UTKAST NÄRINGSLIVSPROGRAM Näringslivspolitiska verksamhetsprinciper för Kimitoön

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTKAST NÄRINGSLIVSPROGRAM 2013-2016. Näringslivspolitiska verksamhetsprinciper för Kimitoön"

Transkript

1 UTKAST NÄRINGSLIVSPROGRAM Näringslivspolitiska verksamhetsprinciper för Kimitoön

2 1 NÄRINGSLIVSPROGRAM Näringslivspolitiska verksamhetsprinciper för Kimitoöns kommun Detta är Kimitoöns kommuns näringslivsprogram för åren I detta näringslivsprogram fastslås de handlingslinjer efter vilka Kimitoön förverkligar en framgångsrik näringspolitik nu och i framtiden. Ett aktiv befrämjande av förutsättningarna för ett framgångsrikt näringsliv och säkerställandet av näringslivets konkurrensförutsättningar är de framgångsfaktorer som genomsyrar kommunens strategi. Kimitoön erbjuder utomordentliga ramar för en företagsverksamhet i utveckling, både som boningskommun när det gäller att locka yrkeskunnig arbetskraft, som genom sin goda logistiska placering i omedelbar närhet av trängselfinland. En företagarvänlig inställning genomsyrar det kommunala beslutsfattandet och kommunen satsar såväl på företagsutrymmen som högklassig företagsrådgivning. Nya företag har grundats i snabb takt, samtidigt som serviceutbudet utvecklas och blir mera mångsidigt. Genom kommunsamgången har kommunens areal utökats och näringsstrukturen breddats. Detta skapar i sin tur nya utmaningar för den framtida utvecklingen. Med ett näringsliv i utveckling, en mångsidig näringsstruktur och ett positivt företagsklimat kan kommunens framgång i hög grad stödas. Företagandet medför nya arbetsplatser, mångsidigt serviceutbud och skapar en positiv framtidsanda i kommunen. En framgångsrik kommun behöver dessa element för att klara av att svara mot framtidens utmaningar och bygga en framgångsrik hemkommun för sina invånare.

3 2 Disposition 1 Utgångspunkterna för Kimitoöns näringspolitik 1.1 Kommunens vision 1.2 Kommunens roll i utvecklandet av näringslivet 2 Beskrivning av nuläget 2.1 Befolkning 2.2 Arbetsplatser och sysselsättning 2.3 Näringsstruktur/antal arbetsplatser 2.4 Infrastruktur Trafikförbindelser, transporter Principer för utbud av företagstomter och -utrymmen Företagsområden och tomtutbud 3 Förverkligande av näringspolitiken 3.1 Samarbete och nätverkande Samarbete på region-, landskaps- och statlig nivå Samarbete med företag och företagarorganisationer Övrigt samarbete Information och mediakontakter 3.2 Utvecklandet av näringslivet Företagsfostran och företagarutbildning Företagarklimatet Projektarbete och befrämjande av företagandet Principer för tillhandahållandet av verksamhetsutrymmen Kommunens marknadsföringspolitik Utbildning och tillgång på arbetskraft Lokala anskaffningar 3.3 Stöd till näringslivet Företagslån och borgensförbindelser Bidrag till företagsverksamhet Finansiering av företagens utvecklingsprojekt 3.4 Näringspolitikens resurser Företagsrådgivning Beslutsfattandet i näringslivsfrågor i praktiken Uppföljning av näringslivsprogrammet och information 4 Målsättningarna för näringspolitiken Allmänna målsättningar Målsättningar och handlingsplan för utvecklandet av näringslivet

