ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]"

Transkript

1 ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

2 Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M ARBETSPLATS ARBETSTID BISYSSLOR M.M LÖN M.M PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR SJUKLÖN SEMESTER SEKRETESS PERSONUPPGIFTER OCH DATASÄKERHET KVITTNINGSMEDGIVANDE ANSTÄLLNINGENS UPPHÖRANDE OCH BOLAGETS EGENDOM KONKURRENSFÖRBUD M.M VITE FULLSTÄNDIG REGLERING... 5

3 Anställningsavtal 1 (5) Anställningsavtal 1. [ARBETSGIVAREN], org. nr. [ ], [POSTADRESS], nedan kallat Bolaget och 2. [NAMN], pers. nr [ ], [ADRESS], [POSTADRESS] har denna dag träffat följande 1 Befattning 2 Anställningsform och tillträde 3 Befattningsbeskrivning m.m. 4 Arbetsplats 5 Arbetstid [NAMN] anställs som Chief Operating Officer, i det följande kallad COO i Bolaget. Anställningen [tillträds] ELLER [tillträddes] den [DATUM]. Alla tidigare avtal, muntliga eller skriftliga, avseende COO:s anställning i Bolaget ersätts härmed av detta Anställningsavtal. Anställningen gäller tillsvidare. COO ska ansvara för Bolagets löpande verksamhet i enlighet med VD:s instruktioner. Parterna är överens om att COO leder, fördelar och kontrollerar arbetet i Bolaget på sådant sätt att COO innehar en företagsledande befattning varmed lagen (1980:82) om anställningsskydd inte är tillämplig på detta anställningsförhållande. COO omfattas inte heller av Bolagets kollektivavtal med Svenska Byggnadsarbetareförbundet. COO åtar sig i övrigt att på alla sätt iaktta Bolagets intressen och att vidta de åtgärder och uppfylla de åligganden och arbetsuppgifter som från tid till annan beslutas av Bolagets ledning och som framgår av Bolagets policy. COO ska utföra sina arbetsuppgifter på Bolagets kontor i [ORT] eller på annan plats i Sverige där Bolaget bedriver eller i framtiden kan komma att bedriva verksamhet. COO är medveten om att COO:s arbetsuppgifter kan medföra resor såväl inom som utom Sverige. COO äger fritt disponera sin arbetstid som ska uppgå till minst 40 timmar per vecka (heltid).

4 Anställningsavtal 2 (5) 6 Bisysslor m.m. COO är skyldig att ägna hela sin arbetstid och arbetskraft åt sina arbetsuppgifter enligt detta avtal. Det förutsätts således att han/hon ej, utan att dessförinnan ha inhämtat VD:s skriftliga godkännande, i egen regi eller via ombud, direkt eller indirekt, i. driver affärsverksamhet eller ii. åtar sig uppdrag eller utövar verksamhet som menligt kan påverka de åligganden som följer med anställningen i Bolaget. 7 Lön m.m. 8 Pension och försäkringar 9 Sjuklön 10 Semester 11 Sekretess COO uppbär en fast månadslön (grundlön) om [BELOPP] kronor per månad. Lönen utbetalas innevarande månad vid Bolagets ordinarie löneutbetalningstillfällen. Särskild kompensation för res- och övertid utgår inte då sådan kompensation har beaktats vid bestämmande av lön och övriga förmåner. [TEXT] Ersättning utgår enligt lagen om sjuklön (1991:1047). Semester utgår med 30 dagar per år och i övrigt i enlighet med semesterlagen (1977:480) och Bolagets bestämmelser. COO förbinder sig att utan begränsning i tiden, det vill säga även för tiden efter anställningens upphörande, inte för tredje man avslöja eller för egen räkning direkt eller indirekt utnyttja företagshemligheter eller annan konfidentiell information hänförlig till Bolaget eller dess dotterbolag. Med konfidentiell information förstås varje upplysning hänförlig till Bolaget, dess verksamhet eller kunder/leverantörer eller hänförlig till ev. dotterbolag, dessa bolags verksamhet och kunder/leverantörer, oavsett om upplysningen har dokumenterats på något särskilt sätt eller inte. Som konfidentiell information räknas således bl.a.: i. kundregister och annan information om kunder ii. iii. information om leverantörer marknadsplaner, kostnadsanalyser och intäktsanalyser. Uppräkningen ovan är inte uttömmande utan endast exemplifierade. Konfidentiell information kan även vara uppgifter inhämtade från Bolagets kunder.

5 Anställningsavtal 3 (5) 12 Personuppgifter och datasäkerhet 13 Kvittningsmedgivande Bolaget behandlar sådana personuppgifter avseende COO som är relevanta i anställningsförhållandet. Uppgifterna behandlas bland annat för administration av löner och andra ersättningar och förmåner, försäkringar, registrering av frånvaro, hälso- och sjukvård (när relevant för anställningen), utvecklingssamtal, presentation av COO:s identitet och arbetsrelaterade uppgifter på Internet och i enlighet med Bolagets författningsenliga uppgiftsskyldigheter. COO har informerats om Bolagets behandling av personuppgifter och lämnar sitt samtycke till att Bolaget behandlar uppgifter om COO. COO förbinder sig att följa Bolagets regler avseende utnyttjande av Bolagets datorer, e-postsystem, Internettjänster och övriga mjukvaruprogram. COO är medveten om att Bolaget har fullständig tillgång till allt material, all e- postkorrespondens och översikt över Internetanvändande som lagras i eller sker över Bolagets datasystem. Bolaget kan komma att kontrollera COO:s e-post och datorer (i) av säkerhetsskäl för att upprätthålla IT-säkerheten, (ii) för att upprätthålla kundkontakt och liknande under COO:s frånvaro, samt (iii) vid misstanke om illojalt eller brottsligt agerande. COO medger Bolaget rätt att kvitta klar och förfallen fordran på COO mot COO:s fordran avseende lön eller annan ersättning på Bolaget. 14 Anställningens upphörande och Bolagets egendom 15 Konkurrensförbud m.m. Anställningen upphör utan föregående uppsägning eller varsel vid utgången av den månad då COO fyller 65 år. Anställningen kan sägas upp av endera part med iakttagande av en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader. Uppsägningen ska vara skriftlig. Bolaget äger rätt att häva detta Anställningsavtal med omedelbar verkan om COO grovt bryter mot Anställningsavtalet eller i övrigt mot sina åligganden i förhållande till Bolaget. Vid anställningens upphörande oavsett anledningen härtill eller tidigare på uppmaning av Bolaget ska COO till Bolaget återlämna rapporter, handlingar, dokument och annan egendom inklusive kopior härav, som har anförtrotts COO eller kommit i COO:s besittning i samband med dennes anställning. Sådant material utgör Bolagets egendom och får användas av COO endast under anställningen och i Bolagets intresse. Under uppsägningstiden har COO rätt till oförändrade anställningsförmåner. Parterna är överens om att COO genom sin ställning i Bolaget kommer att ta del av företags-specifikt kunnande, vars användning i konkurrerande verksamhet skulle med föra påtagligt men för Bolaget. Parterna är också överens om att det är en förut sättning för att Bolaget i förtroende ska kunna överlämna sådana uppgifter

6 Anställningsavtal 4 (5) till COO att Bolaget kan försäkra sig om att COO inte använder de kunskaper och de kontakter som erhållits genom anställningen till att bygga upp konkurrerande verksamhet. Det åligger därför COO att under anställningen och under 12 månader efter dess upphörande vare sig själv eller i egenskap av ägare, delägare, styrelseledamot, rådgivare eller anställd av annan arbetsgivare, vare sig direkt eller indirekt stödja eller bedriva med Bolaget, eller med dess närstående bolag, konkurrerande verksamhet. Parterna är också överens om att COO inte får, vare sig personligen eller genom någon annan, direkt eller indirekt, under den period som avses i punkt 15.1 ovan värva eller försöka värva Bolagets befintliga kunder eller identifierade och bearbetade kunder, eller på annat sätt frånhända eller försöka frånhända Bolaget kunder, uppdrag, kontrakt eller samarbetspartners. Efter förfrågan från COO kan dock Bolaget genom skriftlig bekräftelse i enskilda fall befria COO från detta åtagande. Parterna är vidare överens om att COO inte, vare sig personligen eller genom någon annan, under den period som avses i punkt 15 äger anställa eller försöka anställa någon anställd hos Bolaget eller dess närstående bolag eller utnyttja deras tjänster på annat sätt än genom Bolaget. Efter förfrågan från COO kan Bolaget genom skriftlig bekräftelse i enskilda fall befria COO från detta åtagande. Bolaget ska - förutom i de fall som nämns nedan som ersättning för den olägenhet som gällande konkurrensförbud i punkten 15 ovan innebär för COO till COO per månad utbetala skillnaden mellan COO:s fasta månadslön hos Bolaget vid anställningens upp-hörande och den eventuella lägre inkomst, som COO därefter intjänar i ny förvärvsverk-samhet. Ersättningen ska dock aldrig överstiga 60 % av COO:s månadslön från Bolaget vid anställningens upphörande och den ska endast utgå under den period då kon kurrensförbudet gäller. En förutsättning för ersättning enligt denna punkt är att COO fortlöpande håller Bolaget underrättat om sina aktiviteter i sökande efter ny anställning och om storleken av sina inkomster från ny förvärvsverksamhet. Någon ersättningsskyldighet för Bolaget föreligger inte förrän COO skriftligen begärt sådan ersättning. Ersättning enligt denna punkt ska inte utgå om anställningen upphör p.g.a. COO:s pensionering eller vid hävning från Bolagets sida på grund av COO:s avtalsbrott. Efter endera partens uppsägning av anställningen och så länge konkurrensbegräns ningen är gällande kan Bolaget genom meddelande till COO befria COO från skyldigheten att iaktta konkurrensförbudet, varvid Bolagets ersättningsskyldighet enligt punkten 15 ovan omedelbart upphör att gälla. 16 Vite Bryter COO mot endera av bestämmelserna i punkt 11 (sekretess) eller punkt 15 (konkurrens m.m.) ska COO vid anfordran till Bolaget utge ett vite motsvarande sex (6) fasta månadslöner (beräknat utifrån den genomsnittliga månadslön som COO uppburit under den senaste sexmånadersperioden före överträdel sen) för varje överträdelse. Kan Bolaget styrka att skadan överstiger vitesbeloppet, ska COO ersätta hela skadan. Utgivande av vite och eventuellt skadestånd inverkar ej på Bolagets rätt att göra gällande andra påföljder med anledning av överträdelsen.

7 Anställningsavtal 5 (5) 17 Fullständig reglering Svensk lag skall tillämpas beträffande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av detta anställningsavtal. Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Ändringar och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftliga och under-tecknade av parterna. Detta anställningsavtal har upprättats i två originalexemplar varav parterna tagit var sitt. Ort: Datum: Ort: Datum: [BOLAGET] [NAMN] [NAMN] [TITEL]

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum]

AKTIEÄGARAVTAL. avseende aktierna i. [Bolaget] [Datum] AKTIEÄGARAVTAL avseende aktierna i [Bolaget] [Datum] Aktieägaravtal 1 (6) Aktieägaravtal 1 Bakgrund 1. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr [ ], [adress], [postadress]; 2. [namn på aktieägare], pers.nr./reg.nr

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

Avtalskod 83. Arbetsgivarföreningen SRAO. Överenskommelse om konkurrensklausuler

Avtalskod 83. Arbetsgivarföreningen SRAO. Överenskommelse om konkurrensklausuler Avtalskod 83 Arbetsgivarföreningen SRAO Överenskommelse om konkurrensklausuler Överenskommelse angående begränsning av användningsområdet för och innehållet i s k konkurrensklausuler i tjänsteavtal mellan

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1024 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Användning sker därefter genom inloggning via den

Användning sker därefter genom inloggning via den Peter Afzelius 2014-01-22 6 30209 1 of 5 Point and click avtal CABAS Bakgrund Consulting AB Lennermark & Andersson, 556131 2223, ( CAB ) har utvecklat ett databaserat kalkylsystem för kalkylering av skadereparationer

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser.

I dessa villkor används följande termer i nedan angivna betydelser. Användarvillkor & Fullmakt för digitalpost (Dgtlpost AB) 1. Vår tjänst Tack för att ni använder vår webbtjänst. Dgtlpost AB tillhandahåller digitalpost webbtjänsten för att samla all post (papper, email,

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09

P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 P MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2010:12 DOM 2008: 2010-05-04 Dnr C 19/09 SÖKANDE Svenska Fotografers Förbund, Årstaängsvägen 5 B, 7 tr, 117 43 Stockholm Ombud: advokaten J. B., Advokatfirma L. DLA Nordic KB,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer