Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor"

Transkript

1 Tillämpningsanvisningar till regler för sjukresor med tillhörande taxa och resevillkor för Serviceresor Gäller för Region Skåne från och med Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning ska utgå samt att resekostnadsersättningen beräknas enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer. Vidare ersätts hemtransport av person bosatt i annat nordiskt land enligt nordiska konventionen om social trygghet (SFS 1993:1529). Med reseersättning avses här både sjukresor med särskilt fordon och särskild service, samt ersättning för sjukresor med buss, tåg, flyg och privatbil. Personer som är bosatta i Sverige och kommer från ett EU-land har rätt till vårdförmåner enligt vad som följer av EEG förordningen nr 1408/71 om social trygghet inom gemenskapen. Försäkringskassan ska ersätta landstingen för dessa personers sjukresor. För personer bosatta i land utanför EU gäller de konventioner som tecknats mellan Sverige och respektive land. Enligt hälso- och sjukvårdslag (1982:763) hör sjuktransporter till hälso- och sjukvården. Sjuktransporter är till skillnad från sjukresor särskilt inrättade transporter till och från sjukhus eller läkare där patienternas tillstånd kräver att transporten utförs med transportmedel som är anpassade för ändamålet. Vanligtvis menas ambulanstransporter eller transporter när patienten behöver vård under själva resan. Ersättning för sjukresor kan även utgå enligt annan lagstiftning, till exempel lagen om arbetsskadeförsäkring. Det finns även möjlighet till ersättning för resekostnader i samband med läkarundersökning för smittbärare enligt smittskyddslagen. Dessa ersättningar betalas av försäkringskassan. Riksavtal för utomlänsvård och Regionavtal för Södra sjukvårdsregionen kan påverka sjukreseregelverket. Den senaste versionen av dessa två avtal har giltighet fr.o.m. 1 mars Riksavtalet har bestämmelser om vad som gäller när en person utanför hemlandstinget får vård efter remiss från hemlandstinget. Det omfattar också tjänsterna transporter och resor. Regionavtalet påverkar för närvarande inte sjukresor. Avtalen finns tillgängliga via Sida 1(12)

2 1.1 Vem har rätt till sjukresa? Personer folkbokförda i Skåne Personer som tillfälligt vistas i Sverige och omfattas av förordningen (EEG) 1408/71 har rätt till sjukresa till följd av ett akut vårdbehov Svensk medborgare som är bosatt utomlands kan få resa till akut sjukvård. Var sjukresenären är folkbokförd är utgångspunkten för vem som är kostnadsansvarig för sjukresan. Region Skåne ersätter personer folkbokförda i Skåne vid vårdtillfället. Lagen om resekostnadsersättning fastslår sjukvårdshuvudmannens skyldighet att lämna ersättning för resekostnader till dem som omfattas av lagen om allmän försäkring (AFL). Försäkrade enligt AFL är dels svenska medborgare, dels personer som inte är svenska medborgare men är bosatta, det vill säga folkbokförda i landet. Utomlänsvård för skåningar För att ersättning ska utgå måste remiss/betalningsförbindelse (för riks- regionoch mellanlänsavtal) finnas för vård till patienten. Sjukreseersättning utgår när följande alternativ anges: vård efter initiativ från hemlandsting och vårdgarantin, eller akutvård. Om alternativet är patientens val (fritt vårdval, fritt vårdsökande och valfrihetsremiss) utgår inte ersättning för sjukresa. Hemresa vid sjukdom i Sverige Vi lämnar inte ersättning för sjukresa vid fördyrning av hemresan om man blir sjuk vid vistelse utanför Region Skåne, men inom Sverige. Dessa resor får istället ersättas av arbetsgivar- hem- rese- eller olycksfallsförsäkring. Utomläningar För personer boende i annat landsting utförs sjukresa till sjukvård inom Skåne till närmaste akutvård. Akutvård innebär att behov av vård och resa uppstår samtidigt. Detta kan även inkludera vidaretransport till annan vårdenhet. Resan vidarefaktureras sjukresenärens hemlandsting. För återresa gäller att personen kan resa tillbaka till platsen för insjuknande. För hemresa i övrigt gäller hemlandstingets regler för sjukresa, vilket oftast innebär att ersättning inte utgår. Resenären får då istället bekosta denna resa själv, eller använda rese-, olycksfalls-, hem-, eller arbetsskadeförsäkring. För utomlänspatienters sjukresa till respektive hemlandsting måste kontakt tas med patientens hemlandsting för förfrågan om dennes sjukresa kan utföras. Om hemlandstinget medger detta kan resan utföras genom vår organisation för sjukresor. Många landsting medger inte ersättning för sjukresa vid olycka eller insjuknande vid besök i annat landsting. Vid medgivande och behov av sjukresa måste detta styrkas på sjukreseintyg. Sida 2(12)

3 Överflyttningsresor från vårdenhet i vårdlandsting till vårdenhet i hemlandsting ska däremot utföras, det är då inte en sjukresa utan regleras som en överflyttningsresa genom Riksavtalet. Svensk medborgare bosatt utomlands Svensk medborgare som är bosatt utomlands kan vid tillfällig vistelse i Sverige få sjukresa till akutsjukvård, vårdbehovet ska då ha uppkommit under vistelsen i Skåne. Nordiska medborgare För nordiska medborgare kan ersättning utgå för sjukresa enligt nordiska trygghetskonventionen om social trygghet. Om vårdbehovet uppstått i Sverige kan nordiska medborgare transporteras hem till sin bostad. Det måste framgå att resan måste börja på vårdenheten vid hemresa. Sjukresenärerna måste kunna styrka att de är bosatta i annat nordiskt land. Resan ska sedan vidarefaktureras Försäkringskassan. Gästdialys Enligt EEG förordning räknas dialysvård som akutvård inom EU. Förordningen ger personer rätt till dialys på annat sjukhus i samband med semester och liknande i högst 5 veckor per år. Detta innebär bl.a. att vi har skyldighet att ordna sjukresor för personer bosatta inom EU under samma period. För folkbokförda i Skåne kan ersättning för sjukresor också utgå för gästdialys i högst 5 veckor per år. När folkbokförda i Skåne behöver gästdialys vid besök i annat landsting, eller i annat land, översänder vårdenheten en betalningsförbindelse som underlag för ersättning till sjukreseenheten. Egenavgift i vårdande landsting tillämpas vid gästdialys i annat landsting vid sjukresa med taxifordon. Hemlandstingets egenavgifter tillämpas vid ersättning för privat bil. Skånetrafikens sjukreseenhet ansvarar för kontakt och medgivande av resor till dialysvård i annat landsting. Asylsökande m.fl. Personer som har 1. sökt uppehållstillstånd eller 2. asyl, eller har 3. beviljats uppehållstillstånd men som inte är folkbokförda i landet, har rätt till sjukresor på samma sätt som boende i Sverige. Personer som sökt uppehållstillstånd eller beviljats sådant ska uppvisa mottagandebevis om att de sökt uppehållstillstånd, eller beslut på att man fått uppehållstillstånd. Sökande måste styrka att man är asylsökande genom att uppvisa Tillfälligt LMA kort för utlänning i Sverige utfärdat av Migrationsverket, LMA= Lagen om mottagning av asylsökande. LMA-kortet är försett med foto och personuppgifter samt ett dosnummer som kan identifiera den asylsökande. Särskilda regler gäller för max. avgift. I överenskommelse mellan SKL och regeringen den 29 september 2004 bestämdes att asylsökande ska betala egenavgift för sjukresor, men att denna avgift ska vara 40 kronor. Bestämmelsen har tagits in i 3 Förordningen 1994:362 om vårdavgifter med mera för vissa utlänningar. Sida 3(12)

4 EU-medborgare Personer som tillfälligt vistas i Sverige och omfattas av förordningen (EEG) 1408/71 har rätt till ersättning till följd av ett akut vårdbehov eller nödvändig vård. Det är vårdenheten som bedömer om vård är nödvändig. Sjukresenären ska uppvisa EU-kort eller provisoriskt intyg om innehav av EU-kort från sitt land. Försäkringskassan svarar för reskostnader för dem som omfattas av denna förordning. Personer som arbetar i Sverige samt deras familjemedlemmar (make/maka eller barn under 18 år) har även rätt till ersättning vid planerad vård. Då måste man kunna uppvisa arbetsgivarintyg. Kopia på giltiga arbetsgivarintyg ska alltid översändas till sjukreseenheten. Resorna vidarefaktureras till Försäkringskassan. 1.2 När är det en sjukresa? Regelverket omfattar de sjukresor som anges i lagen (SFS 1991:419). Det innebär bl.a. att man kan resa till eller från Den av Region Skåne finansierade sjukvården Tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Utprovning, anpassning och hämtning av hjälpmedel efter ordination av vårdgivare. Region Skånes sjukvård Med Region Skånes sjukvård avses den vård som är offentligt finansierad vilket även inkluderar de vårdenheter som har avtal med Region Skåne. Enligt beslut i Regionstyrelsen ska adressförteckning på samtliga av Region Skånes offentligt finansierade vårdenheter, såväl egna som avtalade, tillhandahållas Skånetrafiken för att bedömning om rätt till sjukresa ska kunna göras. Resor till tandvård Regelverket avser sjukresor till tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd, men även landstingsfinansierad tandvård omfattas. Övriga sjukresor Enligt lagen är även följande en sjukresa: resa i samband med rådgivning enligt lagen om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet (1974:525). vid resor som föranleds av en undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning vid vissa läkarutlåtande mm. Överflyttningsresor För överflyttningsresor mellan län (resor från sjukhus i vårdlandsting till sjukhus i hemlandsting) gäller vad som regleras i Riksavtalet. För närvarande innebär det att vårdlandsting ska utföra sjukresa när utomlänspatient ska överflyttas till hemsjukhus. Resan faktureras i efterhand till hemlandstinget. Sida 4(12)

5 Resor som inte omfattas Resor som t.ex. inte omfattas av sjukresor är resor till: - riktade hälsoundersökningar såsom vaccinationer, mammografi och gynekologisk hälsokontroll - resa till företagshälsovård, forskning, friskvård samt permissionsresa - ledsagares/vårdpersonals hemresa från vårdenhet när sjukresenär blivit inlagd - resor för reparation av hjälpmedel - konsultationsresor - överflyttningsresor inom Skåne - sjuktransporter - färdtjänstresor Dessa resor regleras och finansieras på annat sätt, även om vissa av dem organiseras genom de beställningscentraler för sjukresor som finns i Skåne. 1.3 Villkor för sjukresa Sjukresa erbjuds till och från bostaden: - för resa inom Skåne till vårdinrättning som kan ge erforderlig vård. - vid behov av akut sjukresa till närmaste mottagning inom Skåne som kan ge akutsjukvård. Med akut sjukresa menas att patientens resbehov uppkommer samtidigt som behovet att uppsöka vård. - för resa inom Skåne till närmaste vårdinrättning för tandvård. - för resa enligt vårdgarantin. - för resa utanför Skåne i samband med akut insjuknande till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges. - för resa till vårdinrättning i annat landsting om vården där ges efter remiss enligt bestämmelser i Riksavtalet för hälso- och sjukvård eller Regionavtalet för Södra sjukvårdsregionen. - för resa till annan offentligt finansierad vårdgivare för förnyad medicinsk bedömning vid livshotande sjukdom, s.k. second opinion. Sjukresa i Skåne Sjukresor gäller till resor enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, till åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda, och behandla sjukdomar och skador. Sjukresor omfattar in- och utskrivningsresor samt resor till och från öppenvårdsbesök. Sjukresenär kan resa sjukresa till samtliga Regions Skånes vårdenheter inom Skåne, inkluderar även de vårdenheter som Region Skåne har avtal med. För sjukresa med taxifordon ska sjukreseintyg finnas. Sida 5(12)

6 Sjukresa ges till folkbokföringsadress i Skåne eller till den adress där sjukresenären stadigvarande vistas. Personer kan till exempel bo på ett vårdboende, men fortfarande vara folkbokförda på annan adress. Undantag kan medges om det i sjukreseintyg kan styrkas att sjukresenären inte kan vistas i sin bostad eller på grund av medicinska skäl inte kan ta sig dit. Resa till annan adress än bostadsadress ges alltid om denna är kortare än resan till folkbokföringsadressen. Akut sjukresa Sjukresa till akutvård ges alltid till närmaste mottagning/sjukvårdsinrättning inom Skåne som kan ge akutsjukvård. Akut sjukresa kan även omfatta en sjukresa för ett besök efterföljande dag. Akut sjukresa kan även innefatta vidareresa till annan sjukvårdsinrättning (vidareresa innebär att sjukresenären inte betalar egenavgift om denne redan betalt första resan). Andra sjukresor Sjukresor omfattar inte det fria vårdvalet enligt nationell överenskommelse, Riksavtalet. Ersättning utgår heller inte för sjukresa till angränsande landsting, även om avståndet till vårdenhet i angränsande lansting är kortare än till vårdenhet inom Region Skåne. Med second opinion avses resa till annan offentligt finansierad vårdenhet för förnyad medicinsk bedömning. Remiss / betalningsförbindelse måste finnas. På denna måste det anges att resan sker av medicinska skäl. Är det patientens eget val ersätts resan inte. Tandvård Rätten till sjukresa gäller till närmaste tandvårdsenhet som kan ge erforderlig vård inom Skåne. Till närmaste tandvårdsenhet innebär att sjukresenär kan resa inom eller till närmaste centralort, eller till nästa centralort om det inte är avsevärt längre, dvs mer än en mil längre. För resa till specialisttandvård inom Skåne kan resan vara längre, men sjukreseintyg ska då finnas som styrker närmaste specialisttandvård som kan ge erforderlig vård. Överflyttningsresa Överflyttningsresa är inte sjukresa och ska heller inte förväxlas med det. Med överflyttningsresa avses en av offentlig vårdenhet verkställd överflyttning av patient från en sjukvårdsinrättning till en annan. Sida 6(12)

7 1.4 Egenavgift För varje sjukresa betalas alltid en egenavgift. Resenär som skickas vidare direkt från första vårdinrättningen skall bara betala egenavgift för den första resan. Egenavgifter fastställs särskilt under Taxa för Sjukresor Region Skåne Egenavgiften betalas kontant eller på annat tillämpligt sätt beroende på färdsätt. För sjukresa med taxifordon ska betalning alltid kunna göras kontant. Förare växlar högst till närmaste 100 kronor. 1.5 Ersättningsregler För resa med allmänna kommunikationer lämnas normalt ingen ersättning förrän reskostnaden överstiger nivån för högkostnadsskyddet. För resa med privat bil lämnas kilometerersättning enligt fastställd taxa efter avdrag för egenavgift (först vid sjukresa längre än 73 km överstiger ersättningen egenavgiften för vuxen). För resa med taxifordon eller motsvarande skall resenären genom sjukreseintyg från vårdgivaren kunna styrka att resa med taxifordon utifrån det medicinska hälsotillståndet är motiverad. Resan ska ha beställts genom de för ändamålet särskilt upprättade beställningscentralerna för sjukresor. Resenär med tillstånd för färdtjänst tillåts resa sjukresa på samma sätt som denne är legitimerad för i färdtjänsten. Sjukresenärer över 85 år tillåts generellt resa sjukresa med taxifordon. Om tidsvinsten för sjukresa med taxifordon är två timmar enkel resa jämfört med sjukresa med allmänna kommunikationer kan hela resan eller delar av den genomföras med taxifordon utan att detta styrks genom sjukreseintyg. Kvitto / kallelse / sjukreseintyg från sjukvården som styrker besöket ska kunna uppvisas. Sjukresenär har rätt att ta med sig medresenär i taxifordon. Medresenär skall stiga på och av samtidigt som resenären. Medresenär erlägger egenavgift enligt taxa för sjukresa. Om medresenär medföljer skall detta anmälas vid beställning. Medresenär får inte förorsaka extra service av förare. Sjukresenär får ha med sig högst tre (3) personer, inklusive medresenär och ledsagare. Resa med flyg ersätts endast om det finns särskilda medicinska skäl vilka ska styrkas med sjukreseintyg. Sida 7(12)

8 Ersättningen Ersättning för sjukresa utbetalas om ersättningen överstiger kostnaden efter avdragen egenavgift. Det ska vara medicinska skäl som avgör färdsättet vid sjukresa. Sociala skäl får inte ligga till grund för val av färdsätt. Reseersättning lämnas under förutsättning att billigaste färdsätt har använts med hänsyn till sjukresenärens hälsotillstånd. Allmän kollektivtrafik och resa med privatbil likställs som billigaste färdsätt. Billigaste ressättet innebär att samtliga reskostnader ska medräknas, inte bara kostnaden för huvudtransportmedlet. Kostnader för anslutningsresor och eventuell övernattning i samband med resan ska också tas med. Om vård ställs in och resenär haft kostnad för resa ersätts denna resa inte. Sjukresa ersätts bara vid utförd vård eller behandling. Resa med allmän kollektivtrafik Med allmän kollektivtrafik avses buss och 2a klass tåg som går enligt tidtabell. Laddningskvitto och färdbevis/biljetter i original ska alltid lämnas för att styrka reskostnaderna. När kostnaderna för sjukresa med kollektivtrafik överstiger nivån för högkostnadsskyddet kan ersättning utgå. Ersättning lämnas enligt kontanttaxa för kollektivtrafiken. Har sjukresenären betalat sina resor på annat sätt ersätts högst det belopp som sjukresenären haft utlägg för. För personer som reser med periodkort räknas ersättning med rabattkortspriset per resa. Resa med privat bil Vid resa med privatbil avräknas endast en egenavgift även om flera sjukresenärer samåkt. Ersättning för privatbil ges alltid för den kortaste körvägen, även om sjukresenär valt att köra en snabbare och längre väg. Längden på resan bestäms via ett kartdataprogram. Parkeringsavgifter, broavgifter och andra avgifter ersätts inte. Resa med taxifordon För sjukresa med taxifordon betalas alltid egenavgift enligt taxa för sjukresor till föraren. För dem som omfattas av rätt till resa med taxifordon då tidsvinsten för sjukresa är två timmar enkel resa, jämfört med sjukresa med bara allmänna kommunikationer, ges i första hand endast resa med taxifordon till närmaste kollektivtrafik. Normalt bedöms att sjukresenären kan klara av två byten och klarar att gå 1 km till hållplats. I annat fall krävs sjukreseintyg som motiverar annat färdsätt. Sida 8(12)

9 För personer som fyllt 85 år medges alltid sjukresa med taxifordon utan att detta styrks på sjukreseintyg. Med taxifordon innebär att personer över 85 år kan beställa vad de behöver. Reser de sittande i rullstol eller behöver färdas liggande kan de resa med specialfordon utan att det styrks genom sjukreseintyg. Akut sjukresa med taxi, som inte är beställd genom de för ändamålet särskilt upprättade beställningscentralerna för sjukresor, kan ersättas. Ersättningen betalas ut om inresan gjorts vid akut uppkommet behov av vård. Ersättning lämnas då med belopp som anses som skälig gängse taxikostnad (rimlighetsberäkning). Vid utbetalning av ersättning för sådan taxiresa skall sjukresenären lämna taxikvitto i original. Endast kvitto utfärdat i enlighet med Vägverkets föreskrifter godtas. Egenavgift dras av från ersättning. Om person folkbokförd i Skåne reser sjukresa med taxifordon i annat län betalar de den egenavgift som tillämpas i det länet. Vi betalar inte ut eventuell mellanskillnad. Vid akut sjukresa beställs sjukresan i den beställningscentral som finns för området där resenären blir sjuk. Vid planerad vård ringer sjukresenären den beställningscentral som man tillhör genom sin folkbokföring. Vid hemresan ska sjukresenären kunna styrka att han eller hon har varit på besök i vården. Om sjukresenären är berättigad till färdtjänst måste denne kunna uppvisa sitt färdtjänsttillstånd till föraren. Vid resa med taxifordon kan önskemålet om att ta med sig medresenär aldrig innebära att ett annat fordon rekvireras än det som sjukresenären själv behöver färdas i. Certifierade Assistanshundar, såsom ledarhundar, service- och signalhundar får medföras utan kostnad. Dessa hundar identifieras genom vit sele eller för service- och signalhundar giltigt tjänstetäcke med tillhörande fotolegitimation. Resegaranti vid försenad lämning (enligt resevillkoren) gäller då sjukresenär bokat senast frammetid i samband med beställning av resa. Sjukresa med tåg eller flyg till vård utanför Skåne För sjukresor till annat landsting utbetalas ersättning i efterhand för sjukresan. Sjukresenär bokar och köper själv sin resa och begär ersättning för resan i efterhand. I undantagsfall kan bokning av sjukresa göras av sjukreseenheten då sjukresenärer hävdar att de av ekonomiska skäl inte kan köpa sin resa. Detta görs i samråd med sjukvårdspersonal och sjukresehandläggare. Sjukresehandläggaren bokar då resan hos en av Region Skåne anvisad resebyrå. Samtidigt som bokningen görs skickar handläggaren inbetalning på egenavgift till sjukresenären. Direktkontakt avseende förändring av sådan bokning ska alltid ske med sjukresehandläggarens medverkan. Högkostnad Sjukresenären ansöker om högkostnadsskydd och styrker gjorda resor med kvitton på besök och/eller egenavgifter. Sida 9(12)

10 Sjukresenären befrias från egenavgift för resten av perioden efter att denne nått taket för egenavgiften inom denna period. Om sjukresenären betalt mer än upp till nivån för högkostnad i egenavgifter vid ansökningstillfället återbetalas överskjutande del till sjukresenären. Barn under 18 år i samma familj har gemensamt högkostnadsskydd om de är folkbokförda på samma adress. 1.6 Sjukreseintyg Sjukreseintyg ska utfärdas av ansvarig vårdgivare hos Region Skåne, från behandlande eller legitimerad personal. Sjukreseintyget ska styrka att patienten av medicinska hälsoskäl inte kan resa ensam med allmänna kommunikationer. Restriktivitet ska tillämpas vid utfärdande av sjukreseintyg. Sjukreseintyg kan utfärdas för en enstaka resa, en period eller för ett visst antal resor under en period. Av sjukreseintyget ska också framgå vilka särskilda behov resenären har vid sjukresan. Sjukreseintyg kan utfärdas för högst ett år i taget. Behandlande eller legitimerad sjukvårdspersonal, hos vårdenhet inom Region Skånes finansierade vård, som har kunskap om sjukresenärens medicinska hälsotillstånd, kan utfärda sjukreseintyg. Vid planerade behandlingar och vårdbesök ska det alltid finnas intyg för sjukresan. Sjukresenären måste alltid ha ett sjukreseintyg som styrker att denne inte kan resa till och från sjukvård med allmänna kommunikationer eller med privatbil. Om sjukresenären på grund av sitt medicinska hälsotillstånd ges rätt att resa sjukresa med taxifordon, måste personal hos vårdenheten faxa eller skicka in sjukreseintyg som medger detta till sjukreseenheten (Skånetrafikens sjukresehandläggare) minst två dygn (två vardagar) i förväg. Det finns av praktiska skäl undantag från sjukreseintyg för att styrka sjukresa med taxifordon vid följande tillfällen: 1. Akut inresa till sjukvård Undantag för sjukreseintyg ges vid akut inresa till vård då det inte är möjligt att utfärda sjukreseintyg på förhand. Med akut resa menas att sjukresenärens behov att resa uppkommer samtidigt som behovet att uppsöka vård. 2. Färdtjänst De som har färdtjänst kan resa sjukresa på samma sätt som de reser färdtjänst. 3. Enstaka sjukresa Vid enstaka sjukresor kan vårdenheten utfärda s.k muntligt sjukreseintyg samtidigt som vårdpersonal beställer sjukresa. Detta tillämpas när sjukresenären snarast bör resa hem från sjukhus efter en akut inresa. Resa kan bara beställas av Region Skånes vårdpersonal. Vid beställningen ska Sida 10(12)

11 vårdpersonal uppge namn, titel och avdelning eller klinik för den som utfärdat det muntliga intyget. 4.Tidsvinst på två timmar Om tidsvinsten är minst två timmar för en enkel resa med taxifordon jämfört med om sjukresenären reser med allmän kollektivtrafik, kan sjukresenären resa med taxifordon till kollektivtrafik eller hela vägen, utan att detta styrkts av sjukreseintyg. 5. Personer som fyllt 85 år Personer som fyllt 85 år behöver inte sjukreseintyg för att resa sjukresa med taxifordon och ledsagare.. Sjukreseintyg kan utfärdas som tidsbegränsade intyg med giltighet upp till 1 år. 1.7 Särskilda behov För att resenären ska medges särskild service vid sjukresa måste detta vara särskilt medicinskt motiverat och anges på sjukreseintyg. Bärhjälp/trappklättrare kan medges om resenären måste förflyttas sittande i sin rullstol. Liggande transport medges om resenären måste förflyttas liggande. Ensamåkning medges om personen pga. medicinska skäl inte kan resa tillsammans med andra. Ledsagare kan medges om resenärens hälsotillstånd motiverar att någon följer med på resan. Vårdgivaren bedömer om det är medicinskt motiverat med ledsagare. Ledsagare medges generellt till barn och ungdomar under 18 år samt till personer som fyllt 85 år. Sjukresenär med rätt till ledsagare måste själv ordna ledsagare. Ledsagare måste stiga på och av samtidigt som sjukresenär. Ledsagare får inte förorsaka extra service av förare. Övernattning Om det inte varit möjligt att planera vårdbesöket så att övernattning kunnat undvikas lämnas även ersättning för övernattning i direkt anslutning till vårdbesöket. Ersättning för övernattning beräknas på det belopp som resenären har betalat för logi om övernattningen skett på patienthotell eller hotell som anvisats av landstinget. Sjukt barn Ersättning för resa och övernattning kan lämnas till en förälder eller en annan anhörig till barn under 18 år för besök: Om besöket ingår som en del av behandlingen av barnet eller, Då det inte ingår som en del av behandlingen lämnas ersättning för max ett besök per dag. Ersättning lämnas med tillämpning av samma bestämmelser som gäller vid egen sjukresa. Sida 11(12)

12 Liggande sjukresa Liggande sjukresa omfattar inte lyft av sjukresenären från/till sjuksäng eller motsvarande. Sjukresenären måste på egen hand, eller med hjälp av annan kunna ta sig upp på och av båren/britsen. Har sjukresenären behov av hjälp måste vårdenheten försäkra sig om att förflyttningshjälp också kan ges hos mottagande enhet eller i hemmet. Detta gäller även lyft av sjukresenär till och från rullstol. Föraren kan bara ge enklare stöd vid förflyttning. Ensamåkning Vid resa med taxifordon tillämpas normalt samåkning. Om sjukresenär på grund av medicinska skäl inte kan resa tillsammans med andra kan denne medges ensamåkning. Detta skall då styrkas på sjukreseintyg. Ledsagare Generellt gäller att man har rätt till ersättning för en (1) ledsagare. Undantag kan motiveras av medicinska skäl för maximalt upp till två ledsagare. Behovet av ledsagare skall framgå av specialistvårdsremissen eller sjukreseintyget. Övernattning Ersättning ges endast för övernattningen, andra omkostnader som t.ex. för mat och dryck ersätts ej. Sjukt barn Bilbarnstol till sjukt barn tillhandahåller transportföretaget när barnet måste resa sjukresa med taxifordon. Bilbarnstol tillhandahålls dock inte om barnet reser som medresenär. Om barn till såväl sammanboende som inte sammanboende föräldrar, som har gemensam vårdnad, behöver genomgå behandling där båda föräldrarna eller hela familjen måste medverka, ges sjukreseersättning till båda föräldrarna eller hela familjen. Behovet måste styrkas med remiss/betalningsförbindelse eller sjukreseintyg. 1.8 Tidsfrist Rätt till ersättning enligt dessa regler kan bara begäras inom ett år efter den tidpunkt då rätten till ersättning inträffade. Ansökan om ersättning ska ha inkommit (ankomstdatum) till Skånetrafiken senast 12 månader efter att resan genomfördes för att ersättning ska kunna utbetalas. Sida 12(12)

Regler för sjukresor med tillhörande taxa

Regler för sjukresor med tillhörande taxa Regler för sjukresor med tillhörande taxa Gäller för Region Skåne från och med 2009-05 - 01 1. Regler för sjukresor I lagen om resekostnadsersättning vid sjukresor (SFS 1991:419) regleras när reseersättning

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

Så här reser du sjukresa i Skåne

Så här reser du sjukresa i Skåne 1 Så här reser du sjukresa i Skåne 2 Skånetrafikens ansvar Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken ansvarar också för sjukresor i Region

Läs mer

Regelverk för sjukresor

Regelverk för sjukresor D I A R I E N R HH-HOH12-032 Regelverk för sjukresor Gäller fr. o m 1 september 2012 Landstingsfullmäktige har beslutat om nya regler och förtydligande av sjukresereglementet från och med 1 september 2012.

Läs mer

REGLER FÖ R SERVICERESÖR. Sjukresor och färdtjänst

REGLER FÖ R SERVICERESÖR. Sjukresor och färdtjänst REGLER FÖ R SERVICERESÖR Sjukresor och färdtjänst Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Definitioner... 4 3 Serviceresor... 4 4 Färdtjänst... 4 4.1 Vad är färdtjänst... 4 4.2 Vem har rätt till färdtjänst...

Läs mer

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal

Sjuk- och behandlingsresor. Information till vårdpersonal Sjuk- och behandlingsresor Information till vårdpersonal Gäller från 1 september 2012 Den som är sjuk och behöver resa till sjukvården och tandvården har i vissa fall rätt att få ersättning för en del

Läs mer

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning

Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning Ledningsstaben PM Peter Wahlberg 2013-09-26 Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Reglemente vid sjukresa

Reglemente vid sjukresa Reglemente vid sjukresa 1 INLEDNING... 2 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE RESOR ENLIGT LAG... 2 3 PERSONER SOM HAR RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 2 4 ERSÄTTNINGSBARA RESOR I REGION GÄVLEBORG... 3 4.1 Framresa...

Läs mer

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten)

Region Östergötland. Från och med 15 juni 2015 gäller nedanstående regler för sjukresor och sjukreseersättning: (Reglerna kommenteras något i texten) Region Östergötland Sjukresor och sjukreseersa ttning Grundläggande utgångspunkt/princip är att var och en har att ta sig till och från vården på egen hand och bekostnad. Det finns två undantag från denna

Läs mer

Gäller från 1 September Så här reser du sjukresa i Skåne

Gäller från 1 September Så här reser du sjukresa i Skåne Gäller från 1 September 2017. Så här reser du sjukresa i Skåne Innehåll Skånetrafikens ansvar... 3 Det här är sjukresa... 3 Det här kostar sjukresan... 3 Ersättning för sjukresan... 4 Sjukresa med buss

Läs mer

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor

SJUKRESOR 2017 VER 2. Information om sjukresor Information om sjukresor Sjukresor i Region Jämtland Härjedalen Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23.

Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Dnr HSS 2013-0264 Dnr CK 2015-0346 2015-11-24 Regler för sjukresor Utifrån Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor Antagna av landstingsfullmäktige 2015-11-23. Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare:

Sid 1(6) INFORMATION. SJUKRESOR 2017 ver 1. Länstrafikens reseplanerare: Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR 2017 ver 1 Länstrafikens reseplanerare: http://www.reseplaneraren.lanstrafiken-z.se/ Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004

Regler för sjukresor i Skåne FRÅN DEN 1 JANUARI 2004 Beställningscentralerna Behöver du anlita taxifordon för din sjukresa, måste du alltid beställa denna genom beställningscentralen i ditt distrikt: Bor du i (kommun): Burlöv, Lomma, Lund, Kävlinge, Staffanstorp,

Läs mer

ISkånetrafiken det naturtiga vatet för dig som reser i Skåne.

ISkånetrafiken det naturtiga vatet för dig som reser i Skåne. Skånetrafiken 2016-04-21 44P SKAN DNR Dnr '2 11,, 2016-05- 18 Enligt Sändlista Remiss av Riktlinjer för serviceresor och Allmänna resevillkor för serviceresor. Skånetrafiken har haft i uppdrag att göra

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård.

Läs mer

Uppdragsrapport Översyn av regelverk och avgifter för sjukresor

Uppdragsrapport Översyn av regelverk och avgifter för sjukresor Planerat startdatum: 2011-02-09 Planerat slutdatum: 2011-05-20 Beställare: Uppdragstagare: Anders Westberg, Förvaltningschef, Ambulanssjukvården Halland Tomas Rabe, Avdelningschef, Ambulanssjukvården Halland,

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen

Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen Sjukresor En vägledning om sjukresor för Västra Götalandsregionen 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi behövs

Läs mer

(FÖRSENAD BIL, KUNDTJÄNST) BESTÄLL SJUKRESA SKÅNE BESTÄLL SJUKRESA MALMÖ

(FÖRSENAD BIL, KUNDTJÄNST) BESTÄLL SJUKRESA SKÅNE BESTÄLL SJUKRESA MALMÖ 4 5 ART NR. 570012-113 BESTÄLL SJUKRESA SKÅNE 0771-774411 BESTÄLL SJUKRESA MALMÖ 040-345520 (FÖRSENAD BIL, KUNDTJÄNST) ANDRA TELEFONTJÄNSTER FÖRSENAD BIL...0771-77 44 22 FASTA RESOR...0771-77 44 44 KUNDTJÄNST...0771-77

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar

Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar s1(7) Regler för riksfärdtjänst med tillämpningsanvisningar Inledning Region Skåne ansvarar för att utreda och pröva tillstånd till riksfärdtjänst för invånare som är folkbokförda i de kommuner som överlåtit

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Icke övervakade patientresor

Icke övervakade patientresor Icke övervakade patientresor Manual till vårdpersonal inom Region Skåne 1 För dig som arbetar med patientresor inom Region Skåne Det finns olika resesätt för patienter som ska till och från vården. Det

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av kommunfullmäktige 2001-11-26. Ändrade 2007-03-19. Gäller fr.o.m. 1 april 2007. Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991:419) skyldig att utge ersättning för sjukresor för

Läs mer

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND

Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND Gäller från och med 1 september 2016 SJUKRESOR I HALLAND När du ska beställa din sjukresa kontaktar du beställningscentralen 0771-91 00 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är en sjukresa?...4 Vad är ett medicinskt

Läs mer

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län

Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län Informationen gäller dig som är folkbokförd i Stockholms län. Sjukresor till vård och behandling i Stockholms län EN DEL AV DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN September 2015 Vad är en sjukresa? En sjukresa

Läs mer

Icke övervakade patientresor. Manual till vårdpersonal inom Region Skåne.

Icke övervakade patientresor. Manual till vårdpersonal inom Region Skåne. Icke övervakade patientresor Manual till vårdpersonal inom Region Skåne. Denna manual underlättar ditt arbete med patientresor inom Region Skåne Det finns olika ressätt för patienter som ska till och från

Läs mer

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016

Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 Sjukresor En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen 2016 2 Innehållsförteckning Vad är en sjukresa?... 4 Vad gäller för sjukresa?... 4 Så här kan du resa... 5 För att resa med sjukresetaxi

Läs mer

RIKTLINJER FOÖ R SERVICERESOR. Sjukresor och färdtjänst

RIKTLINJER FOÖ R SERVICERESOR. Sjukresor och färdtjänst RIKTLINJER FOÖ R SERVICERESOR Sjukresor och färdtjänst Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Definitioner... 4 3 Serviceresor... 4 4 Färdtjänst... 4 4.1 Vad är färdtjänst... 4 4.2 Vem har rätt till färdtjänst...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Tillämpningsanvisningar för färdtjänst Antagna av kommunfullmäktige den 22 februari 2010, 5 Gäller fr.o.m 1 april 2010 Ansvarig för att dokumentet är aktuellt och att aktuell version publiceras på intranätet

Läs mer

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 Sida 1 (6) Bilaga 5 Resor och transporter Sida

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun

Riktlinjer för färdtjänst. Enköpings kommun Riktlinjer för färdtjänst Enköpings kommun LAGEN OM FÄRDTJÄNST De grundläggande förutsättningarna för tillstånd anges i Lag om färdtjänst (SFS 1997:736). Färdtjänst är till för dem som på grund av funktionshinder

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med en varaktigt funktionsnedsättning och som

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa)

Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) Bilaga 1 Regelverk för resekostnadsersättning och tillståndsgivning vid resor till/från vård och behandling (sittande sjukresa) 1 Inledning Definition sjukresa Sådan vård- eller behandlingsresa för vilken

Läs mer

SJUKRESEBESTÄMMELSER

SJUKRESEBESTÄMMELSER SJUKRESEBESTÄMMELSER Antagna av regionfullmäktige (dåvarande kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrade 2007-03 19, 2010-04-19 (av kommunstyrelsen på delegation) och 2014-10-27 22. Gäller fr.o.m. 1 november

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 091201 1(5) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Åre, Ragunda, Bräcke och Bergs kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst

Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst Välkommen till Skånetrafikens färdtjänst För dig som har tillstånd att resa med färdtjänst 1 oktober 2010 I denna broschyr kan du läsa om hur det går till att resa färdtjänst, vad resan kostar samt få

Läs mer

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten.

Färdtjänstregler. Färdtjänsten behovsprövas utifrån Lagen om färdtjänst. Är man inte nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. Färdtjänstregler Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som p g a någon funktionsnedsättning inte kan anlita allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafiken och

Läs mer

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst

Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Information om särskild kollektivtrafik - färdtjänst Vad är särskilt anpassad kollektivtrafik (färdtjänst)? Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken

Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 1(6) Kapitel 4 Högkostnadsskydd avgiftshandboken 4 Högkostnadsskydd... 2 Öppen hälso- och sjukvård... 2 Inledning... 2 Indexreglering... 2 Högkostnadskort... 3 Besök m m som inte ingår i högkostnadsskyddet...

Läs mer

Färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst BORTA HEMMA www.katrineholm.se Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänst är till för

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 110516 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Ragunda och Åre kommun. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik anpassad efter de funktionshindrades

Läs mer

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE

RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE RIKSFÄRDTJÄNSTEN I ÖSTRA SKÅNE REGLER OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER Beställarrådet för färdtjänsten i östra Skåne har vid sammanträde 2009-06-12 beslutat rekommendera de samverkande kommunerna i östra Skåne

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare.

För personer under 18 år ska ansökan göras av vårdnadshavare/förmyndare. 1 (5) Sektorn för samhällsbyggnad Emma Lindström 2014-11-20 Dnr 2014KS104 539 RIKTLINJER FÖR DEN SÄRSKILDA KOLLEKTIVTRAFIKEN, FÄRDTJÄNST, I HÄRRYDA KOMMUN 1. Bakgrund Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken

Staffanstorps kommun. Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken Staffanstorps kommun Färdtjänst ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken 1 Färdtjänsttillstånd Färdtjänst i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för dig som, på grund

Läs mer

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HSN 0901-0037 Regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län Ikraftträdande: 2013-01-01 Reviderad: 2013-07-01 regeländring pga ny lagstiftning kring vård till tillståndslösa i länet

Läs mer

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare:

Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 1 (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor Regelverk för sjuk- och behandlingsresor 1. Inledning Rätten till sjukresor regleras i lagen (1991:419) om sjukreseersättning vid sjukresor. I lagen ges hänvisningar till lagar och förordningar som i sin

Läs mer

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken

Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken Allmänna resevillkor för Serviceresa med Skånetrafiken 1 Resevillkorens ändamål och tillämpning 1.1 Dessa Allmänna resevillkor för Serviceresa gäller för resor som beställs genom Skånetrafikens beställningscentral

Läs mer

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd.

Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan har fått tillstånd till det. Frågor om tillstånd prövas av kommunen där den sökande är folkbokförd. Författningssamling BKFS 2012:10 Färdtjänstreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2012-10-15, 119 Träder i kraft 2013-01-01 Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform som efter behovsprövning

Läs mer

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun

Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.4 Antagen av kommunfullmäktige 22/94 Regler för Riksfärdtjänst i Staffanstorps kommun 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst Riksfärdtjänst ges till personer som till följd

Läs mer

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden

Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden Regler och riktlinjer för riksfärdtjänst i Botkyrka kommun Beslutade i vård- och omsorgsnämnden 2015-12-14 Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar för resor med riksfärdtjänst... 2 2 Vem får resa

Läs mer

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026

Sida 1 av 6. Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 1 av 6 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV RIKSFÄRDTJÄNST I DANDERYDS KOMMUN Antagna av socialnämnden 2006-12-05 SN 2006/0188 2015-04-13 SN 2015/0026 Sida 2 av 6 Riktlinjer för handläggning av riksfärdtjänst

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN. med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I VARA KOMMUN med utgångspunkt i reglemente fastställt av kommunfullmäktige KF 65, 1997 Antagna av socialnämnden 2003-11-26 125 1 Dessa tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och Riksfärdtjänst 2014-02-20 (Ersätter information från 2013-02-04) Vem kan få färdtjänst? Du kan ha rätt till färdtjänst om du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller

Läs mer

V i s i o n 2 0 1 0. 1B1B1B1BRiksfärdtjänst. 0B0B0B0BGrunder och tillämpningsanvisningar. Vård och äldreomsorgsnämnden 2009 03 24, 20, reviderad

V i s i o n 2 0 1 0. 1B1B1B1BRiksfärdtjänst. 0B0B0B0BGrunder och tillämpningsanvisningar. Vård och äldreomsorgsnämnden 2009 03 24, 20, reviderad V i s i o n 2 0 1 0 1B1B1B1BRiksfärdtjänst 0B0B0B0BGrunder och tillämpningsanvisningar Vård och äldreomsorgsnämnden 2009 03 24, 20, reviderad www.alingsas.se Innehållsförteckning 1. Riksfärdtjänstresenär

Läs mer

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län

Kalmar Länstrafik. Serviceresor. Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst. En del av Landstinget i Kalmar län Kalmar Länstrafik Serviceresor Om sjukresor, färdtjänst och riksfärdtjänst En del av Landstinget i Kalmar län Inledning Sjukresor Färdtjänst Riksfärdtjänst Så här betalar du Hur du ansöker Kontaktuppgifter

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

Sjukresor. 2015 Regelverk med kommentarer

Sjukresor. 2015 Regelverk med kommentarer Sjukresor 2015 Regelverk med kommentarer SJUKRESOR - REGELVERK MED KOMMENTARER... 1 RÄTT TILL RESEERSÄTTNING... 1 ERSÄTTNINGSREGLER... 2 RESA MED ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONSMEDEL... 2 RESA MED EGEN BIL...

Läs mer

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd

Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Information till dig som har fått Färdtjänsttillstånd Innehållsförteckning Vad står i beslutet? 3 Var och när får jag åka, vad gäller vid resa? 3 Medresenär, ledsagare 4 Beställning av resa 5 Resegaranti

Läs mer

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken

FÄRDTJÄNST. den särskilda kollektivtrafiken FÄRDTJÄNST den särskilda kollektivtrafiken Färdtjänst Färdtjänst är en form av kollektivtrafik och inte en vanlig taxiresa. All färdtjänst bygger på samåkning. Färdtjänst kan beviljas för personer med

Läs mer

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige

Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 FLIK Asylsökande samt personer utan giltigt tillstånd att vistas i Sverige Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort

Läs mer

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 56 (KS/2001:146). Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 33 (KS/2002:47), 2003-05-22 35 (KS/2003:70), 2005-10-20 78 (KS/2005:167),

Läs mer

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun

Färdtjänst. Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst Information om färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst i Luleå kommun Färdtjänst är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst

Torsby kommuns tillämpningsregler. för färdtjänst och riksfärdtjänst Torsby kommuns tillämpningsregler för färdtjänst och riksfärdtjänst Januari 2005 1 1. VEM KAN ANSÖKA OM FÄRDTJÄNST Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att ansöka om färdtjänst. Beviljat färdtjänsttillstånd

Läs mer

Avgiftsbestämmelser för år 2015

Avgiftsbestämmelser för år 2015 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk 2014-10-20 LiÖ 2014-1175 Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra

Läs mer

Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län

Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter i Stockholms län HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-09-25 p 5 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-08-23 HSN 0901-0037 Handläggare: Johan Sterner Nytt regelverk för sjukresor och sittande sjuktransporter

Läs mer

Information enligt MBL 19 har ägt rum 2009-03-16.

Information enligt MBL 19 har ägt rum 2009-03-16. LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2009-03-30 57 Översyn av regler för sjukresa med privat bil samt revidering av reglementet Dnr LD09/00716 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå

Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Gäller från 2013-02-01 Färdtjänst i Luleå Socialförvaltningen, Box 212, 971 07 Luleå. Besöksadress: Repslagargatan 6. Tel vx: 0920-45 30 00 Färdtjänst i Luleå Färdtjänst är ett komplement till kollektivtrafiken

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad

Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Riktlinjer för färdtjänst i Göteborgs Stad Antagna av färdtjänstnämnd 2014-06-09 Version 2 Reviderad 2015-06-08 Riktlinjer för färdtjänst finns för att ge vägledning och rådgivning för frågor som rör färdtjänst

Läs mer

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström

Patientavgifter Landstinget Blekinge Marie Söderström Patientavgifter Landstinget Blekinge 2017 Marie Söderström 2017-05-11 Allmänt Enligt kommunallagen får landsting och kommuner avgiftsbelägga tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller är det endast

Läs mer

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst

Boxholms kommun Omsorgsverksamheten. Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst Boxholm kommuns riktlinjer för färdtjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT OM FÄRDTJÄNST... 2. ANSÖKNING OCH HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST... Riktlinjer:... 3. FÄRDTJÄNSTTILLSTÅND... Riktlinjer:... 3.1 TILLSTÅNDSNIVÅER...

Läs mer

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna

UPPDATERAD 2014-10-14. Färdtjänsten Dalarna UPPDATERAD 2014-10-14 Färdtjänsten Dalarna På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänsten i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare JUL Trafikförvaltningen ZSrSE STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING : Sjukresehandbok för vårdgivare För dig som behöver hjälp vid hantering av sjukresor Ver.5 2015 Innehållsförteckning KONTAKTUPPGIFTER 1 KUNDSERVICE

Läs mer

Färdtjänst. Särskild kollektivtrafik. Vellinge.se

Färdtjänst. Särskild kollektivtrafik. Vellinge.se Färdtjänst Särskild kollektivtrafik Vellinge.se Vad är färdtjänst? Särskild kollektivtrafik Färdtjänsten är en form av kollektivtrafik, det vill säga särskild kollektivtrafik och regleras genom Lag om

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 9/2014 RIKTLINJE Sid: 1 (5) OBS! Gäller från 2014-07-01 under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ändringar i färdtjänstaxan Regler och riktlinjer för färdtjänsten

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare Sjukresehandbok för vårdgivare Ver.2 2012 Innehållsförteckning ALLMÄNT... 1 SJUKRESEHANDBOKEN... 1 SJUKRESA... 1 TILLSTÅNDSGIVARE... 1 INFORMATION TILL PATIENTER... 1 REGLER FÖR TILLSTÅNDSGIVNING... 1

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst Antagna av socialnämnden 2008-12-17, 219, dnr 08/SN 0201

Riktlinjer för färdtjänst Antagna av socialnämnden 2008-12-17, 219, dnr 08/SN 0201 Riktlinjer för färdtjänst Antagna av socialnämnden 2008-12-17, 219, dnr 08/SN 0201 Färdtjänsten är en särskild form av kollektiv persontrafik och skall vara utformad så att resemöjligheter erbjuds på likvärdiga

Läs mer

SJUKRESOR. Regelverk med kommentarer 2011. Landstingets kansli 2011-03-22 Ingrid Löndahl rev 2011-06-20

SJUKRESOR. Regelverk med kommentarer 2011. Landstingets kansli 2011-03-22 Ingrid Löndahl rev 2011-06-20 Landstingets kansli 2011-03-22 Ingrid Löndahl rev 2011-06-20 SJUKRESOR Regelverk med kommentarer 2011 Postadress Besöksadress Telefon Telefax BOX 1223 352 12 Växjö Emil Lindells väg 9 0470-58 85 00 vx

Läs mer

Sjukresehandbok för vårdgivare

Sjukresehandbok för vårdgivare Trafikförvaltningen Sr^G STOCKHOLMS LANS LANDSTING Sjukresehandbok för vårdgivare För dig som behöver hjälp vid hantering av sjukresor Ver.4 2014 Innehållsförteckning KONTAKTUPPGIFTER 1 KUNDSERVICE FÖR

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun 1 Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafikens bussar och betraktas som en transportfråga. Samåkning skall ske såvida inte särskilda skäl till ensamåkning

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Livered allé Broschyren är en sammanfattning av lagen om färdtjänst och Ale kommuns riktlinjer för färdtjänst (antagen av Kommunstyrelsen Ale kommun 2016-05-03 100) Januari 2017 Innehåll

Läs mer

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013

Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Kommunalt regelverk för färdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö Från den 1 januari 2013 Fastställt av - Regionfullmäktige 2012-10-12, 46 - Kommunstyrelsen Ljungby

Läs mer