Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning Kommunikation och media Kalendarium 2013 Jämställdhet och mångfald Publik och tillgänglighet Personal och organisation Ekonomi

3 Förord Sedan den 1 maj 2013 har vi efter regeringsbeslut fått en ny instruktion och ett nytt namn, Statens centrum för arkitektur och design. Det har inneburit en inspirerande nystart för vår institution. Den nya instruktionen ger oss en drivande roll i samtidsfrågor som rör hela vår gestaltade miljö, alltifrån hur vi lever och bor, till hur vi använder och förflyttar oss i det offentliga rummet. Vi ska koncentrera vårt arbete till tre strategiska verksamhetsområden. Vi ska stärka intresset för och värdet av arkitektur och design för individen och samhällsutvecklingen. Vi ska samverka med utövare inom våra branscher, utbildningar och forskningsdiscipliner och få dem att mötas och utvecklas tillsammans. Och slutligen ska vi följa regeringens arkitektur- och designpolitik och vid behov föreslå åtgärder. Att stärka kunskapen om arkitektur och design låter sig inte göras utan historisk spegling. Vårt tidigare arbete i Arkitekturmuseet med samlingar, bibliotek och forskning har därför införlivats i vår nya verksamhet, och våra samlingar i arkitektur har fått en egen paragraf i den nya instruktionen. Nationalmuseum har det nationella samlingsuppdraget inom design, och det skulle vara missvisande att kalla oss Arkitektur- och designmuseum eftersom vi inte har några samlingar av design. Självfallet kommer vi att samverka med andra institutioner som har samlingar i våra ämnen. Vårt nya tilltalsnamn är Arkitektur- och designcentrum, och vi vill att vårt centrum ska vara en dynamisk plats för kunskapsutbyte, möten och upplevelser. Omfånget och bredden i våra ämnen kräver ständig omvärldsbevakning, stora nätverk, extern kompetens och fördjupade samarbeten. Vi har sedan början av året ett nytt samarbetsavtal med Moderna museet som innebär ett närmare samarbete och en större satsning på vår gemensamma entré. Som stöd för vår nya verksamhet har regeringen utsett ett insynsråd på tre år. Riksutställningar har haft i uppdrag att under året samråda med oss i kommunikationsfrågor, vilket resulterat i att en ny kommunikationsenhet kommer att tillsättas nästa år. Vår roll som centrum är att driva, koordinera och föra ut viktiga frågeställningar i huset och ut i landet via olika kanaler och i sociala medier. Under de senaste fyra åren har vi i etapper förbättrat klimat- och belysningsförhållandena i våra utställningslokaler för att uppfylla de normer som krävs för att visa utställningar med originalmaterial. Så glädjen var stor när vi kunde öppna vårt nya centrum med den internationella utställningen The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk. En kreativ och inspirerande värld mötte besökaren, och den lockade inte bara vår traditionella publik men också många unga och förstagångsbesökare. Under året har vi i vår verksamhet nått en ny och större publik vilket avspeglar sig i årets besökssiffror som steg med 35 %. Vår nya institution börjar ta form och plats, och det tackar jag mina engagerade medarbetare för! Lena Rahoult 3

4 Om oss Arkitektur- och designcentrum är en myndighet på Skeppsholmen i Stockholm med uppdrag att ta ett helhetsgrepp på vår gestaltade miljö. I maj 2013 fick vi en ny instruktion och vårt nya namn för att förtydliga den förändringsprocess som pågått i flera år och som vi nu börjar se resultatet av. Vår roll är att vara en motor i arbetet för ett hållbart samhälle där arkitektur- och designfrågor spelar en central roll. Genom att stärka intresset och ställningen för arkitektur-, form- och designfrågor arbetar vi för att morgondagens samhälle ska bli mer hållbart än dagens. Ett samhälle där kommande generationer, precis som vi idag, ska kunna tillgodose sina behov utan att våra gemensamma resurser äventyras. I detta arbete är våra samlingar, vårt bibliotek och vår forskning självklara redskap för att sätta våra ämnen i perspektiv. Ett helt nytt uppdrag är att vi ska verka för att de arkitektur- och designpolitiska mål som riksdagen fastställt uppnås. Vi ska också följa upp politikens genomslag inom området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen. I vår nya centrumroll blir omvärldsbevakning och en koordinerande roll allt viktigare. Att sprida kunskapen till fler är också en prioritet. Nya digitala satsningar har gjort att spridningen av material ur samlingarna ökat markant under året och att vår programverksamhet nått ut till fler. Vi söker hela tiden nya vägar för att engagera fler och nya målgrupper. Ett exempel på detta är projektet Blockholm, där vem som helst får vara med och skapa ett nytt Stockholm i spelet Minecraft. Projektets digitala fas startade i oktober 2013 och kommer att gestaltas i våra utställningslokaler under Vi har under året också arbetat med att göra våra lokaler på Skeppsholmen till ett attraktivt besöksmål. Ett nytt kafé och ett nytt samarbetsavtal med Moderna museet om vår gemensamma entré har bidragit till en ökad profilering av vår verksamhet. Under 2013 har vi arbetat internt för att möta de nya förväntningarna. Både ledningsgrupp och hela personalen har vid flera tillfällen deltagit i arbetsgrupper kring det nya uppdraget och dess betydelse för verksamheten. För att kommunicera ut vår nya inriktning och vårt nya namn påbörjade vi under året arbetet med upphandling av ny grafisk profil som kommer att börja användas under Vi har under året också samarbetat med Riksutställningar om vårt kommunikativa arbete. Vår nya instruktion ger oss en drivande roll i samtidsfrågor och vi kommer att koncentrera vårt arbete kring tre strategiska verksamhetsområden: Öka intresset för och stärka kunskapen om arkitekturens och formgivningens betydelse för individ och samhälle Genom relevanta, oväntade och aktuella utställningar, debatter, publikationer, seminarier och andra programverksamheter som berör och fördjupar ska vi stärka och bredda intresset för, och kunskapen om, arkitektur, formgivning, design och den offentliga miljöns värden för samhällsutvecklingen. Detta bygger upp en efterfrågan och ett tryck på leverantörer samt en opinion för en mer hållbar politik på regional och nationell nivå. Ökade insikter och förändrade attityder och beteenden leder också till att fler och fler gör val som gynnar vår framtid. 4

5 Skapa förutsättningar för utövare inom våra branscher ska utvecklas tillsammans Genom att främja svenska kopplingar till internationella nätverk och samverkan med forsknings- och utbildningsområdet ska vi verka för ökad kunskap och utveckling grundad på forskning och internationella erfarenheter. Inom ramen för vår samverkan med utbildnings- och forskningsområdet är vår ambition även att verka för att nya kurser, praktikprogram och examensarbeten ger arkitektur- och designbranschen värdefulla injektioner. Genom de internationella nätverken finns även möjligheten att bjuda in utländska aktörer i samma syfte. Följa regeringens politiska mål inom arkitektur och design och ge förslag på åtgärder Genom vårt uppdrag ska vi samråda med politiker, beslutsfattare, upphandlare, landsting och stadsarkitekter i att skapa förutsättningar för en kvalitativ verksamhet inom arkitektur, form och design. Nytt insynsråd Under året utsåg Regeringen ett nytt insynsråd till oss på tre år. Ledarmötena är: Daniel Ewerman, industridesigner, verkställande direktör och grundare av Transformator design. Ingrid Giertz- Mårtenson, verkställande direktör för Swedish Vision AB. Christer Malmström, arkitekt, professor och skolchef för Arkitektskolan vid Lunds Tekniska Högskola och delägare i Malmström/Edström arkitekter AB. Anna Qvennerstedt, copywriter och styrelseordförande i Forsman & Bodenfors AB. Martin Holmgren, myndighetschef Nacka Tingsrätt. Överintendent Lena Rahoult är insynsrådets ordförande. Resultatredovisning Arkitektur- och designcentrum styrs av en förordning med instruktion för Statens centrum för arkitektur och design 2013:71. I regleringsbrevet för 2013 finns också några kompletterande uppdrag: Plattform för arkitektur, form och design, Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer, Samverkan om hållbar stadsutveckling, Umeå Europas kulturhuvudstad 2014 och Utveckling av Arkitekturmuseets kommunikativa verksamhet. I årsredovisningen berättar vi om våra resultat utifrån våra uppdrag. Redovisningen utgår från vår instruktion och vårt regleringsbrev. Eftersom regeringen efterlyst tydligare redovisning av kvalitativa aspekter har vi i år valt att disponera årsredovisningen på ett lite annorlunda sätt än tidigare. För varje verksamhetsområde har vi valt att särskilt lyfta fram de viktigaste resultaten i relation till våra strategiska mål. Det kan handla om projekt som fått ett stort medialt genomslag, stor publikframgång eller projekt där vi nått bra samarbeten organisationer emellan. Helt enkelt projekt där vi upplever att kvaliteten på innehåll och genomförande är extra hög. Kvalitetsdiskussionen genomsyrar hela vår verksamhet. Som en del av vårt arbete med att ta fram strategiska mål för verksamheten har vi lagt mycket kraft på att hitta tydliga kriterier för hur vi väljer projekt som överensstämmer. En utställningsstrategi har formulerats under året för att säkerställa en tydlig linje i vårt publika arbete och efter varje större projekt sker en utvärdering där vi analyserar styrkor och svagheter i de olika projekten. Allt för att bygga upp vår nya identitet och erbjuda ett så bra innehåll som möjligt. 5

6 Totalt sett upplever vi att 2013 har varit ett framgångsrikt år för oss. Namnbytet och den nya instruktionen togs emot väl av vår publik och det blev tydligare för omvärlden vad regeringens intentioner för myndigheten är. Publiken har också börjat hitta till oss i allt större omfattning, och vi kan glädjande nog presentera en publikökning på ökning på hela 35 %. 6

7 Året i siffor (2011 och 2012 års siffror i parentes) Besökare: (2012: , 2011: ) Webbesökare (arkdes.se och hållbarstad.se): (2012: *, 2011: ) * hållbarstad.se öppnades i juni Antal program och visningar: 163 (2012: 265, 2011: 214) Antal program och visningar särskilt för barn och unga: 209 (2012: 304, 2011: 262) Andel barn och unga under 19 år: 20 % (2012: 19 %, 2011: 17 %) Antal utställningar: 11 varav 7 egna produktioner (2012: 17 respektive 4, respektive 4) Antal objekt i samlingarna: ca 3,5 miljoner (2012: 3,5 miljoner, 2011: 3,5 miljoner) Antal hyllmeter böcker: 879 (2012: 850, 2011: 866) Antal besök till bibliotek och forskarexpedition: (2012: 1 893, 2011: 1 743) Antal personer som studerat samlingarna: 404 (2012: 551, 2011: 564) Antal utgivna publikationer: 2 (2012: 6, 2011:4) Förmedlade högupplösta bilder ur samlingarna: (643 via forskarexpeditionen via DigitaltMuseum), (2012: 4 182, 2011: 183) 7

8 Utställningar 1 Statens centrum för arkitektur och design ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formen och designens värden och betydelse för individen och samhällsutvecklingen. Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. Myndigheten ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturen, formens och designens ställning i samhället. 2 Myndigheten ska särskilt 4. Förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. Arkitektur- och designcentrums utställningsverksamhet är ett viktigt verktyg för att uppfylla målet att öka intresset och stärka arkitekturens och designens roll i samhället. Genom utställningsmediet inhämtar våra besökare kunskap om arkitekter och formgivare, ges en inblick i aktuella frågor inom arkitektur- och designvärlden och inspireras av intressanta kreationer och byggnader. Det är även ett sätt för oss som institution att möta våra besökares synpunkter, tankar och idéer. Utställningarna fungerar också som medel för att uppnå andra verksamhetsmål; som att vara en aktiv mötesplats, tillgängliggöra våra samlingar och skapa intressant och tankeväckande programverksamhet. För att möta vårt nya uppdrag har vi under året formulerat en ny utställningsstrategi som kommer att ge resultat under Viktigaste resultaten: Under 2013 har vi utformat en utställningsstrategi i syfte att öka effektiviteten och träffsäkerheten i utställningsarbetet. Vi har under 2013 producerat totalt 5 större (150 kvadratmeter eller större) utställningar och 6 mindre (150 kvadratmeter eller mindre). Den välbesökta utställningen The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk bidrog till att tydliggöra vårt nya namn och vårt designuppdrag. Vi har slutit ett sexårigt avtal med våra nordiska samarbetsparter som reglerar arbetet och de ekonomiska förutsättningarna för det nordiska bidraget till paviljongen under Venedigbiennalen i arkitektur. Nedan presenteras ett urval av våra utställningar. Hela årets program finns i kalendariet. The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk (15 juni 2 september) Redan under 2011 inleddes samtal med Montreal Museum of Fine Arts angående den då ännu inte färdiga utställningen om modeskaparen Jean Paul Gaultier. Tack vare ett 8

9 snabbt agerande från vår sida kunde vi ta utställningen till Stockholm innan den gick vidare till metropoler som Paris, London och New York. En av anledningarna till att vi valde att ta in The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk var att den förutom att det var ett sätt att tydliggöra vårt designuppdrag var en utställning som behandlade angelägna ämnen inom modebranschen. I programverksamheten valde vi därför att lyfta teman om mode och mångfald, genus och hantverk. Föreläsningar som blev välbesökta och omtalade. För att göra utställningen unik för Stockholm och bjuda publiken på ett exklusivt innehåll initierade vi några tillägg till utställningen med Sverigekoppling, bland annat visades de scenkläder som Gaultier, tack vare Arkitektur- och designcentrums förmedling, designat till Petra Mede för finalen i Eurovision Song Contest besökare såg utställningen varav barn och unga. Vi nådde genom utställningen helt nya målgrupper, särskilt i åldern år och utställningen var ett starkt stöd i etableringen av vårt nya namn och uppdrag. Knitting House 24 januari 3 mars 2013 Knitting House var en del i en serie med presentationer av konstprojekt som tangerar design och arkitektur. Elin Strand Ruin och Annika Enqvist från The New Beauty Council producerade ursprungligen denna stickade lägenhet för Husby Konsthall och när den flyttade in på Arkitektur- och designcentrum 2013 kompletterades verket med fotografier och texter från våra samlingar föreställande miljonprogrammen i Husby och Tensta när områdena var nybyggda. Presentationen var ett exempel på hur samlingarna kan användas för att komplettera samtida verk och ge perspektiv på vår samtid. Som extra fördjupning fanns också ett bokbord med relevant litteratur från vårt bibliotek. Knitting House syftade till att undersöka hur man kan skapa nya sammanhang där olika sociala grupper har möjlighet att mötas och diskutera frågor kopplade till bostaden, arkitektur och stadsplanering. Katalogen till Knitting House gjordes tillgänglig för alla som gratis nedladdningsbar pdf. Riskcenter 21 mars 5 maj 2013 Riskcenter var ett projekt inom Arkitektur- och designcentrums Projektrum, vars syfte var att belysa och diskutera samtida designverksamhet. Den brittiske designern Onkar Kular skapade ett pedagogiskt och upplevelseorienterat projekt om risk och säkerhet som direkt riktade sig till barn. Under utställningsperioden arrangerades i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), ett program med guidade turer för skolbarn i åldrarna 7 13 år. Till dessa populära (helt fullbokade och för skolan kostnadsfria) visningar tog specialutbildad personal under 5 veckor emot ca 650 elever och lärare från skolor i och runt om Stockholm. Projektet fick även internationell uppmärksamhet genom olika media med längre reportage i de renommerade tidskrifterna Abitare och Disegno. 9

10 Light houses ung nordisk arkitektur 15 oktober februari 2014 Light Houses var en uppdaterad version av den samnordiska utställning som gjordes för Arkitekturbiennalen i Venedig Utställningen presenterade 32 svenska, norska och finska arkitektkontor som genom var sitt föremål förmedlar sina idéer om vad arkitektur kan stå för. Objekten kompletterades med texter. Utställningen speglade många av de sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar som hela arkitektkåren står inför just nu. Syftet med utställningen var att lyfta vårt internationella arbete för den svenska publiken samt att presentera samtida arkitektur. Under utställningsperioden har sju av de medverkande svenska kontoren bjudits in för att presentera sig och sina arbetsmetoder för publiken. I samband med utställningen producerade vi appen Arkitektur Nu/Stockholm. Appen innehåller 40 av de senaste fem årens mest omtalade byggnadsprojekt i Stockholm, presenterade i text och bild. Appen har laddats ner gånger under 2013 (från oktober december). Vem är staden? Möten med Nairobi och Stockholm 15 oktober februari 2014 Utställningen Vem är staden? Möten med Nairobi och Stockholm var ett resultat av ett samarbete mellan Kulturhuset i Stockholm, GoDown Arts Centre, Nairobi och organisationen Mimeta som initierades redan Genom en processinriktad arbetsgång med tvärdisciplinärt deltagande från olika kulturella fält har erfarenhetsutbyte och diskussioner kring fokusfrågor om stad och identitet utvecklats på ett givande sätt mellan olika aktörer. Fokus har varit på kulturens roll som motor för stads- och samhällsutveckling. Alla växande städer i världen kämpar med likartade utmaningar och trots stora skillnader delas frågeställningar om hur staden kan växa och samtidigt bli hållbar, trygg och attraktiv för alla medborgare. Hur social, etnisk och ekonomisk segregation kan motverkas är högaktuella frågor för både Stockholm och Nairobi. Förutom det konkreta resultatet i utställningen i form av olika konstnärers speglingar kring mötet med respektive stad har också olika arbetsmetoder delgivits. Ett resultat av projektet är de stadsvandringar som med inspiration från Arkitektur- och designcentrums pedagogiska arbete har utarbetats för stadskärnan i Nairobi. De genomfördes först som en del i den stadsfestival organiserad av GoDown men vann så stor popularitet att de nu drivs i stadens regi. Utställningsformen har också varit unik i att den samlat multidisciplinära uttryck från bild- och ljudkonstnärer, skribenter, arkitekter, formgivare, koreografer, dansare, filmare såväl som performativa inslag med program, workshops och hybrider däremellan. 10

11 Blockholm den fantastiska staden Digital version 24 oktober 2013 juni 2014 I oktober 2013 bjöd Arkitektur- och designcentrum in allmänheten att skapa ett nytt Stockholm i dataspelet Minecraft Blockholm. Hur skulle vi bygga vår huvudstad om vi fick börja om från början? Ett Stockholm där alla får vara med och bestämma utformningen. Med hjälp av spelet Minecraft använder miljontals barn, unga och vuxna runtom i världen sin fantasi och kreativitet för att skapa nya fantastiska världar, städer och byggnader. På liknande sätt, fast med mer avancerade digitala verktyg, arbetar dagens arkitekter och stadsplanerare. Blockholm är ett lekfullt sätt för Arkitektur- och designcentrum att skapa förståelse för likheterna i dessa processer. I Blockholm bygger alla sida vid sida, vuxen som barn, sina drömmar och idéer. Alla har samma förutsättningar men olika utgångspunkter. Här kan man testa idéer och former förutsättningslöst. Ett nytt sätt att föra ett samtal med varandra och med våra beslutsfattare. Den 6 mars 2014 öppnar utställningen om Blockholm där vi byggt upp ett tiotal av de byggnader en jury valt ut. 11

12 Program och debatt 1 Statens centrum för arkitektur och design ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturen, formen och designens värden och betydelse för individen och samhällsutvecklingen. Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. Myndigheten ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och designens ställning i samhället. Program och debatt är viktiga verktyg för att fördjupa frågeställningar i Arkitektur- och designcentrums verksamhet. Programverksamheten belyser teman i våra utställningar men fungerar även som ett fristående forum där vi fångar upp dagsaktuella ämnen. Programverksamheten är också ett verktyg för uppfyllelse av uppdraget att vara en mötesplats och plattform för aktörer inom våra områden. Genom slutna och publika arrangemang skapar vi förutsättningar för utövare att mötas och utvecklas tillsammans, både hos oss men också på andra ställen i landet. Under året som gått har vi arbetat fokuserat med att kvalitetssäkra programverksamheten för att nå ett större publikt genomslag, vilket lett till färre, men mer genomarbetade och kommunicerade program. Vi har också arbetat med nya metoder för spridning av kunskap, exempelvis genom att ta fram en app för smarta telefoner och webb om samtida arkitektur i Stockholm. Under branschveckor som Stockholm Design Week och Stockholm Fashion Week har vi samarbetat med olika organisationer för att erbjuda ett program för specialintresserade. Här följer några av de viktigaste resultaten för program och debatt. För en komplett sammanställning av alla våra aktiviteter se kalendariet. Viktigaste resultaten: Nya kanaler för spridning av kunskap om hus-, inrednings-, och landskapsarkitektur genom appen Arkitektur Nu/Stockholm. Appen är en första del i ett större arbete med digitala verktyg för kunskapsförmedling. Arkitektur- och designcentrums första Filmdagar blev en succé med många sålda biljetter. Välbesökta programkvällar under Gaultier- utställningen som fördjupade utställningens teman om genus, mångfald och hantverk. Arkitektur Nu/Stockholm Som en del i vårt tillgänglighetsarbete har vi under 2013 påbörjat ett projekt med att utveckla nya kanaler för spridning av program, kunskap och inspiration om våra ämnen. Det första resultatet är appen Arkitektur Nu/Stockholm som är en app för smarta telefoner och webb som guidar till 40 av de nyaste och mest uppmärksammade projekten i Stockholm. Ämnet för appen är valt mot bakgrund av våra besökarundersökningar och våra strategiska mål om att lyfta samtidsfrågor inom 12

13 arkitektur- och design. Appen hade under nedladdningar (oktober december). Under 2014 kommer vi att arbeta vidare för att lansera Arkitektur Nu för fler orter i Sverige. Plats och identitet. Filmdagar på Arkitektur- och designcentrum Arkitektur- och designcentrum arbetar ständigt med att hitta nya former för att skapa samtal om och nyfikenhet på våra ämnen. Ett format vi talat om att göra något kring i flera år är film, och under 2013 blev det verklighet. Det görs just nu väldigt mycket intressant film om stadsutveckling, och filmen som medium är ett bra sätt att locka nya målgrupper till oss. Temat för filmdagarna valdes från utställningen Vem är staden? Möten med Stockholm och Nairobi som öppnade samtidigt som filmdagarna startade. Under de 1,5 dagar som filmdagarna pågick såldes 311 biljetter, flera filmer var nästan utsålda och projektet togs väl emot av besökare och media. Filmdagarna arrangerades i samarbete med Fanzingo, Film Stockholm, Cities och Doc Lounge. Umeå Europas Kulturhuvudstad 2014 I regleringsbrevet för Arkitektur- och designcentrum 2013 står att Arkitektur- och designcentrum i sin verksamhet ska prioritera samarbete med Umeå kommun för medverkan i Umeå Europas Kulturhuvudstad En redovisning av genomförda insatser och en plan för fortsatt medverkan har lämnats in till Kulturdepartementet. Arkitektur- och designcentrum har under 2012 och 2013 haft regelbunden kontakt med projektledarna och programkontoret för Umeå Europas Kulturhuvudstad Vi har varit på plats i Umeå och vi har tagit emot besök här på Arkitektur- och designcentrum samt även haft en frekvent dialog på e- post och telefon. Dessvärre har det ännu inte gått att genomföra de planerade aktiviteterna för 2013 på grund av bristande personalresurser hos mottagarna i Umeå. Information om detta har framförts såväl till Umeå 2014, Kulturrådet som till Kulturdepartementet. Program i samband med Gaultierutställningen Inför öppnandet av utställningen The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk skapades tre programkvällar på temana: genus, mångfald och hantverk för att kommunicera utställningens värden på ett fördjupat sätt. Alla programmen blev välbesökta. Plattform för arkitektur, form och design Ett av uppdragen i regleringsbrevet för Arkitektur- och designcentrum 2013 är att vara en plattform för arkitektur, form och design. Detta uppdrag genomsyrar mycket av vår verksamhet. Under året har vi samarbetat med flera branschorganisationer kring olika evenemang, exempelvis Association of Swedish Fashion Brands, Stockholms arkitektförening, Sveriges Arkitekter, Ceebel, Stockholms tillskärarakademi, Energimyndigheten, Statens Konstråd, Boverket och Riksantikvarieämbetet med flera för att kunna fungera som en mötesplats för yrkesverksamma och olika myndigheter, och även för allmänheten. 13

14 Samverkan med andra myndigheter och aktörer 2 Myndigheten ska särskilt 1. Samverka med andra berörda myndigheter, museer och enskilda aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Ur regleringsbrevet 2013: Statens centrum för arkitektur och design ska arbeta för att utveckla samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället, både nationellt och internationellt. Samverkan med andra, såväl andra institutioner som privata aktörer och organisationer är en förutsättning för att uppnå flera av våra strategiska mål och är därför något vi lägger stor vikt vid. Genom att samarbeta med andra får våra frågor större spridning och relevans. Samarbetena kan vara av olika karaktär, det kan handla om myndighetssamverkan som rör stora frågor som greppar över flera områden och mindre samarbeten kring ett enskilt arrangemang. I fokus för alla samarbeten är de olika aktörernas förmåga att lyfta varandra och skapa en helhet som är större än delarna. Sedan början av året har vi också ett nytt samarbetsavtal med Moderna museet som innebär en större satsning på vår gemensamma entré, där vi under året verkat för större synlighet och service för våra besökare. Viktigaste resultaten: Slutrapport av uppdraget Främjande av hållbar stadsutveckling. Som ett resultat av uppdraget har myndigheterna goda relationer och planerar för fortsatta aktiviteter. Internationell samverkan genom utställningen Vem är staden? med GoDown Arts Centre i Nairobi, Kulturhuset i Stockholm och organisationen Mimeta. Fortsatt satsning på regional samverkan med Kalmar konstmuseum och Kalmar konstförening avseende en gemensam forskarmiljö i Pukeberg. Slutrapport av uppdraget Främjande av hållbar stadsutveckling Sedan 2009 har Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitektur- och designcentrum arbetat på regeringens uppdrag för att främja hållbar stadsutveckling. Syftet med uppdraget har varit att medverka till en ökad samverkan inom politikområden med ansvar för stadsplanering, boendefrågor, arkitektur och kulturmiljö. Sociala och kulturella aspekter samt arkitekturens roll har särskilt lyfts fram. I mars 2013 lämnade Boverket in rapporten Främjande av hållbar stadsutveckling (Rapport 2013:10) med en redovisning av de aktiviteter som genomförts sedan mars 2011 (då en tidigare rapport gavs) samt förslag på fortsatt arbete under kommande år. Dialogen oss myndigheter emellan fortsätter, och möten sker på regelbunden basis. 14

15 Regional samverkan I april 2012 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Arkitektur- och designcentrum, Kalmar konstmuseum och Kalmar konstförening. Parterna ställde sig bakom den gemensamma ambitionen att utveckla ett samarbete kring insamling och tillgängliggörande av design- och arkitektursamlingar och en etablering av en gemensam forskarmiljö på designarkivet i Pukeberg. Avsiktsförklaringen förankrades även hos fastighetsägaren i Pukeberg, Linnéuniversitetet, Nybro kommun och regionförbundet i Kalmar. Som en del av samarbetet sökte parterna gemensamt regionalt utvecklingsbidrag från Kulturrådet vilket också beviljades. Under året har en forskningsworkshop genomförts, och arbetet med att gemensamt utarbeta former för insamling av så kallat digitalt originalmaterial har påbörjats. Tack vare vår nya närvaro i området har vi också involverats i ett lokalt projekt kring forskning, utbildning och turistnäring kallad Kunskapscentrum Pukeberg, där bland andra Linnéuniversitetet ingår. Vi har även blivit inbjudna till att delta i Vinnväxt satsningen Smart Housing Småland som omfattar de tre regionerna Kronoberg, Jönköping och Kalmar. Våra viktigaste samarbetspartner 2013: Ett urval av de organisationer, nätverk och företag som vi samarbetet med under Listan består av de aktörer som vi haft de mest omfattande samarbetena med. Nationellt Centralmuseernas samarbetsråd (CMS), ett nätverk för de 14 centralmuseernas högsta chefer, där överintendent Lena Rahoult är ordförande för andra året. Engelbrekts församling angående bok om kyrkan och utställning. Syftet var att förmedla och tillgängliggöra våra samlingar och sprida kunskap om arkitekten Lars Israel Wahlman och hans verk. Våra samarbetsparners på hållbarstad.se, bland andra Mistra urban future, WWF och SLU:s tankesmedja MOVIUM, där de bidrar med material kring sina verksamheter om det hållbara samhället. Arkitektkontoret Koncept Stockholm om att skapa ett nytt café för våra besökare. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Royal College of Art i utställningen Riskcenter. Fanzingo, Film Stockholm, Cities och Doc Lounge i urval och spridning av Filmdagarna. Riksantikvarieämbetet, Formas och Boverket i en session under Landskapsforum Svensk Form, SVID, Sveriges Arkitekter och Sveriges Designer i utformning av innehåll och aktiviteter för konferensen "Det hållbara Norden arkitektur och designpolitik i ett nordiskt perspektiv". Forskarnätverket Ceebel och Energimyndigheten avseende Nordiskt forskarseminarium 15

16 om ljus "From Dusk til Dawn", som samlade experter på ljusforskning. Förorten i Centrum och Designlab S om program för utställningen Vem är staden? Digisams expertgrupper för långsiktigt bevarande respektive ramverk till digitaliseringsplan. KulturNav (www.kulturnav.org), webbverktyg för länkad öppen data (LOD). Arkitektur- och designcentrum webbpublicerade arkitektposter i oktober K- samsök angående praktiska rutiner och diskussioner kring samsökning, gemensamt vokabulär inom kulturarvssektorn och leveranser till det europeiska samsökningsprojektet Europeana. Hotel Skeppsholmen, Eurovision Song Contest, Tallink Silja, Tidskriften Elle, Stockholms Läns Grafiska, Stockholm Visitors Board, Sthlm Pride, Air France, Association of Swedish Fashion Brands och Eventbyrån Spoilconcept om marknadsföring och arrangemang med anledning av utställningen The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk. Riksutställningar i arbetet med att kartlägga våra kommunikationsbehov, strategiskt arbete med den nya instruktionen samt en fördjupad omvärldsanalys av tre organisationer, vars uppdrag, verksamhet och utmaningar liknar Arkitektur- och designcentrums. Internationellt Montreal Museum of Fine Arts för utställningen The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk. European Forum for Architectural Policies (EFAP), ett nätverk för Europeiska arkitekturinstitutioner och arkitekturorganisationer. GoDown Arts Centre i Nairobi, Kulturhuset i Stockholm och Mimeta i arbetet med utställningen Vem är staden? Finlands arkitekturmuseum i Helsingfors och Nasjonalmuseet Arkitektur i Oslo beträffande utställningen Light Houses ung nordisk arkitektur. Universidad Autónoma de Madrid, Curator Lab på Konstfack och Universidad Politécnica de Madrid i konferensen Augmented Spatiality. Radioprogrammet La casa del sonido och 12 olika konstnärer och forskare i produktionen av podden LUR, levande urban radio. Permanent samarbete med Universidad Autónoma de Madrid avseende den internationella konferensen Sound and Audiovisual Spaces, creation, representation and design samt projektet Spatial and temporary implications of musical creation. 16

17 Samarbete med Université de Cergy- Pontoise angående programmet logistique, territoires et environnement. 17

18 Arkitektur- och designpolitiken 1 Myndigheten ska verka för att de mål som riksdagen fastställt för arkitektur, formgivning och design uppnås. Myndigheten ska också följa upp politikens genomslag på området och vid behov föreslå åtgärder för att stärka måluppfyllelsen. Ett nytt uppdrag för Arkitektur- och designcentrum är att arbeta med de av Riksdagen fastställda Arkitektur- och designpolitiska målen, sammanfattade i Framtidsformer handlingsprogram för arkitektur, form och design (Prop. 1997/98:117 ). Under året har vi arrangerat flera program som berör arkitektur- och designpolitiken, och vi har påbörjat ett internt arbete med att analysera vad uppdraget betyder för vår verksamhet och hur vi ska arbeta vidare med detta under I strategin ingår planer på erfarenhetsutbyte mellan myndigheter där vi samverkar med andra inom detta område och har en fortsatt dialog med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd som vi tidigare arbetet med. Viktigaste resultaten: Publikation och fullbokad konferens med anledning av uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Tack vare samarbete med Sveriges kommuner och landsting nådde vi tjänstemän som arbetar med uppdragets frågor. Deltagare från 50 kommuner och 11 landsting deltog på konferensen. Konferensen Det hållbara Norden arkitektur och designpolitik i ett nordiskt perspektiv, som samlade beslutsfattare, formgivare, arkitekter, branschrepresentanter för erfarenhetsutbyte kring arkitektur- och designpolitiska frågor. Fortsatt myndighetssamverkan kring hållbar stadsutveckling med Boverket, Formas och Riksantikvarieämbetet avseende hållbar stadsutveckling. Landskapsforum 2013: Dynamik, dialog och delaktighet för utveckling av stadens landskap. Den 14 november arrangerade Arkitektur- och designcentrum en gemensam session under Landskapsforum tillsammans med Boverket, Formas och Riksantikvarieämbetet som hette Dynamik, dialog och delaktighet för utveckling av stadens landskap. Utgångspunkter var bland annat att en stad inte bara byggs, den ackumuleras och omformas över tid. Detta sker ibland genom medveten planering, ibland genom tillfälligheter, men alltid genom människors sociala och kulturella verksamheter. En annan aspekt som togs upp var vikten av att lämna vissa platser i staden oplanerade och öppna för olika bruk och funktioner. Deltagare var ett 80- tal planerare, arkitekter och beslutsfattare från kommunal och statlig verksamhet. Resultatet av deltagandet blev att samverkansmyndigheterna planerar att arrangera en uppföljande konferens våren En dokumentation av konferensen distribuerades genom myndigheternas hemsidor samt genom portalen Hållbarstad.se. Det hållbara Norden arkitektur och designpolitik i ett nordiskt perspektiv Med anledning av det svenska ordförandeskapet i det Nordiska ministerrådet 2013 och inom ramen för sektorprogrammet Kultur och Media arrangerade Arkitektur- och designcentrum en nordisk konferens på temat Det hållbara Norden Arkitektur och 18

19 designpolitik i ett nordiskt perspektiv den november. Deltagare var cirka 70 beslutsfattare, formgivare, arkitekter, branschrepresentanter med flera från de nordiska länderna. Mötet var en fristående fortsättning på två tidigare nordiska möten som skett, dels i Göteborg under Arkitekturmässan 2011 och dels på DogA i Oslo Mötet arrangerades av Arkitektur- och designcentrum i samarbete med Svensk Form, SVID, Sveriges Arkitekter, Sveriges Designers och i dialog med Boverket, Formas och Riksantikvarieämbetet. Publikation och konferens med anledning av Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer Syftet med uppdraget Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är att långsiktigt stärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och landskap. Projektet är ett samarbete mellan (projektledare), Arkitektur- och designcentrum, Boverket och Riksantikvarieämbetet. och målsättningen är att utveckla nya samverkansformer som ökar möjligheterna för gestaltande yrkesgrupper som arkitekter, konstnärer, formgivare, konsthantverkare och designer att samverka med andra yrkesgrupper som ingår i plan- och byggprocessens olika faser. Med anledning av uppdraget arrangerades den 11 december en heldagskonferens på temat Hur utformas framtidens offentliga miljöer? där innehållet kretsade kring utveckling av arbetsformer, metoder och roller i plan- och byggprocessen som gör skillnad för gestaltningen av framtidens offentliga rum. Det fullbokade seminariet var en uppskattad mötesplats för många som arbetar med dessa frågor. I samband med konferensen invigdes ett konstverk av Simon Starling på Exercisplan utanför Arkitektur- och designcentrum, en publikation om projektet släpptes och två filmer om projektet visades inne i våra utställningssalar. Nordic architecture on tour Under 2014 har de nordiska ambassaderna och kulturinstitutet i Bryssel samarbetat kring ett seminarieprogram om nordisk arkitektur. Vid det avslutande seminariet i Bryssel medverkade Arkitektur- och designcentrum i ett panelsamtal. Syftet var att etablera ett praktiskt erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna och Belgien. Översyn av arkitektur- och designpolitiken Arkitektur- och designcentrum har deltagit i Kulturdepartementets översyn av de arkitektur- och designpolitiska målen. 19

20 Pedagogik 1 Statens centrum för arkitektur och design ska stärka kunskapen om och främja intresset för arkitekturens, formens och designens värden och betydelse för individen och för samhällsutvecklingen. Myndigheten ska vara en nationell mötesplats för aktörer inom sitt område. Myndigheten ska driva och stödja utställningsverksamhet och annan pedagogisk och debatterande verksamhet för att stärka arkitekturens, formens och designens ställning i samhället förmedla kunskap inom sitt verksamhetsområde. 4 Myndigheten ska integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barn- och ungdomsperspektiv samt även främja ett internationellt och interkulturellt ut- byte och samarbete i sin verksamhet. Att väcka lusten att lära mer är en av grundstenarna i Arkitektur- och designcentrums pedagogik. Alla skol- och familjeprogram är en upplevelse där vi blandar visning med praktiskt arbete. Genom att skapa lust och engagemang lägger vi en bra grund för att deltagarna ska vilja fortsätta lära sig mer om hur det offentliga och privata rummet skapas, vilka beslutsvägar det finns, hur man själv har möjlighet att påverka. Vi ser att det är viktigt att tidigt få en förståelse för hur den byggda miljön med sina byggnader, strukturer och objekt skapas av oss gemensamt. Helt enkelt så ser vi det som en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. För att nå våra mål arbetar vi med många målgrupper; familjer, skolelever, lärare, blivande lärare och museibranschen. Under året har vi även arbetat speciellt med barn boendes på institution i Östeuropa. Projekt HEM är ett av tre projekt som nominerats till Årets pedagogiska projekt av FUISM, Föreningen för undervisning i svenska museer. Vi har också fördjupat vårt samarbete med Future City en nationell tävling för skolelever i samhällsbyggande. Viktigaste resultaten: Stabil skolverksamhet. Många av skolorna är återkommande besökare, vilket vi tolkar som att de tycker att vi levererar program med hög kvalitet som svarar väl mot läroplanen. Fördubbling av antalet deltagare under sommarens familjeprogram. Av deltagarna var hela 84 procent förstagångsbesökare, och 98 procent uppger att de gärna deltar i vår familjeverksamhet igen. Nya pedagogiska verktyg genom projekt HEM, där barn som lever på institution i Moldavien, Vitryssland och Ukraina gavs möjlighet att komma till tals och låta sina berättelser och tankar bli hörda i en turnerande dansföreställning. Arkitektur- och designcentrum ville genom sitt deltagande i projektet utforska och belysa styrkan i att arbeta med arkitekturpedagogik/museipedagogik i samarbete med en annan konstform, 20

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center

Kapitelrubrik FORM/DESIGN C. en rapport om. red. Niels Righolt. red. niels righolt FORM/DESIGN CENTER. en rapport om. En rapport om form/design center FORM/DESIGN C red. niels righolt en rapport om En rapport om form/design center en rapport om FORM/DESIGN CENTER red. Niels Righolt Kapitelrubrik Innehållsförteckning Förord Förord.........................................................

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik vad, vem, varför & hur Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik - vad, vem, varför & hur Sida 2 Innehållsförteckning Designpedagogik med barn och unga i fokus...3

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling

Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling Konsten att gestalta offentliga miljöer Samverkan i tanke och handling kolumntitel: text titel kolumntitel: författare namn Konsten att gestalta offentliga miljöer vidgade synsätt på gestaltning av offentliga

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2013 SOU 2013:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft -

Att teckna är stort ATT TECKNA ÄR STORT. - om tecknandets möjligheter och kraft - ATT TECKNA ÄR STORT Att teckna är stort - om tecknandets möjligheter och kraft - Projektledning: Pia Wretlind, Lena Eriksson, Anna Berglund, Jesper Norda, Kristian Berglund ATT TECKNA ÄR STORT 1 2 INNEHÅLL

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer