en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?"

Transkript

1 en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

2 Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats sedan år Av alla energibärare är det fjärrvärmen som ökat minst i pris. Mot den bakgrunden kan det te sig märkligt att just fjärrvärmepriset hamnat i fokus för debatten och fått klä skott för missnöjet mot de höjda energipriserna. Vi i branschen vet att fjärrvärmen generellt har haft en modest prisutveckling de senaste åren, men alla kunder och konsumenter delar inte vår uppfattning. Förtroendet för vårt sätt att sätta priser har börjat svikta. Vi kan bara spekulera om varför det är så vi kan ha brustit i tydlighet eller informerat för lite. Men oavsett orsaken måste vi ta på oss ansvaret för våra brister, arbeta för att skapa förståelse för vår prissättning och visa att vi är ett prisvärt alternativ. Energimarknadsinspektionen uttrycker i dag uppfattningen att fjärrvärmeföretagen kan sätta precis vilka priser vi vill, och befarar att det förekommer en överprissättning. Bara tanken är tillräcklig för att vi ska ta den på största allvar. Vi tycker själva att vi har stark konkurrens från de alternativ som finns på marknaden som till exempel värmepumpar och pelletspannor. Samtidigt inser vi att dagens regelsystem innebär att kunden inte har valfrihet när det gäller vem som levererar just fjärrvärme. När Fjärrvärmelagen arbetades fram förde Svensk Fjärrvärme fram förslag om att inrätta en prisprövningsmekanism för fjärrvärmen, en instans där prissättningen kunde bedömas av representanter för producenter, kunder och konsumenter. En sådan prisprövning skulle ha en viktig funktion för att fastställa vad som är ett rimligt pris. Istället fick vi Fjärrvärmenämnden, som har gjort en stor insats för att medla och skapa förståelse mellan producenter och kunder. Samtidigt kan Fjärrvärmenämnden uppfattas som tandlös, eftersom den inte har möjligheten att döma eller utfärda prisrekommendationer. I avsaknad av en prisprövningsmekanism måste vi i dag ta prisdiskussionen på allvar, både på central nivå och lokalt, ute i fjärrvärmeföretagen. Branschens kvalitetsäkringssystem, Reko fjärrvärme, bidrar till ökad transparens och tydlighet, och på så sätt ökat förtroende mellan producenter och kunder. Den här rapporten ger ytterligare ett bidrag till dialogen genom att den förklarar de komplexa faktorerna bakom fjärrvärmepriset. Thore Sahlin, ordförande Svensk Fjärrvärme förord

3 Sammanfattning Vid millennieskiftet kom fjärrvärmepriserna att hamna i fokus i energidebatten, och diskussionen har förts vidare efter det. Fjärrvärmeutredningen tillsattes år 2002 och ledde så småningom fram till en ny fjärrvärmelag, som trädde i kraft den 1 juli Lagen innebär ökade krav på transparens i fjärrvärmeföretagens redovisning, prissättning och avtalsvillkor. Kunder och konsumenter fick förhandlingsrätt inför prishöjningar och en medlingsfunktion, Fjärrvärmenämnden, inrättades. I skuggan av prisdebatten har fjärrvärmebranschen under 2000-talet i stor skala fortsatt att fasa ut fossila bränslen. De fossila bränslena har främst ersatts av biobränslen. Omställningen har krävt stora investeringar. Många svenska fjärrvärmeföretag har även investerat i nya kraftvärmeanläggningar där el och värme produceras samtidigt. Fjärrvärmepriserna är lokala och påverkas av många faktorer, från bränslepriser och skatter, till markförhållanden där fjärrvärmerören läggs ner. Företagens prisfilosofier kan skilja sig åt. Det finns två huvudsakliga varianter; alternativprissättning och självkostnadsprincipen, men många företag använder en kombination av dessa. Svensk Fjärrvärme presenterar här en analys som visar de viktigaste bakomliggande faktorerna till fjärrvärmepriset. Analysen visar att fjärrvärmeföretag med kraftvärme i genomsnitt har ett lägre pris än företag utan kraftvärme. Även leveransvolymer och huvudsakligt bränsle påverkar priserna. Prisnivån är lägre i stora nät än i små. Nät med biobränsle som huvudsaklig energikälla har något högre genomsnittspriser än nät med avfallsförbränning. Det genomsnittliga fjärrvärmepriset för samtliga kommuner i Sverige med fjärrvärme var 72,4 öre/kwh år I de flesta fall är det små nät som har högt pris. Därför är medelpriset per levererad kilowattimme, så kallat volymviktat pris, något lägre än genomsnittet för kommuner. År 2009 var det volymviktade priset 70,2 öre/kwh. Beroende på hustyp har genomsnittspriset för fjärrvärme ökat med mellan 11 och 12 procent, under perioden 2004 till och med år 2009, räknat i fasta priser. De senaste tio åren har fjärrvärmepriserna ökat mindre än biobränslepriserna och index för energiråvaror, men mer än konsumentprisindex, KPI. Fjärrvärmepriserna är i de flesta fall stabila och sätts för ett år i taget. Några företag har infört säsongsanpassade priser under senare tid, vilket innebär ett lägre fjärrvärmepris under den säsong då värmebehovet är lägre. Koldioxidskatten utgör en mindre andel av fjärrvärmepriset år 2009 jämfört med år 2004, trots att nivån på koldioxidskatten höjts. Detta avspeglar branschens kraftigt minskade koldioxidutsläpp. sammanfattning förord

4 n Olja, 4% n Fjärrvärme 56% n Elvärme, 22% n Naturgas, 1 % n Ved, flis, spån, pellets, 16% Figur 1. Total energianvändning i Sverige för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och lokaler 2008, efter energislag, (%). Källa: SCB/Energimyndigheten. Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler, Fjärrvärmebranschen värmer Sverige l Fjärrvärmebranschen i Sverige består av drygt 200 företag. Av dem är omkring 140 medlemmar i Svensk Fjärrvärme och står för 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i landet. Totalt står fjärrvärmen för 56 procent av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige, en andel som vuxit de senaste åren. Under år 2008 värmdes 93 procent av de svenska flerbostadshusen, 76 procent av lokalerna och 17 procent av småhusen med fjärrvärme. Som Figur 1 visar är el och biobränslen som ved, flis, spån eller pellets de största energikällorna för uppvärmning i Sverige vid sidan av fjärrvärme. Fjärrvärmeföretagens värmeleveranser har ökat under lång tid och uppgår idag till omkring 49 TWh per år. Branschens värmeproduktion omsatte 28,4 miljarder kronor år Om man även räknar in elproduktionen i kraftvärmeverk var omsättningen 33 miljarder kronor. Antalet sysselsatta i fjärrvärmeföretagen har varit i stort sett konstant de senaste åren, och uppgick under år 2008 till cirka årsarbetskrafter. fjärrvärmepriser fjärrvärmebranschen värmer Sverige

5 Fjärrvärmelag och ny utredning l Runt millennieskiftet höjdes fjärrvärmepriserna på många håll i landet, vilket ledde till en omfattande samhällsdebatt. I slutet av 2002 tillsattes en utredning med huvudsyftet att stärka kunders och konsumenters ställning på fjärrvärmemarknaden. Utredningen ledde fram till den nya Fjärrvärmelagen som trädde i kraft den 1 juli Lagen innebär ökade krav på öppenhet i fjärrvärmeföretagens redovisning, prissättning och avtalsvillkor. Det har i sin tur lett till ökad administration och regelbörda med ökade kostnader för fjärrvärmeföretagen. Trots en allmän ambition att minska regelbördan för företag i Sverige anser staten att den ökade regelbördan i detta fall uppvägs av nyttan för fjärrvärmekunderna. Lagen gav också kunder och konsumenter förhandlingsrätt inför prishöjningar och en medlingsfunktion, Fjärrvärmenämnden, inrättades. I slutet av 2009 tillsattes en statlig utredning som ska analysera förutsättningarna för tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten. Utredningen ska analysera möjligheten att öppna fjärrvärmenäten för andra än fjärrvärmeföretagen. Syftet är att stärka fjärrvärmekundernas ställning ytterligare och åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö, enligt direktiven till utredaren. Med tredjepartstillträde kan man mena olika saker. Ett exempel kan vara att spillvärmeleverantörer får möjlighet att sälja värme direkt till konsumenten genom tillträde till distributionsnätet. utredning om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten Utredare: Peter Nygårds Utredningssekretariat: Malen Lindman, Ronny Nilsson, Joakim Ceije Expertgrupp: Bengt Agartz Näringsdepartementet, Stig Arne Ankner Konkurrensverket, Marita Axelsson Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Peter Dahl Svensk Fjärrvärme, Per Forsling Fastighetsägarna i Stockholm, Per Henningsson Sveriges kommuner och landsting, Conny Hägg Miljödepartementet, Mats Rundström Finansdepartementet, Jens Lundgren Energimarknadsinspektionen, Camilla Rosenberg Fjärrvärmenämnden, Hanna Sjöberg Kemira/Industrigruppen Återvunnen Energi, Erik Thornström Näringsdepartementet. Utredningstid: Uppdraget ska redovisas 31 december Direktiv: Utredaren ska närmare analysera förutsättningarna för att införa ett lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten och därigenom skapa förutsättningar för konkurrens på fjärrvärmemarknaderna. Syftet med att närmare utreda frågor om en lagstadgad sådan rätt är att ytterligare stärka fjärrvärmekundernas ställning samt att åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö. Utredaren ska belysa för- och nackdelar samt göra en bedömning av förutsättningarna för ett lagstadgat tredjepartstillträde, och lämna förslag till ett regelverk för tredjepartstillträde samt vid behov förslag till finansiering. fjärrvärmelag och ny utredning

6 Många faktorer påverkar fjärrvärmepriset l Fjärrvärmepriset påverkas av flera faktorer, från lokala förutsättningar och kommunala beslut, till statlig energipolitik. Lokala förutsättningar har stor betydelse för priserna eftersom fjärrvärme är en lokal energiform. Tätorternas storlek och utbredning samt markförhållanden på varje ort påverkar kostnaderna för distributionsnätet. Det är till exempel fördelaktigt att ha hög leveransvolym och många kunder som bor nära varandra. Priserna påverkas också av företagsspecifika förhållanden som huvudsakliga bränslen, planerade och gjorda investeringar, behov av underhåll i nät och anläggningar och företagets egen prissättningsfilosofi. Externa faktorer som påverkar fjärrvärmepriset är till exempel bränslepriser samt skatter och andra ekonomiska styrmedel, som elcertifikat och utsläppsrätter, och företagens regelbörda. Stora investeringar Fjärrvärmeproduktion kräver stora fasta tillgångar, främst i form av produktionsanläggningar och fjärrvärmenät. Det är också framförallt på dessa områden investeringar sker, exempelvis i nya kraftvärmeanläggningar som producerar el och värme samtidigt. De senaste 30 årens omställning till förnyelsebara bränslen, liksom utbyggnaden av kraftvärmen och fjärrvärmenäten, har inneburit ökade investeringar, vilket framgår av Figur 2. Genom dessa satsningar har fjärrvärmebranschens påverkan på miljö och klimat minskat väsentligt. Under perioden minskade fjärrvärmebranschen sina koldioxidutsläpp med 4,5 miljoner ton. År 2008 uppgick branschens investeringar till drygt 7,5 miljarder kronor. I branschens prognos för de kommande fem åren beräknas investeringarna ligga kvar på en hög nivå, cirka 7 miljarder kronor per år. Samtidigt väntas utsläppen av koldioxid minska ytterligare. 9,0 8,0 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 n Nät n Produktion n Fjärrvärmecentraler 1,00 0, Figur 2. Fjärrvärmebranschens investeringar ; Mdr kr, redovisat i 2008 års prisnivå. Källa: Svensk Fjärrvärme många faktorer påverkar fjärrvärmepriset

7 Större nät ger lägre pris Fjärrvärmebranschen är kapitalintensiv eftersom produktion och leverans av fjärrvärme innebär stora kostnader. Med många kunder i ett nät fördelas dessa kostnader på fler kunder och priset blir lägre per kilowattimme. Företag med stora leveransvolymer (större än 0,5 TWh/år) har i genomsnitt lägre priser än övriga nät. Det genomsnittliga priset per levererad kilowatttimme värme är ungefär 8 öre lägre i dessa nät jämfört med priset i små och medelstora nät, vilket visas i Figur <0,1 TWh 0,5-0,1 TWh >0,5 TWh Figur 3. Genomsnittligt fjärrvärmepris per leveranskategori, öre/kwh, 2007 års priser. Källa: Svensk Fjärrvärme. många faktorer påverkar fjärrvärmepriset

8 Investering i kraftvärme Övik Energi ingår i en bolagskoncern som ägs av Örnsköldsviks kommun. Bolaget producerar, säljer och distribuerar el, kommunikation (kabel-tv och internet), värme och kyla. Vi har en blandning av kostnadsbaserad prissättning och alternativprissättning. Grunden är att kostnaderna ska täckas, plus ett avkastningskrav på en procent av omsättningen. I år har vi inte kunnat täcka kostnaderna fullt ut, vilket innebär att vi tar ut lite lägre priser än vi borde göra. Orsakerna till det är att vi startat ett nytt kraft- värmeverk. Vi beräknar att det kommer att ta ungefär ett år innan det fungerar fullt ut, och på sikt kommer elförsäljningen att kunna bidra till bättre lönsamhet i bolaget. Det som har påverkat våra priser mest är det ökade priset på biobränsle, som i dag är 90 procent av vår bränslemix. Biobränslet har blivit nästan dubbelt så dyrt på tre år. Till det kommer investeringar på 1,2 miljarder i det nya kraftvärmeverket. Dessutom har vi kraftigt byggt ut fjärrvärmenätet. Framöver tror jag elpriset är det som påverkar oss mest. Höjt elpris kommer att öka våra intäkter. Bio- bränslepriserna tror jag inte går upp så mycket mer, de börjar nu närma sig de priser skogsindustrin betalar, och då finns det gott om råvara. Odd Johansson, värmechef. Vi valde det bästa alternativet Eaglebay fastigheter äger och förvaltar butik-, kontors- och industrilokaler och har även ett mindre antal hyreslägenheter i Örnsköldsvik. Företaget köper fjärrvärme från Övik Energi. Stefan Sjöberg, vd: Vi satte in fjärrvärme för att det var det bästa alternativet, även om priset i dag drar åt fel håll. Allt annat är bra överlägset alla andra alternativ när det gäller installation, drift och underhåll. Övik Energi informerar bra och har förklarat orsakerna till prisökningarna. Än så länge är prisnivån förhållandevis bra, men de har höjt med 5-8 procent varje år de senaste åren, vilket jag förstås inte är så nöjd med. Jag vet att prishöjningarna till stor del beror på det nya kraftvärmeverket, men investeringar ska göras så att det blir bättre för kunden och ännu har vi inte sett några fördelar. Priset avgör om vi fortsätter köpa fjärrvärme i fram- tiden. Blir det för dyrt måste man börja tänka om. Många fastigheter har befintliga vattenburna system, där det går att häkta på värmepumpar. många faktorer påverkar fjärrvärmepriset

9 Kraftvärme ett sätt att effektivisera En ökande andel av de svenska fjärrvärmeföretagen producerar el tillsammans med fjärrvärme, så kallad kraftvärme. Vid termisk elproduktion uppstår alltid värme. Istället för att kyla bort värmen tar man tillvara den i fjärrvärmenät. Svensk Fjärrvärmes analys visar att under 2007 hade företag med kraftvärmeproduktion generellt sett har ett lägre pris per levererad kilowattimme värme, än företag utan kraftvärme. Genomsnittpriset för nät med kraftvärmeproduktion var i genomsnitt drygt 5 öre lägre än i andra nät, vilket visas i Figur 4. Det finns dock alltid en ekonomisk gräns för när det är lönsamt att investera i kraftvärme i produktionen. Det är inte lönsamt i alla nät. Figur 4 visar hur sambandet såg ut för 2007 års priser och produktionsförhållanden. Sambandet har tidigare varit det omvända. Detta kan tala för att investeringar som gjordes en tid tillbaka nu börjar betala sig ,72 73, Kraftvärme Ej kraftvärme Figur 4. Genomsnittligt fjärrvärmepris per öre/kwh 2007, i företag med och utan kraftvärme. Källa: Svensk Fjärrvärme. Jag får en jämnare värme till ett bra pris Sam Westin, villaägare och fjärrvärmekund i Örnsköldsvik: Tidigare hade jag direktverkande el i huset. Elanläggningen och elementen var år gamla och började ha gjort sitt, så för 1,5 år sedan konverterade jag systemet till vattenburen fjärrvärme. Resultatet är mycket bra, jag får en jämnare värme till ett bra pris. Fjärrvärmen sköter sig själv. Det behövs inget pannrum, bara en box på väggen. Jag har bara haft problem en gång, med en pump som förde oväsen, men det fick jag åtgärdat samma dag. Någon prishöjning har jag inte haft. Jag fick för mig att värmen inte skulle bli billigare med tiden, så jag tecknade ett femårsavtal till mycket bra pris. I framtiden kan möjligtvis bergvärme vara ett alternativ om priserna går upp. Jag ägde tidigare ett par hyresfastigheter som värmdes med fjärrvärme. Det var alltid billigt och bra och jag har god tilltro till att fjärrvärmen kommer att vara ett prisvärt alternativ även framöver. många faktorer påverkar fjärrvärmepriset

10 Biobränslepriset påverkar mest Mälarenergi AB ägs av Västerås stad. Företaget producerar el och fjärrvärme i kraftvärmeverket i Västerås och distribuerar fjärrvärme i Västerås, Kungsör och Hallstahammar. Anders Ericsson, fjärrvärmechef. Biobränslepriset är det som har störst inverkan på våra priser. Bränsle står för halva min budget, vilket innebär att om bränslepriserna går upp 10 procent så ökar kostnaderna med fem procent rakt av. Kunderna kan tycka att vår verksamhet verkar enkel, vi levererar varmt vatten hela tiden. Men bakom det varma vattnet finns en stor anläggning med dyra bränslen. Vårt ägardirektiv innebär att våra priser ska vara lägre än medelpriset för fjärrvärme i Sverige. Samtidigt har vi ett avkastningskrav på sex procent av totalt kapital. Huvuddelen av avkastningen stannar i bolaget. Det är reserver vi behöver ha för att klara investeringarna bättre och för att hantera svängningarna i bränslepriserna kunderna har ju sitt fasta pris. Det som kommer att påverka våra priser mest de närmaste åren är bränslepriserna och den fortsatta utfasningen av fossila bränslen. Vi står inför att byta ut en del av anläggningen, en panna för kol ska bytas mot en panna för avfall. Vi vill ha en lokal leverentör Aroseken Egna hem är en bostadsstiftelse som bygger och säljer villor, radhus och bostadsrättslägenheter i Västerås med omnejd. Christian Brobeck, vd: Vi bygger våra beslut på vad som är bäst lokalt, och i Västerås är fjärrvärme det bästa alternativet. Det är enkelt, väl utbyggt och har ett någorlunda konkurrenskraftigt pris. De hus vi bygger får en rekorderlig värmeanläggning, ett bra alternativ på lång sikt. För oss väger miljöaspekten ganska tungt, men tyvärr väger den ofta lätt för konsumenterna, även om vi ser ett ökat miljöintresse hos yngre köpare. Mälarenergi har en relativt låg taxa jämfört med många andra bolag och vi har en bra dialog med dem. Det vi inte är nöjda med är att de fasta avgifterna är en så stor del av priset. För oss måste det gå att räkna hem lågenergihus med fjärrvärme ekonomiskt. Även om många skaffar värmepump i dag är jag övertygad om att fjärrvärme är billigare i längden. Folk som skaffar värmepump tänker inte på att de troligen måste renovera eller byta ut den efter år. I framtiden hoppas jag främst på att fjärrvärmen kommer att vara konkurrenskraftig i förhållande till värmepumparna. 10 många faktorer påverkar fjärrvärmepriset

11 Västerås, stad vid Mälaren. Foto: fotoakuten Prisbilden är bra och fjärrvärme är tryggt Bostads AB Mimer är Västerås kommunala bostadsbolag. Mimer äger och förvaltar drygt bostäder och 300 lokaler. Mikael Söderberg, teknik- och miljöchef: Vi har fjärrvärme i hela beståndet, förutom i enstaka kulturbyggnader där det inte varit möjligt att dra in. Prisbilden är bra och fjärrvärme är tryggt, enkelt och bekvämt. Vi anslöt tidigt våra fastigheter och har aldrig behövt fundera över några alternativ. Jag tycker att vi fått bra prisinformation från Mälar- energi, förutom någon gång då informationen kommit sent i förhållande till våra hyresförhandlingar. Vad som påverkar fjärrvärmepriserna? Jag har förstått att det är en komplex bild i och med att Mälarenergi producerar både el och värme. En stor del av priset är fast, ungefär en tredjedel, och jag kan tycka att det ger ett dåligt incitament för energibesparingar. Men jag förstår ju att även om en konsument är duktig på att spara så får inte Mälarenergi direkt avsättning för överskottet. En viktig aspekt för oss i framtiden är miljöpåverkan. Vi skulle gärna se att produktionen var ännu mer miljövänlig och att de fossila bränslena fasas ut helt. många faktorer påverkar fjärrvärmepriset 11

12 Biobränsle har ökat kraftigt i pris Trädbränslen, avfall, industriell spillvärme och värme från värmepumpar är i dag den vanligaste energitillförseln i fjärrvärmeverk. De flesta fossila bränslen används endast i mindre utsträckning, och är på väg att fasas ut helt i många anläggningar. Naturgasen kommer dock att finnas kvar under en lång period framåt. Även värmepumpar som används för att uppgradera lågvärdig värme, är på väg att fasas ut för att minska elanvändningen. Priset för alla typer av biobränslen förutom returträ (uttjänta träförpackningar som exempelvis industripallar och kabeltrummor) har ökat snabbare än fjärrvärmepriset. I synnerhet har förädlade biobränslen ökat kraftigt i pris. Detta är en delförklaring till varför små fjärrvärmenät med förädlade biobränslen som främsta energikälla har ökat sina priser mer än genomsnittspriset för fjärrvärmen n Förädlade trädbränslen n Skogsflis n Biprodukter n Fjärrvärmepris n Returträ Figur 6. Utveckling av biobränslepriser och genomsnittspris för fjärrvärme, , Index 1999=100. Källa: Svensk Fjärrvärme. De ökade priserna på trädbränsle har inneburit en kostnadsökning på nära 1,6 miljarder kronor mellan åren 2000 och 2008 för de fjärrvärmeföretag som använder dem i sin värmeproduktion, beräknat i förhållande till de volymer trädbränsle som används. Energitillförseln sammansättningen av olika typer av bränslen skiljer sig mellan företagen. Det innebär att en prisförändring på exempelvis pellets kan ha stark påverkan i ett fjärrvärmenät men ingen eller mycket liten inverkan i ett annat, där det bara är en liten del av bränslet. Olika markförhållanden Fjärrvärmenäten i Sverige är lokala, även om det finns en del orter där närliggande lokala nät byggts ihop till ett gemensamt regionalt nät. Den främsta orsaken till att näten är lokala är att värmeförlusterna blir för stora i ledningar där hetvatten transporteras längre än cirka fem mil. Markförhållanden ser olika ut på olika orter. Det är ett av skälen till att kostnaderna för att gräva ner fjärrvärmeledningar och att därefter återställa marken, varierar kraftigt för olika fjärrvärmeföretag. Variationerna kan också komma an på vad kommunen vill ha ut i markhyra. Långa nät är också dyrare att underhålla än korta. 12 många faktorer påverkar fjärrvärmepriset

13 Ansvar för fjärrvärmecentralen Ett förhållande som sällan uppmärksammas i diskussionen om fjärrvärmepriser är ansvaret för fjärrvärmecentralen. I de fall fjärrvärmecentralen ägs av fjärrvärmeföretaget behöver kunden varken bekymra sig om inköp eller service av centralen. Fjärrvärmeföretagen äger fjärrvärmecentralerna i procent av näten för småhus och mindre flerfamiljshus och i 17 procent av näten för större flerfamiljshus. När fjärrvärmeföretagen äger fjärrvärmecentralerna ger det ofta ett något högre fjärrvärmepris än om kunden äger centralen själv eftersom kunden får mer service och slipper ansvaret för fjärrvärmecentralen Figur 8. Fjärrvärmepris för mindre flerfamiljshus i 361st fjärrvärmenät, öre/ kwh, år Rödlinje visar volymviktat medelpris. Källa: Svensk Fjärrvärme Olika prissättningsfilosofier Prissättningsfilosofin skiljer sig mellan fjärrvärmeföretagen. Vissa företag tillämpar självkostnadsprissättning i kombination med avkastningskrav av varierande storlek. Andra prissätter fjärrvärmen utifrån priset på alternativa uppvärmningsformer, så kallad alternativprissättning. För de företag som tillämpar självkostnadsprissättning är det främst variationer i investeringarnas storlek, ränteläget, anläggningarnas ålder och underhållsbehov som påverkar priset, förutom bränslepriserna. Många fjärrvärmeföretag har flera nät och dessa kan ha olika priser. Men en samlad bild visar att huvuddelen av fjärrvärmepriserna som tas ut ligger relativt nära genomsnittspriset. Det volymviktade medelpriset för mindre flerfamiljshus var 70,2 öre/kwh år Priserna i mer än hälften av näten (65 procent) ligger inom en marginal på cirka 8 öre från medelpriset, mellan 61,8 och 78,5 öre per kilowattimme. många faktorer påverkar fjärrvärmepriset 13

14 Målet är att vara kundens bästa alternativ E.ON Värme Sverige är en av de största privata aktörerna på den svenska värmemarknaden. Företaget levererar fjärrvärme i 45 fjärrvärmenät, från Malmö i söder till Vilhelmina i norr. Totalt uppgår värmeleveranserna till närmare 6 TWh per år. Våra fjärrvärmepriser sätts utifrån aktuell marknadssituation. Vi bedömer vilket pris vi ska ta ut för att vara kundens bästa alternativ, sett till helheten inkluderat trygghet och leveranssäkerhet. Inför prissättningen gör vi egna långtidsanalyser av bränslepriser och skatter, liksom bedömningar av våra konkurrenter. Naturligtvis ser vi även till de lokala förutsättningarna på varje ort. Vi vill inte att fjärrvärmepriset ska vara instabilt. När vi sätter priset med utgångspunkt att vi ska vara kundens bästa alternativ, så gör vi det med hänsyn till långsiktig prisutveckling. Mats Hågensen, försäljningschef. Miljöfrågor är viktiga för oss Ikea fastigheter ingår i Ikea Services AB. Företaget äger och förvaltar Ikeas fastigheter i Sverige. Roland Hedlund, teknisk chef: Ikeas företagspolicy är att 100 procent av den energi vi använder ska vara förnyelsebar. Vi inledde förändringen för 4 5 år sedan och ligger i dag på omkring 85 procent förnyelsebara bränslen. Vi har inte nöjt oss med att köpa fjärrvärme, vi har också besökt värmeleverantörerna för att påverka deras bränslemix. I Älmhult innebar upphandlingen av E.ON som leverantör en konvertering från fjärrvärme med gas till fjärrvärme med biobränsle. I några andra fastigheter har vi fasat ut fjärrvärmen och gått över till geoenergi. 1 När vi behöver information om fjärrvärmepriser inför budgetarbetet har jag vänt mig direkt till E.ON och de har varit snabba på att ta fram det jag behöver. Det har fungerat jättebra. Jag är medveten om E.ONs prissättningsfilosofi, men samtidigt kan vi inte förlita oss enbart till leverantörernas bedömningar. Vi lägger ner ett stort eget arbete på att informera oss om miljöalternativ, priser och alternativ till fjärrvärme. I framtiden är miljöfrågor fortsatt viktiga för oss. Vi vill nå ända fram till målet, 100 procent förnyelsebar energi. Vi kommer att fortsätta väga olika energiförsörjningssystem mot varandra. 1 Geoenergi är detsamma som eldriven bergvärmepump 14 många faktorer påverkar fjärrvärmepriset

15 Även i Mora värms många fastigheter med fjärrvärme. Foto: Mora kommun Fjärrvärme är smidigt Mora kommun äger och förvaltar lokaler om totalt cirka kvadratmeter. Merparten av dem är anslutna till fjärrvärmenätet. Till de största lokalerna hör den kvadratmeter stora gymnasieskolan samt simhallen. Jonas Tingvall, fastighetschef: Fjärrvärme är en bekväm och ur driftsynpunkt smidig uppvärmningsform. Samtidigt är kommunen stor till ytan och fjärrvärmenätet är inte så väl utbyggt att vi kan ansluta alla fastigheter. Inom kommunen har vi kompetens att tyda prisinformationen så för oss är det inga problem. Men informationen är inte helt lättöverskådlig och kan inte vara lätt för en lekman att förstå. Jag har väl inte satt mig in så noga i hur E.ON sätter sina priser men jag utgår från att dom agerar vinstmaximerande. Som kund är man alltid i viss mån utlämnad åt de stora energiaktörernas prissättning. Men jag kan tänka mig att de gör som de flesta andra och sneglar på konkurrenterna och konkurerrande energialternativ innan de sätter priset. I kommunen gör vi också jämförelser med andra uppvärmningsalternativ. Det viktigaste för oss framöver är utbyggnad av lokala fjärrvärmenät. Vi skriver nu långsiktiga avtal med lokala aktörer i perifera delar av kommunen om närproducerad fjärrvärme med lokalt producerad biobränsle. Detta är delvis ett resultat av ett politiskt ställningstagande kommunen önskar skapa lokala arbetstillfällen och samtidigt göra en insats för miljön. Vi har en del nyproduktion i Mora och vill därför se utbyggnad av fjärrvärmenätet även i centralorten. Om inte E.ON kan tillgodose våra behov av fjärrvärme måste vi se oss om efter andra lösningar. många faktorer påverkar fjärrvärmepriset 15

16 Skatter och styrmedel Fjärrvärmepriserna påverkas i hög grad av externa faktorer som skatter och andra ekonomiska styrmedel, exempelvis elcertifikat och utsläppsrätter, men även ökad regelbörda har en viss påverkan. På grund av den kraftiga ökningen av koldioxidskatten har fjärrvärmebranschen de senaste trettio åren genomfört åtgärder som medfört stora minskningar av koldioxidutsläppen. Figur 7 visar att koldioxidskattens del av det genomsnittliga fjärrvärmepriset har minskat, trots att skatten har höjts. Detta förklaras av kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Den gröna stapeln visar hur högt genomsnittspriset på fjärrvärme hade varit om branschen inte genomfört den omfattande omställningen från fossila till förnybara bränslen. Fjärrvärmepriset ökade med 31 procent mellan år 2000 och 2009, när hänsyn tagits till koldioxidskatten. Med oförändrad nivå på koldioxidutsläppen hade prisökningen istället varit 38 procent på grund av skatten. n Verkligt genomsnittspris för fjärrvärme [öre/kwh] inkl. CO2-skatt med hänsyn tagen till branschens minskning av CO2-utsläpp n Pris rensat från CO2-skatt [öre/kwh] n Fjärrvärmepris, inkl CO2-skatt, om det varit samma utsläppsnivå på CO2 som år ,66 48,70 60,93 52,66 55,84 65,73 72,54 69,06 80, Figur 7. Genomsnittspris för fjärrvärme inklusive koldioxidskatt med och utan hänsyn till branschens minskade koldioxidutsläppw, öre/kwh, 2000, 2004, 2009 Källa: Svensk Fjärrvärme. 16 många faktorer påverkar fjärrvärmepriset

17 n Leverenser > 1 TWh n Leverenser 0,1 1 TWh n Leverenser GWh n Leverenser < 10 GWh Med kraftvärme Utan kraftvärme Med kraftvärme Utan kraftvärme Med kraftvärme Utan kraftvärme Med kraftvärme Utan kraftvärme Medelpris för nät med rapporterade leveranser 2007 Spillvärme Avfallsförbränning Nät >70% Biobränsle Nät >10% fossilt Figur 5. Genomsnittligt fjärrvärmepris för olika typer av nätkluster, öre/kwh. Källa: Svensk Fjärrvärme. Flera faktorer i kombination Som tidigare nämnts är förekomst av kraftvärme, fjärrvärmenätens storlek och kombinationer av bränslen, var för sig faktorer som har stor betydelse för priset. Men det finns många kombinationer av bränslen och annan energitillförsel, och genom att analysera några vanliga kombinationer av faktorer i kluster, vilket visas i Figur 5, går det att dra några generella slutsatser om inverkan på priset. De val företaget gör får de ofta leva med i många år på grund av de höga investeringskostnaderna. Avfallsförbränning i kombination med kraftvärme ger generellt sett ett lägre pris än genomsnittet. Höga andelar biobränsle ger ett lägre genomsnittspris för större nät, men bidrar däremot till högre priser än genomsnittet för mindre nät. Detta beror på att många av de mindre näten använder förädlade trädbränslen, exempelvis pellets, som huvudsakligt bränsle. Förädlade trädbränslen är ett dyrt bränsle, vilket får stort genomslag på priset. Nät med stor andel oförädlade trädbränslen i sin produktion har däremot lägre pris än genomsnittspriset. Det är svårt att se något tydligt mönster för hur användning av spillvärme påverkar priset, förutom förhållandet att industriell spillvärme i större nät verkar ge ett lägre pris. Här har troligen nätets storlek en större inverkan på priset än förekomsten av spillvärme. Fjärrvärmenät med mer än tio procent fossila bränslen är ofta små nät med olja som spetsbränsle. i kombination med biobränsle som baslast. Denna typ av nät har ofta högre fjärrvärmepriser på grund av dyra bränslen. Dyr anläggning billigare bränsle eller tvärtom Man bör hålla i minnet att kostnaderna för värmeproduktionen är beroende av både bränslepriser och typ av anläggning. Ett dyrt bränsle, exempelvis träpellets, med högt energiinnehåll innebär låga anläggningskostnader, medan ett billigt bränsle, till exempel avfall, ger höga anläggningskostnader. Något som också påverkar storleken på de fasta kostnaderna är behovet av reningsutrustning till anläggningarna. Exempelvis är avfall ett bränsle som kräver mycket rening. Detta kan också beskrivas som att företag som valt att producera fjärrvärme med bränslen med högt energiinnehåll har höga rörliga kostnader. Det omvända förhållandet gäller för dem som använder bränslen med lågt energiinnehåll de rörliga kostnaderna blir lägre, medan de fasta blir högre. många faktorer påverkar fjärrvärmepriset 17

18 Luleborna värms av Sveriges billigaste fjärrvärme. Foto: Lena Nilsson/Visit Luleå. Luleå Energi lägst fjärrvärmepris varje år under 2000-talet Luleå Energi ingår i en bolagskoncern som ägs av Luleå kommun. Bolaget är verksamt inom eldistribution, elhandel, fjärrvärme, bredbandtjänster och biobränsle. Varför kan Luleå Energi hålla så låga priser? Det finns tre huvud- orsaker till vårt låga pris: Vi har en slimmad och effektiv organisation, vår ägare har ett förhållandevis lågt avkastningskrav och vi har relativt billigt bränsle brännbara överskottsgaser från SSAB Magnus Johansson, Tunnplåt. fjärrvärmechef. Kraftvärmeverket i Luleå, som producerar el och värme samtidigt, samägs av SSAB och Luleå kommun. Samarbetet gynnar även SSAB, som får avsättning för restgaserna till marknadsmässigt pris. Luleå Energi har fyra stora panncentraler i reserv för eventuella driftstopp i kraftvärmeverket och för spetsvärme vid stark kyla. Kraftvärmeverket byggdes i början av 1980-talet, vilket innebär att investeringen inte påverkar kostnaderna så mycket i dag. En del reinvesteringar inom pann- och turbinsidan är dock aktuella de närmaste åren, berättar Magnus Johansson. Lågkonjunkturen innebar en nedgång i SSABs produktion fram till sommaren 2009, vilket även innebar att mängden överskottsgaser minskade. Men kraftvärmeverket påverkades inte av svackan, eftersom SSAB enligt avtalet har ett bränsle- försörjningsansvar. Det drabbade därför aldrig fjärrvärmekunderna. Magnus Johansson ser inget hot mot de låga fjärrvärmepriserna under överblickbar tid. Dagens avtal med kraftvärmeverket om leveranser löper till år Det som därefter kan påverka oss är möjligtvis den forskning som pågår om att använda överskottsgaser direkt i ståltillverkningsprocessen. Det kan leda till att tillgången på rest- gaser för för värmeproduktion minskar på längre sikt. Å andra sidan kan vi ha möjlighet att även ta tillvara spillvärme från processen. 18 luleå energi lägs t pris

19 Fjärrvärmeprisets utveckling l Det pågår en diskussion om fjärrvärmeprisets utveckling över tid. Priserna har ökat, men även ökningstakten skiljer mellan kommuner och olika nät. Det finns till och med nät och kundgrupper som har fått sänkt pris, även om det tillhör undantagen. Fjärrvärmepriset har i genomsnitt ökat mer än Konsumentprisindex, KPI. Men jämfört med alternativa uppvärmningsformer har fjärrvärmepriset ökat mindre under de senaste tre åren, enligt 2009 års version av Energimarknadsinspektionens årliga rapport Uppvärmning i Sverige. Utveckling för olika hustyper Genomsnittspriset för fjärrvärme ökade med mellan 11 och 12 procent under perioden 2004 till och med Prisutvecklingen har varit förhållandevis jämn de senaste åren, vilket visas i Figur 9. Genomsnittspriset för fjärrvärme för ett mindre flerfamiljshus (som används som typhus i beräkningarna i bostadsföretagens årliga prisstudie Nils Holgersson-rapporten) har ökat med ungefär 4 procent per år under perioden. Fjärrvärmeföretagens priser är differentierade för olika kundtyper. Förklaringen till detta är att distributionskostnaderna varierar beroende på om det är tätt eller glest mellan kunderna. Exempelvis är det billigare per kund, totalt sett, att distribuera fjärrvärme till ett område med många flerfamiljshus än i ett villaområde ,99 72,54 70, n Större flerfamiljshus n Mindre flerfamiljshus n Småhus Figur 9. Genomsnittspris för fjärrvärme för respektive hustyp, , öre/kwh, 2009 års prisnivå Källa: Svensk Fjärrvärme. fjärrvärmeprisets utveckling 19

20 ,34 65,27 65,03 66,96 67,72 70,03 70,15 72, n Volymviktat medelpris n Antalsmedelpris Figur 10. Volymviktade genomsnittspriser jämfört med antalsmedelpris, 2009 års prisnivå, , öre/kwh. Källa: Svensk Fjärrvärme. Prisutveckling med hänsyn tagen till leveransvolym I de flesta sammanhang framställs genomsnittligt fjärrvärmepris och prisutvecklingen för fjärrvärme genom beräkning av ett medelvärde baserat på alla kommuner med fjärrvärme. Alla nät väger då lika tungt oavsett storlek. Det innebär att ett litet nät med små leverenser får stort genomslag på genomsnittspriset. En beräkning av genomsnittspriset per levererad kilowattimme värme ger en bättre bild av vad majoriteten av kunderna faktiskt betalar för fjärrvärmen, se Figur 10. Detta volymviktade medelvärde blir lägre än antalsmedelvärdet, vilket beror på att mindre nät har något högre priser än större nät. Fjärrvärme jämfört med alternativen Det är främst för småhus det är meningsfullt att göra prisjämförelser med andra uppvärmningsformer, eftersom det finns många uppvärmningsalternativ på den marknaden. Figur 11 visar en prisjämförelse av löpande kostnader för olika uppvärmningsalternativ för småhus i 2009 års prisnivå. En heltäckande jämförelse av olika uppvärmningsalternativ bör dock även ta hänsyn till investerings-, installations- och anslutningskostnader. Eftersom elen har blivit dyrare har allt fler med eluppvärmning ersatt direktverkande el med värmepump eftersom det kräver mindre el n El n Olja n Pellets n Fjärrvärme Figur 11. Genomsnittliga löpande kostnader för uppvärmning av småhus, öre/kwh, fasta priser i 2009 års prisnivå, Källa: Energimarknadsinspektionen 20 fjärrvärmeprisets utveckling

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping

Fjärrvärme Prislista småhus. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme Prislista småhus Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Linköping Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning.

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31

Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning. Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme Prislista småhus Mini - för hus med låg energiförbrukning Gäller 2012-01-01 2012-12-31 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig.

Läs mer

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt

Värm poolen! Nya kunder. Övrigt Värm poolen! Vi erbjuder en produkt för dig som förbrukar mycket värme på sommaren under månaderna maj-sept. t. ex. för dig som har pool. Kontakta oss så berättar vi mer! Nya kunder Vi erbjuder anslutning

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund

Kvällens program. Dialog Forum 19:30 Ämnen som du vill att vi ska diskutera 19:45 Summering, avslut Göran Skoglund HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Filbornaverket 16 oktober, 2013 Kvällens program Hett Forum 18:00 Samling, instruktioner, förhållningsregler - Göran Skoglund 18:10 Välkomnar, omvärldsbevakning, Öresundskraft

Läs mer

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005

Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Fjärrvärme till villahushåll - En kartläggning av Sveriges fjärrvärmepriser mellan 2004-2005 Björn Nordlund, Utredare Villaägarnas Riksförbund 1. VILLAÄGARNAS RIKSFÖRBUND OCH FJÄRRVÄRME 3 1.1 MARKNADSMÄSSIGA

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Dagens agenda: 15.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 15.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Välkommen till VB Energi

Välkommen till VB Energi Välkommen till VB Energi Agenda för Reko-kundträff Presentation av VB Energi Vad är Reko och vad innebär det för kunden? Elprisområden Lennart Gustavsson Vårt Miljöarbete Vår prispolicy Fjärrvärmepriser

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

EI R2010:04. Uppvärmning i Sverige 2010

EI R2010:04. Uppvärmning i Sverige 2010 EI R2010:04 Uppvärmning i Sverige 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:04 Författare: Katarina Abrahamsson, Klaus Hammes och Tobias Persson Copyright:

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Sunne AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter

1 (5) HDA 2013-10-18. Taxor och avgifter 1 (5) Handläggare Datum HDA 2013-10-18 Taxor och avgifter En stor del av bostadsföretagens driftkostnader är taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall och vatten och avlopp. I Nils Holgersson undersökningen

Läs mer

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013

HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 G HETT FORUM INFORMATIONSMÖTE Den 22 oktober, 2013 Kvällens program Den 22 oktober - Ängelholm Plats: Ängelholms Stadsbibliotek 17:30 Enklare förtärning och mingel utanför lokalen Hett Forum i åhörarsalen

Läs mer

Fjärrvärmepriser 2011

Fjärrvärmepriser 2011 Svensk Fjärrvärme AB Sonya Trad 2011-09-13 Fjärrvärmepriser 2011 Volymviktade medelpriser och medelpris per kommun inkl. moms för prisnivå, öre/ kwh, 2009-2011 80,00 70,00 70,27 74,64 72,90 76,42 77,05

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar.

Mer än. För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Mer än bara värme För dig som undrar vad du får för dina fjärrvärmepengar. Fjärrvärmen ger kraft åt Göteborg. Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. I det arbetet

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13

Läs mer

Fjärrvärme Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner

Fjärrvärme Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner Fjärrvärme 2012 Koldioxidutsläpp och prisutveckling i tio mellansvenska kommuner Fjärrvärme i Mellansverige Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme stigit till oskäligt höga nivåer sedan 1996.

Läs mer

Information om Vattenfall Värme i Uppsala

Information om Vattenfall Värme i Uppsala Information om Vattenfall Värme i Uppsala Reko-information i samband Allt ljus på Uppsala 2012-11-02 I det här material presenterar vi information om vår fjärrvärmeverksamhet i Uppsala som även inkluderar

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Syd AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Rindi Gnesta AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB

Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL / f Sammanträdesdatum 2010-11-08 Blad 7 Ks 139 Au 135 Dnr 149/2010-045 Redovisning avseende fjärrvärmetaxari från Arboga Energi AB Kommunfullmäktige

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Karlstads Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Karlstad Ort/orter FVD20012 Karlstad Prisområdesnamn FVD20013 Karlstad Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner

En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner En rapport från Fastighetsägarna Mellansverige om fjärrvärmemarknaden i tio kommuner Fjärrvärme i Mellansverige Den här rapporten visar hur priset på fjärrvärme över tid har stigit med oförsvarbara nivåer.

Läs mer

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober

Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Välkommen till kundträff hos oss på Södertörns Fjärrvärme! Torsdagen den 24 oktober Kvällens program Kort om Södertörns Fjärrvärme Produkter och tjänster vad kan vi erbjuda mer än värme Prissättning 2014

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Informationsmöte. Välkommen!

Informationsmöte. Välkommen! Informationsmöte Mittuniversitetet - Sigma Välkommen! 2010-12-09 Dagordning Inledning Fjärrvärmeverksamheten Prisjämförelser Önskemål om information Kundundersökning, NKI Fika Kundforum, exempel i regionen

Läs mer

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16 TPA-utredningens förslag - nulägesrapport Erik Thornström Svensk Fjärrvärme 1 Presentationen Bakgrund om TPA-utredningens förslag Konsekvenser av TPA-utredningens förslag Remissynpunkter och fortsatt hantering

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla 2015 DoA Fjärrvärme Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Luleå Fjärrkyla Ort/orter FVD20012 Luleå Prisområdesnamn FVD20013 Luleå Fjärrkyla Kontaktperson

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Rindi Västerdala AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Centrum 2015 DoA Fjärrvärme Övik Energi AB Centrum 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Örnsköldsvik Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden

2015 DoA Fjärrvärme. Övik Energi AB. Moliden 2015 DoA Fjärrvärme Övik Energi AB Moliden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Moliden Ort/orter FVD20012 Moliden Prisområdesnamn FVD20013 Yttre nät Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

Publiceringsdatum: [ ] Verksamhetsgenomlysning 2010 [Karlshamn Energi AB]

Publiceringsdatum: [ ] Verksamhetsgenomlysning 2010 [Karlshamn Energi AB] Publiceringsdatum: [2011-06-29] Verksamhetsgenomlysning 2010 [Karlshamn Energi AB] Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (9) Verksamheten i siffror Område 2010 2009 2008 Total nettoomsättning (Mkr)

Läs mer

Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme

Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme Ett samarbete mellan Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme Dialog för en fungerande värmemarknad En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leveran törer som öppet redovisar

Läs mer

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2012 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Prisdialogen ENA Energi AB

Prisdialogen ENA Energi AB Prisdialogen ENA Energi AB Prispolicy Prissättningsprincip ENA Energi använder sig av en kostnadsbaserad prissättning vilket innebär att vi tar betalt för de kostnader vi har för att leverera säker och

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö 0 Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 6 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation...

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

3 september 2015. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar

3 september 2015. Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Prisändringsmodell Mälarenergi AB fjärrvärmeleveranser. Västerås och Hallstahammar Detta dokument ligger till grund för Mälarenergi AB:s prisändringsmodell 2015 avseende leveranser av fjärrvärme i Västerås

Läs mer

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD

Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle. Karin Medin, VD Söderenergi - värme och el för ett hållbart samhälle Karin Medin, VD Fjärrvärmeaffären i vår familj Botkyrka k:n Huddinge k:n Södertälje k:n 50% 50% 100% Södertörns Energi AB Telge AB 50% inflytande, 58

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Hjo Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Hjo Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Hjo Ort/orter FVD20012 Hjo tätort Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031 Per-Olof Westlin

Läs mer

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats med fjärrvärmen Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen

Läs mer

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid 1. Biooljor och fjärrvärme 2. Användning och driftserfarenheter 3. Förnybarhetsdirektivet och Hållbarhetskriterier 2 Fjärrvärmen

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2011 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen av miljöstörande

Läs mer

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva,

Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, Fjärrvärmepriset är uppdelat i tre delar; energi-, effekt och flödespris. Priset för fjärrvärmen bestäms dels av kostnaderna för att driva, underhålla och utveckla produktionsanläggningar och nät, dels

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala 2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Uppsala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Uppsala Ort/orter FVD20012 Uppsala Prisområdesnamn FVD20013 Uppsala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag

Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Göteborg Energis prisändringsmodell avseende fjärrvärmes normalprislista för Företag Innehåll Prisändringsmodell och målsättningar... 3 Övergripande mål... 3 Prisändringsmodell... 3 Övriga principer och

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB

Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB Helsingborg och Ängelholm Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2011 Öresundskraft AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Sundsvall

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Sundsvall 2015 DoA Fjärrvärme Sundsvall Energi AB Sundsvall 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Huvudnätet Ort/orter FVD20012 Sundsvalls tätort och anslutna nätområden Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

Remissvar på Fjärrvärmeutredningens betänkanden Skäligt pris på fjärrvärme SOU 2004:136 och Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden SOU 2005:33.

Remissvar på Fjärrvärmeutredningens betänkanden Skäligt pris på fjärrvärme SOU 2004:136 och Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden SOU 2005:33. Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE 2005-07-01 M2005/895/E M2005/2736/E Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Fjärrvärmeutredningens betänkanden

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer?

FJÄRRVÄRME FRÅGOR OCH SVAR OM DIN. Vill du veta mer? Vill du veta mer? Om du har frågor och funderingar är du alltid välkommen att titta in på goteborgenergi.se eller kontakta vår kundservice på 020-62 62 62. Välkommen! FRÅGOR OCH SVAR OM DIN FJÄRRVÄRME

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund

2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund 2015 DoA Fjärrvärme Jämtkraft AB Östersund 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Östersund Ort/orter FVD20012 Östersund Prisområdesnamn FVD20013 Östersund Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Hallstahammar

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Hallstahammar 2015 DoA Fjärrvärme Mälarenergi AB Hallstahammar 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Hallstahammar Ort/orter FVD20012 Hallstahammar Prisområdesnamn FVD20013 Hallstahammar Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB

2015 DoA Fjärrvärme. Lidköpings Värmeverk AB 2015 DoA Fjärrvärme Lidköpings Värmeverk AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lidköpings värmeverk AB Ort/orter FVD20012 Lidköping Prisområdesnamn FVD20013 Lidköpings tätort Kontaktperson

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Vislanda

2015 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Vislanda 2015 DoA Fjärrvärme Alvesta Energi AB Vislanda 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Vislanda fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Vislanda Prisområdesnamn FVD20013 Vislanda Kontaktperson

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår verksamhet 2013 Mjölby-Svartådalen Energi AB... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Oxelö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (8) Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet 3 Vår verksamhet i korthet 4 Vår ekonomi 4

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors

2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors 2015 DoA Fjärrvärme Bengtsfors kommun Brandstationen Bengtsfors 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 PC Brandstationen Bengtsfors Ort/orter FVD20012 Bengtsfors Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

Prisändringsmodell fjärrvärme

Prisändringsmodell fjärrvärme Prisdialogen Mölndal Energi, näringsidkare 2017-2019 Prisändringsmodell fjärrvärme 2017-2019 Prisdialogen 2016, normalprislista näringsidkare Innehåll Prisändringsmodell & prisåtagande Mölndal Energi 2017

Läs mer

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor

Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Stora skillnader mellan kommunernas avgifter och taxor Taxor och avgifter för el, värme, avfall och vatten varierar kraftigt mellan landets kommuner. För en vanlig trerumslägenhet i Munkedal motsvarar

Läs mer