Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2009-11-26"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande med anledning av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan till miljödomstolen om tillståndsprövning av hamnverksamheten 293 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Innerstaden 2:20 m.fl. 294 Detaljplaneförslag för Trelleborg Skarpskytten 17 m.fl. 295 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 m.fl. 296 Redovisning av uppdrag om utbildning inom avseende skydd mot olyckor 297 Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för att synliggöra kostnaderna för vandalism 298 Anslag till kulturnämnden för genomförande av Smyge Spelmansstämma Bidrag till Trelleborg Open Bidrag till IFK Trelleborg för evenemang i samband med 100-årsjubileum 301 Inrättande av tjänst som samhällsbyggnadschef 302 Fördelning av föreningsbidrag Deltagande i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV 304 Svar från Skånetrafiken angående möjligheterna att ta med cyklar på stadsbussarna 305 Redovisning av utredning kring organisationsförändring avseende försörjningsstödet inom IFO-verksamheten, Arbete och försörjning samt SFIverksamheten 306 Prissättning avseende bokföring och administration för stiftelser 307 Förskottering av medel för kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik 308 Utredning av förutsättningarna för att teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn 309 Skrivelser och rapporter 310 Delegerades anmälningar 311 Trafikstrategi för Trelleborg 312 Organisatorisk placering av ny kostorganisation 313 Motion 2006:9 Äldreombudsman/kvinna 314 Årsprognos för Tekniska nämndens begäran om medel till projektet Dagvattenhantering i Trelleborgs kommun 316 Tekniska nämndens begäran om medel för utbyggnad av teknisk försörjning inom västra delen av kv. Trailern samt fastställande av tomtpris inom området

2 317 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och fastighetsnämndens begäran om anslag för ombyggnad av A-byggnaden på Söderslättsgymnasiet 318 Kulturnämndens begäran om anslag för förstärkning till biblioteken respektive kulturskolan 319 Uppsägning av sotningsavtal samt övertagande av verksamheten i kommunal regi 320 Försäljning av fastigheten Trelleborg Kanslisten Information om rekrytering av ny kommundirektör 322 Avtackning av kommundirektör Rutger Persson 323 Julhälsning

3 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL Plats och tid Rådhuset, kl , ande Ulf Bingsgård M Catherine Persson S Lars Mikkelä M Pernilla Eriksson S Åke Svensson KD Per Klarberg SD Nils-Gunnar Snygg S Birger Lindgren SPI Anitha Lata S Patrik Holmberg C samt 312 Rolf Olsson MP Ers. P. Holmberg från 313 Sven Lindkvist S samt 311 Agne Kronqvist S Ers. S. Lindkvist utom 301 och 308 Bert Ekstrand FP Ersättare Lars-Olof Flink M Agne Kronqvist S Se ovan Jan Isaksson M samt 311 Veronica Andersson S Tommy Lindstedt KD Jan Larsson SD Sven Sandgren S Bodil Francke Ohlsson SPI Yvonne Svensson S Anders Svensson MP samt 311 Stefan Strandberg S samt 311 Rolf Olsson MP Se ovan Övriga Rutger Persson Jonas Rosenkvist närvarande Ingrid Wall Agneta Sjölund Justeringens plats och tid Kommunkansliet Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Rosenkvist t.o.m. 311 Rutger Persson fr.o.m. 312 Ulf Bingsgård Pernilla Eriksson Birger Lindgren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift Lena Hulth

4 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll Pernilla Eriksson (S) och Birger Lindgren (SPI) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på kommunledningskontoret onsdagen den 2 december 2009 från kl Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar ska vara sekreteraren tillhanda senast tisdagen den 1 december Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar av dagordningen: Ärendet 321 Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Terminalen 1 och Mellanköpinge 1:21 utgår. Följande ärenden tillkommer: Ny 321 Information om rekryteringen av ny kommundirektör 322 Avtackning av kommundirektör Rutger Persson 323 Julhälsning

5 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet (Dnr 2009/345, 009) Föreligger rapporten Gymnasiet ett jämförelseprojekt ur ett medborgarperspektiv. Rapporten har tagits fram av jämförelsenätverket Luppen där Trelleborgs kommun deltar. Nätverket är en del av Jämförelseprojektet (www.jamforelse.se) som är ett samarbete mellan Sverige Kommuner och Landsting, Rådet för främjande av Kommunala Analyser och Finansdepartementet. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas rapporten av Boris Blumenfeld, gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen.

6 292 Ställningstagande med anledning av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan till miljödomstolen om tillståndsprövning av hamnverksamheten (Dnr 2008/377, 501) Trelleborgs Hamn AB har ansökt hos miljödomstolen om tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt Vision 2010/2015. Målet har satts ut till huvudförhandling den 8 december Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2008, 292, att en utredning skulle genomföras av en extern konsult kring ett antal frågeställningar rörande Trelleborgs hamn. Utredningen, som har gjorts av Atkins Sverige AB och Oxford Research presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober Yrkande m.m. Anders Svensson (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta följande: Kommunstyrelsen ställer sig bakom att miljöprövning sker av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan om tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt Vision 2010/2015. För närvarande tar kommunstyrelsen inte ställning till en eventuell utbyggnad av hamnen med tillhörande finansiering. I Anders Svenssons yrkande instämmer Ulf Bingsgård (M), Lars Mikkelä (M), Åke Svensson (KD), Bert Ekstrand (FP), Birger Lindgren (SPI) samt Per Klarberg (SD). Patrik Holmberg (C) framför att han inte deltar i beslutet. Patrik Holmberg yrkar även att räddningsnämndens synpunkter på den s.k. hamnutredningen ska läggas till utredningen. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att miljöprövning sker av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan om tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt Vision 2010/2015. För närvarande tar kommunstyrelsen inte ställning till en eventuell utbyggnad av hamnen med tillhörande finansiering. Kommunstyrelsen beslutar att räddningsnämndens synpunkter ska biläggas utredningen. Protokollsanteckning Patrik Holmberg (C) avger följande protokollsanteckning: Vi, i centerpartiet, ber att få meddela följande vad det gäller Trelleborgs Hamn AB:s ansökan till miljödomstolen. Vår grundläggande uppfattning är att Trelleborgs kommun ska utvecklas först och främst på invånarnas villkor och inte på hamnens. Vår hamns utveckling måste vara acceptabel ur miljö, hälso och ekonomiskt perspektiv Forts.

7 292, forts. Därför ser vi inte vitsen med att kapprusta för att bibehålla någon placering bland hamnarna i Skåne eller Sverige. Till exempel planerar CMP stora satsningar. Malmös Norra hamn förväntas kosta Malmö stad 900 miljoner och innebär byggnation av nya terminaler som kommer att ta emot fem gånger mer ro/ro- och containergods än idag. Även Helsingborg tar fram börsen och gör enorma investeringar i sin hamn. Det är bra, då behöver inte vi känna något tvång att göra samma sak här. Kapaciteten är då sannolikt mättad i landet. Dessutom är det i rimlighetens namn inte en primär kommunal angelägenhet att konkurrera med andra kommuner på detta område. Vi ser med oro på den ambitionsökning som Bedriva fortsatt och utökad hamnverksamhet omfattande godshantering upp till ca 17 miljoner ton gods per år innebär. Att öka transporterna framförallt på väg är helt oacceptabelt för Trelleborg som redan är alltför hårt drabbat av usel luftkvalitet och risk med för tidig död som följd. Till sist vill vi inte som borgenärer äventyra kommuninvånarnas pengar på ett vågspel som en utbyggnad snabbt kan bli. Den utredning som är pressenterad ger inga kalkyler som vägvisar oss i någon annan riktning. THAB har inte heller presenterat några kalkyler. Man väljer att räkna hem vinster vid en markförsäljning av de västra delarna som del av finansiering. För det förfarandet har man inte visat att det är rimligt att tro att man utan vidare kan flytta polysterenfabriken och sanera hamnområdet till beboligt skick. Vi vill istället att Trelleborgs hamn ska bli en stadshamn som lever i samklang med staden. En hamn med kvalitet som ledstjärna. En hamn som ger mervärde för skattebetalarna. Vår hamn har en fördel tack vare järnvägen som angör hamnen och det är det infrastrukturslaget som hamnen bör satsa i framtiden. För övrigt överensstämmer detta med samhället i övrigts uppfattning. Atkins utredningen säger: den svenska regeringens ambition att lägga över stora delar av den tunga godstrafiken till järnväg. Initiativet Gröna korridorer är ett regeringsinitiativ som syftar till att möta kraven på hållbara transporter i samhället. En grön korridor utmärks bland annat av en koncentration av godstrafik på relativt långa transportsträckor. Detta kan kopplas samman med utredningen av höghastighetsbanor. Ett delsyfte med en satsning på höghastighetsbanor är att öka Sveriges kapacitet för gods på järnväg. Vidare ser vi gärna att hamnen avsevärt reducerar sin verksamhet ytmässigt. Det vill säga att man stänger den västra delen, i likhet med förslaget till sjöstaden samt använder de lägen som idag finns i öster. Naturligtvis kan det behövas göras kompletterande investeringar i en sådan lösning. Därför vill centerpartiet att: hamnen satsar kvalitativt och inte primärt kvantitativt genom satsningar framförallt på järnväg. hamnen kraftigt sänker sin kapacitet, genom ändrade ägardirektiv. den av THAB planerade utvidgningen inte genomförs. Forts.

8 292, forts. västra delen av hamnen frigörs för bostäder i huvudsak i enlighet med utredningen. ägandet utreds med en privatisering som mål. Avslutningsvis hade vi gärna sett ett bredare arbete med utveckling av vårt gemensamma ägande. Vi har inte beretts möjlighet att ha åsikter tidigare i detta minst sagt tveksamt ekonomiska äventyr och har svårt att tro att någon annan borgenär skulle acceptera ett sådant förfarande. Trelleborgs Hamn AB Miljödomstolen

9 293 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Innerstaden 2:20 m.fl. (Dnr 2009/805, 214) Föreligger förslag till detaljplan för del av Trelleborg Innerstaden 2:20 m.fl. för samråd. Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnad av korsningen Hedvägen- Bryggaregatan/väg 108 till cirkulationsplats för ökad framkomlighet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

10 294 Detaljplaneförslag för Trelleborg Skarpskytten 17 m.fl. (Dnr 2009/229, 214) Föreligger förslag till detaljplan för Skarpskytten 17 m.fl. för utställning. Syftet med planen är att pröva möjligheten till utbyggnad av bostäder på fastigheten Skarpskytten 17. Fastigheten är obebyggd och används idag för parkering. Planförslaget möjliggöra ca 50 lägenheter. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

11 295 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 m.fl. (Dnr 2009/847, 214) Föreligger förslag till detaljplan för Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 m.fl. för samråd. Syftet med detaljplanen är att kunna tillåta utbyggnad av enbostadshus i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen i Beddingestrand. Inom planområdet planeras för fyra småhus. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

12 296 Redovisning av uppdrag om utbildning inom avseende skydd mot olyckor (Dnr 2008/868, 015) I samband med att kommunstyrelsen den 28 maj 2009, 179, behandlade ett förslag till handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) beslutade kommunstyrelsen bl.a. att ge säkerhetsavdelningen tillsamman med personalavdelningen i uppdrag att senast den 31 oktober 2009 återkomma med uppgifter om hur kompetensen bland kommunens anställda kan ökas avseende arbetet med skydd mot olyckor, så att detta kan arbetas in i handlingsplanen vid kommande revidering. Beredning Föreligger förslag till utbildningar som föreslås bli inarbetade i handlingsprogrammet vid kommande revidering. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen samt att ge personalavdelningen och säkerhetsavdelningen i uppdrag att upprätta en utbildningsplan samt att inarbeta denna i handlingsprogrammet i samband med kommande revidering. Personalchefen Säkerhetschefen

13 297 Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för att synliggöra kostnaderna för vandalism (Dnr 2008/812, 109) Med anledning av medborgarförslag 2008:53 Synliggör på ett systematiskt sätt kostnaderna för vandalism beslutade kommunfullmäktige den 23 mars 2009, 58, bl.a. att ge kommunstyrelsen, genom dess säkerhetsavdelning, i uppdrag att ta fram rutiner för att genomföra intentionerna i medborgarförslaget. Beredning Säkerhetsavdelningen har i samråd med ekonomikontoret och fastighetsförvaltningen arbetat fram ett regelverk som föreslås träda i kraft den 1 januari Enligt regelverket ansvarar säkerhetsavdelningen för att kvartalsvis ta fram bruttokostnaderna för skadegörelse och redovisa dessa för varje förvaltning och för Trelleborgs kommun totalt. Redovisningarna ska presenteras på kommunens hemsida. För att möjliggöra redovisningen kommer kostnader för skadegörelse att redovisas särskilt i ekonomisystemet uppdelade på olika typer av skadegörelse. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa rutinerna för redovisning av skadegörelse. Säkerhetschefen Ekonomikontoret Fastighetsförvaltningen

14 298 Anslag till kulturnämnden för genomförande av Smyge Spelmansstämma 2010 (Dnr 2009/902, 109) I skrivelse till Trelleborgs kommun ansöker programkommittén för Sveriges sydligaste spelmansstämma om ett ekonomiskt bidrag med kr för att genomföra stämman den 2-3 juli 2010 som även är jubileumsstämma för 25 års stämmor. Kommunstyrelsen beslutar att anslå kr till kulturnämndens driftbudget år 2010 för genomförande av Sveriges sydligaste spelmansstämma. Anslaget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för evenemang. Programkommittén Budget- och utvecklingschefen Kulturnämnden

15 299 Bidrag till Trelleborg Open 2010 (Dnr 2009/863, 107) I skrivelse till kommunstyrelsen ansöker Trelleborgs Taekwondoklubb om bidrag med kr för att genomföra Trelleborg Open 2010 den 6-7 februari. Klubben ansöker också om att få slippa betala hyra till fritidsnämnden för Söderslättshallen. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bidra till arrangemanget Trelleborg Open 2010 med kr. Bidraget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Birger Lindgren (SPI) och Per Klarberg (SD) yrkar att klubbens ansökan ska avslås. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på sitt yrkande mot Birger Lindgrens och Per Klarbergs avslagsyrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att bidra till arrangemanget Trelleborg Open 2010 med kr. Bidraget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Reservationer Birger Lindgren (SPI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Per Klarberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Trelleborgs Taekwondoklubb Budget- och utvecklingschefen Fritidsnämnden

16 300 Bidrag till IFK Trelleborg för evenemang i samband med 100- årsjubileum (Dnr 2009/897, 107) I skrivelse till kommunstyrelsen ansöker IFK Trelleborg om ett bidrag med kr till evenemanget Diggiloo på Vångavallen den 4 juli 2010, som är höjdpunkten i föreningens 100-årsjubileum. Kommunstyrelsen beslutar att bidra till IFK Trelleborgs 100-årsjubileum genom att täcka kommunala kostnader om maximalt kr i samband med arrangemanget Diggiloo. Bidraget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för evenemang. IFK Trelleborg Budget- och utvecklingschefen

17 301 Inrättande av tjänst som samhällsbyggnadschef (Dnr 2009/903, 0237) I anledning av den av kommunfullmäktige den 16 november 2009 beslutade överföringen av kommunens mät-, kart-, och GIS-verksamhet från den tekniska nämndens ansvarsområde till byggnadsnämndens, samt frågan om hur det nya utvidgade stadsbyggnadskontoret skall organiseras i framtiden, samt då arbetet med kommunens översiktsplan under våren 2010 går in i ett intensivt skede, föreligger ett förslag att från och med den 1 januari 2010 inrätta en ny tjänst som samhällsbyggnadschef vid kommunstyrelsen. Arbetsuppgifter för ny tjänst som samhällsbyggnadschef vid kommunstyrelsen ansvara för upprättandet av förslag till kommunens översiktsplan samt att vid behov aktualisera denna, utreda och bevaka frågor om Trelleborgs hamns utveckling och trafiken till och från staden samt inom denna ur ett övergripande perspektiv, bevaka kommunens intressen i förhållande till region, trafikverk m.fl. avseende infrastrukturfrågor samt ta erforderliga initiativ i anledning härav, såsom avseende frågorna om regiontåg och ringvägen runt Trelleborg, ta fram beslutsunderlag m.m. till kommunstyrelsen i för kommunen övergripande och strategiska planfrågor samt ta initiativ i anledning härav samt ansvara för och driva förvaltningsövergripande och strategiska projekt inom stadsplaneringsområdet, där exempelvis frågor om kultur, miljö och teknik kan ingå. Kommunens nuvarande stadsbyggnadschef Stefan Ferm erbjuds den nya tjänsten från och med den 1 januari Stefan Ferms nuvarande förordnande som förvaltningschef går ut i januari Erbjudandet förutsätter en överföring från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen och att en ny förvaltningschef - stadsbyggnadschef - rekryteras till byggnadsnämnden. Den nya tjänsten vid kommunstyrelsen, som är direkt underställd kommundirektören omfattar inte kommunens detaljplanearbete eller exploateringsverksamheten eller markförsäljningarna (småhustomter samt industrimark). Tjänsten förutsätter att överenskommelse träffas mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen kring ett gemensamt utnyttjande av byggnadsnämndens resurser för planarbete. Den nya tjänsten vid kommunstyrelsen föreslås finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov under år Frågan om en fortsättning av tjänsten prövas i samband med Budget Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget samt uppdrar åt personalchefen att ombesörja de praktiska åtgärderna i anledning av överföringen.

18 302 Fördelning av föreningsbidrag 2010 (Dnr 2009/90, 109) Föreligger förslag till fördelning av bidrag år 2010 ur kommunstyrelsens anslag för bidrag till organisationer och föreningar. Kommunstyrelsen beslutar att fördela bidrag till organisationer och föreningar år 2010 i enlighet med förslaget. Bidragen ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för bidrag till organisationer och föreningar. Dock ska bidragen till IOGT-NTO och Trelleborgs Brottsofferjour finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Budget- och utvecklingschefen

19 303 Deltagande i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV (Dnr 2009/905, 010) Region Skåne har tillsammans med Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, Länsstyrelsen i Skåne län och ESS Scandinavia bedrivit projektet Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS. Projektet avslutades i juni Region Skåne har i skrivelse till bl.a. Trelleborgs kommun nu inbjudit till deltagande i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV. För projektet kommer medel att sökas hos Mål 2 Regionalfonden i januari Kommunerna ska därför lämna besked om medverkan och kontant medfinansiering senast den 30 november European Spallation Source (ESS) är ett planerat flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop, där man studerar material från polymerer och läkemedel till membran och molekyler för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. MAX IV kommer att bli världens ledande forskningsanläggning för att undersöka partiklar på nanonivå med synkrotronljus. ESS och MAX IV kommer att etableras i Lund. Det nu aktuella projektets syfte är att: Föra en dialog kring hur olika aktörer kan arbeta kring utveckling av attraktiva innovationsmiljöer. Ta fram fördjupade analyser kring hur olika aktörer kan ta tillvara på tillväxteffekterna av ESS och MAX IV. Sprida information och kunskap för att öka medvetenheten om materialforskningens betydelse och behovet av åtgärder. Skapa en skånsk samarbetsarena med fokus på innovations- och utvecklingsförutsättningar kring ESS och MAX IV. Stödja arbetet med att utveckla ESS och MAX IV:s bidrag till skånsk innovationskraft och innovationsförmågan i Öresundsregionen. Delta i nationellt, transnationellt och internationellt samarbete. Forts.

20 303, forts. Kommunstyrelsen beslutar att medverka i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV med kr per år under åren För år 2010 ska bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, medan bidragen för åren får behandlas i budgetarbetet för dessa år. Trelleborgs kommun är särskilt intresserad av delaktiviteterna 1.1 Samhällsplanering för att möjliggöra effekterna av ESS och MAX IV, 1.4 Kartläggning kring internationella skolor samt 3.2 Utnyttja ESS och MAX IV som tillväxtmotor för näringslivet. Kommunstyrelsen beslutar vidare framföra till Region Skåne att utöver kontant medfinansiering bör även möjligheterna att tillgodoräkna arbetsinsatser från kommunerna som medfinansiering beaktas. Region Skåne Budget- och utvecklingschefen

21 304 Svar från Skånetrafiken angående möjligheterna att ta med cyklar på stadsbussarna (Dnr 2009/837, 531) I samband med kommunstyrelsens behandling den 29 oktober 2009 av ärendet Öka resandet med stadsbusstrafiken beslutade kommunstyrelsen bl.a. att det skulle tas upp en diskussion med Skånetrafiken om möjligheter att ta med cyklar på stadsbussarna. Utredningssekreterare Mats Åstrand har diskuterat frångan med Skånetrafiken som har meddelat att det inte finns någon möjlighet att ta med cyklar på stadsbussarna. Bussarna är inte utrustade för att kunna transportera cyklar och man har inte heller detta krav på entreprenörerna. Skånetrafiken har inte några planer på att införa möjligheten. Skälen för detta ställningstagande är dels ansvarsfrågan för de cyklar som transporteras, dels att det krävs att föraren ska lämna sin plats vilket försämrar effektiviteten och minskar säkerheten. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Mats Åstrand

22 305 Redovisning av utredning kring organisationsförändring avseende försörjningsstödet inom IFO-verksamheten, Arbete och försörjning samt SFI-verksamheten (Dnr 2009/670, 100) Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2009, 138, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för bildandet av en organisation inom Trelleborgs kommun med ansvar för välfärds- och sysselsättningsfrågor genom att ombilda enheten Arbete och Försörjning till nämnden Välfärd och utveckling innehållande del av individ- och familjeomsorgsnämnden, del av kommunstyrelsen samt del av gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden (SFI). Utredningen har genomförts av Eri Thorén, Senior Partners Management AB, som redovisar sitt uppdrag vid dagens sammanträde. Utredaren, som har analyserat samtalen från intervjuer med berörda tjänstemän och förtroendevalda och inhämtat information om förändringar i olika strukturer som är aktuella, lämnar följande förslag. Att kommunstyrelsen i dagsläget fattar ett inriktningsbeslut om förändrad organisering av nämnda verksamheter försörjningsstöd, arbetsmarknad och SFI i samband med att ansvaret för introduktion för nyanlända invandrare går över till Arbetsförmedlingen Att, i samband med detta, kommunstyrelsen också uttrycker sin mening om vilken inriktning kommunen skall ha med språkundervisningen (SFI). Att kommunstyrelsen under 2010 stöder en utvecklingsprocess enligt denna inriktning och att denna process inkluderar all berörd personal. Att denna inriktning innebär, att kommunstyrelsen under sig inrättar en Arbetsmarknads- och försörjningsberedning som fungerar som politiskt organ gentemot en sammanhållen enhet under kommundirektören. Att denna enhet omfattar delarna försörjning, arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, introduktionsfrågor förutom det ansvar som Arbetsförmedlingen har fått samt SFI. Att beträffande SFI:n lämna ett uppdrag till tjänstemän från Gymnasie- och Vuxenutbildningen och Arbete och Försörjning att ge förslag till utformning av en språkundervisning som uppfyller utbildningsmål för olika grupper och formalia samt gör denna undervisning till en integrationsfråga med en arbetslinje utan att tappa i kvalitet. Detta i syfte att ansluta den nya SFI-verksamheten till enheten under kommundirektören. Forts.

23 305, forts. Att denna enhet utvecklar en reglerad samverkan med de delar inom IFOnämndens och VOMS förvaltningar, som arbetar med meningsfull sysselsättning och arbete inom verksamheten för personer med psykiska funktionshinder och LSS-verksamheten. Att ta in de eventuella direktiv som kommer med proposition om introduktion för nyanlända invandrare ( etableringslag ). Med tanke på de ovan nämnda pågående förändringarna, som förmodligen träder i kraft 2011 och att det sker ett val i landet i september 2010 och det dessutom finns beslut om en allmän översyn av nämnder och förvaltningar i kommunen finner utredaren det lämpligast att utvecklingsprocessen får löpa från december 2009 t.o.m. december Eventuella ytterligare förändringar kan då träda i kraft Kommunstyrelsen beslutar att remittera utredningen till Arbete och Försörjning, individ- och familjeomsorgsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Remissinstanserna

24 306 Prissättning avseende bokföring och administration för stiftelser (Dnr 2009/892/107) Ekonomikontoret sköter bokföring och administration för ett flertal stiftelser. Ett arvode för utfört arbete faktureras stiftelserna en gång per år. Arvodena fastställdes 1996 och har inte ändrats sedan dess. Gällande prissättning är 100 kronor i fast förvaltningsarvode plus 25 kronor per verifikation. Vid debitering avseende 2008 uppgick minimibeloppet till 200 kronor och maxbeloppet till 725 kronor. Totalt debiterat avseende 2008 var kronor. Det arbete som läggs ner på varje stiftelse varierar på grund av olika anledningar. Antal utdelningar per år, antal personer som får utdelningar, antal ansökningar är några saker som påverkar arbetsbelastningen. Bokslut görs på samtliga stiftelser, men fem av dessa är bokföringsskyldiga och måste göra separata, större bokslut som granskas av revisorer. För närvarande är en stiftelse deklarationsskyldig och den deklarationen upprättas av ekonomikontoret. I vissa fall krävs mer juridisk hjälp, exempelvis vid avveckling. För att anpassa priserna till nuvarande prisläge föreslås följande priser: Fast förvaltningsarvode 250 kr Rörlig avgift baserad på antal verifikationer: 1-5 verifikationer per år 250 kr 1-10 verifikationer per år 500 kr 1-20 verifikationer per år kr > 20 verifikationer per år kr Skriftligt bokslut Deklaration 500 kr 250 kr Juridisk rådgivning (utöver löpande frågor) 400 kr/tim Ovanstående förslag skulle innebära att arvodet max uppgår till kronor/år för de stiftelser som har fler verifikationer än 20, stort bokslut och är deklarationsskyldiga. Miniminivån blir 500 kronor/år för de mindre stiftelserna. En översyn av gällande prisnivå bör göras inför varje årsskifte. Kommundirektören föreslås få delegation för att besluta om eventuella prisförändringar. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående prissättning att gälla från och med den 1 januari 2010 samt att delegera beslut om prisförändringar till kommundirektören. Ekonimichefen

25 307 Förskottering av medel för kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik (Dnr 2009/431, 532) Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2009, 134, att godkänna en avsiktsförklaring om kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik. Avsiktsförklaringen innebär för Trelleborgs kommuns del att Trelleborgs kommun ska för stationsläget Trelleborg C bekosta plattform och plattformsutrustning, parkeringsplatser samt ny angöringsplats för regionala och lokala bussar. Kostnaden för dessa arbeten bedöms till 23 Mkr. Trelleborgs kommun ska därutöver medfinansiera projektet med 35 Mkr under förutsättning att pågatågstrafik kan startas senast år Avsiktsförklaringen har numera kompletterats med ett genomförandeavtal. Nu föreligger förslag från Region Skåne om att Region Skåne, Malmö stad, Vellinge kommun och Trelleborgs kommun ska förskottera medel till Banverkets kostnader för projektet som är beräknade till 275 Mkr av totalt 490 Mkr. Syftet med förskotteringen är att tidigarelägga utbyggnaden så att persontågstrafik på banan kan komma igång senast år Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att förhandla med övriga parter kring ett avtal om förskottering samt att återkomma med information till kommunstyrelsen och eventuellt förslag till beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

26 308 Utredning av förutsättningarna för att teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn (Dnr 2009/263, 139) Migrationsverket har i uppdrag att teckna överenskommelser med kommuner om mottagande av ensamkommande barn. Det gäller såväl under asylprövningen som för tiden efter för de barn som beviljas uppehållstillstånd. Avsikten med överenskommelserna är att säkerställa att det finns boendeplatser som motsvarar behovet för de ensamkommande barn som kommer till Sverige så att de får ett bra mottagande. En överenskommelse innebär att kommunen åtar sig att ordna ett organiserat mottagande och boende för barnen. I överenskommelsen ska anges det antal barn respektive kommun har möjlighet att ta emot. Yrkanden Catherine Persson (S), Lars Mikkelä (M) och Bert Ekstrand (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att ge Arbete och Försörjning i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut om att teckna avtal med Migrationsverket med syfte att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Arbete och Försörjning ska omgående tillsammans med förvaltningen för individ och familjeomsorg, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, skolförvaltningen och handläggarna vid överförmyndarnämnden påbörja förberedelser för mottagande och redovisa detta för kommunstyrelsen. Vidare ges Arbete och Försörjning i uppdrag att utreda förutsättningarna för samverkan om mottagande med närliggande kommuner. Arbete och Försörjning ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut den 14 januari Per Klarberg (SD) yrkar avslag på Catherine Perssons m.fl. yrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons m.fl. yrkande mot Per Klarbergs avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Catherine Perssons m.fl. yrkande. Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. JA för Catherine Perssons m.fl. yrkande. NEJ för Per Klarbergs yrkande. Catherine Persson (S), Lars Mikkelä (M), Pernilla Eriksson (S), Åke Svensson (KD), Nils-Gunnar Snygg (S), Birger Lindgren (SPI), Anitha Lata (S), Bert Ekstrand (FP) och Ulf Bingsgård (M) röstade JA. Per Klarberg (SD) röstade NEJ. Forts.

Kommunfullmäktige 2009-12-14 INNEHÅLL

Kommunfullmäktige 2009-12-14 INNEHÅLL TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 220 Organisatorisk placering av ny kostorganisation 221 Motion 2006:9 Äldreombudsman/kvinna 222 Årsprognos för 2009 223 Tekniska nämndens begäran om medel

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionsalen, Rådhuset kl. 09.00. Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-02-20 Sida 1 (7) Plats och tid Stora sessionssalen, kl. 9:00-11.30 Beslutande Katja Larsson, ordförande Sven Sonesson (M), tjg. ers. Lars Johnson (M) Mats Lithner (FP)

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 55/2014 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2014-10-21 Klockan: 09.00 10.00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Ia Malmqvist (MP) Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 72 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 73 Informationsärenden 74 Delegationsärenden 75 Rapporter och skrivelser 2015 76 Övrigt 77 Delårsrapport

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (16) Protokoll 1 (16) Mötesdatum Innehåll 11 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 12 Informationsärenden 13 Delegationsärenden 14 Anmälningsärenden 15 Övrigt 16 Årsanalys 2013 17 Uppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-28

Kommunstyrelsen 2009-05-28 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 159 Dagordningen, information, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 160 Förslag till detaljplan för del av Lilla Beddinge

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Trafikbullerplan 2010

Trafikbullerplan 2010 Kommunfullmäktige 2010 11 29 177 416 Kommunstyrelsen 2010 11 15 207 501 Arbets och personalutskottet 2010 10 25 198 411 Dnr 10.605 51 novkf10 Trafikbullerplan 2010 Bilagor: Trafikbullerplan Miljönämndens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-12 1. ( 8 ) KS040112 Kommunstyrelsen 2004-01-12 ( 8 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 16.00 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Frans Maretta (s),

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Eva Engström Sekreterare. Margareta Tamm Persson Ekonomichef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 1 mars 2016 kl. 08:15-16:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf Lövgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

(Ajournering 10 minuter under 188)

(Ajournering 10 minuter under 188) 2008-10-28 Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00-18.45. (Ajournering 10 minuter under 188) Beslutande Heléne Björklund, s, ordförande Per-Olov Larsen,

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (18) Protokoll 1 (18) Mötesdatum Innehåll 59 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 60 Informationsärenden 61 Delegationsärenden 62 Anmälningsärenden 63 Övrigt 64 s delegationsordning 65 s

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen 2013-04-10 Rev. 2013-04-16, 2013-04-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 24 april 2013 Kung Birger 1+2, Kommunhuset,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Fritidsnämnden 2010-01-26

Fritidsnämnden 2010-01-26 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 1. Ekonomisk översikt 2009-11-30 2. Taxor och avgifter 2. Taxor och avgifter, forts. 3. Attestförteckning 4. Detaljplan för del av Ståstorp 16:2, Västra

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljö- och stadsbyggnadskontoret 1(10) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen, kl. 19.00-20.15 Paragrafer 52-59 Beslutande Anders Bergstrand (M) ordförande Elvy Svennerstål (FP) 1:a vice ordförande Siv Sahlström (C) 2:a vice ordförande

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström

Lars Holmström. Kommunkontoret Cecilia Håkansson. Justerande Lars Holmström Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.10-15.35, 15.45-16.55, 17.05-17.48 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)

TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15) Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen

KOMMUNFULLMÄKTIGE Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-09-0 Upprop Utlysning Val av justeringsmän Godkännande av dagordningen Meddelande 2 Ägardirektiv för Vårgårda bostäder AB 3 Svar på motion, besparingsåtgärder avseende förtroendevaldas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer