Kapitel 11 Resebidrag avgiftshandboken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kapitel 11 Resebidrag avgiftshandboken"

Transkript

1 1(23) Kapitel 11 Resebidrag avgiftshandboken Resebidrag... 4 Inledning... 4 Personer som har rätt till resebidrag... 4 Tillämpningsanvisningar... 4 Undantag... 4 Reducerad rätt till bidrag... 6 Ingen rätt till bidrag... 6 Besök/motsvarande för vilka resebidrag ska utbetalas... 7 Tillämpningsanvisningar... 8 Besök... 8 Hjälpmedel... 8 Habilitering... 8 Personkrets inom LSS... 8 Hemtransport av nordisk medborgare... 9 Gränssjukvård... 9 Besök och åtgärder som inte ger rätt till sjukresebidrag... 9 Resebidrag till och/eller från vård inom landstinget Bidrag för resor till vård... 9 Bidrag vid resor från vård Följeslagare Sjuka barn och ungdomar under 18 år Övernattning Resor med dyrare färdsätt efter medicinsk bedömning Tillämpningsanvisningar Bidrag för resor till vård Bidrag vid resor från vård Följeslagare Sjuka barn och ungdomar under 18 år Övernattning Resor med dyrare färdsätt efter medicinsk bedömning Resebidrag till och/eller från vård utanför landstinget Specialistvård Vårdgaranti... 15

2 2(23) Valfrihet Förnyad bedömning Akut insjuknande utanför hemlandstinget Tillämpningsanvisningar Allmänt Specialistvård Vårdgaranti Valfrihet Akut insjuknande utanför hemlandstinget Egenavgifter, bidragsnivåer, högkostnadsskydd Egenavgifter Resor befriade från egenavgift Bidragsnivåer Högkostnadsskydd Allmänt Frikort Avgift vid uteblivande från sjukresa med taxi Avgiftsbefriade grupper Tillämpningsanvisningar Egenavgifter Barnhabilitering Bidragsnivåer Högkostnadsskydd Frikort Tidsfrist Omprövning Definitioner och gällande lagstiftning Definition av sjukresa Övriga definitioner m m Grundläggande lagstiftning och landstingens skyldighet Övriga av landstinget ersättningsbara resor Resa i samband med barns dödsfall Permissionsresa Överflyttningsresa Ambulanstransport Sjuktransport med helikopter Sjuktransport med flygambulans Transport av avlidna... 22

3 3(23) Beställning av sjukresor och sjuktransporter Administrativa rutiner... 22

4 4(23) 11 Resebidrag Inledning Landstingen har det ekonomiska och administrativa ansvaret för sjukresor Enligt lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor ska landstinget lämna ersättning för resekostnader. Beslut om regler och nivåer för ersättningen fattas av landstingsfullmäktige. Landstinget har inget formellt ansvar för att ordna resmöjligheter till och från vårdinrättningar. Avsikten med dessa regler är att skapa en styrning och stimulans för resande till kollektivtrafiken såväl av trafiksäkerhets- som av miljömässiga skäl. Reglerna är i huvudsak gemensamma för de fyra nordligaste landstingen. Reglerna för sjukresor är fastställda av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda egenavgifter m m får förekomma. Tillämpningsanvisningar utfärdas av landstingsdirektören. Personer som har rätt till resebidrag Personer som är bosatta (folkbokförda) inom Norrbottens läns landsting och är försäkrade enligt socialförsäkringsbalken har rätt till resebidrag. För vård av personer från andra länder gäller särskilt regelverk (regelverket finns samlat i Avgiftshandboken, kapitel 6, Utlandssvenskar, utländska medborgare och flyktingar). Tillämpningsanvisningar Bestämmelserna om var en person ska vara folkbokförd finns i folkbokföringslagen (1991:481). Huvudregeln är att en person ska vara folkbokförd där den är bosatt, d v s där den regelmässigt tillbringar sin dygnsvila. Undantag Följande undantag från huvudregeln ger ändå rätt till sjukresebidrag: Delad vårdnad av minderåriga barn För barn som växelvis bor hos bägge föräldrarna ersätts resan från båda bostadsadresserna. Det gäller både vid akut och planerad vård. Skolgång För minderåriga ungdomar under 20 år som har skolgång på annan ort ersätts resan vid både akut och planerad vård från den ordinära bostadsadressen eller från den tillfälliga bostadsadressen, d v s skolorten. Detta gäller även efter det att eleven fyllt 20 år så länge denne genomgår grund- eller gymnasieskola eller motsvarande utbildning. Familjehem För minderåriga barn under 20 år som är placerade i familjehem på annan ort ersätts resan vid både akut och planerad vård från den ordinarie bostadsadressen eller från den tillfälliga bostadsadressen, d v s från familjehemmet.

5 5(23) Kvarskrivna (skyddad identitet) En person som av särskilda skäl kan antas bli utsatt för brott och förföljelser medges att vara folkbokförd på den gamla folkbokföringsorten, s k kvarskrivning (16 ). Kvarskrivning får även avse den utsatte personens medflyttande familj. Det innebär att kvarskrivna har rätt till vård i det landsting de vistas även om de är folkbokförda i ett annat landsting. Kvarskrivna har rätt till sjukresebidrag i det landsting där man är bosatt. I befolkningsregistren saknas uppgifter på namn och adress för kvarskrivna. Enbart personnumret är offentligt. OBS! All skriftlig kommunikation (inkl utbetalning av sjukresebidrag) ska ske via en särskild utsedd person på skatteverket. En kvarskrivens adress får aldrig bli offentlig. Utlandssvenskar Avser svensk medborgare som är bosatt utomlands och inte folkbokförd i Sverige. Utlandssvenskar har rätt till sjukresebidrag vid akut vård och nödvändig vård och i vissa fall även vid planerad vård. Intyg E112, utfärdat i bosättningslandet, krävs vid planerad vård. Utsända personer Avser en person, samt dennes medföljande familj, som arbetar utomlands på uppdrag av svensk statlig arbetsgivare. Under utsändningstiden är personen folkbokförd i Sverige och betraktas som boende där. Utsända personer, samt medföljande familj, har rätt till sjukresebidrag vid både akut och planerad vård. Utländska medborgare Avser personer som omfattas av förordningen (EEG) 1408/71 eller (EG) 883//2004 eller annan sjukvårdskonvention/avtal. Personen ska kunna uppvisa det blå EU-kortet. De har rätt till sjukresebidrag vid akut vård och nödvändig vård. EU/EES-länderna EU/EES-länderna är följande: Belgien, Bulgarien, Cypern (exkl den turkcypriotiska sidan), Danmark (exkl Grönland och Färöarna), Estland, Finland (inkl Åland), Frankrike (inkl de franska territorierna Guadeloupe, Martinique, Réunion och Franska Guayana), Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (inkl Gibraltar, exkl Jersey, Guernsey och Isle of Man), Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal (inkl Azorerna och Madeira), Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien (inkl Kanarieöarna, Ceuta och Melilla), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Vidare har Schweiz ett avtal med EU som ger samma förmåner som övriga EU/EES-länder. Asylsökande Patienten ska kunna visa upp ett giltigt LMA-kort som intygar att patienten är registrerad som asylsökande hos Migrationsverket. Person som fyllt 20 år är berättigade till sjukresa vid omedelbar sjukvård och tandvård, vård som inte kan anstå, mödra- och förlossningsvård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning.

6 6(23) Person som inte fyllt 20 år är berättigade till sjukresa på samma villkor som barn och ungdomar bosatta inom landstinget. Landstingets åtagande gäller fram t o m att den asylsökande fått beslut om permanent uppehållstillstånd och blir folkbokförd. Vid ett beslut om avvisning upphör landstingets åtagande när den asylsökande lämnat landet. Landstinget har dock ett fortsatt vårdåtagande för personer som fått avslagsbeslut, men av olika skäl inte kan överföras till hemlandet. Överenskommelsen gäller även personer under 18 år som vistas i landet utan att vara folkbokförda här (gömda barn). Däremot har landstingen inget vårdåtagande för vuxna personer som håller sig gömda så att ett utvisningsbeslut inte kan verkställas. Asylsökandes egenavgift är 0 kr för buss, tåg, av landstinget inrättad linjetrafik och därtill hörande anslutningstrafik samt högst 40 kr för övriga färdsätt. Bestämmelser om betalningsansvar ansvar vid vård av personer från andra länder återfinns i avgiftshandboken, kapitel 6 eller i SKL:s rapport Vård av personer från andra länder. Faktureringsrutiner för sjukresor för utlandssvenskar, utländska medborgare och asylsökande för respektive landsting återfinns i avgiftshandboken, kapitel 6 och på Insidan/Ekonomirutiner A-Ö/VAS-kassa. Reducerad rätt till bidrag Följande undantag från huvudregeln om folkbokföring ger reducerad rätt till resebidrag: Vistelse på annan fastighet Om en person under en på förhand bestämd tid om högst sex månader regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på annan fastighet än där han har sin egentliga hemvist, ska ingen ändring av folkbokföring göras. För dessa personer med dubbla bosättningar, t ex en bostadsadress under vinterhalvåret och en annan under sommarhalvåret, ersätts resor vid planerad vård högst motsvarande som från folkbokföringsadress. Vid akut vård ersätts resor från folkbokföringsadress eller vistelseadress. Vård En vistelse leder inte till ändrad folkbokföring om den ändrade bosättningen enbart beror på vård vid en institution för sjukvård, vård av unga eller vård av missbrukare. Vid planerad vård ersätts resor högst motsvarande som från folkbokföringsadress. Vid akut vård ersätts resor från folkbokföringsadress eller vistelseadress. Ingen rätt till bidrag Följande undantag från huvudregeln om folkbokföring ger ingen rätt till resebidrag: Häktade, anhållna och vissa anställda inom Försvarsmakten Resor i samband med vård för personer som genomgår grundläggande eller kompletterande utbildning inom Försvarsmakten eller anhållna, häktade eller intagna på fångvårdsanstalt ersätts inte av landstinget. Utländska medborgare Utländsk medborgare som inte är bosatt inom EES/EU-land eller land som Sverige saknar konvention med.

7 7(23) Besök/motsvarande för vilka resebidrag ska utbetalas Bidrag lämnas för resekostnader som uppstått i samband med vård och behandling. Bidrag för hela eller del av resekostnad ska lämnas vid sådan vård och behandling som avser: Läkarbesök, sjukvårdande behandling, röntgenundersökning och provtagning i samband med sjukdom som ombesörjs av sjukvårdshuvudman eller enligt vårdavtal samt vård hos privatpraktiserande läkare enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning eller sjukgymnast enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik samt vård hos privat leverantör inom vårdvalet. Sjukhusvård p g a sjukdom eller förlossning. Rådgivning om viss födelsekontrollerande verksamhet m m (preventivmedels-, abort- eller steriliseringsrådgivning) som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Anmärkning: Ersättning lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med Inspektionen för vård och omsorgs tillstånd. Undersökning på sjukhus eller hos läkare enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m m (rehabiliteringsutredning, pensionsprövning, handikappersättning eller vårdbidrag). Anmärkning: Inget avdrag för egenavgift får göras. Utprovning och anpassning av handikapphjälpmedel som landstinget tillhandahåller. Tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd inom folktandvård, vid odontologisk fakultet eller hos försäkringsansluten privatpraktiserande tandläkare. Besök p g a sjukdom hos läkare inom studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av högskolestyrelse. Konvalescentvård som ges i konvalescenthem uppfört på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Habilitering (läkarvård och sjukvårdande behandling) för patienter som tillhör personkretsen inom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Läkarbesök inom mödra- och barnhälsovården. Vård vid enskilt vårdhem efter remiss godkänd av landstinget. Omskärelse av pojkar på icke medicinsk grund. Läkarvård och sjukgymnastik i Norge eller Finland med stöd av gränssjukvårdsförordningen (1962:390). För resebidrag och vård av personer från andra länder gäller särskilt regelverk (regelverket finns samlat i Avgiftshandboken, kapitel 6, Utlandssvenskar, utländska medborgare och flyktingar).

8 8(23) Tillämpningsanvisningar Besök Ett besök är en vårdkontakt inom öppen vård som innebär ett personligt möte mellan patient och vårdgivare. De flesta besök vid en vårdinrättning ger rätt till sjukresebidrag med vissa undantag. Hjälpmedel Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning förskrivs av landstinget och kommunerna. Hjälpmedelsförskrivning till barn och ungdom under 20 år är landstingets ansvar. Hjälpmedel förskrivna av läkare är också landstingets ansvar. Hjälpmedelsförskrivning till personer 20 år och äldre som förutsätter hembesök i ordinärt boende och hjälpmedelsförskrivning i hemsjukvård är kommunernas ansvar. Hjälpmedelsförskrivning i särskilda boendeformer är kommunernas ansvar. Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning där speciell medicinsk kompetens krävs inom habilitering och rehabilitering vid förskrivning ansvarar alltid landstinget för, t ex syn-, hörsel-, logopedi- och ortopedihjälpmedel. Riktlinjerna för förskrivning av hjälpmedel är uppbyggda enligt det internationella klassificeringssystemet av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Resebidrag i samband med utprovning och anpassning av hjälpmedel ges till personer som landstinget har förskrivningsansvar för. Resekostnader i samband med service och reparationer där brukaren inte behöver medverka ersätts inte, t ex när hjälpmedlet skickas med bussgods. Landstinget ersätter inte resor vid utprovning och anpassning av hjälpmedel där kommunen har förskrivningsansvar. Resor ersätts även till externa vårdgivare med avtal, t ex optiker, perukutprovare och bröstprotesutprovare. Remiss krävs. Habilitering Avser insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet, (SOSFS 2007:10, 2 ). Grundläggande teckenspråksutbildning som ingår i landstingets ansvar är att betrakta som habilitering enligt regeringsrättsdomar 4799:1196 och 4799:7256 och till denna vårdform ersätts sjukresor. Personkrets inom LSS En person har rätt till insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om denne bedömts tillhöra följande grupper: 1 Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2 Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakade av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3 Fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret ska vara stort och varaktigt och innebära betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, vilket därmed medför ett omfattande behov av stöd och service i vardagen.

9 9(23) Enligt LSS 9 1 är landstingets ansvar rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder. Sjukresa till sådant besök är berättigat till bidrag. Hemtransport av nordisk medborgare Kostnader vid hemtransport från Sverige av nordisk medborgare kan ersättas enligt den nordiska konventionen. Om någon som är försäkrad i ett annat nordiskt land blir i behov av sjukvård under vistelsen i Sverige och p g a sitt sjukdomstillstånd måste använda ett dyrare färdsätt för hemresan än den annars skulle ha använt ersätts merkostnaden för resan. Försäkringskassan faktureras. Faktureringsrutiner för hemtransport av nordisk medborgare för respektive landsting återfinns under Administrativa rutiner. Gränssjukvård Enligt gränssjukvårdsförordningen kan kostnader för resor utomlands i samband med gränssjukvård ersättas. En i Sverige bosatt person som under vistelsen i en svensk kommun, som gränsar till Finland eller Norge, blivit i akut behov av läkarvård eller sjukgymnastisk behandling, kan enligt förordningen få sjukresan ersatt, även för den del som gjorts utanför Sverige. Besök och åtgärder som inte ger rätt till sjukresebidrag Bidrag lämnas inte för: Permissions- och överflyttningsresor i samband med sjukhusvård (se Övriga av landstinget ersättningsbara resor). Resor utanför riket, utöver vad som följer av gränsjukvårdsförordningen (1962:390) samt vid hemtransport av nordisk medborgare enligt nordiska konventionen om social trygghet. Besök för åtgärd utan samband med sjukdom enligt taxan för hälsokontroller, intyg m m. Vaccinationsbesök. Mödra- och barnhälsovård hos annan vårdpersonal än läkare. Gynekologisk cellprovskontroll. Mammografisk hälsokontroll. Ultraljudsundersökning av oupptäckta pulsåderbråck. Sterilisering utan medicinska skäl och blodgivning. Egenträning, utbildningar och gruppbesök som t ex bantnings- och rökavvänjningsgrupper, profylaxkurser, föräldra- och diabetesutbildningar där ingen remiss finns. Resor till företagshälsovård. Resor i samband med vård och behandling av konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom ersätts av försäkringskassan enligt lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare. Om en anhörig till en vuxen patient (över 20 år) som en del av behandlingen kallas till samtal under vårdtiden ersätter normalt inte landstinget den anhöriges resa. I mycket speciella fall kan dock resorna ersättas av behandlande klinik, t ex om vården inte fungerar utan hjälp av

10 10(23) anhöriga p g a kommunikationsproblem. Personer som genomgår grundläggande eller kompletterande utbildning inom Försvarsmakten. Häktade, anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt. Utländska medborgare undantaget personer från EU/EES-området och konventions-/avtalsländer. Svensk på besök i annat land. Resebidrag till och/eller från vård inom landstinget Bidrag för resor till planerad vård Vid besök på hälsocentral lämnas bidrag högst för resa mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och den hälsocentral där patienten är listad och inom den kommun patienten är folkbokförd. Avdrag för egenavgift görs. Vid besök på sjukhus inom Norrbotten lämnas bidrag högst för resa mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och det sjukhus som besökts. Avdrag för egenavgift görs. Vid besök på folktandvårdsklinik lämnas bidrag högst för resa mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och närmaste folktandvårdsklinik inom Norrbotten. Avdrag för egenavgift görs. Bidrag för resor till akut vård Bidrag ges för resa med billigaste möjliga färdsätt med hänsyn till patientens medicinska tillstånd från bostaden eller platsen för insjuknandet till närmaste sjukhus, hälsocentral eller folktandvårdsklinik inom Norrbotten. Avdrag för egenavgift görs. Övrigt Där särskilt inrättad linjetrafik för sjukresor eller komfortbuss finns upphör rätten till sjukresa med taxi. Undantag får göras för akuta och/eller liggande transporter. Anslutningsresa ersätts utan avdrag för egenavgift. För patienter som av medicinska skäl inte kan åka komfortbuss krävs läkarintyg. Resor inom ramen för vårdgarantin ersätts till och från den vårdinrättning som patienten remitterats till. Avdrag för egenavgift görs. Resor inom ramen för patientens valfrihet ersätts inte. Resor inom ramen för förnyad bedömning ersätts till och från den vårdinrättning som patienten remitterats till. Avdrag för egenavgift görs. Patient som åker taxi till vårdinrättning och inte genomför besöket ska i efterhand debiteras den fulla kostnaden för resan. Bidrag vid resor från vård Återresa anses påbörjad vid den vårdinrättning till vilken bidrag för framresa beräknats. Detta gäller dock inte om överflyttningsresa företagits genom landstingets försorg. Resor från den vårdinrättning som besökts ersätts till bostadsadress (folkbokföringsadress) eller till den plats resan påbörjades med billigaste färdsätt utifrån patientens medicinska tillstånd. Resor vid planerad vård ersätts dock högst till bostadsadress (folkbokföringsadress).

11 11(23) Om det är medicinskt motiverat kan resa från vårdinrättning ersättas till annan plats än bostaden eller till den plats varifrån resan till vårdinrättningen startade. Följeslagare Om det är medicinskt motiverat att patient är i behov av följeslagare ersätts följeslagarens kostnad för resa utan avdrag för egenavgift. Bidraget kan aldrig avse längre sträcka än patientens resväg. Följeslagares resekostnad ersätts generellt till barn och ungdom under 20 år. Vid sjukresa med buss (undantaget s k komfortbuss) och tåg medges en följeslagare för personer i behov av hjälp utan särskild prövning. Sjuka barn och ungdomar under 20 år Har förälder eller annan anhörig, med anledning av sjukdom hos barn och ungdom under 20 år, gjort besök i öppen vård eller hos barnet medan det vårdas på sjukhus, lämnas bidrag för resa och övernattning om besöket ingått som en del i behandlingen av barnet. Resan ersätts enligt samma regler som gäller vid egen sjukresa. Bidrag ges också för en besöksresa per vecka för en anhörig när barn och ungdom under 20 år är inskriven i sluten vård. Bidrag lämnas för besöken enligt samma regler som gäller vid egen sjukresa. Till högst två anhöriga/närstående till barn och ungdomar under 20 år, som remitterats för öppen eller sluten vård vid sjukhus i eller utanför Norrbotten, lämnas bidrag för resa och övernattning utan avdrag för egenavgift. Övernattning Om det inte varit möjligt att planera vården så att övernattning kan undvikas lämnas bidrag för patientens utgifter. Efter att egenavgiften erlagts beräknas bidraget utifrån det belopp som patienten har betalat för logi om övernattning skett på hotell som anvisats av landstinget. Egenavgift för boende på patienthotell ersätts inte. Om övernattning föranletts av akut vårdbehov kan bidrag lämnas med skäligt belopp. Patienter som anvisats till hotell men ordnar annat boende på egen hand ersätts med 100 kr per natt. Resor med dyrare färdsätt efter medicinsk bedömning Beställningscentralen avgör patientens behov av dyrare färdsätt vid resa till vårdinrättning. Vid planerade besök ska resan till vårdinrättningen beställas av patienten via beställningscentralen minst två helgfria vardagar före besöket. Regeln gäller inte vid akuta resor. Resan från vårdinrättningen ska bedömas utifrån en helhetssyn av patientens hälsotillstånd och omvårdnadsbehov i relation till resans längd och bekvämlighet. Det bör också ske en riskbedömning, t ex för infektionskänsliga patienter. Beställning görs av vårdinrättningens personal via beställningscentralen som svarar för beställning och samordning av resan.

12 12(23) Om patienten av medicinska skäl inte kan samåka med annan resenär ska vårdpersonal godkänna anledningen till detta. Bedömningen kan göras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, ett vårdteam eller patientens fasta vårdkontakt. Anslutningsresa med taxi till buss och tåg får beställas av patienten. Sker beställningen av taxi på annat sätt än via beställningscentralen svarar patienten själv för merkostnaden. Tillämpningsanvisningar Resor till/från offentligt finansierade privata vårdgivare eller vårdgivare med vårdavtal Vid planerad vård hos följande vårdgivare ges bidrag högst för resa till/från motsvarande närmaste hälsocentral: Privatläkare som är specialist i allmänmedicin. Privat sjukgymnast. Fotterapeut med vårdavtal. Vid planerad vård hos följande vårdgivare ges bidrag för högst resa till/från närmaste folktandvårdsklinik: Privattandläkare som inte är specialist. Privat tandhygienist. Vid planerad vård hos följande vårdgivare ges bidrag för resa som till/från sjukhus, d v s mellan folkbokföringsadressen och det sjukhus som besökts: Privatläkare som är specialist (undantaget allmänmedicin). Psykoterapeut med vårdavtal. Läkare med vårdavtal. Besök hos sådan jämställs med den specialitet läkaren har för sin egen tjänst i landstinget. Är t ex läkaren ortoped i landstinget och har vårdavtal ska resor vid planerad vård räknas som resa till sjukhus. Specialisttandläkare. Bidrag lämnas högst för resa mellan bostaden och närmaste specialistklinik för aktuell specialitet. Övriga resor För tandbehandling under narkos på sjukhustandvårdsklinik lämnas bidrag högst för resa mellan bostaden och sjukhustandvårdskliniken. För s k BSÖ-behandling (Bearbetande Samtal genom Ögonrörelser), som för närvarande ges på Råneå hälsocentral, lämnas bidrag högst för resa mellan bostaden och Råneå hälsocentral. Resor vid organdonation Kostnader som uppstått för donatorn i samband med organdonation ersätts i sin helhet av landstinget. Det innebär att resekostnaden för donatorn ersätts utan avdrag för egenavgift. För mottagare av organ gäller sedvanliga sjukreseregler. Bidrag vid resor från vård I de fall det är medicinskt motiverat att patient får bidrag för hemresa till annan plats än bostaden eller insjuknandeplatsen krävs ett muntligt eller skriftligt godkännande av vårdpersonal om att vistelseadressen är annan än folkbokföringsadressen och under vilken tid den gäller. Under denna tid

13 13(23) ersätter landstinget resor till och från vårdinrättning från och till den adress som patienten vistas på. Följeslagare Förutsättningen är att en följeslagare till en vuxen patient verkligen behövs som hjälp och stöd under resan. Följande gäller för följeslagare: Följeslagare ska inte förväxlas med vårdare som är ett stöd till patienten under behandlingstiden. Det medicinska behovet av följeslagare ska godkännas muntligt eller skriftligt av vårdgivare eller annan på delegation av vårdgivaren. Det medicinska behovet av vårdare ska alltid godkännas skriftligt av vårdgivare och ger därmed rätt till bidrag för sjukresa i samband med patientens resa till och från vård. Följeslagare kan bara få bidrag för samma resväg som patienten, inte längre. Om sjukresan sker med taxi och patienten skrivs in i sluten vård får följeslagaren bidrag för hemresan motsvarande billigaste färdsätt, vilket i första hand är kollektivtrafik eller egen bil. Om allmänna kommunikationer saknas kan taxi eller patienthotell nyttjas. Om resan sker med ambulans ersätts inte hemresan för följeslagaren. Förlorad arbetsförtjänst, kost, parkeringsavgifter (undantaget vid flygplatser) och telefonkostnader ersätts aldrig. Sjuka barn och ungdomar under 20 år Om ett barn ligger inne på sjukhus och förälder åker mellan hemmet och sjukhuset, t ex vid amning, ersätts resan varje dag den skett. Avdrag för egenavgift ska ske. Vid resor med ambulans, flygambulans och helikopter (sjuktransporter) där en eller bägge föräldrarna av utrymmesskäl inte ryms i t ex ambulansflyget ersätter landstinget föräldrarnas resa med annat färdsätt, t ex egen bil eller reguljärflyg med avdrag för gällande egenavgift. Övernattning I första hand ska övernattning ordnas på patienthotell. Om patient inte får plats på patienthotell eller om sådant saknas kan övernattning ordnas på av landstinget anvisat hotell eller eventuellt privat boende. Resorna mellan den tillfälliga övernattningsplatsen och vårdgivaren ersätts av landstinget utan avdrag för egenavgift. Om patient fått besökstid som inte medger att resan sker samma dag, t ex besökstid tidigt på morgonen, ersätter landstinget en övernattning i anslutning till vårdbesöket. Samma gäller när patient p g a sen besökstid eller sen utskrivning inte hinner hem i rimlig tid samma dag, då ersätter landstinget en övernattning i anslutning till hemresan. Vid långa resor med egen bil, kan landstinget ersätta en övernattning efter resvägen på något av landstinget anvisat hotell eller högst mellanklasshotell. Ressträckan ska vara av avsevärd längd och hänsyn ska även tas till patientens medicinska tillstånd.

14 14(23) Resor med dyrare färdsätt efter medicinsk bedömning Sjukresa med taxi till vårdenhet ska beställas senast två helgfria dagar före besökstidpunkten. Sjukresa med taxi från vård ska beslutas och beställas av vårdenhet. Vid beställning av taxiresa ska följande uppgifter kunna lämnas av resenär (vid resa till vård) och av sjukvårdspersonal (vid resa från vård): Personnummer på resenären. Resdatum samt besöks- eller inskrivningstid.. Eventuellt behov av följeslagare. Mellan vilka adresser som resan ska ske. Speciell information, t ex hämtplats, nödvändig information om patientens tillstånd m m. Telefonnummer där resenären kan nås. Eventuella hjälpmedel, t ex rullstol, rollator m m. Eventuella platskrav beroende på hälsotillståndet, t ex liggande, framsäte, lutat framsäte, hela baksätet eller sittande i rullstol. Om en patient av medicinska skäl inte kan samåka med annan resenär måste vårdgivare godkänna anledningen till detta. Tidiga besöks- och inskrivningstider ger generellt inte rätt till taxiresa. I första hand ska resan ske med kollektivtrafik dagen innan och med övernattning på patienthotell eller annat av landstinget anvisat hotell. Personliga skäl som arbete, barnpassning m m ger inte rätt till taxiresa. Vid tveksamheter angående behovet av taxiresa ska beställningscentralen alltid kunna kräva muntligt eller skriftligt godkännande av vården. Hämtning av resenär sker normalt i vårdinrättningens entréhall. Hämtning på annan plats kan beställas mot en fastställd ersättning. Gäller enbart på sjukhus. Hemresor med taxi från sjukhus sker enligt fasta avresetider och samordnas i största möjliga mån. Justering av fast avresetid kan dock ske om det innebär effektivare samordning. Anslutningstaxi till kollektivtrafik får beställas antingen av vårdpersonal eller patient vid hemresa från vårdinrättning Patient som beställt en resa men uteblir, utan att ha avbeställt resan, ska debiteras i efterhand för den uppkomna framkörningskostnaden som taxi haft för resan till hämtadressen. Patient som beställt och åkt taxi eller annat färdsätt till vårdinrättning men inte genomfört besöket ska i efterhand debiteras den fulla kostnaden för resan. Resebidrag till och/eller från vård utanför landstinget Specialistvård Har patienten erhållit specialistvårdsremiss till visst sjukhus utanför länet gäller samma grundregler som vid resor inom länet.

15 15(23) Har patienten beviljats ett dyrare färdsätt ska beställning av resan ske via beställningscentralen. Vårdgaranti Har patienten erhållit specialistvårdsremiss till visst sjukhus utanför länet gäller samma grundregler som vid resor inom länet. Har patienten beviljats ett dyrare färdsätt ska beställning av resan ske via beställningscentralen. Valfrihet Resor och boende enligt patientens valfrihet utanför Norrbotten ersätts inte. Ny medicinsk bedömning Har patienten erhållit specialistvårdsremiss till visst sjukhus utanför länet för en ny medicinsk bedömning gäller samma grundregler som vid resor inom länet. Akut insjuknande utanför hemlandstinget Vid akut insjuknande i annat landsting än hemlandstinget ersätts resan till närmaste vårdinrättning som kan ge adekvat vård. Resor från vårdinrättning i samband med akut insjuknande utanför hemlandstinget ersätts till den plats där insjuknandet skett. Vid hemresa till bostadsadressen efter vård i samband med akut insjuknande utanför hemlandstinget ges ingen ersättning för hemresan. Tillämpningsanvisningar Allmänt Vid sjukresa med komfortbuss och övriga bussar till Norrlands universitetssjukhus ersätts anslutningsresa till bussen utan avdrag för egenavgift. För patienter från samtliga kommuner utom Kiruna och Gällivare gäller att sjukresa till och/eller från Norrlands universitetssjukhus ska ske med komfortbuss. Tåg gäller i första hand som resealternativ vid sjukresor från Kiruna- och Gällivareområdet till Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Läkarintyg krävs för att medge flyg- eller taxiresa. Norrlands universitetssjukhus har informerats om att besöks-, in- och utskrivningstider ska anpassas till komfortbussens tider. För patienter som får besökstid före kl får beställningscentralen, i samråd med patienten, försöka ändra besökstiden så att den passar bussen. För patienter som av medicinska orsaker inte kan åka med komfortbuss krävs läkarintyg. Av läkarintyget ska det framgå vilket behovet är och vad som förhindrar patienten att resa med komfortbuss, t ex infektionskänslighet (ej diagnos). Patient som beställer resan sent och inte får kontakt med remitterande klinik får åka taxi, men intyg ska i efterhand insändas till beställningscentralen. Patient som måste åka till Norrlands universitetssjukhus en söndag får åka buss eller taxi. Bidrag för återresa efter vård utanför länet med anledning av remiss, lämnas till bostaden eller till den ort varifrån resan till mottagningen eller vårdinrättningen påbörjats. Avdrag för egenavgift görs.

16 16(23) Vid återresa efter akut insjuknande utanför Norrbottens län lämnas bidrag för resa till den plats varifrån resan till mottagningen eller vårdinrättningen påbörjades. Avdrag för egenavgift görs. Specialistvård En remiss är en betalningsförbindelse för det remitterande landstinget. Remissen gäller ett år från utfärdandet om inget annat anges. Avser behandling och vård som av olika anledningar inte kan tillhandahållas inom det egna landstinget. Särskilda bestämmelser kan anges på remissen, t ex att enbart gälla öppen vård. Rätt till bidrag för sjukresa gäller under remissens giltighetstid, ej längre. Remiss till gästdialys, d v s att patient kan få samma behandling i ett annat landsting som i det egna, ger rätt till sjukresebidrag mellan vistelseorten och det sjukhus där dialysen ges. Kan gälla vid t ex semesterresor eller besök hos anhöriga. Remiss till gästdialys kan även utfärdas vid utlandsresor. Om en patient, under remissens giltighetstid, flyttar till annat län eller land upphör det ekonomiska ansvaret för sjukresor för remitterande landsting. Det är folkbokföringsadressen som styr betalningsansvaret. Om flyttningen från länet är känd bör remitterande klinik återkalla remissen. Vårdgaranti Bedömningen för besök och behandling inom vårdgarantin ska grundas på de av landstinget tillämpade indikationerna och vägledande principerna för urval och prioriteringar. Rätt till bidrag för sjukresa gäller under remissens giltighetstid, ej längre. Valfrihet Resor och boende ska inte beställas och administreras via landstinget. Patienten ansvarar själv för detta. Akut insjuknande utanför hemlandstinget Hemresa från utlandet Vid hemresor från utlandet efter akut insjuknande i vistelselandet får patienten själv svara för resekostnaden. Kostnader för eventuella anslutningsresor på svensk mark, t ex från en flygplats till ett sjukhus för inskrivning i sluten vård, ersätts beräknat till närmaste sjukhus som kan ge adekvat vård. För att bidrag ska utbetalas krävs att transporten sker i direkt anslutning till vårdtillfället. Resorna ska vara beställda via SOS- International. Egenavgifter, bidragsnivåer, högkostnadsskydd Egenavgifter Vid en sjukresa svarar patienten själv för en del av kostnaden. Denna kostnad kallas för egenavgift. Egenavgiftens storlek är beroende av vilket färdsätt patienten nyttjar och gäller per enkelresa. Färdsätt Egenavgift per enkel resa Anmärkning

17 17(23) Färdsätt Egenavgift per enkel resa Anmärkning Resa med buss och tåg 0 Resekostnader understigande 100 kr ersätts inte. Egen bil 100 Milersättning 12 kr per mil oavsett antal passagerare Skoter, båt, tåg och hydrokopter. 100 Milersättning 30 kr per mil Specialfordon (handikappfordon), taxi, bårbil och flyg 100 Av landstinget beslutade undantag Resa med komfortbuss 0 Resa avseende barn- och psykiatrisk vård och barnhabilitering 0 Resa för organdonator i samband med utredning, donation och efterkontroll 0 Nationellt beslutade regler Resa för Asylsökande/flykting/papperslös oavsett fordonstyp 40 Högkostnadsskydd 1600 Har en patient besökt en vårdinrättning och efter remiss därifrån fortsatt direkt till en annan vårdinrättning ska avdrag göras endast med en egenavgift. Vid resa med privatbil avräknas endast en egenavgift även om flera patienter samåkt. Om vårdtagarna tillhör samma familj ska, oavsett färdmedel, avdrag göras med endast en egenavgift. Bårbil är ett komplement till ambulans vid liggande transporter då ingen vårdinsats krävs. Resor befriade från egenavgift Avdrag för egenavgift ska inte göras för sjukresor avseende barn- och ungdomspsykiatrisk vård och barnhabilitering samt läkarundersökningar för intyg begärda av försäkringskassan. Avdrag ska heller inte göras för organdonators resor i samband med utredning, donation och eventuell efterkontroll. Bidragsnivåer När kostnaden överstiger egenavgiften: För resa med privatbil ges bidrag med 12 kr per mil. Resa med färdsätt i allmän trafik ersätts utifrån gällande taxa och mot uppvisat kvitto. Resa med snöskoter och båt (som inte går i allmän trafik) ersätts med 30 kr per mil. Resor med övriga färdsätt ersätts med av landstinget bedömt skäligt belopp. Resebidraget regleras i efterhand efter inskickande av särskild blankett för begäran om sjukresebidrag. Utbetalning sker normalt en gång per månad. Bidrag understigande 100 kr samlas för utbetalning en gång per halvår.

18 18(23) En patient som inte kvitterat ut ett utbetalt bidrag inom angiven tid kan efter egen begäran få bidraget utbetalt ytterligare en gång. I sådana fall sker ett avdrag med en administrativ avgift motsvarande gällande faktureringsavgift. Högkostnadsskydd Högkostnadsskyddet för sjukresor gäller i samband med besök i öppen hälso- och sjukvård samt viss tandvård. Det gäller både i Sverige och vid viss vård i andra EU-/EES-länder. De besök som avses framgår av avsnittet Besök/motsvarande för vilka resebidrag ska utbetalas. Samma personkrets som har rätt till resebidrag omfattas av högkostnadsskyddet. Skyddet inträder när en person har betalat kr för sjukresor. Personen blir därefter befriad från egenavgifter under den tid som återstår av 12 månader räknat från datumet för första registreringen. Med datum för första registrering avses antingen datumet då sjukresan skedde eller datumet för utfört besök. Skyddet gäller för besök i hela landet. Patienten ansvarar för och bevakar själv sin rätt till frikort. För utomlänspatient gäller enligt riksavtalet för utomlänsvård (punkt 7.6) att om en sådan patient beställer sjukresa med taxi eller annat fordon (handikappfordon eller bårbil) via landstingets beställningscentral ska denne betala egenavgift enligt regelverket. Vårdlandstinget har sedan enligt avtalet rätt att fakturera patientens hemlandsting för överskjutande kostnader. Resor med övriga färdmedel (egen bil, båt, skoter, hydrokopter, flyg samt kollektivtrafik, d v s buss och tåg) regleras direkt mellan patienten och dennes hemlandsting. Den som är bosatt och försäkrad i ett annat nordiskt land omfattas av högkostnadsskyddet vid vistelse i Sverige. Frikort När registreringarna tillsammans uppgår till kr ska patienten få ett frikort. Frikortet ger rätt till fria sjukresor till besök/motsvarande för vilka resebidrag ska utbetalas under den tid som återstår av 12 månader räknat från den första registreringens datum på kortet. Frikortet gäller per individ, vilket innebär att fler personer i samma familj inte får räkna samman betalda egenavgifter. Frikort utfärdas elektroniskt av landstinget Egenavgift för sjukresa måste alltid betalas enligt reglerna i det landsting där resan sker. En norrbottnisk patient som betalat egenavgift för sjukresa i annat landsting under frikortsperioden måste kräva återbetalning av betalda egenavgifter av Norrbottens läns landsting. Avgift vid uteblivande från sjukresa med taxi Belopp som patient efterdebiterats för uppkommen framkörningsavgift när den uteblivit från sjukresa med taxi får inte inräknas i högkostnadsskyddet för sjukresor. Avgiftsbefriade grupper Patienter som reser till och från barn- och ungdomspsykiatrisk vård, barnhabilitering och läkarundersökningar för intyg begärda av försäkringskassan.är avgiftsbefriade för sjukresor.

19 19(23) Tillämpningsanvisningar Egenavgifter Patienterna får sitt sjukresebidrag genom efterhandsreglering. Bidragen för resor till/från sjukvård och tandvård registreras i VAS och för resor till/från folktandvård i Carita och Raindance. Betalda egenavgifter genereras i fem olika system: VAS, Carita, Raindance, SAM3001 (Länstrafiken) samt hos Norrbottens resebyrå. Från samtliga system erhålls kvitto på betalda egenavgifter. Vid resor med komfortbuss ersätts hela resekostnaden oavsett biljettpris. Följeslagare betalar aldrig egenavgift. För asylsökande gäller en särskild egenavgift, f n högst 40 kr. Den gäller för samtliga egenavgiftsbelagda färdsätt. Barnhabilitering Sjukresor till barnhabilitering är befriade från egenavgift. Avgiftsfriheten avser både öppen och sluten vård. Även resor till syncentral eller pedagogisk hörselvård för barn som är remitterade till barnhabiliteringen samt resor till andra vårdenheter, både inom och utom länet, ska vara befriade från egenavgift när de avser besök motsvarande som är relaterade till funktionshindret. Patienter inom barnhabiliteringen har ett särskilt sjukresekort utfärdat av verksamheten som berättigar till fria sjukresor. Kortet är syrenlila till färgen innehåller följande text på framsidan: Sjukresekort Norrbottens läns landsting Sista giltighetsdatum: År, månad, dag Personnummer, namn, adress, postnr och postadress Utfärdare/arbetsställe Landstingets logotyp Texten på baksidan av kortet är följande: Kortet gäller fria sjukresor till hälso- och sjukvårdspersonal där besöket/behandlingen avser funktionshindret. Kortet gäller inte för sjukresor till annan hälso- och sjukvård eller till förebyggande åtgärder, t ex vaccinationer eller hälsokontroller. Sjukresor till tandvård, röntgen- och laboratorieundersökningar, vaccinationer, fotvård, hälsoundersökningar och vård för sjukdomar som inte har samband med funktionshindret eller habilitering är inte avgiftsfria för patienten. Bidragsnivåer Buss, tåg och egen bil räknas som billigaste färdsätt. Patienter som köpt rabattkort, klippkort o dyl och där resekostnaden understiger 100 kr per enkel resa ska ändå ersättas, dock högst med den faktiska kostnaden. En förutsättning är att den ordinarie kostnaden för en enkel resa är 100 kr eller högre.

20 20(23) Biljettkostnaden vid buss- och tågresor för barn och ungdomar under 20 år och en vuxen följeslagare ska läggas samman. Parkeringsavgift för egen bil kan ersättas vid flygplats om avgiften understiger eller är likvärdig med kostnaden för flygbuss alternativt flygtaxi. Parkeringsavgift vid vårdinrättningar ersätts inte. Förlorad arbetsförtjänst, kost- eller telefonkostnader ersätts inte. Högkostnadsskydd Patienter som företar bidragsberättigade sjukresor ska skicka kvitton på sina resor till patientkontoret som registrerar betalda egenavgifter i SAM. För bidragsberättigade resor beställda via Resebyrå måste patienten skicka in ett kvitto på betald egenavgift till patientkontoret. Frikort Om en person har betalat över kr i egenavgifter sker ingen återbetalning av överskjutande belopp. Däremot kan datumet för första registreringen justeras på det elektroniska frikortet. Tidsfrist Rätt till bidrag enligt dessa grunder förfaller om den ej begärts ett år efter den tidpunkt då rätten till bidrag inträffade. Omprövning Tillämpningen av regelverket för sjukresor kan inte överklagas men patienten har rätt till omprövning av den tolkning som gjorts vid beslutet. Omprövningen kan ske hos den enhet inom landstinget som svarat för utbetalning av resebidraget. Om patienten inte är nöjd med beslutet ska överprövning ske i landstingsdirektörens stab. Definitioner och gällande lagstiftning Definition av sjukresa En sjukresa är en resa som sker från/till en persons bostadsadress (folkbokföringsadress) eller plats för akut insjuknande vid besök hos en vårdgivare för vård och behandling. Resor till och från vårdinrättningar som inte omfattas eller ersätts utifrån sjukreselagstiftningen är följande: Permissionsresor. Resa mellan sjukhus och patientens bostadsadress och beviljas av sjukvården som ett led i behandlingen när vårdtiden överstiger 30 dagar. Överflyttningsresor. Resa från ett sjukhus till ett annat för patienter i sluten vård. Övriga definitioner m m Vårdinrättning: Sjukhus, hälsocentral, folktandvård eller annan inrättning som landstinget har avtal med. Hemlandsting: Det landsting där patienten är folkbokförd.

21 21(23) Grundläggande lagstiftning och landstingens skyldighet Lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor fastslår sjukvårdshuvudmannens skyldighet att lämna ersättning för resekostnader till dem som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken och omfattas av: Folkbokföringslagen (1991:481). Rådgivning om viss födelsekontrollerande verksamhet m m som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gränssjukvårdsförordningen (1962:390) avseende behov av akut läkarvård och sjukgymnastik i Norge och Finland som uppstått vid vistelse i svensk gränskommun. Hemtransport av nordisk medborgare enligt nordiska konventionen om social trygghet. Förordning (EEG) 1408/71 eller (EG) 883/2004 (avser medborgare i en EU/EES-stat då akut vårdbehov uppkommit vid tillfällig vistelse i landet) eller sjukvårdskonvention (avser medborgare i konventionsland då akut vårdbehov uppkommit vid tillfällig vistelse i landet). Förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m m (rehabiliteringsärenden, pensionsprövningar, handikappersättning eller vårdbidrag). Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande samt enligt förordningen (1994:362) om vårdavgifter för vissa utlänningar. Övriga av landstinget ersättningsbara resor Resa i samband med barns dödsfall Om föräldrar blir kallade till samtal efter ett barns dödsfall ersätts resan för föräldrarna. Inget avdrag för egenavgift görs. Permissionsresa En patients kostnad för resa mellan sjukhus och ordinarie bostad vid permission kan i vissa fall ersättas av sjukhuset. Patient som är inskriven i sluten vård kan få bidrag för en permissionsresa per 30-dagarsperiod. Permissionen ska ha anordnats av sjukhuset som ett led i behandlingen och grundas på vedertagna medicinska/sociala indikationer. En extraresa kan beviljas om patienten är ett minderårigt barn, ensamstående förälder eller om det finns starka psykiska krav på miljöombyte. Regeln gäller både inom och utom länet. Bidrag lämnas också vid permission som föranletts av beslutad stängning av avdelning under kortare tid såsom helg eller veckoslut. Femdagarsvård anses vara en sådan stängning. Som alternativ till att utbetala resebidrag kan i vissa fall patienten erbjudas plats på annan avdelning som hålls öppen. Vid permissionsresor från Norrlands universitetssjukhus får vårdgivande klinik vid sjukhuset besluta om färdsätt både vid resa från sjukhuset och tillbaka efter permissionen.

22 22(23) Patienten betalar ingen egenavgift vid permissionsresor. Överflyttningsresa Landstinget svarar för resor som sker av inskrivna patienter mellan sjukvårdsinrättningar (överflyttningsresor) oavsett om resan sker inom eller utom länet. Patienten betalar ingen egenavgift vid överflyttningsresa. Ambulanstransport Landstinget har vägambulanser i hela länet med huvuduppgift att svara för vård och transport av akuta sjukdoms- och olycksfall samt sekundärtransporter mellan vårdinrättningar där vård eller medicinsk övervakning krävs. Vid sekundärtransporter sker beställning via webbtjänst där bl a patientens vårdbehov ska beskrivas. För primärtransport i vägambulans med efterföljande besök på akutmottagning/samlokaliserad Jourcentral betalar 500 kronor i avgift. Vid sekundärtransporter mellan vårdinrättningar betalar patienten ingen avgift. Ambulanstransport med helikopter Landstinget har en ambulanshelikopter med huvuduppgift att svara för vård och transport av akuta sjukdoms- och olycksfall i väglöst land samt sekundärtransporter mellan vårdinrättningar där vård eller medicinsk övervakning krävs. Vid sekundärtransporter sker beställning via webbtjänst där bl a patientens vårdbehov ska beskrivas. För primärtransport i ambulanshelikopter med efterföljande besök på akutmottagning betalar 500 kronor i avgift. Vid sekundärtransporter mellan vårdinrättningar betalar patienten ingen avgift. Ambulanstransport med flygplan Landstinget har tillgång till ambulansflygplan för sekundärtransporter mellan vårdinrättningar där vård eller medicinsk övervakning krävs. Beställning sker via webbtjänst där bl.a. patientens vårdbehov ska beskrivas. Patienten betalar ingen avgift vid ambulanstransport med flygplan. Transport av avlidna Vid dödsfall på sjukvårdsinrättning inom Norrbotten upphör landstingets ansvar i och med att den avlidne lämnas för bisättning eller begravning. Vid dödsfall av remitterad patient (inte valfrihetsremiss) utanför hemlandstinget svarar patientens hemsjukhus för återtransporten av den döde till bårhus eller bisättning på hemorten. I övriga fall har dödsboet, hemkommunen eller annan ansvaret. Vid dödsfall i hemmet eller hos anhöriga, där det inte är nödvändigt att föra den avlidne till sjukhus för att konstatera dödsorsaken och anhöriga saknas eller är oförmögna att tillse att den avlidne omhändertas, är det landstingets uppgift att ordna detta. I sådana fall faller betalningsansvaret gentemot transportören på landstinget. Kostnaden, motsvarande faktisk kostnad, kan dock tas ut av dödsboet. Då klinisk obduktion krävs på person avliden utanför hemlandstingets inrättningar ersätts uppkommen merkostnad av landstinget.

23 23(23) Kostnad i samband med rättsmedicinsk obduktion bekostas av polismyndighet. Beställning av sjukresor och sjuktransporter Färdmedel Telefonnummer Taxi (inkl personalresor) Komfortbuss Sjuktransport med bårbil till vården Sjuktransport med bårbil från vården Flygambulans och helikopter Ambulans Taxi, bårbil och komfortbuss (OBS! Endast för vårdenheter) Telefonnummer 112 kan användas i de fall då samtalet är synnerligen brådskande eller när det inte går att komma fram på telefonnummer (SOS-Alarmering)

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Kapitel 2- Resebidrag

Kapitel 2- Resebidrag 1(16) Kapitel 2- Resebidrag Landstingets ansvar... 3 Definition av sjukresa... 3 Personer som har rätt till resebidrag... 3 Delad vårdnad av minderåriga barn... 3 Skolgång... 3 Familjehem... 3 Kvarskrivna

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor Information om sjukresor Sjukresor i Region Jämtland Härjedalen Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av kommunfullmäktige 2001-11-26. Ändrade 2007-03-19. Gäller fr.o.m. 1 april 2007. Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991:419) skyldig att utge ersättning för sjukresor för

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund

Avgiftshandboken Kortversion - sommarlathund Avgiftshandboken 2017 Kortversion - sommarlathund EU/EES länder Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland inklusive Åland Frankrike Grekland Irland Island Italien Kroatien Lettland Liechtenstein

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se

1 Allmänt. Frågor angående utländska akuta patienter sänds till funktionsbrevlådan patientfaktura@lul.se Versionsdatum: 2015-04-16 Regelverk för registrering av utländska patienter vid given landstingsfinansierad primärvård Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa)

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) Bilaga 1 Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) 1 Inledning Definition sjukresa Sådan vård- eller behandlingsresa för vilken

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 1 (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor

Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi behövs

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01. Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-01 Personer från andra länder - Regler och avgifter Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem patientavgiftsfragor@sll.se

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Sjukresor. 2015 Regelverk med kommentarer

Sjukresor. 2015 Regelverk med kommentarer Sjukresor 2015 Regelverk med kommentarer SJUKRESOR - REGELVERK MED KOMMENTARER... 1 RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 1 ERSÄTTNINGSREGLER... 2 RESA MED ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONSMEDEL... 2 RESA MED EGEN BIL...

Läs mer

SJUKRESOR. Regelverk med kommentarer 2011. Landstingets kansli 2011-03-22 Ingrid Löndahl rev 2011-06-20

SJUKRESOR. Regelverk med kommentarer 2011. Landstingets kansli 2011-03-22 Ingrid Löndahl rev 2011-06-20 Landstingets kansli 2011-03-22 Ingrid Löndahl rev 2011-06-20 SJUKRESOR Regelverk med kommentarer 2011 Postadress Besöksadress Telefon Telefax BOX 1223 352 12 Växjö Emil Lindells väg 9 0470-58 85 00 vx

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst

Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst 008/525-TN Dnr 2008/525-TN-364 Riktlinjer vid myndighetsutövning riksfärdtjänst Antagna av Tekniska nämnden 2008-04-15 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinjer för riksfärdtjänst program policy

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJUNDE OMARBETADE UPPLAGAN Sjunde omarbetade upplagen 1 Sjunde omarbetade upplagan. Finns inte i tryckt form. 2 Förord till sjunde upplagan Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 3 AVSNITT NR 7.4 Datum Sid 1 (1-8) 2003-04-22

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 3 AVSNITT NR 7.4 Datum Sid 1 (1-8) 2003-04-22 Datum Sid 1 (1-8) REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2001-12-20, 86 att gälla fr o m 2002-01-01. Källor: Regeringens proposition 1996/97:115 Mer tillgänglig kollektivtrafik. Färdtjänsthandboken

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND När du ska beställa din sjukresa kontaktar du beställningscentralen 0771-91 00 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en sjukresa?...4 Vad är ett medicinskt

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder För vårdgivare www.lj.se/vardgivare Vård av personer från andra länder Asylsökande EU/EES-länder Hälso- och sjukvård till barn från andra länder Konventionsländer Patientavgifter för akut sjukvård för

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län Informationen gäller dig som är folkbokförd i Stockholms län. Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län EN DEL AV DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN September 2015 Vad är en sjukresa? En sjukresa

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

Riktlinjer vid riksfärdtjänst

Riktlinjer vid riksfärdtjänst 1 Individ- och myndighetsnämnden Riktlinjer vid riksfärdtjänst Individ- och myndighetsavdelningen 2011-09-06 2 1. GRUNDER FÖR RIKSFÄRDTJÄNSTTILLSTÅND...3 2. PRÖVNING AV TILLSTÅND TILL RIKSFÄRDTJÄNST...4

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med

Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med Välkommen till Västmanland! Vår guide till dig som är asylsökande eller nyanländ till Sverige och Västmanland och behöver komma i kontakt med sjukvården eller tandvården. Asyl- och integrationshälsan är

Läs mer

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård

Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Lednings- och verksamhetsstöd H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Avgiftshandboken 2014-06-16 Flik 10 Högkostnadskort och frikort för sjukvård och viss tandvård Innehåll Allmänt sidan 3 Landstingets

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 Sida 1 (6) Bilaga 5 Resor och transporter Sida

Läs mer

Gäller från 1 September Så här reser du sjukresa i Skåne

Gäller från 1 September Så här reser du sjukresa i Skåne Gäller från 1 September 2017. Så här reser du sjukresa i Skåne Innehåll Skånetrafikens ansvar... 3 Det här är sjukresa... 3 Det här kostar sjukresan... 3 Ersättning för sjukresan... 4 Sjukresa med buss

Läs mer

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för

För patienter som är bosatta i landstinget. är högsta belopp för att erhålla frikort för HÖGKOSTNADSSKYDD FÖR SJUKVÅRD ALLMÄNT Fr o m den 1 januari 1997 gäller på grund av ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för högkostnadsskyddet att endast det sammanlagda beloppet av erlagda sjukvårdsavgifter

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder 1/9 Ledningsstaben Vård av personer från andra länder Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd (gömda och papperslösa) Den 1 juli 2013 trädde en ny lag i kraft gällande hälso- och sjukvård

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 5 AVSNITT NR 7.3 Datum Sid 1 (1-6) 2007-09-19 REGLER FÖR FÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-23, 71 att gälla fr o m 2007-01-01. INLEDNING

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST

REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST REGLER FÖR SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I HALMSTADS KOMMUN - RIKSFÄRDTJÄNST Antaget av kommunfullmäktige den 28 augusti 2007, 276 samt reviderat den 27 mars 2012, 35 1 Allmänna förutsättningar 1.1 Definitioner

Läs mer

Icke övervakade patientresor

Icke övervakade patientresor Icke övervakade patientresor Manual till vårdpersonal inom Region Skåne 1 För dig som arbetar med patientresor inom Region Skåne Det finns olika resesätt för patienter som ska till och från vården. Det

Läs mer

Granskning av sjukresor

Granskning av sjukresor Granskning av sjukresor Rapport nr 21/2012 februari 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Granskningens resultat... 3 2 Inledning... 5

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Ansökan om riksfärdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänst Efter blanketten finns information till dig som söker riksfärdtjänst Skicka blanketten till: Värmlandstrafik AB Lagergrens gata 8 652 26 Karlstad Ansökan om riksfärdtjänst Ansökan gäller: Riksfärdtjänst

Läs mer

Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-09-25 p 5 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-08-23 HSN 0901-0037 Handläggare: Johan Sterner Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter

Läs mer

Färdtjänst. Behöver du följeslagare på resan? Beställ resan. Hur mycket kostar resan? 1 (2)

Färdtjänst. Behöver du följeslagare på resan? Beställ resan. Hur mycket kostar resan? 1 (2) 1 (2) Färdtjänst Rätten till färdtjänst regleras i lagen (1997:736) om färdtjänst. Du som ansöker om färdtjänst ska vara folkbokförd i Strömsunds kommun och ha en funktionsnedsättning som varar längre

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd.

6 Tillstånd för färdtjänst prövas av kommunen där sökande är folkbokförd. GEMENSAMT REGELVERK FÖR FÄRDTJÄNST I JÖNKÖPINGS LÄN För den som är färdtjänstberättigad i Jönköpings län finns det möjlighet att ansöka om färdtjänst. Färdtjänst kan efter behov erbjudas i olika former.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare Sjukresehandbok för vårdgivare Ver.2 2012 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 SJUKRESEHANDBOKEN... 1 SJUKRESA... 1 TILLSTÅNDSGIVARE... 1 INFORMATION TILL PATIENTER... 1 REGLER FÖR TILLSTÅNDSGIVNING... 1

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut

FÖRSLAG. Nämndens för habilitering och hjälpmedel beslut Nämnden för habilitering och hjälpmedel FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-13 HH-HOH11-082 LS-LED10-723 24 Yttrande över motionen om att ge nämnden för habilitering och hjälpmedel uppdraget att snarast ta

Läs mer

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård)

Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på Bräcke Diakoni RehabCenter Sfären (öppen vård) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Registreringsrutiner för armprotesmottagning, gåskola och ortopedteknisk specialistläkarmottagning på

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor Regelverk för sjuk- och behandlingsresor 1. Inledning Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin

Läs mer

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst

Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst 1 av 5 2013-10-04 TN-2013/01278 Umeå kommuns generella föreskrifter och villkor (riktlinjer) för riksfärdtjänst - komplement till Lag om riksfärdtjänst (1997:735) som stöd i bedömning och beslut om tillstånd

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008

För dig som söker arbete i annat EU/EES-land. Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land Uppdaterad juli 2008 För dig som söker arbete i annat EU/EES-land INNEHÅLL Lagarna i arbetslandet gäller... 3 Arbetslöshetsförsäkringen i Sverige... 4 Ersättning

Läs mer

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst

Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst 1 (6) Färdtjänstreglemente Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst Revidering enligt kommunfullmäktiges beslut 62/2011 Fastställt av kommunfullmäktige 14 juni 2005 Punkten 4.3 förtydligad enligt kommunstyrelsens

Läs mer