Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar"

Transkript

1 Löne- och anställningsrekommendationer för pingstförsamlingar Detta är partgemensamma rekommendationer från SKTF ekumeniska pingstsektion och Pingst-fria församlingar i samverkan. Stig Hilding har på ett förtjänstfullt sätt varit behjälplig som konsult. För övrigt hänvisar vi till Branschavtal och löneavtal för Trossamfund och ekumeniska organisationer. 1

2 1. Ersättning vid mötesbesök Observera att det finns ett kollektivavtal som reglerar lönen och andra anställningsvillkor. Anvisningarna nedan berör sådant som inte täcks av kollektivavtalet. För arvodering i samband med mötesbesök finns det inte några riktlinjer i kollektivavtalet. Beräkningarna nedan ansluter till de lönenivåer som anges i kollektivavtalet. Utöver arvodesbeloppen nedan bör församlingen betala traktamentsersättning för restid (fram- och återresa från bostaden) enligt gällande bestämmelser (se dessa avsnitt). Dessutom bör ersättning utgå för resor. Reseersättning betalas ut för billigaste färdsätt om inte särskilda förhållanden föreligger. För pastorer/sångare på tillfälliga besök i församlingar har Skatteverket ibland betraktat resorna fram och åter som resor till och från arbetet, då det ansetts att merparten av arbetsinsatsen gjorts i den besökande församlingen och inte som förberedelse på hemorten. Detta har bland annat inneburit att reseersättningen betraktats som lön och därmed även som underlag för arbetsgivaravgifter, som den besökande församlingen då påförts. Mottagaren av ersättningen har i dessa fall medgetts avdrag som för resor till och från arbetet. För sådana resor medges dock för 2011 endast avdrag för den del av avdraget som överstiger kr. Det är alltid viktigt att överenskommelse om arvode, övriga ersättningar och omfattningen av engagemanget för den besökande träffas i förväg, gärna i form av en skriftlig bekräftelse på det man kommit överens om. På det sättet kan obehagliga överraskningar undvikas. Ett exempel på en sådan bekräftelse finns nedan. Ersättning till den besökande bör betalas ut så snart som möjligt efter besöket. 2

3 Ersättning för mötesbesök från och med KATEGORI 1 A: Personer med fast anställning i annan församling eller i gemensamma organ eller på annat sätt fast anställda som genomför besöket. Per dag Sön/hlgdag Lör/Sön Fre/Sön (ett möte) (två möten) KATEGORI 1 B: Personer enligt KATEGORI 1 A i de fall ersättning för besöket betalas direkt till den församling där vederbörande är anställd (= köp av tjänst från annan församling). (Observera att detta alternativ kan innebära att Skatteverket ser ersättningen som sådan försäljning av tjänst där skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. I sådant fall tillkommer således mervärdesskatt, som den församling som får ersättningen sedan ska redovisa till Skatteverket. Det bör därför övervägas att i stället använda kategori 1 A ovan.) Ersättning utgår enligt KATEGORI 1 A med tillägg för gällande sociala avgifter. För år 2011 gäller följande: För personer som är födda betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift som är 10,21 %. För personer som är födda är arbetsgivaravgiften 31,42 %. För personer som är födda 1985 och senare (personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år) är arbetsgivaravgiften 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av summan av övriga avgifter. För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter. Arvodet och de sociala avgifterna betalas direkt till den församling där den besökande är anställd och som även har arbetsgivaransvaret för denne. Vid beräkningen av kostnaderna bör också beaktas det försäkringsskydd den besökande pastorn har i den församling som har arbetsgivaransvaret för denne (ca 8,0 %). 3

4 KATEGORI 2 A: Personer utan fast anställning t ex reseevangelister, sångare m fl. Per dag Sön/hlgdag Lör/Sön Fre/Sön (ett möte) (två möten) KATEGORI 2 B: Personer med församlingsanställning t ex reseevangelister som är anställda av någon församling utan att arbeta i församlingen. (Observera att detta alternativ kan innebära att Skatteverket ser ersättningen som sådan försäljning av tjänst där skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. I sådant fall tillkommer således mervärdesskatt, som den församling som får ersättningen sedan ska redovisa till Skatteverket. Det bör därför övervägas att i stället använda kategori 2 A ovan.) Ersättning utgår enligt KATEGORI 2 A med tillägg av gällande sociala avgifter. För år 2011 gäller följande: För personer som är födda betalar arbetsgivaren endast ålderspensionsavgift som är 10,21 %. För personer som är födda är arbetsgivaravgiften 31,42 %. För personer som är födda 1985 och senare (personer som vid årets ingång inte fyllt 26 år) är arbetsgivaravgiften 15,49 % och består av ålderspensionsavgift och en fjärdedel av summan av övriga avgifter. För personer som är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter. Arvodet och de sociala avgifterna betalas direkt till den församling där den besökande är anställd och som även har arbetsgivaransvaret för denne. Vid beräkningen av kostnaderna enligt KATEGORI 2 B bör också beaktas det försäkringsskydd reseevangelisten har i den församling som har arbetsgivaransvaret för denne (ca 8,0 %). De avsevärt högre arvodesbeloppen i kategori 2 A och 2 B motiveras av att tillräckligt stor marginal måste finnas för semester och andra veckor då det inte är möjligt att ha mötesveckor. I samband med mötesbesök kan en förkunnare få medverka med bibelstudier och seminarier t ex på en ledardag, när det gäller kortare församlingsbibelskolor m.m. Utöver den ordinarie ersättningen för mötesbesök kan ett tillägg göras om 345 kr för en lektionstimme (40 minuter) inklusive förberedelsetid. Observera att grundersättningen för ett tillfälle är enligt kategoriindelningen ovan. Ex: Predikan i ett kvällsmöte och två bibelstudier skulle ge dagsersättningen enligt tillämplig kategoriindelning ovan med tillägg av + 2 x 345 kr. Om den besökande enbart medverkar med lektioner bör ändå grundersättningen vara i enlighet med normen för mötesbesök, med ett tillägg om 345 kr per ytterligare lektion 4

5 Exempel på bekräftelsebrev inför ett församlingsbesök GUDS RIKA FRID! Ort och datum Vi vill med dessa rader bekräfta vår inbjudan till Dig/Er att besöka vår församling... (datum och tid) för medverkan i... (typ av aktivitet) Ekonomisk ersättning betalas i enlighet med dokumentet Ersättning för mötesbesök vilket innebär: Arvode: enligt kategori... kr... Resa: antal mil =... x 29,50 kr kr... Resa: enligt biljett/er kr... Traktamente: 105 kr x 2 (fram resp. återresa) kr... Ersättning för småutlägg: 21 kr x... dagar kr... Församlingen står för kost och logi. Om F-skattsedel finns var vänlig meddela oss detta innan besöket. Om Du har synpunkter på vår ekonomiska planläggning ber vi Dig/Er att kontakta oss snarast. Hjärtligt välkommen till... och...församlingen (ort)... (underskrift) 5

6 2. TRAKTAMENTEN 2011 Traktamenten vid tjänsteresa inom Sverige Då en församlingsanställd är på tjänsteresa utanför den normala verksamhetsorten inom Sverige bör traktamentsersättning utgå med belopp enligt nedan. Underlag för utbetalning av traktamentsersättning bör utgöras av reseräkning som månadsvis upprättas av den anställde. Endagsförrättningar Förrättning som varat minst 6 timmar och sträckt sig utanför församlingens normala verksamhetsområde ersätts med 105 kr i de fall den anställde stått för matkostnaderna. Den vanliga verksamhetsorten omfattar ett område inom ett avstånd av 50 kilometer dels från den anställdes tjänsteställe, dels från bostaden. Avståndet skall beräknas för närmaste färdväg. Med endagsförrättningar avses förrättningar som inte varit förenade med övernattning. Vid dessa förrättningar medges inte avdrag för ökade levnadskostnader, vilket innebär att ersättningen betraktas som lön. Detta medför att skatteavdrag skall göras och arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift betalas på ovannämnda traktamentsersättning. På kontrolluppgiften ska den räknas med i lönesumman i ruta 11. Flerdagsförrättningar Traktamentsersättning betalas med samma belopp som får dras av vid inkomsttaxeringen. Beloppet utgör för hel dag 210 kr och för del av dag 105 kr. För nattlogi medges avdrag med 105 kr per natt eller med styrkt faktisk kostnad som den skattskyldige själv betalat. Som hel dag räknas även avresedagen om resan påbörjats före kl och hemkomstdagen om resan avslutats efter kl I annat fall medges avdrag med högst 105 kr för avrese- respektive hemkomstdag. En förutsättning för avdrag är att förrättningen sträckt sig utanför den vanliga verksamhetsorten. Beträffande avståndet se ovan under endagsförrättningar. Har arbetsgivaren eller annan som berörts av förrättningen vid tjänsteresan bekostat frukost, lunch eller middag reduceras traktamentsersättningen med belopp enligt tabell nedan. Flerdygns- Flerdygnstraktamente traktamente för hel dag för del av dag (210 kr) (105 kr) Reducering för Frukost, lunch och middag 189 kr 95 kr Lunch och middag 147 kr 74 kr Lunch eller middag 74 kr 37 kr Frukost 42 kr 21 kr

7 Av traktamentsbeloppen för hel dag och för del av dag utgör 21 kr respektive 10 kr ersättning för småutgifter i samband med förrättningen. Beloppet 105 kr per dag kan också tillämpas som dagtraktamente för fram- respektive återresa till besökande i annan församling i de fall kost erbjuds genom den församling som besöks. För mellanliggande dagar vid ett sådant besök rekommenderas ett traktamente på 21 kr per dag för diverse småutgifter. Traktamentsersättning som vid flerdagsförrättning betalas ut med högst de belopp som angivits ovan behöver endast kryssmarkeras på kontrolluppgiften. Överstigande belopp betraktas som lön och ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift. Dessutom skall preliminärskatteavdrag göras på den överskjutande ersättningen. På kontrolluppgiften ska den räknas med i lönesumman i ruta 11. * * * Efter särskild överenskommelse med den anställde kan en församling låna ut sin pastor för medverkan i annan församling. I dessa fall bör anvisningarna vid arvoden för mötesbesök gälla (kategori 2B). Den församling som lånar ut sin pastor ersätter då denne för resekostnader i tjänsten samt för den kost etc. som inte förmedlas vid besöket genom den besökta församlingens försorg. Sistnämnda församling faktureras sedan för arvode och övriga ersättningar. (Observera att detta kan innebära att Skatteverket ser ersättningen som sådan försäljning av tjänst där skattskyldighet till mervärdesskatt föreligger. I sådant fall tillkommer således mervärdesskatt på hela det fakturerade beloppet, som den församling som får ersättningen sedan ska redovisa till Skatteverket. Det bör därför övervägas att vid arvoderingen i stället använda kategori 2 A ovan.) * * * Traktamente vid tjänsteresa utomlands Beträffande utbetalning av traktamente till anställd vid tjänsteresa utomlands hänvisas till Skatteverkets rekommendation om utlandstraktamenten. Skatteverket beräknar för varje år normalbelopp för de olika länderna. Beloppen kan hämtas på Skatteverkets hemsida sökord A-Ö/Utlandstraktamenten. * * * Ytterligare information För ytterligare information om traktamenten hänvisas till avsnittet Skatteregler i PRAKTIKAN, delavsnitt 4 Traktamentsersättningar m.m. (www.praktikan.se). Information kan också hämtas på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). 7

8 3. Resor i tjänsten för församlingsanställda Normalt är en pastor (motsv.) i behov av egen bil för att kunna fullgöra sin tjänst. Med resor i tjänsten avses resor som företas med anledning av pastorstjänsten (motsv.). Resorna kan exempelvis gälla mötesverksamhet av olika slag, litteraturspridning, hembesök, sjukbesök, vigselförrättningar, begravningar, bönedagar, konferenser, predikant- och evangelistveckor etc. Det rekommenderas att ersättning utgår efter specificerad reseräkning, som månadsvis bör upprättas av den anställde. Bilresor bör grunda sig på löpande förd körjournal. Reseräkningen bör för varje resa innehålla uppgift om datum, förrättningsort, ressträcka, färdsätt, resans ändamål samt belopp. Vid traktamentsersättning för flerdagsförrättning bör dessutom anges klockslag när resan påbörjades och avslutades. Reseräkningen är dels ett underlag för utbetalning av ersättning, dels ett bevis vid förfrågan från skatteverket. Resa mellan bostad och arbetsplats räknas inte som tjänsteresa. Utbetald ersättning för sådan resa skall i sin helhet redovisas som lön. Även hemresa för besök hos familjen (t ex varje vecka) vid anställning utanför bostadsorten betecknas som resa mellan bostad och arbetsplats. Ett exempel på sådan hemresa är en vakanspastors resa för besök på hemorten. Eventuell ersättning för sådan resa skall således i sin helhet redovisas som lön. Dessa reseersättningar utgör därmed underlag för arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift. Ersättning för resor med egen bil i tjänsten bör under 2011 utgå med belopp enligt nedan. Dessa ersättningar gäller inom verksamhetsområdet, regionen eller liknande. I övrigt gäller ersättning för billigaste färdsätt. Om egen bil används utanför verksamhetsområdet är ersättningen 18,50 kr per mil Körlängd km/år Kilometerersättning Inga tillägg bör ske för medresande och bagage. Kilometerersättning 295 öre/km För en anställd är ersättning för tjänsteresor upp till 18,50 kr per mil skattefri. Denna ersättning ska endast kryssmarkeras på kontrolluppgiften. Den ersättning som överstiger 18,50 kr per mil betraktas som lön och ska på kontrolluppgiften räknas med i lönesumman i ruta 11. Preliminärskatteavdrag ska göras på den överskjutande ersättningen. Dessutom ska den ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter alternativt ålderspensionsavgift. Skyldigheten att göra dessa redovisningar innebär att arbetsgivaren måste hålla reda på hur många mil den anställde kör i tjänsten. Det är därför i praktiken nödvändigt att betala ut bilersättning per mil och inte använda sig av ett fast ersättningsbelopp per månad, eftersom det i det senare alternativet saknas uppgift om det verkliga antalet körda mil. * * * I stället för att betala bilersättning med 29,50 kr eller med annat belopp överstigande 18,50 kr per mil kan församlingen komma överens med den anställde om att endast betala 18,50 kr per mil. Samtidigt bör månadslönen höjas med belopp som per månad i genomsnitt överensstämmer med resterande bilersättning upp till den milersättning som församlingen tillämpar. Om detta alternativ används bör 8

9 nämnda lönedel vid utbetalningen rubriceras som ett särskilt lönetillägg utöver den vanliga lönen. Denna specificering underlättar vid framtida förändringar av lön och reseersättning. Detta lönetillägg skall på kontrolluppgiften ingå i den vanliga lönesumman (ruta 11 kontant bruttolön). * * * Vid resor med allmänna kommunikationsmedel, t ex tåg, buss, flyg, bör ersättning betalas ut motsvarande de verkliga kostnaderna. Ersättning motsvarande gjorda utlägg behöver endast kryssmarkeras på kontrolluppgiften. För ytterligare information om reseersättning hänvisas till avsnittet Skatteregler i PRAKTIKAN, delavsnitt 3 Reseersättningar och andra kostnadsersättningar (www.praktikan.se). Information kan också hämtas på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). * * * 9

10 4. Övriga kostnadsersättningar och löneförmåner Mentorskap och handledning Det är viktigt att pastorer och andra anställda med en rik erfarenhet från församlingsarbete delar med sig till den som är ny i tjänsten eller har ringa erfarenhet. I en församling bör man ge en mera erfaren anställd uppdraget att vara mentor för en yngre mer oerfaren. Uppdraget bör ingå i den anställdes uppgifter och förutsätter att tid kan läggas ned på uppdraget. Med handledning avses när en förkunnare eller annan anställd har en särskild handledare i en annan församling eller kyrka att regelbundet samtala med om tjänsten och innehållet i den. Det förutsätter att förtroliga samtal kan föras dvs. den som är handledare får absolut inte föra något från samtalet vidare. Många har vittnat om att handledning varit betydelsefullt för utvecklingen i den egna tjänsten. Ett sådant system kan utvecklas i samarbete mellan de olika församlingarna så att erfarna församlingsanställda ges möjlighet att vara handledare. Gällande yrkeshandling för arbetstagare med människovårdande arbetsuppgifter se Branschavtal och Löneavtal för Trossamfund och Ekumeniska organisationer. Fortbildning Det är viktigt att de anställda utvecklas i tjänsten. Möjlighet bör alltså ges för att inom ramen for t anställningen få delta i olika typer av fortbildning. Ett sådant stöd kan utgöras av bidrag (t.ex. för kurslitteratur och resor), tjänstledighet med bibehållen lön, möjlighet att delta i viss utbildning under arbetstid m.fl. åtgärder. Församlingarna bör ge församlingsanställda (i första hand förkunnare) möjlighet att inom ramen för arbetstiden delta i antingen predikantveckan, Nyhemsveckan eller Lapplandsveckan, samt i någon av de årligen anordnade missions- respektive evangelistveckorna. Församlingsanställda reseevangelister bör också beredas möjlighet att delta i dessa sammankomster. Utrymme bör också ges den som arbetar som förkunnare att göra predikobesök. Sådana besök bör göras inom ramen för den ordinarie arbetstiden. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Hälso- och Friskvård Det är viktigt att församlingsanställda mår bra. De allra flesta har förtroendearbetstid och det är då viktigt att församlingarna vakar över att de anställda bereds möjlighet till hälso- och friskvård. Det kan vara i form av ekonomisk stöd till hälso- och friskvård eller/och att anställda bereds möjlighet att på arbetstid ha hälso- och friskvård. Alla anställda måste erbjudas samma förmåner. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Representationsersättning En pastor har vanligen utlägg för representation, t ex för mat, kaffe etc. vid olika besök i hemmet. Under förutsättning att dessa besök har ett omedelbart samband med pastorns tjänst i församlingen kan församlingen utbetala ersättning för kostnaderna i samband med besöken. Anteckningar bör föras om besöken i hemmet med angivande av datum, närvarande personer, sambandet med pastorstjänsten samt kostnaderna för varje besök. Vid själavårdsbesök bör endast besökets karaktär 10

11 anges. Representationsersättningen ska upptas på kontrolluppgift. Uppgift behöver dock inte lämnas för ersättningar som motsvarar gjorda utlägg. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Bostadsförmån Bostad ska enligt gällande skatteregler värderas till marknadsmässig hyra. Om församling tillhandahåller bostad kan pastorn (motsv.) antingen betala marknadsmässig hyra eller också upptas bostadsförmånen på kontrolluppgiften. Om lägre hyra än marknadshyra betalas ska mellanskillnaden mellan marknadshyra och erlagd hyra anges. I marknadshyran ska i förekommande fall värdet av uppvärmning och elström ingå. En lämplig regel när det gäller att bedöma vad som är marknadsmässig hyra är att jämföra med det belopp som en annan person skulle få betala i hyra för samma bostad. Jämförelse kan också göras med andra bostäder på orten av samma standard och storlek. En eventuell eftertaxering av Skatteverket kan ge kännbara konsekvenser. Telefon Fri eller subventionerad telefon utgör skattepliktig inkomst. Förmånens värde upptas på kontrolluppgiften. Alternativt kan pastorn stå för den egna telefonen själv och församlingen ersätter denne för de tjänstesamtal som rings. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN: s skatteavsnitt. Fri parkeringsplats vid arbetsplatsen Fri parkeringsplats vid arbetsplatsen som församlingen tillhandahåller för den anställdes privata bil kan vara en skattepliktig förmån. Detta gäller oavsett om den anställde har en egen parkeringsplats eller endast kan få en plats i mån av tillgång. Skatteplikt uppkommer i de fall då andra möjliga parkeringsplatser i närheten av arbetsplatsen är avgiftsbelagda. Värderingen av förmånen görs till marknadsvärdet, d v s vad det hade kostat den anställde att själv betala för att stå på en sådan avgiftsbelagd plats alternativt att hyra en parkeringsplats eller garageplats i närheten av arbetsplatsen. Om parkering på likvärdiga parkeringsplatser i närheten är gratis föreligger normalt ingen skattepliktig förmån. För den som har förmånsbil tillkommer ingen extra beskattning av fri parkering vid arbetsplatsen, eftersom förmånen redan är inräknad i bilförmånsvärdet. Om parkeringen vid arbetsplatsen beror på att den anställde använder sin privata bil för tjänsteresor skall förmånsvärdet reduceras. Om bilen används i tjänsten minst 160 dagar under året och då körs minst 300 mil ska den anställde inte beskattas. För den som kör minst 60 dagar i tjänsten och då kör minst 300 mil, ska förmån av fri parkering tas upp för det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten. Parkeringsförmånen ska redovisas i särskild ruta på kontrolluppgiften. Förmånen utgör underlag för arbetsgivaravgift/ ålderspensionsavgift. För korrekta uppgifter är det viktigt att det förs löpande noteringar om i vilken omfattning respektive anställd utnyttjar förmånen. Av reseräkningar bör framgå i vilken omfattning (antal dagar och mil) den anställde kör med privatbil i tjänsten. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Flyttningsersättning Församlingen kan utan skattekonsekvenser för mottagaren betala en nyanställds flyttningskostnader. Vid anställning av någon som är arbetslös bör möjligheten att få flyttningen betald av arbetsförmedlingen undersökas. Utbetald flyttningsersättning ska inte anges på kontrolluppgiften. För övrigt hänvisas till PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. 11

12 Övrigt När det gäller övriga förmåner, gåvor, kurser/studieresor, arbetsrum i egen bostad och stipendier hänvisas till de olika avsnitten i PRAKTIKAN:s skatteavsnitt. Där finns också en sammanfattning angående kontrolluppgifter. Dessutom finns information om Skatteverkets revisionsverksamhet m.m. PRAKTIKAN kan nås på 5. Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt på pensionskostnader Då hänvisar vi till praktikan och de uppdateringar som görs där. 12

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet

Regler för resor vid Luleå tekniska universitet Regler för resor vid Luleå tekniska universitet fastställda vid rektors beslutsmöte 2005-05-24 1. Syfte I vår organisation med långtgående delegering av ansvar och befogenheter och med många beslutsfattare

Läs mer

Skatt för nyföretagare frågor och svar

Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Skatt för nyföretagare frågor och svar Att bli egen företagare innebär......många förändringar. Både som näringsidkare i en enskild firma och som delägare i ett handelsbolag

Läs mer

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST Gällande perioden 2014-05-01 till 2015-04-30 Version 3.3.1 Sida 2 av 47 Innehåll: * efter rubriken innebär att innehållet i punkten är gemensamt för de tre samfunden

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget 181 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 326-329, SkU 1989/90:30 prop. 1993/94:90 s. 65 67 samt 103, SkU 1989/90:10 prop. 1994/95:182 prop. 1995/96:152 s. 45-52

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten.

Skatteregler för privatpersoner. Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 2015 Skatteregler för privatpersoner Deklarera genom att ringa, sms:a, använda vår app, e-tjänst eller pappersblanketten. 1 2 Innehållsförteckning Allmänna upplysningar 5 Inkomstskattesystemet 5 Anteckningar

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Teknik- och serviceenhet/tes Ewa Fridén Tel. 08-400 50 432 Box 12854, 112 98 STOCKHOLM ewa.friden@tullverket.se - - Styrdokument Datum 2013-07-100 Dnr Dokumentnamn Mötes- och resepolicy Kategori Strategisk

Läs mer

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst

17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 17 211 17 Vad som ska tas upp i inkomstslaget tjänst 11 kap. IL prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Huvudregeln för vad som ska tas upp i inkomstslaget

Läs mer

URA. Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för. anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Centrala avtal 2007:1 2007-10-01

URA. Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för. anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Centrala avtal 2007:1 2007-10-01 URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands Centrala avtal 2007:1 2007-10-01 Ersätter cirkulär 2003:A2 Utgiven av Arbetsgivarverket 2007 Produktion &

Läs mer

URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands

URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands URA Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands Gäller från 2010-02-01 Upplysning I förhandlingsprotokoll 2010-01-25 har parterna enats om ändring i avtalets

Läs mer

Kollektivavtal Vattenfall 2011-2012

Kollektivavtal Vattenfall 2011-2012 Kollektivavtal Vattenfall 2011-2012 Gäller för Vattenfallkoncernens bolag och enheter i Sverige Avtalet är träffat mellan Vattenfallkoncernens bolag i Sverige Akademikerrådet i Vattenfall Unionen Ledarna

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst, Avsnitt 15 1 15 Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst Övergångsbestämmelser 15.1 Innehåll Regler om kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

Läs mer

Chefen & Chefens förmåner

Chefen & Chefens förmåner Chefen & Chefens förmåner INNEHÅLL Din totala ersättning 4 Att tänka på 6 Dina mål 8 Din rörliga ersättning 11 Dina förmåner 15 Försäkringar 23 Du som är vd 25 Källor och lästips 27 Ledarna mars 2011 2

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Nyheter 2015 I detta cirkulär redogör vi för nyheter från 1 januari 2015. De nyheter som behandlas är 1) ändringar i diskrimineringslagen, 2) nytt högkostnadsskydd

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011

EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) Kommunal författningssamling Utg: jan 2015 Ers: jan 2011 EKERÖ KOMMUN Nummer: 07:1 Blad: 1 (15) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA OCH POLITISKA ORGANISATIONER 1 Vad bestämmelserna omfattar Dessa bestämmelser gäller för sådana förtroendevalda

Läs mer

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m

Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m 1 (2) Landstingets revisorer 2006-12-19 Dnr REV/30/06 Revisionschef Lennart Ledin Tfn: 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Redovisning av resor vid studiebesök, kurser och konferenser m m Revisionskontoret

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Studie- och konferensresor i svensk skatterätt

Studie- och konferensresor i svensk skatterätt LIU-IEI-FIL-G--14/01168--SE Studie- och konferensresor i svensk skatterätt En analys av rättsläget avseende avdragsgilla kostnader Study tours and conference travels in Swedish tax law An analysis of the

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer