Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen"

Transkript

1 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011 Westmanska Palatset, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Senaste nytt om innebörden av Lagen om valfrihetssystem och entreprenader Uppdatering och genomgång av aktuell rättspraxis få full kontroll över utvecklingen inom SoL, LSS och Lagen om anhörigstöd Hur valfrihet och förenklad biståndshandläggning förändrar biståndsenhetens arbete Hur kan din kommun nå en säkrare uppföljning av verkställda biståndsbeslut inom äldreomsorgen? Hur långt sträcker sig kommunens ansvar för att bemöta den äldres rättigheter till att bestämma själv? Psykisk ohälsa hos äldre så kan du fånga upp den äldres psykiska ohälsa och ta individanpassade beslut om hjälp och stöd Efterfrågad workshop Succékonferens! Fullbokad vid förra tillfället SEPARAT BOKNINGSBAR workshop 9 november Rättssäker och kvalitativ handläggning i praktiken uppdatera dig på juridiken och utveckla metodiken för din handläggning Speciellt inbjuden Christina Amundberg, Avdelningscontroller, Södermalms stadsdelsförvaltning Stockholms stad Speciellt inbjuden Mårten Gerle, Sakkunnig inom psykiatri, kunskapstillämpning Socialstyrelsen ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Carin Liesén Lindqvist, Utredare, Borås stad Maria Ahrgren, Kvalitets- och utvecklingscontroller, Uppsala kommun Eva Erikson, Uppdragsstrateg, Uppsala kommun Anne-Lie Söderlund, Enhetschef äldrenheten, Järfälla kommun Elisabeth Viman, Samordnare för äldreomsorg, Linköpings kommun Ingrid Hjalmarson, Utredare, Stiftelsens Stockholms läns Äldrecentrum Stina-Clara Hjulström, Ordförande, Demensförbundet SAMARBETAPARTNERS BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I Arrangeras av:

2 Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet Tisdagen 8 november Registrering och morgonkaffe 09:30 Konferensen inleds EXPERTFÖRELÄSNING 09:40 Konsekvenser av Lagen om valfrihetssystem och entreprenader! Hur hanterar du övergången till valfrihetssystem och hittar väl fungerande rutiner för biståndsenheten? Utgångspunkten för biståndshandläggarens arbete är att bevilja hjälp som den äldre inte kan få på annat sätt vilken är egentligen handläggaren roll i valfrihetssystem? Vad innebär det för nya arbetssätt för handläggaren och vad ska handläggaren egentligen lägga ner tid på? Hur hanterar du sekretessen när du lämnar över till en privat utförare? Förändringar i metoder och arbetssätt på förvaltningen för att se till att resurserna används på rätt sätt Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan myndighetsutövare och utförare enligt lagen? Vilken är egentligen ansvarsfördelningen mellan myndighetsutövare och utförare och hur påverkar det biståndsenhetens arbete? Så utformar du tydliga beslut till brukaren och ett tydligt uppdrag till utföraren Hur du arbetar med uppföljningssystem för att säkerställa att brukaren får de insatser som avtalats med den privata vårdgivaren Vad ska du följa upp och utvärdera emot när du inför valfrihetssystem? Hur kan du säkerställa att det brukarna har fått är det som du har tänkt dig och beställt? Vilka krav kan kommunen ställa på utföraren vad gäller dokumentation? Hur du utformar uppföljningssystem och tillämpar systemet i praktiken Hur arbetar du på ett bra sätt för att möta individuppföljningsansvaret och vilken är biståndsenhetens roll och ansvar? Hur lägger du upp arbetet och fördelar ansvaret för att på bästa sätt följa upp på individnivå? Vilka nya krav ställs på dokumentation? Hur du når en röd tråd mellan handläggning, beviljande av insats och dokumentation i samarbetet med utföraren Christina Amundberg Avdelningscontroller Södermalms stadsdelsförvaltning Stockholms stad Under anförandet kommer Christina att gå igenom hur du anpassar din verksamhet för att möta den förändring som Lagen om valfrihetssystem och entreprenader innebär. Anförandet går igenom de formella kraven som lagar och författningar kräver och du får praktiska tips till hur du kan arbeta med avtals- och individuppföljning. Christina är socionom med vidareutbildning inom juridik och psykologi. Hon har arbetat många år inom kommunal socialtjänst samt varit verksam i utvecklingsprojekt inom kommuner och landsting. Hon är även projektanställd på Socialstyrelsen och anlitad som gästföreläsare på universitet och högskolor. Idag arbetar hon med upphandling och uppföljning av enskild, entreprenaddriven och kundvalsverksamheter på Södermalms stadsdelsförvaltning. 11:00 Kort bensträckare PRAKTIKFALL 11:10 Uppföljning i Uppsala kommun hur en ny organisation, funktioner och rutiner skapat förutsättningar för en säkrare uppföljning av verkställda biståndsbeslut Systematisk individ- och avtalsuppföljning i syfte att säkerställa kvalitet på utförda insatser med fokus på delaktighet, trygghet och nöjdhet. Vikten av bättre rutiner för uppföljning av verkställda beslut i samband med övergången till valfrihetsystem och förenklad biståndshandläggning Varför vi skapade resursen hälso- och sjukvårdscontrollers och hur vi använder resursen i våra uppföljningar. Maria Ahrgren Kvalitets- och utvecklingscontroller Uppsala kommun Eva Erikson, Uppdragsstrateg Uppsala kommun Uppsala kommun har förändrat sin organisation och skapat nya funktioner samt förnyat handläggningsprocessen efter övergången till valfrihetssystem och förenklad biståndshandläggning. Behovet att säkerställa en väl fungerade uppföljning på såväl avtals- och individnivå var stort men också behovet av att förnya rutiner och flöden för en effektiv och rättssäker handläggning. Maria och Eva kommer under detta anförande att berätta om erfarenheterna av det nya arbetssätten och vilka resultat det har lett till. Du får en beskrivning av hur man i Uppsala kommun arbetar med avtals- respektive individuppföljning och hur rapporter och dokumentation kan se ut. Maria och Eva har lång erfarenhet inom äldreomsorg och har varit delaktiga i utvecklingen av de nya arbetssätten på kontoret för hälsa, vård och omsorg. 12:10 Lunch PRAKTIKFALL 13:10 Tillämpning av valfrihet och erfarenheter av att implementera valfrihetssystem Hur vi valde att se på begreppet valfrihet och hur vi utformade vårt valfrihetssystem inom äldreomsorgen Hur vi agerar för att få brukaren att känna sig väl bemött och vägledda i det nya systemet Förändringar i metoder och arbetssätt på förvaltningen för att se till att resurserna används på rätt sätt Carin Liesén Lindqvist Utredare, Stadskansliet Borås stad ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

3 Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet Carin berättar om hur Borås stad har implementerat valfrihetssystem och vidareutvecklat arbetet under årens gång. Hon kommer att gå igenom hur metoder och arbetssätt har förändrats och vad man har gjort för att på bästa möjliga vis utnyttja resurserna. Borås stad har arbetat med valfrihetssystem i många år och har erfarenhet om vad förändringen innebär för äldreenheten. Borås stad har valfrihetssystem inom hemtjänst: service, omvårdnad samt inom funktionshinder: daglig verksamhet. 14:00 Eftermiddagskaffe EXPERTFÖRELÄSNING 14:30 Hur du bemöter äldre med psykisk ohälsa och får en ökad förståelse för deras behov av stöd Hur kan vi förstå psykisk ohälsa hos de äldre och inkludera det på ett bra sätt i bedömningarna? Vad kännetecknar ett professionellt bemötande till äldre med psykisk ohälsa? Hur bör biståndshandläggaren gå till väga i för att bättre kunna göra en behovsbedömning vid psykisk ohälsa hos den äldre? Mårten Gerle Sakkunnig inom psykiatri, kunskapstillämpning Socialstyrelsen Under anförandet kommer Mårten att gå igenom hur psykisk ohälsa hos äldre kan te sig och vilka behov av stöd som den äldre kan ha. Han kommer också att gå igenom vad som kännetecknar ett professionellt bemötande till äldre med psykiska ohälsa. PANELSAMAL OCH ERFARENHETSUTBYTE 15:20 Öka din kunskap och förståelse kring demens så säkrar du det bästa stödet för individen Hur du kan göra säkra bedömningar av demenssjuka personers behov Har yngre demenssjuka speciella behov? Hur bör du hantera självbestämmandet och den personliga integriteten i mötet med den demenssjuka? Vad är egentligen en god kvalitet i omvårdnaden? Vad är de anhörigas roll och hur kan du på ett bra sätt samarbeta med de anhöriga? Medverkande i panelsamtal är Mårten Gerle, Sakkunnig inom psykiatri, kunskapstillämpning, Socialstyrelsen Stina-Clara Hjulström, Ordförande, Demensförbundet Stina-Clara är utbildad disktriktsköterska, med lång erfarenhet av äldrefrågor och rehabilitering av äldre, bland annat är hon grundare till den första dagverksamheten för demenssjuka, Klockargården i Löt. Hon har i sin roll om ordförande i Demensförbundet skaffat sig en unik erfarenhet av hur demensvården i Sverige ser ut idag samt vad det innebär att vara demenssjuk. Stina-Clara är en mycket uppskattad föreläsare och ägnar mycket tid åt att utbilda om demenssjukdom, vilka behov den demenssjuke har och hur du bäst bemöter den demenssjuke. Under anförandet får du ökade kunskaper om demens och hur du bäst bemöter och hanterar personer med denna komplexa sjukdom. Du får också goda råd om hur du på bästa sätt arbetar med de anhöriga. 16:20 Den första konferensdagen sammanfattas 16:30 Den första konferensdagen avslutas Välkommen till gemensam cocktail passa på att utbyta erfarenheter och nätverka med kollegor från hela landet! Onsdagen 9 november :30 Morgonkaffe 09:00 Konferensens andra dag inleds EXPERTFÖRELÄSNING 09:10 Brukarperspektivet pensionärers erfarenheter av kundval och förenklad biståndshandläggning Hur har pensionärerna tagit emot förändringen och möjligheten att välja? Vad kan vi lära om myndighetsutövning efter att ha lyssnat till brukarnas erfarenheter av mötet med kommunen? Hur myndighetsutövning och behovsbedömning upplevs av pensionärerna Ingrid Hjalmarson Utredare Stiftelsens Stockholms läns Äldrecentrum Under detta anförande kommer Ingrid att berätta om pensionärernas erfarenheter av att få ökad valfrihet och inflytande inom äldreomsorgen samt hur de upplever myndighetsutövningen. Du får ta del av slutsatser från tre studier om kundval respektive förenklad biståndshandläggning. Ingrid har över 10 års erfarenhet som utredare inom äldreområdet och har arbetat som äldreomsorgsinspektör i Stockholm. 10:10 Förmiddagskaffe PRAKTIKFALL 10:40 Vidareutvecklad modell för förenklad biståndshandläggning i Järfälla kommun Vilken modell för förenklad biståndshandläggning som vi har valt i Järfälla kommun och varför vi har valt den modellen? På vilket sätt har vi vidareutvecklat modellen sedan starten? Hur vi når en effektivare utredningsprocess genom automatbeslut efter kriterier på vissa insatser Anne-Lie Söderlund Enhetschef äldrenheten Järfälla kommun ANMÄL DIG IDAG! ANMÄL Telefon DIG IDAG! 91 00, fax eller I Telefon Besök I oss gärna på

4 Under detta anförande kommer Anne-Lie att berätta hur Järfälla kommun har arbetat vidare med sin modell för förenklad biståndshandläggning och hur utredningsprocessen har kunnat effektiviseras än mer. Järfälla kommun har arbetat med förenklad biståndshandläggning inom äldreomsorgen sedan PANELSAMTAL OCH ERFARENHETSUTBYTE 11:30 Förenklad biståndshandläggning vad innebär det i praktiken för dig och din verksamhet? I övergången till förenklad biståndshandläggning väcks många frågor kring hur den egentligen bör utformas, vad konsekvenserna blir för att möta kraven om en rättvis och rättssäker handläggning och hur den äldre kommer att upplever förändringen. Under panelsamtal får du diskutera och utbyta erfarenheter om förenklad biståndshandläggning med deltagare och talare. Anne-Lie Söderlund Enhetschef äldreenheten Järfälla kommun 12:30 Konferensen avslutas Lunch för workshopdeltagarna Intresserad av en affärsutställning? Elisabeth Viman Samordnare för äldreomsorg Linköpings kommun Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer! Janne Huttunen Tel: Mobil: Om Ability Partner Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via telefon Succékonferensen är tillbaka! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen i maj 2011 fick 4,0 i snittbetyg och 100% av deltagarna rekommenderar någon annan att gå på ett evenemang arrangerat av Ability Partner. Citat från konferensen Välplanerad konferens! Bra information och intressanta frågeställningar och svar Väldigt givande föreläsningar Talarna som var mycket bra kunde fånga åhörarna och bjuda in till diskussion Källa: Utvärderingsenkät från konferensen Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen maj Deltagarna har bedömt konferenserna på en skala 1-5, där 1 är underkänd och 5 mycket bra. Under konferensen Förnyad biståndshandläggning får du: Uppdatera dig om senaste nytt inom SoL, LSS och Lagen om anhörigstöd Ökade kunskaper om konsekvenserna av LOV, Lag om valfrihetssystem Metoder och arbetssätt för att stärka din kommuns uppföljning av verkställda biståndsbeslut Fördjupa dig i hur du når en rättssäker och kvalitativ handläggning genom rätt tillämpning av lagen och utvecklade metoder för handläggning Ta del av expertkunskap om äldre med psykisk ohälsa och demens för att göra en kvalitativ och individanpassad behovsbedömning Möjlighet att gå igenom hur din enhets handläggning kan utvecklas för att möta kraven om en effektivare verksamhet Den senaste informationen om nyheter i lagar och regelverk såsom det nya vistelsebegreppet, nya Lex Sarah och nya riktlinjer inom LOV Inspiration till nya arbetssätt för att ställa om biståndsenhetens arbetssätt till att möta kraven om ökat inflytande för den äldre Möjlighet att öka dina kunskaper om förenklad biståndshandläggning och hur du kan arbeta på ett rättssäkert och kvalitativt sätt Nätverka med kollegor från hela landet! Läs mer om våra övriga evenemang på ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

5 Separat bokningsbar workshop 9 november 2011 Rättssäker och kvalitativ handläggning i praktiken uppdatera dig på juridiken och utveckla metodiken för din handläggning För att öka rättssäkerheten och kvaliteten i biståndshandläggningen behöver du fokusera på flera områden, såsom vidareutvecklandet av av rutinerna för handläggning och förhållningssättet till den äldre. Samtidigt måste du hålla dig uppdaterad på det formella regelverket och aktuell rättspraxis. Målet med fördjupningspasset är att gå igenom hur du tolkar lagstiftning och riktlinjer för att formulera rättssäkra och korrekta beslut i din biståndshandläggning. Du kommer att få konkreta råd på hur du kan förbättra rutinerna för handläggningsarbetet och genomföra en rättssäker handläggning i linje med gällande lagstiftning. 13:30 Fördjupningspasset inleds Ur innehållet: Uppdatering om kommunens ansvar enligt SoL och LSS Lagen om anhörigstöd Lex Sarah hur påverkas biståndshandläggningen av de nya reglerna Vad den äldre har rätt till och hur du bör tolka olika delar av lagstiftningen? Ta del av aktuell rättspraxis Kommunens ansvar och vad den äldre har rätt till enligt begreppet skälig levnadsnivå Vad ska kommunen göra enligt lag vad gäller den enskildes inflytande, socialt innehåll i vardagen och meningsfullhet? Hur bör du tolka begreppet rätt till särskilt boende och vad säger rättspraxis? Vilka möjligheter finn det att låta ett äldre par bo ihop? Det nya vistelsebegreppet hur ska det gå till rent praktiskt? Hur långt sträcker sig kommunens ansvar för att bemöta den äldres rättigheter till att bestämma själv och påverka innehållet i insatserna? Vad säger lagen om ökat inflytande för den äldre? Det mångkulturella samhället och biståndsbedömning bedömningar om exepempelvis rätten att utöva sin religion. Vad gäller rent juridiskt och vad säger rättspraxis? Överklaganden tillvägagångssätt i praktiken 16:00 Fördjupningspasset avslutas Fördjupningspasset leds av: Christina Amundberg Avdelningscontroller, Södermalms stadsdels förvaltning Stockholms stad Sagt om Christina Amundbergs tidigare föreläsningar: Engagerad, fångar ämnet på ett bra sätt. Enkelt och lättsamt Som alltid, påläst och kunnig Christina är otroligt påläst, har svar på allt Christina är socionom med vidareutbildning inom juridik och psykologi. Hon har arbetat många år inom kommunal socialtjänst samt varit verksam i utvecklingsprojekt inom kommuner och landsting. Hon är även projektanställd på Socialstyrelsen och anlitad som gästföreläsare på universitet och högskolor. Idag arbetar hon med upphandling och uppföljning av enskild, entreprenaddriven och kundvalsverksamheter på Södermalms stadsdelsförvaltning. ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

6 Anmälan till: Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Tid & plats Konferens 8-9 november, 2011 Workshop 9 november, 2011 Westmanska Palatset Holländargatan 17, Stockholm Tel Boende i Stockholm Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden Ability Partner när du bokar dig så erhåller du rabatt. Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: Allmänna villkor Betalningsvillkor Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. Avbokningsvillkor Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före evenemangets startdatum. Vid avbokning senare än 3 veckor från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evenemang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om kr. Övrigt Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Ability Partner samarbetar med PAR PAR hjälper dig att behålla, utveckla och skaffa nya kunder. Vi engagerar oss i mycket. Men alltid med samma grund. Att ge dig rätt information, på rätt sätt. Detta kan vi göra tack vare vår tillgång till Sveriges mest kompletta och uppdaterade databaser omfattande näringsliv, konsumenter, organisationer och offentlig sektor. Vill du ha mer information om hur PAR kan hjälpa dig, kontakta Tommy Berglund på Pris Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma organisation som bokar plats samtidigt. Mängdrabatt vid fler än 2 bokningar Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så får person 3, 4, 5 osv 50% rabatt på aktuellt pris. Vid olika bokningsalternativ gäller rabatten för det alternativ som har lägst pris. PERIOD PRIS ORDINARIE RABATT Boka senast 23 september Konferens & workshop kr kr kr Konferens kr kr kr Workshop kr kr 500 kr Boka senast 28 oktober Konferens & workshop kr kr kr Konferens kr kr 700 kr Workshop kr kr 300 kr Boka efter 28 oktober Konferens & workshop kr - - Konferens kr - - Workshop kr - - I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. Om du skickar in din anmälan per traditionell post eller fax kan du användanedanstående anmälningstalong. Anmäl dig idag! Webb: E-post: Telefon: Fax: Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, Stockholm 99% av våra kunder rekommenderar oss testa du också! Konferens & workshop Konferens Workshop Förnamn Efternamn e-post adress Befattning Avdelning Telefon Fax Företag / organisation Adress Post nr Ort Tel växel Bransch Antal anställda Konferenskod: OFF1169 Ability Partner 2011

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen KONFERENS 18-19 NOVEMBER 2014 SCANDIC

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov

BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov BISTÅNDSHANDLÄGGARE att vakta pengar eller bedöma äldres behov Dialogseminarier med biståndshandläggare och deras chefer i Stockholms stad Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2010:13

Läs mer

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna.

Valfrihetens LOV. En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Valfrihetens LOV En studie om vad Lagen om valfrihet betyder för den som har hemtjänst, för kommunen och för utförarna. Ingrid Hjalmarson Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv

Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering. Grand Hotel, Stockholm. Speciellt inbjudna: Så lyckas du med e-arkiv För 11:e året A RKIVFORUM 11-12 november 2015 Sveriges ledande konferens inom arkiv & informationshantering Grand Hotel, Stockholm - Så förbereder du din organisation för ett kommande e-arkiv - Så tar

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer