Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Privattandläkarna. En branschorganisation för hela tandvården"

Transkript

1 Privattandläkarna En branschorganisation för hela tandvården Välkommen till verksamhetsplaneringsdagarna november 2010

2 Privattandläkarna Innehållsförteckning handlingar för verksamhetsplaneringsmöte 26 november Program 2. Deltagarförteckning 3. Dagordning 4. Röstlängd 5. Proposition1 om budget, verksamhetsplan och avgifter 2011 samt verksamhetsplan Bilaga 1 till verksamhetsplan Budgetförslag Sveriges Privattandläkarförening Bilaga 2 till verksamhetsplan Budgetförslag Svensk Privattandvård AB Bilaga 3 till verksamhetsplan Medlems- och serviceavgifter Proposition 2 om stadgeförändring 10. Proposition 3 om stadgeförändring 11. Motion 1 Styrelsens svar på motion Motion 2 Styrelsens svar på motion Fyllnadsval av ledamot i Sverige Privattandläkarförenings centrala förtroendenämnd. 14. För kännedom: Motion till Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte: Modernisera Sveriges Tandläkarförbund för ökad medlemsnytta. 15. För kännedom: Generalsekreterarens halvårsrapport

3 Privattandläkarna Deltagarförteckning verksamhetsplaneringsmötet den november 2010 Representanter för respektive förening till årsmötet är svartmarkerade Namn Mats Petersson Claes Henriksson Olle Stenhamre Peter Stade Ingen Deltagare Stina Schariot Maria Nygren Anna Löfström Jonas Vogler Brita Raning Gunnar Bringman Paul Ludwig Daniel Almgren Joakim Jerlardtz Margareta Ambré Ingen Deltagare Åsa Granberg Peter Franzén Björn Smedberg Jan-Peter Glans Bodil Frankander Olof Thörne Lotti Dahllöf Anna Stiernspetz Lars Christersson Helena Dahlsjö Peter Olsson Göran Herbring Pernilla Schubert Caroline Nordqvist Orsucci Göran Lilienberg Stina Hellman Björn Backlund Mats Gustafsson Patrik Andrén Susanne Smedberg Jòna Ingvarsdottir Ann Sunneborn Susanne Morfeldt-Hafstrand Martin Eslami Patric Renström Lokalavdelning Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland Gävleborg Göteborg Göteborg Göteborg Göteborg Halland Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Mellersta Norrland Norrbotten Norrköping Skaraborg Skaraborg Stockholm Stockholm Stockholm Stockholm Skåne Skåne Skåne Sörmland Sörmland Uppsala Uppsala Värmland Västerbotten Västgöta Dal Västmanland Älvsborg Älvsborg Örebro Örebro Örebro Östergötland 1

4 Privattandläkarna Styrelsen Anders Mohlin Mikael Jansson Ingrid Leitzler Eva Möllborg Catharina Brandmaier Lars Christersson Revisor Erik Baecklund Ordförande Vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Förtroendemannarevisor Valberedning Erik Tullsten Camilla Logardt Winderud Bengt Franzon Kontoret Eva Andersson Jan-Åke Zetterström Anders Wikander Dan Nilsson Ingela Andrée Maria Bjurö Tina Fredriksson Merit Frost August Liljeqvist Lars Olsson Marina Sabelström Ingwes Ann-Catrin Almespång Margot Bohman Företagsrådet Håkan Wickholm Carina Celin Sjölund Hanno Sliwo Carola Lemne Marianne Forsell CFN/LFN Erik Ternert Elisabeth Philip Britten Lagerkvist Tranströmer Pär Almqvist Kent Petersson Björn Kruse Peter Danielsson Gunilla Sandberg Ola Bromander Generalsekreterare Vd Vice vd Colosseum CelinDental Tandea AB Praktikertjänst AB Oral Care AB CFN CFN CFN CFN LFN Skåne LFN Dalarna LFN Blekinge LFN Sörmland LFN Västgöta Dal 2

5 Privattandläkarna Erland Näslund Åke Ericson Britt-Marie Hedström Staffan Olsson Lars Gezelius Karina Melander Anders Tullberg Rikard Elliot Bo Selvin Per Ehrlington Johnny Astbäck Thomas Solmell Ann-Marie Nettelbladt Camilla Nordwall LFN Mellersta Norrland LFN Västerbotten LFN Stockholm LFN Stockholm LFN Stockholm LFN Stockholm LFN Stockholm LFN Stockholm LFN Värmland LFN Jönköping LFN Uppsala LFN Norrköping Privattandläkarna Stockholm Privattandläkarna Stockholm Gäster Björn Klinge Stig Orustfjord Gun-Britt Lundin Stig Nyman Per-Anders Sunesson Rickard Broddvall Petra Zetterberg Ferngren Lars Godner Martina Ränk Aud Sjökvist Karl-Erik Danielsson Professor i Paradontologi Överdirektör Försäkringskassan TLV Nämnden för statligt tandvårdsstöd Socialstyrelsen Dept.sekr. Socialdepartementet Socialdepartementet Spring Time Spring Time HSAN Gernandt & Danielsson 3

6 Privattandläkarna Dagordning verksamhetsplaneringsmöte 26 november 2010 Datum: Fredagen den 26 november 2010 kl. 13:30 ca 16:30 Plats: Skogshem & Wijk, Lidingö 1. Verksamhetsplaneringsmötets öppnande 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 3. Fastställande av röstlängd 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fråga om verksamhetsplaneringsmötet blivit i behörig ordning sammankallat 6. Fastställande av dagordning 7. Beslut om fastställande av budget och verksamhetsplan samt medlems- och serviceavgifter för år 2011 enligt proposition 1 8. Beslut med anledning av styrelsens proposition 2 om stadgeändring 9. Beslut med anledning av styrelsens proposition 3 om stadgeändring 10. Beslut med anledning av motion Beslut med anledning av motion Fyllnadsval av en ledamot till centrala förtroendenämnden 13. Verksamhetsplaneringsmötet avslutas

7 Privattandläkarna Röstlängd verksamhetsplaneringsmöte 26 november 2010 Lokalavdelning Företagsröster Tandläkarröster Blekinge Bohuslän Dalarna Gotland 6 17 Gävleborg Göteborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Mellersta Norrland Norrbotten Norrköping Skaraborg Stockholm Skåne Sörmland Uppsala län Värmland Västerbotten Västgöta Dal Västmanland Älvsborg Örebro Östergötland Totalt

8 Privattandläkarna Till SPF:s verksamhetsplaneringsmöte 26 november Proposition 1 - Budget, avgifter och verksamhetsplan för 2011 Styrelsen vill härmed lägga fram proposition om budget, avgifter och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2011 till verksamhetsplaneringsmötet. När man vill åstadkomma förändring är det bästa sättet att börja med att förändra sig själv. Under 2010 har vi sett hur Privattandläkarnas verksamhetsutveckling har gett resultat i form av förändringar i omvärlden. Sakta börjar ett vårdgivar- och företagarfokus att bli synligt även hos myndigheterna och politiken. Trots att tandvårdsreformen från 2008 även fortsättningsvis krävt stora arbetsinsatser från branschorganisationen Privattandläkarna, märker vi att det blivit lättare att nå gehör. Vi kan dock inte slå oss till ro i detta läge. Det finns en lång rad stora utmaningar för tandvårdsbranschen i framtiden, och det gäller att bygga ett starkt fundament för att kunna fortsätta att vara framgångsrika. Styrelsen har, som framgår av den bilagda verksamhetsplanen identifierat tre områden som bör prioriteras, nämligen: Nästa steg i verksamhetsutvecklingen en branschorganisation för hela tandvården Kvalitet en förutsättning för framgång Den lokala verksamheten nyckeln till framgång Resultatet av riksdagsvalet 2010 gav upphov till ett helt nytt politiskt landskap, som det kommer att kräva tid och energi för att lära sig att förstå och hantera. Debatten i valrörelsen kom att präglas av andra frågor än sådana med direkt koppling till vården. Valutgången verkar inte heller leda till att det blir några större förändringar i den politik som kommer att föras på tandvårdsområdet. Det osäkra parlamentariska läget medför en risk för att en minoritetsregering tvingas kohandla i frågor som är viktiga för tandvården. Mot den bakgrunden blir det mycket viktigt att fortsätta att skapa en stark branschorganisation som kan stå stadigt oavsett politiskt läge. Eftersom budget, avgifter och verksamhetsplan är tätt kopplade till varandra lägger styrelsen fram dem som en sammanhållen proposition. Med detta vill styrelsen yrka att verksamhetsplaneringsmötet bifaller den framlagda budgeten, avgiftsförslagen och verksamhetsplanen. Eva Andersson Anders Mohlin Catharina Brandmaier Mikael Jansson Ingrid Leitzler Eva Möllborg Bilagor till proposition: Verksamhetsplan 2011 Budget 2011 Bilaga 1 och 2 Förslag till medlems- och serviceavgifter Bilaga 3

9 Privattandläkarna Verksamhetsplan 2011 Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 1

10 Innehåll Innehåll Inledning och sammanfattning Året som gått Nästa steg i verksamhetsutvecklingen Kvalitet en förutsättning för framgång Lokal verksamhet nyckeln till framgång Löpande verksamhet... 9 Efter valet Tandvårdsreformen... 9 Utveckling av affärssystem och webb... 9 Förtroendenämnderna Föreningsmöten Lobbying och påverkansarbete Privattandläkarna ingår idag i en rad styr- och arbetsgrupper inom Försäkringskassan, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Socialstyrelsen Utredningar och undersökningar Medlemsbladet Privattandläkaren Information och kommunikation; GS-brev och Evas blogg Press och massmedia Remissinstans och expertorgan Beredskapsfonden Varumärket Privattandläkarna Tre rådgivande organ Medlemskapet i Sveriges Tandläkarförbund Stöd till 26 lokalavdelningar och divisioner och enskilda medlemmar Försäkringsverksamhet Ekonomi Budget Riskanalys Policys Bilagor: 1. Budget 2011 för Sveriges Privattandläkarförening 2. Budget 2011 för Svensk Privattandvård AB 3. Förslag till avgifter för 2011 Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 2

11 1. Inledning och sammanfattning Även 2011 blir ett år som kommer att präglas av förändringar inom tandvårdssektorn. Det blir alltmer tydligt att tandvårdens organisationer och verksamheter måste välja väg. Vill vi vara med och påverka och driva förändringarna eller vill vi luta oss tillbaka och låta någon annan ta taktpinnen? Privattandläkarna har alla möjligheter att fortsätta att utvecklas till en stark branschorganisation, men det kräver att vi är målmedvetna och beredda att förändras. Generellt är branschorganisationer en välkänd och självklart intressant samarbetspartner för politik och myndigheter. Det finns inte någon renodlad branschorganisation inom tandvården. Genom de steg vi tagit under 2010 har vi närmat oss branschföreträdarna för tandvården inom den offentliga sektorn, och sett att det finns många frågor där vi har gemensamma intressen. Sedan drygt 40 år har tandvården i Sverige präglats av en uppdelning mellan offentlig och privat tandvård. Denna uppdelning har gradvis minskat i betydelse. Det finns, enligt vår bedömning, mer att vinna på att hela tandvården samverkar. Privattandläkarkåren är en åldrande kår. På några års sikt kommer antalet privattandläkare att minska på ett sätt som innebär stora utmaningar för föreningens möjligheter att påverka tandvårdens villkor. Vi måste redan nu påbörja ett arbete för att bredda medlemsbasen. Vi vet att vi redan idag ligger nära taket för vad våra medlemmar är beredda att acceptera när det gäller avgifter. Resultatet i riksdagsvalet 2010 innebär även det en utmaning. En oklar majoritet riskerar att leda till en politik som präglas av kohandel och uppgörelser över blockgränserna. I sådana uppgörelser vet vi att tandvården kan bli en bricka som påverkas utan att det finns en tydlig politisk vilja bakom. Det gör att vårt arbete med politiska kontakter blir än viktigare när förutsägbarheten minskar. Privattandläkarna är den enda medlemsorganisationen inom tandvården som arbetar för Fri prissättning Fri etablering Patientens fria val av tandläkare Ett högkostnadsskydd för tandvård Konkurrens på lika villkor på tandvårdsmarknaden Vårdgivarnas villkor Flera av dessa frågor har länge varit de frågor som präglat Privattandläkarna. Utvecklingen på tandvårdsmarknaden, där nya typer av vårdgivare kommer in, och de förändrade regelverk som styr hur tandvårdens utövas, pekar på behovet av en företrädare för de företag som har det juridiska ansvaret för tandvårdsverksamheten, vårdgivarna. Detta ligger också helt i linje med resultatet av den medlemsenkät som vi genomfört under oktober Just nu har vi ett gynnsamt läge i flera av dessa frågor, men det krävs en stark organisation som kan arbeta för att villkoren fortsätter att utvecklas till det bättre. Om vi vill fortsätta att kunna påverka våra villkor måste vi agera, och söka samverkanspartners som kan skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling för tandvårdsmarknaden. Därför föreslås följande prioriterade områden för 2011: 1. Nästa steg i verksamhetsutvecklingen en branschorganisation för hela tandvården 2. Kvalitet ett förutsättning för framgång 3. Lokal verksamhet nyckeln till framgång Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 3

12 På följande sidor beskrivs och kommenteras den verksamhet och de aktiviteter som planeras inför verksamhetsåret 2011 inom Sveriges Privattandläkarförening. Svensk Privattandvård AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Privattandläkarförening, med syfte att ge service åt föreningen och dess medlemmar. Bolaget är en självständig juridisk person med en egen styrelse. I den utveckling förening och bolag nu befinner sig, har respektive ledning bedömt att det för 2011 är lämpligt att lägga fram en gemensam verksamhetsplan. Stockholm Eva Andersson Generalsekreterare Sveriges Privattandläkarförening Ordförande Svensk Privattandvård AB Jan-Åke Zetterström Vd Svensk Privattandvård AB 2. Året som gått Sveriges Privattandläkarförening har de senaste åren alltmer utvecklats till en professionell branschorganisation med ett stort externt kontaktnät. I dag kan vi konstatera att vår omvärld lyssnar på Privattandläkarna som branschens företrädare. Årsmötet den 21 november 2008 är ett historiskt datum för organisationen, då företag välkomnades som medlemmar med stor majoritet. Privattandläkarna har genomfört de första stegen i en genomgripande verksamhetsutveckling. Det är nu dags att ta nästa steg. Under 2009 och 2010 har det visat sig på många sätt att vi slagit in på rätt väg, men det har också blivit allt tydligare att vi måste fullfölja vår vision. Utvecklingen på tandvårdsmarknaden visar allt mer tydligt att vårdgivar- och företagsperspektivet ökar i betydelse, och branschorganisationen måste följa med i den utvecklingen. För att vara en stark branschorganisation krävs en bred medlemsbas. Den fortsatta dialogen med de företag som ännu inte är medlemmar, har visat på ett behov av att öppna Privattandläkarna ytterligare. I kontakten med befintliga medlemmar märks ett intresse och ett behov av en mer affärsmässig företagskultur. Företagarfrågor har blivit allt mer intressanta för våra medlemmar. Styrelsen föreslår därför i en proposition till verksamhetsplaneringsmötet 2010 ett ytterligare steg i utvecklingen mot att kunna erbjuda medlemskap för alla tandvårdsföretag under Vision Sveriges ledande tandvårdsaktör Affärsidé Vi ska utifrån ett medlemsinflytande agera, driva och gå före i en framgångsrik tandvård. Grundläggande värderingar Delaktighet Hög vård- och verksamhetskvalitet Professionella relationer Öppenhet inför omvärldsförändringar Affärsmässighet Patienten i fokus Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 4

13 Vår relation med tandvårdens nyckelaktörer har gett resultat och vi märker att vår expertis efterfrågas i allt högre grad. Ett exempel på det är tandvårdsreformen. Den har ställt stora krav på anpassning från våra medlemmar, vilket har gjort att medlemmarnas krav på oss som branschorganisationen ökat. Privattandläkarnas uthållighet och åtgärdsplan har varit till stor hjälp för Socialdepartementet, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Socialstyrelsen och Försäkringskassan i arbetet med tandvårdsstödet. Verksamhetsplanen för 2010 innehöll tre prioriterade områden; nästa steg i verksamhetsutvecklingen den inre kulturen, kvalitet och den lokala verksamheten. Privattandläkarnas viktigaste frågor under alla år har varit: fri prissättning, fri etablering, fritt val för patienten ett statligt skydd mot höga tandvårdskostnader konkurrens på lika villkor på tandvårdsmarknaden I och med att tandvårdsreformen genomförts, och den genomlysning av landstingen som pågår via Statskontoret, har vi ett läge där organisationen kan sägas ha uppnått alla uppsatta mål. Utmaningen för Privattandläkarna är nu att behålla och utveckla de uppnådda positionerna. Detta ställer krav på andra arbetssätt än tidigare, vilket också avspeglas i de slutsatser som dragits i Privattandläkarnas verksamhetsutveckling. Frågorna om kvalitet aktualiseras alltmer även inom tandvården och branschorganisationen ska även här gå före och stimulera till utvecklingen. Under 2011 fortsätter vi att driva utvecklingen. Vi vill fortsätta att gå från priskonkurrens till kvalitetskonkurrens, vi fortsätter att utveckla verksamheten och vi fortsätter att stärka den lokala verksamheten. År 2010 är ett valår vilket innebär att Privattandläkarna kommer att ytterligare intensifiera sitt politiska påverkansarbete under 2011 för att säkerställa att de tidigare uppfyllda målen kvarstår. 3. Nästa steg i verksamhetsutvecklingen Att utveckla en verksamhet kräver tålamod och uthållighet. Framgången kommer när en kultur skapats som löpande utvärderar sin verksamhet och implementerar förändringar. Föreningen är nu inne i steg fyra när det gäller den beslutade verksamhetsutvecklingen - den sista och kanske den svåraste fasen. Det är nu ledning och styrelsen sätts på tuffa prov i att tillsammans leda, styra och följa upp verksamheten. En verksamhet som i det vardagliga livet för medlemmarna kan kännas ny och främmande. Verksamhetsutvecklingen har tagit fram styrande dokument och klarlagt roller och ansvar. Utmaningen ligger nu i att omsätta detta i handling och aktivt agerande för medlemmarnas bästa. Vi är en ideell organisation som styrs av en stark demokrati. Det är viktigt att den demokratiska rösten har med antal röster att göra och inte tonläget i ett fåtal röster. Vi behöver skapa ärlighet, respekt, tillit och ansvar - något som framgår av Privattandläkarnas uppförandekod. Under 2011 kommer styrelse, ledning och förtroendevalda att fokusera på fortsatt verksamhetsutveckling och en professionalisering av organisationen, för att nå Privattandläkarnas fastställda värderingar. Ödmjukhet och respekt för andra kompetenser behöver föras in i organisationen. Grunden för verksamheten bygger på att medlemmar och förtroendevalda har ett ideellt engagemang. Därför kan inte verksamheten centralstyras i alla delar. Men för att nå visionen krävs att alla, både i styrelser, i ledningen och på kontoret levererar en tydlig medlemsnytta som ligger i linje med målbilden för föreningen. Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 5

14 Möjligheterna att påverka villkoren för tandvården via kontakter och samverkan med politiker och myndigheter är stora, men det ställs allt högre krav på professionalitet, kontinuitet och trovärdighet. Tandläkaren kan inte göra hela jobbet. Det är en självklarhet gentemot patienterna, grunden för en god tandvård börjar i egenvården. Men i takt med en tilltagande professionalisering i samhället, gäller det även andra aspekter på tandvårdsområdet. Tandvården behöver ta till sig allt fler och allt mer kvalificerade tjänster från en lång rad olika utförare med olika kompetens för att kunna renodla patientnyttan. Vi måste skapa goda förutsättningar för att mötet mellan kunden/patienten och tandvården ska bli så effektivt och värdeskapande som möjligt för bägge parter. Lika självklart som att tandvården anlitar t ex tandhygienister, tandtekniker, servicetekniker, IT-tekniker och webbföretag, lika självklart är det att vi anlitar rätt kompetens för att driva vår branschorganisation. Det innebär en utmaning för branschorganisationen i att förstå, att det inte alltid är en tandläkare som är bäst på att förmedla till politiker och myndigheter vad tandvården behöver för att vara framgångsrik och utvecklas. Om branschorganisationen ska kunna rekrytera och behålla de toppkrafter vi vill ha och behöver som våra främsta företrädare, krävs också att organisationen kan erbjuda goda arbetsvillkor. Det är ett stimulerande, men tufft uppdrag att leda organisationen. Därför måste vi vara tydliga med att vi verkligen står bakom utvecklingen till att professionalisera organisationen. Antalet tandläkare minskar. Idag har vi: Verksamma medlemmar som är 65 år (födda 1945) 50 st, Medlemmar som fyller 65 år nästa år (födda 1946) 89 st, Medlemmar födda mellan som fortfarande är verksamma 181 st. De flesta som går i pension lämnar föreningen. Det sker en utveckling där företagets ansvar blir tydligare och den enskilda tandläkarens verksamhetsansvar tonas ned. Marknadsvillkoren för offentliga och privata vårdgivare blir allt mer likartade. Det blir allt tydligare att kostnaderna för branschorganisationens verksamhet ska belasta företagen, snarare än de enskilda tandläkarna. När hela tandvården står enad blir vi starkare som part gentemot politiken och myndigheterna. Olika politiska majoriteter eller myndighetsföreträdare kan inte välja att spela ut tandvårdens företrädare mot varandra. En bredare bas för organisationen ger en bättre ekonomi. En renodlad branschorganisation har en självskriven plats som partner till myndigheter och politiker. Genom att samla alla företag och vårdgivare blir organisationens roll och ansvar tydliga. Det skapar också möjligheter för andra organisationer att renodla sina respektive roller och ansvar. Sveriges Tandläkarförbund kan bli ett renodlat yrkesförbund, medan Tjänstetandläkarna kan bli en tydlig fackförening för alla anställda tandläkare. 4. Kvalitet en förutsättning för framgång En av Privattandläkarnas grundläggande värderingar är hög vård och verksamhetskvalitet. Vår ambition har under 2010 varit, att påbörja ett strukturerat, systematiskt långsiktigt arbete - ett arbete som är avgörande för branschens slagkraft och utveckling. Genom att definiera kvalitetsbegreppet, stimulera kvalitetsarbetet inom branschen och medverka i viktiga sammanhang där kvalitetsfrågor avhandlas, möter vi i tandvårdsbranschen de krav som kunder och patienter ställer. Privattandläkarna ska synas i sammanhang där frågor om kvalitet står i fokus, vilket innebär att vi medverkar i nationella aktiviteter och tillsammans med partners hämtar kunskap även internationellt. Vi avser att fortsätta detta arbete under Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 6

15 Branschorganisationens arbete med kvalitetsfrågor kan sammanfattas med att vi ska: Definiera Stimulera Medverka Målet är att gå från priskonkurrens till kvalitetskonkurrens. Ett exempel är att stimulera och delta i arbetet för att skapa ett oberoende utvärderingsinstitut. En utredning, på uppdrag av socialministern, undersöker förutsättningarna för en fristående och oberoende granskningsfunktion för hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Bakgrunden är, att kundens och patientens behov av producentobunden information ökar generellt i och med att nya möjligheter ges att välja vårdgivare även inom övrig hälso- och sjukvård. Dessutom finns det ett behov av en funktion för oberoende uppföljning av sjukvårdspolitiska beslut. Det yttersta syftet är att stärka kunden och patientens ställning. Här har den privata tandvården stora möjligheter att både bidra och dra nytta av utvecklingen. I dag mäts och utvecklas kvaliteten inom områdena: Upplevd kvalitet som t ex mäts av Svensk Kvalitetsindex (SKI) Systemkvalitet, som är företags- eller klinikspecifika instrument för att bland annat säkerställa ordning och reda Odontologisk kvalitet, som mäts bland annat genom indikatorer och frivilliga kvalitetsregister. Privattandläkarna ska driva kvalitetsutvecklingsarbetet för branschen genom fortsatt aktiv medverkan i projekt och utvecklingsarbeten som syftar till att förändra och utveckla de system och indikatorer som redan finns etablerade för branschen. Några exempel är: Samverkan med Socialstyrelsen när det gäller framtagande och information kring nationella riktlinjer, nationell informationsstruktur och indikatorer för god vård. Föra in och påverka att kvalitetsfrågor blir en del i regelverket som fastställs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Medverkar tillsammans med Inera AB, 1177.se i deras uppdrag från regering och departement att utveckla tandvårdsfrågorna på nätet, framför allt den kommande prisjämförelsetjänsten. I övrigt påverkar branschorganisationen de kvalitetsindikatorer som andra myndigheter tar fram och efterfrågar från tandvården i samband med t e x inrapportering till tandvårdsregistret. Utveckla den etablerade kontakten med Pankey Institute, USA för att skapa möjligheter till utveckling för våra medlemmar. Den prisjämförelseportal som tidigare har utvecklats och administrerats av Försäkringskassan, kommer på Privattandläkarnas initiativ att hanteras av Inera AB, som ägs av SKL. Processen med att förändra prisportalen påbörjades efter lanseringen av portalen, som uppvisade mycket stora brister. Privattandläkarna har drivit processen för en utveckling, där målet är en kunskapsportal och inte enbart en webbtjänst baserad på prisuppgifter. Genom vårt påverkansarbete har regeringen avsatt 15 miljoner kronor till en bättre prisjämförelsetjänst med tandvårdsinformation och frågetjänst. Idag har patienter, Eniro, Reco med flera, tagit olika initiativ till hemsidor där man kan ranka sin tandläkare. För övrig hälso- och sjukvård finns en hemsida, omvard.se, där kunder och patienter kan jämföra olika vårdcentraler och sjukhus med varandra ur ett kvalitetsperspektiv. Här finns information om medicinska resultat, tillgänglighet och patientupplevd kvalitet på vårdgivarnivå som ger värdefulla underlag inför patientens val. Därför ska vi arbeta för att den oberoende myndigheten ISF, Inspektionen för Socialförsäkringar, har fokus även på tandvårdsfrågor och på att göra tandvårdens kvalitet känd för kunder och patienter. Detta är ett exempel på hur vi ska jobba för att gå från priskonkurrens till kvalitetskonkurrens. Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 7

16 5. Lokal verksamhet nyckeln till framgång Det är genom engagemang och delaktighet i de lokala avdelningarna som medlemsnyttan kommer att utvecklas ytterligare. Med en fast grund att stå på kan lokala företrädare och Privattandläkarnas ledning utöva ett kraftfullare påverkansarbete. Genom att levandegöra de sex grundläggande värderingarna har lokalavdelningarna samma förutsättningar att förmedla budskap till alla medlemmar. Det gynnar kommunikationen vid värvning av nya medlemmar, ger stöd i kontakten med befintliga medlemmar och skapar trygghet i det lokala styrelsearbetet. Lokalavdelningarna kommer att uppmuntras att dela erfarenheter med varandra. Dagens organisation med 26 lokalavdelningar är inte i alla lägen den mest optimala. Under 2010 har man lokalt väckt frågan om sammanslagning av avdelningarna i Västra Götalandsregionen. Lokalavdelningen i Mellersta Norrland har aviserat svårigheter att rekrytera styrelse. Kontinuerlig utbildning för ledamöter i de lokala styrelserna är nödvändig, då nya förtroendevalda tillkommer. Utbildningen består i bland annat information om styrelsearbete, hur man värvar medlemmar, föreningsekonomi och hur man förmedlar ett budskap. Sammanfattningsvis ansvarar den lokala verksamheten och dess styrelse för att: Driva den demokratiska processen lokalt Företräda Privattandläkarna Upparbeta goda politiska kontakter lokal/regional nivå och goda relationer med dess tjänstemän Förhandla lokala avtal som jouravtal och barnavtal Mediekontakter i lokala frågor Organisera aktiviteter för medlemmar Stödja enskilda medlemmar Medla och överbrygga konflikter mellan medlemmar Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 8

17 6. Löpande verksamhet Efter valet 2010 Olika löften och utspel kring tandvård är en ständigt återkommande ingrediens i valrörelserna. Tandvårdsbranschen behöver långsiktiga spelregler för att kunna åstadkomma nytta för patienter och samhälle. Därför är nödvändigheten av en gemensam branschorganisation tydlig. När hela tandvården står enad, blir vi starkare som part gentemot politiken och myndigheterna. En renodlad branschorganisation har en självskriven plats som partner till myndigheter och politiker. Genom att samla alla företag och vårdgivare blir organisationens roll och ansvar tydliga. Det skapar också möjligheter för andra organisationer att renodla sina respektive roller och ansvar. I skrivande stund, i slutet av september 2010, är det parlamentariska läget oklart. Vi kan konstatera att Alliansen av allt att döma bildar minoritetsregering. Den politiska kartan är förändrad. Först om några veckor kommer vi att ha en någorlunda klar bild av hur regeringen kommer att se ut och hur Alliansen kommer att hantera att de är beroende av stöd från ytterligare ett parti i riksdagen. För tandvården är det bekymmersamt med ett minoritetsstyre, oavsett vem det är som regerar. Branschen har ett stort behov av lågsiktighet och en stabil majoritet i riksdagen skapar bättre förutsättningar för detta. Privattandläkarna kommer att knyta nya kontakter och upprätthålla befintliga med politiker som är viktiga för tandvårdens utveckling. Med stor sannolikhet kommer vi att se nya nyckelpersoner på ett antal poster och vi kommer naturligtvis att fortsätta verka för en fortsatt reformering av tandvården som tidigare. Det har ju funnits tandvårdspolitiska förslag i valrörelsen. Hur de kommer att påverkas av det politiska läget är svårt att säga i dagsläget. Det kan tillkomma nya förslag, som ännu inte har presenterats, som en följd av regeringsförhandlingar. Förutsatt att alliansen kan bilda regering och föra en stabil politik, har vi nu fyra år på oss att skapa och etablera en tydlig branschorganisation. Inför riksdagsvalet 2014 är det en förutsättning att vi kan visa en enad tandvård, för att inte bli utspelade av olika intressen i valet. Ett regeringsskifte 2014 blir då inte så problematiskt att hantera som det skulle ha blivit Tandvårdsreformen Privattandläkarna arbetar fortfarande kontinuerligt tillsammans med Försäkringskassan, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Socialdepartementet och andra intressenter för att det nya tandvårdsstödet ska fungera så bra som möjligt för patienter och tandläkare. Med de korrigeringar som gjorts, senast den 1 juli 2010, börjar regelverket bli komplett och ändamålsenligt. Privattandläkarna ska 2011 fortsätta att arbeta för att förenklingar kommer till stånd, och att tillämpningen präglas av sunt förnuft. Privattandläkarna är fortfarande inte nöjda med Försäkringskassans tillämpning och administration av regelverket. Det är fortfarande driften av IT-stödet och efterhandskontrollerna som ger upphov till problem och ökad administration. Den tekniska plattformen uppvisar fortfarande en sårbarhet när det gäller driftssäkerheten, även om driftsstörningarna blivit mindre frekventa. Här måste vårt påverkansarbete fortsätta med oförminskad kraft. Privattandläkarna har delgett Försäkringskassan en kravställning på det serviceåtagande för tandvårdsstödet, som Försäkringskassan ska arbeta fram under hösten. Dokumentet ger ett tydligt kravställande på hur Försäkringskassan bör förbättra administrationen av stödet. Försäkringskassans serviceåtagande är ett förtydligande av vilken servicenivå tandvårdsbranschen ska kunna förvänta sig från Försäkringskassan. Vårt bidrag blir värdefullt för utformningen av det serviceåtagande som ska börja gälla från och med 1 januari Utveckling av affärssystem och webb Under 2010 har arbetet med en uppdatering av Privattandläkarnas webbplats och grafiska identitet genomförts. För 2011 innebär detta ett fortsatt arbete med utveckling och anpassning. Det är här press och media, allmänhet och patienter, myndigheter och beslutsfattare söker information om oss. Detta är ofta första mötet för nya medlemsföretag. Det innebär att kravet Verksamhetsplan 2011 för Sveriges Privattandläkarförening och Svensk Privattandvård AB 9

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar

Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Budget för verksamhetsår 2015 anvisningar för lokalavdelningar Det är nu dags att börja planera aktiviteter med budget för 2015. Tänk på att ni i styrelsen även behöver förankra budgetförslagen hos era

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012

Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012 Privattandläkarna Välkommen till årsmöte 25 maj 2012 Aktivitet Pil Nyhet Kalendarium Medlemsverktyg Förtroendenämnd Vi står inför stora utmaningar Fredagen den 25 november 2011 bildades tandvårdens branschorganisation

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Handlingar årsmöte 7 maj 2011

Handlingar årsmöte 7 maj 2011 Privattandläkarna Handlingar årsmöte 7 maj 2011 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Dagordning 4. Röstlängd 5. Verksamhetsberättelse 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund

6. Rapport från senaste utskottsmötena inom Sveriges Tandläkarförbund Datum: 2015-08-21 Ort: Sveriges Tandläkarförbunds kansli, Österlånggatan 43, Stockholm Protokoll nummer: 4/2015 Ordförande: Peter Franzén Sekreterare: Urban Olsson Protokollförare: Madelene Lundin Justerare:

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut

Mål och riktlinjer 2015-2017. Justerat enligt kongressbeslut Mål och riktlinjer 2015-2017 Justerat enligt kongressbeslut 1 Mål och Riktlinjer 2015 2017 Sveriges Pensionärsförbund, SPF, går in i en ny kongressperiod, visare och än mer kompetent i frågor som rör seniorer

Läs mer

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag

Budget 2015 2018. Förbundsstyrelsens förslag Förbundsstyrelsens förslag Budget 2015 2018 Verksamhetsinriktningen 2015 2018 är på samma gång en riktningsgivare och en inspiration för hur vi tillsammans ska nå visionen om Den skola vi vill skapa. Verksamhetsinriktningen

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad

Foto: Mattias Ahlm. God tandvård till rimlig kostnad Foto: Mattias Ahlm God tandvård till rimlig kostnad Att ha friska tänder borde vara en självklarhet. Jag får väldigt många brev och samtal från människor som avstår från att gå till tandläkaren av rädsla

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Ledningsstaben Klas Lindström 2006-09-25 LiÖ 2006-539 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över delbetänkandet Stöd till hälsofrämjande tandvård del 2 (SOU 2006:71), förslaget till grundstöd Regeringen

Läs mer

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6 Inledning... 3 Patienternas syn på tandvården... 4 Omsättning inom tandvården... 6 Företag inom tandvården...6 Nettoomsättning... 8 Anställda och löner inom tandvården...9 Omsättningsförändring... 11 Rörelsemarginal

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna.

Välkommen till SBR. Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! www.biodlarna. Välkommen till SBR Grattis! DU är nu en av drygt 10 000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något led

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna.

Förbundsordförande Christer Örning förklarade förbundsmötet öppnat och hälsade alla välkomna. FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL 2003 Protokoll fört vid Svenska Golfförbundets Förbundsmöte lördagen den 5 april 2003 på Hilton Stockholm Infra City, Upplands Väsby. INLEDNING Förbundsordförande Christer Örning

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO

Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Styrelsens kvartalsrapport till medlemmarna kvartal 2, 2012 Kommentar från styrelsen 2 Kommentar från Generalsekreteraren 2 Verksamhetsrapport 3 Mål och utfall

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR

RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR STADGAR RIKSFÖRENINGEN FÖR SKOLSKÖTERSKOR Swedish Association of School Nurses STADGAR för Riksföreningen för skolsköterskor Reviderad 2013 Ändamål 1 Riksföreningen för skolsköterskor är skolsköterskornas

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032

Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Verksamhetsberättelse 2014 Villaägarna Göteborg Org.nr 802440-9032 Antagen av styrelsen den.16 mars 2015 Behandlad på årsmötet den 24 mars 2015 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Villaägarna i Göteborg....

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå

Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå Stadgar för Föreningen Emmaus Björkå 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL

KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL KAPITEL 1 ORGANISATIONEN RFSL Om RFSL Medlemmar Avdelningar Kongressen Valberedningen och revisorer Förbundsstyrelsen (FS) Förbundskansliet Avdelningarna samlas RFSL Ungdom Bilagor - förteckning 1-4 Handbok

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

Välkommen till Biodlarna

Välkommen till Biodlarna Välkommen till Biodlarna Grattis! DU är nu en av drygt 11000 biodlare i Sverige. Det är vi som håller Sverige blommande! Foto: Janne Mårtensson Du vet väl att: 2/3 av det du har på tallriken är i något

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande.

Sveriges Kommuner och Landsting utser ordförande och vice ordförande. Stadgar för Pacta 1 Ändamål Pacta är ett arbetsgivarförbund för kommunalförbund och företag. Pacta är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer