RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS"

Transkript

1 RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Mötet Hantverkskooperativet UNITIS

2 FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också roligt arbete hos kooperativet och tack var ett projekt som drivits av SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation. SKOOPI fick medel från Allmänna arvsfonden för att genomföra ett pilotprojekt där fyra sociala arbetskooperativ har fått möjligheten att pröva social redovisning. De kooperativ som varit med i projektet är Via Nova i Göteborg, Hantverkskooperativet Unitis i Ljusdal, Huddinge Agro & Service i Huddinge samt Kooperativ Valborg i Södra Sunderbyn. Utbildare från Coompanion på respektive ort har gett kooperativen stöd i arbetet. Det har varit fantastisk roligt att följa kooperativens arbete under året och se vilka resultat man kommit fram till. Social redovisning kan vara lite tidskrävande, men det ger mycket tillbaka till det sociala arbetskooperativ som jobbar med metoden och vi i SKOOPI har lärt oss mycket genom ert arbete. Ett stort tack till Via Nova, Hantverkskooperativet Unitis, Huddinge Agro & Service, Kooperativ Valborg, Anna-Lena Heydar, Coompanion Fyrbodal, Anna-Carin Persson, Coompanion Västerbotten, Annette Dünkelberg, Coompanion Stockholm och Ingrid Engelbrekt, Coompanion Gävleborg som har gjort ett jättebra jobb! ^Ätá fâçwáàü Å Klas Sundström, ordförande Eva Carlsson Eva Carlsson, projektledare

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Social redovisning 2 3. Bakgrund 3 4. Teamet 4 5. Styrdokument Interna stryrdokument Stadgar Opera-metoden Externa styrdokument Socialtjänstlagen och LSS 7 6. Mötet 9 7. Mätmetoder Resultat enkäter Kunder Politiker/tjänstemän Svensk handel Kundräkning Sammanfattning 23

4 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING INLEDNING Under våren 2006 fick vi på Unitis en förfrågan av SKOOPI (Sociala kooperativens intresseorganisation) om vi kunde tänka oss att vara med i ett pilotprojekt om social redovisning i sociala arbetskooperativ. Pilotprojektet (som finansierats via anslag från Allmänna arvsfonden) skulle omfatta 4 sociala arbetskooperativ, varav Unitis var ett. Projektets mål var och är att stärka kooperatörerna och de sociala kooperativens situation i samhället och därmed öka möjligheterna för funktionshindrade att få arbete. I projektet ingick utbildning och handledning för att göra en social redovisning och att kunna använda den för att påverka omgivningen. Vid våra möten med vår handledare Ingrid Engelbrekts från Coompanion/ Kooperativ Utveckling Gävleborg pratade vi om social räkenskap och social redovisning, dess ursprung och vad det är. Vi pratade om den viktigaste uppgiften för sociala kooperativ och hur vet man att man uppnår sina mål, och om man lever upp till sin värdegrund. Samt är värdegrunden och målen relevant. Vi pratade också om syftet med social redovisning och om hur det kompletterar den ekonomiska redovisningen och om att hitta ett sätt att mäta och beskriva sociala värden. Vi pratade om en aktiv demokratisk process och utveckling. Vidare kom vi fram till vikten av ett aktivt medborgarskap och att mötet med andra medborgare har stor betydelse. Vi tittade på vilka lagar som styr vår verksamhet, socialtjänst lagen, LSS lagen, samt de kooperativa principerna, och Unitis egna stadgar. Vi gjorde även en OPERA, om vilka våra intressenter är. Därmed hade vi hittat våra styrdokument. Och med stöd utifrån dessa bestämde vi oss att mäta mötet med andra medmänniskor samt att påvisa vikten och rätten till ett aktivt medborgarskap som kooperatörerna nu upplever sig har tillgång till. 1

5 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING SOCIAL REDOVISNING Social redovisning är en metod för att planera, mäta och utvärdera den sociala verksamheten i en organisation. Den utgår från de sociala målen för organisationen och redovisar hur väl en organisation uppfyller dem. Social redovisning sker i en process tillsammans med de viktigaste intressenterna. Den hjälper organisationen att kontinuerligt förbättra sin sociala verksamhet genom att öppet redovisa den för dem som är berörda av den (Birgitta Israelsson och Annette Dunkelberg). Det finns ett antal huvudprinciper som gäller för sociala redovisningar. De innehåller följande: Deltagande alla de intressenter som är nära knutan till organisationen ska vara representerade. De ska ha inflytande över planeringen och helst ingå i det sociala redovisningsteamet. Ur allas perspektiv den ska omfatta alla intressenters åsikter, som kan inhämtas via enkäter, intervjuer eller liknande. Mångsidighet omfattar hela verksamheten med syfte och mål, aktiviteter och genomförande, interna system och struktur, ägande och relationer med andra intressenter i samhället. Lärande hela processen är en hjälp till att förstå och förbättra verksamheten och man bör ta hänsyn till erfarenheterna från ett år till nästa. Det är en lärande process internt för organisationen men också för de externa intressenter. Verifierbar den ska genomföras mot tidigare fastställda kriterier och mål och på ett sådant sätt att den kan verifieras på ett objektivt sätt av antingen interna eller externa redovisningsteam. Öppen regelbundet förse alla intressenter med resultaten av redovisningen. 2

6 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING BAKGRUND Unitis är det latinska ordet för tillsammans, och det var precis vad som hände hösten 1998 när 8 funktionshindrade och 3 före detta personal tågade ut från den kommunala dagliga verksamheten i Ljusdal, för att tillsammans bygga upp ett hantverkskooperativ i centrum. Här, i en ödelagd butikslokal skulle drömmarna få plats; textiltryck, möbelrenovering, café och en butik med hantverk från världens alla hörn. Med mycket vilja, lite jäklaranamma och en massa goda vänner och anhöriga, så var verksamheten i full gång i december Så, hade Ljusdal berikats med ännu en daglig verksamhet, men framförallt en arbetsplats som bygger på demokrati, delaktighet och ansvar, och en ny butik och ett nytt café till glädje för alla som glädjas bör! Unitis har 11 medlemmar (snart 12 eller 13). Medlemmarna ingår också i styrelsen, där uppdragen roterar så vi får en kompetensbredd i styrelsen. Förutom medlemmarna ingår också 2 anhöriga i styrelsen. Vi arbetar dagligen med möbelrenovering, textiltryck och att serva kunder i café och butik. Sedan många år har vi ett samarbete med Österrike vi deltar på konferenser och liknade, med syfte att hjälpa dem att hitta en bra omsorgsväg. I gengäld får vi praktikanter i en jämn ström därifrån. Tillsammans med FUB/Ljusdal startar Unitis ett utvecklingsprojekt i Cochabamba, Bolivia under Vi har valt att göra den sociala redovisningen därför att vi vill se om vi arbetar på rätt sätt - det vill säga; ser verksamheten ut som kooperatörerna själv vill att den skall se ut, och utvecklas vi och verksamheten i rätt riktning? Vi vill också veta om vi uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på den verksamhet vi bedriver. Unitis är näringsidkare och driver bland annat ett kafé och en affär. Vad tycker våra kunder och andra affärsidkare om vår verksamhet? Med andra ord, finns det balans/överensstämmelse mellan vad kooperatörerna vill och vad intressenterna vill med verksamheten på Unitis. 3

7 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING TEAMET På Unitis har vi haft ett team som organiserat och lagt upp arbetet kring social redovisning; Patrik Larsson, Ann-Louise Blom, Cina O Connor och Bosse Hed. 4

8 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING STYRDOKUMENT Vi började med att inventera vilka styrdokument som verksamheten omfattas av. Dessa har vi i gruppen noggrant gått igenom samt delat upp dem i interna och externa styrdokument därför att vi på så sätt kan se vilka önskemål och krav vi själva har på Unitis och vilka krav som kan ställas på oss via den lagstiftning och de regler som verksamheten omfattas av. 5.1 Interna styrdokument Stadgar Det viktigaste interna styrdokumentet är föreningens stadgar. I ändamålsparagrafen står det att Föreningen har till ändamål att dels främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva daglig verksamhet för begåvningshandikappade (personer med inlärningssvårigheter), personkrets 1, LSS 9, dels att erbjuda sådan verksamhet till personer som enligt lag har rätt till detta. Samtliga medlemmar deltar i kooperativet genom eget arbete hantverksproduktion, café, butik och annat arbete som kan anses betydande för kooperativet och den personliga utvecklingen. Föreningen skall verka för en kvalitativ och personutvecklande verksamhet som ett komplement till dagcenter och arbete på den öppna arbetsmarknaden, för att tillgodose behovet av arbete, inkludering och möjlighet till personlig karriär i yrkeslivet OPERA metoden Ett kooperativ brukar beskrivas som ett företag där man får ett gemensamt behov tillgodosett. Vi använde oss därför av OPERA-metoden för att inventera vilka önskemål och förväntningar medlemmarna har på sitt gemensamma företag. Vi bestämde oss för frågeställningen Vad arbetar vi med och hur ser Unitis ut om 2 år. Av de förslag som presenterades av gruppen fick nedanstående mest poäng, de var de viktigaste enligt gruppen. 5

9 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING OPERA metoden Deltagare: Kooperativet UNITIS. Datum: Den 9 december 2006 TEMA: Vad arbetar vid med och hur ser Unitis ut om 2 år? A B C D E 1 Om 2 år är vi i Österrike Om 2 år har vi annat café Fler kooperatörer Vi tjänar mer pengar Mindre tjat Fler lokaler 2 Möjlighet att göra mer utanföraktiviteter En bil till med flak (V8). Att hämta möbler med. 3 Bli större 4 Resultatet har vi tolkat som att det bland kooperatörerna finns en stor vilja att upprätthålla och öka kontakterna med andra människor och organisationer. Man vill enkelt uttryckt träffa mer folk och få Unitis att växa. 5.2 Externa styrdokument Arbete är en så grundläggande faktor för social gemenskap och mänsklig värdighet, att det i grundlagen (Regeringsformen 2) står att det särskilt ålägger det allmänna att ansvara för rätten till meningsfullt arbete för alla. Unitis är ett socialt arbetskoopreativ vilket innebär, en fristående sammanslutning av personer som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella behov och önskemål genom ett samägt och demokratiskt styrt företag. 6

10 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING Det som kännetecknar ett kooperativ är av IKA (Internationella Kooperativa Alliansen) beslutande värderingar och principer: Värderingar Självhjälp Personligt ansvar Demokrati Jämlikhet Rättvisa Solidaritet Dessutom finns en tro på etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar och omsorg om andra. Principer Frivilligt och öppet medlemskap Demokratisk medlemskontroll Medlemmarnas ekonomiska deltagande Självständighet och oberoende Utbildning, praktik och information Samarbete mellan kooperativa föreningar Samhällssyn Socialtjänstlagen & LSS Kommunen som är Unitis viktigaste intressent styrs av Socialtjänstlagen och av LSS- lagen. Så det faller sig naturligt att dessa lagar blir en del av våra styrdokument. I Socialtjänstlagen som trädde i kraft i januari 2002 står i 1 kapitlet Samhällets socialtjänst ska det på demokratins tjänst och i solidaritetens grund främja människornas: Ekonomisk trygghet Jämlikhet i levnadsvillkor Aktiva deltagande i samhällslivet Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Några vägledande principer är: Helhetssyn, dvs. att se hela människan i den situation hon befinner sig i. Normalisering dvs. möjlighet att leva ett normalt liv. Flexibilitet dvs. insatser från socialtjänsten ska anpassas efter människans behov och förutsättningar. Kontinuitet dvs. sträva efter att minimera antalet personal hos den enskilde. Närhet dvs. närhet till ett socialt liv. 7

11 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING Vidare till LSS-lagen som vilar på några fundamentala begrepp såsom: Normaliseringsprincipen Närhetsprincipen Självbestämmande Integritet Kompensationsprincipen Den lilla gruppens princip Bemötande I 7 kan vi även läsa om att alla insatser bör utformas så att de ökar den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Det bör även eftersträves att den enskilde själv tar aktiva del i beslut om olika insatser. Alla insatser bör i övrigt ha en aktiverande prägel med syfte att i största möjliga utsträckning ska kunna bo självständigt och arbeta som andra. Vi kan vidare fortsätta med FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, där de 1993 antog de internationella standarreglerna för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. De fyra första standardreglerna tar upp förutsättningarna för delaktighet på lika villkor 8

12 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING MÖTET Utifrån diskussioner, förklaringar och förtydligande av värdegrund och styrdokument kom vi fram till att känslan och rätten till ett aktivt medborgarskap, symboliskt kunde mätas i möten med andra medborgare som också i olika roller är våra viktigaste intressenter. Med hjälp av en OPERA tog vi fram våra viktigaste intressenter. Kommunen Anhöriga Kooperatörer (Unitis) Kunder Österrikevännerna m. fl Grossister FUB Andra kooperativ Skolan/omvårdnadsprogrammet Af och Försäkringskasssan Svensk handel Bokföringsbyrå Pettsson & Findus Hyresvärd EU xxxxxx x xx xxxx x xxx x Gruppen fick via en enkel OPERA sätta kryss på de intressenter som man ansåg var de viktigaste. Vi bestämde oss för att avgränsa oss till de 3 intressenter som fått mest poäng. Dessa blev kommunens företrädare som politiker, tjänstemän och LSS-handläggare, kunderna och Svensk handel (företagarföreningen). 9

13 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING MÄTMETOD Processen med diskussionerna fortsatte och vi formulerade frågor till våra intressenter, utifrån våra egna funderingar: Vad tycker Ljusdals medborgare om Unitis, utbudet på varor och hur känns det att möta människor med funktionshinder egentligen? Vad tycker politikerna i omsorgsnämnden och tjänstemännen på handikappomsorgen i Ljusdals kommun om Unitis, är det en bra form av daglig verksamhet? Vad tycker Svensk handel/ljusdal om Unitis? Vi kom fram till att vi skulle skick ut tre olika sorters enkäter, en till kommun, en till kunder och en till Svensk handel/ljusdal, beroende på att frågorna blev så specifika. Vi lämnade också plats för att de tillfrågade som ville, skulle kunna lämna egna kommentarer på blanketten. Vi ville förutom enkäterna även mäta hur många besökande kunder vi hade under två separata veckor, plus att vi bestämde att mäta mail och telefonsamtal under samma period. 10

14 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING RESULTAT ENKÄTER 8.1 KUNDER Vi ställde 10 frågor till våra kunder. Vi fick svar från 77. Som kund... : Har det en positiv Har UNITIS bidragit till betydelse för dig att Instämmer inte alls 0 att betydelsen ändrats Instämmer inte alls 20 UNITIS är ett socialt Instämmer delvis 2 med tiden? Instämmer delvis 31 arbetskooperativ? Instämmer helt 73 Instämmer helt 31 Har det en negativ Känns det bra att få betydelse för dig att Instämmer inte alls 72 service av en människa Instämmer inte alls 1 med ett funktionshinder? UNITIS är ett socialt Instämmer delvis 0 Instämmer delvis 6 arbetskooperativ? Instämmer helt 3 Instämmer helt 67 Har det en positiv Känns det mindre bra betydelse för dig Instämmer inte alls 3 att få service av en Instämmer inte alls 72 att de flesta Instämmer delvis 8 människa med ett Instämmer delvis 0 kooperatörer på UNI- TIS Instämmer helt 65 funktionshinder? Instämmer helt 3 har ett funktionshinder? Har UNITIS bidragit Ttycker du att UNITIS till att betydelsen Instämmer inte alls 10 spelar viktig roll när det Instämmer inte alls 1 ändrats med tiden? Instämmer delvis 24 gäller utbudet av varor Instämmer delvis 4 Instämmer helt 37 här i Ljusdal? Instämmer helt 71 Har det en negativ Tycker du att UNITIS betydelse för dig att Instämmer inte alls 74 spelar en viktig roll när Instämmer inte alls 0 de flesta kooperatörer Instämmer delvis 0 det gäller mötet mellan Instämmer delvis 2 på UNITIS har ett Instämmer helt 1 människor med och Instämmer helt 73 funktionshinder? utan funktionshinder? 11

15 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING SUMMERING Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer helt Summa

16 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING Av de kunder som svarat på enkäten har 35 valt att göra följande kommentarer: Unitis är mycket bra för kontakten mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade. Just nu när jag är här kommer ett dagis med 7 st barn barnen får hälsa på kooperatörerna, mycket positivt! Trivsamt ställe, hoppas det får vara kvar. Tycker att ni gör ett jättebra jobb här. Roliga varor och trevlig bemötande personal, fortsätt så! Trevlig butik med annorlunda utbud. Mycket positivt med Unitis eget hantverk. Människorna här på Unitis gör ett unikt arbete, glada och positiva. Jag går alltid hit och dricker kaffe, pratar Jätterolig affär! Alla är så trevliga och snälla när man kommer in. Mysigt. Mina barn som bor i Gävle älskar den här affären, dom vill att den ska finnas även hos dom i Gävle. Jag är oerhört positiv till er verksamhet och vill att ni fortsätter. Tycker att detta är en mycket bra verksamhet, som bidrar till andras förståelse och vidgar blicken. En tillgång för Ljusdal. Schysst musik, trevlig stämning, intressanta mångkulturella varor. Glad personal och gott fika, keep going! Mysigt ställe. Ett stort plus för ett bra fik! Trevligt bemötande, mysigt kafé. Bra utbud på varor i affären. Unitis är en underbar affär. Jag känner mig glad när jag varit här. Wow vad mycket snyggt och tufft ni har här! Tänker inte speciellt på att det är funktionshindrade som arbetar/driver butiken. Blir alltid trevligt bemött, bättre än på övriga ställen. Kanonställe på alla sätt och vis! En kanonidé på alla sätt och vis, gott fika också. Mycket trevlig affär. Fortsätt med det ni gör! Något av det bästa som hänt i arbetet med och för funktionshindrade. Det har gjort det möjligt för möten mellan funktionshindrade och icke funktionshindrade. Det är otroligt fina aktiviteter och arbeten för de funktionshindrade. Speciellt arbetet med att restaurera gamla möbler. Jag besöker gärna Unitis tillsammans med mina vänner. Det är fint med gemenskap för alla människor i vårt samhälle. Vi är alla unika! Tyvärr har jag inte känt till verksamheten här tidigare (affär och kafé). Reklamen genom skyltfönstret är för dålig. För mej så framgick det inte när jag passerade utanför Unitis, att det finns kafé och butik innanför skyltfönstren. Det har jag gått miste om i 8 år. Man blir alltid bra bemött när man kommer in i butiken, bra service. Lite dåligt med sittplatser i kafét, det vore bra med en barnhörna. Här finns ett lugn. Jag tycker om människorna. Här finns kärlek och mycket fina prylar. Unitis är en unik affär i Ljusdal, och jag hoppas att den kommer att finnas kvar. Det är bra att funktionshindrade och icke funktionshindrade får träffas och umgås. Jag tror att det stärker deras självförtroende. Jättekul att det finns en affär som Unitis, det hade vart ännu roligare om det funnits mer egengjorda produkter som tex textiltryck. Jättetrevlig personal (med eller utan funktionshinder). Alltid trevligt att komma hit och fika i en mysig miljö. Hoppas att Unitis kommer att finnas kvar i framtiden. En mycket nöjd kund! Unitis är en mycket bra och trevlig affär, med många trevliga och kompetenta 13

17 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING personal. Tack för att ni finns. Det är trevligt att möta de som jobbar i affären och kafét, men främst går jag hit för alla underbara saker som ni säljer. En cool butik med kul utbud av varor. Här blir man alltid bemött på ett bra sätt. Ett extra plus att den drivs på det sätt den gör som arbetskooperativ med funktionshindrade. Unitis är en väldigt mysig affär med trevlig personal, och jag vet ingen annan affär i Ljusdal som säljer feikoxhuvuden. Jag älskar Unitis, varorna i butiken och personalen. Jag tycker att Unitis tillfört Ljusdal något nytt, häftigt och härligt. Bra gjort! Otroligt bra affär, skönt att den finns i Ljusdal! Just att det finns annorlunda saker i butiken, det gör mej glad. Bemötandet här är alltid bra, alla är glada och trevliga. Hoppas det kommer att gå bra i framtiden. Ni är en bra inspirationskälla i Ljusdal. Det är alltid trevligt att besöka Unitis. Mycket trevligt bemötande och gott fika, mysig musik och mysig stämning. SLUTSATSER/TOLKNING, Kundundersökning Frågorna har haft sitt fokus på hur kunderna uppfattar betydelsen av att Unitis är ett kooperativ samt att få veta vad man tycker om mötet med människor som har ett funktionshinder. Här har vi bara fått positiv respons på dessa frågor. I stort sett samtliga anser att verksamheten och mötet med kooperatörerna är bra. Att så många har valt att göra egna kommentarer på enkäten får också tolkas som ett uttryck för engagemang och en vilja att uppmuntra och stödja kooperatörerna. 14

18 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING POLITIKER/TJÄNSTEMÄN Vi ställde 5 frågor till ledamöter i omsorgsnämnden, samt till de tjänstemän inom handikappomsorgen som i sin tjänsteutövning kommer i kontakt med Unitis. Vi fick svar från 22. Som politiker inom omsorgsnämnden, eller tjänsteman inom Handikappomsorgen/Ljusdals kommun tycker jag att: Unitis med sin kooperativa metod, fyller en viktig funktion när det gäller att erbjuda Instämmer inte alls 0 daglig verksamhet i Ljusdals kommun. Instämmer delvis 3 Instämmer helt 19 Unitis med sin affärsidé skapat en bra mötesplats för funktionshindrade och icke funktionshindrade. Instämmer inte alls 0 Instämmer delvis 1 Instämmer helt 21 Unitis har underlättat integrering och strävandet efter att de funktionshindrade skall ses som Instämmer inte alls 0 medborgare i första hand i vårt samhälle Instämmer delvis 2 Instämmer helt 20 Kooperation är en bra metod när det gäller att forma daglig verksamhet som innehåller nån Instämmer inte alls 0 form av tjänste/produktverksamhet. Instämmer delvis 2 Instämmer helt 20 Det känns meningsfullt att kunna erbjuda daglig verksamhet i en driftsform som vilar på Instämmer inte alls 0 demokratiska principer. Instämmer delvis 1 Instämmer helt 21 15

19 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING SUMMERING Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer helt Summa Av de politiker och tjänstemän som svarat på enkäten har 11 valt att göra följande kommentarer. Förstår ej påståendet med kooperativ metod. Driftsformen är oviktig, men Unitis bidrar med mångfald i Ljusdals kommun och är ett viktigt inslag. Unitis skapar möjligheter till ytterligare integrering i samhället, vad resultatet av det målet är, vet jag inget om. Jag uppfattar medborgare som att alla ser varandra som just medborgare. Förstår ej frågan. Att Unitis har besökare står väl för en form av acceptans i samhället. Kooperativ metod? Driftsformen är oviktig, innehållet och kvalitén är intressant. Meningsfullt ligger aldrig i mina beslut/val. Det handlar om kvalité, lag, rättigheter, skyldigheter, omsorg, utvecklingspotential och resultat för kommunens kunder. Tack för frågorna, lycka till! Bra verksamhet, goda mackor, trevlig diverseshop. Den kooperativa metoden är mycket bra, vill ändå påpeka att det finns andra metoder som också är bra. We love you! Bra jobbat, smart idé. Tycker att ni gör ett fantastiskt bra jobb! Affären är spännande med roliga saker. Önskar er alla lycka till i framtiden. Håller på er! 16

20 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING Blir glad när jag besöker Unitis, ett gott exempel på bra demokratiarbete, ett gott exempel för andra grupper i samhället. Unitis gör Ljusdal känt I Ljusdal är det möjligt, lycka till i fortsättningen. Unitis skapar naturliga sociala möten. Icke funktionshindrade får kunskap om att samhället består av olika människor, och att alla kan på något sätt ge något. Blir glad varje gång jag ser de som jobbar på Unitis, synd bara att inte fler tittar in lite oftare, gäller också mej själv. Lycka till i fortsättningen. Jag tycker att Unitis verksamhet får personer med funktionshinder att växa som individer, och få vara som andra med andra, dessutom får andra möta personer med funktionshinder som är som oss alla. Gränser suddas ut och ökar förhoppningsvis förståelsen för funktionshindrade och allas lika värde. Lite styrande frågor. SLUTSATSER/TOLKNING, Politiker & tjänstemän, Ljusdals kommun Här har vi valt att fokusera på om politiker och tjänstemän i kommunen uppfattar och uppskattar betydelsen av det kooperativa arbetssättet med en demokratisk styrning samt det utåtriktade arbete men integrering som syfte. Nästan alla säger sig se ett viktigt värde i detta arbetssätt. Däremot kan man skönja en viss okunskap om innebörden av det kooperativa företagandet, en oförmåga att se egenvärdet i betoningen på delaktighet. 17

21 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING SVENSK HANDEL Vi ställde 7 frågor till svensk handel. Vi fick svar från 40 olika företag inom svensk handel. Som medlem i svensk handel tycker jag att: Unitis har en lika viktig roll som övriga medlemmar i Svensk handel när det gäller att behålla kunderna Instämmer inte alls 0 i Ljusdal - samtidigt som kunder utifrån Instämmer delvis 2 lockas att göra sina inköp i Ljusdal. Instämmer helt 38 Det har en positiv betydelse att de flesta delägarna på Unitis har ett funktionshinder. Instämmer inte alls 1 Instämmer delvis 10 Instämmer helt 29 Det har en negativ betydelse att de flesta delägarna på Unitis har ett funktionshinder. Instämmer inte alls 37 Instämmer delvis 3 Instämmer helt 0 Min syn på huruvida det är positiv eller negativt har förändrats med tiden. Instämmer inte alls 20 Instämmer delvis 15 Instämmer helt 6 Unitis spelar en viktig roll när det gäller mötet emellan funktionshindrade och Instämmer inte alls 1 icke funktionshindrade människor. Instämmer delvis 1 Instämmer helt 38 Det känns helt okej att ha affärskollegor vilka har ett funktionshinder. Instämmer inte alls 0 Instämmer delvis 3 Instämmer helt 37 Unitis verksamhet passar mycket bra att driva i kooperativ form. Instämmer inte alls 0 Instämmer delvis 3 18 Instämmer helt 37

22 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING SUMMERING Instämmer inte alls Instämmer delvis Instämmer helt Summa:

23 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING Av de som svarat på enkäten från svensk handel, har 7 st valt att göra följande kommentarer: Unitis är också lika viktiga som övriga medlemmar Vet ej, eftersom jag inte vet något om den kooperativa formen. Det kan vara praktiskt jobbigt i vårt arbete att ha kollegor med funktionshinder. Vi får bära och hjälpa kunder att lyfta. Annars har jag inga invändningar. Ps ni har jättebra varor i en positiv, spännande och föränderlig miljö. Fräscha goda mackor. Sista frågan är svår, eftersom jag ej känner till verksamheten och hur kooperativ fungerar. Ni gör ett otroligt bra jobb! Jag är så glad att det finns ett ställe som Unitis i lilla Ljusdal. Heja! Tack för att ni finns! Kramar SLUTSATSER/TOLKNING, enkät Svensk handel Den rädsla för att övrig affärsverksamhet i Ljusdal skall uppfatta Unitis verksamhet som illojal konkurrens verkar vara helt obefogad. I stort sett alla ser Unitis som ett positivt inslag som ökar utbudet och attraherar flera att handla i Ljusdals centrum. Att många av kooperatörerna har ett funktionshinder verker inte heller ha någon negativ betydelse för hur andra affärsidkare ser på verksamheten utan istället helt tvärtom. I framförallt de egna kommentarer som lämnats ser man en stor vilja att uttrycka både beundran och respekt för kooperatörerna. 20

24 8.4 KUNDRÄKNING PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING Vecka 47 20/11 21/ nov 23/11 24/11 25/11 26/11 Totalt Stängt E-post Telefon Barn Kvinna Man Summa

25 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING Vecka dec 12/12 13/12 14/ dec 16/12 17/12 Totalt Stängt E-post Telefon Barn Kvinna Man Summa TOTALT ANTAL TELEFONSAMTAL OCH MAIL 22

26 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING SAMMANFATTNING Den medborgarroll som är förknippad med inkluderingstanken är ett uttryck för att personer med inlärningssvårigheter/begåvningshandikapp skall ses som fullvärdiga medborgare av ett samhälle, med de rättigheter och skyldigheter som detta medför. Ett deltagande i det samhällsliv som levs av andra ses därför som en sådan rättighet. Ett utnyttjande av samhällets stöd och servicefunktioner, i sådana situationer man har svårt att klara av på egen hand, är en annan rättighet. Det liv som personen önskar leva, blir utgångspunkten för utformningen av det stöd och den service som ges. Personens inflytande över sitt liv blir i detta perspektiv en viktig förutsättning för det stöd som förmedlas. Kooperatörerna på Unitis hade en gång en önskan om att få stöd i att lämna den kommunala dagliga verksamheten (med olika mått av omsorgsvärldar) för att få ta del av det samhällsliv som man tidigare känt sig inte fullt tillhöra. I projektet social redovisning blev det synligt hur kooperatörernas roll förändrats mot ett alltmer samhällsdeltagande och därmed också blivit synliga i första hand som de som äger Unitis och inte de utvecklingsstörda. Unitis skapar nytta inte bara för medlemmarna, utan också för det övriga samhället, vilket underlättar att arbeta med ett medborgarperspektiv. Empowerment är en viktig beståndsdel i detta perspektiv. Det räcker inte med att vi skapar förutsättningar för ett samhällsdeltagande och en samhällsgemenskap. Den enskilde måste själv känna att det faktiskt förhåller sig på det sättet, och att den inre kraften som detta innebär resulterar i medborgare med stark självkänsla, ett gott självförtroende och en adekvat självbild. Arbetet med projekt Social redovisning har för Unitis del inneburit att man fått kvitto på att de önskemål och krav som kooperatörerna uttrycker i Operan också finns som krav i de externa styrdokumenten som Socialtjänstlagen och LSS. De intressenter som svarat på enkäten är också utifrån sina perspektiv mer än nöjda med den verksamhet som bedrivs på Unitis. Arbetet med den sociala redovisningen har lett till en översyn av stadgarna och man har kommit överens om att göra förändringar som i högre grad betonar de kooperativa principerna. Relationerna med Svensk handel har stärkts och Unitis är idag mera aktiva i detta samarbete. Alla kooperatörerna har ansökt om att få en individuell plan i enlighet med LSS. Parallellt med den sociala redovisningen har man gått en utbildning i presentationsteknik för att på så sätt ha ett verktyg för att förmedla resultaten av den sociala redovisningen och kunna påvisa och förmedla nyttan med det kooperativa arbetssättet. Framförallt har kooperatörerna lärt sig ett sätt som alla förstår att mäta kvalitén i verksamheten. 23

27 PROJEKT OM SOCIAL REDOVISNING

28 Detta är en av fyra rapporter som gjorts i ett projekt i Social redovisning som anordnades av SKOOPI Sociala arbetskooperativens intresseorganisation. Rapporten finns även i en sammanfattad version. I projektet ingick fyra arbetskooperativ som vardera gjort en rapport; Hantverkskooperativet UNITIS, Ljusdal, Huddinge Agro & Service, Huddinge, Kooperativ Valborg, Luleå och Via Nova, Göteborg. Dessa finns att få från SKOOPI. SKOOPI Box STOCKHOLM Tel: E-post: Grafisk form/layout: Pernilla Ulvblom Hanverkskooperativet Unitis Bagargränd LJUSDAL Tel: E-post: Hemsida:www.unitis.se

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativ VALBORG RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativ VALBORG FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men också

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman

Äldreomsorg i Stockholms stad. Äldreombudsman Linda Vikman Äldreomsorg i Stockholms stad Äldreombudsman Linda Vikman The Capital of Scandinavia Äldreombudsmannens uppdrag 1 Äldreombudsmannen ska verka för att äldre personer i Stockholms stad har goda levnadsförhållanden

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun

ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun ETIKPOLICY för omsorgs- och socialförvaltning och omsorgs- och socialnämnd i Mjölby kommun Beslutad av omsorgs- och socialnämnden 2007-12-17 Varför en etikpolicy? Etik handlar om vilka handlingar och förhållningssätt

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Kooperativet VIA NOVA RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Kooperativet VIA NOVA FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom idogt, men

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN BILAGA 3 Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015

Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Utvecklingsplan för stöd och service till personer med funktionsnedsättningar 2010-2015 Målning Anette Spets Omsorgsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-14 Innehåll 1. Inledning 3 2. Vision 3 3.

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Social redovisning. Rapport EntréVärdar 2010

Social redovisning. Rapport EntréVärdar 2010 Social redovisning Rapport EntréVärdar 2010 Detta är en social redovisningsrapport gjord av kooperativet EntreVärdar. Vi vill visa vad kooperativet har betytt för medlemmarna och vilken nytta kooperativet

Läs mer

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning

Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Forskningsprojektet Egenorganiserade föreningar bland personer med intellektuell funktionsnedsättning Vi har gjort en kort sammanfattning över vad vi har kommit fram till i projektet. Det är bra om du

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN

LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN LOKALA VÄRDIGHETSGARANTIER FÖR ÄLDREOMSORGEN I SVEDALA KOMMUN Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är. Den 1 januari

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

Sociala företag i Gävleborg

Sociala företag i Gävleborg Sociala företag i Gävleborg en succé!. hur lyckas dom? Alla människor har rätt att känna sig behövda Sociala företag skapar möjligheter till arbete och lön. I Gävleborg finns 11 sociala företag med sammanlagt

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING HUDDINGE AGRO & SERVICE

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING HUDDINGE AGRO & SERVICE RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 HUDDINGE AGRO & SERVICE Huddinge Agro & Service Sjödalsvägen 38 141 46 Huddinge Tel.08 / 711 04 90 FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla.

Resultat. Brukarundersökning 2014 Personlig assistans. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer. elvy.glimblad@uddevalla. Kontaktuppgifter Personlig assistans Enhetschefer Annette Wahlgren annette.wahlgren@uddevalla.se Roger Andreasson roger.andreasson@uddevalla.se Elvy Glimblad elvy.glimblad@uddevalla.se Jenni Andersson-Grundberg

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

ETIK för FRITIDS- LEDARE

ETIK för FRITIDS- LEDARE ETIK för FRITIDS- LEDARE KC KUNSKAPSCENTRUM FÖR FRITIDSLEDARSKAP Kunskapscentrum för fritidsledarskap har under flera år arbetat för att skapa samsyn kring fritidsledarens yrkesidentitet, såsom människosyn,

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002

Policy för handikappfrågor. Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Policy för handikappfrågor Beslutad i Regionfullmäktige den 7 maj 2002, 126 RSK 132-2002 Utgångspunkter och värderingar Människors lika värde är den grundläggande utgångspunkten för samhällets utformning.

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val

Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Välkommen till Huddinge kommuns egenregi ditt trygga val Daglig verksamhet Välkommen till Huddinge kommuns egenregi Vi är det kommunala alternativet som bedriver daglig verksamhet med en stor öppenhet

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande

Värdegrund, lokala värdighetsgarantier och bemötande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. HFD 2014 ref 41 Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. Lagrum: 9 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Dialog Självbestämmande

Dialog Självbestämmande Självbestämmande Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors och integritet. 35 1699:- KÖP 36 ens innehåll en översikt Temat för dialogen

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08

Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga. Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Introduktion i Taktil handmassage för anhöriga Författare: Carola Wedlund och Sofia Axman-Andersson Datum: 2010 01 08 Innehåll Sammanfattning... 1 Innehållsförteckning... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet

Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet STENUNGSUNDS KOMMUN Policy för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet Typ av dokument Policy Dokumentägare Administrationen/kansliet Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Ses över varje mandatperiod

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun

+ 4 O 2 T 1 E 1 S + 4 + 3 + 3 + 2 VÄRDEGRUND. Socialförvaltningen, Örebro kommun J 8 Ä J 8 Ä L K H M V B M Ä Ä M K + V R M K D P O 2 F O 2 L R + Y 8 + + O 2 L G 2 D L K G 2 H + 2 R D R VÄRDGRUD ocialförvaltningen, Örebro kommun Bakgrund 200 beslutade ocialförvaltningens ledning att

Läs mer

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans

Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Om mänskliga rättigheter- Om barns rättigheter- Om barnets rätt till sin personlig assistans Vad gör IfA? Intressegruppen för Assistansberättigade Intressepolitik Stöd till enskilda medlemmar Stöd till

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner

Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 61/71 42 Syn och hörselinstruktörer i länets kommuner I skrivelse till Kommunförbundet Norrbotten har Synskadades Riksförbund (SRF)

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER

VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER VÄRDEGRUND OCH VÄRDIGHETSGARANTIER för äldre- och omsorgsverksamheten i Sigtuna kommun DETTA ÄR VÅR VÄRDEGRUND SJÄLVBESTÄMMANDE Att själv få bestämma över sitt liv är en rättighet. För oss innebär det

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer