GF Miljöråd - Minnesanteckningar från ordinarie sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GF Miljöråd - Minnesanteckningar från ordinarie sammanträde"

Transkript

1 GF Miljöråd - Minnesanteckningar från ordinarie sammanträde Datum Plats Vasaparken, Konsistorierummet Närvarande Anna Gadde, Mattias Sundemo (t.o.m. punkt 3 ), Björn Magnusson, Christin Andersson, Klara Dahlstrand (t.o.m. punkt 8), Jeanette Olofsson, Thommie Englund, Maritha Svensson, Adrian Nählinder, Bo Leibratt, Anna Thorén, Staffan Sjöholm, Eddi Omrcen (t.o.m. punkt 4) Bilagor Presentation av energisparprojektet Enkät - Miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet, GFs svar Följande noterades: 1. Adrian Nählinder utsågs att skriva mötesanteckningar 2. Kort presentationsrunda 3. Energisparprojektet Mattias Sundemo, projektledare för energisparprojektet, berättar om syfte, mål och pågående aktiviteter inom projektet. Det övergripande målet är att minska förbrukningen av verksamhetsel med 10 % på tre år. Inom GF ligger fokus på tre fastigheter: Vasaparken, Vasagatan 33 och Betlehemshuset. En arbetsgrupp ska bildas med en representant från varje hus som kan stötta miljöenheten i projektet och förbereda Energispar-kickoffs i respektive hus. Staffan utsågs till kontaktperson för Vasagatan 33, Bo Leibratt för Vasaparken och, i sin frånvaro, Magnus Kinding och Björn Magnusson för Betlehemshuset. Övriga hus kommer med i ett nästa steg. Andra frågor som togs upp under punkten; byte till lågenergilampor, elförbrukning i serverhallar, kom-ihåg-att-stänga-av-din-dator -lappar och klistra på skärmar. Mer information finns på /miljo. Presentation bifogas dessa anteckningar.

2 4. Bordet runt vad händer hos er just nu? Ekonomiavdelningen: Alla termostater på elementen på Vasagatan 33 håller på att bytas ut. Klimatanläggningen lär ha gett ett positivt resultat ur energisynpunkt. Studenternas hus: Kallt i huset. Något behöver göras inför vintern. Vasaparken: Huset ska delvis byggas om. Framhölls att det ibland kan finnas ett motsatsförhållande mellan energibesparning och arbetsmiljö. Fastighetsavdelningen: Avfallsstatistiken stämmer inte med verkligheten p.g.a. schablonberäkningar. Efterlyser bättre statistik från Kretsloppskontoret. Eddi tar med sig frågan och kontaktar dem. Lyktan: Konstaterade att det gått några år sedan deras senaste energisparprojekt. Externa relationer: Arrangerade en miljöprisjakt förra året inom avdelningen mellan enheterna. Uppskattat och inspirerande. Linden: Ventilationen ses över. Fleråriga problem i huset med kyla. Problem med trångboddhet, ytterligare personal flyttar till Viktoriagatan 13. Betlehemshuset, våning 2: Bättre klimat med ny anläggning, inkörningsproblem dock. Medarbetare har uppmärksammat fosfat i tvättmedlet som används. Maritha kollar upp. Minskar antalet serverrum. Minskat lagringsyta. Utskrifts- och kopieringsprojektet pågår. En utskriftspolicy behöver tas fram. Anna deltar från miljöenheten. Miljöenheten: Eddi lyfte fram behovet av att sprida information om vilka verktyg som finns för e-möten. ITL har fått medel för detta ändamål. 5. Utarbetande av ny handlingsplan miljö- och hållbar utveckling Arbetet har påbörjats. Remiss går ut i månadsskiftet september/oktober. Även en handlingsplan för GF ska tas fram. Anna föredrog GFs resultatet av den enkät kring hållbarhet som gick ut till medarbetare och studenter inom GU i våras. En rapport håller på att färdigställas. Presentationen bifogas dessa anteckningar. 6. Miljöredovisning för 2009 Blev klar i början av sommaren. En kortversion har färdigställts. Båda ligger ute på nätet. 7. Tidigare avvikelse miljöledningssystemets omfattning Avvikelse på en miljörevision ansågs oklart vilka enheter som omfattades av GFs miljöarbete. Detta har nu åtgärdats och tydliggjorts på nätet. 8. Kompetensutvecklingsdag Inblick i forskningen Förra årets tema handlade om havsmiljö. Förslag på ämne: hälsa, bekämpningsmedel i mat etc. Preliminärt fastställs datum till någon gång i november. Anna undersöker vidare. 9. Kompostering Beslut från förvaltningschefen: hela GF ska börja kompostera. Införs stegvis inom förvaltningen. Vasagatan 33, Vasaparken och Betlehemshuset återstår. 10. Ny avfallsentreprenör Ny entreprenör 1 oktober. Kärlen byts successivt under tre veckor. Två utbildningstillfällen kring avfallsentreprenörsbytet arrangeras: finns ute på kompetensportalen. Skyltningen kring

3 kompostringen ska arbetas igenom. 11. Uppföljning av rättvisemärkt och ekologisk frukt Anna uppmanar rådet representanter att höra efter om fruktskålarna fungerar och om de uppskattas. 12. Rapporter från besiktning av ventilationssystem Anna behöver en sammanställning av godkända OVK-protokoll inför miljörevisioner. Hon uppmanas att kontakta husintendenter och eventuellt fastighetsägare. 13. Höstens miljörevisioner I höst genomförs en (1) extern miljörevision som berör upphandlingsenheten. 14. Mötet avslutas Förslag till nytt möte: 25 oktober, kl 10-12

4 ENERGISPARPROJEKTET Mattias Sundemo - Projektledare för energisparprojektet Anna Gadde Miljösamordnare GF Hösten 2010

5 Universitetsgemensamt miljömål: Minska användningen av el, värme och kyla i universitetets lokaler

6 Varför spara energi? Miljönytta GU:s användning av el ger upphov till större klimatpåverkan än våra resor! CO2 utsläpp från elanvändning 2009: ton (resor 3278 ton) - Utsläppen för GU:s elanvändning motsvarar flygresor Göteborg-Bangkok.* Ekonomi - GU köper ca 39 miljoner kwh el per år. Vid ett elpris på 75 öre/ kwh = 29 ca miljoner kr per år. * Siffror från årets hållbarhetsredovisning, siffrorna avser nodixk elmix dvs ej grön el.

7 Många inom GU vill veta mer om energifrågor! Upplever du att du i ditt dagliga arbete har tillräcklig kunskap kring miljö och hållbarhetsfrågor? (Nej, 1166 personer av 2748 svarande) Inom vilken/vilka frågor skulle du behöva ökad kunskap? (frisvar) Mat Produkter Upphandling Miljöpolicy (extra sökord: policy) Kemikalier ( sökord: kemi) Avfall + källsortering + sophantering Resor (extra sökord: flyg, bil) Risker Datoranvändning (sökord: dator) Energi Klimat

8 Energisparprojektets mål: Minska förbrukning av verksamhetsel med 10% på tre år. Hur? Samarbete med fastighetsägare (koppla samman tekniska lösningar och beteendeförändringar). Öka kunskapen och nå ut med enkla praktiska råd, genom kampanjer, broschyrer etc. Mindre investeringar i teknisk utrustning.

9 Tidigare projekt Sahlgrenska akademin: Elförbrukningen minskade nattetid som ett resultat av projektet. = datorer stängdes av, lamporna släcktes och dragskåp avstängda i större utsträckning. Farma högdel kwh/dag 1400, , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 datum

10 Samfak: Exempel från nattvandringar : 207 datorer i 14 datasalar kontrollerades, 119 (57%) var påslagna. Utrustning i kopieringsutrymmen var generellt påslagen, eller i viloläge. Nattbelysning sätts på vid olika tider. Forcerad belysning räcker olika länge, från sex minuter till en timma. Närvarostyrd och manuellt styrd belysning finns i samma lokaler.

11 Projekt i Höst: Humanistiska fakulteten Aktiviteter: Föreläsare från ekocentrum Elspartävling mellan institutionerna (Akademiska hus installerar elmätare för institutionsvisa mätningar) TV-skärm för att visualisera energianvändning per institution

12 GU:s energisparprojekt Fokus på enkla beteendeförändringar (förklara, mät och återkoppling) 1. Aktivera energisparläge och stäng av datorn. 2. Släck när du går på lunch och möten. 3. Stand-by drar el. Koppla all kringutrustning till ett grenuttag som enkelt kan stängas av. 4. Välj energisnåla apparater

13 Verktyg i energisparprojektet: - Riktlinjer för grönare datoranvändning Persondatorer: Datorskärmens energisparläge inställt på 10 min (sparar ca 20-80w/h) Datorn bör gå i viloläge efter 30 min inaktivitet (sparar w/h) Datorn stängs av när den inte används (sparar w/h) Vid längre ledighet: dra ut sladden (sparar 10-20w/h) Policyer och riktlinjer Riktlinjerna har fastställts av: Eddi Omrcen, Lars Hansen Hans Larsson, Miljöenheten, miljöchef, IT-Ledning, CIO IT-Service, IT-chef

14 Energibesparing (dator) Stäng av datorn när den inte används: Medelbesparing 60W (enligt grönare datoranvändning ) Datorn används 8h / dag 220 arbetsdagar 5000 anställda = Besparing på 420 kwh / dator och år jämfört med om den står på. Hela GU: kwh (2,1GWh) eller hushållsel för 840 trerumslägenheter. Andra besparingsåtgärder: Besparing per dator Besparing 5000 anst. Stäng av med knapp på grenkontakt 104 kwh 520 MWh Datorn går i viloläge efter 30 min 14 kwh 70 MWh Skärmens energisparläge 10 min 23 kwh 115 MWh

15 Belysning Om Alla anställda vid GU släckte lamporna på kontoret under lunch, raster och sammanträden. Då skulle vi spara hushållsel för motsvarande 120 trerumslägenheter. (5300 anställda X 150W X 1,75h X 220 arbetsdagar = kwh. En familj med 2 barn i en tre använder ca 2500 kwh/år)

16 Lämna rummet mörkt Det är en myt att: lysrör drar mycket energi när de tänds och släcks att glödlampor och lysrör går sönder om man tänder och släcker dem ofta

17 Stäng av kontoret när du går hem! Elektriska apparater drar energi även i standby-läge. Exempel: Mobilladdare förbrukar el så fort de sitter i vägguttaget. Projektorer står i stand-by utan lättåtkomlig avstängningsknapp. Ditt skrivbord drar el även när du inte använder det (87,6 MWh för hela GU, beräknat på 5000 skrivbord) Copyprinters /skrivare ska gå ner i energisparläge, eller ännu hellre stängas av helt vid dagen slut. => Koppla dator och övrig elektronisk utrustning till ett grenuttag med strömbrytare

18 Välj energisnåla produkter! 2 datorskärmar inom nya ramavtalet med Atea: HP ZR24w 85w HP LA2205wg 25w 6h per dag 220 arbetsdagar 5000 anställda Vänster: kwh/ år Höger: kwh/ år Skillnad: kwh/år, eller hushållsel motsvarande 158 trerumslägenheter

19 Läs mer i: Börja spara!

20 Kontorslappar: Bli påmind om du glömmer! Oj! Här var lampan tänd imorse. Hoppsan! Den här datorn har varit igång hela natten

21 Fastighetsägarperspektiv Akademiska Hus: Minska mängden köpt energi per kvadratmeter med 40% till (inkluderar hyresgästens förbrukning) Energisparprojekt: EBM (experimentell biomedicin) 500kWh el /m2 + naturgas och fjärrvärme (ny ventilation 20 till 7 omsättningar) Ny energisnål diskmaskin Energibesparing 25% Ekonomisk besparing på ca 1,7 miljoner/år

22 Energisparprojekt på GF Fokus på tre fastigheter: Vasaparken Vasagatan 33 Betlehemshuset => Arbetsgrupp med en representant från varje hus

23 Förslag på aktiviteter Husvis information Installation av elmätare för serverhall i vasaparken? Inventering av servrar etc som står på men inte används. Nattvandringar med fastighetsägare och miljörepresentanter Utdelning av grenkontakt med avstängningsknapp Lappning av kontor Mätning av elförbrukning före/efter

24 Frågor? Mattias Sundemo - Projektledare för energisparprojektet Anna Gadde Miljösamordnare GF

25 Enkät - Miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet Gemensamma förvaltningens svar

26 Känner du till Göteborgs universitets miljöpolicy? Nej 11% Ja 89%

27 Känner du till att Göteborgs universitet är miljöcertifierat enligt ISO och EMAS? Nej 12% Ja 88%

28 Känner du till din fakultets handlingsplan inom miljö och hållbar utveckling? Nej 42% Ja 58%

29 Känner du till Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV? Nej 17% Ja 83% 40% har fått kontakt med forskare via nätverket eller fått administrativt stöd

30 Vad tycker du är viktigast för att förbättra Göteborgs universitetets samverkan med det omgivande samhället? (Inom miljö och hållbar utveckling) Tydligare kommunicera forskningsresultat till media Synas mer på miljörelaterade aktiviteter i staden, så som Vetenskapsfestivalen och Kulturkalaset

31 Vad tycker du att Göteborgs universitetet bör prioritera i klimatarbetet? Formulera en tydlig rese och mötespolicy som alla känner till Arbeta med beteendeförändringar för att minska energiförbrukningen

32 Vad tycker du är viktigast för att förbättra Göteborgs universitets arbete med avfall och källsortering? Ge tydligare instruktioner kring hur olika avfallstyper bör sorteras Placera ut avfallsbehållare på fler ställen

33 Vad tycker du att Göteborgs universitet bör prioritera för att minska användningen av farliga kemikalier? Fasa ut farliga kemikalier och byta ut dessa mot mindre farliga Vet ej

34 Vad tycker du är viktigast för att Göteborgs universitet ska nå längre i sitt strävande efter hållbara inköp? Ställa tydligare krav på leverantörer Ställa tydligare krav på produkter

35 Riskhantering - betydande miljöaspekt Vilken riskhantering tycker du bör prioriteras i miljöarbetet? Vet ej Utsläpp olyckor, brand, sabotage

36 Upplever du att du i ditt dagliga arbete har tillräcklig kunskap kring miljö och hållbarhetsfrågor? Nej 23% Ja 77% Energi Avfall

37 Tycker du att Göteborgs universitets miljömål är realistiska? Nej 18% Ja 82% Kommentarer: - Tydligare mål - Mätbara mål

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr M 2011/3 Fastställd av SFN 2011-04-14 Inledning Göteborgs universitets strategiska profil handlar i hög grad

Läs mer

Så spar du energi KONTORSLOKALER

Så spar du energi KONTORSLOKALER Så spar du energi KONTORSLOKALER Om energianvändning i kontorslokaler I kontorslokaler finns det stora potentialer att spara in på elkostnaderna. Belysning och datautrustning är stora områden för energibesparing

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen

Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS) Så når offentliga fastighetsägare 2050-målen En studie av framgångsfaktorer Det här är UFOS Den offentliga sektorn äger och förvaltar tillsammans

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin

-enkelhet framför allt. Luleåenergi ELin ELin -enkelhet framför allt Lika självklart som du tycker att det är med en specificerad telefonräkning, lika självklart ska det vara att få en specificerad elräkning. Med den enkla ELin loggar du enkelt

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268

påverkar vi miljön REG. NR. S-000268 så påverkar vi miljön NATURVÅRDSVERKETS MILJÖARBETE 2008 REG. NR. S-000268 naturvardsverket.se En bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer. Naturvårdsverkets

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Grön IT - strategi för Stockholms stad

Grön IT - strategi för Stockholms stad Utlåtande 2010:45 RI (Dnr 031-1104/2009) Grön IT - strategi för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Grön IT-strategi för Stockholms stad godkänns och ska

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Danne har parkerat traktorn

Danne har parkerat traktorn REPORTAGETIDNING FÖR SKEBOS HYRESGÄSTER NR 3 2009 14:E ÅRGÅNG efter 28 År I tjänst: Danne har parkerat traktorn skebo klimatsatsar spara pengar med elavtal kom in 1 läsning utan kostnad för DIg som är

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi

Efter nästan 10 år är det på tiden att vi ANNONS Information om energi och miljö från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Energibilaga blir energisidor Efter nästan 10 år är det på tiden att vi förnyar oss. Visste du att den första Energibilagan

Läs mer