DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN"

Transkript

1 Sida 1(10) DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Reviderat 2012 Fastställt av kommunfullmäktige

2 Sida 2(10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK Bakgrund Nationella handlingsplaner Lokalt styrdokument Syfte KOMMUNENS MÅL Övergripande mål Delmål DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN DROGFÖREBYGGANDE ARBETE I PRAKTIKEN DROGER Alkohol Narkotika Flyktiga lösningsmedel Tobak Dopingmedel Läkemedelsmissbruk ORGANISATION Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen... 8 På uppdrag av Kommunstyrelsen ska vård och omsorgsförvaltningen:...8 På uppdrag av Kommunstyrelsen ska barn- och utbildningsförvaltningen:...9 På uppdrag av Kommunstyrelsen ska kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen:...9 På uppdrag av Kommunstyrelsen ska HR avdelningen: FÖRVALTNINGARNAS ANSVAR Handlingsplaner Genomförandeplaner UPPFÖLJNING OCH REVIDERING... 10

3 Sida 3(10) 1 DROGPOLITIK 1.1 Bakgrund Folkhälsopolitiken spänner över flera samhälls och politikområden. Alkohol-, narkotika-, dopings- och tobakspolitiken (ANTD) utgör viktiga delar av regeringens samlade insatser på folkhälsoområdet för att skapa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 1.2 Nationella handlingsplaner Sveriges riksdag antog 2005 en Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador samt en Nationell narkotikahandlingsplan. Målet för den svenska alkoholpolitiken skall vara att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Målet skall nås genom insatser för att minska den totala alkoholkonsumtionen och mot skadligt dryckesbeteende, med hänsyn tagen till skillnader i livsvillkor och behov mellan flickor och kvinnor, pojkar och män. Särskilt prioriterade delmål skall vara att: åstadkomma en alkoholfri uppväxt skjuta upp alkoholdebuten minska berusningsdrickandet åstadkomma fler alkoholfria miljöer bekämpa den illegala alkoholhanteringen ingen alkohol skall förekomma i trafiken, i arbetslivet eller under graviditeten. Narkotikapolitikens vision om ett samhälle fritt från narkotika grundar sig på insikten om de skador och de lidande som narkotikan förorsakar både enskilda och samhälle. Såväl allmänna förebyggande insatser som tidiga insatser riktade mot särskilda grupper är nödvändiga. Särskilt prioriterade delmål skall vara att: minska nyrekryteringen till missbruk förmå personer med missbruksproblem att upphöra med sitt missbruk minska tillgången till narkotika Sveriges riksdag beslutade år 2003 om mål för tobakspolitiken. Det övergripande målet är att minska tobaksbruket. Följande etappmål har angivits: en tobaksfri livsstart från år 2014 en halvering till år 2014 av antalet barn under 18 år som börjar röka eller snusa en halvering till år 2014 av de grupper som röker mest ingen ska utan eget val utsättas av tobaksrök i sin omgivning Insatser mot doping sker också inom ramen för arbetet med den narkotikapolitiska handlingsplanen. Det övergripande målet är att all form av idrottsverksamhet ska vara fri från doping. 1.3 Lokalt styrdokument Huvudansvaret för att utveckla och driva det drogförebyggande arbetet i Sverige ligger på kommunerna. Kommunerna bör i sin tur utveckla ett långsiktigt samarbete med landstinget, polisen och idéburna organisationer för att nå framgång i det drogförebyggande arbete.

4 Sida 4(10) Om kommunen ska utveckla sitt drogförebyggande arbete i enighet med de nationella handlingsplanerna bör fullmäktige fastslå ett eget lokalt dokument. 1.4 Syfte Det drogpolitiska handlingsprogrammet avser att Lyfta fram de drogpolitiska frågorna och sätta in dem i sitt sammanhang Formulera lokala mål för det drogpolitiska arbetet Identifiera frågeställningar och målgrupper Tydliggöra struktur och organisation för hur det drogpolitiska arbetet ska bedrivas samt möjliggöra samverkan mellan olika myndigheter och offentliga verksamheter, frivilligorganisationer och kommuninvånare i arbetet med drogpolitiska frågor. 2 KOMMUNENS MÅL 2.1 Övergripande mål Målet är att minska alkohol och drogers medicinska, sociala och ekonomiska skadeverkningar samt förebygga drogrelaterad brottslighet i. 2.2 Delmål ska verka för: ett narkotikafritt samhälle att förskjuta alkoholdebuten till tidigast 18 års ålder att minska berusningdrickande att alkohol och droger inte ska förekomma i trafiken att alkohol, droger eller tobak inte ska brukas under graviditet fler alkohol och drogfria mötessplatser att alla lokala krögare med alkoholtillstånd ska servera alkohol på ett ansvarsfullt vis (ej överservering och ej servering till minderåriga) att människor med missbruksproblematik ges förutsättningar att upphöra med sitt missbruk samt förebygga nyrekrytering av missbrukare genom att utveckla vårdkedjan och öppenvårdsinsatser. att stimulera kommunens föreningar med ungdomsverksamhet till utveckling genom föreningsbidragen. Målet ska vara att föreningarna ska ha en policy för verksamheten inklusive en alkohol och drogpolicy, ledarutbildning ska prioriteras och alla föreningar ska ta ett socialt ansvar. ska ha en alkohol- och drogpolicy för arbetsplatsen 3 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Kommunens drogpolitiska handlingsprogram bygger på en positiv tro på människan och hennes möjligheter till utveckling, påverkan och förändring. Genom allmänna åtgärder och genom riktade insatser mot särskilda målgrupper vill kommunen verka för en drogfri livsstil. Åtvidabergs drogpolitiska program strävar efter att förhindra medicinska, sociala och ekonomiska problem till följd av drogbruk. Kommunens insatser ska vara av långsiktig karaktär och integrerade i den reguljära verksamheten, ha tyngdpunkten på de förebyggande insatserna men samtidigt stödja utsatta och sårbara grupper.

5 Sida 5(10) Vuxnas attityder har stor betydelse för ungdomars förhållningssätt till droger. Arbete för drogfria uppväxtår och senare alkoholdebut kan skapa förutsättningar för ett vuxenliv med återhållsamma alkoholvanor. Ju tidigare alkoholdebut desto större är risken att senare i livet utveckla beroende. Ett effektivt förebyggande arbete bör utgå från ett helhetsperspektiv på ungdomars levnadsvillkor. Föräldrarna är det centrala i barnens utveckling och de har avgörande betydelse för de normer och värderingar som präglar barnet. Samhällets förebyggande insatser för barn och ungdomar ska vara ett stöd till föräldrarna och ett komplement till hemmets vård och fostran. Många människor lever i oro och otrygghet inför anhöriga med alkohol och drogmissbruk. Barn och ungdomar ska vara en särskilt prioriterad målgrupp i det förebyggande arbetet. Barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa och barn som bevittnar våld och övergrepp är en riskgrupp för fysisk och psykisk ohälsa, utanförskap och i vissa fall eget missbruk. Man uppskattar att mellan 10 och 20 % av alla barn tillhör riskgruppen, tidiga insatser och stödinsatser ska prioriteras för att så långt som möjligt förebygga ohälsa, utanförskap och missbruk. Det drogförebyggande arbetet sker genom att påverka utbudet av droger, begränsa tillgängligheten och påverka människors attityder och beteenden så att efterfrågan på droger avtar. Många brott är alkohol- och drogrelaterade. Det betyder att brott begås ofta av personer som är drogpåverkade och att brott begås för att få medel till droger. Skador och dödsfall i samband med droger i trafiken är en personlig tragedi för den enskilde men också ett stort samhällsproblem. En stor del av sjukvårdens resurser upptas av att behandla följdverkningar av droger. Alkohol och droger är en stor säkerhetsrisk i arbetslivet. De sociala och ekonomiska konsekvenserna är betydande. Drog- och alkoholkonsumtion ska därför inte tillåtas i samband med arbete. 4. DROGFÖREBYGGANDE ARBETE I PRAKTIKEN tar avstånd från all illegal hantering av droger. Vad innebär det? Åtvidaberg ska vara ett narkotikafritt samhälle. All langning av droger till minderåriga ska motverkas. Tillverkning och försäljning av hembränd sprit ska motverkas. Bruk av droger i trafiken ska motverkas. Strikta bedömningar vid tillståndsgivning för försäljning och servering av alkohol ska tillämpas. Noggrann och kontinuerlig tillsyn av verksamheten i de restauranger som finns inom kommunen samt av detaljhandelns folköls- och tobaksförsäljning. Höjd uppmärksamhet vad avser läkemedelsmissbruk. Höjd vaksamhet vad avser doping.

6 Sida 6(10) vill arbeta för att minska drogers medicinska och sociala skadeverkningar. Vad innebär det? Systematisk samverkan mellan socialtjänst, skola, landstinget, polis och idéburna organisationer samt med det sociala nätverket (familjen, föräldrar). Barn och ungdomar har rätt till en uppväxt fri från alkohol och andra drogers skadeverkningar. All verksamhet riktad till barn och ungdomar ska vara drogfria. Information om droger. Noggrann tillståndsprövning enligt alkohollagen och kontinuerlig tillsyn av verksamheten i de restauranger som finns inom kommunen samt av detaljhandelns folköls- och tobaksförsäljning. vill genom ett förebyggande arbete påverka ungdomars, föräldrars och andra nyckelgruppers attityder till droger. Vad innebär det? Systematisk samverkan mellan socialtjänst, skola, landstinget, polis och idéburna organisationer samt med det sociala nätverket (familjen, föräldrar). Informationsinsatser för att höja kunskapsnivån hos Åtvidabergarna vad avser droger och följderna av drogbruk. Alkohol- och narkotikautbildning i skolan. Föräldrar ska uppmuntras och stödjas i att vara närvarande och delaktiga i barn och ungdomars liv och verksamhet. Föräldrar ska uppmuntras och stödjas i att vara restriktiva när det gäller att förse sina barn med alkohol En aktiv och engagerande fritid i trygg och säker miljö bidrar till att skapa gemenskap och delaktighet och motverkar behovet av droger. Föreningslivet bygger på samhällsengagemang och delaktighet och är en stor resurs. Frivilligorganisationer som arbetar med information i drog- och alkoholfrågor skall stödjas i sitt arbete. Insatser för att tidigt upptäcka och hjälpa ungdomar som brukar droger. Skolhälsovård, primärvård, mödra- och barnavårdscentraler ska kunna uppmärksamma tecken på droganvändning.

7 Sida 7(10) 5. DROGER Inom begreppet droger ryms alkohol, narkotika, tobak, dopingpreparat och missbruk av läkemedel. 5.1 Alkohol Alkohol är en dryck som innehåller mer än 2.25 volymprocent alkohol. Med alkohol avses spritdrycker (inkl vin och öl, teknisk sprit och andra alkoholhaltiga preparat). 5.2 Narkotika Läkemedel eller hälsofarliga preparat med starkt vanebildande egenskaper eller substanser, som lätt kan omvandlas till sådana preparat och som antingen regleras av internationella överenskommelser eller som regeringen klassat som narkotika. De vanligaste narkotiska preparaten utgörs av cannabis, amfetamin, ecstasy, kokain, rökheroin och heroin. Nya preparat tillkommer. All användning av narkotika definieras som missbruk. 5.3 Flyktiga lösningsmedel Med flyktiga lösningsmedel avses preparat som inandas eller sniffas i berusningssyfte. Ett vanligt preparat är thinner men också olika sorters lim, bensin, butan och drivgas i sprayförpackningar innefattas i begreppet. 5.4 Tobak Tobak innehåller nikotin. Nikotin uppfyller WHO:s (Världshälsoorganisationen) kriterier för beroendeframkallande droger genom att nikotin leder till tvångsmässig användning och har psykoaktiva effekter. Till tobak räknas cigaretter, cigarrer/cigariller, pip- och rulltobak, snus och tuggtobak. 5.5 Dopingmedel Dopingmedel är syntetiska anabola steroider, testosteron och ämnen som skapas ur testosteron (derivat), tillväxthormon samt kemiska substanser som ökar produktionen och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon. 5.6 Läkemedelsmissbruk WHO definierar läkemedelsmissbruk som användande av ett läkemedel utan hänsyn till medicinskt behov eller i mängder som är större än nödvändigt. Detta skulle kort kunna definieras som medicinskt ej motiverat bruk av läkemedel. En stor del av de narkotikaklassade läkemedel som återfinns bland missbrukare, framför allt bensodiazepiner, är föreskrivna av läkare.

8 Sida 8(10) 6 ORGANISATION 6.1 Kommunfullmäktige De drogpolitiska frågorna berör alla Åtvidabergare och går över förvaltnings- och myndighetsgränser. Det yttersta ansvaret för det samlade drogförebyggande arbetet ligger på Kommunfullmäktige. 6.2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har allt verksamhetsansvar och en övergripande ledningsfunktion. Till Kommunstyrelsen finns fem utskott, som ansvarar för att bereda ärenden och följa upp både verksamhet och ekonomi inom sina områden. Kommunstyrelsen har en viktig funktion som samordningsorgan för det drogpolitiska arbetet. På uppdrag av Kommunstyrelsen ska vård och omsorgsförvaltningen: Förebygga och rehabilitera missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel (3 kap 7 Socialtjänstlagen (SoL): Vård och omsorgsförvaltningen skall samverka med idéburna organisationer och landstinget för att sprida information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk. Enligt kapitel 5 1 SoL skall vård och omsorgsförvaltningen: Verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, I nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdom Med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken till ogynnsam utveckling, Aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel. Förmå människor med missbruksproblematik att upphöra med sitt missbruk samt förebygga nyrekrytering av missbrukare genom att utveckla vårdkedjan och öppenvårdsinsatser. Enligt alkohollagen ska: Vård och omsorgsförvaltningen ansvara för tillståndsgivning av försäljning och servering av alkoholdrycker och för uppföljning av tillstånden. Det ligger inom vård och omsorgsförvaltningens ansvarsområde att ha en uttalad strategi för: Allmänt förebyggande förhållningssätt Hur öppen och slutenvårdsbehandling för personer som missbrukar droger ska bedrivas Barn och ungdomsstöd till barn som har det krångligt hemma Anhörigstöd till missbrukares anhöriga Arbetet med prövning och uppföljning av tillstånd av försäljning och servering av rusdrycker ska bedrivas

9 Sida 9(10) På uppdrag av Kommunstyrelsen ska barn- och utbildningsförvaltningen: Kommunfullmäktige har i verksamhetsplanen för barn- och utbildningsförvaltningen uppdragit åt denna att ge kommunen medborgare dels personlig och social utveckling, dels kunskaper och färdigheter. Uppdraget preciseras i skollag, läroplaner och andra styrdokument. I skolornas uppdrag ingår att uppmärksamma frågor som rör hälsa och livsstil. Enligt läroplanen för grundskolan ansvarar varje skola för att varje elev efter genomgången grundskola har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan. Även i läroplanerna för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan) står att skolan ska uppmärksamma hälso- och livsfrågor. Det ligger inom barn- och utbildningsförvaltningens ansvarsområde att ha en uttalad strategi för: Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Särskilt fokus bör ägnas förutsättningar för trygghet och goda relationer mellan barn/elever och mellan barn/elev-personal, föräldrasamverkan och utveckling av elevernas sociala och emotionella kompetens, skolnärvaro, i syfte att främja varje barn/elevs utveckling till harmoniska ansvarskännande individer och samhällsmedborgare. Hur eleverna i grundskolan ska få kunskaper om riskerna med tobak, alkohol, narkotika och doping. Hur skolan kan samverka med idéburna organisationer och kommunens föreningar Hur skolan kan stödja och påverka föräldrar att vara tydliga när det gäller regler och restriktivt förhållningssätt till tobak och alkohol Barn och ungdomsstöd till barn till som har det krångligt hemma. Hur förskolan, grundskolan och gymnasieskolan rekryterar barn till barn och ungdomsstödsverksamhet samt vardagligt stöd till barn till som har det krångligt hemma Ett väl fungerande elevvårdsarbete på varje rektorsområde Att drogvaneundersökningar genomförs årligen i åttan på högstadiet och i tvåan på gymnasiet. På uppdrag av Kommunstyrelsen ska kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen: En aktiv och engagerande fritid i trygg och säker miljö bidrar till att skapa gemenskap och delaktighet och motverkar behovet av droger. Kultur- och samhällsbyggnadsutskottet är en viktig aktör vad avser stöd till föreningar och hur det förebyggande arbetet ska utformas. Föreningslivet bygger på samhällsengagemang och delaktighet och är en stor resurs. Det ligger inom kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningens ansvarsområde att ha en uttalad strategi för att alla föreningar med barn och ungdomsverksamhet: Ska stimuleras till föreningsutveckling Ska stimuleras till att arbeta fram en policy för verksamheten inklusive en alkohol och drogpolicy Ska satsa på utbildning av föreningsledare Ska utveckla en samverkan mellan kommunens föreningar och skolor.

10 Sida 10(10) På uppdrag av Kommunstyrelsen ska HR avdelningen: Aktivt bidra till att missbruksproblem av olika slag upptäcks tidigt och att stödjande insatser kommer till stånd. Även företagshälsovården kan spela en viktig roll. Som anställningsmyndighet har varje förvaltning ett ansvar för drogbruk och drogmissbruk i arbetet. HR-avdelningen har härvid ett särskilt ansvar att bistå övriga förvaltningar. Kommunen införde rökfri arbetstid 1 januari, 2008, alla förvaltningar har tillsammans med ansvar för att detta efterlevs. Miljönämnden ska ansvara för: Tillsyn av försäljning av tobak i dagligvaruhandeln samt tillsyn över skolgårdar. Arbetet regleras i tobakslagen. 7 FÖRVALTNINGARNAS ANSVAR 7.1 Handlingsplaner Varje förvaltning har ansvar för att det inom dess verksamhet arbetas fram handlingsplaner för det drogförebyggande arbetet 7.2 Genomförandeplaner Varje förvaltning har ansvar för att det inom dess verksamhet arbetas genomförandeplaner utifrån handlingsplanen 8 UPPFÖLJNING OCH REVIDERING Varje förvaltning ansvarar för sitt ansvarsområde. Kommunens drogsamordnare har ansvar för att årligen följa upp det drogförebyggande arbetet. Den årliga uppföljningen ska redovisas för kommunfullmäktige i mars varje år. Det drogpolitiska programmet ska revideras var tredje år, kommunfullmäktige ansvarar för att programmet blir reviderat.

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR ÅTVIDABERGS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 5 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DROGPOLITIK... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Nationella handlingsplaner... 3 1.3 Lokala styrdokument...

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle!

Förord. Låt oss tillsammans hjälpas åt att förverkliga denna policy och därmed skapa ett tryggare och hälsosammare samhälle! Drogpolitisk policy Förord Alkohol och droger är ett av de största folkhälsoproblemen. Här kan vetenskapligt påvisas samband med cancer, skrumplever, infektioner, barnlöshet, demens, misshandel och mord

Läs mer

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012

Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Mål för det tobaks-, alkoholoch drogförebyggande arbetet i Bromölla kommun 2009-2012 Antaget av Bromölla kommuns fullmäktige 2009-04-27 sidan Innehållsförteckning 2 Varför ska Bromölla kommun ha tobaks-,

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Alkohol- och drogpolitiskt program Antaget av Kommunfullmäktige 2007-10-11, 178 Folkhälsorådet Skrivelse 1 (5) 2007-05-14 Lis palm 0526-19121 Dnr: lis.palm@stromstad.se

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Skellefteå kommun Ett program framtaget av Förebyggande rådet i Skellefteås ingående aktörer i samverkan med landstinget, föreningar och organisationer, samt med

Läs mer

alkohol- och drogpolitiskt program

alkohol- och drogpolitiskt program alkohol- och drogpolitiskt program Särtryck ur Folkhälsopolitiska programmet för gotlands kommun 2003-2006 Alkohol- och drogpolitik en del av folkhälsopolitiken Var tredje elev röker i årskurs 9 varav

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Hudiksvalls kommun 2009-2013 Förord Det drogförebyggande arbetet i Hudiksvalls kommun utgår från ett folkhälsoperspektiv och syftar till att främja alla medborgares rätt till en

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun

Drogpolitiskt program för Kumla kommun Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx xx Inledning Riksdagen beslutade i mars 2011 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram

Drogpolitiskt handlingsprogram LILLA EDETS KOMMUN Drogpolitiskt handlingsprogram Fastställt av fullmäktige 2006-06-21, 34 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1. Bakgrund till handlingsprogrammet... 3 1.2. Vilka berörs av handlingsprogrammet?...

Läs mer

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun

till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun BAKGRUND till det alkohol och drogpolitiska programmet för Uddevalla kommun Inledning Detta program innehåller Uddevalla kommuns politiska mål och strategier för det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

Läs mer

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57

Drogpolitiskt program för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Drogpolitiskt program för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige den 19 april 2010, 57 Bakgrund Hösten 2007 antogs Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i Örebro län 2008-2011.

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program Förslag från livsmiljörådet Antaget av kommunfullmäktige den 19 juni 2006 Dnr KS2006/421 Kommunkansliet Alko_06.doc Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Inställning...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 Alkohol- och drogpolitiskt program för Eda kommun Antaget av kommunfullmäktige 2001-06-27, 64 Reviderat 2012-11-28, 202 2 Bakgrund I Eda kommun verkar samverkansgruppen Edas Ansvar, vilken är tvärsektoriell

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program 1 Antaget av kommunfullmäktige 1997-09-17, 258, Dnr: 134/96.709 1997-06-18, 244 Alkohol- och drogpolitiskt program Älvkarleby kommuns alkohol- och drogpolitiska program skall ligga i linje med nationella

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015

ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 1 YDRE KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR YDRE KOMMUN 2012-2015 Antagen av Kf 70 2012-10-08 Dnr. KS 2012/ 0088 2 Innehållsförteckning 2 Bakgrund 3 Inledning 3 De nationella övergripande och

Läs mer

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010.

Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Mål för det tobak, alkohol- narkotika- och drogförebyggande arbetet i Hofors 2009-2010. Nationella mål Minska bruket av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskande skadeverkningar

Läs mer

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET

SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN SAMT I LANDET SURAHAMMARS VISION BARN OCH UNGDOMSTIDEN 0-18 ÅR SKALL VARA FRI FRÅN ALKOHOL, NARKOTIKA OCH TOBAK ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2007-2010 SITUATIONEN I SURAHAMMARS KOMMUN

Läs mer

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1

Grundsyn Sala kommuns värdegrund antogs i Kommunstyrelsen 2004-03-11 27 204/41/1 Alkohol och drogpolitiskt handlingsprogram för Sala kommun Bakgrund Bruk och missbruk av alkohol och droger är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem i såväl Sala som i resten av landet. Alkoholkonsumtionen

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen

Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige 2010-03-25 Alkohol- och drogpolitiskt program för Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Bakgrund...3 3. Syfte...3 4. Mål...3

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun

Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Drogpolitiskt program Örkelljunga kommun Inledning Kommunen tar i detta program tydlig ställning vad gäller droger på det lokala planet. Det skall vara vägledande för nämnder och förvaltningar i verksamhetsplanering

Läs mer

Alkohol och drogpolitiskt program

Alkohol och drogpolitiskt program Alkohol och drogpolitiskt program Syfte med det alkohol- och drogpolitiska programmet Att få fram ett heltäckande kommunprogram som involverar alla verksamheter inom kommunen samt andra myndigheter och

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68

- alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015. antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - alkohol- och drogpolitiskt program - Alkohol- och drogpolitiskt program 2010-2015 -1- antaget av kommunfullmäktige 2010-06-14, 68 - 2 - - alkohol- och drogpolitiskt program - Innehållsförteckning Inledning...5

Läs mer

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete I nriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete Antaget av kommunfullmäktige 2006-09-25 KF 104, dnr 04/KS 0460 Inriktningsmål och strategi för alkohol- och drogförebyggande arbete

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun

Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram för Vännäs kommun Kommunfullmäktige 2005-06-14, 43 Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Hur har arbetet bedrivits 4. Samverkan 5. Ansvarsfördelning

Läs mer

ALKOHOL- & DROGPOLICY

ALKOHOL- & DROGPOLICY ALKOHOL- & DROGPOLICY FÖR VÄXJÖ KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-20 gruppen som dricker allra mest har ökat markant alkohol- och drogpolicy för växjö kommun ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Växjö

Läs mer

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande

Förord. Människor är som stenar, en del är runda, en del är välslipade andra är kantiga. Heléne Björklund Kommunstyrelsens ordförande Förord Hälsa och trygghet är viktiga grundstenar i vårt samhälle. Missbruk av alkohol och narkotika leder ofta till allvarliga problem med hälsan samt våld och kriminalitet. Därför är det drogförebyggande

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun

Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun 1(8) Handlingsplan för förebyggande alkohol- och drogarbete för Mullsjö kommun Handlingsplanen riktar sig till aktörer som på olika sätt arbetar med barn och ungdomar. Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23

Läs mer

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak

Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Drogpolitiskt handlingsprogram för Hammarlands kommun angående alkohol, narkotika, doping och tobak Godkänt av kommunfullmäktige den 1.10.2015 Varför ett kommunövergripande handlingsprogram? Drogmissbruket

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Sjöbo kommun 2007-2010 1(17) Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och Antaget i Kommunfullmäktige den 25 april 2007 2(17) Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla kommuner har avtalat om samverkan kring

Läs mer

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige

Drogpolitisk plan. för. Götene kommun Antagen av Kommunfullmäktige Drogpolitisk plan för Götene kommun 2010-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-26 Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3 INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS... 3 NULÄGESBESKRIVNING... 4 FOKUSOMRÅDEN...

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun

Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 2006-08-31 Alkohol är en socialt etablerad dryck som det stora flertalet konsumerar med måtta, och har glädje av. Vi måste

Läs mer

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska

Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska Handläggare Datum Mats Linde 2011-06-30 0480-45 30 02, 070-273 39 47 Barn- och ungdomsnämnden Synpunkter på Revidering av Kalmar kommuns drogpolitiska program 2011-2012 Bakgrund En arbetsgrupp med Kjell

Läs mer

Övergripande mål Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk Målet innebär - en nolltolerans mot narkotika

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Simrishamns kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 26 mars 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE POLICY

DROGFÖREBYGGANDE POLICY DROGFÖREBYGGANDE POLICY 2 DROGFÖREBYGGANDE POLICY Nacka kommuns policy för drogförebyggande arbete för åldrarna 0 18 år. Antagen av Kommunstyrelsen 4 maj 2009. NACKA KOMMUNS DROGFÖREBYGGANDE POLICY Det

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

ANDT-strategi för Varbergs kommun

ANDT-strategi för Varbergs kommun ANDT-strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: ANDT-strategi Beslutsdatum: 2015-09-29, 188 Dokumentansvarig avdelning: Kommunkansliet

Läs mer

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011

alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Strategi för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Örebro län 2008-2011 Samrådsgruppen för alkohol- och narkotikapreventivt arbete i Örebro län Omslag: Sjön Möckeln en frusen vinterdag i januari

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika Vuxenförvaltningen 1(6) Datum 2007-03-30 Handläggare Er Referens Vår Referens Claes Zachrison dnr 2006/131 016 6001 Förvaltningsutredare Drogpolitisk policy för Landskrona kommun - alkohol, tobak och narkotika

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare.

Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Folkhälsoprogram 2016 2019 Mål Målet för Timrå kommuns folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en trygg miljö och god hälsa för alla kommunmedborgare. Timrå en stark kommun i en växande region

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298

Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-04-27 Kommunstyrelsen Förslag till drogpolitiskt program för Knivsta kommun KS-2010/298 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att förslag till

Läs mer

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN. Reviderat 2009 av Hälso- och Trygghetsrådet Fastställt av Kommunfullmäktige 2009-10-21 137

DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN. Reviderat 2009 av Hälso- och Trygghetsrådet Fastställt av Kommunfullmäktige 2009-10-21 137 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN Reviderat 2009 av Hälso- och Trygghetsrådet Fastställt av Kommunfullmäktige 2009-10-21 137 1 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR SÖDERKÖPINGS KOMMUN... 3 SÖDERKÖPINGS

Läs mer

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län

En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län En samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Nya möjligheter att utveckla ANDT-arbetet i Stockholms län Foto: Richard Ryan Danderyds kommun den 17 april 2013 Nationell

Läs mer

ABCDE. Tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen. Till Norrmalms stadsdelsnämnd

ABCDE. Tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad - yttrande till kommunstyrelsen. Till Norrmalms stadsdelsnämnd Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2004-03-02 DNR 000-36/2004 Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Styrdokument och verksamhetsplan för PULS-gruppen 2008-2009

Styrdokument och verksamhetsplan för PULS-gruppen 2008-2009 Styrdokument och verksamhetsplan för 2008 - STYRDOKUMENT OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR PULS-GRUPPEN ÅREN... 1 1. INLEDNING... 2 2. STYRANDE DOKUMENT... 2 3. ÖVERGRIPANDE SYFTE FÖR PULS-GRUPPEN... 4 3.1 MÅL...

Läs mer

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT Erfarenheter och insatser En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, ANDT 2011-2014 Erfarenheter och insatser Trysil 7 september 2011 Ulrik Lindgren Politisk sakkunnig för Maria Larsson, Barnoch

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2014-05-23 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad

HANDLINGSPLAN. Tillsammans mot våld och droger. Reviderad HANDLINGSPLAN Tillsammans mot våld och droger Reviderad 2010-09-22 Inledning I denna övergripande handlingsplan presenteras inriktningar och åtgärder för det vålds-, tobaks-, alkohol- och drogförebyggande

Läs mer

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan

DRoGFöReByGGAnDe handlingsplan Drogförebyggande Handlingsplan Sölvesborgs kommun innehåll Del 1 Tillsyn 5 Del 2 Förebyggande insatser 9 Del 3 Informations- och utbildningsinsatser 15 Del 4 Behandlande insatser 24 Kontakta oss 26 Denna

Läs mer

Handlingsplan för ANDT-strategi

Handlingsplan för ANDT-strategi www.hassleholm.se S Handlingsplan för ANDT-strategi Program och handlingsplaner Innehållsförteckning Alkohol... 3 Narkotika... 4 Dopning... 5 Tobak... 5 Diarienummer: 2015/418 700 Fastställt den: 2015-09-28

Läs mer

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak

Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundets policy Om alkohol, narkotika, doping och tobak Riksidrottsförbundet Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab Oktober 2014 Riksidrottsförbundets ANDT-policy Riksidrottsförbundet Stockholm

Läs mer

Handlingsplan. för drogfritt gymnasium. Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium. Information till vårdnadshavare och elever

Handlingsplan. för drogfritt gymnasium. Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium. Information till vårdnadshavare och elever Handlingsplan för drogfritt gymnasium Handbok för personal och elever på Ystad Gymnasium Information till vårdnadshavare och elever Upprättad av Gymnasienämnden 16-10-28 DROGFRITT GYMNASIUM Kultur o Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan

Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Handlingsplan för förebyggande av droganvändning samt åtgärder vid Misstanke om Missbruk Misstanke om Påverkan samt Uppenbar Påverkan Inledning Skolan är en arbetsplats där vuxnas attityder, värderingar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA

HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI SKOLA DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄRSKOLA OCH VUXENUTBILDNING HANDLINGSPLAN FÖR EN DROGFRI GYMNASIESKOLA, GYMNASIESÄR- SKOLA OCH VUXENUTBILDNING Oscars verksamhetsområde

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2007-2011 2011 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2007-12 12-1717 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Handlingsprogram för Åstorps kommun... 3 Övergripande mål för alkohol-

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy. Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening

Alkohol- och Drogpolicy. Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening Alkohol- och Drogpolicy Oxberg/Älvdalen-Åsens FotbollsFörening Nationell och lokal nivå Riksdagen beslutade 2001 att anta en ny nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador. De antog ett antal

Läs mer

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar

Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Kommunledningskontoret, HR-enheten Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer mot skadligt bruk av Alkohol, droger och spel om pengar Antagen av Kommunstyrelsen 2014-05-21. Kristianstads kommuns

Läs mer

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014

REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 REVIDERING AV KALMAR KOMMUNS DROGPOLITISKA PROGRAM 2011 2014 Tobak, alkohol och övriga droger Inledning Många, både vuxna och barn, har det bra i Sverige. De flesta ungdomar är friska och har god kontakt

Läs mer

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan

Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan 2010-11-30 1(5) HJÄRUPSLUNDSSKOLAN Plan för arbetet mot droger på Hjärupslundsskolan Målsättning/riktlinjer På Hjärupslundsskolan är målsättningen att det ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud

Läs mer

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014

Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 Uppföljnings- och utvärderingsplan till Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 UPPFÖLJNINGS- OCH UTVÄRDERINGSPLAN Innehållsförteckning Inledning...3 Indikatorer...4

Läs mer

Uppföljning drogpolitiska handlingsprogrammet, 2011

Uppföljning drogpolitiska handlingsprogrammet, 2011 Uppföljning drogpolitiska handlingsprogrammet, 2011 En samlad strategi för f r alkohol-,, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken Det övergripande målet m är: Ett samhälle fritt från n narkotika och

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-02-16

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2007-02-16 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.15 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Anders Hygrell Lisbeth Arff Lars-Åke Gustavsson Veronica Almroth Agneta Gustavsson,

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Hammarby IF FF

Alkohol- och drogpolicy för Hammarby IF FF Alkohol- och drogpolicy för Hammarby IF FF Det är en övergripande målsättning att alla spelare i Hammarby IF FF skall erhålla sådan utbildning att det främjar spelarens utveckling både som fotbollspelare

Läs mer

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar

Datum. Motion - Landstingets roll i omhändertagande av berusade eller drogpåverkade ungdomar G Landstinget Halland Landstingskontoret Agneta Overgaard, utvecklare Folkhälsoenheten Processavdelningen Tfn 035-13 48 73 agneta.overgaard @Ithal I and.se aiecta d l,s 0703/2. Datum Diarienummer 2007-03-12

Läs mer

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program

Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program KU 3 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till Borås Stads Drogpolitiska program Borås Stads drogpolitiska program fastställdes av Kommunfullmäktige den 19 december 2013 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument

Läs mer

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014

Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Reviderat Drogpolitiskt handlingsprogram 2012-2014 Handläggare: Johan Sjöholm Datum: 2012-10-08 Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Definition droger... 4

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-02-15

Sammanträdesdatum 2011-02-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOll STYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-02-15 32 Drogpolitisk policy 2011-2015 Dnr 2011/31 INLEDNING Denna drogpolitiska policy ska förebygga tobak och alkoholskador och motverka

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Drogpolicy. Antagen vid Styrelsemöte: Reviderad: Thomas Lundblad

Drogpolicy. Antagen vid Styrelsemöte: Reviderad: Thomas Lundblad Drogpolicy Antagen vid Styrelsemöte: 2012-03-13 Reviderad: Thomas Lundblad Inledning/Allmänt Visby AIK är en ideell idrottsförening som arbetar för idrottande, gemenskap, kamratskap och social fostran.

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM

ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM ALKOHOL OCH DROGPOLITISKT PROGRAM 2004-2006 2006 Antaget av kommunfullmäktige ktige 2004-04 04-26 Innehållsförteckning 2 Bakgrund Sid 3-4 Övergripande mål för alkohol- och drogpolitiska Sid 5 programmet

Läs mer

Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke

Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke Alkoholpolitiskt program för kommunerna i sydnärke Antagen av kommunfullmäktige den 20 april 1998, 28. Se även riktlinjer för serveringstillstånd. Inledning Det gemensamma alkoholprogrammet är en förstärkning

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2011-2012

DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2011-2012 DROGPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2011-2012 Innehåll Inledning 3 Övergripande mål i Vänersborgs drogpolitiska handlingsprogram 3 Målgrupp 3 Syfte 3 Individens ansvar och samhällets ansvar 3 Nationella handlingsplaner

Läs mer

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun

Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Folkhälsoarbete i Åtvidabergs kommun Nationella målomrm lområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsf rutsättningar ttningar 3. Barn och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa

Läs mer

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola

ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola ANDT-förebyggande arbete: plan för Stora Hammars skola 1 Stora Hammar skola ska vara en drogfri miljö. Det innebär ett förbud mot användning av tobak, samt att medföra, överlåta eller förtära alkohol eller

Läs mer

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007

Plan för folkhälsoarbetet. Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 Plan för folkhälsoarbetet 2007 2011 Antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 2 Foto omslag: Fysingen, Jan Franzén. Valstadagen, Franciesco Sapiensa. Grafisk form: PQ layout. 2007 Innehåll Inledning

Läs mer

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010

Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Handlingsprogram för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete i Tomelilla kommun 2007-2010 Antaget av Kommunfullmäktige den 14 maj 2007 Inledning Kommunstyrelserna i Simrishamns, Sjöbo och Tomelilla

Läs mer

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på

Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på Policy och handlingsplan för tobaks-, alkohol- och drogförebyggande arbete på LJUNGBY Handlingsplanen upprättad 6 maj 2013 Reviderad 20140811 Inledning Skolan har ett ansvar att motverka tobaksbruk, alkohol-

Läs mer

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun

Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 6 (xx) Dnr SN 2015/217 Lokal strategi för det drogförebyggande arbetet 2015-2016 Vänersborgs kommun Sammanfattning Arbetsgruppen för det drogförebyggande

Läs mer

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du?

Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Många tycker att livet är......en enda stor fest! Vad tycker du? Alkohol- och drogpolitiskt program för Eksjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 31 aug 2006 Utgiven av Arbetsgruppen för alkoholoch drogpolitiska

Läs mer