Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar"

Transkript

1 Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett förtjänstfullt sätt varit behjälplig som konsult. För övrigt hänvisar vi till Branschavtal och löneavtal för Trossamfund och ekumeniska organisationer. 1

2 1. Ersättning vid mötesbesök Observera att det finns ett kollektivavtal som reglerar lönen och andra anställningsvillkor. Anvisningarna nedan berör sådant som inte täcks av kollektivavtalet. För arvodering i samband med mötesbesök finns det inte några riktlinjer i kollektivavtalet. Beräkningarna nedan ansluter till de lönenivåer som anges i kollektivavtalet. Utöver arvodesbeloppen nedan bör församlingen betala traktamentsersättning för restid (fram- och återresa från bostaden) enligt gällande bestämmelser (se dessa avsnitt). Dessutom bör ersättning utgå för resor. Reseersättning betalas ut för billigaste färdsätt om inte särskilda förhållanden föreligger. För pastorer/sångare på tillfälliga besök i församlingar har Skatteverket ibland betraktat resorna fram och åter som resor till och från arbetet, då det ansetts att merparten av arbetsinsatsen gjorts i den besökande församlingen och inte som förberedelse på hemorten. Detta har bland annat inneburit att reseersättningen betraktats som lön och därmed även som underlag för arbetsgivaravgifter, som den besökande församlingen då påförts. Mottagaren av ersättningen har i dessa fall medgetts avdrag som för resor till och från arbetet. För sådana resor medges dock för 2011 endast avdrag för den del av avdraget som överstiger kr. Det är alltid viktigt att överenskommelse om arvode, övriga ersättningar och omfattningen av engagemanget för den besökande träffas i förväg, gärna i form av en skriftlig bekräftelse på det man kommit överens om. På det sättet kan obehagliga överraskningar undvikas. Ett exempel på en sådan bekräftelse finns nedan. Ersättning till den besökande bör betalas ut så snart som möjligt efter besöket. 2

3 Ersättning för mötesbesök från och med KATEGORI 1 A: Personer med fast anställning i annan församling eller i gemensamma organ eller på annat sätt fast anställda som genomför besöket. Per dag Sön/hlgdag Lör/Sön Fre/Sön (ett möte) (två möten) KATEGORI 1 B: Personer enligt KATEGORI 1 A i de fall ersättning för besöket betalas direkt till den församling där vederbörande är anställd (= köp av tjänst från annan församling). (Observera att detta alternativ kan innebära att Skatteverket ser ersättningen som sådan försäljning av tjänst där skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. I sådant fall tillkommer således mervärdesskatt, som den församling som får ersättningen sedan ska redovisa till Skatteverket. Det bör därför övervägas att i stället använda kategori 1 A ovan.) Ersättning utgår enligt KATEGORI 1 A med tillägg för gällande sociala avgifter. För år 2011 gäller följande: För personer som är födda betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift som är 10,21 %. För personer som är födda är arbetsgivaravgiften 31,42 %. För personer som är födda 1985 och senare (personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år) är arbetsgivaravgiften 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av summan av övriga avgifter. För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter. Arvodet och de sociala avgifterna betalas direkt till den församling där den besökande är anställd och som även har arbetsgivaransvaret för denne. Vid beräkningen av kostnaderna bör också beaktas det försäkringsskydd den besökande pastorn har i den församling som har arbetsgivaransvaret för denne (ca 8,0 %). 3

4 KATEGORI 2 A: Personer utan fast anställning t ex reseevangelister, sångare m fl. Per dag Sön/hlgdag Lör/Sön Fre/Sön (ett möte) (två möten) KATEGORI 2 B: Personer med församlingsanställning t ex reseevangelister som är anställda av någon församling utan att arbeta i församlingen. (Observera att detta alternativ kan innebära att Skatteverket ser ersättningen som sådan försäljning av tjänst där skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. I sådant fall tillkommer således mervärdesskatt, som den församling som får ersättningen sedan ska redovisa till Skatteverket. Det bör därför övervägas att i stället använda kategori 2 A ovan.) Ersättning utgår enligt KATEGORI 2 A med tillägg av gällande sociala avgifter. För år 2011 gäller följande: För personer som är födda betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift som är 10,21 %. För personer som är födda är arbetsgivaravgiften 31,42 %. För personer som är födda 1985 och senare (personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år) är arbetsgivaravgiften 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av summan av övriga avgifter. För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter. Arvodet och de sociala avgifterna betalas direkt till den församling där den besökande är anställd och som även har arbetsgivaransvaret för denne. Vid beräkningen av kostnaderna enligt KATEGORI 2 B bör också beaktas det försäkringsskydd reseevangelisten har i den församling som har arbetsgivaransvaret för denne (ca 8,0 %). De avsevärt högre arvodesbeloppen i kategori 2 A och 2 B motiveras av att tillräckligt stor marginal måste finnas för semester och andra veckor då det inte är möjligt att ha mötesveckor. I samband med mötesbesök kan en förkunnare få medverka med bibelstudier och seminarier t ex på en ledardag, när det gäller kortare församlingsbibelskolor m.m. Utöver den ordinarie ersättningen för mötesbesök kan ett tillägg göras om 345 kr för en lektionstimme (40 minuter) inklusive förberedelsetid. Observera att grundersättningen för ett tillfälle är enligt kategoriindelningen ovan. Ex: Predikan i ett kvällsmöte och två bibelstudier skulle ge dagsersättningen enligt tillämplig kategoriindelning ovan med tillägg av + 2 x 345 kr. Om den besökande enbart medverkar med lektioner bör ändå grundersättningen vara i enlighet med normen för mötesbesök, med ett tillägg om 345 kr per ytterligare lektion 4

5 Exempel på bekräftelsebrev inför ett församlingsbesök GUDS RIKA FRID! Ort och datum Vi vill med dessa rader bekräfta vår inbjudan till Dig/Er att besöka vår församling... (datum och tid) för medverkan i... (typ av aktivitet) Ekonomisk ersättning betalas i enlighet med dokumentet Ersättning för mötesbesök vilket innebär: Arvode: enligt kategori... kr... Resa: antal mil =... x 29,50 kr kr... Resa: enligt biljett/er kr... Traktamente: 105 kr x 2 (fram resp. återresa) kr... Ersättning för småutlägg: 21 kr x... dagar kr... Församlingen står för kost och logi. Om F-skattsedel finns var vänlig meddela oss detta innan besöket. Om Du har synpunkter på vår ekonomiska planläggning ber vi Dig/Er att kontakta oss snarast. Hjärtligt välkommen till... och...församlingen (ort)... (underskrift) 5

6 2. TRAKTAMENTEN 2011 Traktamenten vid tjänsteresa inom Sverige Då en församlingsanställd är på tjänsteresa utanför den normala verksamhetsorten inom Sverige bör traktamentsersättning utgå med belopp enligt nedan. Underlag för utbetalning av traktamentsersättning bör utgöras av reseräkning som månadsvis upprättas av den anställde. Endagsförrättningar Förrättning som varat minst 6 timmar och sträckt sig utanför församlingens normala verksamhetsområde ersätts med 105 kr i de fall den anställde stått för matkostnaderna. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom ett avstånd av 50 kilometer dels från den anställdes tjänsteställe, dels från bostaden. Avståndet skall beräknas för närmaste färdväg. Med endagsförrättningar avses förrättningar som inte varit förenade med övernattning. Vid dessa förrättningar medges inte avdrag för ökade levnadskostnader, vilket innebär att ersättningen betraktas som lön. Detta medför att skatteavdrag skall göras och arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift betalas på ovannämnda traktamentsersättning. På kontrolluppgiften ska den räknas med i lönesumman i ruta 11. Flerdagsförrättningar Traktamentsersättning betalas med samma belopp som får dras av vid inkomsttaxeringen. Beloppet utgör för hel dag 210 kr och för del av dag 105 kr. För nattlogi medges avdrag med 105 kr per natt eller med styrkt faktisk kostnad som den skattskyldige själv betalat. Som hel dag räknas även avresedagen om resan påbörjats före kl och hemkomstdagen om resan avslutats efter kl I annat fall medges avdrag med högst 105 kr för avrese- respektive hemkomstdag. En förutsättning för avdrag är att förrättningen sträckt sig utanför den vanliga verksamhetsorten. Beträffande avståndet se ovan under endagsförrättningar. Har arbetsgivaren eller annan som berörts av förrättningen vid tjänsteresan bekostat frukost, lunch eller middag reduceras traktamentsersättningen med belopp enligt tabell nedan. Flerdygns- Flerdygnstraktamente traktamente för hel dag för del av dag (210 kr) (105 kr) Reducering för Frukost, lunch och middag 189 kr 95 kr Lunch och middag 147 kr 74 kr Lunch eller middag 74 kr 37 kr Frukost 42 kr 21 kr

7 Av traktamentsbeloppen för hel dag och för del av dag utgör 21 kr respektive 10 kr ersättning för småutgifter i samband med förrättningen. Beloppet 105 kr per dag kan också tillämpas som dagtraktamente för fram- respektive återresa till besökande i annan församling i de fall kost erbjuds genom den församling som besöks. För mellanliggande dagar vid ett sådant besök rekommenderas ett traktamente på 21 kr per dag för diverse småutgifter. Traktamentsersättning som vid flerdagsförrättning betalas ut med högst de belopp som angivits ovan behöver endast kryssmarkeras på kontrolluppgiften. Överstigande belopp betraktas som lön och ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift. Dessutom skall preliminärskatteavdrag göras på den överskjutande ersättningen. På kontrolluppgiften ska den räknas med i lönesumman i ruta 11. * * * Efter särskild överenskommelse med den anställde kan en församling låna ut sin pastor för medverkan i annan församling. I dessa fall bör anvisningarna vid arvoden för mötesbesök gälla (kategori 2B). Den församling som lånar ut sin pastor ersätter då denne för resekostnader i tjänsten samt för den kost etc. som inte förmedlas vid besöket genom den besökta församlingens försorg. Sistnämnda församling faktureras sedan för arvode och övriga ersättningar. (Observera att detta kan innebära att Skatteverket ser ersättningen som sådan försäljning av tjänst där skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. I sådant fall tillkommer således mervärdesskatt på hela det fakturerade beloppet, som den församling som får ersättningen sedan ska redovisa till Skatteverket. Det bör därför övervägas att vid arvoderingen i stället använda kategori 2 A ovan.) * * * Traktamente vid tjänsteresa utomlands Beträffande utbetalning av traktamente till anställd vid tjänsteresa utomlands hänvisas till Skatteverkets rekommendation om utlandstraktamenten. Skatteverket beräknar för varje år normalbelopp för de olika länderna. Beloppen kan hämtas på Skatteverkets hemsida sökord A-Ö/Utlandstraktamenten. * * * Ytterligare information För ytterligare information om traktamenten hänvisas till avsnittet Skatteregler i PRAKTIKAN, delavsnitt 4 Traktamentsersättningar m.m. (www.praktikan.se). Information kan också hämtas på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). 7

8 3. Resor i tjänsten för församlingsanställda Normalt är en pastor (motsv.) i behov av egen bil för att kunna fullgöra sin tjänst. Med resor i tjänsten avses resor som företas med anledning av pastorstjänsten (motsv.). Resorna kan exempelvis gälla mötesverksamhet av olika slag, litteraturspridning, hembesök, sjukbesök, vigselförrättningar, begravningar, bönedagar, konferenser, predikant- och evangelistveckor etc. Det rekommenderas att ersättning utgår efter specificerad reseräkning, som månadsvis bör upprättas av den anställde. Bilresor bör grunda sig på löpande förd körjournal. Reseräkningen bör för varje resa innehålla uppgift om datum, förrättningsort, ressträcka, färdsätt, resans ändamål samt belopp. Vid traktamentsersättning för flerdagsförrättning bör dessutom anges klockslag när resan påbörjades och avslutades. Reseräkningen är dels ett underlag för utbetalning av ersättning, dels ett bevis vid förfrågan från skatteverket. Resa mellan bostad och arbetsplats räknas inte som tjänsteresa. Utbetald ersättning för sådan resa skall i sin helhet redovisas som lön. Även hemresa för besök hos familjen (t ex varje vecka) vid anställning utanför bostadsorten betecknas som resa mellan bostad och arbetsplats. Ett exempel på sådan hemresa är en vakanspastors resa för besök på hemorten. Eventuell ersättning för sådan resa skall således i sin helhet redovisas som lön. Dessa reseersättningar utgör därmed underlag för arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift. Ersättning för resor med egen bil i tjänsten bör under 2011 utgå med belopp enligt nedan. Dessa ersättningar gäller inom verksamhetsområdet, regionen eller liknande. I övrigt gäller ersättning för billigaste färdsätt. Om egen bil används utanför verksamhetsområdet är ersättningen 18,50 kr per mil Körlängd km/år Kilometerersättning Inga tillägg bör ske för medresande och bagage. Kilometerersättning 295 öre/km För en anställd är ersättning för tjänsteresor upp till 18,50 kr per mil skattefri. Denna ersättning ska endast kryssmarkeras på kontrolluppgiften. Den ersättning som överstiger 18,50 kr per mil betraktas som lön och ska på kontrolluppgiften räknas med i lönesumman i ruta 11. Preliminärskatteavdrag ska göras på den överskjutande ersättningen. Dessutom ska den ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift. Skyldigheten att göra dessa redovisningar innebär att arbetsgivaren måste hålla reda på hur många mil den anställde kör i tjänsten. Det är därför i praktiken nödvändigt att betala ut bilersättning per mil och inte använda sig av ett fast ersättningsbelopp per månad, eftersom det i det senare alternativet saknas uppgift om det verkliga antalet körda mil. * * * I stället för att betala bilersättning med 29,50 kr eller med annat belopp överstigande 18,50 kr per mil kan församlingen komma överens med den anställde om att endast betala 18,50 kr per mil. Samtidigt bör månadslönen höjas med belopp som per månad i genomsnitt överensstämmer med resterande bilersättning upp till den milersättning som församlingen tillämpar. Om detta alternativ används bör 8

9 nämnda lönedel vid utbetalningen rubriceras som ett särskilt lönetillägg utöver den vanliga lönen. Denna specificering underlättar vid framtida förändringar av lön och reseersättning. Detta lönetillägg skall på kontrolluppgiften ingå i den vanliga lönesumman (ruta 11 kontant bruttolön). * * * Vid resor med allmänna kommunikationsmedel, t ex tåg, buss, flyg, bör ersättning betalas ut motsvarande de verkliga kostnaderna. Ersättning motsvarande gjorda utlägg behöver endast kryssmarkeras på kontrolluppgiften. För ytterligare information om reseersättning hänvisas till avsnittet Skatteregler i PRAKTIKAN, delavsnitt 3 Reseersättningar och andra kostnadsersättningar (www.praktikan.se). Information kan också hämtas på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). * * * 9

10 4. Övriga kostnadsersättningar och löneförmåner Mentorskap och handledning Det är viktigt att pastorer och andra anställda med en rik erfarenhet från församlingsarbete delar med sig till den som är ny i tjänsten eller har ringa erfarenhet. I en församling bör man ge en mera erfaren anställd uppdraget att vara mentor för en yngre mer oerfaren. Uppdraget bör ingå i den anställdes uppgifter och förutsätter att tid kan läggas ned på uppdraget. Med handledning avses när en förkunnare eller annan anställd har en särskild handledare i en annan församling eller kyrka att regelbundet samtala med om tjänsten och innehållet i den. Det förutsätter att förtroliga samtal kan föras dvs. den som är handledare får absolut inte föra något från samtalet vidare. Många har vittnat om att handledning varit betydelsefullt för utvecklingen i den egna tjänsten. Ett sådant system kan utvecklas i samarbete mellan de olika församlingarna så att erfarna församlingsanställda ges möjlighet att vara handledare. Gällande yrkeshandling för arbetstagare med människovårdande arbetsuppgifter se Branschavtal och Löneavtal för Trossamfund och Ekumeniska organisationer. Fortbildning Det är viktigt att de anställda utvecklas i tjänsten. Möjlighet bör alltså ges för att inom ramen for t anställningen få delta i olika typer av fortbildning. Ett sådant stöd kan utgöras av bidrag (t.ex. för kurslitteratur och resor), tjänstledighet med bibehållen lön, möjlighet att delta i viss utbildning under arbetstid m.fl. åtgärder. Församlingarna bör ge församlingsanställda (i första hand förkunnare) möjlighet att inom ramen för arbetstiden delta i antingen predikantveckan, Nyhemsveckan eller Lapplandsveckan, samt i någon av de årligen anordnade missions- respektive evangelistveckorna. Församlingsanställda reseevangelister bör också beredas möjlighet att delta i dessa sammankomster. Utrymme bör också ges den som arbetar som förkunnare att göra predikobesök. Sådana besök bör göras inom ramen för den ordinarie arbetstiden. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Hälso- och Friskvård Det är viktigt att församlingsanställda mår bra. De allra flesta har förtroendearbetstid och det är då viktigt att församlingarna vakar över att de anställda bereds möjlighet till hälso- och friskvård. Det kan vara i form av ekonomisk stöd till hälso- och friskvård eller/och att anställda bereds möjlighet att på arbetstid ha hälso- och friskvård. Alla anställda måste erbjudas samma förmåner. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Representationsersättning En pastor har vanligen utlägg för representation, t ex för mat, kaffe etc. vid olika besök i hemmet. Under förutsättning att dessa besök har ett omedelbart samband med pastorns tjänst i församlingen kan församlingen utbetala ersättning för kostnaderna i samband med besöken. Anteckningar bör föras om besöken i hemmet med angivande av datum, närvarande personer, sambandet med pastorstjänsten samt kostnaderna för varje besök. Vid själavårdsbesök bör endast besökets karaktär 10

11 anges. Representationsersättningen ska upptas på kontrolluppgift. Uppgift behöver dock inte lämnas för ersättningar som motsvarar gjorda utlägg. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Bostadsförmån Bostad ska enligt gällande skatteregler värderas till marknadsmässig hyra. Om församling tillhandahåller bostad kan pastorn (motsv.) antingen betala marknadsmässig hyra eller också upptas bostadsförmånen på kontrolluppgiften. Om lägre hyra än marknadshyra betalas ska mellanskillnaden mellan marknadshyra och erlagd hyra anges. I marknadshyran ska i förekommande fall värdet av uppvärmning och elström ingå. En lämplig regel när det gäller att bedöma vad som är marknadsmässig hyra är att jämföra med det belopp som en annan person skulle få betala i hyra för samma bostad. Jämförelse kan också göras med andra bostäder på orten av samma standard och storlek. En eventuell eftertaxering av Skatteverket kan ge kännbara konsekvenser. Telefon Fri eller subventionerad telefon utgör skattepliktig inkomst. Förmånens värde upptas på kontrolluppgiften. Alternativt kan pastorn stå för den egna telefonen själv och församlingen ersätter denne för de tjänstesamtal som rings. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN: s skatteavsnitt. Fri parkeringsplats vid arbetsplatsen Fri parkeringsplats vid arbetsplatsen som församlingen tillhandahåller för den anställdes privata bil kan vara en skattepliktig förmån. Detta gäller oavsett om den anställde har en egen parkeringsplats eller endast kan få en plats i mån av tillgång. Skatteplikt uppkommer i de fall då andra möjliga parkeringsplatser i närheten av arbetsplatsen är avgiftsbelagda. Värderingen av förmånen görs till marknadsvärdet, d v s vad det hade kostat den anställde att själv betala för att stå på en sådan avgiftsbelagd plats alternativt att hyra en parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen. Om parkering på likvärdiga parkeringsplatser i närheten är gratis föreligger normalt ingen skattepliktig förmån. För den som har förmånsbil tillkommer ingen extra beskattning av fri parkering vid arbetsplatsen, eftersom förmånen redan är inräknad i bilförmånsvärdet. Om parkeringen vid arbetsplatsen beror på att den anställde använder sin privata bil för tjänsteresor skall förmånsvärdet reduceras. Om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året och då körs minst 300 mil ska den anställde inte beskattas. För den som kör minst 60 dagar i tjänsten och då kör minst 300 mil, ska förmån av fri parkering tas upp för det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten. Parkeringsförmånen ska redovisas i särskild ruta på kontrolluppgiften. Förmånen utgör underlag för arbetsgivaravgift/ ålderspensionsavgift. För korrekta uppgifter är det viktigt att det förs löpande noteringar om i vilken omfattning respektive anställd utnyttjar förmånen. Av reseräkningar bör framgå i vilken omfattning (antal dagar och mil) den anställde kör med privatbil i tjänsten. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Flyttningsersättning Församlingen kan utan skattekonsekvenser för mottagaren betala en nyanställds flyttningskostnader. Vid anställning av någon som är arbetslös bör möjligheten att få flyttningen betald av arbetsförmedlingen undersökas. Utbetald flyttningsersättning ska inte anges på kontrolluppgiften. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. 11

12 Övrigt När det gäller övriga förmåner, gåvor, kurser/studieresor, arbetsrum i egen bostad och stipendier hänvisas till de olika avsnitten i PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Där finns också en sammanfattning angående kontrolluppgifter. Dessutom finns information om Skatteverkets revisionsverksamhet m.m. PRAKTIKAN kan nås på 5. Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt på pensionskostnader Då hänvisar vi till praktikan och de uppdateringar som görs där. 12

Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Gäller 2013-05-01 till och med 2016-09-30 Sid 1 av 5 Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Inledning Detta är partsgemensamma rekommendationer från Vision,

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting

Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting 1 (6) Rutin - Regler för resor för förtroendevalda i Jämtlands läns landsting Ansvarig: Björn Ahlnäs 2 (6) Innehållsförteckning 1.1 Syfte 3 1.2 Definitioner 3 2 Rutiner 3 2.1 Reseräkning 3 3 Ersättning

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal GILTIGT FRÅN 2002-01-01 Reseavtal Rekommendationsavtal 1993 med ändringar till och med 2012 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Infranord AB Reseavtal

Infranord AB Reseavtal Infranord AB Reseavtal Innehållsförteckning 1 Tillämpningsområde... 4 1.1 Allmänna förutsättningar... 4 2 Vissa definitioner... 4 2.1 Arbetsort... 4 2.2 Bortovaro... 4 2.3 Dag... 4 2.4 Flerdygnsförrättning...

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017

Skattetabell För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009

POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 POLICY FÖR RESOR OCH REPRESENTATION FÖR FÖRTROENDEVALDA 2009 Kongressen har beslutat att kostnadsersättningar till förbundsstyrelsen, valberedningen och revisorerna skall utgå enligt samma regler som gäller

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om reseavtal mellan SFO och PTK Tid 1990-10-08, 1990-11-13, 1990-11-26, 1991-02-08, 1991-03-04, 1991-03-19 Plats Parter SFO lokaler, Göta Ark-huset, Stockholm

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 21 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2011 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m.

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Regionkansliet, Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Originaldokumentets diarienummer: 16/99, reviderad 2012-01-01 Du som är anställd och har frågor om

Läs mer

Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt

Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt Löneguide nr 7 för dig som är eller ska bli löneadministratör Så betalar du för resor i tjänsten Vi tar ditt företagande personligt Din guide är Sebastian Bäckström, på konsultfirman Selegu AB. Han är

Läs mer

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01

Traktamentsavtal KFS TRAKT 13. Gällande från 2013-01-01 Traktamentsavtal KFS TRAKT 13 Gällande från 2013-01-01 1 Traktamentsavtal TRAKT 13 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 13 3 Parter 3 1 Definitioner 3 Resetillägg 4 2 Utlandsresor 4 3 Riktlinjer för

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med 2005 SKV 354 utgåva 14 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare

Läs mer

Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01)

Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01) Reseavtal mellan Svensk Scenkonst och PTK (2002-01-01) 1 Avtalets omfattning Avtalet gäller vid tjänsteresor inom Sverige för tjänstemän anställda hos arbetsgivare som är anslutna till Svensk Scenkonst,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013

För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för sjöinkomst (närfart/fjärrfart) för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag

Läs mer

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal Svensk Scenkonst PTK Reseavtal 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01 vtal De ursprungliga parterna i avtalet Teatrarnas Riksförbund (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) heter numera Svensk

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar. Från och med inkomståret 2016

Traktamenten och andra kostnadsersättningar. Från och med inkomståret 2016 2016 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2016 Innehåll Vad gäller för dig som är arbetsgivare?... 2 Vad är traktamente?...2 Vad är tjänsteresa?...2 Vad är vanliga verksamhetsorten?...3

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2008 års taxering * I detta meddelande finns information

Läs mer

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa

Läs mer

TRAKT 04. I lydelse fr.o.m. 2012-01-01

TRAKT 04. I lydelse fr.o.m. 2012-01-01 TRAKT 04 I lydelse fr.o.m. 2012-01-01 Innehåll Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 04... 3 Parter... 3 Traktamentsbelopp vid flerdygnsförrättning utom den vanliga verksamhetsorten... 9 Riktlinjer

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun TRAKTAMENTE, BILERSÄTTNING, RESEFÖRSÄKRING

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND Personalkontoret vid Fagersta kommun TRAKTAMENTE, BILERSÄTTNING, RESEFÖRSÄKRING PERSONALHANDOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRUND TRAKTAMENTE, ILERSÄTTNING, 2010-0-2 1(5) TRAKTAMENTE, ILERSÄTTNING OCH ALLMÄNNA ESTÄMMELSER Tillämpningsområde Arbetstagare som för Norra Västmanlands

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2006-01-04

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2006-01-04 2006-01-04 1 Personalkonsult Per-Evert Persson Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har tjänstemannen rätt till resekostnadsersättning och traktamente. Detta är en av de grundläggande

Läs mer

TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR

TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR TRAKTAMENTE M FL ERSÄTTNINGAR Finansförbundet 8 Kommentar Cirkulär LA-handbok Lagstiftning Skatteverkets råd mm ÖVERSIKT TRAKTAMENTE Tillåtet blanda att resa på räkning resp traktamente under året Traktamente

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal. Giltigt från 2005-01-01 2005/03

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal. Giltigt från 2005-01-01 2005/03 Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal Giltigt från 2005-01-01 2005/03 Detta rekommendationsavtal har antagits av följande organisationer Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Sif SKTF

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08 2014-01-08 1 Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har en arbetstagare rätt till resekostnadsersättning och traktamente m.m. enligt bestämmelserna i Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T,

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 26 2016 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2016 Innehåll Vad gäller för dig som är arbetsgivare?... 2 Vad är traktamente?...2 Vad är tjänsteresa?...2 Vad

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice

ALL-dagarna Information från Skatteverket. Självservice ALL-dagarna 2015 Information från Skatteverket Självservice 1 Mina meddelanden Med tjänsten kan företag ta emot post digitalt från myndigheter och kommuner Företaget skaffar en digital brevlåda på minameddelanden.se

Läs mer

Traktamentesavtal TRAKT 91

Traktamentesavtal TRAKT 91 1 (7) Traktamentesavtal TRAKT 91 Traktamentesavtal TRAKT 91...1 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 91...2 Parter...2 1...2 2...2 3...4 4...4 5...4 6...4 7...4 8...5 Bilaga 1...6 Traktamentsbelopp

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b.

Framsidan. 1 Lön. Obs! Avdrag för kostnader som du fått ersättning för gör du vid punkt 2d eller i vissa fall vid punkt 2b. Framsidan Uppgifter för sambeskattning Här står personnumret på den person som du ska sambeskattas med. Kontrollera att det är riktigt. Om rutan inte är ifylld betyder det att du inte ska sambeskattas.

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella

Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Svenska Simförbundets guide rörande ersättningar och förmåner till anställda, styrelse och ideella Version 5.8 1 Innehåll 1. ERSÄTTNINGAR OCH FÖRMÅNER GENERELLT... 3 Ersättningsberättigade... 3 Ersättningsberättigade

Läs mer

Reseavtal Green Cargo AB

Reseavtal Green Cargo AB 2 Inledning Detta dokument innehåller gällande reseavtal för AB i sin lydelse efter ändringar per den 1 januari 2012. AB 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas på alla arbetstagare vid AB och gäller för

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller

12 Skattetabeller. 12.2 Allmänna skattetabeller Skattetabeller, Avsnitt 12 1 12 Skattetabeller 12.1 Inledning Regler om skattetabeller finns i 12 kap. SFL. I det kapitlet finns bestämmelser om allmänna skattetabeller (12 kap. 2 och 3 SFL), se avsnitt

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE. för SEKO Facket för Service och Kommunikation

UPPDRAGSREGLEMENTE. för SEKO Facket för Service och Kommunikation UPPDRAGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation Detta reglemente gäller från och med kongressen 2006 och till nästkommande kongress. anm: Att reglementet gäller till nästa kongress innebär

Läs mer

9 Beslut om uppdrags- reglemente

9 Beslut om uppdrags- reglemente 9 Beslut om uppdrags- reglemente Tryckeri: FASAB Stockholm 2017.03 Uppdragsreglemente för förtroendevalda inom Seko, Service- och kommunikationsfacket 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri 2012-01-30 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd UKK Kicki Konpan Susanne Nastri Om du har frågor hör gärna av dig till Birgitta Fröjd 021-10

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

tm fl Januari 2014 Stoppmöbelindustriavtalet för 2014 och politisk information lagstiftning Traktamenten och avgifter avtal på arbetsplatsen

tm fl Januari 2014 Stoppmöbelindustriavtalet för 2014 och politisk information lagstiftning Traktamenten och avgifter avtal på arbetsplatsen Januari 2014 Stoppmöbelindustriavtalet Traktamenten och avgifter avtal på arbetsplatsen Inrikestraktamenten m.m. lagstiftning för 2014 och politisk information lnkomstskattelagens bestämmelser Schablonbeloppen

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1 och ITP 2

Lönedokument till handbok ITP 1 och ITP 2 Lönedokument, 5015 nuari 2017_1 Lönedokument till handbok ITP 1 och ITP 2 I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 Den grundläggande principen är att lön och

Läs mer

Domaren deklarerar 2011

Domaren deklarerar 2011 Domaren deklarerar 2011 På denna sida presenterar vi information hämtad direkt från Skatteverket. Uppdaterad januari 2011. Om avdrag för idrottsutövare http://www.skatteverket.se/privat/skatter/deklarera2011

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00.

FÖRBUNDSINFO. Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare, tel. 08-737 70 00. Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 3 februari 2008 Allmän arbetsrättslig information om LAS med mera I detta FörbundsInfo behandlas några vanliga tillämpningar som rör ändringarna i lagen om anställningsskydd

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering * I detta meddelande

Läs mer

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 Beteckning Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04 samt

Läs mer

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15 NHF:s Ekonomiska Bestämmelser 2014-2015 Allmänt... 3 Förtroendevalda... 3 Arvode Förbundsstyrelsen... 3 Särskilda uppdrag... 3 Övriga utlägg... 3 Övriga åtaganden... 3 Traktamente och reseersättning...

Läs mer

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne

Konto Kontotext Beskrivning Filer i Prima Palett Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne Beskrivning av lönekostnadskonton Region Skåne 291 Upplupna löner Detta konto är ett interimskonto för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet. Spara sidan som en Favorit i webbläsaren: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet 2010

Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet 2010 2009-09-28 Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet 2010 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Rättsavdelningen SR 52/2016

Rättsavdelningen SR 52/2016 1 (6) Rättsavdelningen 2016-09-26 SR 52/2016 Rättsligt ställningstagande angående bedömning av om den lön, inklusive eventuella förmåner, som erbjuds för en anställning är tillräcklig för att uppfylla

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen SKV 353 utgåva 1 Traktamenten m.m. i byggbranschen Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbetsgivare i liknande branscher.

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2017

För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2017 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt stående jämkning (särskild

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl.

till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän, jurymän, intresseledamöter, värderingstekniska ledamöter, särskilda ledamöter i mark- och miljödomstol, m.fl. Ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare regleras

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Efternamn samt förnamn ifylles.

Efternamn samt förnamn ifylles. 1 (6) IFYLLNADSANVISNING - TJÄNSTGÖRINGSRAPPORT, FÖRRÄTTNING, FÖRTROENDEVALD Blanketten skall användas vid sammanträde/förrättning. Den föres då av den förtroendevalde. Fem sammanträden/förrättningar ryms

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

Ekonomifrågor, Segeltorps IF

Ekonomifrågor, Segeltorps IF Ekonomifrågor, Segeltorps IF Innehållsförteckning Sid Föreningens ekonomipolicy 2 Styrelsens ansvar 2 Teckningsrätter 2 Löner och arvoden 3 Domarersättningar 3 Reseersättningar, körjournaler 4 Kvitton

Läs mer

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016

AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 AKTUELL INFORMATION AVSEENDE 2016 Från Företagarnas Revisionsbyrå i Stockholm januari 2016 ARBETSGIVARAVGIFTER OCH EGENAVGIFTER Arbetsgivaravgiften varierar utifrån den anställdes ålder De lagstadgade

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos

Aktuella skatteregler. Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Aktuella skatteregler Representation och förmånsbeskattning 2018 Pia Blank Thörnroos Några saker vi ska prata om Kostförmån Bostadsförmån och Förslagen i budgetpropositionen Prop. 2017/18:1 Ändrad beräkning

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

LATHUND FÖR GRANSKAREN

LATHUND FÖR GRANSKAREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR GRANSKAREN Öppna din webbläsare och skriv in nedanstående webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res,

Läs mer

Kostnadsersättningar för domare

Kostnadsersättningar för domare Kostnadsersättningar för domare Ekonomiska bestämmelser för Domare inom Svenska bandyförbundet för perioden 2009-07-01-2010-06-30 Avtalet är upprättat mellan parterna SBF, FSE och EDK samt SBF:s Region

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40

För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29 40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2016 Skattetabell 29 40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Avdelningen för arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 08:17 Diarienr: 08/0433 Arbetsgivarpolitik: 08-2:8 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Traktamente Datum: 2008-02-06 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen Traktamenten m.m. i byggbranschen 2014 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbets givare i liknande branscher, t.ex.

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

EKONOMISKA BESTÄMMELSER

EKONOMISKA BESTÄMMELSER EKONOMISKA BESTÄMMELSER inom Svenska Handbollförbundet för perioden 13 07 01 14 06 30 Domare, funktionärer MATCHERSÄTTNING DOMARE Herrar SM-final 4 000: - SM-semifinal 3 400: - SM-kvartsfinal 3 000: -

Läs mer

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först!

Uppsamling Flervalsdugga: Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: Läs detta först! Uppsamling Flervalsdugga: 2013-10-08 Skrivsal: Laduvikssalen/Värtasalen Hjälpmedel: penna och radergummi Skrivtid: 09.00-11.00 Läs detta först! Flervalsduggan innehåller 10 frågor. Kontrollera att du fått

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

HEMSTÄLLAN OM TILLSÄTTANDE AV UTREDNING

HEMSTÄLLAN OM TILLSÄTTANDE AV UTREDNING Regeringen Finansdepartementet finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se HEMSTÄLLAN OM TILLSÄTTANDE AV UTREDNING Stockholm 3 november 2016 Så som framgår av sista sidan är denna skrivelse undertecknad

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer