Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013"

Transkript

1 PM Dnr 14/ (26) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013 Sammanfattning Mot bakgrund av brister som konstaterats vid tidigare uppföljningar beslutade Sveriges Kommuner och Landsting att under år 2013 göra en särskild och utökad satsning på att försöka kvalitetssäkra uppföljningen. Av detta skäl gjordes ingen uppföljning för år I stället har träffar genomförts fördelade över landet med de ansvariga för uppföljningen i samtliga landsting i syfte att klarlägga förutsättningarna, säkra gemensamma avgränsningar och definitioner samt kartlägga skillnader i organisation och rutiner som kan påverka kvalitet och jämförbarhet i inlämnade data. Vid uppföljningen avseende verksamheten i landstingen år 2013 har de inkommande uppgifterna granskats och bedömts ur rimlighetssynpunkt med förnyade kontakter med uppgiftslämnare. Region Skåne har bland annat på grund av byte av datasystem inte kunnat leverera några uppgifter för år För ytterligare ett par landsting saknas vissa uppgifter, trots de insatser som gjorts för att samtliga landsting ska kunna lämna efterfrågade uppgifter. Det förekommer som tidigare betydande variationer mellan landstingen. Vi bedömer att vissa avvikelser är så stora att de är svåra att förklara enbart med de naturliga variationer i förutsättningar som finns mellan landstingen. Variationerna förklaras enligt våra bedömningar delvis av de skillnader som förekommer i sätten att organisera verksamheten samt skillnader i rutiner för registrering m.m. På grund av de konstaterade osäkerheterna i underlaget har vi valt att bara göra begränsade försök till jämförelser med tidigare år för att om möjligt utläsa trender i utvecklingen. En tendens som kan utläsas är att antalet personer som erhållit munhälsobedömning i merparten av landstingen, liksom totalt i riket, minskat något i förhållande till år Detta samtidigt som kostnaderna legat relativt oförändrade totalt sett. Kravet på återkommande upphandling av munhälsobedömningarna innebär att kostnaderna per munhälsobedömning kan variera kraftigt över tiden i enskilda landsting. Detta gäller även för kostnaden per munhälsobedömning vid en jämförelse mellan landsting. Den vårdgivare som vinner upphandlingen om utförande av munhälsobedömningarna får genom detta också försteg jämfört med andra när det gäller att erbjuda nödvändig tandvård. Sannolikt är detta en av förklaringarna till att kostnaden per munhälsobedömning kan variera från 0 upp till 700 kronor. Den sedan tidigare konstaterade relativt kraftiga kostnadsutvecklingen för den nödvändiga tandvården fortsätter. Den genomsnittliga kostnaden per behandlad person Sveriges Kommuner och Landsting Post: Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr: ,

2 (26) har ökat från cirka kronor år 2011 till cirka kronor år Det motsvarar en ökning med 13 procentenheter. Däremot har inte antalet behandlade ökat i samma omfattning som tidigare år. Vad gäller tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning speglar resultatet första året av tandvårdsstödet i denna del. Här bedöms inte motsvarande osäkerheter vad gäller inrapporterade data föreligga. I rapporten redovisas även könsuppdelad statistik under avsnittet Tandvårdsstödet i ett genusperspektiv. Region Skåne har inte kunnat lämna statistik över tandvårdsstödet. Ytterligare tre landsting har inte kunnat lämna kompletta könsuppdelade uppgifter i alla delar. Under det senaste dryga året har omfattande insatser genomförts tillsammans med huvudmännen för att möjliggöra högre kvalitet i inrapporteringen av data. Mot bakgrund av de skillnader som fortfarande konstaterats föreligga vad gäller organisation, rutiner och kvalitetssäkring, är vår bedömning att det krävs ett fortsatt utvecklings- och kvalitetsarbete. Landsting och regioner bör därför se över och kvalitetssäkra rutinerna för: - identifiering av personkrets och rapportering om berörda personer och utfärdande av bevis för rätt till nödvändig tandvård - hantering av erbjudande och svar om munhälsobedömning - uppföljning av de som avstått erbjudande eller inte svarat - uppföljning av de som accepterat erbjudande - säkerställa könsuppdaterad statistik. Med utgångspunkt i det gemensamma arbetet med denna rapport och ovanstående slutsatser har flera landsting redan påbörjat ett översynsarbete. Bakgrund Det vi valt att kalla landstingens särskilda tandvårdsstöd har sin grund i en ändring i tandvårdslagen som genomfördes den 1 januari Landstingen fick ett utökat ansvar som innebär att svara för uppsökande verksamhet med erbjudande om avgiftsfri munhälsobedömning för vissa grupper, som äldre personer med flera med omfattande insatser av vård och omsorg samt personer som omfattas av LSS. Dessa grupper ska också erbjudas nödvändig tandvård. Viss tandvård, som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid ingår vidare i tandvårdsstödet. Denna tandvård, liksom den s.k. nödvändiga tandvården, erbjuds med vårdavgifter som för öppen hälso- och sjukvård. Tandvårdsstödet i dessa olika delar omfattar personer som är 20 år eller äldre. Staten och Landstingsförbundet träffade i samband med lagändringen en överenskommelse om statlig ersättning för överförandet av kostnadsansvaret till

3 (26) landstingen. Här ingick även ett krav på uppföljning av stödet. Från och med år 2002 inräknas ersättningen i det generella statsbidraget till landstingen. Ett antal kompletteringar har gjorts, bl.a. ändringar i tandvårdslagen och tandvårdsförordningen från 1 januari 2004 efter en översyn under år Under 2008 infördes ett nytt allmänt tandvårdsstöd riktat till hela den vuxna befolkningen i Sverige. Året därpå tillsatte regeringen en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att utöka det statliga tandvårdsstödet med ett nytt stöd till personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att få en försämrad tandhälsa. 1 januari 2013 infördes ett nytt tandvårdsstöd till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar, en del av det så kallade tredje steget i tandvårdsreformen, innebärande att 12 patientgrupper med särskilda diagnoser erbjuds tandvård till hälsooch sjukvårdsavgift. Landstingsförbundet och senare Sveriges Kommuner och Landsting har sedan starten år 1999 och fram till och med år 2012 arrangerat återkommande konferenser med deltagande från samtliga huvudmän samt hämtat in och redovisat data om reformens omfattning och kostnader. Syftet har varit gemensamt erfarenhetsutbyte, kvalitetssäkring bland annat av uppföljningen samt återrapportering till staten och huvudmännen. Under årens lopp har noterats att ett smärre antal huvudmän inte kunnat lämna samtliga efterfrågade uppgifter. Vidare att uppgifterna i viss utsträckning bedömts otillräckligt kvalitetssäkrade för att ge en rimligt säker bild av utvecklingen av tandvårdsstödet samt att kunna ligga till grund för jämförelser mellan landstingen. Även de successiva förändringarna i regelverket har naturligtvis inneburit begränsningar i dessa avseenden. I denna rapport används begreppet landsting för såväl landstingen som regionerna. Uppföljning för år 2013 insatser för ökad kvalitet i inrapporteringen Mot bakgrund av de konstaterade bristerna i underlaget beslutade Sveriges Kommuner och Landsting att under år 2013 göra en särskild och utökad satsning på att försöka kvalitetssäkra uppföljningen. Av detta skäl gjordes ingen uppföljning av tandvårdsstödet för år Under vintern och våren har träffar genomförts fördelade över landet med de ansvariga för uppföljningen i samtliga landsting. Syftet har varit att klarlägga förutsättningarna, säkra gemensamma avgränsningar och definitioner samt kartlägga skillnader i organisation och rutiner som kan påverka kvalitet och jämförbarhet i inlämnade data. Datainsamlingen har med utgångspunkt i träffarna anpassats så att samtliga landsting ska kunna lämna de efterfrågade uppgifterna. Tidigare har landstingen lämnat uppgifter i en excelmall vilket har inneburit en delvis automatiserad process för ett lokalt uttag av uppgifter ur landstingens respektive system. Vid 2013 års insamling användes i stället ett webbenkätverktyg med manuell

4 (26) inmatning av värden. Eftersom antalet insamlade uppgifter minskat jämfört med tidigare år bedömdes det nu som ett lämpligare alternativ. Den manuella inmatningen bedömdes innebära förbättrade förutsättningar för kvalitetssäkring hos de uppgiftslämnande landstingen. Skillnader i organisation och tillämpade rutiner m.m. Den uppsökande verksamheten bedrivs på varierande sätt av de olika landstingen. Skillnader kan också finnas på grund av olikheter i förfrågningsunderlagen vid upphandling av munhälsobedömningar. Skillnader i omfattningen av munhälsobedömningar kan även härledas till olikheter i kommunernas organisation, t.ex. till följd av fritt val av utförare i hemtjänst. Landstingen erhåller normalt uppgifter om berörda personer från kommunerna. Det förekommer skillnader i hur rapporteringen sker. Genom att till exempel registreringar och uppföljning görs på olika sätt, är uppgifterna i flera avseenden komplicerade att jämföra mellan landstingen. Nedan redovisas avvikelser som konstaterats i samband med kartläggningen. Personkretsen Olikheter konstateras mellan huvudmännen vad gäller om man certifierar/utbildar de i kommunen som rapporterar om berörda personer eller inte om bara certifierade/utbildade befattningshavare i kommunen kan göra bedömningen av rätten till tandvårdsstöd och skicka underlag/ansökan till landstinget om man följer upp och reviderar personkretsen samt hur ofta detta i så fall sker rutiner för registrering av berättigade personer rutiner vad gäller registrering och rapportering av ja-tack till munhälsobedömning (centralt utskick särskild blankett eller i samband med erbjudande eller intygsskrivning, uppföljning av de som inte svarat etc.) hur man avgränsar personkretsen vad gäller personer som omfattas av LSS hantering t.ex. avflyttade, avlidna (både vad gäller rapportering av antal registrerade och antal ja-tack ) Munvårdsutbildning På motsvarande sätt har konstaterats olika sätt att organisera och redovisa utbildning till omvårdnadspersonalen. Sätten varierar från undervisning redovisad för antal grupper respektive antal individer, betalning per timme respektive i förhållande till antal individer etc. Olikheter finns vidare vad gäller upplägg med grundutbildning och vidareutbildning m.m.

5 (26) Resultat och kommentarer Denna rapport över verksamheten i landstingen år 2013 har utarbetats med de inkomna uppgifterna från landstingen som grund. De inkommande uppgifterna har granskats och bedömts ur rimlighetssynpunkt med förnyade kontakter med uppgiftslämnare och viss korrigering som följd. I något fall har uppgifterna bedömts så orimliga att de i samråd med uppgiftslämnare strukits helt. I övrigt svarar varje landsting självt för kvaliteten i lämnade uppgifter. Region Skåne har bland annat på grund av byte av datasystem inte kunnat leverera några uppgifter för år För ytterligare ett par landsting saknas vissa uppgifter, trots de insatser som gjorts för att samtliga landsting ska kunna lämna efterfrågade uppgifter. Som vid tidigare uppföljningar har noterats att variationerna mellan landstingen är betydande. Vissa avvikelser från medelvärdena är så stora att de är svåra att förklara enbart med de naturliga variationer i förutsättningar som finns mellan landstingen. En del av förklaringen till variationerna torde finnas i de skillnader som förekommer i sätten att organisera verksamheten samt skillnader i rutiner för registrering m.m. En översiktlig analys visar dock inte på några tydliga och genomgående samband här. Med anledning av osäkerheterna i underlaget har vi valt att endast i vissa begränsade avseenden försöka jämföra uppgifterna med tidigare år i försök att utläsa trender i utvecklingen. Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning (MHB) Den uppsökande verksamheten omfattar ett erbjudande om en munhälsobedömning genomförd av tandvårdspersonal, individuell instruktion om hur den dagliga munhygienen bör utföras samt vid behov kontakt med tandläkare eller tandhygienist för att få nödvändig tandvård (NT) utförd. Tabell 1 Antal personer per i personkretsen för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård (NT), i vilken utsträckning de erhållit munhälsobedömning (MHB) samt kostnaderna för detta år Landsting Antal i personkretsen för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Andel i personkretsen i förhållande till befolkningen 20 år och äldre Antal som fått munhälsobedömning (MHB) Andel som fått MHB i förhållande till personkretsen Kostnad för MHB, tkr Kostnad per MHB, kr Stockholm ,6 % % Uppsala ,2 % % Sörmland ,2 % % Östergötland ,8 % % Jönköpings ,1 % % Kronoberg ,5 % % Kalmar ,5 % % Blekinge ,1 % %

6 (26) Skåne u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Halland ,2 % % Västra Götaland ,3 % % Värmland ,7 % % Örebro ,3 % % Västmanland ,2 % % Dalarna ,7 % % Gävleborg ,0 % % 0 0 Västernorrland ,1 % % Jämtland ,7 % % Västerbotten ,8 % % Norrbotten ,5 % % Gotland ,8 % % Totalt *) ,3 % % u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Skåne En tendens är att antalet personer som erhållit munhälsobedömning i merparten av landstingen, liksom totalt i riket, minskat något i förhållande till år 2011 medan kostnaderna legat relativt oförändrade totalt sett. Kravet på återkommande upphandling av munhälsobedömningarna innebär att kostnaderna per munhälsobedömning kan variera kraftigt över tiden i enskilda landsting, vilket även gäller kostnaden per munhälsobedömning vid en jämförelse mellan landsting. Den vårdgivare som vinner upphandlingen om utförande av munhälsobedömningarna får genom detta också enklare att erbjuda nödvändig tandvård. Dessa fördelar är sannolikt en av förklaringarna till att kostnaden per munhälsobedömning kan variera från 0 upp till 700 kronor. I tabell 2 nedan redovisas även antal personer som under år 2013 tackat ja till erbjudande om munhälsobedömning. Landsting Antal i personkretsen för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Antal som fått munhälsobedömning (MHB) Antal som tackat ja till munhälsobedömning Andel som tackat ja till munhälsobedömning i förhållande till personkretsen Andel som fått munhälsobedömning i förhållande till personkretsen Stockholm % 56 % Uppsala % 46 % Sörmland % 53 % Östergötland % 48 % Jönköpings % 60 % Kronoberg % 48 % Kalmar % 66 % Blekinge % 47 % Skåne u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Halland % 35 % Västra Götaland % 44 % Värmland % 70 % Örebro % 82 %

7 (26) Västmanland % 37 % Dalarna % 77 % Gävleborg % 71 % Västernorrland % 79 % Jämtland % 42 % Västerbotten % 53 % Norrbotten u.s. u.s. 50 % Gotland % 49 % Totalt *) % 54 % u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Skåne och Norrbotten (delvis) På grund av de konstaterade stora avvikelserna i rutinerna för hanteringen av erbjudandena om munhälsobedömning, har vi valt att avstå ifrån att ställa antalet ja tack i relation till antalet personer som erhållit munhälsobedömning. Skillnader i rutinerna för registrering och uppföljning av de som tackat ja till munhälsobedömning gör även att försiktighet bör iakttas vid tolkning av de jämförelsetal som vi ändå valt att redovisa i tabellen. En bedömning som görs är att en hög andel i personkretsen av personer som omfattas av LSS kan ge en låg andel som tackar ja till munhälsobedömning. Detta kan delvis bero på att en stor andel av dem redan har en upparbetad tandvårdskontakt. Diagram 1 Andel som fått munhälsobedömning i förhållande till personkretsen år % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

8 (26) Diagram 2 Kostnad per munhälsobedömning (MHB) år Kronor Munvårdsutbildning Vård- och omsorgspersonalen erbjuds utbildning samt information om betydelsen av den dagliga förebyggande vården för patienternas mun- och tandhälsa samt individuell handledning, när en person på grund av sjukdom eller funktionshinder inte själv kan sköta munhygienen. Tabell 3 Antal utbildade personer samt kostnader för utbildning år Landsting Antal utbildade Utbildning kostnad, tkr Kostnad i kronor per utbildad person Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköpings Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne u.s. u.s. u.s. Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland

9 (26) Jämtland Västerbotten Norrbotten u.s. u.s. u.s. Gotland Totalt *) u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Skåne och Norrbotten Utformning och genomförande av utbildningen varierar mellan landstingen, vilket även gäller hur genomförd utbildning redovisas. Det avser till exempel olika former för grundutbildning och vidareutbildning, gruppundervisning, betalning per timme oavsett antal utbildade personer etc. Nödvändig tandvård Personer som ska erbjudas munhälsobedömning ska också erbjudas nödvändig tandvård inom den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Samtliga i personkretsen har rätt till nödvändig tandvård oavsett om de tackar ja eller nej till erbjudande om munhälsobedömning. Tabell 4 Antal personer som fått nödvändig tandvård samt kostnader år Landsting Antal som fått nödvändig tandvård (NT) Andel som fått nödvändig tandvård i förhållande till personkretsen Kostnad för nödvändig tandvård, tkr Kostnad per person som fått nödvändig tandvård, kr Stockholm % Uppsala % Sörmland % Östergötland % Jönköpings % Kronoberg % Kalmar % Blekinge % Skåne u.s. u.s. u.s. u.s. Halland % Västra Götaland % Värmland % Örebro % Västmanland % Dalarna % Gävleborg % Västernorrland % Jämtland % Västerbotten % Norrbotten % Gotland % Totalt *) % u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Skåne

10 (26) Tendensen sedan tidigare med en relativt kraftig ökning av kostnaderna för den nödvändiga tandvården fortsätter. Den genomsnittliga kostnaden per behandlad person har ökat från cirka kronor år 2011 till cirka kronor år 2013, vilket motsvarar en ökning med 13 procentenheter. Antalet behandlade har dock inte ökat i samma omfattning som tidigare år. Diagram 3 Andel som fått nödvändig tandvård år 2013 i förhållande till personkretsen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diagram 4 Kostnad per person som fått nödvändig tandvård år 2013, kronor

11 (26) Munhälsobedömning och nödvändig tandvård hur många nås av stödet? I tabell 4.1 nedan redovisas antalet personer som erhållit munhälsobedömning eller nödvändig tandvård eller båda dessa insatser i tandvårdsstödet. För att få en bild av hur många som nås av tandvårdsstödet har antalet ställts mot antalet personer i personkretsen. Tabell 4.1 antal personer som år 2013 fått munhälsobedömning och/eller nödvändig tandvård. Landsting Antal som fått munhälsobedömning och/eller nödvändig tandvård Antalet personer som fått munhälsobedömning och/eller nödvändig tandvård i relation till personkretsen Stockholm % Uppsala % Sörmland % Östergötland % Jönköpings % Kronoberg % Kalmar % Blekinge % Skåne u.s. u.s. Halland % Västra Götaland % Värmland % Örebro % Västmanland % Dalarna % Gävleborg % Västernorrland % Jämtland % Västerbotten % Norrbotten u.s. u.s. Gotland % Totalt *) % u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Skåne och Norrbotten Drygt personer har, i riket exklusive Region Skåne, år 2013 nåtts av det särskilda tandvårdsstödet i form av munhälsobedömning och/eller nödvändig tandvård. Den stora spännvidden mellan landstingen, 79 till 122 procent i förhållande till personkretsen, bedöms i betydande utsträckning vara ett resultat av olika sätt att definiera och registrera personkretsen samt av skillnader i rutinerna för den uppsökande verksamheten. Detta förklarar också att värdet i tabellen kan överstiga hundra procentenheter.

12 (26) Samtidigt torde det också vara ett uttryck för att de olika landstingen i varierande omfattning faktiskt lyckas nå de avsedda målgrupperna. Sätten att organisera verksamheten, vilka resurser som avsatts för genomförandet samt det betydelsefulla samarbetet med kommunerna och andra viktiga aktörer bedöms vara olika avgörande faktorer här. Diagram 5 Andel som år 2013 fått munhälsobedömning och/eller nödvändig tandvård i förhållande till personkretsen 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Tandvård som led i sjukdomsbehandling Tandvårdsstödet Tandvård som led i en sjukdomsbehandling innebär att viss tandvård ges till en avgift inom hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Tandvårdsförordningen beskriver vid vilka tillfällen som tandvården kan ges inom detta tandvårdsstöd. Det är oftast inte all tandvård, utan endast den tandvård som behövs för behandlingen av en allmänsjukdom, som är aktuell inom ramen för tandvårdsstödet. Rubriceringen av tandvårdsstödet är dock inte helt adekvat. Jämfört med 2011 har målgrupperna Sjögren och strålbehandlade fallit bort och grupp 15 tillkommit i tandvårdsstödet (se förteckningen nedan). Som Tandvård som led i en sjukdomsbehandling räknas tandvård vid följande tillfällen eller av följande anledningar: 1. Medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning. 2. Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet.

13 (26) 3. Behandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall. 4. Infektionssanering av patienter som ska genomgå vissa kirurgiska ingrepp, där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav. 5. Tandvård på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan. 6. Patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom. 7. Patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs- eller halsregionen. 8. Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom). 9. Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné. 10. Behandling vid extrem tandvårdsrädsla. 11. Utbyte av tandfyllningar p.g.a. avvikande reaktioner mot dentala material. 12. Utbyte av tandfyllningar som led i en medicinsk rehabilitering. 13. Används inte längre. 14. Används inte längre. 15. Behandling av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade I tabell 5 och 6 nedan redovisas antalet personer som år 2013 erhållit tandvård som ett led i sjukdomsbehandling fördelat per grupp respektive per landsting. Tabell 5 Antal personer som år 2013 erhållit tandvård som ett led i sjukdomsbehandling samt kostnaderna för stödet fördelat på grupperna Grupp Antal som fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Antal som fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling per invånare 20 år och äldre Kostnad, tkr Kostnad per behandlad, kr S1. Behandling vid missbildning , S2. Behandling vid defekt på grund av sjukdom , S3. Behandling av skada vid epileptiskt anfall 91 0, S4. Infektionsbehandling inför kir ingrepp , S5. Munslemhinneförändringar p.g.a. sjukdom , S6. Utredning om odontologiskt samband , S7. Behandling vid strålbehandling , S8. Behandling vid orofaciala smärtsyndrom , S9. Behandling vid allvarlig sömnapné , S10. Behandling vid tandvårdsrädsla 890 1, S11. Utbyte av fyllningar vid avvikande reaktion 226 0, S12. Utbyte av fyllningar vid långvarigt. sjukdomstillstånd 37 0, S15. Behandling av erosionsskador 33 0, Totalt *) , *) Riket exklusive Skåne

14 (26) Tabell 6 Antalet personer som under år 2013 erhållit tandvård som led i en sjukdomsbehandling samt kostnaderna för stödet fördelat per landsting. Landsting Antal som fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Antal som fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling per invånare 20 år och äldre Kostnad, tkr Kostnad per behandlad, kr Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköpings Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne u.s. u.s. u.s. u.s. Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Gotland Totalt *) u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Skåne Kostnaden per behandlad varierar mellan landstingen, utöver andra orsaker som t.ex. skillnader i andel av de olika bakomliggande orsakstillstånden och olika kostnadsläge, även av att vissa landsting tagit beslut att medge mer vård än vad som regeleras i tandvårdsförordningen.

15 (26) Diagram 6 Antal personer som år 2013 fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling per invånare 20 år och äldre Diagram 6.1 Kostnad per behandlad år 2013, kronor

16 (26) Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Stödet riktar sig till personer som har tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och där sjukdomen eller funktionsnedsättningen leder till ökad förekomst av tandsjukdomar. De som kan få ta del av stödet är personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av vissa sjukdomar. Syftet med stödet är att det inte ska uppstå ekonomiska hinder för dessa personer att få den tandvård som de är i behov av. Enligt tandvårdslagen och förordningen ska landstingen erbjuda tandvård till dem som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av: 1. Svår psykisk funktionsnedsättning 2. Parkinsons sjukdom 3. multipel skleros 4. cerebral pares 5. reumatoid artrit 6. systemisk lupus erythematosus 7. sklerodermi 8. amyotrofisk lateralskleros (ALS) 9. orofacial funktionsnedsättning 10. symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) 11. sällsynt diagnos I ett av Socialstyrelsen fastställt formulär för läkarintyg ska läkaren styrka sjukdomen eller funktionsnedsättningen och göra en bedömning av om personen har en svår till fullständig nedsättning eller begränsning av vissa angivna funktionstillstånd. Därefter ska en sammantagen bedömning göras av personens funktionstillstånd. Landstinget utfärdar med läkarintyget som grund ett tandvårdskort till de berörda personerna. Utredningen Friskare tänder till rimligare kostnader (SOU 2007:19) uppskattade antalet berättigade till I tabell 7 och 7.1 nedan redovisas stödet fördelat per grupp i riket, exklusive Region Skåne samt per landsting. Resultatet speglar första året av tandvårdsstödet i denna del och här bedöms inte motsvarande osäkerhet i rapporterade data som gäller de övriga delarna av tandvårdsstödet föreligga.

17 (26) Tabell 7 Antal personer med intyg samt kostnader år 2013 för tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Grupp Antal personer med intyg (kort) för tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Antal med intyg per invånare 20 år och äldre Antal personer som fått tandvård till hälsooch sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Kostnad, tkr Kostnad per behandlad, kr F1. Svår psykisk funktionsnedsättning , F2. Parkinsons sjukdom , F3. Multipel skleros - MS 234 0, F4. Cerebral pares - CP 76 0, F5. Reumatoid artrit 702 1, F6. Systemisk lupus erythematosus - SLE 101 0, F7. Sklerodermi 79 0, F8. Amyotrofisk lateralskleros 95 0, F9. Orofacial funktionsnedsättning 390 0, F10. Stroke med kvarstående symptom 474 0, F11. Sällsynt diagnos med eller utan orofaciala symptom 336 0, Totalt *) , *) Riket exklusive Skåne Tabell 7.1 Antal personer med intyg samt kostnader år 2013 för tandvård till hälsooch sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, per landsting. Landsting Antal personer med intyg (kort) för tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Antal med intyg per invånare 20 år och äldre Antal personer som fått tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Kostnad, tkr Kostnad per behandlad, kr Stockholm 869 5, Uppsala 110 4, Sörmland 192 9, Östergötland 292 8, Jönköpings 244 9, Kronoberg , Kalmar 171 9, Blekinge , Skåne u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Halland , Västra Götaland 720 5, Värmland 123 5, Örebro 154 7, Västmanland , Dalarna 123 5,

18 (26) Gävleborg , Västernorrland 105 5, Jämtland 65 6, Västerbotten 151 7, Norrbotten , Gotland 73 16, Totalt *) , u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Skåne Diagram 7 Antal personer med intyg per invånare 20 år och äldre år 2013 avseende tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionshinder

19 (26) Diagram 7.1 Kostnad per behandlad år 2013 för tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionshinder, kronor Tandvårdsstödet i ett genusperspektiv I uppföljningen för år 2013 har även könsuppdelad statistik behandlats. Utöver region Skåne har ytterligare ett par landsting inte kunnat redovisa statistik över tandvårdsstödet uppdelat per kön. Tabell 8 Andelen kvinnor och män i personkretsen, andelen kvinnor respektive män som tackat ja till och andel som erhållit munhälsobedömning (MHB) år Landsting Andel kvinnor i personkretsen för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Andel män i personkretsen för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Andel kvinnor som tackat ja till munhälsobedömning i förhållande till antalet kvinnor i personkretsen Andel män som tackat ja till munhälsobedömning i förhållande till antalet män i personkretsen Andel kvinnor som fått munhälsobedömning i förhållande till antalet kvinnor i personkretsen Andel män som fått munhälsobedömning i förhållande till antalet män i personkretsen Stockholm 59 % 41 % 79 % 58 % 65 % 44 % Uppsala 42 % 58 % 67 % 77 % 71 % 28 % Sörmland 58 % 42 % 58 % 45 % 61 % 42 % Östergötland 56 % 44 % 60 % 51 % 54 % 41 % Jönköping u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Kronoberg 56 % 44 % 60 % 47 % 54 % 41 % Kalmar 57 % 43 % 86 % 84 % 70 % 60 % Blekinge 60 % 40 % 51 % 41 % 51 % 41 % Skåne u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Halland 58 % 42 % 59 % 47 % 42 % 27 % Västra Götaland 57 % 43 % 61 % 47 % 50 % 35 % Värmland 58 % 42 % 72 % 63 % 76 % 63 % Örebro 58 % 42 % 78 % 70 % 88 % 75 % Västmanland 58 % 42 % 41 % 31 % 42 % 29 % Dalarna 58 % 42 % 74 % 66 % 82 % 70 %

20 (26) Gävleborg 58 % 42 % 46 % 33 % 82 % 56 % Västernorrland 58 % 42 % 0 % 0 % 89 % 65 % Jämtland 56 % 44 % 94 % 94 % 49 % 33 % Västerbotten 57 % 43 % 86 % 78 % 62 % 42 % Norrbotten u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Gotland 56 % 44 % 51 % 37 % 55 % 41 % Totalt *) 57 % 43 % 67 % 56 % 62 % 44 % u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Jönköping, Skåne och Norrbotten Det är en större andel kvinnor än män i personkretsen för uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, vilket är förväntat med tanke på fördelningen i befolkningen i de äldre åldersgrupperna. En större andel av kvinnorna i personkretsen tackar dessutom ja till och får munhälsobedömning. Landstinget i Uppsala län bryter mot detta mönster. Tabell 9 Andelen kvinnor respektive män som år 2013 fått nödvändig tandvård samt den genomsnittliga kostnaden per kvinna respektive man. Landsting Andel kvinnor som fått nödvändig tandvård i förhållande till antalet kvinnor i personkretsen Andel män som fått nödvändig tandvård i förhållande till antalet män i personkretsen Kostnad för nödvändig tandvård, kvinnor, tkr Kostnad för nödvändig tandvård, män, tkr Kostnad per kvinna som fått nödvändig tandvård, kr Kostnad per man som fått nödvändig tandvård, kr Stockholm 90 % 85 % Uppsala 95 % 53 % Sörmland 81 % 78 % Östergötland 75 % 71 % Jönköping u.s. u.s Kronoberg 60 % 67 % Kalmar 57 % 67 % Blekinge 49 % 58 % Skåne u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Halland 74 % 76 % Västra Götaland 78 % 78 % Värmland 79 % 81 % Örebro 58 % 67 % Västmanland 64 % 68 % Dalarna 67 % 76 % Gävleborg 76 % 86 % Västernorrland 68 % 83 % Jämtland 57 % 62 % Västerbotten 70 % 80 % Norrbotten u.s. u.s Gotland 66 % 79 % Totalt *) 76 % 76 % u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Jönköping (delvis), Skåne samt Norrbotten (delvis)

21 (26) Andelen kvinnor som fått nödvändig tandvård av totala antalet kvinnor i personkretsen är sammantaget, för de landsting som kunnat redovisa uppgifter, jämförbar med motsvarande andel för män. Även här avviker Landstinget i Uppsala län kraftigt. Den genomsnittliga kostnaden för män som fått nödvändig tandvård är något högre än för kvinnor. Tabell 10 Andel av de som fått tandvård som led i en sjukdomsbehandling år 2013 fördelat på kvinnor respektive män samt genomsnittliga kostnaden per behandlad kvinna respektive man. Grupp Antal som fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling år 2013 Andel kvinnor av totalt antal personer som fått tandvård som ett led i sjukdomsbehandling Andel män av totalt antal personer som fått tandvård som ett led i sjukdomsbehandling Kostnad per behandlad kvinna, kr Kostnad per behandlad man, kr S1. Behandling vid missbildning % 49 % S2. Behandling vid defekt på grund av sjukdom % 37 % S3. Behandling av skada vid epileptiskt anfall % 38 % S4. Infektionsbehandling inför kir ingrepp % 60 % S5. Munslemhinneförändringar p.g.a. sjukdom % 42 % S6. Utredning om odontologiskt samband % 45 % S7. Behandling vid strålbehandling % 63 % S8. Behandling vid orofaciala smärtsyndrom % 24 % S9. Behandling vid allvarlig sömnapné % 68 % S10. Behandling vid tandvårdsrädsla % 29 % S11. Utbyte av fyllningar vid avvikande reaktion % 22 % S12. Utbyte av fyllning vid långvarigt sjukdomstillstånd % 22 % S15. Behandling av erosionsskador % 27 % Totalt *) % 55 % *) Riket exklusive Skåne och Västerbotten (delvis) Andelen män som fått behandling uppgår till 55 procent medan antalet kvinnor motsvarar 45 procent. Andelen män överväger som förväntat i behandlingsgruppen som fått behandling vid allvarlig sömnapné. Andelen män överväger även vad gäller infektionsbehandling inför kirurgiskt ingrepp och vid strålbehandling. De första två av dessa grupper är antalsmässigt störst, vilket gör att totalt sett en större andel män fått behandling, trots att andelen kvinnor överväger för flertalet behandlingsgrupper. Genomsnittliga kostnaden sett totalt för samtliga behandlingsorsaker fördelar sig relativt jämnt för kvinnor och män. Däremot förekommer skillnader för enskilda behandlingsgrupper, främst erosionsskador, där genomsnittskostnaden per behandlad kvinna är väsentligt högre.

22 (26) Diagram 8 Andelen kvinnor respektive män som år 2013 fått tandvård som led i en sjukdomsbehandling. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% S1. S2. S3. S4. S5. S6. S7. S8. S9 S10. S11. S12. S15. Andel kvinnor Andel män Tabell 10.1 Andel kvinnor och män samt genomsnittliga kostnader för kvinnor respektive män som år 2013 fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling per landsting. Landsting Antal som fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Andel kvinnor av totala antalet som fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Andel män av totala antalet som fått tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Kostnad per behandlad kvinna, kr Kostnad per behandlad man, kr Stockholm % 57 % Uppsala % 52 % Sörmland % 57 % Östergötland % 47 % Jönköping % 56 % Kronoberg % 44 % Kalmar % 56 % Blekinge % 53 % Skåne u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Halland % 57 % Västra Götaland % 52 % Värmland % 56 % Örebro % 62 % Västmanland % 56 % Dalarna % 52 %

23 Norrbotten Örebro Gävleborg Stockholm Sörmland Halland Kalmar Västernorrland Jämtland Värmland Jönköping Västmanland Västerbotten Total Blekinge Dalarna Västra Götaland Uppsala Gotland Östergötland Kronoberg Skåne (26) Gävleborg % 58 % Västernorrland % 56 % Jämtland % 56 % Västerbotten % 56 % u.s. u.s. Norrbotten % 67 % Gotland % 49 % Totalt *) % 55 % u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Skåne och Västerbotten (delvis) I landstingen Kronoberg och Östergötland utgör kvinnorna en större andel av de behandlade, medan i merparten av landstingen männen dominerar. Diagram 9 Andelen kvinnor respektive män som år 2013 fått tandvård som led i en sjukdomsbehandling redovisat per landsting. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andel kvinnor Andel män

24 (26) Tabell 11 Andelen kvinnor respektive män som har intyg för, respektive fått del av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning år 2013 samt genomsnittskostnaden per behandlad kvinna respektive man. Landsting/ Region Andel kvinnor av totalt antal personer med intyg (kort) för tandvård till hälsooch sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Andel män av totalt antal personer med intyg (kort) för tandvård till hälsooch sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Andel kvinnor av totalt antal personer som fått tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Andel män av totalt antal personer som fått tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Kostnad per behandlad kvinna, kr Kostnad per behandlad man, kr Stockholm 58 % 42 % 59 % 41 % Uppsala 47 % 53 % 46 % 54 % Sörmland 57 % 43 % 64 % 36 % Östergötland 52 % 48 % 55 % 45 % Jönköping 62 % 38 % 65 % 35 % Kronoberg 59 % 41 % 62 % 38 % Kalmar 51 % 49 % 52 % 48 % Blekinge 49 % 51 % 52 % 48 % Skåne u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Halland 48 % 52 % 45 % 55 % Västra Götaland 60 % 40 % 59 % 41 % Värmland 59 % 41 % 59 % 41 % Örebro 56 % 44 % 61 % 39 % Västmanland 56 % 44 % 54 % 46 % Dalarna 61 % 39 % 63 % 37 % Gävleborg 53 % 47 % 56 % 44 % Västernorrland 52 % 48 % 59 % 41 % Jämtland 58 % 42 % 58 % 42 % Västerbotten 55 % 45 % 53 % 47 % u.s. u.s. Norrbotten u.s. u.s. 51 % 49 % Gotland 45 % 55 % 47 % 53 % Totalt *) 56 % 44 % 57 % 43 % u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Skåne, Västerbotten (delvis) och Norrbotten (delvis) Andelen kvinnor överväger vad gäller totala antalet personer som har intyg (kort) och personer som har fått tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Här avviker Landstinget i Uppsala län och Gotland, men även i viss utsträckning Region Halland och landstinget Västernorrland. Vad beträffar genomsnittskostnaden är förhållandet det motsatta. Totalt för de landsting som kunnat redovisa uppgifterna könsuppdelat är genomsnittliga kostnaden per behandlad man drygt kronor medan motsvarande per kvinna är drygt kronor. Särskilt stor är skillnaden i främst landstingen i Stockholms, Jönköpings, Kronobergs, Blekinge och Värmlands län samt i Region Halland.

25 (26) Kostnaden för tandvårdsstödet totalt I tabell 12 redovisas landstingens kostnader för det särskilda tandvårdstödet i sin helhet. På grund av de många förändringarna i regelverket samt att samtliga landsting inte kunnat redovisa sina kostnader, görs inga försök till jämförelser med tidigare år eller med den ursprungliga statliga ersättningen. Tabell 12 kostnader år 2013 för landstingens särskilda tandvårdsstöd, tkr. Landsting Kostnad för MHB, tkr Kostnad utbildning, tkr Kostnad för nödvändig tandvård, tkr Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Kostnad, tkr Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Kostnad, tkr Total kostnad, tkr Kostnad kronor per invånare 20 år och äldre Stockholm Uppsala Sörmland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Blekinge Skåne u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. u.s. Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Gotland Totalt *) u.s. = uppgift saknas *) Riket exklusive Skåne

26 (26) Slutsatser och förslag Omfattande insatser har under senaste dryga året genomförts tillsammans med huvudmännen för att möjliggöra högre kvalitet i inrapportering av data vad gäller det särskilda tandvårdsstödet. Mot bakgrund av de skillnader som fortfarande konstaterats föreligga vad gäller organisation, rutiner och kvalitetssäkring bedömer vi att det krävs ett fortsatt utvecklings- och kvalitetsarbete. Landsting och regioner bör se över och kvalitetssäkra rutinerna för: - identifiering av personkrets och rapportering om berörda personer och utfärdande av bevis för rätt till nödvändig tandvård - hantering av erbjudande och svar om munhälsobedömning - uppföljning av de som avstått erbjudande eller inte svarat - uppföljning av de som accepterat erbjudande - säkerställa könsuppdaterad statistik. Med utgångspunkt i det gemensamma arbetet med denna rapport och ovanstående slutsatser har flera landsting redan påbörjat ett översynsarbete.

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren 2012-10-23 Vårt dnr: 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård

Läs mer

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. DNR 11/5168 2011-12-05 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Information: Frida Lundgren, Tel 075-247 34 24, frida.lundgren@sociastyrelsen.se

Läs mer

Landstingets tandvårsstöd

Landstingets tandvårsstöd Landstingets tandvårsstöd Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Regelverk Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande F-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Landstingets tandvårdsstöd Beställarenheten för tandvård Camilla Ohlsson 0480-841 81 camilla.ohlsson@ltkalmar.se Det särskilda tandvårdsstödet F tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten Tandvårdsstöden Tandvårdsenheten www.regionostergotland.se/tandvard Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan (gula pusselbitarna).

Läs mer

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning Planeringsenheten/Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Uppdragsbeskrivning Ansvarig för dokumentet Beställarenheten för tandvård Revideras och följs upp Vid behov Fastställd Beslutat

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling 2007-03-28 Dnr 07/1164 1 (10) Avd för Vård och Omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Tandvårdsstöd i Sverige 2013

Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Statligt tandvårdsstöd Regeringens reform 1 juli 2008 FÖRSÄKRINGSKASSAN Allmänt tandvårdsbidrag, ATB Högkostnadsskydd Tredje steget Genom tredje steget i tandvårdsreformen

Läs mer

Bakgrund. 2012-06-26 Dnr 22501/2011 1(8)

Bakgrund. 2012-06-26 Dnr 22501/2011 1(8) 2012-06-26 Dnr 22501/2011 1(8) Konsekvensutredning över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om - särskilt tandvårdsbidrag (STB), och - tandvård till personer med stora behov av

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Vad kostar det hos tandläkaren Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Barntandvård Barn och ungdom upp till och med 19 års ålder har fri tandvård och vården betalas av landstinget.

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Landstingens tandvårdsstöd Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Intentionerna bakom landstingens tandvårdsstöd- hur tänkte man? Tandvårdsförsäkring i omvandling

Läs mer

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden SBU BEREDER RAPPORT 270/2017 Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden Innehållsförteckning

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar

Läs mer

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Sjukhustandläkare, Tandvårdscentralen Uppsökande munhälsobedömning Högkostnadsskydd Tandvård som led i en

Läs mer

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Tredje steget Nytt tandvårdsst rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar ttningar 2012 11 08 Statligt tandvårdsstöd Tandvårdsstödet från staten Försäkringskassan Landstingen/Regionen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den dag månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1

att att Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande, Sammanfattning av departementspromemorian, bilaga 1 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 21 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian - Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42)

Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning (Ds 2010:42) 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling Handläggare: Viktoria Skog Landstingsstyrelsen Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Tandvårdspersonal Nr 15/2012 December 2012 Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Från och med den 1 januari 2013 gäller Socialstyrelsens

Läs mer

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tredje steget i tandvårdsreformen Patient- och Medborgarservice/Tandvård cheftandläkare Tandvårdsstöden Gäller från 2013 Alla som bor i Sverige har rätt till ett

Läs mer

Anvisningar för kommuner och palliativa team

Anvisningar för kommuner och palliativa team LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för kommuner och palliativa team Anvisningarna riktar sig till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, biståndsbedömare, LSShandläggare, enhetschef, sjuksköterska, palliativa

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård 1 2012-12-17 2/2012 Tredje steget Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling Nya anvisningar Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård Barn- och ungdomstandvård

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. Version

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. Version LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar sig till läkare,

Läs mer

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting

Munvård för äldre och funktionshindrade gemensamt ansvar för kommuner och landsting Cirkulärnr: 07:39 Diarienr: 07/2235 Handläggare: Håkan Vestergren Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Hälsa och jämställdhet Datum: 2007-09-03 Mottagare: Kommunernas socialnämnder/äldreomsorgsnämnder

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar F-tandvård 2016-08-18 - Tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Tandvård till personer med stora

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård INFORMATION 1(5) 6 februari 2006 hs 2005/0005 Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård...1 Bakgrund...1 Pressmeddelande...1 Tandvård

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet

Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Diarienummer 160710 Landstingsstyrelsen Uppdrag till Folktandvården om uppsökande verksamhet med munhälsobedömning i hela länet Förslag

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

Folktandvården Gotland. Vi presenterade vår verksamhet i nämnden för nästan precis ett år sedan. 10/5 04

Folktandvården Gotland. Vi presenterade vår verksamhet i nämnden för nästan precis ett år sedan. 10/5 04 Folktandvården Gotland Vi presenterade vår verksamhet i nämnden för nästan precis ett år sedan. 10/5 04 Folktandvård Visby Mun- och Käkcentrum Korpen Gråbo 30 km Klintehamn Burgsvik 50 km 25 km 35 km Lärbro

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om särskilt tandvårdsbidrag (STB); beslutade den 2012. SOSFS

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen

Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m m jämförelse av landstingen 26 juni 2006 Bilaga till rapporten Öppna Jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2006 Bilaga 3 Datakvalitet, rapportering till kvalitetsregister m

Läs mer

Meddelandeblad. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Meddelandeblad. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Landsting och regioner Nr 4 /2016 Maj 2016 Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 1. Inledning och bakgrund I det här meddelandebladet beskrivs bakgrunden till och

Läs mer

Anvisningar för kommuner och palliativa team

Anvisningar för kommuner och palliativa team LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för kommuner och palliativa team Anvisningarna riktar sig till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, LSS- och biståndshandläggare, enhetschef, sjuksköterska, palliativa

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall

Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall 2012-11-09 Dnr 5.2-42980/2012 1(6) Patientsäkerhetssatsning 2012 uppföljning och samlad bedömning av utfall Bakgrund Staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har träffat en överenskommelse, Patientsäkerhetssatsning

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund

Ekonomi Nytt. Nr 02/ Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund Ekonomi Nytt Nr 02/2014 2014-01-27 Dnr SKL 14/0495 Jessica Bylund 08-452 77 18 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer Lt Landstingsekonomer

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret;

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret; Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2008:13) om uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret; beslutade den dag månad 2012. Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 5 fjärde stycket

Läs mer

Ekonomi Nytt. Nr 07/

Ekonomi Nytt. Nr 07/ Ekonomi Nytt Nr 07/2015 2015-03-06 Dnr SKL 15/1299 Jessica Bylund 08-452 77 18 Lennart Tingvall 08-452 77 01 Landsting och regioner Ekonomidirektörer Lt Budgetdirektörer Lt Redovisningsdirektörer Lt Finansdirektörer

Läs mer

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund

God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla. Andreas Cederlund God tandhälsa och besök i tandvården inte självklart för alla Andreas Cederlund Tandvårdslag (1985:125) Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen Nationell

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden. Övergripande resultat 1 (12)

Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden. Övergripande resultat 1 (12) 1 (12) Kvalitet på läkarintyg - En del av sjukskrivningsmiljarden Övergripande resultat Wimi 2005 FK90010_003_G 2 (12) Inledning I regleringsbrevet för 2013 har Försäkringskassan fått i uppdrag att följa

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011

Överenskommelse mellan SLL och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade, Dnr 2068/2011 SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare: Pia Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-01 DNR 1.6-0641/2011 Överenskommelse mellan SLL och kommunerna

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 ig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Tjänstemannaberedning kommuner och landsting,

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön

Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön Tabell l Nybeviljade sjukersättningar och aktivitetserssättningar med fördelning efter omfattning och kön År Kvinnor och män Kvinnor Män 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids- Tidsbe- 1/1 3/4 1/2 1/4 Summa Heltids-

Läs mer

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen

Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen Underbehandling av förmaksflimmer Rapport från AuriculA till Landstingen 16 mars 2016 Uppsala Science Park, MTC Dag Hammarskjölds väg 14B 752 37 UPPSALA http://www.ucr.uu.se 1 UNDERBEHANDLING MED... INNEHÅLL

Läs mer