4 3 1 Utgångspunkterna för kommunens näringspolitik 1.1 Kommunens vision Kimitoön en självständig, aktiv och modig kustkommun Kimitoöns verksamhet styrs av kommunens strategi som godkändes år Näringslivet har fått en central markering i denna strategi: Kimitoön erbjuder näringslivet ett aktivt och smidigt samarbete och har beredskap att satsa på infrastrukturlösningar för att förbättra näringslivets förutsättningar att verka och investera För att uppnå målsättningen har i strategin uppställts noggrannare kritiska framgångsfaktorer, på vilka kommunen kommer att satsa. Sådana är bl.a.: - de två största tätorterna ska stärka sin profil i enlighet med sina naturliga styrkor, - prioritering av infrastrukturinvesteringar som gynnar företagsamhet, - aktivt arbete för kommunikationer och IT-lösningar, - läget vid kusten och utveckling av hamnverksamheten prioriteras, - lantbrukets verksamhetsförutsättningar och höjd förädlingsgrad prioriteras. 1.2 Kommunens roll i utvecklandet av näringslivet Kimitoöns kommuns strategi genomsyras av en strävan att trygga näringslivets verksamhetsförutsättningar och framgång. Den centrala målsättningen är ett framgångsrikt näringsliv. För att uppnå målsättningen betonar kommunen följande: - att företagsamheten befrämjas - att ett öppet och förtroendefullt företagsklimat upprätthålls - att kommunen för en aktiv markpolitik - att kunna identifiera näringslivets behov - att kommunen är delaktig i företagens framgång och svårigheter - att kommunen i mån av möjlighet använder sig av företagens tjänster på Kimitoön - att god basservice och fritidsaktiviteter för kommuninvånarna tryggas - att samarbetet med företagarna fungerar - att vikten av entreprenörstänkande betonas. För att förbättra näringslivets verksamhetsmiljö- och förutsättningar och för att uppnå uppställda mål strävar man att utnyttja de resurser kommunen och dess bolag kan erbjuda på ett heltäckande sätt och att utnyttja de möjligheter det regionala samarbetet och kommunens samarbetspartners kan erbjuda.

5 4 I kommunens näringslivsarbete är alla branscher och sektorer likvärdiga, och kommunen arbetar för att alla dessa ska kunna utvecklas likvärdigt på egna villkor och utgående från sina egna förutsättningar. Den kraftiga strukturomvandling som skett i metallindustrin under år 2012 innebär att kommunens satsningar för att skapa ersättande arbetsplatser inom industrin på kort sikt kommer att ha lite större tyngd än normalt. I handlingsplanen för strukturomvandling på Kimitoön från år 2012 har kommunen definierat de branscher som har speciellt goda förutsättningar att expandera på Kimitoön: Skärgård. Med skärgård avses alla sådana verksamheter som båtar, båtturism, båt- och motorreparationer, bryggplatser, vinterförvaring, mångsyssleri m.m. Denna sektor är redan relativt stor och stark i Kimitoön och har naturliga, havsnära utvecklingsmöjligheter. Energi. Genom utvecklingsprojektet Kimitoön självförsörjande på energi är aktiviteten och intresset stort för såväl vindkraft, biogas som solenergi. Inom kommunen har stora satsningar gjorts på utbyggnad av fjärrvärme. Livskvalitet. I begreppet livskvalitet innefattas såväl traditionell turism, mathantverk, lokal förädling av lantbruksprodukter m.m. Denna sektor har bl.a. tack vare skärgårdsförhållandena och lantbruksnäringen mycket stora förutsättningar att utvecklas till en betydande bransch. 2 Beskrivning av nuläget 2.1 Befolkning Kimitoöns befolkningsutveckling har varit förhållandevis stabil. Underskottet i antalet födda har uppvägts av att kommunen i regel haft ett inflyttningsöverskott. Kommunen är tvåspråkig, så också dess befolkning, förutom del ar av skärgården. Befolkning (2002=100) Nettoinflyttning (2002=100) Källa: Statistikcentralen och Seutunet

6 5 2.2 Arbetsplatser och sysselsättning Antalet arbetsplatser på Kimitoön har varit stabilt. Även om arbetsplatsernas antal inom verkstadsindustrin, som långa tider varit dominerande, under de senaste 30-åren kraftigt minskat, har detta kompenserats av nya arbetsplatser inom andra branscher. Arbetsplatsernas antal har under hela granskningsperioden varierat runt Nya företag har grundats aktivt på Kimitoön. Den årliga nettoökningen av nya företag har kretsat kring 20. Under perioden har sammanlagt 362 nya företag startats på Kimitoön och nettoökningen under samma period är ca 110 nya företag. En stor del av de nya företagen i Kimitoön är, liksom i hela landet, mikroföretag, ofta verksamma inom basnäringar och servicesektorn. Under statistikperioden ( ) har företagens antal ökat med 19 %. I slutet av år 2011 fanns i Kimitoöns kommun sammanlagt 692 företag. Koncentrationen av antalet företag till mikroföretag framgår av bilden nedan som visar att ca 66 % av kommunens företag var verksamma inom basnäringar, byggnation, handel och service, medan deras andel av de totala arbetsplatserna utgjorde ca 47 %. Källa: Mats Nurmio (situationen före FNsteel Oy Ab:s konkurs) Arbetsplatsernas självförsörjningsgrad berättar hur mycket arbetsplatser det finns inom kommunens gränser i förhållande till den i kommunen bosatta arbetsföra befolkningen. Denna självförsörjningsgrad har traditionellt varit hög på Kimitoön, men sjunkit under senare år. År 2009 var självförsörjningsgraden 76,3 %. Kimitoön har som regel haft en låg arbetslöshet, mellan 5-7 % de senaste åren. Som följd av nedläggningen av FNsteel Oy Ab:s valsverk i Dalsbruk år 2012 kommer arbetslösheten åtminstone tillfälligt att fördubblas.

7 6 2.3 Näringsstruktur/antal arbetsplatser Basnäringar Jord- o skogsbruk, fiske Förädling Gruvdrift, el-, gas och värme, Industri, byggnadsverks. Service Parti- o minuthandel, transport, Inkvartering näring informationsverk., Finansiering och försäkring, fastighetsv. vetenskaplig verks., förvaltning, utbildn., soc. o hälsovård, övrig service Verksamhet okänd Totalt Källa:Statistikcentralen, työssäkäyntitilastot, Seutunet Tillförlitlig statistik över näringsstrukturen efter 2010 finns inte att tillgå. Situationen har förblivit rätt stabil fram till juli 2012, då FNsteel Oy Ab inlämnade konkursansökan. Om valsverket inte får en fortsättning kommer arbetsplatsminskningen på kort sikt att uppgå till 300 arbetsplatser, huvudsakligen inom förädling, industriservice och transport. 2.4 Infrastruktur Trafikförbindelser, transporter Kimitoöns logistiska läge har många fördelar. Kommunen är belägen i närheten av trängselfinland med korta avstånd till Åbo/Stockholm och Helsingfors. Avståndet till Åbo är 60 km och till Helsingfors 160 km. I Dalsbruk finns en industrihamn till vilken leder en 8,5 m djup farled. Industrihamnar finns även i samband med industrierna i Mjösund och Fröjdböle. Tack vare att tung industri funnits i kommunen är stamvägnätet i förhållandevis gott skick, och kommunen arbetar kraftigt för att ytterligare utveckla vägnätet och förbindelserna.

8 7 I enlighet med kommunens strategi prioriterar kommunen sådana infrastrukturinvesteringar som gynnar företagsetableringar och investeringar vid verksamhetsutvidgningar, samt arbetar aktivt för att alla former av kommunikation till och från Kimitoön utvecklas, liksom att förutsättningarna för moderna IT-lösningar i strategiskt valda delar av kommunen garanteras i samarbete med aktörer på marknaden. Kommunens utvecklingsbolag, Dragsfjärds Industri Ab, upprätthåller ett IT-center i Dalsbruk med 1800 kvm moderna företagsutrymmen Principer för utbud av företagstomter och utrymmen Kommunen strävar till ett tillräckligt utbud av företagstomter till konkurrenskraftiga priser. Kommunen förebereder sig för framtida behov genom en aktiv markpolitik och detaljplanering. Kommunaltekniken utbyggs så, att företagsetableringar och investeringar prioriteras. Företagen bistås såväl i att finna tillgängliga verksamhetsutrymmen som att hitta hyrestagare till lediga verksamhetsutrymmen i privat ägo. Dragsfjärds Industri Ab upprätthåller register över lediga företagsutrymmen. Företagstomter ägda av kommunen uthyrs och säljs av kommunens tekniska avdelning. Företagstomter och verksamhetsutrymmen i Dragsfjärds Industri Ab:s ägo uthyrs och säljs av verkställande direktören. Dragsfjärds Industri Ab förmedlar i mån av möjlighet privatägda företagstomter och -utrymmen Företagsområden och tomtutbud Områden och utrymmen för företagsverksamhet finns främst i Vreta i Kimito centrum, i centrum av Dalsbruk och på Genböle industriområde. Färdigt hallutrymme kan erbjudas främst på industriområdet i Dalsbruk och Vreta. I takt med att detaljplaneringen framskrider kommer nya affärstomter att finnas tillgängliga såväl i Kimito som Dalsbruk, samt nya småindustriområden i Dalsbruk.

9 8 3 Genomförandet av näringspolitiken 3.1 Samarbete och nätverkande Samarbete på region-, landskaps- och statlig nivå Kommunens samarbete på region-, landskaps- och statlig nivå handhas av tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Kommunen samarbetar aktivt med närings- trafik- och miljöcentralen och Egentliga Finlands förbund och utnyttjar aktivt den sakkunskap- och finansieringshjälp företagen kan erhålla därifrån. På det lokala planet är samarbetet med näringsbyrån livligt. Inom turistnäringen är samarbetet med Turku Touring likaså livligt. Rådgivningstjänster erhåller kommunen även från företagservicecentret Potkuri i Åbo Samarbete med företag och företagarorganisationer Kommunen håller intim och regelbunden kontakt med kommunens företagare och Kimitoöns företagarförening samt med näringslivsverksamma organisationer i övrigt. Såväl kommunen som kommunens utvecklingsbolag är medlem i Privatföretagare på Kimitoön rf. Kommunen ordnar årligen ett näringslivsforum avsett för kommunens företagare och beslutsfattare. Ett tiotal företagsbesök ordnas årligen till olika företag i kommunen. Kommunen är medlem i Åbo handelskammare. För att företagarsynpunkter ska kunna beaktas i beslutfattande skaffar kommunen expertutlåtanden från företagarföreningen och enskilda företag genom sina egna kanaler Övrigt samarbete Kommunen håller regelbunden kontakt med för näringslivet centrala intressegrupper såsom handelskammaren, NTM-centralen, Finnvera, Finnpro och utbildningsanstalter i och utanför kommunen. Via samarbetet med intressegrupperna söker kommunen såväl specialkunnande som företagskluster Information och mediakontakter Informationen spelar en väsentlig roll för kommunens näringslivspolitik. Kommunens hemsida har en egen näringslivs -balk där kontaktinformation kan fås, och där aktuell näringslivsinformation kan inhämtas. Därtill ger kommunen ut egna infoblad där kommunens näringslivsteam aktivt informerar. Lokaltidningarna är en annan mycket viktig informationskanal, inte minst för att deras spridning i kommunen är heltäckande. Även övriga lokalt utkommande press hålls kontinuerligt informerad. Företagarföreningen är en mycket viktig informationskanal, föreningen upprätthåller bl.a. ett eget företagarregister och ger ut företagarnas serviceguide.

10 9 3.2 Utvecklandet av näringslivet Kimitoöns kommuns målsättning är att via näringspolitiska åtgärder bevara existerande arbetsplatser samt befrämja uppkomsten av nya företag och arbetsplatser. På detta sätt förbättras även kommunens konkurrensförutsättningar Företagsfostran och företagarutbildning Skolväsendet i Kimitoöns kommun förverkligar i sina egna utbildningsplaner företagsfostran i samarbete med kommunens utvecklingsavdelning. Kommunen samarbetar med företagarorganisationerna och andra instanser vid arrangerande av utbildning för nya företagare och fortbildning för verksamma företagare Företagarklimatet Kimitoöns kommun betonar vikten av att företagsklimatet är öppet och byggt på ömsesidigt förtroende. Företagsklimatet granskas i undersökningar som utförs t.ex. av företagarorganisationerna. Kommunen påverkar företagsklimatet i positiv riktning bl.a. genom att betona öppenheten i beslutsfattandet, att aktivt reagera på företagens behov, genom att behandla företagare på ett öppet och likvärdigt sätt Projektarbete och befrämjande av företagandet Kommunen förverkligar selektivt sina egna näringspolitiska och näringslivsprojekt. Som exempel kan nämnas Dragsfjärds Industri Ab:s mellanhand som upphyrare av lediga industrihallar på industriområdet i Dalsbruk, ett projekt som inleddes redan år Företagandet befrämjas genom en aktiv informationsverksamhet, genom att erbjuda och marknadsföra rådgivning för nyföretagande samt att positivt påverka hela samhällets företagsklimat. Kommunen medverkar till att yrkesutbildning ordnas för att erbjuda kommunens företag tillgång till sådan yrkeskunskap som de har behov av Principer för tillhandahållandet av verksamhetsutrymmen Kommunen och Dragsfjärds Industri Ab tillhandahåller företagstomter, och hyr ut industrihallar och andra företagsutrymmen. Huvudprincipen är att företagen själva svarar för byggande av nya verksamhetsutrymmen. Kommunen är aktiv vid förmedling av privatägda verksamhetsutrymmen. I speciella fall kan även kommunen/dragsfjärds Industri Ab uppföra verksamhetsutrymmen för uthyrning till företag. Kommunen beviljar inte direkta stöd eller borgensförbindelser till företag, med undantag av kommunens dotterbolag eller bolag där kommunen har starka ägarintressen. I produktionen av hyresbostäder och all annan bostadsproduktion beaktar kommunen företagens arbetskraftsbehov. Detta finns närmare redogjort för i kommunens mark- och boendepolitiska program.

11 Kommunens marknadsföringspolitik För den kommunala marknadsföringen ansvarar kommundirektören. Den operativa verksamheten handhas av utvecklingsavdelningen. Kommunen har en övergripande marknadsföringsstrategi, i vilken fastslås spelregler, kommunens marknadsföringsmässiga imago, marknadsföringsformer och -resurser. Utgående från dessa principer förverkligas såväl bostads- som företagsmarknadsföringen. Kommunens dotterbolag verksamma inom näringslivssektorn strävar efter att i sin egen marknadsföring tillämpa kommunens marknadsföringsstrategi. För marknadsföring av Kimitoöns kommun i sin helhet, liksom för marknadsföringen av företagstomter och -utrymmen reserveras tillräckliga resurser och marknadsförings- och uthyrnings-/försäljningsprocessen bör vara flexibel Utbildning och tillgång på arbetskraft Kommunen håller sig ajour med näringslivets behov gällande yrkeskunnig arbetskraft och utbildning genom kontakter med företagen, arbetskrafts- och näringsbyråerna samt utbildningsanstalterna. Utgående från den information som står till buds försöker kommunen påverka yrkesutbildningen. På snabba förändringar i arbetslivets behov strävar kommunen att reagera genom att få till stånd flexibel precisionsutbildning. Kommunen använder i detta arbete förutom sitt eget skolväsende även Axxells lokala utbildningsenhet. För tillfället har kommunen tagit initiativ till startande av utbildning inom båtreparationsbranschen. Ifall nedläggningen av valsverket i Dalsbruk blir bestående, kommer tillgången på arbetskraft i kommunen att vara förhållandevis god den närmaste framtiden Lokala anskaffningar Kommunen konkurrensutsätter sina anskaffningar i enlighet med upphandlingsbestämmelserna. Anbudsförfrågningarna finns alltid tillgängliga för de lokala företagen. Vissa större regelbundet återkommande anskaffningar sköter kommunen via centraliserad upphandling, s.k. upphandlingspooler. Även inom dessa finns möjligheter till delanskaffningar vilket förbättrar lokala leverantörers möjligheter att delta i anbudsförfarandet. 3.3 Stöd till näringslivet Företagslån och borgensförbindelser Kommunen beviljar i princip inte lån eller kommunal borgen till privata företag. Kommunens organisation för företagsrådgivning stöder och medverkar till att företagen kan erhålla lån och garantier från de institut som specialiserat sig på denna verksamhet. Kommunens företagsrådgivning bistår i dessa ärenden.

12 Bidrag till företagsverksamhet Kommunen beviljar inte bidrag till privata företag. Kommunen förmedlar kontakter och bidrar med hjälp att söka tillbudsstående bidrag från statliga instanser och Europeiska unionen. Kommunens företagsrådgivning bistår i dessa ärenden Finansiering av företagens utvecklingsprojekt Kommunen kan efter behov delta i företagens egna utvecklingsprojekt i de fall det är fråga om företagsgrupperingars gemensamma utvecklingsprojekt, eller kommunalt initierade projekt. Företag i Kimitoöns kommun har möjlighet att få EU-program baserad och annan central finansiering för utvecklings- och investeringsprojekt. I alla utvecklings- och investeringsprojekt bistås företagen av NTMcentralen i Åbo och kommunens näringslivsorganisation. Utvecklingsprojekten gällande näringslivet lyder under kommunens utvecklingsavdelning, där resurserna även finns budgeterade. I kommunöverskridande projekt strävar kommunen till samarbete med övriga kommuner och aktörer i regionen. Enskilda företags egna utvecklingsprojekt kan finansieras av de specialorganisationer som finns för detta, t.ex. Finnvera, Sitra och NTM-centralen 3.4 Näringspolitikens resurser Företagsrådgivning Företagsrådgivningen i Kimitoön handhas dels av utvecklingsavdelningens företagsrådgivare dels av näringslivschefen. Rådgivning beträffande speciella branscher ges även av olika projektansvariga inom utvecklingsavdelningen. Kommunens tekniska avdelning är nära kopplad till den allmänna företagsrådgivningen. Vid behov förmedlar kommunen kontakter till olika experter och samarbetspartners utanför kommunens organisation såsom t.ex. NTM-centralen, Finnvera osv. Åboregionens utvecklingscentral och Egentliga Finlands NTM-central upprätthåller företagsservicecentret Potkuri, som ger regional företagsrådgivning för såväl nygrundande som befintliga företag. Information om Potkuris tjänster finns på adressen Inom företagsrådgivningen förutsätts snabba reaktioner men samtidigt stor långsiktighet. I lovärenden bör kommunens behandlingstider och beslutsfattande vara snabbt Beslutsfattandet i näringslivsfrågor i praktiken De näringspolitiska linjedragningarna i Kimitoöns kommun görs i fullmäktige, och besluten verkställs av kommunstyrelsen. Kommundirektören ansvarar som högsta tjänsteinnehavare för kommunens näringspolitik, i samråd med kommunens näringslivsteam och övriga tjänsteinnehavare. Den praktiska operativa verksamheten handhas av kommunens utvecklingsavdelning och de kommunala bolagen.

13 Uppföljning av näringslivsprogramarbetet och information För uppföljningen av näringslivsprogramarbetet ansvarar kommunens näringslivsteam och för informationen ansvarar de ansvariga tjänsteinnehavarna. 4 Målsättningarna för näringspolitiken

14 13

15 14

16 15

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål

AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA. MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål AB JAKOBSTADSREGIONENS UTVECKLINGSBOLAG CONCORDIA MBT-SAMARBETE I JAKOBSTADSREGIONEN Definiering av mål Rapport Målsättningar uppdaterade 10.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY I Innehållsförteckning

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Att skapa sin försörjning i insulära regioner

Att skapa sin försörjning i insulära regioner Rapport 2006:10 Att skapa sin försörjning i insulära regioner Sex nordiska fallstudier De senaste rapporterna från ÅSUB 2005:1 Konjunkturläget våren 2005 2005:2 Konjunkturbedömning för den kommunala sektorn

Läs mer

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde

Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde Stödmöjligheterna för företag på Österbottens TE-centrals verksamhetsområde - Företagsstöd från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013 - Understöd enligt lagen om statsunderstöd

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser

Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Kunskap - Kompetens - Arbete En programhandling för Östra Göinge kommuns arbetsmarknadsinsatser Beredningen för Tillväxt och Samhällsbyggnad Innehållsförteckning Kunskap - kompetens - arbete 1 1 Förord

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Guldålder men inte för alla

Guldålder men inte för alla Marcus Henricson 2 2014 Guldålder men inte för alla Pensionärsliv år 2024 Guldålder men inte för alla. Pensionärsliv år 2024. Utgivare: Tankesmedjan Magma www.magma.fi Magma-studie 2 2014 Tryck: Gravity

Läs mer

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18

Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 1 Budget år 2016 och ekonomiplan 2017-18 Stadsfullmäktiges beslut 1 2 Innehållsförteckning Stadsdirektörens utblick... 3 Målbilden för framtidens Mariehamn... 5 Omvärldsanalys... 6 Befolkningsutveckling...

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013

BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 BUDGET FÖR LANDSKAPET ÅLAND 2014 ANTAGEN AV LAGTINGET 19.12.2013 Ålands landskapsregering BUDGETFÖRSLAG nr 1/2013-2014 Förslag till budget för år 2014 Datum 2013-10-21 Till Ålands lagting ALLMÄN MOTIVERING

Läs mer

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken

Mångfald ger kommunen livskraft. Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Mångfald ger kommunen livskraft Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken Innehåll Finlands Kommunförbunds riktlinjer för invandrarpolitiken 3 Bakgrundspromemoria till riktlinjerna 7 Invandringen

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

Borgå stads strategi 2010 2013

Borgå stads strategi 2010 2013 Borgå stads strategi 2010 2013 Stadsfullmäktige 31.3.2010 Innehåll 1 Inledning... 1 I bakgrunden till strategin är stadens ekonomiska situation... 1 Välfärd har byggts med lånepengar... 2 Skuldsättning

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Ett språk eller två?

Ett språk eller två? Jan-Erik Enestam Marcus Henricson 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Magma-studie 1 2015 Ett språk eller två? Förvaltningsmodeller för tvåspråkiga kommuner Utgivare:

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-01-09

KALLELSE. Datum 2015-01-09 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2015-01-09 Sida 1(1) Arbetsutskottet for utbildning och arbete Tid: onsdag den 21 januari 2015 Klockan 08:30 Plats: Sammantradesrum 3 Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn

Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun. Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning. Socialdemokraterna på Tjörn 2014 Hela Tjörn ska leva! Budget 2014 för Tjörns kommun Preliminära ramar 2015-2018 Mål & verksamhetsinriktning Socialdemokraterna på Tjörn Innehåll Sida 1. Hushållning & effektivisering 3 2. Styrande

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer