Deklarationsupplysningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Deklarationsupplysningar"

Transkript

1 Deklarationsupplysningar För dig som arbetar i Danmark och ska betala skatt i Sverige Taxeringsåret 2012 (inkomståret 2011)

2 2 Allmän information Skatteverket har sammanställt dessa deklarationsupplysningar som en hjälp till dig som under inkomståret 2011 var bosatt i Sverige, arbetade i Danmark och som enligt bestämmelserna i det nordiska skatteavtalet ska betala skatt i Sverige på dina danska inkomster. Informationen gäller dig som: är gränsgångare enligt övergångsbestämmelserna i skatteavtalet arbetar ombord på flygplan, (flygande personal) deltar i arbetet med driften av Öresundsförbindelsen Deklarationsblanketter Den svenska inkomstdeklarationen ska lämnas till Skatteverket senast den 2 maj Om du inte får en förtryckt deklaration hemskickad automatiskt måste du kontakta Skatteupplysningen i god tid så att deklarationen kan skickas till dig. Anstånd med att lämna deklaration kan medges i undantagsfall om särskilda omständigheter föreligger. Ansökan bör göras skriftligen hos Skatteverket senast tio dagar före den 2 maj För personlig kontakt, se sista sidan. Valuta Inkomster och utgifter i danska kronor ska räknas om till svenska kronor. Omräkning ska ske efter faktisk kurs vid respektive betalningstillfälle. Kursen framgår av växlingsnotor eller växlingskvitton. Om du inte vet utbetalningsdatum eller kurs kan du använda dig av en genomsnittlig kurs hos din bank/växlingskontor eller Riksbanken. Enligt Riksbankens genomsnittskurs för 2011 motsvarar 100 DKK 121, 25 SEK. Inkomster (lön, traktamente m.m.) Löneinkomster mm I din svenska inkomstdeklaration ska du redovisa alla dina inkomster enligt svenska regler. Detta innebär t ex. att förmåner ska värderas enligt svenska regler. Huvudregeln är att inkomster ska tas upp till beskattning det år då ersättningen betalas ut (kontantprincipen).

3 3 Om du omfattas av det danska socialförsäkringssystemet ska du redovisa erhållen bruttolön, förmåner, traktamenten (både skattefria och skattepliktiga), ATP bidrag och andra kostnadsersättningar under Andra inkomster som inte är pensionsgrundande, ruta 16 på deklarationen. Om du omfattas av svensk socialförsäkring ska du i stället deklarera inkomsten under Lön, förmåner, sjukpenning m.m., ruta 03 på deklarationen. Du kan själv hämta uppgifter från Skattemappen via TastSelv på Skats webbplats För att komma in i Skattemappen behöver du en personlig kod. Om du behöver kan du beställa en ny kod via Skats webbplats räkna då med att det kan ta upp till två veckor innan du får koden. Arbete ombord på flygplan All inkomst av arbete ombord på flygplan d v s även arbete ombord på flygplan i dansk inrikestrafik, beskattas endast i Sverige. Vad som ingår i arbete ombord kan du läsa mer om i Skatteverkets ställningstagande , Beskattning av anställda ombord på luftfartyg i enlighet med det nordiska skatteavtalet, som finns på Skatteverkets webbplats, Danska socialförsäkringsersättningar Har du fått socialförsäkringsersättning såsom sjukersättning eller föräldrapenning (barsel) från dansk kommun eller utbetalning från dansk A-kassa har både Danmark och Sverige rätt att beskatta ersättningen. Om ersättningen beskattats i Danmark kan du få avräkning i Sverige för hela eller delar av den danska slutliga skatten. Övergångsbestämmelser Det finns övergångsbestämmelser som innebär att socialförsäkringsersättningar i undantagsfall fortsatt beskattas endast i Danmark. Om den socialförsäkringsersättning som du fick utbetalad började betalas ut före den 5 april 2008 och du vid den tidpunkten bodde i Sverige, har endast Danmark rätt att beskatta ersättningen. Kontakta Skatteverket om du är osäker på om övergångsbestämmelserna gäller för dig. Tips till deklarationen Du som fått en sådan socialförsäkringsersättning som ska beskattas i Sverige ska redovisa ersättningen i ruta 16 på deklarationen. Under övriga upplysningar lämnar du information om vad det utbetalda beloppet avser samt om du vill ha avräkning av dansk

4 4 skatt. Om du inte vet hur mycket den danska slutliga skatten uppgår till vid deklarationsinlämnandet får du uppge detta på deklarationen och komplettera din deklaration så fort du vet beloppet. Även om socialförsäkringsersättningen inte ska beskattas i Sverige ska du lämna upplysningar om att du fått ersättningen. Pension Arbetsgivarens premiebetalning avseende dansk rate- eller kapitalpension Du som ska beskattas i Sverige för din lön och dina förmåner från din anställning i Danmark kan också vara skattskyldig för din förmån av tjänstepension. Skatteverket har i två ställningstaganden (www.skatteverket.se under rättsinformation) närmare redogjort för hur sparande i opsparing, ratepension i form av försäkring (nedan rateforsikring) och kapitalpension i form av försäkring (nedan kapitalforsikring) ska behandlas. Dansk kapitalpension ( ) Dansk ratepension ( ) Betalar din arbetsgivare din tjänstepension till en opsparing är det inte frågan om en försäkring. Är du ägare till opsparingen är arbetsgivarens inbetalning att se som lön för dig och ska därmed tas upp i din inkomstdeklaration som lön och annan förmån. Utfallande belopp från opsparingen är skattefria. Med arbetsgivarens inbetalning avses arbetsgivarens del samt den delen som du eventuellt bidragit med genom ett bruttolöneavstående. Betalar din arbetsgivare din tjänstepension till en rateforsikring har Skatteverket gjort bedömningen att den försäkringen kan anses vara en pensionsförsäkring. I Skatteverkets ställningstagande om dansk ratepension från kan du läsa mer om vilka krav som ställs för att en rateforsikring ska kunna anses vara en pensionsförsäkring/tjänstepensionsförsäkring. Din arbetsgivares premiebetalningar till en rateforsikring som uppfyller villkoren är inte en skattepliktig förmån. Utfallande belopp från en sådan rateforsikring är däremot skattepliktiga som pension. Betalar din arbetsgivare din tjänstepension till en kapitalforsikring eller till en rateforsikring som inte uppfyller villkoren för att försäkringen ska kunna anses som en pensionsförsäkring (enligt ovan) är premiebetalningen (arbetsgivarens del samt den del du eventuellt bidragit med genom ett bruttolöneavstående) en skattepliktig förmån och ska tas upp i din inkomstdeklaration som lön och annan förmån. Utfallande belopp från försäkringen är då skattefria. Underlag för avkastningsskatt Du som arbetar i Danmark och har rätt till tjänstepension i form av rateforsikring eller kapitalforsikring i din anställning ska redovisa värdet av försäkringen som underlag för

5 5 avkastningsskatt i din inkomstdeklaration om du är ägare till försäkringen (ruta 62 eller ruta 63). Skatteverket har i ovannämnda ställningstaganden närmare redogjort för hur dessa försäkringar ska behandlas. Se vidare i Dags att (e)-deklarera SKV325 (www.skatteverket.se) för beräkning av underlaget till avkastningsskatt. Har du betalat PAL-skatt i Danmark för din försäkring under 2010 har du rätt till nedsättning av den svenska avkastningsskatten lämna upplysningar om detta i din inkomstdeklaration. Särskilt om avräkning vid utbetalning av dansk ratepension Om utbetalningar från ratepension ska beskattas i Sverige enligt ovan, får de även beskattas i Danmark och den danska skatten är avräkningsbar i Sverige. I vissa situationer, t ex återköp, betalas en särskild avgift i Danmark och denna avgift är också avräkningsbar i Sverige. Avdrag Resor mellan bostaden i Sverige och arbetsplatsen i Danmark Om du har utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor) kan du få avdrag med skäliga utgifter. Du får som regel avdrag med utgiften för det billigaste transportmedlet som du har kunnat använda. Om du har använt bil för resorna till och från arbetet får du göra avdrag för de utgifterna om avståndet är minst fem kilometer och om du regelmässigt tjänar minst två timmar sammanlagt per dag jämfört med att åka med allmänna kommunikationer. Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för arbetsresor för de dagar som du har använt bilen i tjänsten. Om du har använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du göra avdrag för alla dagar du använt bilen för arbetsresor. Avdraget är 18,50 kronor per mil. Använder du egen, närståendes eller sambos förmånsbil får du avdrag för utgift för diesel med 6,50 kronor per mil och för annat drivmedel med 9,50 kronor per mil. Om du har rätt till avdrag för resor med bil (egen bil eller förmånsbil) får du dessutom dra av de faktiska utgifterna för väg-, bro- eller färjeavgift.

6 6 Du får avdrag för den del av utgifterna som överstiger kronor. Du ska fylla i det totala beloppet för arbetsresor i ruta 01 på din deklaration. Reglerna för avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen finns på Skatteverkets webbplats Ökade levnadskostnader vid tjänsteresa Med ökade levnadskostnader avses här nedan den ökning av levnadskostnader i form av merutgifter för måltider och diverse småutgifter (tidning, telefon m.m.) samt logi som uppkommer vid tjänsteresa. För att du ska medges avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa krävs det att du har övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten. Med utanför den vanliga verksamhetsorten menas att du ska ha rest till en plats som ligger mer än 50 km från din vanliga arbetsplats och mer än 50 km från din bostad. Avståndet avser närmaste färdväg. Med detta menas närmast möjliga färdväg som inte behöver vara identisk med den faktiska färdvägen. Beräkning av 50 km-gränsen påverkas inte av att avståndet mäts över vatten eller en landgräns. När arbete utanför den vanliga verksamhetsorten varit förlagt till en och samma ort under längre tid än tre månader bedöms rätten till avdrag enligt bestämmelserna om tillfälligt arbete. Detta innebär att det för avdragsrätten efter tremånadersperiodens utgång inte är tillräckligt att konstatera att det alltjämt är en tjänsteresa. De förutsättningar som gäller för avdragsrätt vid tillfälligt arbete måste vara uppfyllda. Du kan få avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete om arbetet avser en kortare tid arbetet visserligen inte är kortvarigt men tidsbegränsat till sin natur arbetet kräver en fast anknytning till bostadsorten arbetet ska bedrivas på flera olika platser eller det finns någon annan anledning till att flyttning inte är skälig. Avdragsbelopp Du har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader antingen med den faktiska kostnadsökningen eller med ett helt eller del av maximibelopp vid tjänsteresa i Sverige och ett helt eller del av normalbelopp vid tjänsteresa utomlands. För resor i Sverige är maximibeloppet 210 kronor och för resor i Danmark är normalbeloppet 630 kronor. Övriga länders normalbelopp finns på Skatteverkets webbplats, (Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2011 SKV A 2010:22, med ändringar SKV A 2011:7.

7 7 Om du fått traktamente av din danska arbetsgivare ska du ta upp hela detta traktamente som lön i din svenska deklaration. Observera att det även gäller det belopp som redovisats som skattefri ersättning i Danmark. Avdrag för tjänsteresa görs sedan enligt svenska regler och beloppet fylls i ruta 08 på deklarationen. Avdragsbelopp vid tjänsteresa 100 % av maximibeloppet/normalbeloppet de tre första månaderna, oavsett om arbetsgivaren har betalat ut traktamente eller inte. 70 % av maximibeloppet/normalbeloppet för tid efter tre månader på samma ort under förutsättning att traktamente fortfarande utgår. 50 % av maximibeloppet/normalbeloppet efter två år på samma ort under förutsättning att traktamente fortfarande utgår. 30 % av maximibeloppet/normalbeloppet för tid efter tre månader om inte arbetsgivaren har betalat ut traktamente och under förutsättning att reglerna om tillfälligt arbete kan tillämpas. Avdragsbelopp vid tillfälligt arbete Du medges avdrag 50 % av maximibelopp/normalbelopp under den första månaden om du har ett tillfälligt arbete på annan ort och det inte är fråga om tjänsteresa. Hel eller halv dag? Avdrag för ökade levnadskostnader medges för hel eller halv dag. För att räknas som hel dag ska resan ha påbörjats före klockan 12:00 och ha avslutats efter klockan 19:00. Om resan påbörjas klockan 12:00 eller senare och avslutas klockan 19:00 eller tidigare räknas den som halv dag. Avdragsgillt belopp vid del av dag För halv dag medges avdrag med 50 % av maximibeloppet/normalbeloppet. Som nämnts ovan är maximibeloppet/normalbeloppet per dag lägre efter tre månader. Vistelse i mer än ett land Om du under en tjänsteresa samma dag uppehåller dig i mer än ett land medges du avdrag med normalbeloppet för det land där du uppehållit dig den längsta delen av dagen ( ). Här bortser man från restid med flyg och båt mellan länderna. Vid resa mellan orter som inte har samma tid beräknas vistelsetiden med utgångspunkt i den lokala tiden för respektive ort.

8 8 I övrigt gäller samma regler som angetts ovan. Se exempel i bilaga 1. Logi Om du själv har betalat för nattlogi har du rätt att göra avdrag för logiutgifter antingen med den faktiska kostnaden eller med ett halvt normalbelopp för det land där övernattningen skett. Hemresor Om du på grund av arbetet vistas på annan ort än hemorten medges du avdrag för utgifter för en hemresa i veckan under förutsättning att avståndet mellan hemorten och arbetsorten är längre än 50 km och att övernattning skett på arbetsorten. Detta gäller även om du inte har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. Avdrag får göras bara för utgifter för resor mellan två platser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (där bland annat Danmark och Sverige) ingår). Avdraget beräknas för det billigaste färdsättet. Avdrag medges alltid för utgifter för tågeller flygresa om utgiften är skälig. Används färja för del av resan ska denna utgift läggas till hemreseutgiften. Om det saknas godtagbara allmänna transportmedel, kan du göra avdrag för utgifter du haft för resor med egen bil eller förmånsbil enligt de schabloner som gäller för avdrag för resor mellan bostad och arbetsplats. Om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen inte uppgår till 50 km medges avdrag som för vanliga resor mellan bostaden och arbetsplatsen (arbetsresor; se punkt 5.1). Om du vill ha ytterligare upplysningar om reglerna för ökade levnadskostnader, kan du läsa Skatteverkets broschyr Traktamenten och andra kostnadsersättningar (SKV 354) och Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m., SKV M 2007:34, som båda finns på Skatteverkets webbplats Övriga avdrag Dansk efterlön Du kan inte få avdrag för inbetalning av bidrag till dansk efterlönsordning i din svenska inkomstdeklaration. Du kan läsa mer om detta i Skatteverkets ställningstagande Avdrag för inbetalning till dansk efterlönsordning, som finns på Skatteverkets webbplats

9 9 Allmänna avdrag Pensionssparande Avdraget för pensionssparande (pensionsförsäkring eller pensionssparkonto ) får uppgå till högst kronor. Avdrag kan endast göras för inbetalning till sådan försäkring som uppfyller de svenska reglerna för pensionsförsäkringar. Inbetalning till kapitalförsäkringar är inte avdragsgilla. Förhöjt avdrag för pensionssparande. Om du helt saknar pensionsrätt i din anställning har du möjlighet att göra ett s.k. förhöjt pensionssparavdrag, dvs. utöver normalt pensionssparavdrag om kr kan avdrag medges med 35 % av lönen (dock högst med 10 prisbasbelopp).vid bedömningen av rätten till förhöjt pensionssparavdrag anses en person helt sakna pensionsrätt i anställning om personen under beskattningsåret endast innehar anställningar i vilka personen inte har tjänat in någon pensionsrätt vare sig under beskattningsåret eller tidigare (se Skatteverkets ställningstagande , Förhöjt pensionssparavdrag, som finns på Skatteverkets webbplats Om du inte uppfyller kraven för förhöjt avdrag för pensionssparande finns en möjlighet till dispens för dig som huvudsakligen saknar pensionsrätt i anställningen. Det är Skatteverket i Nyköping som handlägger dessa ansökningar.. ATP-bidrag ATP-bidrag är avdragsgillt som allmänt avdrag. Du ska lägga till inbetald premie när du redovisar din bruttolön. Dansk arbetslöshetskassa och dansk fackföreningsavgift Du får inte skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa och till fackförening. Du kan inte heller göra några avdrag för avgifterna.

10 10 Spara dina kvitton! Om du begär avdrag för utgifter i din deklaration ska du kunna visa dessa om du får en förfrågan från Skatteverket. Var därför noggrann med att spara kvitton på dina utlägg och annat underlag du haft vid upprättandet av deklarationen.

11 11 Vart kan jag vända mig för personlig information? Om du undrar över något kan du vända dig till: Stortorget MALMÖ Telefon nummer Öppettider: Måndag onsdag Torsdag Fredag Öppettider under sommaren (25 juni augusti 2012) Måndag fredag Skatteupplysningen Telefonnummer Från utlandet: Öppettider: Måndag torsdag Fredag Skatteupplysningen har förlängda öppettider inför deklarationsinlämningen, se Skatteverkets webbplats, för mer information.

12 12 Bilaga 1 - Exempel Datum Utresa Inresa Land Tid Land Tid Mest tid i vilket land? Normalbelopp Ditt avdrag Danmark 06:00 Norge 07:00 Norge Norge 17:00 Finland 18:00 Finland 13:00 Danmark 15:00 Finland (06:00-13:00) Kalle bor i Lund och arbetar som pilot i Köpenhamn. Han gör ett antal flygningar per år och vill nu ha avdrag för kostnader för tjänsteresor. Så här räknar Kalle ut sitt avdrag. 1) Kalle tar upp det skattefria traktamentet (som han fått i Danmark) som lön i sin svenska deklaration. 2) Kalle letar på sin per diem lista eller sitt tjänstgöringsschema fram de tjänsteresor där han övernattat och som han gjort till platser som ligger mer än 50 km från både Köpenhamn och Lund. 3) Den första resan gjorde Kalle den 5 6 januari. Han åkte då till Norge, Finland och tillbaka till Danmark. 4) Han fyller i datum och tid i det exempel på redovisningsblankett som finns nedan. Han har påbörjat resan i Danmark och skriver därför detta under Utresa Land. Eftersom tjänsteresan utgår från hans ordinarie arbetsort dvs. tjänstestället (Köpenhamn) så fyller han i Utresa tid med tiden då han börjar arbeta. Han har sedan landat i Norge och skriver därför in detta samt tiden. Han stannar ett tag i Norge och flyger vidare till Finland klockan 17:00. Han övernattar i Finland. Nästa dag klockan 13:00 flyger han tillbaka till Köpenhamn. 5) Kolumn 2: Kalle har varit i två länder den 5 januari. Kalle ska därför räkna ut i vilket land han varit längst tid (mellan 06:00 24:00). Han har varit i Norge mellan 07:00 och 17:00 (alltså 10 timmar) och i Finland mellan 18:00 och 24:00 (alltså 6 timmar). Han har varit i Norge under längst tid och fyller därför i kolumn 2 med Norge. Den 6 januari var Kalle endast i Finland innan han åkte tillbaka till sin arbetsort. Han skriver därför Finland i kolumn 2.

13 13 6) Kolumn 3: Kalle kom fram till att den 5 januari var han i Norge största delen av dagen och därför ska han använda normalbeloppet för Norge. Normalbeloppet uppgick 2011 till 787 kr. Den 6 januari var Kalle i Finland och ska därför använda normalbeloppet för Finland vilket år 2011 uppgick till 601 kr. 7) Kolumn 4: Kalle påbörjade tjänsteresan klockan 06:00 den 5 januari. Eftersom han påbörjade den innan klockan 12:00 får han avdrag med ett helt normalbelopp denna dag. Kalle skriver därför 787 kr i kolumn 4. Den 6 januari kom han till sin arbetsort klockan 15:00. Eftersom han kom tillbaka innan klockan 19:00 får han endast avdrag med ett halvt normalbelopp, vilket är 301 kr. Detta skriver han i kolumn 4. 8) När Kalle fyllt i alla sina tjänsteresor på liknande sätt summerar han beloppen i kolumn 4 och kommer på så sätt fram till hur stort avdrag han ska göra. Beloppet ska fyllas i ruta 08 på deklarationen.

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Inkomståret 2004 SKV 354 utgåva 13 Traktamenten och andra kostnadsersättningar är skattepliktiga. Den skattskyldige har rätt till helt schablonavdrag för måltider

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2006 SKV 354 utgåva 16 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Inför deklarationen 2013

Inför deklarationen 2013 Inför deklarationen 2013 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Inför deklarationen 2011

Inför deklarationen 2011 Inför deklarationen 2011 för dig som är privatperson och löntagare I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration. Dokumentet innehåller

Läs mer

Traktamenten m.m. i byggbranschen

Traktamenten m.m. i byggbranschen Traktamenten m.m. i byggbranschen 2014 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbets givare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbets givare i liknande branscher, t.ex.

Läs mer

19 Vad som ska dras av i tjänst

19 Vad som ska dras av i tjänst 305 19 Vad som ska dras av i tjänst Allmänna avdragsregler Speciella avdragsregler Nödvändiga kostnader Sammanfattning I 12 kap. 1 IL stadgas att utgifter för att förvärva eller bibehålla inkomster ska

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 30 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2009 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Denna blankett används för ändrad beräkning av debiterad preliminär skatt, d.v.s. F-skatt och särskild

Läs mer

att skattreduktion för fackföreningsavgiften

att skattreduktion för fackföreningsavgiften Deklarationstips 2003 Samma deklarationsdag för alla skattereduktion för fackföreningsavgift! Fr o m i år deklarerar alla skattskyldiga samtidigt och deklarationen skall vara hos skattemyndigheten senast

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2009 skatteverket.se Information för arbetsgivare Välkommen till Skatteverkets Arbetsgivardag! Som arbetsgivare eller ansvarig för ett företags personal- eller ekonomiavdelning fyller du

Läs mer

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37

För beräkning av skatteavdrag för år 2012. Skattetabell 29-37 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2012 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013

Skattetabell 29-37. För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Beräknad på en sammanlagd skatte- och avgiftssats av 29-37 % För beräkning av skatteavdrag för år 2013 Skattetabell 29-37 Innehåll: Skatteavdrag enligt tabell Skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund,

Läs mer

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter

Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för anställda i Sverige och utomlands Den här broschyren innehåller information till arbetsgivare i Sverige och utomlands om reglerna för skyldighet att betala arbetsgivaravgifter

Läs mer

Skatteregler för delägare i handelsbolag

Skatteregler för delägare i handelsbolag SKV 299 utgåva 15 Skatteregler för delägare i handelsbolag med deklarationsanvisningar Taxeringsår 2010 Den här broschyren vänder sig till delägare i handels- och kommanditbolag fysiska och juridiska personer

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår)

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Civilstånd 66 Ensamstående (ogift **) Gift * Ogift ** sammanboende som har eller har haft gemensamt barn

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 34 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via internet, app, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2013 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1

11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1 Innehåll 11 Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt... 1 11.1 Innehåll...1 11.2 Definitioner...1 11.2.1 Regelbunden ersättning...1 11.2.2 Huvudinkomst...2 11.3 Underlag för beräkning av skatteavdrag

Läs mer

Läkarnas vanligaste frågor här finner ni svaren!

Läkarnas vanligaste frågor här finner ni svaren! Deklarationstips Utökade deklarationstips 2002 Läkarnas vanligaste frågor här finner ni svaren! Jag skall arbeta en kortare tid i Norge, var skall jag betala skatt? Vi är några kolleger som har bildat

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

Information för arbetsgivare

Information för arbetsgivare DOKUMENTATION 2003 www.rsv.se Information för arbetsgivare Välkommen till skattemyndighetens Arbetsgivardag Som arbetsgivare eller anställd på ett företags personal- eller ekonomiavdelning är du en viktig

Läs mer

Inför deklarationen 2012

Inför deklarationen 2012 Inför deklarationen 2012 för dig som bedriver näringsverksamhet eller är delägare i fåmansföretag I detta dokument har vi sammanställt information som kan vara till hjälp när du ska upprätta din inkomstdeklaration.

Läs mer

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln

Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands? Sexmånadersregeln och ettårsregeln 1 Vilka omfattas av sexmånadersregeln och ettårsregeln? Du som i skattehänseende är bosatt i Sverige och som arbetar

Läs mer