Avgiftsbestämmelser för år 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avgiftsbestämmelser för år 2015"

Transkript

1

2

3

4

5 BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Maria Funk LiÖ Landstingsstyrelsen Avgiftsbestämmelser för år 2015 Allmänt Vårdavgifter har länge i första hand använts som ett instrument att styra patientens val av vårdnivå och i mindre utsträckning som finansieringsinstrument. Då den enskilde ska ta ett större ansvar för sin egen vård bör avgifterna även kunna användas för att finansiera vården. De som har högst behov av sjukvård skyddas av högkostnadsskyddet för öppen vård medan de som endast sporadiskt söker sjukvård får räkna med att kostnaderna kan bli högre. Härmed redovisas i detalj ledningsstabens förslag till avgiftsbestämmelser för år 2015 för såväl öppen som sluten sjukvård liksom för sjukresebestämmelser med mera. Vårdavgiftsbestämmelserna ska på förslag från landstingsstyrelsen fastställas av landstingsfullmäktige. Ärendets inledningsvisa behandling i hälso- och sjukvårdsnämnden är dock viktig för att markera att landstinget i första hand ser vårdavgifter som ett vårdpolitiskt snarare än ett ekonomiskt instrument. De taxebestämmelser som gäller för 2014 förutsätts gälla även för 2015 i den mån inte annat beslutas. Den justering som skett under året gällande avgifterna för screening för mammografi, bukaortascreening och gynekologisk cellprovkontroll gäller även under kommande år. Steriliseringar Inom Landstinget i Östergötland har steriliseringsoperation på icke medicinsk indikation hos kvinnor och män hittills varit undantagna sjukvårdsansvaret och gällande avgift har för manlig sterilisering varit kr och för kvinnlig sterilisering kr. I samband med patientlagens (2014:821) ikraftträdande den 1/ föreslås en normalisering med övriga landet kring avgifterna för såväl manlig som kvinnlig sterilisering. Förslaget innebär att avgiften för såväl manlig som kvinnlig sterilisering på icke medicinsk indikation sätts till 300 kr, dvs samma avgift som för ett specialistvårdsbesök.

6

7 LiÖ (3) Ledningsstaben Maria Funk TAXA 2015 Nedan redovisas ett sammanfattande förslag till landstingsfullmäktiges beslut av vårdavgiftstaxa. I avgiftshandboken återfinns detaljerade regler för tillämpning av taxan samt bestämmelser fastställda av annan myndighet än landstinget. Öppenvårdstaxan Läkarvård Primärvård: Annat än primärvård: Första remissbesök (från PV): Hembesök läkare: 150 kr 300 kr 150 kr 200 kr Sjukvårdande behandling Kiropraktor-/naprapatvård: Övriga vårdgivare: 200 kr 100 kr Barn och ungdom Avgiftsfria besök för läkarvård och sjukvårdande behandling under 20 års ålder. Från och med den 1 september 2011 infördes avgift för uteblivna besök för barn och ungdomar för läkar- och sjuksköterskebesök inom specialitet barn- och ungdomsmedicin inklusive allergicentrum i Linköping motsvarande de gällande avgifterna för motsvarande besök för vuxna. I december 2013 infördes avgift för uteblivna besök för omyndiga patienter för läkarbesök, sjukvårdande behandling eller operation/åtgärd på kliniker i specialiserad vård som omfattas av vårdavgiftssystemet. Undantaget från ovanstående bestämmelse är uteblivna besök inom barn- och ungdomspsykiatri, barn- och ungdomshabilitering respektive ungdomsmottagningar/ungdomshälsa där avgift för uteblivet besök inte får tas ut. Regeln gäller när barn och ungdomar som idag är befriade från vårdavgift, uteblir från bokad vårdkontakt i specialiserad vård liksom för logopedi, sjukgymnastik och arbetsterapi inom såväl primärvård som specialiserad vård. Det betyder att regeln omfattar barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år. Regeln om fakturering ska inte tillämpas inom barn- och ungdomshabilitering, ungdomsmottagning/ungdomshälsa, barn- och ungdomspsykiatri och för barn och ungdomar som ännu inte fyllt 20 år inom vuxenpsykiatri och beroendevård. Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

8 LiÖ (3) Ledningsstaben Maria Funk Tandvård Tandvård där avgift ska erläggas enligt sjukvårdens avgiftssystem Allmäntandläkare Specialisttandläkare Annan vårdgivare (ex tandhygienist) 150 kr 300 kr 100 kr Avgiftsbefrielse Avgiftsbefrielse gäller vid: Behovsstyrda hembesök initierade av vårdpersonal Forskningsbesök Medicinhämtning Vissa besök inom den psykiatriska vården Högkostnadsskydd Högkostnadsgräns kr Anhörigdygn Avgift per dygn för anhörig som stannar på sjukhus hos nybliven moder 250 kr Intyg, hälsoundersökningar, vaccinationer m.m. Oförändrad taxa undantaget vissa justeringar och förtydliganden i texten och smärre justeringar av vaccinationstaxan. Egenavgifter för ortopedtekniska hjälpmedel Egenavgift på skor till vuxna Egenavgift på skor till barn (vid onormal förslitning p g a handikapp tas egenavgift ut för max tre par skor per år, ytterligare skor erhålles avgiftsfritt) Inlägg Skoreparation, klackning Skoreparation, sulning kr 500 kr 500 kr 200 kr 250 kr Specialkost Sondmat, hel kost: Sondmat, halv kost: kr per månad 800 kr per månad Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

9 LiÖ (3) Ledningsstaben Maria Funk Kosttillägg: 230 kr per månad Peruker Årsavgift för peruker Årsavgift för barn under 20 år Maximal ers från landstinget 750 kr 0 kr 2 x kr Slutenvårdstaxan Nettoersättning tillämpas Åldersgruppen 0-19 Åldersgruppen Åldersgruppen 65 - w 0 kr 100 kr 50 kr Hälsoundersökningar Möjlighet till jämkning av avgiften inom psykiatrin samt då medicinska/sociala skäl talar mot avgift. Bukaortascreening Mammografi Gynekologisk cellprovskontroll 0 kr 0 kr 0 kr Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post LINKÖPING S:t Larsgatan 49 B

10 Ledningsstaben PM Peter Wahlberg Regler för Sjukresor och Sjukreseersättning 1. Ingress Generella bestämmelser Landstinget ska enligt lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor utge resekostnadsersättning till personer som är försäkrade för bosättningsbaserade förmåner enligt 4 och 5 kap Socialförsäkringsbalken och som är bosatta inom Landstinget i Östergötland. Ersättning ska också lämnas till de personer som omfattas av internationell överenskommelse om social trygghet, EU/EES-förordning eller konvention, om denna innefattar åtagande för Sverige att svara för resekostnader. I målgruppen innefattas också asylsökande och enligt särskild lag även utlänningar som vistas i länet utan nödvändiga tillstånd (lag 2013:407) Här nedan redovisas gällande regler för sjukresor inom länet (punkt 2 4) och för sjukreseersättning (punkt 5 6). 2. Sjukresa inom Östergötland En sjukresa inom länet kan genomföras av den som på grund av sitt medicinska tillstånd och/eller sin funktionsnedsättning har betydande svårigheter att använda ordinarie kollektivtrafik för att ta sig till och från sjukvård. En sjukresa kan företas till, eller ifrån sjukvård inom/till: landstingets öppna respektive slutna sjukvård landstingets folktandvård vårdgivare med avtal med landstinget läkare eller fysioterapeut med ersättning från landstinget enligt lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, eller lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi kiropraktor, eller naprapat som har avtal med landstinget, om vården sker inom ramen för detta avtal till Försäkringskassan ansluten tandläkare läkare inom studerandehälsovård som uppbär statsbidrag hos högskolestyrelse Sjukresa kan också företas: vid tillhandahållande av hjälpmedel för funktionshindrade i samband med rådgivning enligt lagen om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet vid resor som föranleds av en undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning vid vissa läkarutlåtanden m.m. Resor till eller från hälsoundersökning, vaccination, eller liknande ändamål som inte är föranlett av sjukdom och ohälsa, är inte sjukresa.

11 Personer som är berättigade till färdtjänst kan inte beställa kommunal, eller länsfärdtjänstresa för sjukreseändamål. 3. Beställning och genomförande av Sjukresa Beställning av sjukresa görs alltid via den regionala beställningscentralen. Vid beställningen skall patientens namn och personnummer, LMA-nummer, i förekommande fall s k reservnummer, eller för EU/EES-patient födelsetid, alltid uppges. Sjukresan genomförs i allmänhet som en del i det länsomfattande trafiksystemet för färdtjänst och länsfärdtjänst. Detta innebär att resan företas i linjelagd trafik, enligt fastställd tidtabell, men med särskilt anpassade fordon. Normalt gäller att den resande hämtas/lämnas vid fastighetens port, men om särskilda skäl, relaterade till det medicinska tillståndet/funktionsnedsättningen, föreligger, kan servicenivån utökas så att resenären får hjälp till/från bostadens dörr och vårdinrättningens foajé, väntrum eller motsvarande, om detta ligger i närheten av vårdinrättningens entré. Behovet av denna utökade service ska alltid anges vid beställning av sjukresan. Inför hemresan är det hälso-och sjukvårdspersonalen som beslutar om behovet av denna utökade service föreligger. Patienten har möjlighet att, utan extra kostnad, ta med en ledsagare om det kan anses nödvändigt för att besöket i vården ska kunna genomföras. Detta ska alltid anges vid beställning av sjukresan. Den enskilde patienten skall, vid beställning av sjukresa till vården, själv avgöra om han/hon har sådana medicinska behov, eller så omfattande funktionsnedsättning att en sjukresa kan motiveras. Inför återresan beslutar hälsooch sjukvårdspersonalen om rätt till sjukresa föreligger. Hälso- och sjukvårdspersonalen kan också besluta om att medge en utökad service (se ovan). Ett sådant medgivande kan också göras inför resan till vården, om patienten aktualiserat behovet till hälso- och sjukvårdspersonalen i god tid före resan. Har sjukresan till vården genomförts på uppenbart felaktiga grunder, kan landstinget i efterhand återkräva patienten för resans fulla kostnad. 4. Egenavgift för Sjukresa För sjukresa erlägger den enskilde en egenavgift som för närvarande är 80 kr/enkelresa. Detta gäller oavsett vilken fordonstyp som används inom ramen för sjukresan. För asylsökande och utlänningar som vistas i länet utan nödvändiga tillstånd (så kallade papperslösa) gäller enligt särskild lag att egenavgiften är 40 kr/enkelresa. Dessa personer omfattas inte av nedanstående bestämmelser om högkostnadsskydd. Den som är färdtjänstberättigad har rätt att genomföra sjukresa inom länet, till den egenavgift som gäller för färdtjänst. Om patienten inte önskar

12 omfattas av denna rätt skall särskild anmälan om detta göras. Patienten betalar då 80 kr per enkelresa upp till högkostnadsnivån (se nedan). När en person, inom ramen för en 12-månadersperiod, erlagt kr i egenavgifter, inträder ett högkostnadsskydd, som innebär att personen blir befriad från egenavgifter för sjukresor, under återstoden av denna 12-månadersperiod. Egenavgifter erlagda av färdtjänstberättigade, enligt färdtjänstens avgiftssystem, för sjukresor inom länet, ingår inte i underlaget för beräkning av högkostnadsskydd. 5. Sjukreseersättning Sjukreseersättning kan på vissa villkor betalas ut till personer bosatta i Östergötland (se punkt 1.), som får vård och behandling utanför Östergötland. Syftet med detta är att kompensera den enskilde för de merkostnader som denne ådrar sig i samband med sjukvård utanför länet. Patient från Östergötland har endast rätt till sjukreseersättning om vården sker enligt specialist- eller vårdgarantiremiss till annat landsting. Häri innefattas också röntgenundersökningar, eller annan diagnostik/medicinsk service som har ett tydligt samband med den aktuella specialistvårds-/vårdgarantiremitterade vården. Diagnostik som inte kan utföras i länet och som därför föranleder resa till annat län, kan prövas likvärdig med specialist-/vårdgarantiremiss. Reseersättning lämnas ej för resor i samband med permissioner från sluten vård, för resor till annat landsting då patienten med eller utan remiss utnyttjar sin valfrihet att välja sjukvårdsinrättning i annat landsting. för hemresor till Östergötland efter akut vård i annat landsting enligt bestämmelserna i riksavtalet för utomlänsvård eller regionalt avtal. (Ersättning för sådana hemresor kan sökas via hem- eller reseförsäkring). Normalt ska resan företas med allmänna kommunikationer och då på billigaste sätt. Resan kan i andra hand göras med egen bil om det inte är lämpligt, eller rimligt att göra den med allmänna kommunikationer. Ersättning för hotellvistelse (då endast avseende patienten och inte eventuella medföljande), kan i undantagsfall beviljas Det gäller då vårdinsatsens karaktär och eller tillgången på reserelationer gör det omöjligt/olämpligt att företa resan under samma dag. Ersättning kan också betalas ut för flygresa, under förutsättning att denna är längre än 350 km, att behovet intygas av behandlande läkare, eller att flygresan blir billigare än motsvarande resa med tåg. Om resan - på grund av patientens medicinska tillstånd/funktionsnedsättning måste företas på annat sätt än med ordinarie kollektivtrafik, eller med egen bil, skall resan beställas via den regionala beställningscentralen.

13 Ersättning för följeslagare betalas normalt inte, om det inte är medicinskt motiverat, eller kan anses rimligt utifrån den enskildes funktionsnedsättning. För barn upp till 16 år, som vårdas utanför länet, gäller dock särskilda bestämmelser härvidlag. Har besök som ett led i vård av ett barn som inte fyllt 16 år gjorts i öppen vård eller hos barn när det vårdas på sjukhus, lämnas ersättning för en förälders eller annan anhörigs kostnader för resa och övernattning om vården skett utanför Östergötland. Ersättning ges inte om förälder eller annan anhörig övernattar på sjukhuset som sällskap till barnet. Vid resa till sjukt barn som vårdas på sjukhus utanför Östergötland lämnas ersättning för kostnader för resa och övernattning för en förälder, eller annan anhörig, en gång per vecka även om resan inte sker som en del av vården. Erlagda egenavgifter påförs den som är föremål för vården och utgör därmed underlag för beräkning av högkostnadsskyddet för sjukresor, för denne. 6. Beräkning av Sjukreseersättning Ersättning utgår för den faktiska resekostnaden, med avdrag för fastställd egenavgift (f. n. 80 kr/enkelresa) Ersättning för resa i egen bil beräknas med en kilometerkostnad på 1, 85 kr med avdrag för egenavgiften. Ersättning för parkeringsavgifter eller eventuella vägtullavgifter innefattas inte i underlaget för sjukreseersättningen. Om det efter det att reseersättning utbetalats framkommer uppgifter om att ersättningen har erhållits på felaktiga grunder får ersättningen återkrävas. Rätt till ersättning förfaller om den inte begärts senast ett år efter den tidpunkt resan gjordes. 7. Övrigt a) Liggande sjuktransport För den som behöver resa liggande till och från sjukvården men inte behöver någon sjukvård under resan, ska aktuell vårdgivare beställa en liggande sjuktransport i enlighet med de rutiner som gäller för sådana transporter. Liggande sjuktransport är inte sjukresa. b) Sjukresor till Eksjö För personer bosatta (se punkt 1 ovan) i Ydre kommun gäller att dessa har rätt att söka vård på Höglandssjukhuset i Eksjö och därmed att göra sjukresa på samma villkor som för sjukresor inom Östergötland. Remitteras sådan patient vidare till annan vård, gäller de villkor för sjukresa och sjukreseersättning som redovisas här ovan.

14 OÖ vriga resor De kostnader som uppstår i samband med de ersättningar som betalas ut i enlighet med reglerna i detta avsnitt, påförs remitterande enhet. Inom ramen för nedanstående regelverk fattar remitterande enhet beslut om omfattningen av och villkoren för ersättning. Grundläggande förutsättningar Då en patient remitteras till annat landsting i samband med en vårdinsats som är föranledd av ett medicinskt tillstånd som är uppenbart livshotande, eller uppenbart riskerar att bli det, kan ersättning betalas för besök för anhöriga till patienten på den vårdande enheten. Följande regler skall tillämpas i dessa fall. Ersättningen avser en vuxen anhörig och normalt upp till två minderåriga barn om inte särskilda skäl föreligger. Besökare därutöver omfattas inte av ersättningen. Ersättning betalas ut för en tur och returresa per kalendervecka, under den tid då patientens hälsotillstånd är sådant som beskrivs i första stycket i detta avsnitt. Resekostnader Ersättningen ska täcka kostnaden för billigaste lämpliga färdsätt. Normalt avses här tåg andra klass, eller egen bil. Även flyg kan vara aktuellt, under förutsättning att stort avstånd och restidsvinst kan motivera det. Tåg-, eller flygbiljetter ersätts till fulla kostnaden. Resa med egen bil ersätts med 1, 85kr/km. Parkerings- eller vägtullavgifter ersätts inte. Kost och logi Kostnader för kost och logi för anhöriga till patienten ersätts normalt om det kan anses rimligt med hänsyn till patientens medicinska tillstånd och avståndet mellan den vårdande enheten/patienten och patientens anhöriga. Normalt ersätts kostnader för kost och logi vid patienthotell eller motsvarande, som kan tillhandahållas av den vårdande enheten. Skulle en sådan möjlighet inte kunna erbjudas, ersätts kostnader för kost och logi upp till vad som kan anses vara motsvarande standard.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA

REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA REGLEMENTE FÖR SJUKRESOR I LANDSTINGET DALARNA Gäller från 2014-06-16--17 Landstingsfullmäktige 2014-06-16--17, 63 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Utgångspunkter för regelverket... 4 2 PERSONER SOM HAR RÄTT

Läs mer

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.

SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1. 1 SAMMANFATTNING 10 1... AVGIFTSBETALNING OCH ADMINISTRATION 11 1.1 BETALNINGSRUTINER... 11 1.2 PATIENTIDENTITET OCH LEGITIMATIONSKONTROLL... 11 1.3 KVITTON OCH KVITTOKOPIOR... 11 1.4 ADMINISTRATION...

Läs mer

Regelverk gällande avgifter

Regelverk gällande avgifter Regelverk gällande avgifter Gemensamt Beslutsordning Avgifterna fastställs av landstingsfullmäktige. Inga lokalt fastställda avgifter, depositionsavgifter och dylikt får förekomma. Öppen vård Följande

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst 1(26) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor, färdtjänst och riksfärdtjänst Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer

Läs mer

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor

Regelverk för sjuk- och behandlingsresor 1(16) Förvaltningsnamn Avsändare Regelverk för sjuk- och behandlingsresor Sjuk- och behandlingsresor Vem omfattas av regelverket för sjuk- och behandlingsresor? Alla personer som omfattas av AFL (Lagen

Läs mer

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD AVGIFTER I ÖPPEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tillämpningsanvisningar fr.o.m. 1 januari 2015, gällande tills vidare. Ekonomiavdelningen Sandra Stern 1 Patientavgifter i öppen vård... 2 2 Besök - tillämpningsregler...

Läs mer

Regelverk för patientavgifter

Regelverk för patientavgifter Regelverk för patientavgifter 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-07-01Diarienummer: HSN 1410-1347 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Verksamhetsstyrning och stöd Vårdersättningssystem

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Avgiftshandboken 2013

Avgiftshandboken 2013 Avgiftshandboken 2013 Publicerat: 2013-01-07, kl 14:32 Utskrivet: 2013-01-13, kl 20:36 Avgiftshandboken 2013 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen, få vård på lika villkor.

Läs mer

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare

Gunnel Åkesson. Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2011. för vårdgivare Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2011 för vårdgivare ny version 15 september 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder Vård av personer från andra länder SJÄTTE OMARBETADE UPPLAGAN Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Vård av personer från andra länder Förord till sjätte upplagan

Läs mer

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer MED GILTIGHET FR.O.M. DEN 1 MAJ 2011 1 2 Förord Riksavtalet för utomlänsvård har bestämmelser om vad som gäller när en person får vård utanför sitt eget hemlandsting.

Läs mer

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012

Avgiftshandboken. i Örebro läns landsting 2012. reviderad 1 april 2012 Avgiftshandboken i Örebro läns landsting 2012 reviderad 1 april 2012 1 Information och kontakt... 4 Patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård... 5 Speciellt om avgifter som rör barn och ungdomar...7

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Avgiftshandboken 2014

Avgiftshandboken 2014 Avgiftshandboken 2014 Innehållsansvarig: Britt-Inger Pettersson Publicerat: 2014-01-02, kl 13:24 Utskrivet: 2014-01-06, kl 20:36 Avgiftshandboken 2014 = Regiongemensam Alla hallänningar ska, enligt likabehandlingsprincipen,

Läs mer

Ärendeförteckning 27 november

Ärendeförteckning 27 november Landstingsfullmäktige Landstingets kansli Christian Eriksson 2013-11-14 LK/132020 Ärendeförteckning 27 november 1. LK/131785 Beslut om synnerliga skäl i balanskravsutredningen 2. LK/131563 Borgensförbindelse

Läs mer

Vård till papperslösa

Vård till papperslösa 2015:10 Vård till papperslösa En uppföljning av lagen om vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd MISSIV DATUM DIARIENR 2015-04-08 2014/78-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-04-16 S2014/3531/FS

Läs mer

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar:

Tillstånd att anlita riksfärdtjänst ges under följande förutsättningar: REGLER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I BLEKINGE Fastställda 2011-11-14 av Kollektivtrafikmyndigheten i Blekinge Reviderad 2012-10-18: Ledsagare sista stycket tillagt 1. Allmänna förutsättningar Riksfärdtjänst kan

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun

Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun 071101 Riktlinjer för handläggning och bedömning av tillstånd för kommunal färdtjänst och riksfärdtjänst i Lysekils kommun Kommunal färdtjänst Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transportform, som

Läs mer

AVGIFTSHANDBOK version 11

AVGIFTSHANDBOK version 11 1(92) AVGIFTSHANDBOK version 11 1 Introduktion, sökordsregister 2 Läkarvård öppen vård 3 Sjukvårdande behandling Provtagningar Mödra- och barnhälsovård Preventivmedelsrådgivning m m 4 Högkostnadsskydd

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden ISSN 1653-994X % Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

Patientavgifter. i öppen vård

Patientavgifter. i öppen vård Patientavgifter i öppen vård Från 1 maj 2009 Uppdatering av innehållet sker kontinuerligt på www.skane.se/avgiftshandboken. Där kan personal också enkelt skriva ut enskilda kapitel. Patientinformation

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Kronofogdemyndighetens meddelanden

Kronofogdemyndighetens meddelanden Kronofogdemyndighetens meddelanden ISSN 1653-994X Kronofogdemyndighetens information om bestämmande av förbehållsbeloppet vid utmätning av lön m.m. KFM M Inledning Kronofogdemyndigheten har utfärdat föreskrifter

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer