Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster"

Transkript

1 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt vård och omsorg Konferens mars 2012 Elite Palace Hotel, Stockholm UR INNEHÅLLET Öka dina kunskaper om hur du bäst möter behovet av skärpt uppföljning och kvalitetssäkring av vård- och omsorgstjänster Att kvalitetsutveckla verksamheter i privat och kommunal regi Hur du utformar förfrågningsunderlag och avtal som säkrar att utförarna levererar det som avtalet kräver Vad innebär de nya föreskrifterna om ledningssystem för kvalitetsarbete? Nya sätt att arbeta med uppföljning och kvalitetsutveckling Ledarskap, kompetensutveckling och kvalitet hur du arbetar med ledarskap och kompetens som verktyg för kvalitetsutveckling Undvik fel och brister i utförarverksamheten att utveckla väl fungerande processer och rutiner för inspektion och kontroll Separat bokningsbar workshop 29 mars Behandlar årets upphandling 2011 Utveckla och säkra kvaliteten genom väl utformade förfrågningsunderlag, avtal och system för uppföljning Rolf Båvik, Upphandlingsexpert, Thomas Hallgren, Jurist och delägare, Kommunakuten AB och Malin Appelgren, Kommunalråd, Kristdemokraterna, Solna stad Speciellt inbjuden Speciellt inbjuden Speciellt inbjuden Ragnwi Marcelind Statssekreterare Socialdepartementet Petra Otterblad Olausson Chef, avdelningen för statistik och utvärdering, Socialstyrelsen Göran Stiernstedt Direktör avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting ÖVRIGA TALARE OCH Ann-Marie Ståhl, Avdelningschef utvärdering och analys, Stockholms stad Maria Liwendahl, Kvalitetsutvecklare, Nacka kommun Mona Ekberg, Socialchef, Malung-Sälens kommun Eva Bergman, Verksamhetschef, Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende Stefan Österström, Utvecklingschef, Jönköpings kommun Thomas Hallgren, Jurist och delägare, Kommunakuten AB Siv Nordqvist, Ordförande, Branschrådet för äldreomsorg Ingrid Hjalmarson, Utredare, Äldrecentrum Ordförande Samarbetspartner: Lisbeth Hagman Specialist äldreomsorg och kvalitetsutveckling inom vården BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I Arrangeras av:

2 Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt vård och omsorg Onsdagen 28 mars :45 Registrering, kaffe och smörgås 09:30 Ordförande Lisbeth Hagman, specialist inom äldreomsorg och kvalitetsutveckling inom vården inleder den första konferensdagen Lisbeth är specialist inom äldreomsorg och kvalitetsutveckling inom vården. Hon har en bakgrund som sjuksköterska med inriktning mot medicin och geriatrik men har också vidareutbildning inom vårdyrkespedagogik och hälso-och sjukvårdsadministration och är dessutom certifierad tillväxtledare. Hon har en bred erfarenhet av äldreomsorg och har varit verksam inom de flesta områden samt innehaft flera chefsbefattningar inom både kommunal och privat verksamhet. EXPERTANFÖRANDE 09:40 Hur kan kommuner, utförare och vård- och omsorgstagare verka för en bättre kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster? Förutsättningar för kvalitetsutveckling inom vård- och omsorgstjänster Vad gör Socialstyrelsen idag för att verka för en god kvalitet och uppföljning? Exempel från äldreboende, hemtjänst och socialtjänst Vård- och omsorgstagarens perspektiv hur upplever de omsorgen och vilka förutsättningar önskar de sig? Vad kan omsorgen själva göra för att utveckla arbetet med uppföljning och säkra kvaliteten? Petra Otterblad Olausson Chef, avdelningen för statistik och utvärdering Socialstyrelsen Petra är chef för avdelningen för statistik och utvärdering på Socialstyrelsen där hon ansvarar för arbetet med uppföljning, analyser och utvärderingar av utvecklingen i vård och omsorg. Avdelningen arbetar också med nationella indikatorer för god hälsa, vård och omsorg. EXPERTANFÖRANDE 10:30 Vilket ansvar har kommunen för vård och omsorg som utförs av privata vårdgivare? Vad säger lagstiftningen om huvudmännens ansvar när vi lägger ut vård och omsorg på privata vårdgivare? Vad är viktigt för att komma tillrätta med kvalitetsbristerna i verksamheterna? Hur bör avtalen vara utformade för att skapa förutsättningar för en god omsorg? SKL s arbete med att stötta kommuner och landsting i arbetet med upphandling och uppföljning? Aktuellt om SKL s självskattningsverktyg Göran Stiernstedt Direktör, avdelningen vård och omsorg Sveriges Kommuner och Landsting Göran ingår i Sveriges Kommuner och Landstings ledningsgrupp och är direktör för avdelningen för vård och omsorg som hanterar frågor om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst, folkhälsoarbete, handikappfrågor, funktionshindrade, patientsäkerhet samt utvecklings- och kvalitetsfrågor. 11:10 Förmiddagskaffe och nätverkande PANELSAMTAL 11:40 Stoppa vårdskandalerna vad krävs av politiker, kommuner och utförarverksamheterna för att säkra en trygg äldreomsorg i framtiden? Vad krävs av kommunernas arbete med utvärdering och uppföljning för att trygga en god äldreomsorg? Vilka är den äldres behov och förvätningar på framtidens äldreomsorg? Vilken väg bör vi gå för att kunna erbjuda en kvalitativ äldreomsorg? Politikers, kommuners och utförarverksamheters roll och ansvar Siv Nordqvist, Ordförande, Branschrådet för äldreomsorg Petra Otterblad Olausson, Chef, avdelningen för statistik och utvärdering, Socialstyrelsen Göran Stiernstedt, Direktör, avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och landsting Ingrid Hjalmarson, Utredare, Äldrecentrum Ragnwi Marcelind, Statssekreterare till Barn- och äldreminister Maria Larsson, Socialdepartementet Under detta pass diskuterar vi och får lyssna till en expertpanels synpunkter kring förutsättningarna och möjligheterna för en attraktiv och högkvalitativ äldreomsorg i framtiden med fokus på vilka nya krav som ställs på utvärdering och uppföljning. 12:30 Lunch och nätverkande EXPERTANFÖRANDE 13:30 Att formulera förfrågningsunderlag som underlättar kontroll och styrning hur du skapar värde för beställare och utförare i upphandlingen Hur hittar du rätt kvalitetsindikatorer för vad som ska bedömas i utvärdering och uppföljning? Hur mäter du värden såsom bemanning, trygghet och trivsel? Så utformar du avtalen så att det blir tydligt och rättssäkert för att nå en bättre uppföljning Hur hanterar du frågan om klausuler om utföraren inte uppfyller kvalitetskraven i avtalet? Kontraktstyrning och att arbeta i samrådsorgan med utförarna tips, idéer och konkreta erfarenheter på hur du kan se till att kraven i kontrakten verkligen uppfylls Nya föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Vad innebär det nya kvalitetsledningssystemet för vårt praktiska arbete med utformning av förfrågningsunderlag, uppföljning och rapportering? Vad innebär det att arbeta processorienterat med kvalitet och uppföljning? ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

3 Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt vård och omsorg Thomas Hallgren Jurist och delägare Kommunakuten AB Under detta anförande kommer Thomas att gå igenom de lagar och regler som styr arbetet med upphandling och kvalitetsuppföljning. Du kommer att få en inblick i hur föreskrifterna gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, som träder i kraft vid årsskiftet, påverkar utformning av förfrågningsunderlag, uppföljning och rapportering. Han kommer också att berätta hur du utformar förfrågningsunderlag och avtal samt för en dialog med utförarna för att skapa handlingsutrymme och värde för båda parter i syfte att säkerställa att kvalitetskraven uppfylls. 14:30 Eftermiddagskaffe och nätverkande 15:00 Stockholms äldreomsorg så ska vi arbeta för att få en äldreomsorg i världsklass Hur vi arbetar för att möta framtida krav på äldreomsorg Stockholms uppföljningsmodell hur gör vi för att följa verksamheterna? Vilka verktyg använder vi för att få insyn? Hur vi i praktiken arbetar med uppföljning, utvärdering och analys Satsningar i syfte att höja kvaliteten inom äldreomsorgen Ann-Marie Ståhl Avdelningschef utvärdering och analys, Äldreomsorgsförvaltningen Stockholms stad Under detta anförande kommer Ann-Marie att berätta om Stockholms stads uppföljningsmodell och hur man arbetar för att kvalitetssäkra äldreomsorgen. Hon kommer att berätta om arbetet med förfrågningsunderlag, avtal, system för uppföljning, sanktioner samt kvalitetsutveckling. Du kommer också att få höra om den nya inspektionsenheten och hur man arbetar praktiskt med insyn i utförarverksamheten. 16:00 Att utveckla ett framgångsrikt ledarskap som skapar engagerade medarbetare och nöjda brukare Ledarskapets roll i att driva kvalitetsutveckling inom vård och omsorg så kan du som ledare förändra verksamheten! Hur vi har satt ledarskapet i första rummet och hittat en fungerande struktur och ordning i kvalitetsutvecklingen Exempel på hur vi arbetar med en öppen dialog och gemensamt perspektiv på alla nivåer i verksamheten för att lägga en god grund för ett gott ledarskap och nöjda medarbetare Mona Ekberg Socialchef Malung-Sälens kommun I Malung-Sälens kommun har man satt ledarskapet som ledstjärna i arbetet med kvalitetsutveckling. Mona kommer att berätta om hur förändringsarbetet började samt hur de arbetade med förankring och utvecklandet av ett ledarskap som driver och säkrar en hög kvalitet i vård- och omsorgsverksamheten. 16:50 Ordföranden sammanfattar konferensens första dag 17:00 Konferensens första dag avslutas Torsdagen 29 mars :30 Samling och morgonkaffe 09:00 Den andra konferensdagen inleds 09:10 Med kunden i fokus vad är kvalitet för kunden och hur kan verksamheten utvecklas utifrån kunden? Vad är egentligen ett bra resultat inom äldreomsorgen? Hur kan kunden bli mer delaktig i utvecklingsarbetet? Så samlar vi in och använder information från brukare och omvärlden i arbetet med kvalitetskrav och kvalitetsutveckling Maria Liwendahl Kvalitetsutvecklare, Sociala stödresurser Nacka kommun Nacka kommun är en av pionjärerna av kundval inom vård och omsorg och arbetar utifrån ett utpräglat kundtänk i sin valfrihetsmodell och i sin kvalitets- och verksamhetsutveckling. Under anförandet delar Marie med sig av sina erfarenheter och lärdomar av att arbeta utifrån kundens behov och önskemål i arbetet med att utveckla och säkra kvalitet inom äldreomsorgen. 10:00 Förmiddagskaffe och nätverkande 10:30 Uppföljning och analys som ett effektivt verktyg för ständig kvalitetsförbättring och kvalitetssäkring Hur Socialtjänsten i Jönköping arbetar systematiskt med uppföljning och kvalitetssäkring av vård- och omsorgstjänster Att fånga olika intressenters perspektiv i analysen av uppföljningar för att nå ständiga förbättringar Hur vi arbetar praktiskt med hela kedjan från uppföljning, analys och kvalitetsutveckling Stefan Österström Utvecklingschef, Socialförvaltningen Jönköpings kommun Välkommen till gemensam cocktail! ANMÄL DIG IDAG! ANMÄL Telefon DIG IDAG! 91 00, fax eller I Telefon Besök I oss gärna på

4 Jönköpings kommun har uppmärksammats för sitt arbete med kvalitetsutveckling för att man tagit ett helhetsgrepp kring kvalitetsfrågan och arbetar systematiskt för att säkra kvaliteten i vård- och omsorgsverksamheten. Under detta anförande kommer Stefan att berätta om hur man har vidareutvecklat sitt arbete med kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. 11:30 Medarbetarengagemang på Sabbatsbergs byns vård- och omsorgsboende = kvalitet för den äldre Medarbetarengagemang och kvalitetsutveckling genom att förankra en genomtänkt idé om hur medarbetarna ska göra, när det ska göras och varför Hur ett positivt och drivande ledarskap kan få medarbetarna att känna mer för verksamheten och ta ett ökat ansvar Erfarenheter av att arbeta systematiskt med kvalitetsarbete med brukaren i fokus Eva Bergman Fd. Verksamhetschef Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende, Stockholms Äldreboende AB Vinnare av kvalitetsutmärkelse 2011 Sabbatsbergsbyns vård- och omsorgsboende blev 2011 års vinnare av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse för sitt kvalitetsarbete med fokus på ledarskap, medarbetarengagemang, struktur och brukarfokus. Under anförandet kommer Eva att berätta hur arbetet med att förankra en tydlig idé hos medarbetarna har gått till och hur man genom att öka förståelsen och engagemanget hos medarbetarna har bidragit till en hög kvalitet inom omsorgen. Eva kommer också att berätta om deras struktur och systematiska kvalitetsarbete där man arbetat utifrån ett tydligt brukarfokus. 12:20 Ordföranden sammanfattar och avslutar konferensen 12:30 Lunch för deltagarna på workshopen Behandlar årets upphandling :30 Separat bokningsbar workshop: Utveckla och säkra kvaliteten genom väl utformade förfrågningsunderlag, avtal och system för uppföljning Undvik vårdskandaler och säkra kvaliteten - läs mer om workshopen på nästa sida! Intresserad av en affärsutställning? Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer! Stefan Broman I Tel: I Mobil: E-post: Janne Huttunen Tel: Mobil: E-post: Om Ability Partner Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via telefon Goda anledningar till att delta på konferensen Uppdatera dig inom det senaste inom kvalitetsutveckling och uppföljning av vård- och omsorgstjänster för att möta behovet av skärpt granskning av utförarverksamheterna. Inspiration till nya arbetssätt för att ta ett helhetsgrepp kring kvalitetsutveckling och kvalitetssäkra verksamheter i privatoch kommunal regi. Fördjupa dig i hur du formulerar förfrågningsunderlag, avtal och lägger upp system för uppföljning för att säkra att utförarna levererar enligt avtalet. Aktuellt om tillämpningen av de nya föreskrifterna för ledningssystem för kvalitetsarbete som träder i kraft i januari Öka dina kunskaper om konsekvenserna av konkurrensutsatt vård- och omsorg och hur du kan kvalitetsutveckla och utveckla valfrihet utifrån brukarens behov och förväntningar. Ta del av en unik expertpanel om hur vi stoppar vårdskandalerna i äldreomsorgen: Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Regeringskansliet, Äldrecentrum och Branschrådet för äldreomsorg. Den senaste utvecklingen inom kvalitetsutveckling av vård och omsorg med fokus på ledarskap, kompetensutveckling och medarbetarengagemang. Nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet. ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

5 SEPARAT BOKNINGSBAR WORKSHOP TORSDAGEN 29 MARS Utveckla och säkra kvaliteten genom väl utformade förfrågningsunderlag, avtal och system för uppföljning Under denna högaktuella workshop kommer du att få fördjupa dig i hur du formulerar förfrågningsunderlag och avtal vid upphandling av vård- och omsorgstjänster. Särskilt fokus kommer att läggas på erfarenheter av valfrihetssystem och att kvalitetssäkra utförarnas verksamhet. Målsättningen med workshopen är att du ska få ökade kunskaper om hur du formulerar idén, gör urval, tar fram förfrågningsunderlag, kvalitetsindikatorer samt formulerar avtalen för bästa möjlighet till uppföljning och kvalitetssäkring. Du kommer att få ökade kunskaper om juridiken och hur du utformar rättssäkra avtal. Den praktiska tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kommer att gås igenom. Upplägget är interaktivt och praktiskt inriktat där du bland annat kommer att få höra om Solna stads arbete med upphandling av profilboenden för äldre en upphandling som blev utnämnd till årets upphandling Under eftermiddagen kommer du även att få chans att diskutera de frågor som rör ditt egna upphandlings-, kvalitets- eller utvecklingsarbete. 13:30 Workshopen inleds Ur innehållet: Förankring av en politisk idé och att omsätta det till praktisk verklighet! Exempel från upphandling av entreprenad till utvecklandet av valfrihetssystem Hur Solna stad upphandlat profilboenden och lagt grunden för en god uppföljning av äldreboenden ta del av erfarenheter från Årets upphandling 2011 Hur du genom upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog kan öka mångfalden inom särskilda boenden Praktisk tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitetsarbete och allmänna råd att nå en process från förankring, upphandling till kvalitetsutveckling Hur du formulerar förfrågningsunderlagen och kvalitetsindikatorer på ett sätt som säkrar kvaliteten i utförarverksamheten Att använda sig av klausuler i avtalen som gör att du som huvudman kan få till en förändring när utföraren inte uppfyller kvalitetskraven Bemanning hur skriver du in bemanningskrav i avtalet för att säkra en god kvalitet och underlätta för uppföljning? Att hitta former för och bygga upp en konstruktiv dialog med utförarverksamheten Diskussion och reflektion kring valfrihetssystem, upphandling och kvalitet - utmaningar och möjligheter 16:30 Workshopen avslutas Under workshopen görs avbrott för eftermiddagskaffe Workshopledare: Thomas Hallgren, Jurist och delägare, Kommunakuten AB Thomas är jur. kand. med mycket lång erfarenhet som rådgivare, konsult och föreläsare. Han har tidigare arbetat som jurist vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, KPMG, Svenska Kommunförbundet och KommunLex AB samt som kommunjurist. Rolf Båvik, Upphandlingsexpert Rolf är upphandlingsexpert med stor erfarenhet som rådgivare och konsult på upphandlingsområdet. Han har tidigare varit verksam som bl.a. upphandlare/controller och upphandlingschef i flera kommuner. Rolf har genomfört ett stort antal kvalificerade upphandlingar och är en ofta anlitad föreläsare. Han har också erfarenhet av vidareutveckling av upphandlingsformer anpassade till kundvalsmodeller och alternativa driftformer. Malin Appelgren, Kommunalråd, Kristdemokraterna, Solna stad Malin är Kristdemokratiskt kommunalråd med särskilt ansvar för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i Solna stad. ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

6 Anmälan till: Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Tid & plats Konferens mars 2012 Workshop 20 mars 2012 Elite Palace Hotel S:t Eriksgatan 115, Stockholm Tel Boende i Stockholm Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden Ability Partner när du bokar dig så erhåller du rabatt. Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: Allmänna villkor Betalningsvillkor Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. Avbokningsvillkor Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före evenemangets startdatum. Vid avbokning senare än 3 veckor från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evenemang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om kr. Övrigt Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Ability Partner samarbetar med PAR PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter. Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slutsatser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt. Kontakta så berättar han mer. Pris Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma organisation som bokar plats samtidigt. Mängdrabatt vid fler än 2 bokningar Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så får person 3, 4, 5 osv 50% rabatt på aktuellt pris. Vid olika bokningsalternativ gäller rabatten för det alternativ som har lägst pris. PERIOD PRIS ORDINARIE RABATT Boka senast 3 februari Konferens & workshop kr kr kr Konferens kr kr kr Workshop kr kr 500 kr Boka senast 9 mars Konferens & workshop kr kr kr Konferens kr kr 700 kr Workshop kr kr 300 kr Boka efter 9 mars Konferens & workshop kr - - Konferens kr - - Workshop kr - - I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. Anmäl dig idag! Webb: E-post: Telefon: Fax: Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, Stockholm 99% av våra kunder rekommenderar oss testa du också! Läs mer om våra övriga evenemang på ability partner.indd Förnamn Efternamn e-postadress Befattning avdelning Telefon Fax Företag / organisation adress Post nr ort Tel växel Bransch antal anställda Ability Partner 2012 Konferenskod: OFF1189

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans

Välj mellan två spår: AFFÄRSDRIVET SHARED SERVICE CENTER IKEA. HR & Finans inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 maj 2014 DU FÅR MÖTA Karl-Johan Kallenberg Business Navigator Group Shared Services Tele2 Shared Service Center Jelena Uljankina Group Manager, Postpaid Billing

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA

Centrumskolan SPECIELLT INBJUDNA inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 januari 2015 MODERATORER Växjö kommun Eric Haraldsson Skolbibliotekarie- & samordnare Rebecca Borg Skolbibliotekarie- & samordnare VÅRA TALARE ps Arkitektur

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer