Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2009-11-26"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande med anledning av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan till miljödomstolen om tillståndsprövning av hamnverksamheten 293 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Innerstaden 2:20 m.fl. 294 Detaljplaneförslag för Trelleborg Skarpskytten 17 m.fl. 295 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 m.fl. 296 Redovisning av uppdrag om utbildning inom avseende skydd mot olyckor 297 Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för att synliggöra kostnaderna för vandalism 298 Anslag till kulturnämnden för genomförande av Smyge Spelmansstämma Bidrag till Trelleborg Open Bidrag till IFK Trelleborg för evenemang i samband med 100-årsjubileum 301 Inrättande av tjänst som samhällsbyggnadschef 302 Fördelning av föreningsbidrag Deltagande i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV 304 Svar från Skånetrafiken angående möjligheterna att ta med cyklar på stadsbussarna 305 Redovisning av utredning kring organisationsförändring avseende försörjningsstödet inom IFO-verksamheten, Arbete och försörjning samt SFIverksamheten 306 Prissättning avseende bokföring och administration för stiftelser 307 Förskottering av medel för kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik 308 Utredning av förutsättningarna för att teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn 309 Skrivelser och rapporter 310 Delegerades anmälningar 311 Trafikstrategi för Trelleborg 312 Organisatorisk placering av ny kostorganisation 313 Motion 2006:9 Äldreombudsman/kvinna 314 Årsprognos för Tekniska nämndens begäran om medel till projektet Dagvattenhantering i Trelleborgs kommun 316 Tekniska nämndens begäran om medel för utbyggnad av teknisk försörjning inom västra delen av kv. Trailern samt fastställande av tomtpris inom området

2 317 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens och fastighetsnämndens begäran om anslag för ombyggnad av A-byggnaden på Söderslättsgymnasiet 318 Kulturnämndens begäran om anslag för förstärkning till biblioteken respektive kulturskolan 319 Uppsägning av sotningsavtal samt övertagande av verksamheten i kommunal regi 320 Försäljning av fastigheten Trelleborg Kanslisten Information om rekrytering av ny kommundirektör 322 Avtackning av kommundirektör Rutger Persson 323 Julhälsning

3 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL Plats och tid Rådhuset, kl , ande Ulf Bingsgård M Catherine Persson S Lars Mikkelä M Pernilla Eriksson S Åke Svensson KD Per Klarberg SD Nils-Gunnar Snygg S Birger Lindgren SPI Anitha Lata S Patrik Holmberg C samt 312 Rolf Olsson MP Ers. P. Holmberg från 313 Sven Lindkvist S samt 311 Agne Kronqvist S Ers. S. Lindkvist utom 301 och 308 Bert Ekstrand FP Ersättare Lars-Olof Flink M Agne Kronqvist S Se ovan Jan Isaksson M samt 311 Veronica Andersson S Tommy Lindstedt KD Jan Larsson SD Sven Sandgren S Bodil Francke Ohlsson SPI Yvonne Svensson S Anders Svensson MP samt 311 Stefan Strandberg S samt 311 Rolf Olsson MP Se ovan Övriga Rutger Persson Jonas Rosenkvist närvarande Ingrid Wall Agneta Sjölund Justeringens plats och tid Kommunkansliet Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Jonas Rosenkvist t.o.m. 311 Rutger Persson fr.o.m. 312 Ulf Bingsgård Pernilla Eriksson Birger Lindgren BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Kommunstyrelsen Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Kommunledningskontoret Underskrift Lena Hulth

4 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll Pernilla Eriksson (S) och Birger Lindgren (SPI) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet finns tillgängligt för justering på kommunledningskontoret onsdagen den 2 december 2009 från kl Reservationer, särskilda yttranden och protokollsanteckningar ska vara sekreteraren tillhanda senast tisdagen den 1 december Kommunstyrelsen beslutar om följande ändringar av dagordningen: Ärendet 321 Överenskommelse om fastighetsreglering avseende Terminalen 1 och Mellanköpinge 1:21 utgår. Följande ärenden tillkommer: Ny 321 Information om rekryteringen av ny kommundirektör 322 Avtackning av kommundirektör Rutger Persson 323 Julhälsning

5 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet (Dnr 2009/345, 009) Föreligger rapporten Gymnasiet ett jämförelseprojekt ur ett medborgarperspektiv. Rapporten har tagits fram av jämförelsenätverket Luppen där Trelleborgs kommun deltar. Nätverket är en del av Jämförelseprojektet (www.jamforelse.se) som är ett samarbete mellan Sverige Kommuner och Landsting, Rådet för främjande av Kommunala Analyser och Finansdepartementet. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisas rapporten av Boris Blumenfeld, gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen.

6 292 Ställningstagande med anledning av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan till miljödomstolen om tillståndsprövning av hamnverksamheten (Dnr 2008/377, 501) Trelleborgs Hamn AB har ansökt hos miljödomstolen om tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt Vision 2010/2015. Målet har satts ut till huvudförhandling den 8 december Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2008, 292, att en utredning skulle genomföras av en extern konsult kring ett antal frågeställningar rörande Trelleborgs hamn. Utredningen, som har gjorts av Atkins Sverige AB och Oxford Research presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 oktober Yrkande m.m. Anders Svensson (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta följande: Kommunstyrelsen ställer sig bakom att miljöprövning sker av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan om tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt Vision 2010/2015. För närvarande tar kommunstyrelsen inte ställning till en eventuell utbyggnad av hamnen med tillhörande finansiering. I Anders Svenssons yrkande instämmer Ulf Bingsgård (M), Lars Mikkelä (M), Åke Svensson (KD), Bert Ekstrand (FP), Birger Lindgren (SPI) samt Per Klarberg (SD). Patrik Holmberg (C) framför att han inte deltar i beslutet. Patrik Holmberg yrkar även att räddningsnämndens synpunkter på den s.k. hamnutredningen ska läggas till utredningen. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom att miljöprövning sker av Trelleborgs Hamn AB:s ansökan om tillståndsprövning av hamnverksamheten enligt Vision 2010/2015. För närvarande tar kommunstyrelsen inte ställning till en eventuell utbyggnad av hamnen med tillhörande finansiering. Kommunstyrelsen beslutar att räddningsnämndens synpunkter ska biläggas utredningen. Protokollsanteckning Patrik Holmberg (C) avger följande protokollsanteckning: Vi, i centerpartiet, ber att få meddela följande vad det gäller Trelleborgs Hamn AB:s ansökan till miljödomstolen. Vår grundläggande uppfattning är att Trelleborgs kommun ska utvecklas först och främst på invånarnas villkor och inte på hamnens. Vår hamns utveckling måste vara acceptabel ur miljö, hälso och ekonomiskt perspektiv Forts.

7 292, forts. Därför ser vi inte vitsen med att kapprusta för att bibehålla någon placering bland hamnarna i Skåne eller Sverige. Till exempel planerar CMP stora satsningar. Malmös Norra hamn förväntas kosta Malmö stad 900 miljoner och innebär byggnation av nya terminaler som kommer att ta emot fem gånger mer ro/ro- och containergods än idag. Även Helsingborg tar fram börsen och gör enorma investeringar i sin hamn. Det är bra, då behöver inte vi känna något tvång att göra samma sak här. Kapaciteten är då sannolikt mättad i landet. Dessutom är det i rimlighetens namn inte en primär kommunal angelägenhet att konkurrera med andra kommuner på detta område. Vi ser med oro på den ambitionsökning som Bedriva fortsatt och utökad hamnverksamhet omfattande godshantering upp till ca 17 miljoner ton gods per år innebär. Att öka transporterna framförallt på väg är helt oacceptabelt för Trelleborg som redan är alltför hårt drabbat av usel luftkvalitet och risk med för tidig död som följd. Till sist vill vi inte som borgenärer äventyra kommuninvånarnas pengar på ett vågspel som en utbyggnad snabbt kan bli. Den utredning som är pressenterad ger inga kalkyler som vägvisar oss i någon annan riktning. THAB har inte heller presenterat några kalkyler. Man väljer att räkna hem vinster vid en markförsäljning av de västra delarna som del av finansiering. För det förfarandet har man inte visat att det är rimligt att tro att man utan vidare kan flytta polysterenfabriken och sanera hamnområdet till beboligt skick. Vi vill istället att Trelleborgs hamn ska bli en stadshamn som lever i samklang med staden. En hamn med kvalitet som ledstjärna. En hamn som ger mervärde för skattebetalarna. Vår hamn har en fördel tack vare järnvägen som angör hamnen och det är det infrastrukturslaget som hamnen bör satsa i framtiden. För övrigt överensstämmer detta med samhället i övrigts uppfattning. Atkins utredningen säger: den svenska regeringens ambition att lägga över stora delar av den tunga godstrafiken till järnväg. Initiativet Gröna korridorer är ett regeringsinitiativ som syftar till att möta kraven på hållbara transporter i samhället. En grön korridor utmärks bland annat av en koncentration av godstrafik på relativt långa transportsträckor. Detta kan kopplas samman med utredningen av höghastighetsbanor. Ett delsyfte med en satsning på höghastighetsbanor är att öka Sveriges kapacitet för gods på järnväg. Vidare ser vi gärna att hamnen avsevärt reducerar sin verksamhet ytmässigt. Det vill säga att man stänger den västra delen, i likhet med förslaget till sjöstaden samt använder de lägen som idag finns i öster. Naturligtvis kan det behövas göras kompletterande investeringar i en sådan lösning. Därför vill centerpartiet att: hamnen satsar kvalitativt och inte primärt kvantitativt genom satsningar framförallt på järnväg. hamnen kraftigt sänker sin kapacitet, genom ändrade ägardirektiv. den av THAB planerade utvidgningen inte genomförs. Forts.

8 292, forts. västra delen av hamnen frigörs för bostäder i huvudsak i enlighet med utredningen. ägandet utreds med en privatisering som mål. Avslutningsvis hade vi gärna sett ett bredare arbete med utveckling av vårt gemensamma ägande. Vi har inte beretts möjlighet att ha åsikter tidigare i detta minst sagt tveksamt ekonomiska äventyr och har svårt att tro att någon annan borgenär skulle acceptera ett sådant förfarande. Trelleborgs Hamn AB Miljödomstolen

9 293 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Innerstaden 2:20 m.fl. (Dnr 2009/805, 214) Föreligger förslag till detaljplan för del av Trelleborg Innerstaden 2:20 m.fl. för samråd. Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnad av korsningen Hedvägen- Bryggaregatan/väg 108 till cirkulationsplats för ökad framkomlighet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

10 294 Detaljplaneförslag för Trelleborg Skarpskytten 17 m.fl. (Dnr 2009/229, 214) Föreligger förslag till detaljplan för Skarpskytten 17 m.fl. för utställning. Syftet med planen är att pröva möjligheten till utbyggnad av bostäder på fastigheten Skarpskytten 17. Fastigheten är obebyggd och används idag för parkering. Planförslaget möjliggöra ca 50 lägenheter. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

11 295 Detaljplaneförslag för del av Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 m.fl. (Dnr 2009/847, 214) Föreligger förslag till detaljplan för Trelleborg Lilla Beddinge 35:18 m.fl. för samråd. Syftet med detaljplanen är att kunna tillåta utbyggnad av enbostadshus i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen i Beddingestrand. Inom planområdet planeras för fyra småhus. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till detaljplan. Byggnadsnämnden

12 296 Redovisning av uppdrag om utbildning inom avseende skydd mot olyckor (Dnr 2008/868, 015) I samband med att kommunstyrelsen den 28 maj 2009, 179, behandlade ett förslag till handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) beslutade kommunstyrelsen bl.a. att ge säkerhetsavdelningen tillsamman med personalavdelningen i uppdrag att senast den 31 oktober 2009 återkomma med uppgifter om hur kompetensen bland kommunens anställda kan ökas avseende arbetet med skydd mot olyckor, så att detta kan arbetas in i handlingsplanen vid kommande revidering. Beredning Föreligger förslag till utbildningar som föreslås bli inarbetade i handlingsprogrammet vid kommande revidering. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen samt att ge personalavdelningen och säkerhetsavdelningen i uppdrag att upprätta en utbildningsplan samt att inarbeta denna i handlingsprogrammet i samband med kommande revidering. Personalchefen Säkerhetschefen

13 297 Redovisning av uppdrag att ta fram rutiner för att synliggöra kostnaderna för vandalism (Dnr 2008/812, 109) Med anledning av medborgarförslag 2008:53 Synliggör på ett systematiskt sätt kostnaderna för vandalism beslutade kommunfullmäktige den 23 mars 2009, 58, bl.a. att ge kommunstyrelsen, genom dess säkerhetsavdelning, i uppdrag att ta fram rutiner för att genomföra intentionerna i medborgarförslaget. Beredning Säkerhetsavdelningen har i samråd med ekonomikontoret och fastighetsförvaltningen arbetat fram ett regelverk som föreslås träda i kraft den 1 januari Enligt regelverket ansvarar säkerhetsavdelningen för att kvartalsvis ta fram bruttokostnaderna för skadegörelse och redovisa dessa för varje förvaltning och för Trelleborgs kommun totalt. Redovisningarna ska presenteras på kommunens hemsida. För att möjliggöra redovisningen kommer kostnader för skadegörelse att redovisas särskilt i ekonomisystemet uppdelade på olika typer av skadegörelse. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa rutinerna för redovisning av skadegörelse. Säkerhetschefen Ekonomikontoret Fastighetsförvaltningen

14 298 Anslag till kulturnämnden för genomförande av Smyge Spelmansstämma 2010 (Dnr 2009/902, 109) I skrivelse till Trelleborgs kommun ansöker programkommittén för Sveriges sydligaste spelmansstämma om ett ekonomiskt bidrag med kr för att genomföra stämman den 2-3 juli 2010 som även är jubileumsstämma för 25 års stämmor. Kommunstyrelsen beslutar att anslå kr till kulturnämndens driftbudget år 2010 för genomförande av Sveriges sydligaste spelmansstämma. Anslaget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för evenemang. Programkommittén Budget- och utvecklingschefen Kulturnämnden

15 299 Bidrag till Trelleborg Open 2010 (Dnr 2009/863, 107) I skrivelse till kommunstyrelsen ansöker Trelleborgs Taekwondoklubb om bidrag med kr för att genomföra Trelleborg Open 2010 den 6-7 februari. Klubben ansöker också om att få slippa betala hyra till fritidsnämnden för Söderslättshallen. Yrkanden Ordföranden Ulf Bingsgård (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att bidra till arrangemanget Trelleborg Open 2010 med kr. Bidraget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Birger Lindgren (SPI) och Per Klarberg (SD) yrkar att klubbens ansökan ska avslås. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på sitt yrkande mot Birger Lindgrens och Per Klarbergs avslagsyrkanden. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt ordförandens yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att bidra till arrangemanget Trelleborg Open 2010 med kr. Bidraget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Reservationer Birger Lindgren (SPI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Per Klarberg (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget avslagsyrkande. Trelleborgs Taekwondoklubb Budget- och utvecklingschefen Fritidsnämnden

16 300 Bidrag till IFK Trelleborg för evenemang i samband med 100- årsjubileum (Dnr 2009/897, 107) I skrivelse till kommunstyrelsen ansöker IFK Trelleborg om ett bidrag med kr till evenemanget Diggiloo på Vångavallen den 4 juli 2010, som är höjdpunkten i föreningens 100-årsjubileum. Kommunstyrelsen beslutar att bidra till IFK Trelleborgs 100-årsjubileum genom att täcka kommunala kostnader om maximalt kr i samband med arrangemanget Diggiloo. Bidraget ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för evenemang. IFK Trelleborg Budget- och utvecklingschefen

17 301 Inrättande av tjänst som samhällsbyggnadschef (Dnr 2009/903, 0237) I anledning av den av kommunfullmäktige den 16 november 2009 beslutade överföringen av kommunens mät-, kart-, och GIS-verksamhet från den tekniska nämndens ansvarsområde till byggnadsnämndens, samt frågan om hur det nya utvidgade stadsbyggnadskontoret skall organiseras i framtiden, samt då arbetet med kommunens översiktsplan under våren 2010 går in i ett intensivt skede, föreligger ett förslag att från och med den 1 januari 2010 inrätta en ny tjänst som samhällsbyggnadschef vid kommunstyrelsen. Arbetsuppgifter för ny tjänst som samhällsbyggnadschef vid kommunstyrelsen ansvara för upprättandet av förslag till kommunens översiktsplan samt att vid behov aktualisera denna, utreda och bevaka frågor om Trelleborgs hamns utveckling och trafiken till och från staden samt inom denna ur ett övergripande perspektiv, bevaka kommunens intressen i förhållande till region, trafikverk m.fl. avseende infrastrukturfrågor samt ta erforderliga initiativ i anledning härav, såsom avseende frågorna om regiontåg och ringvägen runt Trelleborg, ta fram beslutsunderlag m.m. till kommunstyrelsen i för kommunen övergripande och strategiska planfrågor samt ta initiativ i anledning härav samt ansvara för och driva förvaltningsövergripande och strategiska projekt inom stadsplaneringsområdet, där exempelvis frågor om kultur, miljö och teknik kan ingå. Kommunens nuvarande stadsbyggnadschef Stefan Ferm erbjuds den nya tjänsten från och med den 1 januari Stefan Ferms nuvarande förordnande som förvaltningschef går ut i januari Erbjudandet förutsätter en överföring från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen och att en ny förvaltningschef - stadsbyggnadschef - rekryteras till byggnadsnämnden. Den nya tjänsten vid kommunstyrelsen, som är direkt underställd kommundirektören omfattar inte kommunens detaljplanearbete eller exploateringsverksamheten eller markförsäljningarna (småhustomter samt industrimark). Tjänsten förutsätter att överenskommelse träffas mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen kring ett gemensamt utnyttjande av byggnadsnämndens resurser för planarbete. Den nya tjänsten vid kommunstyrelsen föreslås finansieras genom kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov under år Frågan om en fortsättning av tjänsten prövas i samband med Budget Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget samt uppdrar åt personalchefen att ombesörja de praktiska åtgärderna i anledning av överföringen.

18 302 Fördelning av föreningsbidrag 2010 (Dnr 2009/90, 109) Föreligger förslag till fördelning av bidrag år 2010 ur kommunstyrelsens anslag för bidrag till organisationer och föreningar. Kommunstyrelsen beslutar att fördela bidrag till organisationer och föreningar år 2010 i enlighet med förslaget. Bidragen ska finansieras ur kommunstyrelsens anslag för bidrag till organisationer och föreningar. Dock ska bidragen till IOGT-NTO och Trelleborgs Brottsofferjour finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Budget- och utvecklingschefen

19 303 Deltagande i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV (Dnr 2009/905, 010) Region Skåne har tillsammans med Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, Länsstyrelsen i Skåne län och ESS Scandinavia bedrivit projektet Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS. Projektet avslutades i juni Region Skåne har i skrivelse till bl.a. Trelleborgs kommun nu inbjudit till deltagande i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV. För projektet kommer medel att sökas hos Mål 2 Regionalfonden i januari Kommunerna ska därför lämna besked om medverkan och kontant medfinansiering senast den 30 november European Spallation Source (ESS) är ett planerat flervetenskapligt forskningscenter baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop, där man studerar material från polymerer och läkemedel till membran och molekyler för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar. MAX IV kommer att bli världens ledande forskningsanläggning för att undersöka partiklar på nanonivå med synkrotronljus. ESS och MAX IV kommer att etableras i Lund. Det nu aktuella projektets syfte är att: Föra en dialog kring hur olika aktörer kan arbeta kring utveckling av attraktiva innovationsmiljöer. Ta fram fördjupade analyser kring hur olika aktörer kan ta tillvara på tillväxteffekterna av ESS och MAX IV. Sprida information och kunskap för att öka medvetenheten om materialforskningens betydelse och behovet av åtgärder. Skapa en skånsk samarbetsarena med fokus på innovations- och utvecklingsförutsättningar kring ESS och MAX IV. Stödja arbetet med att utveckla ESS och MAX IV:s bidrag till skånsk innovationskraft och innovationsförmågan i Öresundsregionen. Delta i nationellt, transnationellt och internationellt samarbete. Forts.

20 303, forts. Kommunstyrelsen beslutar att medverka i projektet Effekter på regional utveckling och tillväxt ESS/MAX IV med kr per år under åren För år 2010 ska bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, medan bidragen för åren får behandlas i budgetarbetet för dessa år. Trelleborgs kommun är särskilt intresserad av delaktiviteterna 1.1 Samhällsplanering för att möjliggöra effekterna av ESS och MAX IV, 1.4 Kartläggning kring internationella skolor samt 3.2 Utnyttja ESS och MAX IV som tillväxtmotor för näringslivet. Kommunstyrelsen beslutar vidare framföra till Region Skåne att utöver kontant medfinansiering bör även möjligheterna att tillgodoräkna arbetsinsatser från kommunerna som medfinansiering beaktas. Region Skåne Budget- och utvecklingschefen

21 304 Svar från Skånetrafiken angående möjligheterna att ta med cyklar på stadsbussarna (Dnr 2009/837, 531) I samband med kommunstyrelsens behandling den 29 oktober 2009 av ärendet Öka resandet med stadsbusstrafiken beslutade kommunstyrelsen bl.a. att det skulle tas upp en diskussion med Skånetrafiken om möjligheter att ta med cyklar på stadsbussarna. Utredningssekreterare Mats Åstrand har diskuterat frångan med Skånetrafiken som har meddelat att det inte finns någon möjlighet att ta med cyklar på stadsbussarna. Bussarna är inte utrustade för att kunna transportera cyklar och man har inte heller detta krav på entreprenörerna. Skånetrafiken har inte några planer på att införa möjligheten. Skälen för detta ställningstagande är dels ansvarsfrågan för de cyklar som transporteras, dels att det krävs att föraren ska lämna sin plats vilket försämrar effektiviteten och minskar säkerheten. Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna. Mats Åstrand

22 305 Redovisning av utredning kring organisationsförändring avseende försörjningsstödet inom IFO-verksamheten, Arbete och försörjning samt SFI-verksamheten (Dnr 2009/670, 100) Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2009, 138, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för bildandet av en organisation inom Trelleborgs kommun med ansvar för välfärds- och sysselsättningsfrågor genom att ombilda enheten Arbete och Försörjning till nämnden Välfärd och utveckling innehållande del av individ- och familjeomsorgsnämnden, del av kommunstyrelsen samt del av gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden (SFI). Utredningen har genomförts av Eri Thorén, Senior Partners Management AB, som redovisar sitt uppdrag vid dagens sammanträde. Utredaren, som har analyserat samtalen från intervjuer med berörda tjänstemän och förtroendevalda och inhämtat information om förändringar i olika strukturer som är aktuella, lämnar följande förslag. Att kommunstyrelsen i dagsläget fattar ett inriktningsbeslut om förändrad organisering av nämnda verksamheter försörjningsstöd, arbetsmarknad och SFI i samband med att ansvaret för introduktion för nyanlända invandrare går över till Arbetsförmedlingen Att, i samband med detta, kommunstyrelsen också uttrycker sin mening om vilken inriktning kommunen skall ha med språkundervisningen (SFI). Att kommunstyrelsen under 2010 stöder en utvecklingsprocess enligt denna inriktning och att denna process inkluderar all berörd personal. Att denna inriktning innebär, att kommunstyrelsen under sig inrättar en Arbetsmarknads- och försörjningsberedning som fungerar som politiskt organ gentemot en sammanhållen enhet under kommundirektören. Att denna enhet omfattar delarna försörjning, arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, introduktionsfrågor förutom det ansvar som Arbetsförmedlingen har fått samt SFI. Att beträffande SFI:n lämna ett uppdrag till tjänstemän från Gymnasie- och Vuxenutbildningen och Arbete och Försörjning att ge förslag till utformning av en språkundervisning som uppfyller utbildningsmål för olika grupper och formalia samt gör denna undervisning till en integrationsfråga med en arbetslinje utan att tappa i kvalitet. Detta i syfte att ansluta den nya SFI-verksamheten till enheten under kommundirektören. Forts.

23 305, forts. Att denna enhet utvecklar en reglerad samverkan med de delar inom IFOnämndens och VOMS förvaltningar, som arbetar med meningsfull sysselsättning och arbete inom verksamheten för personer med psykiska funktionshinder och LSS-verksamheten. Att ta in de eventuella direktiv som kommer med proposition om introduktion för nyanlända invandrare ( etableringslag ). Med tanke på de ovan nämnda pågående förändringarna, som förmodligen träder i kraft 2011 och att det sker ett val i landet i september 2010 och det dessutom finns beslut om en allmän översyn av nämnder och förvaltningar i kommunen finner utredaren det lämpligast att utvecklingsprocessen får löpa från december 2009 t.o.m. december Eventuella ytterligare förändringar kan då träda i kraft Kommunstyrelsen beslutar att remittera utredningen till Arbete och Försörjning, individ- och familjeomsorgsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Remissinstanserna

24 306 Prissättning avseende bokföring och administration för stiftelser (Dnr 2009/892/107) Ekonomikontoret sköter bokföring och administration för ett flertal stiftelser. Ett arvode för utfört arbete faktureras stiftelserna en gång per år. Arvodena fastställdes 1996 och har inte ändrats sedan dess. Gällande prissättning är 100 kronor i fast förvaltningsarvode plus 25 kronor per verifikation. Vid debitering avseende 2008 uppgick minimibeloppet till 200 kronor och maxbeloppet till 725 kronor. Totalt debiterat avseende 2008 var kronor. Det arbete som läggs ner på varje stiftelse varierar på grund av olika anledningar. Antal utdelningar per år, antal personer som får utdelningar, antal ansökningar är några saker som påverkar arbetsbelastningen. Bokslut görs på samtliga stiftelser, men fem av dessa är bokföringsskyldiga och måste göra separata, större bokslut som granskas av revisorer. För närvarande är en stiftelse deklarationsskyldig och den deklarationen upprättas av ekonomikontoret. I vissa fall krävs mer juridisk hjälp, exempelvis vid avveckling. För att anpassa priserna till nuvarande prisläge föreslås följande priser: Fast förvaltningsarvode 250 kr Rörlig avgift baserad på antal verifikationer: 1-5 verifikationer per år 250 kr 1-10 verifikationer per år 500 kr 1-20 verifikationer per år kr > 20 verifikationer per år kr Skriftligt bokslut Deklaration 500 kr 250 kr Juridisk rådgivning (utöver löpande frågor) 400 kr/tim Ovanstående förslag skulle innebära att arvodet max uppgår till kronor/år för de stiftelser som har fler verifikationer än 20, stort bokslut och är deklarationsskyldiga. Miniminivån blir 500 kronor/år för de mindre stiftelserna. En översyn av gällande prisnivå bör göras inför varje årsskifte. Kommundirektören föreslås få delegation för att besluta om eventuella prisförändringar. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående prissättning att gälla från och med den 1 januari 2010 samt att delegera beslut om prisförändringar till kommundirektören. Ekonimichefen

25 307 Förskottering av medel för kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik (Dnr 2009/431, 532) Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2009, 134, att godkänna en avsiktsförklaring om kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik. Avsiktsförklaringen innebär för Trelleborgs kommuns del att Trelleborgs kommun ska för stationsläget Trelleborg C bekosta plattform och plattformsutrustning, parkeringsplatser samt ny angöringsplats för regionala och lokala bussar. Kostnaden för dessa arbeten bedöms till 23 Mkr. Trelleborgs kommun ska därutöver medfinansiera projektet med 35 Mkr under förutsättning att pågatågstrafik kan startas senast år Avsiktsförklaringen har numera kompletterats med ett genomförandeavtal. Nu föreligger förslag från Region Skåne om att Region Skåne, Malmö stad, Vellinge kommun och Trelleborgs kommun ska förskottera medel till Banverkets kostnader för projektet som är beräknade till 275 Mkr av totalt 490 Mkr. Syftet med förskotteringen är att tidigarelägga utbyggnaden så att persontågstrafik på banan kan komma igång senast år Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i uppdrag att förhandla med övriga parter kring ett avtal om förskottering samt att återkomma med information till kommunstyrelsen och eventuellt förslag till beslut till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

26 308 Utredning av förutsättningarna för att teckna avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn (Dnr 2009/263, 139) Migrationsverket har i uppdrag att teckna överenskommelser med kommuner om mottagande av ensamkommande barn. Det gäller såväl under asylprövningen som för tiden efter för de barn som beviljas uppehållstillstånd. Avsikten med överenskommelserna är att säkerställa att det finns boendeplatser som motsvarar behovet för de ensamkommande barn som kommer till Sverige så att de får ett bra mottagande. En överenskommelse innebär att kommunen åtar sig att ordna ett organiserat mottagande och boende för barnen. I överenskommelsen ska anges det antal barn respektive kommun har möjlighet att ta emot. Yrkanden Catherine Persson (S), Lars Mikkelä (M) och Bert Ekstrand (FP) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att ge Arbete och Försörjning i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut om att teckna avtal med Migrationsverket med syfte att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Arbete och Försörjning ska omgående tillsammans med förvaltningen för individ och familjeomsorg, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, skolförvaltningen och handläggarna vid överförmyndarnämnden påbörja förberedelser för mottagande och redovisa detta för kommunstyrelsen. Vidare ges Arbete och Försörjning i uppdrag att utreda förutsättningarna för samverkan om mottagande med närliggande kommuner. Arbete och Försörjning ska återkomma till kommunstyrelsen med förslag till beslut den 14 januari Per Klarberg (SD) yrkar avslag på Catherine Perssons m.fl. yrkande. Proposition Sedan överläggningen avslutats ställer ordföranden proposition på Catherine Perssons m.fl. yrkande mot Per Klarbergs avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Catherine Perssons m.fl. yrkande. Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning. JA för Catherine Perssons m.fl. yrkande. NEJ för Per Klarbergs yrkande. Catherine Persson (S), Lars Mikkelä (M), Pernilla Eriksson (S), Åke Svensson (KD), Nils-Gunnar Snygg (S), Birger Lindgren (SPI), Anitha Lata (S), Bert Ekstrand (FP) och Ulf Bingsgård (M) röstade JA. Per Klarberg (SD) röstade NEJ. Forts.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-10 1(46) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Budget 2015 LOMMA KOMMUN

Budget 2015 LOMMA KOMMUN Budget 2015 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2016-2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer