SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet"

Transkript

1 Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet Omsorgskontorets sammanträdesrum kl Leif Andersson (s) Ronnie Brorsson, kommunstyrelsen Sören Eriksson, miljönämnden Rune Sandin, tekn.nämnden Birgitta Laugmo, barn- och utbildningsnämnden Allan Josefsson, HSN Sivert Throlin, PRO Sven-Erik Ljungdahl, PRO Kaj Källsvik, PRO Karin Karlsson, PRO Anna Mattsson, DHR Ulla Åsberg, HSO Marie-Louise Östergren, HSO Lotta Axelsson, HSO Olgert Börjesson, HSO Ewa Pehrsson, SPF Vanja Wetterberg, SPF Hans Olsson, SPF Monica Odell, SPF Karin Ljungdahl, SPF Övriga deltagare Verksamhetschef Björn Gunnarsson Syn- o hörselkonsulent Monika Hassling Utredningssekr. Sverker Hellström, Sekr. Jonas Andersson Sekr. Louise Trulsson Justeringens plats och tid Sekreterare... Paragrafer Jonas Andersson Ordförande... Leif Andersson Justerare... Eva Pehrsson Lotta Axelsson Organ Kommunala handikapp- och pensionärsrådet Datum för Anslags uppsättning ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags nedtagning Protokollets förvaringsplats Omsorgskontoret Underskrift...

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (10) KPHR 21 Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade ärenden Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade ärenden. Enligt önskemål kommer tf förvaltningschef Ola Lindström att ta fram en förteckning över vilka som arbetar på omsorgskontoret och vilka arbetsuppgifter var och en har.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (10) KPHR 22 Kommunens ekonomi Kommunstyrelsens ordförande Ronnie Brorsson informerar om kommunens ekonomi. Kommunen får ca 8 milj.kr i extra bidrag från regeringen till kommunen som helhet, inte enbart till omsorgsförvaltningen. Förslag finns om en skattehöjning på 50 öre inför nästa år. Ca 19 milj.kr går direkt till kommunens driftbudget från färjetrafiken vilket inte är bra. Kommunen måste försöka betala av sin låneskuld och det är inte så lätt i dagsläget. Det skulle dock generera att man inte behöver låna pengar till att bygga, att man får lägre hyreskostnader för lokaler och på så vis mer pengar till verksamhet. En översyn av kommunens egna lokaler pågår bland annat för att de skall utnyttjas så effektivt som möjligt. En lokal som är mycket kostsam är Stadshuset. Kommunen har en skyldighet att göra Stadshuset handikappanpassat och tillgängligt för alla vilket innebär vissa svårigheter med alla trappor som finns i huset. Det är också förenat med svårigheter att hitta en effektiv uppvärmning av Stadshuset. Kommunen har inte så problematiskt läge om man jämför med många andra kommuner eftersom vi inte har någon hög arbetslöshet och inte heller några höga kostnader för socialbidrag. I framtiden ser man gärna ett utökat samarbete med Tanums kommun och man hoppas att den nya nationalparken kan bidra till en positiv utveckling. Kommunala handikapp- och pensionärsråden beslutar

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (10) KPHR 23 Utredning ang kollektivtrafiken Utredningssekreterare Sverker Hellström informerar om utredningen ang. en ny kollektivtrafiklag. Trafikmyndigheter skall upprättas i varje län med ansvar för att ta tillvara vad kommunerna har för önskemål. Kommunerna skall inte bedriva kollektivtrafik utan det skall trafikföretagen göra. Förslaget är ej utformat utifrån kollektivtrafiksituationen i glesbygd, vilket har till följd att kostnaderna kommer att öka för kommunerna. Ett konsultföretag har gjort en analys av förslaget och anser att det är mycket som är osäkert.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (10) KPHR 24 Förslag betr. revidering av färdtjänsttaxa Ola Lindström och Sverker Hellström informerar om nya priser och ny zonindelning för kommunen som Västtrafik har gjort. Förslaget innebär en höjning av färdtjänsttaxan. En färdtjänstresa i tätorten kommer att kosta 44 kr och i övriga delar av kommunen 66 kr. Till Haldens och Tanums kommuner blir kostnaden 117 kr. Förslaget kommer först att behandlas i omsorgsnämnden för att sedan fastställas i Kommunfullmäktige.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (10) KPHR 25 Redovisning av Länsstyrelsens beslut betr. tillsyn av Äldreomsorgen i Strömstad 2008 Verksamhetschef Björn Gunnarsson redovisar Länsstyrelsens beslut ang. tillsyn av Äldreomsorg Strömstad Länsstyrelsen anser att kommunen har gjort ett bra jobb med anledning av kritiken men det finns fortfarande saker som bör förbättras, bland annat bistånd för hemtjänst. Doris Larson, som är verksamhetschef för biståndsenheten, hjälper de olika enheterna med att överföra de politiska målen till verksamheterna. I förvaltningen pågår också en strävan att försöka förbättra utbildningen för personalen. Man satsar på omvårdnadsutbildning för outbildad personal. Medicinskt ansvariga sjuksköterskan Florence Almhede har utarbetat rutiner och riktlinjer kring Lex Sara och samlat i en informationsfolder och har varit ute i verksamheterna och informerat om vikten av Lex Sara.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (10) KPHR 26 Rapporter från nämnderna Allan Josefsson, HSN berättar att det nya systemet med valfrihet i vården börjar den 1 oktober. Det är klart vilka läkare som kommer att tjänstgöra på de olika boendena. Spinnaren och Takåsen Ulla Engdahl Jägaren, Skomakargatan 1 och 3 - Charlotte Ericsson Össbygården - Per Midtveidt Beatebergsgården och Vettegården - Göran Helling Solbogården och Löpargatan Lena Hansson Birgitta Laugmo, BUN, informerar att diskussioner pågår kring eventuell nedläggning av skolor och överförande av LSS för de under 21 år till. Rune Sandin, Tekn.ndn. konstaterar att det ännu ej är städat på Skurveskär. Sören Eriksson, Miljöndn, informerar att många planer är på gång. Planen för kvarteret Skepparen är överklagad vilket betyder fördröjning i byggandet men man har kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen. Lördagen den 14 november kl kommer man att ha utställning och information om kommunens detaljplaner på Strömstads Gymnasium.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (10) KPHR 27 Rapport betr. aktuella planer kring bostadsbyggnationer i Strömstad Tf förvaltningschef Ola Lindström informerar att ett samarbete med AB Strömstadsbyggen pågår ang. blockförhyrning av Oslovägen 22 som trygghetsboende. Blockförhyrning innebär att kommunen hyr lägenheterna och att kommunen avgör vem som får hyra lägenheterna. Annexet till Beatebergsgården, Vettegården, där pågår installation av bergvärme och diskussioner om trygghetsboende. En förbättring av Jägarens entré pågår för att få en trevlig och grön utemiljö.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (10) KPHR 28 Studieresa Jonas Andersson berättar att han varit i kontakt med Kommunförbundet i Skåne för att få kontakt med Lottehjemmet. Lottehjemmet är fullbokat med studiebesök fram till nästa år och skulle också bli en kostsamt studieresa. Jonas kommer att kalla till möte med representanter för föreningarna för fortsatta diskussioner om studieresan.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (10) KPHR 29 Övriga frågor Hans Olsson anser att Avd. 2 skall vara kvar och att Rehab kan flytta till lokalerna på Avd.2 och inte till Gymnasiegatan. Ulla Åsberg framför att det är mycket besvärligt att man på Strömstads sjukhus först måste gå till våning två för att betala avgift för att sedan fortsätta till avdelning tre för att få sin fotvård.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida 1 (15) 2012-12-17 Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 20.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (15) Beslutande M C FP S Ann Iberius-Orrvik Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson, vice

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer