SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsråden"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och sammanträdestid Beslutare Omsorgskontorets sammanträdesrum kl Leif Andersson Ronnie Brorsson, kommunstyrelsen, 1 Rune Sandin, tekn.nämnden Sven-Erik Ljungdahl, PRO Sivert Throlin, PRO Eva Persson, SPF Wanja Wetterberg, SPF Marie-Louise Östergren, HSO Anita Hansson, HSO Ulla Åsberg, HSO Övriga deltagare Planchef Elin Solvang, 3 Kostchef Agneta Kullberg, 4 Verksamhetschef Björn Gunnarsson, 3-4 Syn- och hörselkonsulent Monika Hassling Tf förvaltningschef Ola Lindström Sekr. Louise Trulsson Justeringens plats och tid Sekreterare... Paragrafer 1-9 Louise Trulsson Ordförande... Leif Andersson Justerare... Sivert Throlin Anita Hansson Organ Datum för Anslags uppsättning ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags nedtagning Protokollets förvaringsplats Omsorgskontoret Underskrift... Louise Trulsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (10) KPHR 1 Kommunens ekonomi för år 2010 Kommunstyrelsens ordförande Ronnie Brorsson informerar om kommunens ekonomi. Kommunen redovisar ett plus på 17,0 milj. kr i bokslut för 2009, därav går 6,5 milj.kr direkt till kommunens pensionsfond. Omkring milj.kr. från färjetrafiken går direkt in i kommunens driftbudget. Ca 90% av kommunens budget avser personal- och lokalkostnader. Nämnderna och förvaltningarna har varit mycket duktiga på att spara för att klara budget men oförutsedda händelser som t.ex. institutionsplaceringar är svåra att påverka och gör det svårt att beräkna budget. Just nu pågår diskussioner och planering av kommande budget med kommunens olika nämnderna. Ronnie Brorsson framhåller att han tror att kommunen kommer att ha en positiv utveckling med många nya arbetstillfällen inom de närmaste åren. beslutar

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (10) KPHR 2 Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade ärenden Föregående protokoll föredrogs och godkändes. Leif Andersson har haft ett uppdrag att ta reda på om vissa medicinska undersökningar omfattas av nationell vårdgaranti. Leif Andersson redovisade att ha fått reda på att de omfattas ej men att motivet är oklart. Betr. Vettegården informeras att den sista hyresgästen har flyttat och att Vettegården kommer att omvandlas till trygghetsbostäder. beslutar

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (10) KPHR 3 Redovisning av planerade bostadsbyggnationer i Strömstads kommun Elin Solvang, som är plan- och kartchef på miljö- och byggnämnden, informerar om detaljplaner som förvaltningen arbetar med. Det finns ett stort exploateringstryck inom kommunen och genom att man fått resursökning har man haft möjlighet att genomföra och satsa på utveckling av detaljplaner för kommunen. En strategisk boendeplan, , med balans mellan bostäder och verksamhet är antagen. En ny delegationsordning ger en snabbare process och en översiktlig planering för kommunen har påbörjats genom kommunkontoret. Kvarteret Skepparen är nu klart för byggstart och där finns diskussioner om trygghetsbostäder för äldre. I den planen ingår även den s.k. Hedelintomten. Detaljplanen för Oslovägen innebär renodlad handel men den planen är överklagad så man kan inte säga när byggnationen kan starta. Caanningområdet är i kommunens ägo idag och har ett unikt läge men tyvärr är markenförhållandena är svårbedömda vilket gör det svårt att få ett billigt byggande. Hela Skee-området kommer att utvecklas med både industriområde och bostäder och får ett fördelaktigt läge vid nya E-6. PÅ Mellbyområdet finns planer på ett Bovieran, seniorboende, men man avvaktar eftersom det inte funnits tillräckligt många intressenter. På Myrens industriområde finns en pågående plan för ett upplevelsecentrum, ett spännande projekt som beräknas ha en färdig detaljplan om ca 2 år. En plan för vindkraft, med 24 vindkraftverk på Tolvmanstegen kommer att behandlas i kommunfullmäktige i april. Detaljplanen för utbyggnad av Solbogården har vunnit laga kraft. beslutar

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (10) KPHR 4 Information om kostfrågor och kostråd inom älderomsorgen Kostchef Agneta Kullberg berättar att hon arbetar som kostchef i Strömstads kommun och sedan 2009 även i Tanums kommun och har ansvar för kost inom både skola och äldreomsorg. Matråd finns på servicehusen för att pensionärerna skall ha möjlighet att framföra sina åsikter och önskemål om maträtter. I framtiden kommer säkert pensionärerna att vilja och kunna välja både tid för servering av mat och val av maträtter mer flexibelt. Man försöker följa årstiderna och tar hänsyn till högtider, som t.ex. nu till påsk med speciell påskmatsedel. Just nu pågår ett nutritionsprojekt med individuella nutritionsplaner och man satsar på att kunna ha det kvar även efter det att projektet är slutfört. Man försöker att ta hänsyn till de dementas behov på Solbogården, t.ex genom att förstärka näringsinnehåll. Tanums och Strömstads kommuner arbetar ungefär på samma sätt och har många nöjda pensionärer. Mer än hundra personer får mat hemskickad och får varje vecka en matsedel med möjlighet att välja maträtter därifrån. Matsedel finns på omsorgsförvaltningens hemsida men önskemål framförs om att veckans matsedel för äldre införs i tidningen, precis som skolans matsedel. Agneta tar med sig önskemålet för att se om det går att åtgärda. beslutar

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (10) KPHR 5 Information från Tf. förvaltningschef Ola Lindström informerar om omsorgsnämndens bokslut för hade ett underskott på 1,5 milj.kr. vilket är det största underskottet på många år. har lagstadgade skyldigheter som t.ex. färdtjänst, bostadsanpassning, missbruksvård och institutionsplaceringar vilket gör det mycket svårt att beräkna budget. Boendestödet har vuxit under Aktuella lagändringar inom vård och omsorg redovisades, bl. a kommer Nationella riktlinjer för demensvård att införas med start IT-centralen för seniorer planeras i Job-centers lokaler, fd. Klippans hemvård. Information lämnades även beträffande ev. förändrade ansvarsområden beträffande LSS-ärenden BUN/ON. Stöd till våldsutsatta kvinnor och anhörigstöd är kommunen skyldig att ha erbjuda. Punkten Samverkande omhändertagande under jourtid kommer att behandlas vid nästa sammanträde. beslutar _

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (10) KPHR 6 Förslag till mötesordning för år 2010 Förslag till mötesordning för 2010 föreligger. beslutar att notera informationen samt att ge Jonas Andersson i uppdrag att kontrollera sammanträdesdatum för både den 8 juni och den 14 december.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (10) KPHR 7 Rapporter från övriga nämnder Leif Andersson rapporterar från HSN bl. a om utökad ambulansverksamhet, upphandling av ögonmottagning med anledning av att NU-sjukvården inte kommer att driva ögonmottagning. Rune Sandin, tekniska nämnden informerar att invigning av Strömsdalen kommer att äga rum den 15 maj. Wanja Wetterberg framför önskemål till tekniska nämnden om städning på Skurveskär till sommaren. beslutar

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (10) KPHR 8 Förslag på förändring av reglemente för KHR/KPR Utredning ang. förändring av reglemente för kommunala handikapp- och pensionärsråden föreligger. Tf förvaltningschef Ola Lindström konstaterar att finansiering av arvoden inte täcks inom omsorgsnämndens budget. kommer att behandla frågan i april för att sedan föra den vidare till kommunfullmäktige för beslut. beslutar

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (10) KPHR 9 Övriga frågor Eva Pehrsson framför önskemål om att få protokollet tidigare i utskick och även att protokollet läggs ut på nätet så fort som möjligt. Wanja Wetterberg framför önskemål om att få reda på hur det förhåller sig med om man har möjlighet att åka gratis med allmänna kommunikationer vid fyllda 70 år. Ola Lindström berättar om de äldres kväll på Folkets Hus. Marie-Louise Östergren och Anita Hansson berättar om Jessica Hansson som är en av eldsjälarna inom handikappomsorgen och som på frivillig basis ordnar aktiviteter med dans och annat i Folkets Hus för de handikappade. Bidrag till sådana aktiviteter kan sökas hos Johanna Jonsson på Folkhälsorådet. Kommunala handikapp- och pensionärsrådet beslutar _

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2009-09-22 Omsorgskontorets sammanträdesrum 2009-09-22 kl. 09.00 12-00 Leif Andersson (s) Ronnie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 09.00 12.00 Beslutare KPR KHR Karin Lindahl Stig Johansson Hans Olsson Anna Mattsson Johan Hedvard Roland

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Kommunfullmäktige 2012-05-09 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 63-83. Susanna Shaibu. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (34) Plats och tid Eventsalen Koordinaten kl 18.00-21.00 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Ingemar Urborn (M) Luiza Kaminska (M) Ann Svensson (S) Birger Svensson (S) Eva Asthage

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet

2014-03-27. Kommunala pensionärsrådet pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Mora, kl. 14.00 17.00. Beslutande Anna Hed (C), ordförande David Örnberg (V) landstingsföreträdare Bernt Persson (S), socialnämndens

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 2012-02-28 Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum sid. 1 Plats och tid Björkbacken, Pinnmöllevägen 200 i Dalby Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 14.00 17.00 Ledamöter Lars Bergwall (c) Kommunstyrelsen Christina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20.

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Marianne Westin Omsorgsnämnden Maude Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden

Evy Ottemark, RSMH Marianne Mellberg, Synskadades riksförbund Anita Ljunglöf, Arbetslivsnämden 1(16) Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum, klockan 13.15 15.45 Beslutande Ledamöter Andreas Sjölander, Socialnämnden, ordförande Birgitta Bolander-Lundström, Socialnämnden Hans Erik Wiberg, Reumatikerföreningen

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-13.45, ajournering 9.40-10, 12-13 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren

Läs mer