Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande"

Transkript

1 Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, juni 2014 Uppföljningsrapport Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande

2

3 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 7 Organisation... 8 Mål och målgrupp... 9 Målgrupp... 9 Genomförande Parter och samverkan Resultat Övriga resultat Jämställdhet och integration Miljö Kommentarer av enheten för analys och uppföljning... 15

4

5 Sammanfattning En djupare uppföljning har genomförts av Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande. Uppföljningen fokuserar på perioden En intervju med Robert Nilsen, VD och utbildningschef för InnoveraMera i Sverige AB, har genomförts Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson. Utöver projekthandlingar och information på hemsidan har en sammanställning av en uppföljning gentemot studenter erhållits. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan Ingenjörssamfundet ISF och Svenska Uppfinnareföreningen tog initiativ till den ettårig uppfinnarutbildning redan Sedan år 2004 drivs den av Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB (CIEL) där företaget InnoveraMera i Sverige AB i sin tur har avtal med CIEL för att leda, utveckla och genomföra utbildningen Tekniskt nyskapande. Det pågående avtalet startade 2009 och pågår till mitten av VD för InnoveraMera i Sverige AB är Robert Nilsen som är projektledare för utbildningen. Syftet med innovationsutbildningen Tekniskt nyskapande är att hjälpa uppfinnare och innovatörer att kommersialisera sina idéer. Det övergripande målet är att få fram fler individer som ska initiera nya konkurrenskraftiga produkter, metoder och processer. Målet med utbildningen är att ge deltagarna en helhetsbild av innovationsprocessen genom att fånga in och analysera framtida behov, föreslå lösningar och därigenom initiera nya marknadsmässiga produkter baserade på uppfinningar. Regionutvecklingsnämnden har fattat beslut i totalt nio projektärenden för åren Det senaste beslutet avser verksamhet för år Fokus för den djupare uppföljningen, om inget annat anges, ligger på perioden Beviljade medel för de fyra senaste åren uppgår till totalt tkr. Därtill kan läggas de 3460 tkr som regionutvecklingsnämnden medfinansierade verksamheten med Övriga medfinansiärer för perioden är Myndigheten för yrkeshögskolan och Lidköpings kommun. Kommentarer av enheten för analys och uppföljning I besluten lyfts kopplingen till såväl Vision Västra Götaland som tillväxtprogrammet samt för år 2014 års beslut Västra Götaland Verksamhetens målgrupp är både personer som vill starta egna företag men även de som vill föra över kunskap/innovationer till det befintliga näringslivet. Projektet, som snarare är en utbildningsverksamhet, bedöms ha genomfört verksamhet enligt de aktiviteter som lyfts i ansökan och beslut. De har även till stor del nått sina mål utifrån de indikatorer som valts. När det gäller indikatorer är det dock viktigt att i eventuella framtida ansökningar/beslut redovisa förväntat utfall och utfall på samma sätt vilket inte alltid har varit fallet. En större uppföljning genomfördes år 2009 och visar att utbildningen har bidragit t.ex. till att en klar majoritet av de svarande angav att man erhållit ett stärkt självförtroende som uppfinnare/produktutvecklare samt fått en helhetsbild av innovationsprocessen. När det gäller antal kommersialiserade produkter, metoder och/eller tjänster visar uppföljningen på att deltagarna har fler efter utbildningen jämfört med före och under. Det är inte utifrån underlagen möjligt att säga om 5

6 det är utbildningen i sig som bidragit till de ökade antalet. Enkäten besvarades av tidigare elever som gick på utbildningen någon gång under perioden En osäkerhet för utbildningen framöver är den kommande finansieringen av Myndigheten för yrkeshögskola då den kompletterande utbildningsformen tas bort. CIEL kommer enligt projektledaren ansökan om att bli en yrkeshögskoleutbildning. I de anvisningar som Myndigheten för yrkeshögskola 1 har tagit fram anges att en yrkeshögskoleutbildning skiljer sig från en kompletterande utbildning, som varit den typ av utbildningsform som projektet har använt, och anpassningar kan behöva genomföras. En fullständig genomgång av utbildningsformen yrkeshögskola kopplat till Idéum Tekniskt nyskapande har inte gjorts i samband med den djupare uppföljningen. Vad som kan nämnas är dock att i anvisningarna för yrkeshögskoleutbildning anges att en utbildning ska svara mot ett behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället, för att den ska få ingå i yrkeshögskolan. Det anges även att myndigheten kommer lägga stor betydelse av efterfrågan på aktuell yrkesroll när de beslutar om vilka utbildningar som kan beviljas. Om yrkesrollen främst syftar till ett eget företagande bör detta beskrivas utifrån efterfrågan på aktuella tjänster och produkter. Vidare ska redan i ansökan de företag alternativt de organisationer som aktivt har medverkat vid framtagandet av utbildningen och utbildningsplanen anges och företag, alternativt andra organisationer, som har för avsikt att antingen ta emot studerande inom ramen för kursen Lärande i arbete (LIA) eller medverka i ledningsgruppen för utbildningen ska anges. Anvisningarna anger även att de företag som uttryckt ett anställningsbehov ska anges i ansökan. Ägandet av CIEL förändrades under föregående år. Vad detta innebär för utbildningen, t.ex. i form av spridning till möjliga studenter och fokus, är svårt att säga. Detta skulle kunna innebära att det blir ett ökat fokus på Lidköping som område, när Tillväxt Lidköping får en tydligare roll, och ett minskat nationellt intresse, i och med att t.ex. Sveriges Ingenjörer lämnar. Antal sökande till utbildningen har varit i linje med de mål som har satts upp. Däremot har, som även projektledaren lyfter, antalet som sedan påbörjar utbildningen varit lägre än det antalet som erbjudits plats. Om de är större avhopp här än på andra jämförbara utbildningar går inte uppföljning in på. Det kan dock konstateras att utbildningen inte har lyckats att fylla sina platser varje år. Samverkan med ett antal aktörer lyfts fram i rapporter. Hur tydligt det är aktörerna och inte individerna, då dessa kommer in som föreläsare/konsulter, går inte att bedöma. Däremot är det viktigt att vid en eventuell fortsättning se över samverkan utifrån om det är denna samverkan som behövs och om det finns andra aktörer som man skulle behöva koppla sig till. Detta är inte minst viktigt om projektet arbetar vidare med matchmaking och att då kunna få en större regional koppling. 1 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan, ansökningsomgång 2014, MYH 2014/573. 6

7 Inledning En djupare uppföljning har genomförts av Idéum innovationsutbildning Tekniskt nyskapande. Uppföljningen fokuserar på perioden En intervju med Robert Nilsen, VD och utbildningschef för InnoveraMera i Sverige AB, har genomförts Ansvarig för uppföljningen är Monica Emanuelsson. Utöver projekthandlingar och information på hemsidan har en sammanställning av en uppföljning gentemot studenter erhållits. Syftet med en djupare uppföljning är att få aktuell kunskap om projektet, hur projektet har utvecklats och vad som har skett med anledning av projektet. Rapporten i sin helhet går även att ladda ner från sidan Regionutvecklingsnämndens medverkan Regionutvecklingsnämnden har fattat beslut i totalt nio projektärenden för åren Det senaste beslutet avser verksamhet för år Fokus för den djupare uppföljningen, om inget annat anges, ligger på perioden Beviljade medel för de fyra senaste åren uppgår till totalt tkr. Därtill kan läggas de 3460 tkr som regionutvecklingsnämnden medfinansierade verksamheten med Tabell 1: Medfinansiering av Idéum Tekniskt nyskapande Medfinansiär Period Belopp (tkr) Andel (%) VGR % Myndigheten för yrkeshögskolan % Lidköpings kommun % Källa: Beslut regionutvecklingsnämnden Den totala finansieringen enligt budget för år uppgår till tkr, där Myndigheten för yrkeshögskolan står för 60 procent genom den kompletterande utbildningsformen 2. När det gäller finansieringen från Myndigheten för yrkeshögskolan har CIEL haft ett treårigt beslut, Det har sedan förlängts och gäller till Förlängningen gjordes i och med att myndigheten fick i uppdrag att genomföra en översyn av systemet med den kompletterande utbildningsformen. Översynen är nu avslutad och den kompletterande utbildningsformen ska tas bort. De med stöd från den kompletterande utbildningsformen hänvisas till att söka medel för en yrkeshögskoleutbildning alternativt från den nya utbildningsformen konst- och kulturutbildningar. Enligt Robert Nilsen har Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB (CIEL) nyligen har beslutat att ansöka om att göra om utbildningen till en yrkeshögskoleutbildning. Projektets koppling till det regionala tillväxtprogrammet är att bidra till entreprenörskap och nyföretagande. I motiveringen till 2013 års beslut lyfts att nya innovationer och uppfinningar är viktiga för utvecklingen i näringslivet. Utbildningen bidrar till att fler uppfinnare får möjlighet att kommersialisera sina idéer och produkter. Den kopplingen som lyfts i beslutet för 2014 till Västra 2 En kompletterande utbildning är utbildningar för ungdomar och vuxna som staten stöder, men som drivs av olika privata aktörer. 7

8 Götaland 2020 är till tema en ledande kunskapsregion genom att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande med fokus på att främja utveckling av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. När det gäller inriktningen av verksamheten anger Robert Nilsen att Myndigheten för yrkeshögskola framförallt har fokus på att deltagarna lär sig innovationsprocessen och att de sedan kan applicera det på olika idéer. Myndigheten för yrkeshögskola ställer inte krav på resultat i form av innovationer eller nystartade företag. Robert Nilsen anger att utbildningens deltagare i samband med intervjuer innan antagningen till utbildningen uppger att de har valt att gå utbildningen vid Idéum för att satsa på egna idéer med mål att på sikt starta eget. Utbildningens upplägg är därför i mångt och mycket fokuserad på entreprenörskap med innovationsverksamhet. Organisation Idéum är ett initiativ som togs fram redan 1979 av Ingenjörssamfundet ISF och Svenska Uppfinnareföreningen (SUF) och drivs som en ettårig uppfinnarutbildning. År 2002 blev Lidköping hemkommun för utbildningen och sedan år 2004 drivs den av CIEL. CIEL bildades 2004 av Lidköpings kommun, Ingenjörssamfundet, Sveriges Ingenjörer och Svenska Uppfinnarföreningen. I CIELs styrelse ingår: - Kenth Lindström (f.d. kommundirektör Lidköping) - Vilhelm A Welin, SUF - Sune Hilstad (f.d. VD Ingenjörssamfundet) - Peter M Larsson, VD Tillväxt Lidköping 3 I maj 2013 avslutade Ingenjörssamfundet, då organisationen upphörde, sitt engagemang i CIEL. I dokumentet Ändrat ägande i CIEL, Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB 4, anges att Sveriges Ingenjörer har ett begränsat intresse av att vara kvar som delägare och ansluter sig till tanken att CIEL kan likvideras och tillgångarna, främst kursen Idéum Tekniskt Nyskapande, överföras till näringslivsbolaget Tillväxt Lidköping. Welin från SUF meddelar i samma dokument att man då inte ännu har tagit ställning till ägandefrågan men att uppfinnarutbildningen är viktig och borde säkras i sin nuvarande form fram till halvårsskiftet Därefter eller redan tidigare bör övervägas uppfinnarutbildning i annan form, exempelvis som yrkeshögskoleutbildning. Kommunstyrelsens beslut blev att Lidköpings kommun övertar de aktier i Centrum för Innovation och Entreprenörskap AB som Ingenjörssamfundet äger för en krona med förpliktelse att Idéums verksamhet drivs vidare till minst 1 juli 2015 och att Sveriges Uppfinnarförening övertar de aktier som Sveriges Ingenjörer äger. Företaget InnoveraMera i Sverige AB har avtal med CIEL för att leda, utveckla och genomföra utbildningen Tekniskt nyskapande. Det pågående avtalet startade 2009 och pågår till mitten av VD för InnoveraMera i Sverige AB är Robert Nilsen som är projektledare för utbildningen. 3 Tillväxt Lidköping är ett nybildat bolag som ska verka för goda förutsättningar för företagen i Lidköping. Bolaget ägs till 60 procent av näringslivet i Lidköping och till 40 procent av Lidköpings kommun. 4 Handling (KS 2013/158) till kommunstyrelsen i Lidköpings sammanträde

9 Mål och målgrupp Syftet med innovationsutbildningen Tekniskt nyskapande är att hjälpa uppfinnare och innovatörer att kommersialisera sina idéer. Det övergripande målet är att få fram fler individer som ska initiera nya konkurrenskraftiga produkter, metoder och processer. Målet med utbildningen är att ge deltagarna en helhetsbild av innovationsprocessen genom att fånga in och analysera framtida behov, föreslå lösningar och därigenom initiera nya marknadsmässiga produkter baserade på uppfinningar. Mål för deltagarna är 5 : Ett stärkt självförtroende som uppfinnare Gedigna kunskaper om idéutveckling och projektledning En samlad bild av de moment som ingår i processen och måste samverka för att en idé ska kunna utvecklas till en säljbar produkt Träning i att göra prioriteringar i olika delar i utvecklingsprocessen Utveckla sin kreativa förmåga genom träning med hjälp av kreativ metodik Gedigna kunskaper och träning i presentationsteknik Robert Nilsen menar att det finns högre akademiska innovationsutbildningar men inte en utbildning som har fokus på att deltagarna ska starta eget. Och då utbildningen erhåller medel från Myndigheten för yrkeshögskolan ser han detta som en slags kvalitetsstämpel och att de även är unika av sitt slag. Målgrupp På hemsidan anges att man vänder sig till alla typer av människor, allt från forskare och lantbrukare till kontorsarbetare och hantverkare. Gemensamt för uppfinnare är enligt Robert Nilsen att de är kreativa människor som söker behov och problem överallt. Det kan handla om att kombinera två eller flera kända saker till en nyskapande idé. Robert Nilsen säger också att det inte heller behöver vara något helt nytt, utan att det också kan handla om utveckling av redan existerande produkter, så kallad produktutveckling. För att kunna söka till Idéum måste personen ha minst treårigt gymnasium eller motsvarande alternativt relevant yrkeserfarenhet. Urvalet 6 sker genom intervjuer och i vissa fall referenser. För att bli antagen måste man även ha en produktidé som studenten kan arbeta med och utveckla under kursen. Skolledningen bedömer inte sökandes produktidé i samband med urvalsprocessen. För varje sökande till utbildningen räknas ett meritvärde fram där poäng ges för tidigare genomgången utbildning (max 10 poäng 7 ), yrkeserfarenhet (max 10 poäng 8 ), social kompetens (max 5 poäng 9 ), 5 Anges i ansökan till Inträdesvillkor och urvalsgrunder vid Tekniskt nyskapande, Idéum 72 poäng för gymnasial utbildning och examen från teknikprogrammet, 3 poäng examensbevis från KY/Yhutbildning, 5 poäng för slutförd examen från högskola/universitet och 5 poäng för akademisk examen från ingenjörs- eller entreprenörsprogram. 8 För relevant branscherfarenhet av nyskapande/produktutveckling alternativt projektledning, som anställd eller företagare erhålls 0,2 poäng per månad. 9 Bedöms utifrån den sökandes svar under intervjun. 9

10 idérikedom (max 5 poäng 10 ) och tidigare erfarenhet av utveckling av egen produkt/tjänst (max 5 poäng 11 ). Enligt Robert Nilsen så är deltagarna ofta yrkeserfarna som antingen är arbetslösa, tjänstlediga eller har företag. Tabell 2: Uppgifter om ålder, kön och geografisk hemvist vad gäller studenterna Termin Geografisk Ålder Kön hemvist Övriga >50 år Kvinna Man VG år år år landet Tot VT % 80% HT % 82% VT % 81% HT % 73% VT % 55% HT % 64% Tot % 72% Källa: Slutrapporter för perioden Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN. En svårighet för de äldre som deltar i utbildning är enligt Robert Nilsen att möjligheten till studiestöd inte finns för personer över 54 år. En lösning som han ser är att man lyckas få till stipendier till studenterna, vilket man har lyckats med några gånger. Andelen kvinnor är lägre än andelen män men enligt Robert Nilsen har andelen ökat sett över tid sedan utbildningen startade. Att visa fram goda exempel på kvinnor som deltagit och lyckats är enligt Robert Nilsen ett sätt att locka fler kvinnor att söka och påbörja utbildningen. Genomförande Utbildningen har riksintag och är som tidigare angetts medfinansierad som en kompletterande utbildning. Totalt erbjuds 24 studentplatser per år, d.v.s. 12 platser per termin. Sammanlagt är utbildningen 32 veckor varav 21 veckor distansutbildning och 11 veckor i Lidköping. Utbildningen har en kursavgift som enligt hemsidan uppgår till 2500 kronor per termin. Till detta får deltagarna finansiera ev. boende i Lidköping under internattiden, enligt hemsidan uppgår denna tid till cirka 46 nätter. Utbildningsplanen är enligt Robert Nilsen upplagd så att studierna är cirka halvfart när studenten är hemma och heltidsstudier under internatet. Utbildningen har antagning såväl på hösten som våren. I samband med övergången till yrkeshögskola planerar man att ha antagning en gång per år med 24 årselevplatser och kursstart på hösten. Kursmoment som ingår är bland annat affärspresentation, marknadsföring och mässteknik, immaterialrätt, förhandling och försäljning, starta eget, problemlösning m.m. Enligt Robert Nilsen utvecklar man utbildningen utifrån behov som uppkommer, t.ex. har man tagit fram en ny kurs om marknadsföring/film då man såg ett behov att deltagarna lär sig att förmedla sin produkt via film. På skolan finns en 3D-skrivare som studenterna kan använda. 10 Bedöms utifrån den sökandes svar under intervjun. 11 Bedöms utifrån den sökandes svar under intervjun. 10

11 Robert Nilsen lyfter fram att ett problem är att många som söker inte påbörjar utbildningen. Han gör bedömningen att cirka 50 procent av de sökande väljer att inte påbörja utbildningen även när de har erbjudits en plats. Detta varierar något år från år. De har därför inte alltid behövt prioritera bland sökande. I tabellen nedan tas antal sökande, antal antagna och antal deltagare upp. Orsaker till avhoppen är enligt Robert Nilsen privatekonomin, familjesituationen och/eller att det arbete som sökande har t.ex. inte godkänner den tjänstledighet som behövs. För att öka antalet sökande påbörjade t.ex. Idéum under 2012 ett samarbete med Trygghetsrådet och Arbetsförmedlingen i Trollhättan. Detta gav enligt Robert Nilsen enbart ett mindre utfall i form av två studenter. Tabell 3: Uppgift om antal sökande, antagna och deltagare Antal sökande Antal antagna Antal deltagare HT VT HT VT HT VT Tot Källa: Underlag från Idéum I och med Tillväxt Lidköpings deltagande har man börjat arbeta mer med s.k. matchmaking, då man låter intresserade f.d. deltagare som har färdigutvecklade produktidéer att få hjälp att hitta samarbetspartner/ finansiärer eller licenstagare bland företag i Lidköping och regionen. Verksamhet sker tillsammans med de deltagare som anmält sitt intresse. Robert Nilsen anger att man har hela regionen som utgångspunkt och att Tillväxt Lidköping har en radie på cirka 10 mil från Lidköping. Robert Nilsen gör bedömningen att cirka 40 procent av studenterna skulle kunna hjälpas av matchmaking, medan resterande andel, cirka 60 procent, vill starta eget eller har redan ett eget företag. Enligt Robert Nilsen är en viktig del av utbildningen att föreläsare kommer från näringslivet och inte från högskola/universitet. Föreläsarna är specialister på sitt yrkesområde och blir ett naturligt och viktigt kontaktnät för deltagarna under och efter utbildningen. Deltagarna möter totalt ca gästföreläsare från näringslivet under utbildningen. Föreläsarna tas in på konsultbasis och en genomsnittsföreläsare är enligt Robert Nilsen där mellan 1-2 dagar och kommer från olika delar av Sverige. Många av de föreläsare som används återkommer. Såväl Robert Nilsen som Sune Hilstad, styrelseledamot, föreläser även i mindre omfattning på utbildningen. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv lyfter Robert Nilsen fram Svenska Uppfinnareföreningen som mycket betydelsefulla. De har t.ex. haft bussturer ihop med Nyföretagarcentrum där de har lyft fram Idéum. Därutöver har Robert Nilsen deltagit på t.ex. starta eget mässa i Älvsjö och på Tillväxtdagen i Lidköping. Han ser dock internet, google AdWords och banners på hemsidor som bäst marknadsföring tillsammans med tidskriften Uppfinnaren & Konstruktörer. Parter och samverkan I beslut anges att projektet samarbetar med ALMI Företagspartner, Nyföretagarcentrum, Patentverket, Chalmers Innovation utifrån att underlätta exploatering av studenternas idéer. Med 11

12 samverkan med ALMI avses att de bjuds in för att informera studenterna om de finansieringsmöjligheter som finns. I vissa fall ersätts detta med studiebesök hos ALMI. När det gäller Nyföretagarcentrum, Patentverket och Chalmers Innovation avser samverkan, enligt Robert Nilsen, att det kommer representanter som föreläser på utbildningen. Detta sker i form av konsultuppdrag. I något fall har även deltagare gått vidare och fått plats i Chalmers Innovation. Som tidigare har nämnt prövade man under 2012 ett samarbete med arbetsförmedlingen. Robert Nilsen besökte då bland annat Skövde, Trollhättan och Värmland. Resultat Resultaten som beskrivs nedan avser såväl indikatorer som övriga resultat. Projektet har använt de indikatorer som är beslutade av regionutvecklingsnämnden. En sammanställning av utfallet finns i tabellen nedan. Tabell 4: Indikatorer såväl förväntat utfall som utfall för perioden Indikatorer Förväntat utfall Utfall Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal nya företag Antal kvinnor och män som får kvalificerad rådgivning Antal patentansökningar Antal kvinnor och män som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter Antal nya/utvecklade varor och kvalificerade tjänster Källa: Slutrapporter för aktuella år I beslutet för år 2014 har de projektindikatorer som är kopplade till Västra Götaland 2020 samt egna indikatorer använts. Exempel på förväntat utfall för år 2014 är 24 individer (7 kvinnor och 17 män) i kompetensutvecklingsinsatser respektive som får rådgivning. Antal företag som förväntas utveckla produkter uppgår till tre stycken och antalet nya företag förväntas också uppgå till tre stycken. Utifrån tabellen går att utläsa att utfallet för perioden har legat något under förväntat utfall vad gäller antal nya företag. Två orsaker till det lägre utfallet som lyfts i slutrapporten för 2013 är att fler deltagare än förväntat redan har företag innan utbildningen påbörjas. Exempelvis lyfter man fram att två av tre kvinnor som startade under hösten 2013 redan hade företag. Den andra orsaken är att deltagare inte hinner tillräckligt långt i innovationsprocessen för att starta företag under utbildningen. Robert Nilsen lyfter dock att det är en fördel att vissa deltagare redan har företag när de påbörjar utbildningen. De kan då delge de andra deltagarna sina erfarenheter kring företagande. 12

13 Enligt Robert Nilsen finns det flera exempel på att det kan ta flera år efter genomgången utbildning innan deltagare startar företag och lyckas kommersialisera produkter på marknaden, produkter som kan generera intäkter både till deltagaren men också skapa arbetstillfällen till andra. Som lyckat exempel lyfter Robert Nilsen bland annat en deltagare från Lidköping som startade sitt företag under sin utbildning Företaget utvecklar och tillverkar egna ventilationsaggregat i Lidköping och har i dagsläget 15 anställda. De senaste åren har företaget haft en årlig omsättning på ca miljoner kronor. Projektet ligger något under förväntat utfall vad gäller indikatorn antal patentansökningar. Orsakerna till detta anges vara flera, till exempel att studenten inte har hunnit tillräckligt långt med utvecklingen av produkten, att det saknas finansiering eller att studenten låter bli att söka patent. Från och med läsåret 2013 mäter projektet även antal ansökningar om designskydd, varumärke och domännamn. De anger i slutrapporten för 2013 att två deltagare har ansökt om designskydd och åtta har skyddat nytt domännamn. För indikatorerna som avser kvinnor och män anges ett högre utfall än förväntat. Utfallet verkar dock beräknas utifrån tre utbildningsomgångar 12 medan förväntat utfall endast räknas på två omgångar. Övriga resultat Under 2009 genomfördes en större uppföljning och kartläggning 13 av studenter som genomgått utbildningen. Uppföljningen och kartläggningen genomfördes av Marknadsrespons AB. Från en bruttolista med 375 tidigare studenter intervjuades ca 200 personer. Uppföljningen gav bland annat att 64 procent av 178 svarande angav att de efter utbildningen har lämnat förslag/idéer till sin arbetsgivare på förbättringar i produktionen eller på andra områden inom företagets verksamhet. Vidare i frågan om hur många patent, designskydd och/eller varumärken de svarande har ansökt om respektive fått beviljade under och/eller efter utbildningen uppgick detta till 419 ansökningar varav 317 hade beviljats. På frågan om antal kommersiella produkter, metoder och/eller tjänster blev svaren 85 före utbildningen, 26 under utbildningen och 163 efter utbildningen. De intervjuade fick även svara på produkten/produkternas/tjänsten/tjänsternas uppskattade totala omsättning (under och efter utbildningen) exklusive moms i producerande led och i konsumentled. Svaren gav drygt en miljard kronor i total omsättning i konsumentled och strax under en halv miljard kronor i total omsättning i producerande led. Den löpande uppföljningen av verksamheten sker bland annat genom att studenterna besvarar en enkät avseende måluppfyllelse i samband med kursen. Dessa svar ligger bland annat till grund för vad som anges som utfall av indikatorn antal nya företag. 12 Ex i utfallet för 2013 ingår studenter som påbörjade utbildningen HT12, studenter som påbörjade VT12 och slutligen studenter som påbörjar HT Presenteras i Idéum 30 år av innovationer,

14 Tabell 5: Uppföljningsfrågor till studenterna Frågor Målet med idéum-utbildningen är att ge deltagarna vissa egenskaper eller kunskaper; hur tycker du att detta motsvarar din uppfattning - Ett stärkt självförtroende som uppfinnare/produktutvecklare - En helhetsbild av innovationsprocessen - Gedigna kunskaper om idéutveckling och projektledning - En samlad bild av de moment som ingår i processen och måste samverka för att en idé ska kunna utvecklas till en säljbar produkt - Träning i att grovsortering för olika delar i utvecklingsprocessen, för att på så sätt kunna förändra eller avbryta projekt därför att någon eller eventuellt flera faktorer omöjliggör en kommersialisering - Utveckla sin kreativa förmåga genom träning med hjälp av kreativ metodik - Gedigna kunskaper och träning i presentationsteknik - Kunskap att kunna fånga in och analysera framtida behov, föreslå lösningar på framtida behov och därigenom initiera nya marknadsmässiga produkter baserade på uppfinningar Vad har utbildning medfört i form av kamratskap och kontaktnät? Vad har utbildningen vid idéum rent generellt betytt för dig som uppfinnare/produktutvecklare? Antal nya/utvecklade produkter, metoder och/eller tjänster under utbildningen (Definition: Nya/utvecklade produkter behöver ej vara färdigutvecklade) Företag (nya)(antal ägda/ledda av kvinnor respektive män som din(a) kommersialiserade produkt(er)/tjänst(er) bidragit till. Verksamheten skall vara nystartad eller återupptagen efter minst 2 års vila. (Definition: Med nya företag menas företag som startats under din utbildning vid idéum) Har du under utbildningen lämnat in ansökan om patent, designskydd, varumärke och/eller domän? Tycker du att Tekniskt nyskapande är ett passande namn för den utbildning du gick vid idéum? Övriga kommentarer Källa: Underlag från projektet Svarsalternativ Skala 1-5 där 5 är mest positivt och 1 är mest negativt (för respektive underrubrik) Öppen fråga Öppen fråga Antal Antal Öppen fråga Ja - Nej Öppen fråga Jämställdhet och integration Utbildningsverksamheten har en likabehandlingsplan som anger att det är kursledningens och varje föreläsares ansvar att vara delaktiga i utvecklingen för ökad jämställdhet och mångfald. Det yttersta ansvaret för jämställdhet och mångfald inom utbildningen har CIELs styrelse. För att skapa en innovativ och inspirerande arbetsmiljö som främjar goda arbetsinsatser ska Idéum ta hänsyn till mångfaldsperspektivet vid rekrytering, samt när de sätter samman arbets- och projektgrupper. 14

15 I slutrapporterna för lyfts att de prioriterar kvinnor som sökande om det t.ex. övertaligt antal sökande väljs kvinnor med behörighet framför män. Detta har man dock tagits bort för att inte särbehandla. Enligt slutrapporten för 2013 har Idéum genomfört åtgärder för att öka trivsel och intergration i skolan genom gemensamma och schemalagda trivselaktiviteter vid slutet av varje internatperiod. Idéum har även arbetat med samtal och aktiviteter med deltagarna kring likabehandlingsplanen för att öka tryggheten och gemenskapen i grupperna. Uppföljning har genomförts genom en s.k. trivselenkät under både vår- och höstterminen. I slutrapporter lyfts att de har genomfört aktiviteter mot högstadieskolor med målet att inspirerar fler flickor för teknik, naturvetenskap, forskning och innovation. Vidare har de vänt sig till gymnasieskolor med målet att inspirera fler till ung företagsamhet. Robert Nilsen lyfter att det är viktigt att synas. Hur satsningen på högstadiet har fallit ut vet de inte då någon uppföljning inte ägt rum och aktiviteten bedöms inte heller som högprioriterad. Andra aktiviteter gentemot yngre åldrar har skett genom deltagande i juryn till Ung företagsamhet. Miljö Miljöpåverkan anges behandlas i de olika kursmomenten, t.ex. produktutveckling, produktionsteknik, materialteknik och design. I slutrapporten för 2013 lyfts att en del av deltagarnas projekt också har haft miljöinriktning, t.ex. ny teknik avseende energibesparing i fastigheter och återvinning av plast. Kommentarer av enheten för analys och uppföljning I besluten lyfts kopplingen till såväl Vision Västra Götaland som tillväxtprogrammet samt för år 2014 års beslut Västra Götaland Verksamhetens målgrupp är både personer som vill starta egna företag men även de som vill föra över kunskap/innovationer till det befintliga näringslivet. Projektet, som snarare är en utbildningsverksamhet, bedöms ha genomfört verksamhet enligt de aktiviteter som lyfts i ansökan och beslut. De har även till stor del nått sina mål utifrån de indikatorer som valts. När det gäller indikatorer är det dock viktigt att i eventuella framtida ansökningar/beslut redovisa förväntat utfall och utfall på samma sätt vilket inte alltid har varit fallet. En större uppföljning genomfördes år 2009 och visar att utbildningen har bidragit t.ex. till att en klar majoritet av de svarande angav att man erhållit ett stärkt självförtroende som uppfinnare/produktutvecklare samt fått en helhetsbild av innovationsprocessen. När det gäller antal kommersialiserade produkter, metoder och/eller tjänster visar uppföljningen på att deltagarna har fler efter utbildningen jämfört med före och under. Det är inte utifrån underlagen möjligt att säga om det är utbildningen i sig som bidragit till de ökade antalet. 15

16 Enkäten besvarades av tidigare elever som gick på utbildningen någon gång under perioden En osäkerhet för utbildningen framöver är den kommande finansieringen av Myndigheten för yrkeshögskola då den kompletterande utbildningsformen tas bort. CIEL kommer enligt projektledaren ansökan om att bli en yrkeshögskoleutbildning. I de anvisningar som Myndigheten för yrkeshögskola 14 har tagit fram anges att en yrkeshögskoleutbildning skiljer sig från en kompletterande utbildning, som varit den typ av utbildningsform som projektet har använt, och anpassningar kan behöva genomföras. En fullständig genomgång av utbildningsformen yrkeshögskola kopplat till Idéum Tekniskt nyskapande har inte gjorts i samband med den djupare uppföljningen. Vad som kan nämnas är dock att i anvisningarna för yrkeshögskoleutbildning anges att en utbildning ska svara mot ett behov av kvalificerad arbetskraft i arbetslivet eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för individen och samhället, för att den ska få ingå i yrkeshögskolan. Det anges även att myndigheten kommer lägga stor betydelse av efterfrågan på aktuell yrkesroll när de beslutar om vilka utbildningar som kan beviljas. Om yrkesrollen främst syftar till ett eget företagande bör detta beskrivas utifrån efterfrågan på aktuella tjänster och produkter. Vidare ska redan i ansökan de företag alternativt de organisationer som aktivt har medverkat vid framtagandet av utbildningen och utbildningsplanen anges och företag, alternativt andra organisationer, som har för avsikt att antingen ta emot studerande inom ramen för kursen Lärande i arbete (LIA) eller medverka i ledningsgruppen för utbildningen ska anges. Anvisningarna anger även att de företag som uttryckt ett anställningsbehov ska anges i ansökan. Ägandet av CIEL förändrades under föregående år. Vad detta innebär för utbildningen, t.ex. i form av spridning till möjliga studenter och fokus, är svårt att säga. Detta skulle kunna innebära att det blir ett ökat fokus på Lidköping som område, när Tillväxt Lidköping får en tydligare roll, och ett minskat nationellt intresse, i och med att t.ex. Sveriges Ingenjörer lämnar. Antal sökande till utbildningen har varit i linje med de mål som har satts upp. Däremot har, som även projektledaren lyfter, antalet som sedan påbörjar utbildningen varit lägre än det antalet som erbjudits plats. Om de är större avhopp här än på andra jämförbara utbildningar går inte uppföljning in på. Det kan dock konstateras att utbildningen inte har lyckats att fylla sina platser varje år. Samverkan med ett antal aktörer lyfts fram i rapporter. Hur tydligt det är aktörerna och inte individerna, då dessa kommer in som föreläsare/konsulter, går inte att bedöma. Däremot är det viktigt att vid en eventuell fortsättning se över samverkan utifrån om det är denna 14 Anvisningar till ansökan för kompletterande utbildningar som söker om att överföras till yrkeshögskolan, ansökningsomgång 2014, MYH 2014/

17 samverkan som behövs och om det finns andra aktörer som man skulle behöva koppla sig till? Detta är inte minst viktigt om projektet arbetar vidare med matchmaking och att då kunna få en större regional koppling. 17

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare

För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare Sida 1 av 5 Avsiktsförklaring För medverkan i ansökan om att ingå i yrkeshögskolan gällande utbildningen Fastighetsförvaltare I ansökan anger utbildningsanordnaren upp till 25 referenspersoner som på olika

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Sven-Owe Eriksson & Maria Reinitz Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan Björklund 2009-08-26 Myndigheten

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Fler platser på yrkeshögskolan

Fler platser på yrkeshögskolan Fler platser på yrkeshögskolan Trots 4 arbetslösa misslyckas var femte rekryteringsförsök 4 människor är arbetslösa i Sverige idag. Socialdemokraternas mål är att Sverige ska öka antalet personer som arbetar

Läs mer

Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping, CIEL

Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping, CIEL Sida 1 (6) YTTRANDE KOMMUNSTYRELSEN Diarienummer Handläggare 752 KS Leif Eriksson och Kenth Lindström Ärendeflöde Mötesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-03 Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping,

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Service Manager for future tourism

Service Manager for future tourism YH Malmö stad Service Manager for future tourism Yrkeshögskoleutbildning Näringslivet söker Vi utbildar Skåne och Sverige växer som besöksdestination vilket innebär en stark efterfrågan på projektledare

Läs mer

Rapport 2015 Powered by

Rapport 2015 Powered by Rapport 2015 Bakgrund undersökning Konstaterades att ingen frågat hela målgruppen tidigare Få fram mer innovationsdata/statistik Målgruppsdata PRV registerutdrag PRV patent och designskyddsregister, urval

Läs mer

Göteborgs Uppfinnareförenings Utvecklingsstipendium 2011

Göteborgs Uppfinnareförenings Utvecklingsstipendium 2011 Göteborgs Uppfinnareförenings Utvecklingsstipendium 2011 GUF delar i år ut två stipendier på 5000 kr vardera som stöd till uppfinnare för att kunna utveckla sina produkter/tjänster mot kommersialisering.

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

En bättre yrkeshögskola

En bättre yrkeshögskola Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3068 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) En bättre yrkeshögskola Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Management inom Hotell- och besöksnäringen, 400 Yh-poäng, Söderköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet Behörig att antas till utbildningen är den som: 1. avlagt

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Mjukvaruutvecklare och Mjukvarutestare, 400 Yh-poäng, Linköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

1 (8) Datum: 2010-11-12 Författare: Margareta Landh

1 (8) Datum: 2010-11-12 Författare: Margareta Landh 1 (8) Datum: 2010-11-12 Författare: Margareta Landh Sammanfattning av utredningen Konst, kultur, hantverk och flyg lyfter i yrkeshögskolan. Förutsättningar för att inordna kompletterande utbildningar i

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad 2014-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/540-201 Kommunstyrelsen Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Utbildningens omfattning och innehåll. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor

Utbildningsplan. Utbildningens mål. Utbildningens omfattning och innehåll. Kunskap och förståelse. Färdigheter och förmågor Utbildningsplan Magisterprogram, entreprenörskap och innovationsledning Master's Programme, Entrepreneurship and Innovation Management, 60 credits 60,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen

Läs mer

Slutrapport Herbert Felix Växthus

Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Slutrapport Herbert Felix Växthus Herbert Felixinstitutet startade den 1 juli 29 projektet Herbert Felix växthus. Projektet byggde på att etablera ett växthus innehållande

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Produktutformare, konfektionsbranschen, 410 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Behörighet, urval och antagning

Behörighet, urval och antagning Behörighet, urval och antagning Byggledare, 430 Yh-poäng, Norrköping 1 Vem är behörig? Grundläggande behörighet 1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning. 2. har

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Djupare uppföljningen av projektet Kreativa industrier i Västra Götalandsregionen med ljudet i centrum

Djupare uppföljningen av projektet Kreativa industrier i Västra Götalandsregionen med ljudet i centrum en av projektet Kreativa industrier i Västra Götalandsregionen med ljudet i centrum Sammanfattning En djupare uppföljning av uppbyggnaden av Kreativa industrier i Västra Götalandsregionen med ljudet i

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Ödeshögs kommun 2017-11-01 Ödeshögs kommun - riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Inledning Syftet är att öka rekryteringen till studier

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr

Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr Bilaga till Protokoll den 10 mars 2017, 5, N2016/03278/BSÄ (delvis) Näringsdepartementet Ägaranvisning för ALMI FÖRETAGSPARTNER AB, org. nr. 556481-6204 A. Bolagets uppdrag 1 Bakgrund Syftet med Almi Företagspartner

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter ASSET 14 April Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter 1 Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande 2 Programmet Miljödrivna marknader Löptid: 2011 Totala

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Utveckling av yrkeshögskolan

Utveckling av yrkeshögskolan Utveckling av yrkeshögskolan Malin Palm Linda Wiklund Lag och förordning Regeringens direktiv Arbetsmarknadens efterfrågan Referenstagning Referenstagning Utbildningens upplägg och innehåll Befintligt

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Malin Thunborg 2016-08-15 Dnr: RUN 2016-254 Regionutvecklingsnämnden Ägaranvisning för Almi Företagspartner Östergötland AB samt finansiering av verksamheten 2017 Region

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen

Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Utbildningsvägar till Fastighetsbranschen Universitet och Högskola Yrkeshögskola Nivå 3 Nivå 2 Ungdom Gymnasiet Högskoleförberedande Exempelvis Teknikprogrammet Vuxen Omställning Elev/Student Yrkesvux

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö=

i åëëíóêéäëéå= g ãíä~åçë=ä å== ^îçéäåáåöéå=ñ ê=e äää~ê= ríîéåâäáåö= i åëëíóêéäëéå g ãíä~åçëä å ^îçéäåáåöéåñ êe äää~ê ríîéåâäáåö Främja kvinnors företagande 2007-2009 Länsstyrelsen i Jämtlands län inbjuder härmed Er att ansöka om medel inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer