Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar"

Transkript

1 Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett förtjänstfullt sätt varit behjälplig som konsult. För övrigt hänvisar vi till Branschavtal och löneavtal för Trossamfund och ekumeniska organisationer. 1

2 1. Ersättning vid mötesbesök Observera att det finns ett kollektivavtal som reglerar lönen och andra anställningsvillkor. Anvisningarna nedan berör sådant som inte täcks av kollektivavtalet. För arvodering i samband med mötesbesök finns det inte några riktlinjer i kollektivavtalet. Beräkningarna nedan ansluter till de lönenivåer som anges i kollektivavtalet. Utöver arvodesbeloppen nedan bör församlingen betala traktamentsersättning för restid (fram- och återresa från bostaden) enligt gällande bestämmelser (se dessa avsnitt). Dessutom bör ersättning utgå för resor. Reseersättning betalas ut för billigaste färdsätt om inte särskilda förhållanden föreligger. För pastorer/sångare på tillfälliga besök i församlingar har Skatteverket ibland betraktat resorna fram och åter som resor till och från arbetet, då det ansetts att merparten av arbetsinsatsen gjorts i den besökande församlingen och inte som förberedelse på hemorten. Detta har bland annat inneburit att reseersättningen betraktats som lön och därmed även som underlag för arbetsgivaravgifter, som den besökande församlingen då påförts. Mottagaren av ersättningen har i dessa fall medgetts avdrag som för resor till och från arbetet. För sådana resor medges dock för 2011 endast avdrag för den del av avdraget som överstiger kr. Det är alltid viktigt att överenskommelse om arvode, övriga ersättningar och omfattningen av engagemanget för den besökande träffas i förväg, gärna i form av en skriftlig bekräftelse på det man kommit överens om. På det sättet kan obehagliga överraskningar undvikas. Ett exempel på en sådan bekräftelse finns nedan. Ersättning till den besökande bör betalas ut så snart som möjligt efter besöket. 2

3 Ersättning för mötesbesök från och med KATEGORI 1 A: Personer med fast anställning i annan församling eller i gemensamma organ eller på annat sätt fast anställda som genomför besöket. Per dag Sön/hlgdag Lör/Sön Fre/Sön (ett möte) (två möten) KATEGORI 1 B: Personer enligt KATEGORI 1 A i de fall ersättning för besöket betalas direkt till den församling där vederbörande är anställd (= köp av tjänst från annan församling). (Observera att detta alternativ kan innebära att Skatteverket ser ersättningen som sådan försäljning av tjänst där skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. I sådant fall tillkommer således mervärdesskatt, som den församling som får ersättningen sedan ska redovisa till Skatteverket. Det bör därför övervägas att i stället använda kategori 1 A ovan.) Ersättning utgår enligt KATEGORI 1 A med tillägg för gällande sociala avgifter. För år 2011 gäller följande: För personer som är födda betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift som är 10,21 %. För personer som är födda är arbetsgivaravgiften 31,42 %. För personer som är födda 1985 och senare (personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år) är arbetsgivaravgiften 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av summan av övriga avgifter. För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter. Arvodet och de sociala avgifterna betalas direkt till den församling där den besökande är anställd och som även har arbetsgivaransvaret för denne. Vid beräkningen av kostnaderna bör också beaktas det försäkringsskydd den besökande pastorn har i den församling som har arbetsgivaransvaret för denne (ca 8,0 %). 3

4 KATEGORI 2 A: Personer utan fast anställning t ex reseevangelister, sångare m fl. Per dag Sön/hlgdag Lör/Sön Fre/Sön (ett möte) (två möten) KATEGORI 2 B: Personer med församlingsanställning t ex reseevangelister som är anställda av någon församling utan att arbeta i församlingen. (Observera att detta alternativ kan innebära att Skatteverket ser ersättningen som sådan försäljning av tjänst där skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. I sådant fall tillkommer således mervärdesskatt, som den församling som får ersättningen sedan ska redovisa till Skatteverket. Det bör därför övervägas att i stället använda kategori 2 A ovan.) Ersättning utgår enligt KATEGORI 2 A med tillägg av gällande sociala avgifter. För år 2011 gäller följande: För personer som är födda betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift som är 10,21 %. För personer som är födda är arbetsgivaravgiften 31,42 %. För personer som är födda 1985 och senare (personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år) är arbetsgivaravgiften 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av summan av övriga avgifter. För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter. Arvodet och de sociala avgifterna betalas direkt till den församling där den besökande är anställd och som även har arbetsgivaransvaret för denne. Vid beräkningen av kostnaderna enligt KATEGORI 2 B bör också beaktas det försäkringsskydd reseevangelisten har i den församling som har arbetsgivaransvaret för denne (ca 8,0 %). De avsevärt högre arvodesbeloppen i kategori 2 A och 2 B motiveras av att tillräckligt stor marginal måste finnas för semester och andra veckor då det inte är möjligt att ha mötesveckor. I samband med mötesbesök kan en förkunnare få medverka med bibelstudier och seminarier t ex på en ledardag, när det gäller kortare församlingsbibelskolor m.m. Utöver den ordinarie ersättningen för mötesbesök kan ett tillägg göras om 345 kr för en lektionstimme (40 minuter) inklusive förberedelsetid. Observera att grundersättningen för ett tillfälle är enligt kategoriindelningen ovan. Ex: Predikan i ett kvällsmöte och två bibelstudier skulle ge dagsersättningen enligt tillämplig kategoriindelning ovan med tillägg av + 2 x 345 kr. Om den besökande enbart medverkar med lektioner bör ändå grundersättningen vara i enlighet med normen för mötesbesök, med ett tillägg om 345 kr per ytterligare lektion 4

5 Exempel på bekräftelsebrev inför ett församlingsbesök GUDS RIKA FRID! Ort och datum Vi vill med dessa rader bekräfta vår inbjudan till Dig/Er att besöka vår församling... (datum och tid) för medverkan i... (typ av aktivitet) Ekonomisk ersättning betalas i enlighet med dokumentet Ersättning för mötesbesök vilket innebär: Arvode: enligt kategori... kr... Resa: antal mil =... x 29,50 kr kr... Resa: enligt biljett/er kr... Traktamente: 105 kr x 2 (fram resp. återresa) kr... Ersättning för småutlägg: 21 kr x... dagar kr... Församlingen står för kost och logi. Om F-skattsedel finns var vänlig meddela oss detta innan besöket. Om Du har synpunkter på vår ekonomiska planläggning ber vi Dig/Er att kontakta oss snarast. Hjärtligt välkommen till... och...församlingen (ort)... (underskrift) 5

6 2. TRAKTAMENTEN 2011 Traktamenten vid tjänsteresa inom Sverige Då en församlingsanställd är på tjänsteresa utanför den normala verksamhetsorten inom Sverige bör traktamentsersättning utgå med belopp enligt nedan. Underlag för utbetalning av traktamentsersättning bör utgöras av reseräkning som månadsvis upprättas av den anställde. Endagsförrättningar Förrättning som varat minst 6 timmar och sträckt sig utanför församlingens normala verksamhetsområde ersätts med 105 kr i de fall den anställde stått för matkostnaderna. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom ett avstånd av 50 kilometer dels från den anställdes tjänsteställe, dels från bostaden. Avståndet skall beräknas för närmaste färdväg. Med endagsförrättningar avses förrättningar som inte varit förenade med övernattning. Vid dessa förrättningar medges inte avdrag för ökade levnadskostnader, vilket innebär att ersättningen betraktas som lön. Detta medför att skatteavdrag skall göras och arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift betalas på ovannämnda traktamentsersättning. På kontrolluppgiften ska den räknas med i lönesumman i ruta 11. Flerdagsförrättningar Traktamentsersättning betalas med samma belopp som får dras av vid inkomsttaxeringen. Beloppet utgör för hel dag 210 kr och för del av dag 105 kr. För nattlogi medges avdrag med 105 kr per natt eller med styrkt faktisk kostnad som den skattskyldige själv betalat. Som hel dag räknas även avresedagen om resan påbörjats före kl och hemkomstdagen om resan avslutats efter kl I annat fall medges avdrag med högst 105 kr för avrese- respektive hemkomstdag. En förutsättning för avdrag är att förrättningen sträckt sig utanför den vanliga verksamhetsorten. Beträffande avståndet se ovan under endagsförrättningar. Har arbetsgivaren eller annan som berörts av förrättningen vid tjänsteresan bekostat frukost, lunch eller middag reduceras traktamentsersättningen med belopp enligt tabell nedan. Flerdygns- Flerdygnstraktamente traktamente för hel dag för del av dag (210 kr) (105 kr) Reducering för Frukost, lunch och middag 189 kr 95 kr Lunch och middag 147 kr 74 kr Lunch eller middag 74 kr 37 kr Frukost 42 kr 21 kr

7 Av traktamentsbeloppen för hel dag och för del av dag utgör 21 kr respektive 10 kr ersättning för småutgifter i samband med förrättningen. Beloppet 105 kr per dag kan också tillämpas som dagtraktamente för fram- respektive återresa till besökande i annan församling i de fall kost erbjuds genom den församling som besöks. För mellanliggande dagar vid ett sådant besök rekommenderas ett traktamente på 21 kr per dag för diverse småutgifter. Traktamentsersättning som vid flerdagsförrättning betalas ut med högst de belopp som angivits ovan behöver endast kryssmarkeras på kontrolluppgiften. Överstigande belopp betraktas som lön och ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift. Dessutom skall preliminärskatteavdrag göras på den överskjutande ersättningen. På kontrolluppgiften ska den räknas med i lönesumman i ruta 11. * * * Efter särskild överenskommelse med den anställde kan en församling låna ut sin pastor för medverkan i annan församling. I dessa fall bör anvisningarna vid arvoden för mötesbesök gälla (kategori 2B). Den församling som lånar ut sin pastor ersätter då denne för resekostnader i tjänsten samt för den kost etc. som inte förmedlas vid besöket genom den besökta församlingens försorg. Sistnämnda församling faktureras sedan för arvode och övriga ersättningar. (Observera att detta kan innebära att Skatteverket ser ersättningen som sådan försäljning av tjänst där skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. I sådant fall tillkommer således mervärdesskatt på hela det fakturerade beloppet, som den församling som får ersättningen sedan ska redovisa till Skatteverket. Det bör därför övervägas att vid arvoderingen i stället använda kategori 2 A ovan.) * * * Traktamente vid tjänsteresa utomlands Beträffande utbetalning av traktamente till anställd vid tjänsteresa utomlands hänvisas till Skatteverkets rekommendation om utlandstraktamenten. Skatteverket beräknar för varje år normalbelopp för de olika länderna. Beloppen kan hämtas på Skatteverkets hemsida sökord A-Ö/Utlandstraktamenten. * * * Ytterligare information För ytterligare information om traktamenten hänvisas till avsnittet Skatteregler i PRAKTIKAN, delavsnitt 4 Traktamentsersättningar m.m. (www.praktikan.se). Information kan också hämtas på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). 7

8 3. Resor i tjänsten för församlingsanställda Normalt är en pastor (motsv.) i behov av egen bil för att kunna fullgöra sin tjänst. Med resor i tjänsten avses resor som företas med anledning av pastorstjänsten (motsv.). Resorna kan exempelvis gälla mötesverksamhet av olika slag, litteraturspridning, hembesök, sjukbesök, vigselförrättningar, begravningar, bönedagar, konferenser, predikant- och evangelistveckor etc. Det rekommenderas att ersättning utgår efter specificerad reseräkning, som månadsvis bör upprättas av den anställde. Bilresor bör grunda sig på löpande förd körjournal. Reseräkningen bör för varje resa innehålla uppgift om datum, förrättningsort, ressträcka, färdsätt, resans ändamål samt belopp. Vid traktamentsersättning för flerdagsförrättning bör dessutom anges klockslag när resan påbörjades och avslutades. Reseräkningen är dels ett underlag för utbetalning av ersättning, dels ett bevis vid förfrågan från skatteverket. Resa mellan bostad och arbetsplats räknas inte som tjänsteresa. Utbetald ersättning för sådan resa skall i sin helhet redovisas som lön. Även hemresa för besök hos familjen (t ex varje vecka) vid anställning utanför bostadsorten betecknas som resa mellan bostad och arbetsplats. Ett exempel på sådan hemresa är en vakanspastors resa för besök på hemorten. Eventuell ersättning för sådan resa skall således i sin helhet redovisas som lön. Dessa reseersättningar utgör därmed underlag för arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift. Ersättning för resor med egen bil i tjänsten bör under 2011 utgå med belopp enligt nedan. Dessa ersättningar gäller inom verksamhetsområdet, regionen eller liknande. I övrigt gäller ersättning för billigaste färdsätt. Om egen bil används utanför verksamhetsområdet är ersättningen 18,50 kr per mil Körlängd km/år Kilometerersättning Inga tillägg bör ske för medresande och bagage. Kilometerersättning 295 öre/km För en anställd är ersättning för tjänsteresor upp till 18,50 kr per mil skattefri. Denna ersättning ska endast kryssmarkeras på kontrolluppgiften. Den ersättning som överstiger 18,50 kr per mil betraktas som lön och ska på kontrolluppgiften räknas med i lönesumman i ruta 11. Preliminärskatteavdrag ska göras på den överskjutande ersättningen. Dessutom ska den ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift. Skyldigheten att göra dessa redovisningar innebär att arbetsgivaren måste hålla reda på hur många mil den anställde kör i tjänsten. Det är därför i praktiken nödvändigt att betala ut bilersättning per mil och inte använda sig av ett fast ersättningsbelopp per månad, eftersom det i det senare alternativet saknas uppgift om det verkliga antalet körda mil. * * * I stället för att betala bilersättning med 29,50 kr eller med annat belopp överstigande 18,50 kr per mil kan församlingen komma överens med den anställde om att endast betala 18,50 kr per mil. Samtidigt bör månadslönen höjas med belopp som per månad i genomsnitt överensstämmer med resterande bilersättning upp till den milersättning som församlingen tillämpar. Om detta alternativ används bör 8

9 nämnda lönedel vid utbetalningen rubriceras som ett särskilt lönetillägg utöver den vanliga lönen. Denna specificering underlättar vid framtida förändringar av lön och reseersättning. Detta lönetillägg skall på kontrolluppgiften ingå i den vanliga lönesumman (ruta 11 kontant bruttolön). * * * Vid resor med allmänna kommunikationsmedel, t ex tåg, buss, flyg, bör ersättning betalas ut motsvarande de verkliga kostnaderna. Ersättning motsvarande gjorda utlägg behöver endast kryssmarkeras på kontrolluppgiften. För ytterligare information om reseersättning hänvisas till avsnittet Skatteregler i PRAKTIKAN, delavsnitt 3 Reseersättningar och andra kostnadsersättningar (www.praktikan.se). Information kan också hämtas på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). * * * 9

10 4. Övriga kostnadsersättningar och löneförmåner Mentorskap och handledning Det är viktigt att pastorer och andra anställda med en rik erfarenhet från församlingsarbete delar med sig till den som är ny i tjänsten eller har ringa erfarenhet. I en församling bör man ge en mera erfaren anställd uppdraget att vara mentor för en yngre mer oerfaren. Uppdraget bör ingå i den anställdes uppgifter och förutsätter att tid kan läggas ned på uppdraget. Med handledning avses när en förkunnare eller annan anställd har en särskild handledare i en annan församling eller kyrka att regelbundet samtala med om tjänsten och innehållet i den. Det förutsätter att förtroliga samtal kan föras dvs. den som är handledare får absolut inte föra något från samtalet vidare. Många har vittnat om att handledning varit betydelsefullt för utvecklingen i den egna tjänsten. Ett sådant system kan utvecklas i samarbete mellan de olika församlingarna så att erfarna församlingsanställda ges möjlighet att vara handledare. Gällande yrkeshandling för arbetstagare med människovårdande arbetsuppgifter se Branschavtal och Löneavtal för Trossamfund och Ekumeniska organisationer. Fortbildning Det är viktigt att de anställda utvecklas i tjänsten. Möjlighet bör alltså ges för att inom ramen for t anställningen få delta i olika typer av fortbildning. Ett sådant stöd kan utgöras av bidrag (t.ex. för kurslitteratur och resor), tjänstledighet med bibehållen lön, möjlighet att delta i viss utbildning under arbetstid m.fl. åtgärder. Församlingarna bör ge församlingsanställda (i första hand förkunnare) möjlighet att inom ramen för arbetstiden delta i antingen predikantveckan, Nyhemsveckan eller Lapplandsveckan, samt i någon av de årligen anordnade missions- respektive evangelistveckorna. Församlingsanställda reseevangelister bör också beredas möjlighet att delta i dessa sammankomster. Utrymme bör också ges den som arbetar som förkunnare att göra predikobesök. Sådana besök bör göras inom ramen för den ordinarie arbetstiden. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Hälso- och Friskvård Det är viktigt att församlingsanställda mår bra. De allra flesta har förtroendearbetstid och det är då viktigt att församlingarna vakar över att de anställda bereds möjlighet till hälso- och friskvård. Det kan vara i form av ekonomisk stöd till hälso- och friskvård eller/och att anställda bereds möjlighet att på arbetstid ha hälso- och friskvård. Alla anställda måste erbjudas samma förmåner. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Representationsersättning En pastor har vanligen utlägg för representation, t ex för mat, kaffe etc. vid olika besök i hemmet. Under förutsättning att dessa besök har ett omedelbart samband med pastorns tjänst i församlingen kan församlingen utbetala ersättning för kostnaderna i samband med besöken. Anteckningar bör föras om besöken i hemmet med angivande av datum, närvarande personer, sambandet med pastorstjänsten samt kostnaderna för varje besök. Vid själavårdsbesök bör endast besökets karaktär 10

11 anges. Representationsersättningen ska upptas på kontrolluppgift. Uppgift behöver dock inte lämnas för ersättningar som motsvarar gjorda utlägg. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Bostadsförmån Bostad ska enligt gällande skatteregler värderas till marknadsmässig hyra. Om församling tillhandahåller bostad kan pastorn (motsv.) antingen betala marknadsmässig hyra eller också upptas bostadsförmånen på kontrolluppgiften. Om lägre hyra än marknadshyra betalas ska mellanskillnaden mellan marknadshyra och erlagd hyra anges. I marknadshyran ska i förekommande fall värdet av uppvärmning och elström ingå. En lämplig regel när det gäller att bedöma vad som är marknadsmässig hyra är att jämföra med det belopp som en annan person skulle få betala i hyra för samma bostad. Jämförelse kan också göras med andra bostäder på orten av samma standard och storlek. En eventuell eftertaxering av Skatteverket kan ge kännbara konsekvenser. Telefon Fri eller subventionerad telefon utgör skattepliktig inkomst. Förmånens värde upptas på kontrolluppgiften. Alternativt kan pastorn stå för den egna telefonen själv och församlingen ersätter denne för de tjänstesamtal som rings. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN: s skatteavsnitt. Fri parkeringsplats vid arbetsplatsen Fri parkeringsplats vid arbetsplatsen som församlingen tillhandahåller för den anställdes privata bil kan vara en skattepliktig förmån. Detta gäller oavsett om den anställde har en egen parkeringsplats eller endast kan få en plats i mån av tillgång. Skatteplikt uppkommer i de fall då andra möjliga parkeringsplatser i närheten av arbetsplatsen är avgiftsbelagda. Värderingen av förmånen görs till marknadsvärdet, d v s vad det hade kostat den anställde att själv betala för att stå på en sådan avgiftsbelagd plats alternativt att hyra en parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen. Om parkering på likvärdiga parkeringsplatser i närheten är gratis föreligger normalt ingen skattepliktig förmån. För den som har förmånsbil tillkommer ingen extra beskattning av fri parkering vid arbetsplatsen, eftersom förmånen redan är inräknad i bilförmånsvärdet. Om parkeringen vid arbetsplatsen beror på att den anställde använder sin privata bil för tjänsteresor skall förmånsvärdet reduceras. Om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året och då körs minst 300 mil ska den anställde inte beskattas. För den som kör minst 60 dagar i tjänsten och då kör minst 300 mil, ska förmån av fri parkering tas upp för det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten. Parkeringsförmånen ska redovisas i särskild ruta på kontrolluppgiften. Förmånen utgör underlag för arbetsgivaravgift/ ålderspensionsavgift. För korrekta uppgifter är det viktigt att det förs löpande noteringar om i vilken omfattning respektive anställd utnyttjar förmånen. Av reseräkningar bör framgå i vilken omfattning (antal dagar och mil) den anställde kör med privatbil i tjänsten. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Flyttningsersättning Församlingen kan utan skattekonsekvenser för mottagaren betala en nyanställds flyttningskostnader. Vid anställning av någon som är arbetslös bör möjligheten att få flyttningen betald av arbetsförmedlingen undersökas. Utbetald flyttningsersättning ska inte anges på kontrolluppgiften. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. 11

12 Övrigt När det gäller övriga förmåner, gåvor, kurser/studieresor, arbetsrum i egen bostad och stipendier hänvisas till de olika avsnitten i PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Där finns också en sammanfattning angående kontrolluppgifter. Dessutom finns information om Skatteverkets revisionsverksamhet m.m. PRAKTIKAN kan nås på 5. Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt på pensionskostnader Då hänvisar vi till praktikan och de uppdateringar som görs där. 12

Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Gäller 2013-05-01 till och med 2016-09-30 Sid 1 av 5 Ersättning vid mötesbesök Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Inledning Detta är partsgemensamma rekommendationer från Vision,

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m.

Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Regionkansliet, Personalstrategiska avdelningen Lokalt kollektivavtal om traktamente, resetillägg m.m. Originaldokumentets diarienummer: 16/99, reviderad 2012-01-01 Du som är anställd och har frågor om

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE LOKALT RESEAVTAL VID HÖGSKOLAN I GÄVLE 1 Avtalets parter Avtalet tecknas mellan Högskolan i Gävle och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR- Lärarförbundet och OFR-ST med stöd ALFA och ALFA-T kapitel

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar SKV 354 utgåva 21 Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2011 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med 2005 SKV 354 utgåva 14 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare

Läs mer

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562

Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 MALMÖ HÖGSKOLA LOKALT AVTAL Personalavdelningen 19 juni 2000 Dnr Mahr 49-2000/562 Parter: Malmö högskola SACO-S OFR-S SEKO-civil Skåne Lokalt kollektivavtal vid Malmö högskola om ersättning vid tjänsteresa

Läs mer

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08

Resor i tjänsten 1 INLEDNING 2 INRIKES TJÄNSTERESA 2014-01-08 2014-01-08 1 Resor i tjänsten 1 INLEDNING Vid tjänsteresa och förrättning har en arbetstagare rätt till resekostnadsersättning och traktamente m.m. enligt bestämmelserna i Villkorsavtalet/ Villkorsavtalet-T,

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal Svensk Scenkonst PTK Reseavtal 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01 vtal De ursprungliga parterna i avtalet Teatrarnas Riksförbund (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) heter numera Svensk

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40

För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-40 % För beräkning av skatteavdrag för år 2015 Skattetabell 29-40 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015

UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1(8) UPPDRAGSREGLEMENTE 1 januari 2015 31 december 2015 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE Detta reglemente gäller för avdelningsstyrelsen och vid av avdelningsstyrelsen meddelade uppdrag inklusive fackliga studier,

Läs mer

LATHUND FÖR RESENÄREN

LATHUND FÖR RESENÄREN PA/KTH-RES/20101206 LATHUND FÖR RESENÄREN Öppna din webbläsare och skriv in webbadressen i adressfältet: https://kth.ebuilder.se/ Du hittar även länken under KTH Intranät/Administrativt stöd/kth-res, eller

Läs mer

Traktamentesavtal TRAKT 91

Traktamentesavtal TRAKT 91 1 (7) Traktamentesavtal TRAKT 91 Traktamentesavtal TRAKT 91...1 Förhandlingar om Traktamentsavtal TRAKT 91...2 Parter...2 1...2 2...2 3...4 4...4 5...4 6...4 7...4 8...5 Bilaga 1...6 Traktamentsbelopp

Läs mer

Deklarationsupplysningar

Deklarationsupplysningar Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011) 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands

Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands Centrala avtal 2005:5 2005-05 - 05 Innehåll 1 Innehåll Förord 3 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands 5 Tillämpningsområde

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt

13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt, Avsnitt 13 1 13 Redovisning och betalning av särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL Övergångsbestämmelser 13.1 Inledning Bestämmelser om redovisning och

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2014 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen SKV 353 utgåva 1 Traktamenten m.m. i byggbranschen Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbetsgivare i liknande branscher.

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15

NHF:s 2014-2015. Ekonomiska Bestämmelser 2014-06-15 NHF:s Ekonomiska Bestämmelser 2014-2015 Allmänt... 3 Förtroendevalda... 3 Arvode Förbundsstyrelsen... 3 Särskilda uppdrag... 3 Övriga utlägg... 3 Övriga åtaganden... 3 Traktamente och reseersättning...

Läs mer

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01

Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 Beteckning Riktlinjer vid resor i tjänsten fr o m 2015-01-01 ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04 samt

Läs mer

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet

Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Regler för tjänsteresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-09-23 Dnr: FS 1.1.2 779-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 102-3011-10. Typ av dokument: Beslutad av:

Läs mer

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa

Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa Innehåll Bilaga 1 administrativa regler/rutiner vid tjänsteresa... 1 Prioriteringsordning vid tjänsteresa... 3 Regler för beställning av tjänsteresor...

Läs mer

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige

Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Bilaga 1 Tjänsteresa och förrättning m m inom och utom Sverige 1 Tillämpningsområde Detta avtal äger tillämpning på samtliga anställda inom universitetet, såvida inte uttryckligt undantag anges i särskilt

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen Traktamenten m.m. i byggbranschen 2015 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbets givare i liknande branscher, t.ex.

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 2011-02-18 Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2011-2012 Generella bestämmelser... 2 Bilaga 1 Förbundsstyrelsen och kommittéer... 4 Bilaga 2 Nationella tävlingar... 5 Bilaga 3 Internationella

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente

Arvodes- och ersättningsreglemente Hörselskadades Riksförbund 1(5) Arvodes- och ersättningsreglemente Gäller för styrelseledamöter och övriga förtroendevalda på förbundsnivå 1. Grundläggande bestämmelser 1.1 Definitioner Med förrättning

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag?

Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade. När kan jag få arvode för ett uppdrag? Lathund för arvode till förtroendevalda i Unga Hörselskadade (Lathunden utgår från dokumentet Ersättning till förtroendevalda, årsmötet 2013) När kan jag få arvode för ett uppdrag? Som medlem i UH har

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen Traktamenten m.m. i byggbranschen 2014 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbets givare i liknande branscher, t.ex.

Läs mer

Riktlinjer för resor och reseersättning

Riktlinjer för resor och reseersättning Riktlinjer för resor och reseersättning Medlemsorganisationer och andra som reser på uppdrag av MyRight Antagen av styrelsen 111110, revidering 141112 och 150602 1. Utgångspunkter En resa har alltid som

Läs mer

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30

Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Domararvoden 2010-07-01-2014-06-30 Seniorserier (samt kval till serie) 10 13/14 SSL 2 150 2 300 2 500 2 500 Elitserien 1 600 1 650 1 650 1 700 Allsvenskan 1 500 1 550 1 550 Division 1 1 000 1 050 1 050

Läs mer

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013

Beskattning av utländsk personal. 19 september 2013 Beskattning av utländsk personal 19 september 2013 Innehåll Skatteverket Personal som är bosatt utomlands Allmänna regler Skattskyldig Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK Skattefria ersättningar

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.)

Dnr 2006/1650. Personalförmåner. Regelverk. Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Dnr 2006/1650 Personalförmåner Regelverk Fastställd av Rektor 2007-06-26 (Reviderad från 2010-01-01 pga ändrade skatteregler.) Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna principer 3 Motion och annan friskvård

Läs mer

EKONOMISKA BESTÄMMELSER

EKONOMISKA BESTÄMMELSER EKONOMISKA BESTÄMMELSER inom Svenska Handbollförbundet för perioden 15 07 01 16 06 30 1. Förtroendevalda 2. Vid kurs/konferensuppdrag 3. Vid lägeruppdrag 4. Traktamente för 1, 2 och 3 5. Resekostnadsersättning

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010)

UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010) UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010) DNR Exempel på skrivningar för redan anställd vid GU som är folkbokförd och betalar skatt i Sverige. Viktigt att observera att skrivningarna

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-06-10 Dnr: 500-1021-13 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Bidrag till studerande vid praktikoch

Läs mer

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM

Futsal SM flickor, kvalspel i distrikten / ÖFF:s DM MATCHARVODEN 2010 Herrar Domare Assisterande domare Allsvenskan 6.900:- 3.450:- För 4:e domare i Allsvenskan utgår arvode med 800:- per match och i Superettan 600:- per match, samt i förekommande fall

Läs mer

18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17

18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17 18 kap. Belopp (RALS 2014 201, Saco S/SRAT, SEKO och OFR/TULL KUST) Reviderad 2015 03 17 3 kap lön Lönesystem Lönesystem för aspiranter och nyanställda kustbevakningstjänstemän Steg Kr/mån Anm. Aspirant

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

19 Vad som ska dras av i tjänst

19 Vad som ska dras av i tjänst Vad som ska dras av i tjänst 323 19 Vad som ska dras av i tjänst Allmänna avdragsregler Speciella avdragsregler Nödvändiga kostnader Sammanfattning I 12 kap. 1 IL stadgas att utgifter för att förvärva

Läs mer

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen. 10 januari 2007 Bilaga till riktlinjer för resor, kurser, konferenser och representation Anvisningar för resor, kurser, konferenser och representation samt ersättning för utlägg vid Kommunstyrelseförvaltningen.

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

RESERÄKNING. ANSTÄLLD PÅ GU Registrera din resa i egenrapportering (du hittar ER i medarbetarportalen) Skriv ut sparad reseräkning samt utläggsbilaga

RESERÄKNING. ANSTÄLLD PÅ GU Registrera din resa i egenrapportering (du hittar ER i medarbetarportalen) Skriv ut sparad reseräkning samt utläggsbilaga RESERÄKNING RAPPORTERA DIN RESA OBS! Rapportera in din resa senast 1 månad efter avslutad resa För avd obstetrik och gynekologi samt avd f pediatrik: Skicka reseräkningen till avd f obstetrik och gynekologi,

Läs mer

Resereglemente för Karolinska Institutet

Resereglemente för Karolinska Institutet Resereglemente för Karolinska Institutet Gäller från och med 2006-04-15 Ersätter resereglemente från 2004-06-22 Beslut Dnr: 1781/06-200 2006-04-05 Rektor Revidering av resereglemente för Karolinska Institutet

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner

Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer Representation, gåvor och personalförmåner Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Representation, gåvor och personalförmåner Riktlinjer 2014-06-16, 103 Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för resor i tjänsten

Strategi för resor i tjänsten Datum 2014-02-20 Strategi för resor i tjänsten Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-03-04, 29 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: Resepolicy 2004 Dokumentnamn: Strategi

Läs mer

19 Vad som ska dras av i tjänst

19 Vad som ska dras av i tjänst 305 19 Vad som ska dras av i tjänst Allmänna avdragsregler Speciella avdragsregler Nödvändiga kostnader Sammanfattning I 12 kap. 1 IL stadgas att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska

Läs mer

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014

Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 2012-08-31 Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet 2013-2014 Fastställda av förbundsstyrelsen 2012-08-31 1(10) Innehållsförteckning Generella bestämmelser... 3 Bilaga 1 Förtroendevalda...

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet

Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet RESEPOLICY Anita Petersson DNR 89/2003-19 Reviderad 2008-12-02 Ersättning vid tjänsteresa för arbetstagare vid Växjö universitet Tillämpas då arbetstagare med förordnande beordras att tjänstgöra på annan

Läs mer

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014)

1 Tjänsteinkomster. SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) SNABBFAKTA för företag och privata personer 2015 (2014) Kortsiktig genomgång av fakta inom skatter och redovisning. Får användas som kortfattad information! Praktisk tillämpning kräver mer omfattande kunskap

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet.

Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya Glasmästeriavtalet. Arbetsgivarnytt 3/2010. Nya. 30 april 2010 Till GBFs medlemmar Nya! Detta arbetsgivarnytt bygger på nr 2/2010 och har samma innehåll men med lite mer förtydligad text. Mellan Glasbranschföreningen och

Läs mer

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012

RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 RESEPOLICY Gällande för Svenska Skolidrottsförbundet Uppdaterad 2012 Gällande för förbundsstyrelsen och arbetsgrupper vid möten, kurser och konferenser arrangerade av Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF)

Läs mer

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet

Tjänsteinkomster SNABBFAKTA 2015. Marginalskatten har räknats efter allmänna avdrag men före grundavdrag. Skatt inom skiktet SNABBFAKTA 2015 A Tjänsteinkomster Skatteskalla: löner 2015 2014 Skatt inom skiktet Beskattningsbar inkomst -430100-413200 32% Beskattningsbar inkomst 430200-616100 413300-591600 52% Beskattningsbar inkomst

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Innehåll Räkenskapsår och bokslutsdatum Fråga 1 Kostnader före start Fråga 2 Flera verksamheter Fråga 3 Gåva Fråga 4 Egen insättning och eget uttag Fråga 5, 6 och

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion

Frågor och svar - Flexibel arbetstid inom BV Produktion Giltig från Versionsnummer Antal sidor 2008-05-05 3 14 Diarienummer Beslutsfattare 14 Antal bilagor 0 Handläggande enhet, Handläggare CPR Malmö Nils-Göran Pärlemar, 040-6803921 Ersätter Version nr 2 som

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015

Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Avstämningar inför årsskiftet 2014/2015 Börja förbereda dig i god tid inför årsskiftet. Redan på hösten kan du stämma av ackumulatorvärden i ditt löneprogram, om du inte gör det kontinuerligt varje månad

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Förmåner och representation

Förmåner och representation Förmåner och representation Agenda 1. Allmänt om förmånsbeskattning 2. Skattefria förmåner Personalvårdsförmåner Motion och annan friskvård Förmåner av begränsat värde - arbetsredskap Elektronisk utrustning

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015. Innehållsförteckning 1 (13) Sekretariatet Johanna Orre 2015-01-12 Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2015 Innehållsförteckning 1. Jämförelsetal 2 2. Årsarvoden 2 2.1 Landstingsråd och gruppledare 3 2.2 Ordförande

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Årsräkning, redogörelse och arvode Redovisning av ekonomi Årsräkning, redogörelse och arvode Varje år ska du redovisa huvudmannens ekonomi och ditt uppdrag i en årsräkning och en redogörelse. Dessa lämnar du in till överförmyndaren före

Läs mer

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual

AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB. Manual AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning 1 AGDA WEBB Manual Registrera reseräkning...2 Kostavdrag...5 Utlägg...6 Representation...7 Utskrift...8 1 AGDA Webb Enskild användare registrera reseräkning

Läs mer

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun

Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Rev av belopp och mutbrott 2012 Personalkontoret KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Representation och gåvor för anställda i Växjö kommun Beslut av kommunchefen och gäller från 2012-08-01. Representation All

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening

Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Förslag reglemente 2011 Reglemente avs. arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i HSB Malmö Ekonomisk Förening Principer som är vägledande för detta reglemente HSB Malmö Ek. För. är en

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

Tele2 Sverige AB. Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse

Tele2 Sverige AB. Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse Tele2 Sverige AB Allmänna anställningsvillkor - Lokal överenskommelse giltighetstid 1 april 2012 30 april 2013 1 (12) Hänvisningar till paragrafer och moment nedan refererar till kollektivavtalet om Allmänna

Läs mer