RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2012-05-25 Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg"

Transkript

1 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt Eva Franzén, Ann-Britt Lundin Maj Forsberg Eva Franzén Eva Franzén, Maj Forsberg God vård och omsorg vid livets slut 1. Bakgrund Vid livets slut är människan mycket sårbar och beroende av andras omsorg. Oavsett om döendet sker akut och oväntat eller mer långsamt med avtagande förmågor och funktioner ska all vård- och omsorg präglas av respekt för individens integritet. Integritet betyder att brukaren har ett specifikt egenvärde med rätten att bli behandlad med respekt för sin identitet och sin kropp men också respekterad för sina värderingar, uppfattningar, livsåskådning och religiösa tro. Den palliativa vårdens värdegrund kan sammanfattas i fyra begrepp; närhet, helhet, kunskap och empati. 1:1 Närhet Döendet är en process när man sätter punkt för livet, tar farväl av nära och kära samt gör upp med det förflutna. Det kan i denna process vara svårt att vara ensam. Eftersom människan är social krävs därför närhet till anhöriga, personal eller andra stödpersoner. Närhet innebär att lyssna in önskemål för den döende och tillgodose dessa behov. 1:2 Helhet Döende personers olika behov brukar sammanfattas i fyra kategorier som tillsammans bildar en helhet i vård- och omsorgsarbetet. Behoven indelas i fysiska, psykologiska, sociala och existentiella. Samtidigt är det viktigt att se brukaren som en odelbar individ där de olika behoven kompletterar varandra. 1:3 Kunskap När medicinska åtgärder inte kan återställa hälsan finns mycket kvar att göra för att säkra och förbättra individens livskvalitet. Därför är det viktigt att personal som arbetar med döende personer har goda kunskaper i ämnet. 1:4 Empati Människans fysiska och existentiella utsatthet i livets slutskede fordrar stort personligt engagemang av personalen. Personalen som arbetar med döende personer måste ha förmåga att känna in sig i personens situation och att visa omtanke. Denna empati är den palliativa vårdens hjärta. 1 (8) Datum uniform KUB663 v 1.0, Äldreomsorg Eva Birgitta Franzén Direkt Mobil Kungsbacka kommun Kungsbacka Besöksadress Borgmästaregatan 5 A Telefon vx Fax

2 2 Vård- och omsorgsinsatser vid livets slut Att ge en god symptomlindring är en av de absolut viktigaste uppgifterna vid vård av svårt sjuka och döende personer. Genom att förebygga, tidigt upptäcka och behandla problem av olika karaktär ges både den döende brukaren och hans/hennes närstående möjlighet till en så god livskvalitet och välbefinnande som möjligt under brukarens sista tid i livet. Äldreomsorgen ska erbjuda en god och säker vård och omsorg för personer som befinner sig i livets slut oberoende var brukaren vistas. Vård- och omsorgsarbetet ska utformas individuellt vilket innebär att alltid lyssna in brukarens och anhörigas önskemål och att försöka tillgodose dessa önskemål så långt det är möjligt. Personalen ska tillsammans med anhöriga försöka skapa en lugn och trygg miljö runt brukaren utifrån önskemålen kanske genom att använda musik eller bilder av olika slag eller erbjuda någon utevistelse Det är också viktigt att anhöriga efter önskemål och förmåga görs delaktiga i det praktiska vård- och omsorgsarbetet. För att personalen ska känna sig trygga i utförandet av vård- och omsorgsarbetet och för att ge anhöriga adekvat information, behöver personalen vara med i planeringen runt brukaren. Detta sker naturligt i den individuella vård- och omsorgsplaneringen samt vid de ordinarie teammöten som genomförs på enheten. För att de planerade vård- och omsorgsinsatser ska kunna genomföras dygnet runt måste all personal vara insatta i hur planeringen är, detta är särskilt viktigt för personal som arbetar på obekväm arbetstid. Efter dödsfallet bör ansvarig sjuksköterska och personalen gemensamt gå igenom enkäten i palliativa registret för att utvärdera det genomförda vård- och omsorgsarbetet. I vård- och omsorgsarbetet finns det insatser som är återkommande hos många brukare. Dessa insatser som är av mer allmän/basal karaktär ska omsorgspersonal ha god kännedom om. Specifika omvårdnadsinsatser som kräver mer kunskap ordineras alltid av legitimerad personal 2 (8) 2:1 Vätska och näring Den sista tiden i livet är det viktigt att lyssna in brukarens önskemål angående mat och dryck och inte ta ställning till om det är lämplig mat eller tid. Att sluta äta och dricka är ett naturligt steg i döendeprocessen och under de allra sista dagarna och timmarna kan den döende oftast inte svälja utan behöver få hjälp med att fukta munnen ofta. En ofta förekommande diskussion är om brukaren ska erhålla dropp eller inte, många gånger kommer denna fråga upp från anhöriga som har önskemål och funderingar. Det är viktigt att lyssna på anhöriga och att ge faktabaserad information. Det finns ingen evidens som stödjer principen om man ska ge dropp eller inte utan det handlar om en etisk grundläggande princip om att göra gott och inte skada. Det innebär att det kan förekomma att brukare får dropp och det kan finnas brukare som inte får dropp och bägge alternativen är riktiga. Att ha goda kunskaper i nutritionsproblematiken för en brukare i livets slut

3 Att upprätta en omvårdnadsplan där specifika omvårdnadsåtgärder inom nutritionsområdet beskrivs ex. vätskelista Att ge faktabaserad information om dropp 3 (8) 2:2 Munvård Att vara fräsch i munnen är mycket betydelsefullt för livskvalitet och välbefinnande. Munhälsan har också en social och psykologisk betydelse, eftersom den påverkar såväl förmågan att tugga och svälja som smakupplevelsen och förmågan att tala med andra. Munvård när brukaren inte längre orkar borsta tänderna eller har sänkt medvetandegrad kan göras på följande sätt: Berätta för brukaren vad du gör Inspektera munhålan med ficklampa och ev. spatel. Upptäcks rodnader, sår eller beläggningar kontakta sjuksköterskan Borsta tänderna 1-2 ggr/dag Torka ur hela munhålan med fuktad tork på peang Smörj munhålan med saliversättning eller fuktbevarande gel Smörj läppar med vaselin, cerat eller dylikt Låt brukaren suga på fuktad tork på peang Vid tecken på smärta kontakta sjuksköterska Att utföra munvård enligt riktlinjen samt att kontakta ansvarig sjuksköterska vid förändringar i munnen Att inspektera munhålan då problem uppstår Att upprätta en omvårdnadsplan där specifika omvårdnadsåtgärder ordineras för att förebygga eller åtgärda problem i munhålan ex. behandling för svamp 2:3 Hud och trycksår Det är betydelsefullt för en svårt sjuk och sängliggande brukare att vara ren, dofta som vanligt och känna sig så fräsch. Det kan därför vara viktigt att använda personens vanliga tvål, parfym eller rakkräm. Det är viktigt att brukaren ligger bekvämt och skönt i en ren säng. Vänd ofta på kuddarna, badda pannan, berör lugnt och stilla genom att lägga handen på brukarens axel, hand eller arm. Att smörja händer och fötter ger lugn och mjuk massage, detta kan också minska oro och öka välbefinnande. Hos döende brukare uppstår trycksår mycket snabbt. Det är därför viktigt att all personal är uppmärksam på tidiga tecken såsom kvarstående missfärgningar på hel

4 hud som kan vara ett förstadie till trycksår. Sjuksköterskan gör en riskbedömning gällande risk för trycksår samt ordinerar lämpliga omvårdnadsåtgärder där bl.a. lägesändringar ingår samt vilken madrass som ska användas och noterar detta i omvårdnadsplanen. Att ha goda kunskaper i hur omsorgen ska utföras för att minska risken för trycksår Att rapportera alla förändringar till sjuksköterska Att vid minsta hudförändring inspektera huden ofta Att upprätta en omvårdnadsplan där specifika omvårdnadsåtgärder ordineras för att förebygga att trycksår uppstår 4 (8) 2:4 Elimination urin och avföringsproblem Omsorgspersonal måste ha uppsikt över brukarens urinproduktion. Fungerar inte detta kan det bero på att brukaren har druckit för lite, är förstoppad eller intar något specifikt läkemedel. Vid oro och rastlöshet hos brukaren måste alltid en bedömning göras av hur urinproduktionen är och om detta kan vara en anledning till oron. Många brukare lider av urininkontinens och det kan då bli tal om att sätta en kateter för att underlätta för brukaren. Vilka åtgärder som än behöver vidtas handlar det alltid om att brukaren ska vara ren, torr och luktfri. Återigen gäller regeln om brukarens värdighet och högsta möjliga välbefinnande. Omsorgspersonalen bör alltid vara observant på brukarens tarmfunktion för att förebygga att problem uppstår. Både förstoppning och diarré är vanliga symptom i livets slut. Vid oro och rastlöshet kan problemet vara förstoppning. Om det visar sig att brukaren lider av förstoppning gäller att de sista dagarna i livet ges endast laxermedel som stolpiller, klysma eller lavemang. Även mjuk magmassage kan prövas. Att uppmärksamma om brukaren har förstoppnings- eller urinproblem Att rapportera alla förändringar till sjuksköterska Att vid misstanke på förstoppnings- eller urinproblem genomföra en bedömning av brukaren Att upprätta en omvårdnadsplan där specifika omvårdnadsåtgärder ordineras för att förebygga förstoppnings- och urinproblematik 2:5 Specifika symptom Att ge en god smärtlindring är en av de absolut viktigaste uppgifterna för personal vid vård av svårt sjuka och döende människor. Enligt WHO:s definition av palliativ vård ska den sjukes fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov tillgodoses. Genom att förebygga, tidigt upptäcka och behandla problem av olika karaktär ges både brukaren och närstående möjlighet till så god livskvalitet och välbefinnande

5 som möjligt under brukarens sista tid i livet. Förutom smärta finns andra vanliga och besvärande symptom såsom andnöd, oro, illamående och kräkningar. 5 (8) 2:6 Smärta Smärtbehandling i livets slut ska alltid ses ur ett helhetsperspektiv, där smärta är ett av flera vanliga och ofta förekommande symptom. Helhetsperspektivet innebär uppmärksamhet på det fysiska lidandet men också på den psykiska smärtan, social problematik och separation samt existentiella och andliga dimensioner av lidande hos brukaren i livets slutskede. En viktig komponent för att minska smärtan hos en brukare är att all personal lär sig att förstå och känna igen olika smärtsymptom. Personalen ska även ha allmänna kunskaper hur smärtbehandlingen ska följas upp men även tydliga instruktioner vad som gäller för varje enskild brukare. Det krävs en strukturerad smärtanalys och bedömning av smärtsymptomen för att brukaren ska erhålla en adekvat medicinsk behandling. Denna analys genomförs regelbundet av ansvarig sjuksköterska som samverkar med läkaren om lämpliga åtgärder. För att minska smärtan hos brukaren är det viktigt att informera brukaren om behandlingen samt att brukaren får, i den mån det går, delta och fatta beslut om behandling. 2:7 Andra besvärande symptom Alla symptom som kan uppkomma i livets slut är svårbehandlade och det går inte alltid att behandla brukaren så att helt symptomfrihet uppnås. För att behandla symptomen krävs en noggrann analys av besvären, god information till brukaren samt kontinuerlig uppföljning av insatta åtgärder. Detta är en sjuksköterskeuppgift som genomförs i ett nära samarbete med omsorgspersonalen. vid vård i livets slut är framförallt att befrämja och stödja brukaren till ett så högt välbefinnande som möjligt. De olika vård- och omsorgsinsatserna bör om möjligt baseras på evidensbaserad kunskap om döendet och om brukarens unika behov och önskemål. Förutom det som nämnts tidigare kan specifika åtgärder bli aktuella såsom hjälpa brukaren till en bekväm sittställning, lätta på åtsittande kläder eller öppna fönster vid andnöd. Vara närvarande och försöka åstadkomma en lugn miljö vid oro eller erbjuda önskekost vid illamående. Blir oron svår att hantera för brukaren kan det eventuellt bli bättre om det konstant finns personal hos brukaren. Att uppmärksamma både smärt, oro, ångest och besvärande symptom och veta vad som kan vara lämpliga omsorgsåtgärder Att rapportera om brukaren uppvisar ett förändrade hälsotillstånd till ansvarig sjuksköterska Att upprätta en omvårdnadsplan där specifika omvårdnadsåtgärder ordineras för att förebygga och lindra besvärande symptom Att analyser och bedöma symptom hos brukaren i nära samarbete med omsorgspersonalen

6 Att samarbeta med läkaren för att få en optimal symptombehandling Att vid behov ta kontakt med stödpersoner utanför vår egen verksamhet ex. diakon, präst eller kurator. 6 (8) 2:8 Medicinsk behandling Den legitimerade personalens uppdrag vid vård i livets slut är att bedöma, åtgärda och följa upp insatta åtgärder, detta ska ske i nära samarbete med omsorgspersonalen. Sjuksköterskan ordinerar adekvata omvårdnadsåtgärder och följer upp att det blir utfört på ett bra sätt och att åtgärderna har önskad effekt. Sjuksköterskan har ett nära samarbete med behandlande läkare för att uppnå en optimal medicinsk behandling. Specifika medicinska behandlingsåtgärder hänvisas till det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. 3 Anhörigkontakt Att ge en värdig vård- och omsorg i livets slut innebär att även anhöriga ska ges råd och stöd. I det stödet ingår bl.a. att genomföra en individuell vårdplanering där anhöriga deltar tillsammans med brukaren och att ett efterlevandesamtal erbjuds efter dödsfallet. Dessa moment finns beskrivna i en särskild riktlinje Anhörigkontakt vid vård i livets slut 4. Åtgärder i samband med dödsfallet Tjänstgörande sjuksköterska informerar alltid anhöriga om dödsfallet. Läkare konstaterar dödsfallet, detta kan utföras av sjuksköterska om det är uppgjort och dokumenterat innan dödsfallet. I samband med dödsfallet ska samtliga uppgifter fullgöras med respekt för den avlidne. De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Detta innebär att ta hänsyn till olika trosuppfattningar, erbjuda närstående att delta vid iordningsställandet av den avlidne, vara lyhörd till anhörigas olika önskemål, erbjuda sig att sitta ner med anhöriga mm. Det ska finnas rutiner på varje enhet i Äldreomsorgen om hur omhändertagandet av den avlidne ska gå till, hur rummet där dödsfallet har ägt rum ska iordningsställas, hur smycken och värdesaker ska tas om hand samt hur bemötandet gentemot anhöriga ska ske. 4.1 Information till anhöriga I samband med att dödsfallet konstateras ska skriftlig information ges till närstående om vilka möjligheter som finns för transport av den avlidna från det särskilda boendet. Den skriftliga informationen ges via ett förtryckt informationsblad. Om det är lämpligt kan denna information även ges innan dödsfallet.

7 4:2 Administrativa åtgärder Att ta hand om värdesaker enligt gällande rutin på enheten Att komma överens med begravningsbyrån om lämplig tidpunkt för avhämtning av den avlidne Att avsluta Hemdok enligt gällande riktlinje Att avsluta omsorgsplanen i verksamhetssystemet Att tillsammans med sjuksköterska besluta vem som informerar anhöriga om kontakt med begravningsbyrå 7 (8) Att fastställa dödsfallet om detta i förväg är överenskommet och dokumenterat enligt rutin för Förväntat dödsfall utan läkarbedömning Att fylla i Checklista/Åtgärdslista för sjuksköterskor vid undersökning för fastställande av förväntat dödsfall. Att lämna ett exemplar av checklistan hos patienten samt skicka ett exemplar till aktuell vårdenhet Att märka den avlidne med ID-band. Att ta bort centrala venkatetrar, urinkateter mm Att avsluta omvårdnadsjournalen genom att notera tidpunkt för dödsfallet, om anhöriga varit med, avsluta behandlingsperiod mm Att avsluta E-dos, återlämna antidecubitusmadrassen Att arkivera journalhandlingar enligt rutin för Arkivering Att erbjuda efterlevandesamtal med anhöriga samt dokumentera detta på särskild blankett. Se riktlinje Anhörigkontakt vid vård i livets slut Att ta hand om läkemedel. Se riktlinje Läkemedelshantering. Registrera i palliativa registret Eva Franzén Medicinskt ansvarig sjuksköterska Äldreomsorgen Ann-Britt Lundin Socialt ansvarig samordnare Äldreomsorgen

8 8 (8)

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter.

Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. 1 Tack! Claes Andersson samt efterlevande till Bo Setterlind och Pär Lagerkvist för att vi får använda oss av era dikter. Ett stort tack även till Britt-Mari Granath för värdefull redaktionell hjälp. Femte

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Att leva tills man dör

Att leva tills man dör Akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd Att leva tills man dör Distriktssköterskor erfarenheter av avancerad sjukvård i hemmet en intervjustudie Examensarbete i: Vårdvetenskap

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen

Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsnämnden Enhet/Handläggare Markku Nikula Datum 2008-10 Rev: 2010-12 Beteckning Er beteckning Rutiner för mat och dryck samt måltidsmiljö inom äldreomsorgsavdelningen g:\annette\rutiner för mat

Läs mer

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare 2011 Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Vägledningsmaterial för samtalsledare Tove Ahner Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning Arthur Henningson, Consider AB Augusti 2011 2 INLEDNING Hässelby-Vällingby

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007

Slutrapport. Närståendeprojektet. Ett vårdutvecklingsprojekt hos Cancerfonden 2005 2007 Jukka Nopsanen Slutrapport Identifikation och insatser för närstående med särskilda behov inom den palliativa vården: Systematisk prevention av långvarig psykisk sjuklighet Närståendeprojektet Ett vårdutvecklingsprojekt

Läs mer

Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk.

Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk. Vad kan jag göra? När sjukdomen ej kan botas kan lindrande behandling användas. Här finns råd till dig som är sjuk. 2 Innehållsförteckning Andnöd 4 Diarré 5 Förstoppning 6 Hicka 7 Illamående 7-8 Klåda

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Smärta och obehag hos demenssjuka

Smärta och obehag hos demenssjuka Smärta och obehag hos demenssjuka Hur vårdpersonal tolkar och dokumenterar tecken på smärta och obehag hos demenssjuka vårdtagare som inte verbalt kan förmedla sig Betty Spjuth Sara Lundell Ingrid Bergh

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings

Relatives experiences of palliative care in non specialized settings Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Omvårdnad examensarbete/d Omvårdnad Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2010 Anhörigas upplevelser och erfarenheter av palliativ vård inom

Läs mer

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län

Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i C län Ett vårdprogram utarbetat av specialister vid akut- och rehabdivisionen och neurodivisionen vid Akademiska sjukhuset och vid medicinskt centrum,

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer