Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16"

Transkript

1 Landstingens tandvårdsstöd Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening

2 Intentionerna bakom landstingens tandvårdsstöd- hur tänkte man? Tandvårdsförsäkring i omvandling Ds:1997: års vårproposition Tandvårdsförsäkringen mer tandhälsoinriktad Stöd till personer med sjukdom eller funktionshinder

3 Tandvårdsförsäkring i omvandling Ds 1997:16 (Utredare Karin Olsson) Ekonomiskt stöd till personer med tandvårdsbehov som uppstått till följd av sjukdom eller funktionshinder. Utredningen uppdaterade de förslag som hade presenterats i tidigare utredningar. Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO) och Nordisk förening för Handikapptandvård (NFH) gjorde inventering av tandvårdsbehov som hänger samman med olika sjukdomar och funktionshinder.

4 Intentionerna bakom uppsökande verksamhet Uppsökande verksamhet vuxna som på grund av sjukdom eller funktionshinder saknar initiativförmågan till kontakt med tandvården. Att söka upp och erbjuda tandvård till personer som bor i olika former av äldreboenden. Samverkan mellan landsting och kommuner är grundstenen i arbetet för en bra tandvård för gamla, sjuka och funktionshindrade.

5 Intentionerna bakom tandvård som led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid. Medicinsk behandling ska inte behöva ställas in eller få sämre förutsättningar beroende på vilken tandvård patienten har råd att betala. Omfatta bland annat flertalet av dem som fått avgiftsfri tandvård enligt 9 tandvårdstaxan

6 Tandvård inom 9 tandvårdstaxan Vård som utförs till följd av medfödd missbildning defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet avvikande reaktion mot dentala material tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall Muntorrhet p.g.a. strålbehandling eller Sjögrens syndrom För alla andra sjukdomar gällde den reguljära tandvårdsförsäkringen

7 Intentionerna bakom långvariga och väsentligt ökade tandvårdbehov till följd av sjukdom eller funktionshinder. Stödet skulle inte bygga på medicinska diagnoser utan baseras på följder av sjukdom och funktionshinder, sambandet mellan tandvårdsbehov och sjukdom eller funktionshinder bedömas i varje enskilt fall. Ekonomiskt stöd. Tandvårdskostnaderna motsvara vad övriga personer behöver betala för sin tandvård.

8 Intentionerna bakom Oralkirurgiska åtgärder. Sjukvårdens avgiftssystem bör bara gälla för den oralkirurgi som kräver sjukhus resurser. Utredningen föreslog behandling av käkfrakturer, käkledskirurgi, rekonstruktiv kirurgi och anomalikirurgi.

9 Och så kom vi fram till Regeringens proposition 1997/98:112 REFORMERAT TANDVÅRDSTÖD

10 Det var kanske detta resultatet regeringen såg framför sig i en mer tandhälsoinriktad tandvårdsförsäkring?

11 Utformning av stöden. Hur blev det nu då.

12 Utformning Uppsökande verksamhet Utdrag från Tandvårdsförordning (1998:1338) Avgiftsfri uppsökande munhälsobedömning Bedömning av behovet av munhygieninsatser Bedömning av behovet av nödvändig tandvård

13 Uppsökande verksamhet Utdrag ur Propsition 1997/98:112 Regeringen förutsätter att landstingen själva kommer att konkurrensutsätta denna verksamhet och är däreför inte beredda att nu föreslå lagstiftning om detta utan avvaktar med ett ställningstagande eftersom regeringen tillsatt en utredning som skall göra en översyn av tillämpningen av lagen(1992:1528) om offentlig upphandling av hälso- och sjukvårdstjänster.

14 Utformning Uppsökande verksamhet Vad hände i landsting/regioner? Munhälsobedömningar och utbildningen till vårdpersonal upphandlades Handläggare/enhetschefer mm utbildades för att identifiera personkretsen Utfärdades Kort munhälsobedömning/ nödvändig tandvård

15 Kort munhälsobedömning/nödvändig tandvård Kort, munhälsobedömning / nödvändig tandvård Nr: N1 19xxxx-2420 Jonsson Kajsa Kavat Gäller till : Vid frågor kontakta tandvårdsenheten Utfärdat datum: Tryck ut intyget genom att först vika kanterna längs perforeringen.

16 Vem har rätt till stödet? Ett varaktigt behov av omfattande personlig omvårdnad under större delen av dygnet d.v.s. minst 3 ggr/dygn samt antingen tillsyn under natten eller larm. Omfattas av LSS.

17 Vem har rätt till stödet? 1999 alla på särskilt boende. Ändrades till att baseras på omsorgsbehovet oavsett boendeform 2004 Personer i ordinärt boende som enbart vårdas av anhörig utan någon insats från kommunen eller privat hemtjänst men med stort behov av personlig omsorg har rätt till stödet

18 Omfattas av LSS. Kan tolkas Pågående insats. Har ett beslut om insats tidigare men inte pågående. Omfattas av personkretsen.

19 Uppdrag i 2012 års regleringsbrev. Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen ska definiera och tydliggöra målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, samt målgruppens behov. Socialstyrelsen ska också lämna förslag till en ändamålsenlig lagreglering av de bägge stöden. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 december 2012.

20 Nödvändig tandvård Tandvårdsförordning (1998:1338) Ska bedömas med utgångspunkt i den enskildes allmäntillstånd. Sådan tandvård som i det enskilda fallet påtagligt förbättrar förmågan att äta eller tala.

21 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Efter hand startas privata vårdbolag Den nödvändiga tandvården erbjuds som hemtandvård/mobil tandvård

22 Alla sjukdomar/funktionsnedsättningar kom inte med januari 1999 Uppsökande verksamhet Nödvändig tandvård Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid Behandling av extrem Tandvårdsrädsla Utbyte av fyllningar vid avvikande reaktion mot dentala material eller som led i en medicinsk rehabilitering

23 Utformningen av tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Muntorrhet pga strålbehandling eller Sjögrens syndrom Fram till avgiftsfri tandvård 9 tandvårdstaxan till har patienter med diagnosen Sjögrens syndrom och patienter som strålats mot ansiktsregionen möjlighet att få förhöjd ersättning( Försäkringskassan) till har patienter med diagnosen Sjögrens syndrom och patienter som strålats mot ansiktsregionen möjlighet att få tandvård till sjukvårdsavgift. Överförs till Tandvård som led i en sjukdomsbehandling.

24 1)Till följd av medfödd missbildning i käkområdet 2) Till följd av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet 3) Till följd av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall 4) patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav 5) patienter som pga sjukdom, medicinserimg eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan 6) patienter som genomgår utredning där det finns en misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom 7) patienter som genomgår strålbehandling i öron-,näs-, muneller halsregionen 8) patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom) 9) patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné 10) Extremt tandvårdsrädda personer 11) patienter som får tandfyllningar utbytta pga avvikande reaktion mot dentala material 12) patienter som får tandfyllningar utbytta som ett led i en medicinsk rehabilitering 13) till följd av muntorrhet på grund av Sjögrens syndrom 14) till följd av muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen Det finns tillstånd där man kan få viss tandvård med avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården Vilken tandvård som kan ingå är olika inom de olika grupperna. Läkarremiss krävs oftast.

25 Utformningen av Oralkirurgiska åtgärder. Regeringens proposition 1997/98:112. Endast sådana oralkirurgiska insatser som kräver sjukhusresurser skall omfattas av hälsooch sjukvårdens avgiftsregler.

26 Utformningen av Oralkirurgiska åtgärder. Behandling av käkfraktur. Käkledskirurgi. Rekonstruktiv och orthognat kirurgi. Utredning och behandling av oralmedicinska tillstånd. Utredning och behandling av smärttillstånd. Övrig behandling som kräver tillgång till sjukhusresurser.

27 Januari 2013 kom TREDJE STEGET Vilket tredje steg?

28 Tandvårdsreformen juli ATB (steg ett). Högkostnadsskyddet (steg två). Ersättning till personer med sjukdomar och funktionsnedsättning utredas i särskild ordning (steg tre).

29 Intentionerna bakom- hur tänkte man? Friskare tänder till rimliga kostnader även för personer med sjukdom och funktionsnedsättning Ds 2010:42. Utredare Curt Malmborg

30 Förutsättningar. 500 miljoner. Så tydligt och enkelt som möjligt. (Har vi hört det förut?) Förhöjd ersättning fungerade inte. Klart definierade diagnoser istället. Bättre med fler diagnoser/sjukdomsgrupper och bastandvård. Fast protetik omfattas inte Parodontit kom inte med.

31 Särskild ersättning vid hög ålder kom inte med!

32 Hur blev det? Tvådelat selektivt stöd: Särskilt tandvårdsbidrag STB. Försäkringskassan huvudman. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landsting/regioner huvudman.

33 Hur blev det? har patienter med diagnosen Sjögrens syndrom och patienter som strålats mot ansiktsregionen möjlighet att få STB. (Försäkringskassan)

34 Särskilt tandvårdsbidrag (STB) 1) Muntorrhet pga långvarig läkemedelsbehandling 2) Muntorrhet pga strålbehandling (öron-, näs-, mun- el. halsregionen) 3) Sjögrens syndrom 4) Kronisk obstruktiv lungsjukdom 5) Cystisk fibros 6) Ulcerös colit 7) Crohns sjukdom 8) Tarmsvikt 9) Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom 10) Svårinställd diabetes 11) Dialysbehandling 12) Immunosuppression pga läkemedel 13) Organtransplantation Personer som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa och där förebyggande tandvårdsbehandling kan minska denna risk

35 Intyg STB

36 Utformningen av Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. 1) Svår psykisk funktionsnedsättning. 2) Parkinsons sjukdom. 3) Multipel skleros. 4) Cerebral pares. 5) Reumatoid artrit. 6) Systemisk lupus erythematosus. 7) Sklerodermi. 8) Amyotrofisk lateralskleros. 9) Orofacial funktionsnedsättning. 10) Symtom som kvarstår sex månader efter. det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke). 11) Sällsynta diagnoser med orofaciala symptom.. Tandvård för personer som har stora behov av tandvård pga en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Med sådan tandvård avses tandvårdsbehandling på personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling pga sjukdom eller funktionsnedsättning

37 Orofacial funktionsnedsättning Kraftigt inskränkt gapförmåga >= 30 mm Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och sensorik, oavsett orsak Fibrotiserad orofacial vävnad som vid t.ex brännskador

38 Orofacial funktionsnedsättning Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter behandling av orofaciala tumörer Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala missbildningar Förvärvade defekter i ansikte/käkområdet efter t.ex trauma

39 Sällsynt diagnos F11 En sällsynt diagnos ska finnas hos högst 100 personer per miljon invånare. Diagnosen ska leda till en omfattande funktionsnedsättning eller ha orofaciala symptom

40 Orofaciala symptom F11 Med orofaciala symptom avses tal-, ät-, sväljsvårigheter eller nedsatt salivkontroll. Tillstånd som förhöjd risk för karies, tandlossning, ätsvårigheter pga trasiga tänder eller tandluckor räknas inte som orofaciala symptom

41 ICF klassifikation Utvecklat av WHO ICF funktionstillstånd Syfte beskriva funktionstillstånd och funktionshinder som sammanhänger med hälsoförhållanden Tillämpning kliniskt verktyg vid bedömning av tex behov, arbetsbedömning, rehabilitering

42 Intyg tandvård till Hälso-och sjukvårdsavgift

43 Exempel ur intyg 3.3. Multipel skleros MS (fyll i samtliga rutor) ICF- Kod b510 5 b730 1 b735 1 b765 1 b760 b730 8 d210 2 d230 Har patienten en svår till fullständig funktionsnedsättning, aktivitetsbegränsning eller strukturavvikelse av nedanstående funktionstillstånd? Att svälja Kraft i armmuskler Muskeltonus i armmuskler Tremor Kontroll av viljemässiga rörelser Pares i ansiktsmuskulatur Att företa en enstaka uppgift självständigt Att klara daglig rutin Efter en sammantagen bedömning av de redovisade funktionstillstånden bedöms patientens funktionstillstånd leda till stora svårigheter att sköta munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling. Ja Nej Ja Nej

44 Tandvård som led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid Utdrag ur Tandvårdsförordning (1998:1338) Tandvårdsbehandling av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade ( S15)

45

46 Vad händer nu? Uppdrag i 2012 års regleringsbrev Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen ska definiera och tydliggöra målgruppen för de särskilda tandvårdsstöden uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, samt målgruppens behov. Socialstyrelsen ska också lämna förslag till en ändamålsenlig lagreglering av de bägge stöden. Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 31 december Vi väntar på svaret.

47 Vad händer nu? Regeringens proposition 2011/12:7. Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar. De två nya tandvårdsstöden bör utvärderas tre år efter ikraftträdandet.

48 Vad händer nu? Regeringens proposition 2011/12:7. Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Förslag att SoS ska meddela föreskrifter utifrån nuvarande system där tandvård ges till vissa grupper till hälso- och sjukvårdsavgift (meddelandeblad) Beräknas vara klart våren Blir en vägledning.

49 Och sen ett litet avsteg från temat

50 Förväntad utveckling Äldre Måste förbereda oss inför ålderschocken Vi kommer att bli fler äldre Tre scenario komprimerad sjuklighet, uppskjuten sjuklighet, expanderad sjuklighet Mer kompetensutveckling och höja status

51 Bättre liv för sjuka äldre. Från SKL Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god tandvård,vård och omsorg.

52 Vad händer nu? Workshop 1 september Socialdepartementet Munhälsa och livskvalitet hos sköra äldre Bengt Germundsson utvärderar det statliga tandvårdsstödet. (inte STB) Landsting/regioner arbetar kontinuerligt för att samordna sina regelverk.

53 Vad händer nu? Myndigheten för vårdanalys har initierat ett arbete med att undersöka förbättrad tandhälsa bland äldre med inriktning på det statliga tandvårdsbidraget, det landstingsfinansierade tandvårdsstödet vid långvarig sjukdom och funktionsnedsättning samt uppsökande och nödvändig tandvård. Målgruppen är sköra äldre +65 år

54 Ledningskraft februari Om vi vet Vad hindrar oss från att göra? Inga onödiga sjukhusvistelser

55 If not this way? Then how? If not now? Then when?

56 Landstingens tandvårdsstöd Vad har vi missat att göra? Missade mål???? Det kommer Inger Wård kanske att ge oss svaret på! Tack för mig

57

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

FALLPRESEN- TATIONER NFH I LULEÅ TREDJE STEGET I TANDVÅRDSREFORMEN EAOM. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin

FALLPRESEN- TATIONER NFH I LULEÅ TREDJE STEGET I TANDVÅRDSREFORMEN EAOM. Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin Nr 1 årgång 2 2012 OROFACIAL MEDICIN Tidskrift för Svensk förening för Orofacial Medicin NFH I LULEÅ FALLPRESEN- TATIONER EAOM TREDJE STEGET I TANDVÅRDSREFORMEN 2012-1 CS4 slut rob.indd 1 2012-03-08 14.25

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Riktlinjer för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Utgiven av Föreningen BraVå Uppdaterad och reviderad maj 2010 Uppdaterad 2011-04-05 (Ändring gjord på sid 49) Utgiven av Föreningen

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden.

Nya föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden. Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, enskilda verksamheter bedriver äldreomsorg i särskilda boenden, förvaltningsdomstolar Nr 8/2012 Juli 2012 Nya föreskrifter

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)

LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Bilaga 5 LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Göteborgsregionens kommunalförbunds yttrande över

Läs mer

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan

Kvalitet på Dina villkor! RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Kvalitet på Dina villkor RSMH:s verktyg för granskning av vård och samhällsservice tredje upplagan Dokumentets tillkomst Initiativet till detta dokument togs av RSMH:s förbundsstyrelse. Därefter har det

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer