BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004"

Transkript

1 BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB NR 1 januari 2004 En majoritet i Köpenhamn är för kärnkraft För första gången säger en majoritet, 54 %, av invånarna i Köpenhamn att man vill att Sverige fortsätter att använda sina kärnkraftverk. Samtidigt vill nio av tio skåningar fortsätta driften av Barsebäck 2. Stödet för kärnkraften i Demoskops mätning i december är för Sveriges del detsamma och lika hög som de senaste åren, men i Köpenhamn har det skett en stor förändring till förmån för kärnkraft. Den positivare danska inställningen till kärnkraft kommer samtidigt som man för första gången klassar växthusgaser som ett viktigare problem än kärnkraft. Demoskop har på Barsebäcks uppdrag intervjuat 1210 personer i närområdet, Skåne och i Köpenhamn. Stödet för fortsatt drift av Barsebäcks andra reaktor är oförändrat starkt. 92 procents stöd i närkommunerna och 90 procents stöd i övriga Skåne är anmärkningsvärt höga siffror. Det positiva resultatet stöds av den undersökning som Temo gjorde en månad tidigare om svenskarnas inställning till kärnkraft. I den undersökningen ville 84 % behålla eller utveckla kärnkraften. Noterbart är att svensk elproduktion är renast inom EU. Utsläppen från en dansk kilowattimme el är mer än 40 gånger större än utsläppen från en svensk. I Europa är det bara Polen som har större utsläpp från sin elproduktion än Danmark ett besvärligt år När vi summerade 2002 kunde vi glädja oss åt en nära normal produktion och goda siffror vad gäller säkerhet och miljö var Barsebäck 2:s tredje bästa år blev inte lika bra. Problemen började redan i januari. Onsdagen den 15 januari ställdes Barsebäck 2 av för inspektion av de ledningar som matar vatten till reaktorn. Flödet hade under en tid varit ojämnt. Vid inspektioner visade det sig att insatser till blandare för varmt och kallt vatten skadats och delvis strypt vattenflödet i en av ledningarna. Den 7 mars var blandarna utbytta och Barsebäck 2 åter på nätet. Det årliga underhållet inleddes den 17 juli års revision var planerad att vara klar i slutet av augusti. Den 19 augusti meddelade Statens Kärnkraftinspektion, SKI, att de med anledning av blandarhändelsen ställde vissa krav på säkerhetsarbetet innan de godkände återstart. Frågan ligger också hos åklagaren för utredning. Klartecken till återstart kom från SKI den 17 oktober. Trots detta dröjde återstarten till den 11 december. Det berodde på att man i början av september upptäckte att en bassäng med 2,2 miljoner liter vatten var otät. Under 2003 har Barsebäck haft en säkerhetsrelaterad händelse på nivå 1, den lägsta nivån, på INES International Nuclear Event Scale. Händelsen avser den med blandarna. Den tekniska händelsen var en nolla, men uppgraderades till en etta på grund av brister i säkerhetskulturen. Företaget har i övrigt goda tal på sitt säkerhetsindex. Säkerhetskulturen och arbetssättet har ifrågasatts med anledning av blandarhändelsen. Företagets åtgärder - 1 -

2 och program för förbättringar godkändes av SKI före återstarten och en uppföljning av resultatet lämnas till SKI före den 1 februari Produktion, GWh Anläggningsinvesteringar, MSEK Energitillgänglighet, % 88,4 77,2 45,4 Antal anställda Barsebäcks miljöprövas Under hösten 2003 hölls ett samråd om Barsebäcks kommande miljöprövning med berörda myndigheter och den 13 januari 2004 inbjöds närboende till samråd. Syftet med samråden var att dels informera om verksamheten och dess miljöpåverkan, dels att inhämta kunskap och synpunkter från de inbjudna inför arbetet med att miljöpröva Barsebäcksverket enligt den miljölagstiftning som kom Senare i år kommer en ansökan lämnas till Miljödomstolen. Under samrådet med de närboende framfördes bland annat synpunkter på Barsebäcksverkets säkerhetskultur med anledning av de händelser som inträffat under året och den kritik SKI framfört i samband med detta. En annan fråga var när rivningen av Barsebäck 1 kommer att påbörjas. Rent tekniskt kan rivning av en reaktor påbörjas ett par år efter det att reaktorn stängts av. Men eftersom det planerade slutförvar som skall omhänderta rivningsavfallet inte beräknas vara färdigställt förrän tidigast 2015 planeras rivningen att ske när förvaret är färdigtbyggt. Färdigställandet av slutförvaret har planerats enligt den ursprungliga tidplanen där kärnkraftverken skulle drivas till minst år En annan viktig faktor som vi måste ta hänsyn till är strålningsnivåerna. Ju längre tid anläggningen står desto mer av strålningen har avklingat. Det innebär lägre stråldoser till de personer som skall arbeta med rivningen. Ett utökat samråd med allmänheten kommer att äga rum under våren. Läs mer på Svensk elimport slog rekord 2003 Torrt och varmt väder ledde till betydligt mindre vattenkraftproduktion än normalt. Det gäller hela Norden. Därför har importen till Norden varit större än någonsin. Vattenkraftproduktionen i Sverige var bara 53 TWh, vilket är 20 procent mindre än normalt. Våtåret 2001 producerades 78,8 TWh vattenkraft, dvs 25,TWh mer än Kärnkraften svarade för 65 TWh, vilket är i nivå med normalt.. Importen av el slog alla rekord och blev dubbelt så stor som under torråret Totalt importerade Sverige 25 TWh. Elen producerades i Ryssland, Tyskland, Polen och Danmark. Under den varma årstiden fanns ett elöverskott som exporterades och nettoimporten slutade därför på 14 TWh, vilket motsvarar produktionen i mer än tre Barsebäcks-reaktorer. Sverige har historiskt varit en nettoexportör av el

3 Den totala elanvändningen i Sverige slutade på 146 TWh. En minskning med 1,6 procent jämfört med Årets medelpris på den nordiska elbörsens spotmarknad blev drygt 33 öre per kwh jämfört med 25,2 öre under Läs mer på Barsebäck 2 fortsätter investera för framtiden Barsebäck investerar för att upprätthålla säkerhet och produktionsförmåga. Barsebäck 2 har nyligen genomgått ett investeringsprogram om cirka 300 Mkr. Programmet, som avsåg säkerhetsinvesteringar, var treårigt och avslutades under Under 2003 var investeringarna bara 56 Mkr. Hösten 2003 beslutade styrelsen om investeringar i ny kontrollutrustning för turbinen. Investeringen är på cirka 100 Mkr och utrustningen införs Barsebäck kommer även i fortsättningsvis att genomföra de investeringar som krävs för att upprätthålla god säkerhet och produktionsförmåga eftersom inget beslut om att stoppa Barsebäck 2 har fattats. Färre strömavbrott om en reaktor i Barsebäck är i drift Svenska Kraftnäts (Svk) rapport efter det svensk-danska elavbrottet den 23 september 2003 visar att det var en kombination av fel som ledde till en blackout. Ett kärnkraftblock stoppades i Oskarshamn och ett ställverk vid Horred utanför Varberg havererade. Elsystemet är robust och hade klarat en av dessa två händelser. Båda händelserna hade troligen klarats om ytterligare ett stort kraftverk hade varit i drift i Sydsverige. Tyvärr var Barsebäck 2 avställd för revision och Barsebäck 1 stoppades genom ett politiskt beslut I Sverige blev 1,5 miljoner människor tillfälligt utan el. De uteblivna leveranserna uppgick till cirka 10 miljoner kwh. Den samhällsekonomiska kostnaden har uppskattats till cirka 500 Mkr. På Själland blev störningen mer omfattande än i Sverige. Svk:s åtgärder blir att bygga om ställverket i Horred och förstärka stamnätet norr-syd. Vidare avser man att säkerställa möjligheterna att efter ett elavbrott åter snabbt bygga upp balansen i elsystemet igen Läs mer på Elnätet förstärks Myndigheten Svenska Kraftnät, Svk, har inlett projekteringen av en 400-kilovoltledning på sträckan Hallberg-Värnamo-Malmö. Svk kommer också att ta upp investeringen, som kostar cirka en miljard kronor, i den treårsplan som lämnas till regeringen under Syftet är att förstärka elnätet i södra Sverige för att undvika elavbrott. Förhandlingar om den svenska kärnkraftens framtid Banverkets generaldirektör Bo Bylund har i uppdrag från näringsdepartementet att förhandla med kärnkraftsägarna Vattenfall, Sydkraft och Fortum om kärnkraftens framtid i Sverige

4 En delrapport om möjligheterna att komma överens är att vänta i april. I en sådan överenskommelse ska även Barsebäck 2 ingå. Skillnad på el och energi Det finns dom som argumenterar för minskad elanvändning som om detta skulle minska energianvändningen och förbättra miljön. Elbranschen försöker ofta att förklara skillnaden mellan el och energi. El är ett sätt att transportera energi. En minskning av elanvändningen - i en motor, element eller annan process - leder till att en annan form av energi måste användas om man vill behålla den funktion/nytta som elen utförde. Sverige har EU:s renaste elsystem med mycket låga utsläpp till omgivningen ett elsystem som betytt mycket för välfärdens utveckling. Att ersätta eldriven rörelse eller värmeenergi med fossila bränslen eller biobränslen kommer att försämra miljön. Läs mer på Eltillförseln har ökat men energin är konstant Den totala energitillförseln till Sverige under perioden från 1970 och fram tills idag är i stort sett konstant. Under samma tid har elproduktionen fördubblats och kärnkraften har ersatt fossila bränslen. Läs mer på Sverige har låga elpriser Det belgiska konsultföretaget INRA har jämfört 17 europeiska länders elpriser under Enligt studien har Sverige mycket låga elpriser. För större elanvändare har vi de lägsta elpriserna i Europa. Även hushållen har relativt låga priser, men skatterna gör att vi inte når ner till elpriserna i Grekland, Ungern, Italien och Tjeckien. Läs mer på och Tillväxtmotorn är eldriven Mycket av den välfärd som Sverige fått de senaste 100 åren bygger på el. Den amerikanska vetenskapsakademin har rankat elektriciteten som det viktigaste framsteget som gjordes under 1900-talet. El har framför allt möjliggjort storskalig industriproduktion och effektivare jordbruk. Rankningen ser ut som följer: 1. Elektriciteten 2. Bilen 3. Flygplanet 4. Vattenrening och distribution 5. Elektronik, bl a transistorn 6. Radio och TV 7. Jordbrukets mekanisering 8. Datorn 9. Telefonen 10. Luftkonditionering och kylning - 4 -

5 Vid ett styrelsemöte i Eskom i Sydafrika i november 2003 sa Vattenfalls VD Lars G Josefsson till Dagens Industri: Här i Sydafrika är frågan om tillväxt livsviktig. Det är därför man ser kärnkraften som en stor möjlighet att förverkliga sin tillväxtstrategi. Här finns en öppenhet i tänkandet och man investerar kraftigt i att utveckla ny kärnkraftteknik. Kärnkraftverk tål flygplan SKI anser att de svenska kärnkraftverken är tåliga och robusta mot störtande flygplan. Om någon medvetet i terror eller krigshandlingar styr ett flygplan mot en reaktor kan dock skador inte uteslutas. SKI anser att det inte behövs några ytterligare åtgärder för att hindra flygplan att störta mot en reaktor. SKI:s utredning har gjorts av kraftbolagen och SKI med anledning av händelsen i New York den 11 september Utredning innebär att inga nya krav behöver ställas på kärnkraftverken. Tre tusenmetershål i Oskarshamn Tre tusen meter djupa borrhål har borrats på Simpevarpshalvön och ett nytt hål har påbörjats på Ävrö. Områdena undersöks i syfte att kartlägga om det är lämpligt att lägga ett djupförvar här för använt kärnbränsle. Fyra tusenmetershål i Forsmark Det senaste hålet borrades snett in mot området för att identifiera var det ur förvarssynpunkt intressanta berget börjar. Efter 480 meter är berget sprickfattigt. Finland väljer EPR som sin femte reaktor Den finska kraftgruppen TVO redovisade i december 2003 sitt val av reaktortyp för Finlands femte reaktor. Finlands nya tryckvattensreaktor är av samma typ som finns i tre av fyra block i Ringhals. Det nya konceptet heter EPR European Pressurised Water Reactor och är en fransk/tysk konstruktion av konsortiet Framatom ANP och Siemens AG. Den nya reaktorn kommer att byggas i Olkiluoto på finska västkusten. Där finns redan två reaktorer av samma typ som Barsebäck. Den nya är på MW, vilket kan jämföras med en Barsebäcks-reaktor på 600 MW. Målsättningen nu är att komma igång med bygget senast under 2006 och vara i drift under Frankrike också intresserad av EPR Frankrikes industriminister har pekat ut tre tänkbara platser för att bygga en prototyp av EPR. Platserna är Flamanville och Penly i Normandie och Rhône-Alpes i södra Frankrike. Franska studier att ny kraftproduktion behövs senast 2008 för att klara topplaster och behövs ny baskraft

6 Osäkert om Norge satsar på gaskraft Det är osäkert om Norge kommer att satsa på gaskraft för att täcka sin elbrist. De beräkningar som ligger till grund för ett beslut att bygga gaskraftverk i Norge bygger på ett långsiktigt gaspris på 60 öre per kubikmeter, vilket motsvarar ett oljepris på dollar per fat. Det skulle också krävas ett elpris på minst 24 öre per kilowattimme. Priset på olja ligger idag på mellan dollar per fat och i det läget är inte gaskraften lönsam. Kinas konsumtion av kol ökar Det gör också växthusgaserna Kinas konsumtion av kol växer fortare än någon annanstans i världen. Bedömningarna är att ökningen kommer att vara cirka 10 procent per år. Redan idag producerar man 1,5 miljarder ton. En anledning är att den ekonomiska tillväxten är cirka 8 procent per år. Någonstans måste man ta energin ifrån. Kolkraften växer samtidigt som man investerar i världens största vattenkraftverk och bygger ut sin kärnkraft. Om trenden med mer kolkraft inte bryts kommer Kinas utsläpp av växthusgaser år 2030 att bli lika stora som hela den övriga världens. Detta enligt IEA, International Energy Agency. Indien planerar mer kärnkraft Indien planerar för en storsatsning på kärnkraft. Idag har landet 14 reaktorer med en effekt som mest på 220 MW. Att jämföras med Barsebäck 2 på 615 MW. Reaktorerna, som svarar för 4 procent av elbehovet, har tagits i drift under perioden 1969 till Indien har ett snabbt ökande behov av el och räknar med att öka kärnkraftproduktionen från cirka MW till MW. Sveriges 11 kärnkraftaggregat har en installerad effekt på cirka MW. Lars-Gunnar Fritz Informationschef BARSEBÄCK INFORMERAR FAKTA OCH KOMMENTARER FRÅN BARSEBÄCK KRAFT AB Utgiven av Barsebäck Kraft AB, Box 524, Löddeköpinge Tel: Fax:

Barsebäck. Vårvintern 2004.

Barsebäck. Vårvintern 2004. Nr. 1 mars 2004 Barsebäck åter i drift Efter den bränsleskada som gjorde att Barsebäcks ledning den 1 februari beslutade att koppla bort reaktorn från elnätet är Barsebäck sedan den 16 februari åter i

Läs mer

Rapport Finn fem fel på kärnkraften

Rapport Finn fem fel på kärnkraften Rapport Finn fem fel på kärnkraften Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Kärnkraft i världen och i Sverige 4 2.1 Kärnkraft i världen 4 2.2. Kärnkraft i Sverige 6 3. Fem skäl att avveckla

Läs mer

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck

Behåll Barsebäck! Vansinne att stänga Barsebäck Nr. 1 mars 2003 Leif Wästerlund, VD för Hylte Bruk, kan inte se att det finns något alternativ till kärnkraften inte om industrin ska fungera och vara konkurrenskraftig. Hylte behöver sin kraft Det konstaterar

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Kärnkraft i vår omvärld

Kärnkraft i vår omvärld Kärnkraft i vår omvärld ETT NYHETBREV FRÅN ELFORSK EL- OCH VÄRMEPRODUKTION NUMMER 3 MARS 2009 Kärnkraften runt om i världen fortsätter att utvecklas snabbt. Sedan vårt förra nyhetsbrev har flera nya reaktorer

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE

Moderna reaktorer. Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 ISSN 1101-5268 ISRN KSU AGR B 10/1 SE Bakgrund utges av Analysgruppen vid Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) Box 1039 SE - 611 29 NYKÖPING Telefon 0155-26 35 00 Fax 0155-26 30 74 Nummer 1 Mars 2010 Årgång 23 Sekretariat/distribution

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006

Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006 Framtidens kärnkraft dokumentation av seminarium på KVA måndagen 15 maj 2006 Utbyggnad i Finland Mikko Kara, vice VD för Finlands tekniska forskningscentrum VTT talade om bakgrunden till att Finland nu

Läs mer

Kraftläget Sverige och Europa

Kraftläget Sverige och Europa Kraftläget Sverige och Europa Uppdragsgivare: Stefan Lundmark, Vindkraftcentrum i Barentsregionen Utförare: Mia Ahlstrand, TRAB November 2012 1 Kraftläget Sverige och Europa Innehåll 1. Inledning... 3

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030

På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 På väg mot ett förnybart elsystem - möjligheter till 2030 Rapport med tre möjliga utvecklingsvägar för elproduktion och elanvändning fram till 2030. Mars 2013 Förord Ett helt förnybart elsystem är möjligt

Läs mer

Kärnkraften nu och i framtiden

Kärnkraften nu och i framtiden Kärnkraften nu och i framtiden I Sverige och resten av världen. En del i myndighetens omvärldsanalys ER 2010:21 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Vår syn på vindkraften

Vår syn på vindkraften Vår syn på vindkraften 2013-04-30 Föreningen Svenskt Landskapsskydd 1. Allmänna synpunkter på vindkraften 1.1 Vindkraften och landskapet Våra politiker, myndigheter och även aktörer inom vindkraftsindustrin

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic

Tid för pension. Gammal kärnkraft, nya risker. Nordic Tid för pension Gammal kärnkraft, nya risker Nordic Utgiven av Greenpeace Sverige, mars 2014 Layout: E&G Design, egdesign.gabriel@gmail.com Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra

Läs mer

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter?

Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Rörligt eller Fast? Vem valde rätt vintern 2013/2014? Vad blir valet inför kommande vinter? Sammanfattning Rapporten - Rörligt eller Fast? - presenterar en analys av den ständigt återkommande frågan om

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb

Sverige utan kärnkraft. ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Sverige utan kärnkraft ger dyrare elräkningar, sämre klimat och hotar 400 000 jobb Innehåll Sammanfattande slutsatser 3 Det energipolitiska valet 2010 4 Kärnkraften - nästan halva elen 5 Tre saker vänsterpartierna

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Frågor och svar. om använt kärnbränsle

Frågor och svar. om använt kärnbränsle Frågor och svar om använt kärnbränsle 1 2 Innehåll Inledning... 5 Frågor om: Använt kärnbränsle... 7 Ansvar för slutförvaringen... 13 Hantering av det använda kärnbränslet idag... 19 Planer för slutförvaringen...

Läs mer

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006

Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 Nyhetsbrev Sverige NR. 1, VECKA 2, 2006 I DETTA NUMMER Vattenfall tiger om bud I Storbritannien har ryktet om ett svensk bud på Scottish & Southern Energy satt snurr på aktiemarknaden. Men ryktet omgårdas

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

El nära och långt borta

El nära och långt borta Tema Teknik och social förändring El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden? Mats Bladh Perspektiv På Tekniken nr 3 El nära och långt borta hur kan hushållen agera på elmarknaden?

Läs mer

Flaskhalsar och undanflykter

Flaskhalsar och undanflykter Flaskhalsar och undanflykter Hur det kom sig att Sydsvenska företagare och familjer betalar bristerna i det svenska elnätet BAKGRUNDSBILD: KULLEZ / FLICKR CREATIVE COMMONS 2 Handelskammarens rapport nr

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer