SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kommunala handikapp- och pensionärsråden"

Transkript

1 Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl Beslutare KPR KHR Karin Lindahl Stig Johansson Hans Olsson Anna Mattsson Johan Hedvard Roland Johansson Vanja Wetterberg Bertil Olin Lilly Johansson Rolf Martinsson Thure Abrahamsson Ragnhild Ivarsson Övriga deltagare Björn Gunnarsson, verksamhetschef, Doris Larson, verksamhetschef, 20 Britt Ludvigsson, usk, Skee hemtjänstdistrikt, 20 Monika Hassling, syn- och hörselinstruktör, Rehab Anders Fischer, förvaltningschef Louise Trulsson, sekr. Justeringens plats och tid Sekreterare... Paragrafer Louise Trulsson Ordförande... Bertil Olin Justerare... Hans Olsson Anna Mattsson Organ ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags uppsättning Datum för Anslags nedtagning Protokollets förvaringsplats Omsorgskontoret Underskrift... Louise Trulsson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (9) KPHR 17 Genomgång av föregående protokoll Vid genomgång av föregående protokoll framkommer att förvaltningen inte hunnit planera för någon studieresa under hösten utan frågan återkommer till våren Som alternativ planeras en heldag torsdagen den 30 november på Strömstads gymnasium med bland annat föredrag av Lars Svensson som just har disputerat på ämnet Mötesplatser på landsbygden på Göteborgs universitet. Roland Johansson framför Tekniska förvaltningens tack för organisationernas engagemang ang. synpunkter på handikappanpassning och tillgänglighet inom Strömstads kommun. Önskemål framförs att inbjuda Björn Alm för diskussion om kollektivtrafiken inom kommunen. Onsdagen den 6 december planeras en halv dag, kl , med information om närsjukvård i Strömstad. Tekniska förvaltningen kommer att lämna en skrivelse på remiss till omsorgsförvaltningen gällande snöröjning på landsbygden. Idag används stora tunga maskiner som gör det svårt att ploga på småvägar fram till pensionärernas bostäder på landsbygden. Frågan är hur man skall lösa problemet för att göra vägarna framkomliga för vårdpersonalen. noterar informationen.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (9) KPHR 18 Tillsynsrapport jämte yttrande ang. Össbygården Verksamhetschef Björn Gunnarsson informerar om Länsstyrelsens tillsyn av äldreboendet Össbygården och förvaltningens yttrande över tillsynsrapporten. Länsstyrelsen lämnar en övervägande positiv bild av verksamheten där man närmare har granskat enhetschefens dubbla roll samt socialtjänstens skyldighet att dokumentera sitt arbete. Össbygårdens boende är mycket kostnadseffektivt och har inriktning mot demensboende. har lämnat yttrande till Länsstyrelsen i enlighet med förvaltningens förslag. Länsstyrelsen kommer att genomföra en större tillsyn av äldreomsorgen i kommunerna under nästa år. noterar informationen.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (9) KPHR 19 Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre Verksamhetschef Björn Gunnarsson informerar om ansökan om statliga stimulansbidrag som sänts till Socialstyrelsen. Omsorgsförvaltningen i Strömstad har tillsammans med Tanums kommun och primärvården ansökt om stimulansbidrag för att utarbeta en plan för kost och nutrition samt rehabilitering och förflyttningsteknik. För att genomföra projektet behövs en projektledare som kan vara antingen sjuksköterska eller dietist. I planeringen ingår att utbilda personal både på kostenheterna och inom vården. Under 2006 har förvaltningen erhållit sammanlagt ca 4,5 milj.kr. i bidrag. Det beräknade stimulansbidraget utgör för Strömstads del :-. noterar informationen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (9) KPHR 20 Information om TES och Time-Care Verksamhetschef Doris Larson och Britt Ludvigsson, från hemvården i Skee, informerar om det nya planeringssystemet TES som successivt kommer att införas inom förvaltningen. Under ca 3 år har man förberett för införandet av TES. Det är ett kvalitetssäkrat system där vi får ett kvitto på att vårdtagaren verkligen får sina insatser samt att planeringen inom grupperna gör det lättare med ordning och reda och en rättvis fördelning av arbetet. Systemet garanterar säkerhet och kvalitet och ger en dokumentation av det som blivit gjort hos brukaren. Nu har förvaltningen köpt systemet och startar inom hemvården i Skee i höst. För att kunna införa systemet har :- avsatts i budget i år. Omfattande information pågår för att både personal och brukare skall ställa sig positiva till införandet av det nya systemet. Klippans och Uddens distrikt kommer under hösten att starta med Timecare som är ett datoriserat arbetstidschema som kan kopplas till TES. noterar informationen samt önskar en återkoppling till råden under 2007 för att få ta del av vad som skett under den första tiden.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (9) KPHR 21 Information från möte ang. tillgänglighetsfrågor Förvaltningschef Anders Fischer informerar om informationsdagen för tillgänglighetsfrågor. Han har tillsammans med bland andra Gary Lyckell, Lars Strandlund och Lis Palm fått folkhälsorådets uppdrag att samordna tillgänglighetsfrågorna i kommunen. Två arkitekter från Göteborg föreläste om regler och tips för ökad tillgänglighet. En dokumentation från informationsdagen har tagits fram. Målet är att etablera samverkan mellan kommunen och andra verksamheter som t.ex. affärer och banker mm. vad gäller tillgänglighet. Det konstateras att det finns en hel del hinder som fortfarande behöver åtgärdas för att göra kommunen tillgänglig för alla. En prioritering av enkelt avhjälpta hinder skall redovisas för folkhälsorådet. noterar informationen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (9) KPHR 22 Information om budgetprocessen - delårsrapport Förvaltningschef Anders Fischer informerar om budgetarbetet för 2007 som det nya kommunfullmäktige tar beslut om i november. Delårsrapporten för årets första 8 månader visar att kommunen kommer att få ett överskott på ca 6 milj.kr. Tekniska förvaltningen räknar med ett överskott inom investeringssidan på grund av att man inte hunnit med att göra allt det som var inplanerat under året. räknar med ca 1 milj. i överskott. Det är färre personer som behöver ekonomiskt bistånd, färre missbruksvård, färre LASSpersoner och ett mindre antal assistenter som behövs. Idag har elva personer personlig assistans, medan fem har gått över till privata assistansföretag. Barn- och Utbildningsnämnden har problem med elevunderlaget till gymnasiet som därför går med visst underskott. noterar informationen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (9) KPHR 23 Information från nämnder och styrelser Roland Johansson, Tekniska förvaltningen, informerar om att den nya Norgefärjan troligen kommer att starta senare i höst. Ett nytt trafikhinder, gupp, kommer att göras på Surbrunnsgatan för att dämpa hastigheten i trafiken. Kommunfullmäktige har beslutat att dubbelriktningen av Klevgatan skall bestå och upphandling pågår vad gäller arbetet med förändringen av Södra Hamngatan. En cykelbana kommer att finnas på Norra Hamngatan. Ca milj.kr finns anslagna i budget för förändringen av Södra Hamngatan men det är osäkert om det kommer att räcka. noterar informationen.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (9) KPHR 24 Övriga frågor Hans Olsson, SPF, redovisar resultat från en undersökning som SPF gjort bland representater i de kommunala pensionärsråden. Syftet är att få en bild av hur det ser ut i landet och vilka frågor som anses viktigast för SPF att driva. Från sammanfattningen framkommer att man tycker att boendeformerna för äldre inte är bra. Man önskar fler alternativ på boenden för olika kategorier av hushåll, tillgång till bättre anpassade bostäder. Undersökningen redovisar kritik mot biståndsbedömningar som är nedlåtande och myndighetsutövande. Det gäller inte Strömstad utan riket i allmänhet. De flesta äldre vet inte vad de kan få för hjälp och skulle vilja ha mer hjälpinsatser än det som beviljas. Många som svarat på enkäten tror att det skulle fungera bättre med enbart en huvudman för äldrevården. Man är också rädd för att resurserna inte kommer att räcka till. Strömstads kommun bedöms ha varit förutseende när det gäller boendet men ytterligare alternativ behövs. Dock finns för närvarande lediga platser i särskilt boende för att äldre inte vill flytta in och några köer finns inte. noterar informationen.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2009-09-22 Omsorgskontorets sammanträdesrum 2009-09-22 kl. 09.00 12-00 Leif Andersson (s) Ronnie

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

Aram El Khoury (KD) tj er (FP)

Aram El Khoury (KD) tj er (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Vård- och omsorgsnämnden 2014-03-11 Plats och tid Kommunalhuset plan 2, kl 19:00-21:00 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Anna-Maria Engqvist (S) Kia Hjelte (M) Berit Larsson

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling MEDDELANDE NR 2003:46 2 ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Pensionärsrådet 2006-06-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Pe 9 Information om inventering av tillgänglighet enligt Boverkets författningssamling BFS 2003:19 Ann Ericsson informerar om den inventering tekniska nämnden låtit

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.

Uppföljning av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Februar 2014 Karin Jäderbrink PwC Kommunal Sektor av tidigare granskning Vård- och omsorgsnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Kommunens revisorer har

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer