vilka möjligheter du har att påverka resultatet och om målen som du eller arbetsgivaren ska uppnå för att ge utdelning är realistiska. Gör skriftliga avtal om rörliga lönedelar och var tydlig med vilka parametrar som påverkar den rörliga lönedelen. Definiera begrepp och beskriv hur den rörliga lönedelen ska beräknas, t ex vilket resultat i resultaträkningen som avses. Kom överens om vad som ska gälla för rätten till provision, bonus och liknande för det fall du eller arbetsgivaren säger upp din anställning. Tänk då på att avtala om vad som gäller om du slutar din anställning mellan den tidpunkt då den bonusgrundande perioden avslutats och utbetalningstillfället. Värdepapper Det förekommer att anställda erbjuds att förvärva olika typer av värdepapper i arbetsgivarens verksamhet, t ex aktier, optioner, konvertibla skuldebrev och liknande. Värdet av sådana värdepapper bör helt frikopplas från fastställandet av den fasta lönens nivå. Möjligheten att få eller förmånligt köpa värdepapper är i normalfallet en penningplacering och ett incitament att bidra till verksamhetens utveckling och inte direkt en ersättning för utfört arbete. Granska noga villkoren för vad som gäller för det fall du eller arbetsgivaren säger upp anställningen. Lönerevision Frågan om lönerevision bör alltid regleras i anställningsavtalet och revisionen bör ske en gång per år. Ingenting hindrar dock att lönerevision sker oftare än så. 4. Semester Vd erhåller... betalda semesterdagar per semesterår. Vd har rätt till full betald förskottssemester under de två första anställningsåren. Förläggningen av semestern bestäms i samråd med styrelsen. Förskottsutbetald semesterlön ska inte avräknas mot intjänad semesterersättning vid anställningens upphörande. I övrigt gäller semesterlagens regler. Alternativt tillägg: Förskottsutbetald semesterlön ska vid uppsägning från Vd:s sida avräknas mot intjänad semesterersättning. Har anställningen varat i fem år eller mer ska sådan förskottssemester efterskänkas. Kommentar Semesterlagens regler gäller för alla arbetstagare, även för vd. Enligt semesterlagen har du som huvudregel rätt till 25 betalda semesterdagar per år. Det är vanligt att arbetstagare som inte har rätt till övertidsersättning kompenseras med fler semesterdagar. En vanlig lösning är att arbetstagaren får ytterligare fem semesterdagar och eventuellt fler för en vd. Enligt semesterlagen utgör semesterlönen för de lagstadgade 25 dagarna 12 % av arbetstagarens lön under intjänandeåret (för semesterdagar som överstiger 25 gäller en 16

17 något högre procentsats). Arbetstagarens hela inkomst under intjänandeåret ska utgöra lön och underlag för semesterlöneberäkningen. Om det är möjligt kan du förhandla dig till en högre semesterlön än den som gäller enligt semesterlagen. Det är vanligt att arbetsgivaren erbjuder förskottssemester, dvs möjlighet att erhålla betald semesterledighet trots att arbetstagaren inte varit anställd och tjänat in betald ledighet vid den tidpunkt då semestern tas ut. Anställningsavtalet innehåller därför en reglering som innebär att du har rätt till betald semester under de två första anställningsåren. Enligt semesterlagen ska den semesterlön som utbetalats i förskott återbetalas till arbetsgivaren, om den anställde själv lämnar sin anställning inom fem år eller sägs upp p g a personliga skäl. Sådan återbetalning sker genom att den förskottsutbetalda semesterlönen avräknas mot den semesterersättning som du eventuellt har rätt till i samband med anställningens avslutande. Eftersom arbetsgivaren inte behöver ange något skäl till varför en vd sägs upp från sin anställning är det inte lämpligt att låta semesterlagens regler om avräkning av förskottssemester gälla för en vd. Avtalet har därför försetts med en bestämmelse om att avräkning inte ska ske. Detta är förmånligare för dig. Om arbetsgivaren inte accepterar att avräkning inte ska ske, har avtalsförslaget en alternativ text som innebär att avräkning ska ske vid uppsägning från vd:s sida, men inte då bolaget säger upp anställningen. Läs mer om regler kring semester och om råd till dig som chef inför semesterplaneringen i Ledarnas skrift Chefen och Semestern. 17

18 5. Tjänstebil Alternativ: Vd har rätt att erhålla en tjänstebil i enlighet med Bolagets policy, se bilaga. Alternativ: Vd har rätt att erhålla en tjänstebil för ett inköpspris motsvarande maximalt kronor, inklusive moms, att användas i tjänsten och privat. Bilen får även användas av annan familjemedlem och för utlandsresor. Bolaget ska betala samtliga kostnader för bilen, inklusive drivmedel, reparationer, försäkringar etc. Vd har rätt att byta bil välj alternativ1: var :e år, eller alternativ 2: när bilen har körts mil. Kommentar En tjänstebil är en vanligt förekommande förmån till en vd. Vilka förmåner som vd ska ha rätt till är en fråga om förhandling mellan vd och bolaget. I anställningsavtalet finns olika alternativ avseende rätten till tjänstebil. I ett alternativ hänvisas till bolagets policy i det fall sådan finns och den ska gälla även för vd. De flesta arbetsgivare som erbjuder tjänstebil har fastställda villkor för hur mycket bilen får kosta att köpa, hur bilen får användas, kostnader för försäkring, besiktning, underhåll, reparationer, bensin etc. Gå igenom policyn för att se om den är rimlig och om du kan acceptera den eller om du vill försöka förhandla till dig bättre eller andra villkor. Det kan också vara lämpligt att kontrollera skattekonsekvenserna för förmånen med Skatteverket. I den mån bolaget inte har någon skriftlig policy eller den inte ska tillämpas på vd ska anställningsavtalet innehålla villkor för nyttjandet av bilen och ett förslag till skrivning finns angivet som alternativ. 6. Mobiltelefon, dator mm Bolaget tillhandahåller Vd och bekostar de arbetsredskap som är väsentliga för arbetets utförande såsom mobiltelefon, dator (alternativ: morgontidning, fri telefon i hemmet, bredbandsuppkoppling). Kommentar Det finns ett stort antal förmåner och arbetsredskap att förhandla om utöver lön, bonus och pension. Det varierar mellan olika arbetsgivare vad som brukar erbjudas och vad som är förhandlingsbart. Du måste själv överväga vilka förmåner du är intresserad av och vilka som passar din livssituation och ekonomi. Förmåner ska beskattas och det kan finnas anledning att överväga fördelningen mellan förmåner och den fasta lönen. Förmåner och arbetsredskap har arbetsgivaren vanligtvis möjlighet att ensidigt ändra. Den fasta lönen kan arbetsgivaren inte ändra utan vd:s samtycke. Du bör därför fundera på vilka förmåner du vill ha eller om du istället vill ha en högre fast lön och förhandla med bolaget därefter. 18

19 7. Kostnadsersättning mm Vid tjänsteresor samt för representation i tjänsten utgår ersättning enligt Bolagets vid varje tillfälle gällande policy för resor och representation, se bilaga, dock alltid lägst med belopp som motsvarar Skatteverkets rekommendationer. Kommentar Ersättning för tjänsteresor sker oftast i enlighet med Skatteverkets rekommendationer och enligt bolagets policy. Du bör komma ihåg att ersättningar för exempelvis resor och måltider kan förmånsbeskattas om beloppen överstiger de schablonbelopp som Skatteverket fastställt. Kontrollera aktuella regler om förmånsbeskattning med Skatteverket. Du bör undersöka om det finns gränser för representation, till exempel avseende belopp, i bolagets policy. Om det inte finns bör du diskutera detta med arbetsgivaren och eventuellt ange sådana begränsningar i anställningsavtalet. 8. Sjuk- och pensionsförmåner mm Alternativ: Vd har rätt till pensions- och sjukförmåner enligt gällande tjänstepensionsavtal ITP1 tecknat av PTK och Svenskt Näringsliv och för arbetsskadeförmåner enligt TFA samt ersättning vid dödsfall enligt TGL. Bolaget ska anmäla Vd till ITP1, TGL och TFA. Alternativ: Vd har rätt till pensions- och sjukförmåner enligt gällande tjänstepensionsavtal ITP 2 tecknat av PTK och Svenskt Näringsliv och för arbetsskadeförmåner enligt TFA samt ersättning vid dödsfall enligt TGL. Bolaget ska anmäla Vd till ITP2, TGL och TFA. Alternativ: Vd har rätt till pensions-, sjuk- och efterlevandeförmåner till motsvarande värde som tjänstepensionsavtalet ITP1 tecknat mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Vd har även rätt till arbetsskadeförmåner enligt TFA samt ersättning vid dödsfall enligt TGL. Dessutom har Vd rätt till föräldralön enligt bilaga. Bolaget ska anmäla VD till ITP1 liknande förmån enligt ovanstående, TGL och TFA. Alternativ: Vd har rätt till pensions-, sjuk-, arbetsskade- och föräldralöneförmåner samt försäkring vid dödsfall i enlighet med vad som anges i bilaga. Alternativ: Bolaget ska göra pensionsavsättningar med ett belopp som motsvarar.% av Vd:s fasta månadslön. I övrigt gäller beträffande pensions-, sjuk-, arbetsskade- och föräldralöneförmåner samt livförsäkring vad som anges i bilaga. Alternativ: Bolaget ska svara för Vd:s pensionsförmåner från och med.. års ålder. Pensionsförmånen ska uppgå till % av Vd:s fasta lön vid tiden för anställningens upphörande. I övrigt gäller beträffande pensions-, sjuk-, arbetsskade- och föräldralöneförmåner samt ersättning vid dödsfall vad som anges i bilaga. 19

20 Kommentar Försäkringar av olika slag är en väsentlig del av vd:s ersättning och förmånspaket. De viktigaste försäkringar som du bör tänka på att reglera i ditt anställningsavtal gäller följande: pension, sjukersättning vid sjukdom, sjukvård, livförsäkring, ansvarsförsäkring och föräldraförsäkring. Pension Den pensionsgrundande inkomsten som ligger till grund för den statliga lagstadgade ålderspensionen utgörs i princip av den totala skattepliktiga inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp per år ( kr för år 2014). Skattepliktiga förmåner ingår i den pensionsgrundande inkomsten, till skillnad från vid sjukpenninggrundande inkomst. De arbetstagare som omfattas av ett kollektivavtal har rätt till viss ersättning från de kollektivavtalade försäkringarna vid sjukdom och pension som kompletterar ersättningen från staten. Inom den privata sektorn heter det kollektivavtalade tjänstepensionsavtalet ITP. ITP-planen reglerar pension, sjukförsäkring,premiebefrielseförsäkring och efterlevandeskydd. Utöver det finns Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). samt trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som kollektivavtalade försäkringar. Inom ramen för den kollektivavtalsreglerade ITP-avtalet finns två olika tjänstepensionsplaner där ITP är en helt premiebestämd pension där 4,5 procent av pensionsmedförande månadslön avsätts för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp ( kronor per månad för år 2014) och 30 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. ITP2 är till största delen en förmånsbaserad pension med en premiebestämd del (ITP-k) på 2 procent av pensionsmedförande lön. På ITP2 finne ett tak på pensionsmedförande lön på 30 inkomstbasbelopp (ca 1,7 mkr för år 2014) vilket inte finns i ITP1. I ITP-planen finns även premiebefrielseförsäkring som säkerställer att premier för ålderspension betalas in som tidigare även under hela sjukdomstiden. Som vd omfattas du inte av något kollektivavtal, och därför inte heller av ITP-planen, eftersom personer i företagsledande ställning är undantagna kollektivavtalets tillämpningsområde. Det är därför väldigt viktigt att du som vd ser till att du har ett skydd som kan ge dig en kompletterande ersättning vid sjukdom, dödsfall, arbetsskada och pension. Sådant skydd får du genom att du avtalar sådana förmåner i ditt anställningsavtal. Du kan avtala om att du ska omfattas av ITP-planen och att arbetsgivaren ska anmäla dig till denna om företaget har tecknat kollektivavtal där ITP-planen ingår för sina anställda tjänstemän. Du får då ta del av de låga avgifter som parterna förhandlat fram för de valbara försäkringsbolagen. Avgiften har stor betydelse för långsiktigt sparande. Andra alternativ finns givetvis. Eftersom pensionsförmåner är ett löfte om framtida löneutbetalningar finns det många faktorer att beakta i så fall såsom till exempel, vem som står för den ekonomiska risken, om pensionsförmånen ska vara premiebestämd eller förmånsbestämd, för vilken tid pensionsförmånen gäller, på vilken inkomst pensionen grundas. Det är ett relativt komplicerat område och det finns möjligheter att anpassa förmånen efter individbehov. Under alla omständigheter rekommenderar vi dig att försäkra dig om att få pensionsförmåner och försäkringsskydd som åtminstone motsvarar tjänstepensionsavtalet ITP 1. På får du bra och tydlig information om 20

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Chefen & Chefens förmåner

Chefen & Chefens förmåner Chefen & Chefens förmåner INNEHÅLL Din totala ersättning 4 Att tänka på 6 Dina mål 8 Din rörliga ersättning 11 Dina förmåner 15 Försäkringar 23 Du som är vd 25 Källor och lästips 27 Ledarna mars 2011 2

Läs mer

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag

Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag Innehåll 1 Inledning och bakgrund 3 2 Aktiebolagets organisation 3 3 Årsstämma och val av styrelse 4 4 Styrelsens arbetssätt 6 5 Styrelsens förhållande till den verkställande

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation?

INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? INSOLVENS Vad gör du i en konkurssituation? Hamilton Advokatbyrå ger vägledning om hur du hanterar obestånd och rekonstruktioner. ,, Sinne för affärer är A och O för lyckad konkursförvaltning. Hamilton

Läs mer

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag

Styrelseansvar. Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Styrelseansvar Kompendium för styrelseledamöter i aktiebolag Detta kompendium avser att kort behandla huvudprinciperna för styrelsens uppgifter samt för styrelseledamöternas ansvar och skyldigheter vid

Läs mer

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST Gällande perioden 2014-05-01 till 2015-04-30 Version 3.3.1 Sida 2 av 47 Innehåll: * efter rubriken innebär att innehållet i punkten är gemensamt för de tre samfunden

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016. Arbetsgivaralliansen BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2014-2016 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014

BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG 2012-2014 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg Vårdförbundet Kommunal Vision Sveriges läkarförbund Akademikerförbunden Innehåll Sida 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et

Sa mha ll. Tjänstemannaavtal 2013 2016. Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016. Almega Sa mha llförb und et Tjänstemannaavtal 2013 2016 Sa mha ll Giltighetstid: 1 april 2013-31 mars 2016 Almega Sa mha llförb und et Unionen Led a rna Aka d emikerförb und en Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Att välja företagsform

Att välja företagsform 5. ADMINISTRATION Introduktion Starta och driva företag 3 Registrera företaget 5 Ansökan om F-skatt 6 Försäkringar 8 När företaget är igång 10 Fördjupning Val av företagsform 12 Olika företagsformer 13

Läs mer

Almega STD Svensk Teknik och Design

Almega STD Svensk Teknik och Design Almega STD Svensk Teknik och Design Avtal om anställningsvillkor för företag inom STD Svensk Teknik och Design mellan Almega STD Svensk Teknik och Design och Sif/Civilingenjörsförbundet (CF)/Sveriges Arkitekter

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 Innehåll Förteckning över särskilda överenskommelser som inte tagits med i detta avtalstryck 4 Avtal om allmänna anställningsvillkor

Läs mer

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01

VÅRDFÖRBUNDET. Konkurs & Obestånd. Stöddokument vid konkurser & obestånd. Momej 2012-12-01 VÅRDFÖRBUNDET Konkurs & Obestånd Stöddokument vid konkurser & obestånd Momej 2012-12-01 1 Innehåll Allmänt om konkurs och statlig lönegaranti... 3 Konkursförvaltare utses... 3 Rekonstruktion... 3 Statlig

Läs mer

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen

ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31. Tjänstemannaavtalen 4813 ALMEGA TJÄNSTEFÖRBUNDEN UTVECKLING & TJÄNSTER 2013-04-01 2016-03-31 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Övriga avtal mellan parterna 3 Allmänna anställningsvillkor 5 1 Avtalets omfattning 5

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1

Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna. 1 april 2013-31 mars 2016. kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013-31 mars 2016 kollektivavtal tjänstemän 2013-SI-fram.indd 1 2013-05-07 12:53:38 Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna 1 april 2013

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid

Utstationering. regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Utstationering Regler för utlandsanställda som arbetar i Sverige en begränsad tid Arbetsmiljöverket 2010 Text: Susanna

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer