så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen"

Transkript

1 Välkommen till konferensen KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens november 2012 Westmanska palatset, Stockholm UR INNEHÅLLET Vad behöver skolan utveckla och förändra för att nå en hög måluppfyllelse på kort och lång sikt? Så tar du ett helhetsgrepp kring skolutvecklingen för att forma en likvärdig och högkvalitativ skola Systematisk kvalitetsutveckling så utvecklar du processer och nya arbetssätt för att nå en ökad kvalitet i skolan Ökad måluppfyllelse genom att bygga ett skolsystem utifrån elevers lärande och utveckling Skola på vetenskaplig grund så skapar du möjligheter till kompetensutveckling för lärarna Att framgångsrikt leda skolutveckling där skolledare, lärare, elever och föräldrar är involverade för en bättre skola Ledarskap i skolan hur du skapar ett vinnande lag där eleverna når målen, är motiverade och känner sig trygga Synligt lärande så inför du en tydligare undervisningsprocess och når en ökad återkoppling mellan lärare och elev Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Ordförande Elisabeth Stärner Utvecklingsstrateg Linköpings kommun Samarbetspartner Speciellt inbjudna Eva-Lis Sirén Ordförande Lärarförbundet ÖVRIGA TALARE OCH Hans-Åke Scherp, Docent, Karlstad universitet Jan Håkansson, Lektor, Linnéuniversitet Bodil Båvner, Handläggare, SKL Jonas Sandqvist, Undervisningsråd, Skolverket Anna Karlsdotter, Utvecklingsstrateg, Kristianstads kommun Ulf Lindberg, Enhetschef, Linköpings kommun Simon Hjort, Lärare, Folkungaskolan och Doktorand, Linköpings universitet Anders Nilsson, Rektor, Ströveltorps skola Gabriella Ekström Filipsson, Rektor, Uppsala kommun och Styrelseledamot Lärarförbundets skolledarförening Anders Pettersson, Vice affärsområdeschef grundskolan, Uppsala kommun Karin Jense, Förvaltningschef, Svedala kommun Karin Sörensson, Resurschef, Svedala kommun Mikael Rystad, Utvecklingsstrateg, Svedala kommun Lars Gustafsson, Skolutvecklare Metta Fjelkner Ordförande, Lärarnas riksförbund Maria Stockhaus Ordförande SKL s utbildningsberedning Matz Nilsson Förbundsordförande Sveriges skolledare Arrangeras av: BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

2 KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN Onsdagen den 14 november 09:00 Registrering med morgonkaffe och smörgås 09:30 Ordföranden inleder konferensen Elisabeth Stärner Utvecklingsstrateg, utbildningskontoret Linköpings kommun 09:40 Vad behöver skolan utveckla och förändra för att nå en hög måluppfyllelse på kort och lång sikt? Vilka tendenser kan vi se i arbetet med att skapa en bättre och effektivare skola? Hur bör skolutvecklingsprocessen hanteras för att skapa den skola vi vill ha i framtiden? På vilket sätt kan resurserna användas mer effektivt för att få en så bra skola som möjligt? Hans-Åke Scherp Docent Karlstad universitet Hans-Åke Scherp är docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap. Sedan nio år tillbaka leder han ett nätverk med 900 skolor inom området problembaserad skolutveckling. Under anförandet kommer Hans- Åke att ge oss en aktuell bild av hur kvaliteten ser ut i den svenska grundskolan idag och vad som behöver utvecklas och förbättras. Han kommer också att visa på vad som kännetecknar en framgångsrik skolutvecklingsprocess. 10:50 Hur väl lyckas den svenska skolan vad gäller kvalitet i undervisningen, elevers nöjdhet och studieresultat? Vad kan sägas om den svenska skolans resultat vad gäller kvalitet i undervisningen och studieresultat? Vilka skolor lyckas med att motivera och engagera eleverna och hur upplever eleverna själva sin skola? Inspiration från olika kommuner kring utvecklingsarbete för en bättre skola Bodil Båvner Handläggare Sveriges Kommuner och Landsting Under detta anförande kommer du att få en presentation av kvaliteten i grundskolans undervisning och elevernas studieresultat baserat på SKL s undersökningar. Bodil kommer också att berätta om hur eleverna själva upplever sin skola och vad som kännetecknar skolor som har nöjda och motiverade elever. 11:30 Lunch 12:30 Aktuellt om Skolverkets allmänna råd kring systematiskt kvalitetsarbete Hur tolkar du de allmänna råden och utformar rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer? Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete för dig som kvalitetsansvarig eller skolledare? Hur kan du utveckla skolan utifrån ett tydligt fokus på mål, processer och lärande? Vilken är huvudmannens och skolans ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet? Vad är viktigt vid framtagandet av system för kvalitet och uppföljning? Strukturer och metoder för uppföljning, analys och dokumentation Hur arbetar du med innehållet i kvalitetsarbetet för att prioritera rätt och få effekt av arbetet? Hur du gör ett relevant urval vad gäller målsättningar i arbetet mot ökad måluppfyllelse i skolan Så formulerar du tydliga och mätbara mål som inkluderar de mjuka värdena i skolan Analys i kvalitetsarbetet för att förbättra skolans och elevernas resultat Att arbeta med analyser och på ett ändamålsenligt sätt använda informationen i kvalitetsutvecklingen Hur du analyserar resultaten av undervisningen och återkopplar till verksamhetens och lärarnas utveckling Olika metoder för analys och hur du använder dem i praktiken Jan Håkansson Lektor Linnéuniversitet Jan Håkansson är universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och studerar bland annat hur forskningsresultat kan bidra till framgångsrik skolutveckling. Jan har också lång erfarenhet som forskare inom systematiskt kvalitetsarbete inom skolan. Under detta anförande kommer Jan att reda ut hur du tolkar Skolverket nya allmänna råd kring systematiskt kvalitetsarbete och hur du implementerar ett nytt kvalitetssystem. Särskilt fokus läggs vid hur du arbetar med analyser och tar rätt beslut kring den fortsatta kvalitetsutvecklingen i skolan. 14:00 Eftermiddagskaffe Behandlar Skolverkets allmänna råd 14:30 Att utveckla ett kvalitetshjul och nå en tätare dialog mellan förvaltning, rektorer, lärare, elever och föräldrar Att lyckas med det systematiska kvalitetarbetet så att hela hjulet fungerar från politiker hela vägen till elever och föräldrar ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

3 KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN Hur du tar fram konkreta och mätbara mål för skolans verksamhet Så lägger du upp rutiner för kvalitetsarbete och uppföljning för en effektivare samverkan mellan förvaltning och skolledning Detta kom vi fram till i våra analyser av skolans kvalitet och så blir våra skolor bättre Att implementera nya arbetssätt i undervisningen enligt John Hatties forskning Hur du gör en detaljerad nulägesanalys och hittar lösningar som är anpassade för dina skolors specifika situation Erfarenheter från Folkungaskolans implementering av synligt lärande och hur lärarna upplever de nya arbetssätten Anna Karlsdotter Utvecklingsstrateg Kristianstads kommun Ulf Lindberg Enhetschef Linköpings kommun Simon Hjort Lärare, Folkungaskolan och Doktorand Linköpings universitet I Kristianstads kommun har man utvecklat nya arbetssätt och processer för systematiskt kvalitetsarbete i samarbete med Jan Håkansson. Under anförandet kommer Anna att berätta om hur de har gjort för att förbättra dialogen och få ett fungerande kvalitetshjul. Hon kommer också att berätta hur de arbetar med analyser i förbättringsarbetet av skolorna. DISKUSSIONSPASS OCH ERFARENHETSUTBYTE 15:30 Hur kan politiker, kommuner och skolledning verka för en skola där läraren har de rätta förutsättningarna för att utföra sitt pedagogiska uppdrag? Under detta pass diskuterar vi hur vi tillsammans kan ta ett samlat grepp kring utvecklingen av den svenska skolan för att underlätta för lärarna att göra ett bra arbete. En expertpanel kommer att ge sina olika perspektiv på vad som behöver göras för att skapa den skola vi vill ha och för att lärarna ska kunna utföra sitt pedagogiska uppdrag på ett kvalitativt sätt. Eva-Lis Sirén, Ordförande, Lärarförbundet Maria Stockhaus, Ordförande, SKL s utbildningsberedning Metta Fjelkner, Ordförande, Lärarnas riksförbund Hans-Åke Scherp, Docent, Karlstad universitet Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges skolledare 16:30 Ordföranden sammanfattar och avslutar konferensens första dag Välkommen till gemensam cocktail! Torsdagen den 15 november 08:00 Morgonkaffe och smörgås 08:30 Ordföranden inleder konferensen andra dag 08:40 Synligt lärande i praktiken att nå en effektiv implementering av nya arbetssätt och en tydligare undervisningsprocess med återkoppling Därför är lärarens återkoppling nyckeln till goda resultat Visible learning for teachers I Linköpings kommun sker ett intensivt utvecklingsarbete för att nå en tydligare undervisningsprocess och skapa möjligheter till ökad återkoppling mellan lärare och elev. Simon Hjort, lärare på Folkungaskolan och doktorand vid Linköpings universitet, kommer att berätta om teorierna bakom Visible learning for teachers. Ulf Lindberg är enhetschef på Linköpings kommun och kommer tillsammans med Simon att berätta om den praktiska implementeringen av synligt lärande på Folkungaskolan. 10:10 Förmiddagskaffe 10:40 Skola på vetenskaplig grund hur du implementerar nya arbetssätt och skapar möjligheter till kompetensutveckling för lärarna Hur vi förbereder en process som ska leda till en utbildning som vilar på vetenskaplig grund Hur vi planerade utvecklingsarbetet skola på vetenskaplig grund och inledde samarbete med Halmstad Högskola Så har vi arbetat med lokala arbetstidsavtal för att frigöra tid för lärarnas kompetensutveckling Anders Nilsson Rektor Strövelstorps skola I Ängelholms kommun har man lyckats frigöra tid till lärarnas kompetensutveckling genom lokala arbetstidsavtal och man samarbetar med Halmstad högskola för att genomföra lärarnas utbildning. Anders kommer att berätta om planeringen av utbildningen och hur de utvecklar en process enligt Tomas Kroksmarks koncept för skola på vetenskaplig grund. 11:30 Lunch Ny rapport från Skolverket 12:30 Alla ska med! Vad har hänt med likvärdigheten i den svenska grundskolan? Har familjebakgrunden fått en större betydelse för elevernas skolresultat? Hur påverkar det fria skolvalet likvärdigheten? Skillnaden mellan skolors resultat ökar hur påverkar det likvärdigheten? ANMÄL DIG IDAG! ANMÄL Telefon DIG IDAG! 91 00, fax eller I Telefon Besök I oss gärna på

4 Jonas Sandqvist Undervisningsråd Skolverket Likvärdigheten i den svenska skolan är en omtalad fråga där stort fokus ligger på vad som behöver göras för att minska skolsegregationen. Under detta anförande kommer Jonas att ge oss en bild över hur det egentligen ser ut med likvärdigheten i den svenska grundskolan utifrån Skolverkets nyutkomna rapport Likvärdig utbildning i svensk grundskola? En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Han kommer också att berätta hur elevernas socioekonomiska bakgrund påverkar deras faktiska skolresultat. 13:20 Kvalitetsarbete för en inkluderande skola i Svedala kommun Hur vi analyserade verksamheten och genomförde en omorganisation för att skapa möjligheter till en bättre skola Så gick vi tillväga för att ta ett helhetsgrepp kring likvärdighet och få arbetet med inkludering att genomsyra hela verksamheten Hur arbetet med värdegrunden och kunskapsmålen går i hand och hand på vägen mot en bättre skola Karin Jense, Utbildningschef, Svedala kommun Karin Sörensson, Resurschef, Svedala kommun Mikael Rystad, Utvecklingsstrateg, Svedala kommun Svedala kommun har på några år förflyttat sig från 239:e plats till 51:a plats vad gäller elevernas kunskapsresultat. Under anförandet kommer Karin att berätta om resan mot en bättre skola, omorganisationen och den nya områdesindelningen vilket gav en tydligare blid av jämliken i kommunens skolor. Karin kommer att berätta om omorganisationen och resan mot en bättre skola. Du får höra om skolornas praktiska arbete med inkludering och hur arbetet följs upp. 14:20 Eftermiddagskaffe 14:50 Från idé till mål och vision så här har vi tillsammans byggt upp vårt systematiska kvalitetsarbete Från kvalitetsredovisning till ständigt pågående förbättringsarbete Ledarskapet som skapar förbättringskulturen Lärdomar från vårt tillsammansarbete med att processa fram ett gemensamt förhållningssätt och en modell för det systematiska kvalitetsarbetet Uppsalamodellen så fungerar den! Anders Pettersson Vice affärsområdeschef grundskolan Uppsala kommun I Uppsala kommun är ledordet för kvalitet i skolan tillsammansarbete eftersom grunden till en bra skolutveckling är gemensamma förhållningssätt, att skapa en kultur för förändring och tillsammans arbeta i system för kvalitetsutveckling. Gabriella och Anders kommer att berätta om Uppsalamodellen och erfarenheterna av att driva förändring och implementera nya arbetssätt för systematiskt kvalitetsarbete. 15:40 Ledarskap i skolan hur du skapar ett vinnande lag där lärare och elever trivs och alla elever har förutsättningar att klara kunskapsmålen Engagerade och extremt delaktiga lärare och skolledare är nyckeln till bra skolresultat! Hur får vi lärare och ledare som vill, kan och vågar? Att skapa en skola där alla idéer bejakas och alla deltar i beslutsprocessen och där mod, prestigelöshet, humor och rätt inställning har högsta prioritet Lars Gustafsson Skolutvecklare Lars Gustafsson är en mycket uppskattad föreläsare och utbildare som utmanar och ger nya perspektiv på ledarskap, medarbetarskap och kvalitetsarbete. Lars har en gedigen praktisk erfarenhet från skolvärlden och har erhållit många olika kvalitetsutmärkelser och ledarskapspriser för sitt arbete. Sagt om Lars tidigare föreläsningar: Är jättenöjd och känner att jag kommer ha en massa matnyttigt med mig hem! Mycket konkreta tips, verktyg och en stark koppling till den vardag vi lever i. Framfört på ett mycket bra sätt! YES! Verklighetsnära, bra tips, Tack! 17:00 Ordföranden sammanfattar och avslutar konferensen Gabriella Ekström Filipsson Rektor, Uppsala kommun och Styrelseledamot Lärarförbundets skolledarförening ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

5 Om Ability Partner Ability Partners vision är att förbättra individers och organisationers förmåga att hantera förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda och återkommande kunder. För mer information om Ability Partner eller detta evenemang, kontakta oss via telefon Intresserad av en affärsutställning? Ability Partner erbjuder ditt företag unika möjligheter att stärka varumärket och bygga relationer med en väl avgränsad målgrupp såväl under som efter evenemanget. Vi skräddarsyr upplägget utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss så berättar vi mer! Stefan Broman I Tel: I Mobil: E-post: Janne Huttunen Tel: Mobil: E-post: Läs mer om våra övriga evenemang på Goda skäl att delta på konferensen Få fördjupade kunskaper om vad skolan behöver förändra för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas och klara kunskapsmålen Lär dig mer om systematiskt kvalitetsarbetet enligt skollagen och Skolverkets allmänna råd och hur du arbetar med uppföljning och analys Uppdatera dig om det senaste inom skolutveckling för att skapa en likvärdig och trygg skola med en högre måluppfyllelse Inspiration till nya arbetssätt för att få ett fungerande kvalitetshjul och en bättre dialog på alla nivåer i skolan Ökade kunskaper om hur du kan ta ett helhetsgrepp kring skolutveckling och nå en skola som utgår från elevers lärande och utveckling Ta del av erfarenheter och kunskap om att skapa bästa möjliga förutsättningar för läraren att utföra sitt pedagogiska uppdrag Lyssna till erfarenheter kring implementering av skola på vetenskaplig grund och hur du kan frigöra tid till lärarnas kompetensutveckling Lär dig mer om ledarskapet i skolan och hur du kan skapa ett vinnande lag där lärare och elever trivs och där alla elever har samma förutsättningar Få aktuell fakta om likvärdigheten i den svenska skolan och lyssna till erfarenheter från att skapa en inkluderande skola Möjlighet att lära dig mer om hur du implementerar nya arbetssätt i skolan enligt Visible learning for teachers Du får nätverka och utbyta erfarenheter med kollegor från hela landet! ANMÄL DIG IDAG! I Telefon I

6 Anmälan till: KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN Tid & plats Konferens november 2012 Westmanska Palatset Holländargatan 17, Stockholm Tel Boende i Stockholm Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden Ability Partner när du bokar dig så erhåller du rabatt. Mornington Hotel, Nybrogatan 53. Tel: Freys Hotel, Bryggargatan 12. Tel: Victory Hotel, Lilla Nygatan 5. Tel: Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. Tel: Uppge koden D vid bokning på Scandic Hasselbacken Allmänna villkor Betalningsvillkor Betalning sker mot faktura med 20 dagars betalningsvillkor eller enligt separat avtal. Om betalningsfristen överskrids har Ability Partner rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande diskonto plus ett tillägg om 8 %. Avbokningsvillkor Om du av någon anledning ej kan delta på ett bokat evenemang kan du alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Du kan också få inbetald deltagaravgift tillbaka förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före evenemangets startdatum. Vid avbokning senare än 3 veckor från evenemangets startdatum erhåller du ett värdebevis. Värdebeviset kan sedan användas som betalning på ett annat av Ability Partner anordnat evenemang. Vid avbokning utgår en administrativ avgift om kr. Övrigt Ability Partner reserverar sig för mindre ändringar i programmet som exempelvis ändringar av enskilda talare, programpunkter eller lokal för evenemanget. Ability Partner förbehåller sig också rätten att ställa in ett evenemang. Vid inställt evenemang har beställaren rätt att få ersättning för erlagd avgift eller ett värdebevis om motsvarande belopp. Ability Partner samarbetar med PAR PAR är ledande inom direkt kundbearbetning. Vi kombinerar kompetens och informationslösningar till kraftfulla verktyg för att bearbeta dina kunder, hitta nya och upptäcka nya affärsmöjligheter. Vi förser dig med kontaktinformation för personlig bearbetning, ser till att din kunddatabas är korrekt samt hjälper dig analysera och dra slutsatser för att styra verksamheten, på kort och lång sikt. Kontakta så berättar han mer. Pris Ability Partner premierar tidiga bokningar samt om ni är flera från samma organisation som bokar plats samtidigt. Mängdrabatt vid fler än 2 bokningar Anmäl fler än 2 personer från samma organisation samtidigt så får person 3, 4, 5 osv 50% rabatt på aktuellt pris. Vid olika bokningsalternativ gäller rabatten för det alternativ som har lägst pris. PERIOD PRIS ORDINARIE RABATT Boka senast 21 september Konferens kr kr kr Boka senast 26 oktober Konferens kr kr kr Boka efter 26 oktober Konferens kr - - I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. Ovanstående rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Obs! Alla priser är exkl. moms. Anmäl dig idag! Webb: E-post: Telefon: Fax: Traditionell post: Ability Partner, Telegrafgränd 5, Stockholm 99% av våra kunder rekommenderar oss testa du också! Citat från våra tidigare konferenser Seriös sammansättning av programpunkter och intressanta talare inger förtroende Bra och engagerade föreläsare med stor förankring i verkligheten. Många bra nya uppslag att ta med sig från dessa två dagar Bland det bästa jag varit på ability partner.indd Förnamn Efternamn e-post adress Befattning avdelning Telefon Fax Företag / organisation Adress Post nr ort Tel växel Bransch Antal anställda Ability Partner 2012 Konferenskod: OFF1206

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens 27-28 januari 2015 i Stockholm

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 14-15

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen KONFERENS 18-19 NOVEMBER 2014 SCANDIC

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter

OFFENTLIG SEKTOR 2015. Framgångsrik kravhantering och införande av e-arkiv. Cia Jarehov. Projektledare. Statens Servicecenter Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! E-ARKIVDAGEN OFFENTLIG SEKTOR 2015 Konferens den 4 februari 2015 Stockholm Ur innehållet Att framgångsrikt driva projektet och komma igång med e-arkiv

Läs mer

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara idrotts- och fritidsmiljöer anpassade för moderna former

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS BOENDEN FÖR ÄLDRE 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer anpassade till moderna arbetssätt

Läs mer

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 ÅRLIG MÖTESPLATS FÖR OFFENTLIG SEKTOR Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 hur du framgångsrikt driver utvecklingen av e-arkiv, verksamhetsbaserad

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten

WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den kundorienterade myndigheten #WEBBOS För tredje året i rad! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA OFFENTLIG SEKTOR 2014 Strategier för att nå en effektiv och nyttoskapande digital verksamhet i den

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav

Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014:2 Hur du kommunicerar och skapar en digital nävaro som driver affären och möter morgondagens krav Konferens 26-27 NOVEMBER 2014

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Marketing Excellence 2015

Marketing Excellence 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Marketing Excellence 2015 Konferens 10 Mars 2015 Summit Grev Ture, STOCKHOLM 10 marknadsutmaningar du behöver hantera 2015! #Utmaning 1: Marknadsföring

Läs mer

Ny konferens endast en dag! Framtidens intranät. ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Helén Knutsson Projektledare Min digitala arbetsplats Procordia

Ny konferens endast en dag! Framtidens intranät. ÖVRIGA TALARE OCH PRAKTIKFALL Helén Knutsson Projektledare Min digitala arbetsplats Procordia Ny konferens endast en dag! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens intranät 4 Digital arbetsplats 4 Socialt och mobilt 4 Kunskapsdelning och kollaboration 4 Beteendeförändring Konferens

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer