Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2009-11-26"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande med anledning av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan till miljödomstolen om tillståndsprövning av hamnverksamheten 293 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Innerstaden 2:20 m.fl. 294 Detaljplaneförslag för Trelleborg Skarpskytten 17 m.fl. 295 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 m.fl. 296 Redovisning av uppdrag om utbildning inom avseende skydd mot olyckor 297 Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för att synliggöra kostnaderna för vandalism 298 Anslag till kulturnämnden för genomförande av Smyge Spelmansstämma Bidrag till Trelleborg Open Bidrag till IFK Trelleborg för evenemang i samband med 100-årsjubileum 301 Inrättande av tjänst som samhällsbyggnadschef 302 Fördelning av föreningsbidrag Deltagande i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV 304 Svar från Skånetrafiken angående möjligheterna att ta med cyklar på stadsbussarna 305 Redovisning av utredning kring organisationsförändring avseende försörjningsstödet inom IFO-verksamheten, Arbete och försörjning samt SFIverksamheten 306 Prissättning avseende bokföring och administration för stiftelser 307 Förskottering av medel för kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik 308 Utredning av förutsättningarna för att teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn 309 Skrivelser och rapporter 310 Delegerades anmälningar 311 Trafikstrategi för Trelleborg 312 Organisatorisk placering av ny kostorganisation 313 Motion 2006:9 Äldreombudsman/kvinna 314 Årsprognos för Tekniska nämndens begäran om medel till projektet Dagvattenhantering i Trelleborgs kommun 316 Tekniska nämndens begäran om medel för utbyggnad av teknisk försörjning inom västra delen av kv. Trailern samt fastställande av tomtpris inom området

2 317 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och fastighetsnämndens begäran om anslag för ombyggnad av A-byggnaden på Söderslättsgymnasiet 318 Kulturnämndens begäran om anslag för förstärkning till biblioteken respektive kulturskolan 319 Uppsägning av sotningsavtal samt övertagande av verksamheten i kommunal regi 320 Försäljning av fastigheten Trelleborg Kanslisten Information om rekrytering av ny kommundirektör 322 Avtackning av kommundirektör Rutger Persson 323 Julhälsning

3 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL Plats och tid Rådhuset, kl , ande Ulf Bingsgård M Catherine Persson S Lars Mikkelä M Pernilla Eriksson S Åke Svensson KD Per Klarberg SD Nils-Gunnar Snygg S Birger Lindgren SPI Anitha Lata S Patrik Holmberg C samt 312 Rolf Olsson MP Ers. P. Holmberg från 313 Sven Lindkvist S samt 311 Agne Kronqvist S Ers. S. Lindkvist utom 301 och 308 Bert Ekstrand FP Ersättare Lars-Olof Flink M Agne Kronqvist S Se ovan Jan Isaksson M samt 311 Veronica Andersson S Tommy Lindstedt KD Jan Larsson SD Sven Sandgren S Bodil Francke Ohlsson SPI Yvonne Svensson S Anders Svensson MP samt 311 Stefan Strandberg S samt 311 Rolf Olsson MP Se ovan Övriga Rutger Persson Jonas Rosenkvist närvarande Ingrid Wall Agneta Sjölund Justeringens plats och tid Kommunkansliet Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Rosenkvist t.o.m. 311 Rutger Persson fr.o.m. 312 Ulf Bingsgård Pernilla Eriksson Birger Lindgren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift Lena Hulth

4 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll Pernilla Eriksson (S) och Birger Lindgren (SPI) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på kommunledningskontoret onsdagen den 2 december 2009 från kl Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar ska vara sekreteraren tillhanda senast tisdagen den 1 december Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar av dagordningen: Ärendet 321 Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Terminalen 1 och Mellanköpinge 1:21 utgår. Följande ärenden tillkommer: Ny 321 Information om rekryteringen av ny kommundirektör 322 Avtackning av kommundirektör Rutger Persson 323 Julhälsning

5 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet (Dnr 2009/345, 009) Föreligger rapporten Gymnasiet ett jämförelseprojekt ur ett medborgarperspektiv. Rapporten har tagits fram av jämförelsenätverket Luppen där Trelleborgs kommun deltar. Nätverket är en del av Jämförelseprojektet (www.jamforelse.se) som är ett samarbete mellan Sverige Kommuner och Landsting, Rådet för främjande av Kommunala Analyser och Finansdepartementet. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas rapporten av Boris Blumenfeld, gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen.

6 292 Ställningstagande med anledning av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan till miljödomstolen om tillståndsprövning av hamnverksamheten (Dnr 2008/377, 501) Trelleborgs Hamn AB har ansökt hos miljödomstolen om tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt Vision 2010/2015. Målet har satts ut till huvudförhandling den 8 december Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2008, 292, att en utredning skulle genomföras av en extern konsult kring ett antal frågeställningar rörande Trelleborgs hamn. Utredningen, som har gjorts av Atkins Sverige AB och Oxford Research presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober Yrkande m.m. Anders Svensson (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta följande: Kommunstyrelsen ställer sig bakom att miljöprövning sker av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan om tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt Vision 2010/2015. För närvarande tar kommunstyrelsen inte ställning till en eventuell utbyggnad av hamnen med tillhörande finansiering. I Anders Svenssons yrkande instämmer Ulf Bingsgård (M), Lars Mikkelä (M), Åke Svensson (KD), Bert Ekstrand (FP), Birger Lindgren (SPI) samt Per Klarberg (SD). Patrik Holmberg (C) framför att han inte deltar i beslutet. Patrik Holmberg yrkar även att räddningsnämndens synpunkter på den s.k. hamnutredningen ska läggas till utredningen. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att miljöprövning sker av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan om tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt Vision 2010/2015. För närvarande tar kommunstyrelsen inte ställning till en eventuell utbyggnad av hamnen med tillhörande finansiering. Kommunstyrelsen beslutar att räddningsnämndens synpunkter ska biläggas utredningen. Protokollsanteckning Patrik Holmberg (C) avger följande protokollsanteckning: Vi, i centerpartiet, ber att få meddela följande vad det gäller Trelleborgs Hamn AB:s ansökan till miljödomstolen. Vår grundläggande uppfattning är att Trelleborgs kommun ska utvecklas först och främst på invånarnas villkor och inte på hamnens. Vår hamns utveckling måste vara acceptabel ur miljö, hälso och ekonomiskt perspektiv Forts.

7 292, forts. Därför ser vi inte vitsen med att kapprusta för att bibehålla någon placering bland hamnarna i Skåne eller Sverige. Till exempel planerar CMP stora satsningar. Malmös Norra hamn förväntas kosta Malmö stad 900 miljoner och innebär byggnation av nya terminaler som kommer att ta emot fem gånger mer ro/ro- och containergods än idag. Även Helsingborg tar fram börsen och gör enorma investeringar i sin hamn. Det är bra, då behöver inte vi känna något tvång att göra samma sak här. Kapaciteten är då sannolikt mättad i landet. Dessutom är det i rimlighetens namn inte en primär kommunal angelägenhet att konkurrera med andra kommuner på detta område. Vi ser med oro på den ambitionsökning som Bedriva fortsatt och utökad hamnverksamhet omfattande godshantering upp till ca 17 miljoner ton gods per år innebär. Att öka transporterna framförallt på väg är helt oacceptabelt för Trelleborg som redan är alltför hårt drabbat av usel luftkvalitet och risk med för tidig död som följd. Till sist vill vi inte som borgenärer äventyra kommuninvånarnas pengar på ett vågspel som en utbyggnad snabbt kan bli. Den utredning som är pressenterad ger inga kalkyler som vägvisar oss i någon annan riktning. THAB har inte heller presenterat några kalkyler. Man väljer att räkna hem vinster vid en markförsäljning av de västra delarna som del av finansiering. För det förfarandet har man inte visat att det är rimligt att tro att man utan vidare kan flytta polysterenfabriken och sanera hamnområdet till beboligt skick. Vi vill istället att Trelleborgs hamn ska bli en stadshamn som lever i samklang med staden. En hamn med kvalitet som ledstjärna. En hamn som ger mervärde för skattebetalarna. Vår hamn har en fördel tack vare järnvägen som angör hamnen och det är det infrastrukturslaget som hamnen bör satsa i framtiden. För övrigt överensstämmer detta med samhället i övrigts uppfattning. Atkins utredningen säger: den svenska regeringens ambition att lägga över stora delar av den tunga godstrafiken till järnväg. Initiativet Gröna korridorer är ett regeringsinitiativ som syftar till att möta kraven på hållbara transporter i samhället. En grön korridor utmärks bland annat av en koncentration av godstrafik på relativt långa transportsträckor. Detta kan kopplas samman med utredningen av höghastighetsbanor. Ett delsyfte med en satsning på höghastighetsbanor är att öka Sveriges kapacitet för gods på järnväg. Vidare ser vi gärna att hamnen avsevärt reducerar sin verksamhet ytmässigt. Det vill säga att man stänger den västra delen, i likhet med förslaget till sjöstaden samt använder de lägen som idag finns i öster. Naturligtvis kan det behövas göras kompletterande investeringar i en sådan lösning. Därför vill centerpartiet att: hamnen satsar kvalitativt och inte primärt kvantitativt genom satsningar framförallt på järnväg. hamnen kraftigt sänker sin kapacitet, genom ändrade ägardirektiv. den av THAB planerade utvidgningen inte genomförs. Forts.

8 292, forts. västra delen av hamnen frigörs för bostäder i huvudsak i enlighet med utredningen. ägandet utreds med en privatisering som mål. Avslutningsvis hade vi gärna sett ett bredare arbete med utveckling av vårt gemensamma ägande. Vi har inte beretts möjlighet att ha åsikter tidigare i detta minst sagt tveksamt ekonomiska äventyr och har svårt att tro att någon annan borgenär skulle acceptera ett sådant förfarande. Trelleborgs Hamn AB Miljödomstolen

9 293 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Innerstaden 2:20 m.fl. (Dnr 2009/805, 214) Föreligger förslag till detaljplan för del av Trelleborg Innerstaden 2:20 m.fl. för samråd. Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnad av korsningen Hedvägen- Bryggaregatan/väg 108 till cirkulationsplats för ökad framkomlighet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

10 294 Detaljplaneförslag för Trelleborg Skarpskytten 17 m.fl. (Dnr 2009/229, 214) Föreligger förslag till detaljplan för Skarpskytten 17 m.fl. för utställning. Syftet med planen är att pröva möjligheten till utbyggnad av bostäder på fastigheten Skarpskytten 17. Fastigheten är obebyggd och används idag för parkering. Planförslaget möjliggöra ca 50 lägenheter. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

11 295 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 m.fl. (Dnr 2009/847, 214) Föreligger förslag till detaljplan för Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 m.fl. för samråd. Syftet med detaljplanen är att kunna tillåta utbyggnad av enbostadshus i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen i Beddingestrand. Inom planområdet planeras för fyra småhus. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

12 296 Redovisning av uppdrag om utbildning inom avseende skydd mot olyckor (Dnr 2008/868, 015) I samband med att kommunstyrelsen den 28 maj 2009, 179, behandlade ett förslag till handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) beslutade kommunstyrelsen bl.a. att ge säkerhetsavdelningen tillsamman med personalavdelningen i uppdrag att senast den 31 oktober 2009 återkomma med uppgifter om hur kompetensen bland kommunens anställda kan ökas avseende arbetet med skydd mot olyckor, så att detta kan arbetas in i handlingsplanen vid kommande revidering. Beredning Föreligger förslag till utbildningar som föreslås bli inarbetade i handlingsprogrammet vid kommande revidering. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen samt att ge personalavdelningen och säkerhetsavdelningen i uppdrag att upprätta en utbildningsplan samt att inarbeta denna i handlingsprogrammet i samband med kommande revidering. Personalchefen Säkerhetschefen

13 297 Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för att synliggöra kostnaderna för vandalism (Dnr 2008/812, 109) Med anledning av medborgarförslag 2008:53 Synliggör på ett systematiskt sätt kostnaderna för vandalism beslutade kommunfullmäktige den 23 mars 2009, 58, bl.a. att ge kommunstyrelsen, genom dess säkerhetsavdelning, i uppdrag att ta fram rutiner för att genomföra intentionerna i medborgarförslaget. Beredning Säkerhetsavdelningen har i samråd med ekonomikontoret och fastighetsförvaltningen arbetat fram ett regelverk som föreslås träda i kraft den 1 januari Enligt regelverket ansvarar säkerhetsavdelningen för att kvartalsvis ta fram bruttokostnaderna för skadegörelse och redovisa dessa för varje förvaltning och för Trelleborgs kommun totalt. Redovisningarna ska presenteras på kommunens hemsida. För att möjliggöra redovisningen kommer kostnader för skadegörelse att redovisas särskilt i ekonomisystemet uppdelade på olika typer av skadegörelse. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa rutinerna för redovisning av skadegörelse. Säkerhetschefen Ekonomikontoret Fastighetsförvaltningen

14 298 Anslag till kulturnämnden för genomförande av Smyge Spelmansstämma 2010 (Dnr 2009/902, 109) I skrivelse till Trelleborgs kommun ansöker programkommittén för Sveriges sydligaste spelmansstämma om ett ekonomiskt bidrag med kr för att genomföra stämman den 2-3 juli 2010 som även är jubileumsstämma för 25 års stämmor. Kommunstyrelsen beslutar att anslå kr till kulturnämndens driftbudget år 2010 för genomförande av Sveriges sydligaste spelmansstämma. Anslaget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för evenemang. Programkommittén Budget- och utvecklingschefen Kulturnämnden

15 299 Bidrag till Trelleborg Open 2010 (Dnr 2009/863, 107) I skrivelse till kommunstyrelsen ansöker Trelleborgs Taekwondoklubb om bidrag med kr för att genomföra Trelleborg Open 2010 den 6-7 februari. Klubben ansöker också om att få slippa betala hyra till fritidsnämnden för Söderslättshallen. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bidra till arrangemanget Trelleborg Open 2010 med kr. Bidraget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Birger Lindgren (SPI) och Per Klarberg (SD) yrkar att klubbens ansökan ska avslås. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på sitt yrkande mot Birger Lindgrens och Per Klarbergs avslagsyrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att bidra till arrangemanget Trelleborg Open 2010 med kr. Bidraget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Reservationer Birger Lindgren (SPI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Per Klarberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Trelleborgs Taekwondoklubb Budget- och utvecklingschefen Fritidsnämnden

16 300 Bidrag till IFK Trelleborg för evenemang i samband med 100- årsjubileum (Dnr 2009/897, 107) I skrivelse till kommunstyrelsen ansöker IFK Trelleborg om ett bidrag med kr till evenemanget Diggiloo på Vångavallen den 4 juli 2010, som är höjdpunkten i föreningens 100-årsjubileum. Kommunstyrelsen beslutar att bidra till IFK Trelleborgs 100-årsjubileum genom att täcka kommunala kostnader om maximalt kr i samband med arrangemanget Diggiloo. Bidraget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för evenemang. IFK Trelleborg Budget- och utvecklingschefen

17 301 Inrättande av tjänst som samhällsbyggnadschef (Dnr 2009/903, 0237) I anledning av den av kommunfullmäktige den 16 november 2009 beslutade överföringen av kommunens mät-, kart-, och GIS-verksamhet från den tekniska nämndens ansvarsområde till byggnadsnämndens, samt frågan om hur det nya utvidgade stadsbyggnadskontoret skall organiseras i framtiden, samt då arbetet med kommunens översiktsplan under våren 2010 går in i ett intensivt skede, föreligger ett förslag att från och med den 1 januari 2010 inrätta en ny tjänst som samhällsbyggnadschef vid kommunstyrelsen. Arbetsuppgifter för ny tjänst som samhällsbyggnadschef vid kommunstyrelsen ansvara för upprättandet av förslag till kommunens översiktsplan samt att vid behov aktualisera denna, utreda och bevaka frågor om Trelleborgs hamns utveckling och trafiken till och från staden samt inom denna ur ett övergripande perspektiv, bevaka kommunens intressen i förhållande till region, trafikverk m.fl. avseende infrastrukturfrågor samt ta erforderliga initiativ i anledning härav, såsom avseende frågorna om regiontåg och ringvägen runt Trelleborg, ta fram beslutsunderlag m.m. till kommunstyrelsen i för kommunen övergripande och strategiska planfrågor samt ta initiativ i anledning härav samt ansvara för och driva förvaltningsövergripande och strategiska projekt inom stadsplaneringsområdet, där exempelvis frågor om kultur, miljö och teknik kan ingå. Kommunens nuvarande stadsbyggnadschef Stefan Ferm erbjuds den nya tjänsten från och med den 1 januari Stefan Ferms nuvarande förordnande som förvaltningschef går ut i januari Erbjudandet förutsätter en överföring från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen och att en ny förvaltningschef - stadsbyggnadschef - rekryteras till byggnadsnämnden. Den nya tjänsten vid kommunstyrelsen, som är direkt underställd kommundirektören omfattar inte kommunens detaljplanearbete eller exploateringsverksamheten eller markförsäljningarna (småhustomter samt industrimark). Tjänsten förutsätter att överenskommelse träffas mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen kring ett gemensamt utnyttjande av byggnadsnämndens resurser för planarbete. Den nya tjänsten vid kommunstyrelsen föreslås finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov under år Frågan om en fortsättning av tjänsten prövas i samband med Budget Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget samt uppdrar åt personalchefen att ombesörja de praktiska åtgärderna i anledning av överföringen.

18 302 Fördelning av föreningsbidrag 2010 (Dnr 2009/90, 109) Föreligger förslag till fördelning av bidrag år 2010 ur kommunstyrelsens anslag för bidrag till organisationer och föreningar. Kommunstyrelsen beslutar att fördela bidrag till organisationer och föreningar år 2010 i enlighet med förslaget. Bidragen ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för bidrag till organisationer och föreningar. Dock ska bidragen till IOGT-NTO och Trelleborgs Brottsofferjour finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Budget- och utvecklingschefen

19 303 Deltagande i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV (Dnr 2009/905, 010) Region Skåne har tillsammans med Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, Länsstyrelsen i Skåne län och ESS Scandinavia bedrivit projektet Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS. Projektet avslutades i juni Region Skåne har i skrivelse till bl.a. Trelleborgs kommun nu inbjudit till deltagande i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV. För projektet kommer medel att sökas hos Mål 2 Regionalfonden i januari Kommunerna ska därför lämna besked om medverkan och kontant medfinansiering senast den 30 november European Spallation Source (ESS) är ett planerat flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop, där man studerar material från polymerer och läkemedel till membran och molekyler för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. MAX IV kommer att bli världens ledande forskningsanläggning för att undersöka partiklar på nanonivå med synkrotronljus. ESS och MAX IV kommer att etableras i Lund. Det nu aktuella projektets syfte är att: Föra en dialog kring hur olika aktörer kan arbeta kring utveckling av attraktiva innovationsmiljöer. Ta fram fördjupade analyser kring hur olika aktörer kan ta tillvara på tillväxteffekterna av ESS och MAX IV. Sprida information och kunskap för att öka medvetenheten om materialforskningens betydelse och behovet av åtgärder. Skapa en skånsk samarbetsarena med fokus på innovations- och utvecklingsförutsättningar kring ESS och MAX IV. Stödja arbetet med att utveckla ESS och MAX IV:s bidrag till skånsk innovationskraft och innovationsförmågan i Öresundsregionen. Delta i nationellt, transnationellt och internationellt samarbete. Forts.

20 303, forts. Kommunstyrelsen beslutar att medverka i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV med kr per år under åren För år 2010 ska bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, medan bidragen för åren får behandlas i budgetarbetet för dessa år. Trelleborgs kommun är särskilt intresserad av delaktiviteterna 1.1 Samhällsplanering för att möjliggöra effekterna av ESS och MAX IV, 1.4 Kartläggning kring internationella skolor samt 3.2 Utnyttja ESS och MAX IV som tillväxtmotor för näringslivet. Kommunstyrelsen beslutar vidare framföra till Region Skåne att utöver kontant medfinansiering bör även möjligheterna att tillgodoräkna arbetsinsatser från kommunerna som medfinansiering beaktas. Region Skåne Budget- och utvecklingschefen

21 304 Svar från Skånetrafiken angående möjligheterna att ta med cyklar på stadsbussarna (Dnr 2009/837, 531) I samband med kommunstyrelsens behandling den 29 oktober 2009 av ärendet Öka resandet med stadsbusstrafiken beslutade kommunstyrelsen bl.a. att det skulle tas upp en diskussion med Skånetrafiken om möjligheter att ta med cyklar på stadsbussarna. Utredningssekreterare Mats Åstrand har diskuterat frångan med Skånetrafiken som har meddelat att det inte finns någon möjlighet att ta med cyklar på stadsbussarna. Bussarna är inte utrustade för att kunna transportera cyklar och man har inte heller detta krav på entreprenörerna. Skånetrafiken har inte några planer på att införa möjligheten. Skälen för detta ställningstagande är dels ansvarsfrågan för de cyklar som transporteras, dels att det krävs att föraren ska lämna sin plats vilket försämrar effektiviteten och minskar säkerheten. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Mats Åstrand

22 305 Redovisning av utredning kring organisationsförändring avseende försörjningsstödet inom IFO-verksamheten, Arbete och försörjning samt SFI-verksamheten (Dnr 2009/670, 100) Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2009, 138, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för bildandet av en organisation inom Trelleborgs kommun med ansvar för välfärds- och sysselsättningsfrågor genom att ombilda enheten Arbete och Försörjning till nämnden Välfärd och utveckling innehållande del av individ- och familjeomsorgsnämnden, del av kommunstyrelsen samt del av gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden (SFI). Utredningen har genomförts av Eri Thorén, Senior Partners Management AB, som redovisar sitt uppdrag vid dagens sammanträde. Utredaren, som har analyserat samtalen från intervjuer med berörda tjänstemän och förtroendevalda och inhämtat information om förändringar i olika strukturer som är aktuella, lämnar följande förslag. Att kommunstyrelsen i dagsläget fattar ett inriktningsbeslut om förändrad organisering av nämnda verksamheter försörjningsstöd, arbetsmarknad och SFI i samband med att ansvaret för introduktion för nyanlända invandrare går över till Arbetsförmedlingen Att, i samband med detta, kommunstyrelsen också uttrycker sin mening om vilken inriktning kommunen skall ha med språkundervisningen (SFI). Att kommunstyrelsen under 2010 stöder en utvecklingsprocess enligt denna inriktning och att denna process inkluderar all berörd personal. Att denna inriktning innebär, att kommunstyrelsen under sig inrättar en Arbetsmarknads- och försörjningsberedning som fungerar som politiskt organ gentemot en sammanhållen enhet under kommundirektören. Att denna enhet omfattar delarna försörjning, arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, introduktionsfrågor förutom det ansvar som Arbetsförmedlingen har fått samt SFI. Att beträffande SFI:n lämna ett uppdrag till tjänstemän från Gymnasie- och Vuxenutbildningen och Arbete och Försörjning att ge förslag till utformning av en språkundervisning som uppfyller utbildningsmål för olika grupper och formalia samt gör denna undervisning till en integrationsfråga med en arbetslinje utan att tappa i kvalitet. Detta i syfte att ansluta den nya SFI-verksamheten till enheten under kommundirektören. Forts.

23 305, forts. Att denna enhet utvecklar en reglerad samverkan med de delar inom IFOnämndens och VOMS förvaltningar, som arbetar med meningsfull sysselsättning och arbete inom verksamheten för personer med psykiska funktionshinder och LSS-verksamheten. Att ta in de eventuella direktiv som kommer med proposition om introduktion för nyanlända invandrare ( etableringslag ). Med tanke på de ovan nämnda pågående förändringarna, som förmodligen träder i kraft 2011 och att det sker ett val i landet i september 2010 och det dessutom finns beslut om en allmän översyn av nämnder och förvaltningar i kommunen finner utredaren det lämpligast att utvecklingsprocessen får löpa från december 2009 t.o.m. december Eventuella ytterligare förändringar kan då träda i kraft Kommunstyrelsen beslutar att remittera utredningen till Arbete och Försörjning, individ- och familjeomsorgsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Remissinstanserna

24 306 Prissättning avseende bokföring och administration för stiftelser (Dnr 2009/892/107) Ekonomikontoret sköter bokföring och administration för ett flertal stiftelser. Ett arvode för utfört arbete faktureras stiftelserna en gång per år. Arvodena fastställdes 1996 och har inte ändrats sedan dess. Gällande prissättning är 100 kronor i fast förvaltningsarvode plus 25 kronor per verifikation. Vid debitering avseende 2008 uppgick minimibeloppet till 200 kronor och maxbeloppet till 725 kronor. Totalt debiterat avseende 2008 var kronor. Det arbete som läggs ner på varje stiftelse varierar på grund av olika anledningar. Antal utdelningar per år, antal personer som får utdelningar, antal ansökningar är några saker som påverkar arbetsbelastningen. Bokslut görs på samtliga stiftelser, men fem av dessa är bokföringsskyldiga och måste göra separata, större bokslut som granskas av revisorer. För närvarande är en stiftelse deklarationsskyldig och den deklarationen upprättas av ekonomikontoret. I vissa fall krävs mer juridisk hjälp, exempelvis vid avveckling. För att anpassa priserna till nuvarande prisläge föreslås följande priser: Fast förvaltningsarvode 250 kr Rörlig avgift baserad på antal verifikationer: 1-5 verifikationer per år 250 kr 1-10 verifikationer per år 500 kr 1-20 verifikationer per år kr > 20 verifikationer per år kr Skriftligt bokslut Deklaration 500 kr 250 kr Juridisk rådgivning (utöver löpande frågor) 400 kr/tim Ovanstående förslag skulle innebära att arvodet max uppgår till kronor/år för de stiftelser som har fler verifikationer än 20, stort bokslut och är deklarationsskyldiga. Miniminivån blir 500 kronor/år för de mindre stiftelserna. En översyn av gällande prisnivå bör göras inför varje årsskifte. Kommundirektören föreslås få delegation för att besluta om eventuella prisförändringar. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående prissättning att gälla från och med den 1 januari 2010 samt att delegera beslut om prisförändringar till kommundirektören. Ekonimichefen

25 307 Förskottering av medel för kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik (Dnr 2009/431, 532) Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2009, 134, att godkänna en avsiktsförklaring om kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik. Avsiktsförklaringen innebär för Trelleborgs kommuns del att Trelleborgs kommun ska för stationsläget Trelleborg C bekosta plattform och plattformsutrustning, parkeringsplatser samt ny angöringsplats för regionala och lokala bussar. Kostnaden för dessa arbeten bedöms till 23 Mkr. Trelleborgs kommun ska därutöver medfinansiera projektet med 35 Mkr under förutsättning att pågatågstrafik kan startas senast år Avsiktsförklaringen har numera kompletterats med ett genomförandeavtal. Nu föreligger förslag från Region Skåne om att Region Skåne, Malmö stad, Vellinge kommun och Trelleborgs kommun ska förskottera medel till Banverkets kostnader för projektet som är beräknade till 275 Mkr av totalt 490 Mkr. Syftet med förskotteringen är att tidigarelägga utbyggnaden så att persontågstrafik på banan kan komma igång senast år Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att förhandla med övriga parter kring ett avtal om förskottering samt att återkomma med information till kommunstyrelsen och eventuellt förslag till beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

26 308 Utredning av förutsättningarna för att teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn (Dnr 2009/263, 139) Migrationsverket har i uppdrag att teckna överenskommelser med kommuner om mottagande av ensamkommande barn. Det gäller såväl under asylprövningen som för tiden efter för de barn som beviljas uppehållstillstånd. Avsikten med överenskommelserna är att säkerställa att det finns boendeplatser som motsvarar behovet för de ensamkommande barn som kommer till Sverige så att de får ett bra mottagande. En överenskommelse innebär att kommunen åtar sig att ordna ett organiserat mottagande och boende för barnen. I överenskommelsen ska anges det antal barn respektive kommun har möjlighet att ta emot. Yrkanden Catherine Persson (S), Lars Mikkelä (M) och Bert Ekstrand (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att ge Arbete och Försörjning i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut om att teckna avtal med Migrationsverket med syfte att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Arbete och Försörjning ska omgående tillsammans med förvaltningen för individ och familjeomsorg, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, skolförvaltningen och handläggarna vid överförmyndarnämnden påbörja förberedelser för mottagande och redovisa detta för kommunstyrelsen. Vidare ges Arbete och Försörjning i uppdrag att utreda förutsättningarna för samverkan om mottagande med närliggande kommuner. Arbete och Försörjning ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut den 14 januari Per Klarberg (SD) yrkar avslag på Catherine Perssons m.fl. yrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons m.fl. yrkande mot Per Klarbergs avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Catherine Perssons m.fl. yrkande. Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. JA för Catherine Perssons m.fl. yrkande. NEJ för Per Klarbergs yrkande. Catherine Persson (S), Lars Mikkelä (M), Pernilla Eriksson (S), Åke Svensson (KD), Nils-Gunnar Snygg (S), Birger Lindgren (SPI), Anitha Lata (S), Bert Ekstrand (FP) och Ulf Bingsgård (M) röstade JA. Per Klarberg (SD) röstade NEJ. Forts.

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 oktober 2009. Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, 131... 2 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom Tisdagen den 27 oktober 2009, kl 08.00 08.50 Beslutande: Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-30 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 09:00 09:20 KOMMUNSTYRELSENS SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTT Plats: Rodret Ledamöter: Arne Olsson (c) ordförande Olof Lundberg (s) vice ordförande Christina Engström (m) Roger Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) KS040223 Kommunstyrelsen 2004-02-23 1. (7) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 16.30 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s) ers Annica Blomgren (s) Ove Torpman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 13.30 16.00 Ajournering 14.00-14.15, 14.50-14.55 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.45 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Magnus Carlsson (M) Eva-Lotte Campbell (FP) Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Kommunstyrelsen 2008-10-01 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 140 Ny kommunledningsorganisation 141 Projektering och ansökan om vattendom för nytt vattenverk i Funäsdalen 142

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare

2012-10-09. Övriga deltagare: Birgitta Ratcovich förvaltningschef, Ann Hermansson sekreterare Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-10-09 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 00-09 10 ande Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid K Karlsson (s) Birgitta Lagerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer