fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fjärrvärmen 2015 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa"

Transkript

1 fjärrvärmen 215 branschprognos Fjärrvärmen fortsätter växa

2 Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för företag i Sverige som producerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Föreningen har drygt 13 medlemsföretag som är utspridda över hela landet. Utöver fjärrvärmeföretagen är ytterligare 6 företag, som leverantörer och konsulter, anslutna till Svensk Fjärrvärme. Svensk Fjärrvärmes medlemmar står för 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige och fjärrvärmen har blivit den enskilt största uppvärmningsformen i landet. Redan 1948 byggdes det första fjärrvärmenätet i Karlstad. Att välja fjärrvärme är att värna om vår miljö och kommande generationer.

3 Förord Svensk Fjärrvärme presenterar här en prognos som visar att medlemsföretagen planerar för en fortsatt expansion av fjärrvärmen fram till 215. Framförallt är det de små företagen som har möjligheter att växa. Vår prognos bygger på medlemsföretagens egna bedömningar. Min uppfattning är att de lokala företagen har en mycket god bild av hur kunderna arbetar med energieffektivisering och av möjligheterna till ökad försäljning, exempelvis till industrikunder. De har en klart offensiv inriktning för att utveckla fjärrvärmens affärsområde. Prognosen visar att medlemsföretagen fortsätter att fasa ut de fossila bränslena. Det är glädjande. Samtidigt är vårt allra viktigaste bidrag till klimatarbetet att vi sparar primärenergi genom att utnyttja resurser som annars skulle gå förlorade. Fjärrvärmenätet är en infrastruktur för energieffektivisering. Genom att fjärrvärmen använder överskottsenergi minskar den totala användningen av energi i hela samhället. Det gör fjärrvärmen till en spjutspets i klimatpolitiken. Ingen annan bransch har i så hög utsträckning bidragit till att Sverige klarat koldioxidmålen, och det finns studier som visar att hela Europa skulle kunna värmas med överskottsenergi som redan finns i samhället. För en positiv utveckling av fjärrvärmen i framtiden behövs politiska beslut som ger fortsatt stöd till ett systemperspektiv där energiförsörjningen betraktas som en helhet. Med ett sådant perspektiv kan vi än bättre utnyttja möjligheterna till energieffektivisering, till exempel genom att bygga samman fjärrvärmenät och utnyttja industriell överskottsvärme bättre. Lena Sommestad, vd för Svensk Fjärrvärme förord 3

4 Inledning Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag, som står för 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige, har en positiv syn på framtiden. De räknar med att leverera mer fjärrvärme år 215, trots varmare klimat och energieffektiviseringar hos kunderna. Den förväntade minskningen uppvägs av fortsatt fjärrvärmeutbyggnad till nya och fler kunder. Som en följd av fjärrvärmeföretagens omställning från fossila till förnybara bränslen minskar också branschens koldioxidutsläpp kraftigt, trots att mer värme levereras. Den här prognosen för fjärrvärmeutbyggnaden till år 215 baseras på en enkät utskickad till Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag. Svaren bygger på medlemmarnas egen skattning av hur mycket fjärrvärme, el och fjärrkyla de kommer att leverera år 215, baserat på vad som var känt i juni 29 om marknad, skatter och förändringar av energipolitiken. Enkäten besvarades av 9 procent av medlemsföretagen. Utbyggnaden av fjärrvärmen påverkas av många olika faktorer. I enkätsvaren lyfter många fram energipriser, bränslepriser, konkurrenskraft mot andra uppvärmningsalternativ och politiska beslut, på både lokal och nationell nivå. Med så många olika faktorer som påverkar verksamheten är det svårt att basera prognoser på tidigare utveckling. Fjärrvärmeföretagens egna beräkningar ger däremot en trovärdig bild av utvecklingen för fjärrvärmen de närmaste åren. Denna kortrapport bygger på sammanställning och tolkning av enkätsvaren, samt intervjuer med Lena Sommestad, vd Svensk Fjärrvärme, Kjell Andersson, näringspolitisk expert på Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) och Weine Wiquist, vd på Avfall Sverige. 4 Xxxxxxxxxxxxxx inledning

5 GWh Figur 1. Levererad fjärrvärme samt framtida prognos till 215. Fjärrvärmen ökar till år 215 Sammantaget räknar företagen med att fjärrvärmeleveranserna ökar med drygt 4 TWh eller med åtta procent från år 27 till år 215. Enligt prognosen levereras nästan 53 TWh fjärrvärme år 215. Många fjärrvärmeföretag har varit etablerade under lång tid i sina kommuner och når redan i dag i stort sett hela sin marknadspotential. De har inga nya stora kundgrupper att ansluta och räknar med att minska sina leveranser på grund av energieffektiviseringar och varmare klimat. Ändå väntas de totala fjärrvärmeleveranserna öka till år 215, framförallt för att små och mellanstora fjärrvärmeföretag räknar med att öka sin försäljning. Många av dem har en låg marknadsandel idag och därför en stor potential att växa. Enligt prognosen kommer fjärrvärmeföretagen att leverera drygt 2 TWh värme till små, separata nät år 215, vilket motsvarar fyra procent av de totala värmeleveranserna. Tidigare under 29 publicerades en studie inom forskningsprogrammet Fjärrsyn, kallad Fjärrvärmen i framtiden behovet 1. Den bygger på intervjuer med befintliga fjärrvärmekunder, om deras framtida behov av fjärrvärme, och sträcker sig ytterligare tio år framåt i tiden, till år 225. I rapporten presenteras tre olika beräkningsfall för fjärrvärmeutbyggnaden i Sverige. Dels ett basfall, där behovet av fjärrvärme väntas minska cirka 1 procent från år 27 till år 225. Dels två alternativa modeller, ett fall där leveransbehovet minskar mer än i basfallet och ett fall där leveransbehovet beräknas öka något. Fjärrsynstudien visar att behovet av fjärrvärme minskar i framtiden, framför allt för att kunderna energieffektiviserar och installerar värmepumpar men också 1 Fjärrvärmen i framtiden behovet. Anders Göransson m fl., Rapport 29:21 Svensk Fjärrvärme, 29. fjärrvärmen ökar Xxxxxxxxxxxxxx till år 215 5

6 för att klimatet blir varmare. Enligt beräkningarna för basfallet uppväger ökade marknadsandelar och utbyggda fjärrvärmenät inte det minskade fjärrvärmebehovet. Den prognos som Svensk Fjärrvärme nu publicerar visar att fjärrvärmeföretagen själva tror på en mer positiv utveckling av fjärrvärmen än den bild som ges i rapporten. De totala energileveranserna år 215 skattas av företagen i Svensk Fjärrvärmes enkät till nära 53 GWh, något högre än delresultatet för 215 i det mest positiva beräkningsfallet i rapporten. Svensk Fjärrvärmes vd Lena Sommestad tror att skillnaden mellan prognosen och bedömningarna i Fjärrvärmen i framtiden behovet främst beror på att de bygger på olika undersökningsmetoder och olika tidsperspektiv; 215 respektive 225. Vår prognos bygger på medlemsföretagens egna bedömningar. De har en mycket god bild av de lokala förutsättningarna och har en klart offensiv inriktning. Samtidigt vill jag understryka att Fjärrsyn-rapporten är viktig eftersom den ser ytterligare 1 år framåt i tiden. Vi vill låta andra titta på vår bransch och väcka frågor som kan hjälpa våra medlemsföretag att utvecklas. De visar på en hotbild för branschen som vi måste ta på allvar. detta är fjärrvärme FJÄRRVÄRME är ett intelligent, miljövänligt alternativ för att värma bostäder, skolor och andra lokaler. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Fjärrvärmen är hjärtat i det lokala energisystemet eftersom den kan använda resurser som annars skulle gå förlorade exempelvis spill från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier. Med förnybar och återvunnen värme produceras hett vatten i en central anläggning och transporteras ut till enskilda fastigheter. KRAFTVÄRME kallas det när el produceras samtidigt med fjärrvärmen. Man tar alltså vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion. Kraftvärme är både mer energieffektivt och mer miljövänligt än annan elproduktion eftersom den ger både el och värme. FJÄRRKYLA är en ökande del av fjärrvärmeföretagens verksamhet. Fjärrkyla bygger på samma princip som fjärrvärme, med den skillnaden att den istället levererar kyla och svalka. En central, miljöanpassad anläggning gör jobbet, istället för många små kylanläggningar eller luftkonditioneringsaggregat. Kylan kan vara frikyla med vatten från exempelvis sjöar i separata nät för kallvatten. Men den kan också göras med värmeenergi och produceras genom absorptions- eller sorptiva kylprocesser. 6 fjärrvärmen Xxxxxxxxxxxxxx ökar till år 215

7 Fjärrvärmenäten blir längre Enkätsvaren visar att fjärrvärmeföretagen räknar med att fortsätta utbyggnaden av sina nät. Den totala nätlängden väntas öka med en fjärdedel till år 215, då den totala längden beräknas bli 24 3 kilometer. Som figur 2 visar är fjärrvärmenätets utbyggnadstakt högre än ökningen av fjärrvärmeleveranserna. Det betyder att företagen räknar med att kompensera för faktorer som energieffektivisering och varmare klimat genom att bygga ut näten till fler kunder. En oundviklig konsekvens av detta är att värmetätheten blir lägre, det vill säga att förlusterna ökar i distributionssystemet. De fjärrvärmeföretag som besvarat enkäten bedömer att de levererar fjärrvärme till sammanlagt ett 3-tal nya tätorter år 215. Samtidigt kan fler orter tillkomma på initiativ av andra aktörer än dagens fjärrvärmeleverantörer framför allt inom bioenergisektorn, tror Kjell Andersson, näringspolitisk expert på Svebio: Det finns flera lokala aktörer med anknytning till jordbruket som är på väg att bygga mindre fjärrvärmenät. Jag tror vi kan få se fjärrvärme på fler än ett 3-tal nya orter till år 215 mot bakgrund av detta Leverenser (GWh) Nätlängd (km) Figur 2. Den totala nätlängden för fjärrvärmedistribution samt levererad värme samt prognos för 215. fjärrvärmenäten Xxxxxxxxxxxxxx blir längre 7

8 % % Småhus Flerbostadshus Industri (uppvärmning) Industri (process) Lokaler Andra fjärrvärmeföretag Småhus Flerbostadshus Industri (uppvärmning) Industri (process) Lokaler Andra fjärrvärmeföretag Figur 3. Fördelning av kundtyper 27 jämfört med prognos för 215. Figur 4. Fördelningen av kundtyper 215 enligt prognos. Fler kunder inom industrin Fjärrvärmeföretagen gör sammantaget bedömningen att andelen av försäljningen av värme till industrin ökar med 3 procentenheter till år 215. Andelen leveranser till småhus ökar i prognosen med 2 procentenheter. Samtidigt väntas flerbostadshusen efterfråga fjärrvärme i något mindre grad till följd av energieffektivisering. Industrins intresse för fjärrvärme kan komma att öka i takt med att skattelättnaderna från koldioxidskatten minskar. År 211 höjs den skattenivå industrin betalar från 21 till 3 procent och år 215 höjs den till 6 procent. Förändringen påverkar inte industriföretag som omfattas av handeln med utsläppsrätter. Svensk Fjärrvärme har länge kritiserat skattelättnaderna från koldioxidskatten: Många medlemsföretag konstaterar att industrikunderna tjänar på att använda olja för uppvärmning på grund av skattelättnaderna. Det är inte bara fel ur miljösynpunkt, det är inte heller konkurrensneutralt. Fjärrvärmen har inte möjligheter att konkurrera under dessa förutsättningar. Vi anser att förändringarna av skattesatserna går för långsamt, men riktningen är tydlig och vi ser möjligheterna, säger Lena Sommestad. Industrin är på många sätt en viktig samarbetspartner, anser hon: Vi kan vinna marknad genom att även leverera fjärrvärme för industriprocesser, och på vissa håll kan vi både leverera till industrin och ta emot dess spillvärme. Fjärrvärmeföretagen bedömer att hälften av deras försäljning går till flerbostadshus år 215, medan nästan en fjärdedel av leveranserna går till lokaler. Den totala fördelningen framgår av ovanstående figur. 8 fler kunder inom industrin

9 Ökade marknadsandelar Fjärrvärmeföretagens marknadsandelar varierar kraftigt mellan kommunerna. De företag som gör de lägsta uppskattningarna tror att 2 procent av kunderna är anslutna till deras huvudnät år 215. Redan idag finns det företag vars huvudnät i stort sett tillgodoser hela tätortens uppvärmning och många fler räknar med att vara fullt utbyggda 215. Nära 7 procent av företagen tror att de kommer att ha en marknadsandel på över 6 procent av ortens uppvärmning år 215. Den genomsnittliga marknadsandelen blir då 5 procent. 3 Andel företag (%) Marknadsandel (%) Figur 5. Fjärrvärmeföretagens marknadsandel (gäller huvudnäten, som omfattar ca 95 procent av de totala energileveranserna). ökade marknadsandelar 9

10 % Förädlade träbränslen Oförädlade träbränslen RT-flis Industriell spillvärme Värmepump El till elpannor Avfall Torv Naturgas Olja Kol Övrigt fossilt bränsle Köpt hetvatten Hjälpel Figur 6. Tillförd energi till fjärrvärmeproduktion 27 och prognos för 215. Fossila bränslen är på väg ut Prognosen visar att fjärrvärmeföretagen fortsätter sin väg mot fossilfri uppvärmning. År 215 kommer de fossila bränslena i stort sett att vara borta ur fjärrvärmeföretagens bränslemix. Sammanlagt väntas den totala mängden fossila bränslen stå för 8 procent av värmeproduktionen år 215, en kraftig minskning från 18 procent för år 27. Svensk Fjärrvärmes vd Lena Sommestad understryker att intresset är stort hos medlemsföretagen för att gå över till värmeproduktion helt utan fossila bränslen. De flesta fjärrvärmeföretag har kvar lite olja, för att kunna klara toppar särskilt kalla dagar och som reserv vid service och reparationer, men arbetar nu för att ersätta den med biooljor och träpulver. Våra medlemsföretag lägger ner ett stort arbete på omställningen, och prognosen visar att det ger god utdelning de kommande åren, säger hon. Framtidens fjärrvärme kommer framförallt från oförädlat trädbränsle och avfall. Trädbränslets andel ökar från 22 till 4 procent mellan år 27 och 215, medan avfallets andel beräknas öka från 14 till 23 procent. Även industriell spillvärme väntas öka, från dagens 8, till 1 procent. Forskningsstudien Spillvärme från industrier och lokaler 2 inom forskningsprogrammet Fjärrsyn har visat 2 Spillvärme från industrier och lokaler, Lars-Åke Cronholm, Stefan Grönkvist och Maria Saxe. Rapport 29:12, Svensk Fjärrvärme, fossila bränslen på väg ut

11 att det finns en potential att fördubbla användningen av industriell överskottsvärme, men fjärrvärmeföretagen gör en försiktigare bedömning. En viktig förutsättning för att prognosen ska bli verklighet är att det finns god tillgång till bränslen de kommande åren. Detta påverkas i sin tur av andra faktorer, exempelvis hur EU ser på hållbarhetskriterierna för biobränsle. Potentialen för oförädlade trädbränslen är stor, menar Kjell Andersson på Svebio. Det går att utnyttja toppar, grenar, stubbar samt rester från röjning och gallring i betydligt större utsträckning än i dag. I dag börjar vi få mer långväga leveranser med låga transportkostnader. Det byggs upp flera terminaler till vilka trädbränsle levereras med tåg och båt. Trädbränslet levereras från överskottsområden, som övre Norrland och sydsvenska höglandet, till underskottsområden som Mälardalen och storstäderna. Detta innebär att vi i dag har helt andra möjligheter att mobilisera avverkningsrester, förklarar han. Det är framförallt i skogen som tillkommande biobränsle kan hämtas under de närmaste 5 1 åren, tror Kjell Andersson. Halm och andra rester från jordbruket kan dock vara konkurrenskraftiga i områden där det finns stora överskott och det samtidigt är långt till skogen. Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist tror däremot inte att prognosens bild av en kraftigt ökad energiutvinning genom förbränning av avfall är realistisk: Jag tror inte att avfallsmängden kommer att öka så mycket på kort tid. Det är en stor överskattning i prognosen. Inte ens i dag finns det tillräckligt mycket avfall att uppbringa i Sverige Värmepump 6% Avfall 22% (%) Industriell spillvärme 1% 22 Torv 3% Naturgas 3% Olja 1% Kol 1% Hjälpel 1% Biobränsle 53% Figur 7. Tillförd energi till fjärrvärmeproduktion, prognos för 215. fossila bränslen på väg ut 11

12 utan vi tvingas importera, och det känns svårt att motivera en så stor ökning av avfallsförbränningen som nästan helt bygger på nettoimport. Det är inte ens säkert att det kommer att finnas något att importera, många intressenter intecknar avfallet på flera håll, säger Weine Wiqvist. Under många år ökade avfallsmängderna med 2 3 procent per år, men lågkonjunkturen har inneburit ett tydligt trendbrott. Avfallsmängderna från industrin har sedan konjunktursvackans början minskat med 15 procent, medan utvecklingen för hushållsavfallet är mer stabil. Weine Wiqvist tror att det kan ta två eller tre år innan avfallsmängderna åter når upp till 28 års nivåer. Även om så sker, så är det inte självklart att mer avfall kommer att vara tillgängligt för energiåtervinning eftersom politiska mål om materialåtervinning och biogas snarare innebär en högst begränsad ökning av avfallsmängden till förbränning. Det gäller trots att förbränningsskatten tas bort. Det skulle möjligen kunna uppfattas som en styrsignal om ökad förbränning men så är det inte, tillägger han, Lena Sommestad betonar att fjärrvärmen står för en av flera pusselbitar i avfallsanvändningen: Först och främst ska avfallet återanvändas, därefter återvinnas. Delar av avfallet kanske fungerar bättre för biogasproduktion, men för det som inte kan GWh Biobränslen Industriell spillvärme Avfall Värme från värmepumpar Hjälpel Köpt hetvatten El till elpannor Torv o Torvbriketter Övrigt fossilt bränsle Naturgas Olja Stenkol Figur 8. Tillförd energi till fjärrvärmeproduktion samt prognos för , GWh. 12 fossila bränslen på väg ut

13 GWh g/kwh Leverenser (GWh) CO2 utsläpp (g/kwh) Figur 9. Genomsnittligt koldioxidutsläpp per levererad g/kwh för hela Fjärrvärmebranschen , prognos till 215 samt fjärrvärmeleveranser och prognos 215. användas till annat kommer fjärrvärmen även fortsatt att vara en viktig pusselbit för att energiutvinna avfallet. Svensk Fjärrvärmes prognos har stämts av mot projekterad och planerad avfallsförbränning hos medlemsföretagen och verkar stämma väl överens med dessa uppgifter. Om planerna sedan blir verklighet beror på en rad yttre omständigheter, exempelvis tillgången till avfall, men också den samhällsekonomiska utvecklingen och tillgång till andra bränslen. Svebios Kjell Andersson tror att skogens potential kan uppväga en eventuell avfallsminskning. Ett ökat uttag av stubbar skulle kunna ersätta hela den beräknade ökningen av avfall. Vi kanske inte klarar ökningen med enbart stubbar redan till år 215, men resten kan täckas av ett ökat uttag av grenar och toppar samt trädbränsle från röjning och gallring, säger han. Som en följd av fjärrvärmeföretagens omställning från fossila till förnybara bränslen minskar också branschens koldioxidutsläpp kraftigt, trots att mer värme levereras. År 27 var koldioxidutsläppen från fjärrvärmeproduktionen 86 gram per levererad kwh. År 215 beräknas utsläppsnivåerna ha minskat till 46 gram per kwh. fossila bränslen på väg ut 13

14 Kraftvärme ökar kraftigt Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag tror att allt mer kraftvärme (samtidig produktion av el och värme) kommer att produceras i framtiden. Enligt prognosen blir det nästan en fördubbling av elproduktionen, till nära 13 TWh år 215. Det är något lägre än tidigare prognoser. Många företag planerar nya kraftvärmeanläggningar. Under perioden beräknas omkring 35 nya anläggningar tas i drift. De två stora bränslena till kraftvärme blir trädbränsle och avfall. Betydligt fler fjärrvärmeföretag kommer att producera kraftvärme år 215 jämfört med i dag. År 27 hade 35 procent av företagen kraftvärme och år 215 beräknas andelen ha ökat till 5 procent. Företagen uppger bland annat att elpriser, bränslepriser och elcertifikat är faktorer som påverkar planerna för utbyggnad GWh Figur 1. Producerad el i kraftvärmeverk vid kombinerad drift i kraftvärmeverk samt prognos för 215, GWh. 14 kraftvärme ökar kraftigt

15 Antal företag Leverenser GWh Figur 11. Levererad fjärrkyla och antal företag som levererar fjärrkyla, samt prognos för , GWh. Fler och större leveranser av fjärrkyla Fjärrkyla bygger i grunden på samma distributionsteknik som fjärrvärme. Kyla kan produceras med hjälp av flera olika tekniker. Värmeenergin i fjärrvärmen kan till exempel användas i absorptionskylmaskiner och som sorptiv kyla, dvs luftburen kyla. Även så kallad frikyla kan användas. Då används vatten från exempelvis sjöar i separata system för kallvatten. För fjärrvärmeföretagen ger fjärrkylan möjligheter till ökad försäljning under de delar av året då de traditionella värmeleveranserna är små. Prognosen visar att Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag räknar med kraftigt ökade leveranser av fjärrkyla till år 215, från dagens nivå på nära,8 TWh till drygt 1,3 TWh år 215. Ökningen beror både på att fler företag räknar med att leverera fjärrkyla, 28 procent av företagen tror att de säljer fjärrkyla år 215 mot 22 procent år 27, och på att vissa företag bygger ut sina nät för dessa leveranser. Lena Sommestad framhåller att synen på fjärrkyla förändrats de senaste åren: För några år sedan ansågs fjärrkyla vara överflödigt, en komfort vi kanske inte skulle kosta på oss. Men fjärrkyla är ingen lyx, särskilt inte för sjukhus och äldreboenden och mot bakgrund av de värmeböljor vi ser till följd av klimatförändringarna. Det är oerhört viktigt att fjärrvärmeföretagen kan erbjuda fjärrkyla som ett alternativ till elproducerad kyla. Det handlar även här om att använda energiresurserna mer effektivt. Dessutom ger fjärrkylan företagen möjlighet att jämna ut försäljningen över året, och det finns även en god potential för export av teknik och kunnande, säger Lena Sommestad. Prognosen visar att fjärrvärmeföretagen räknar med att så kallad frikyla (till exempel kallt sjövatten) och absorptionskylmaskin är de två vanligaste produktionssätten för fjärrkyla år 215. fler och större leveranser av fjärrkyla 15

16 Omslagsbild: Mikael Dubois Text och form: Press Art AB Tryckeri: Wikströms tryckeri, Uppsala 29 Svensk Fjärrvärme Stockholm Telefon Fax Besöksadress: Olof Palmes gata 31, 6 tr. E-post

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige

Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Fjärrvärme i framtiden Prognos och potential för fjärrvärmens fortsatta utveckling i Sverige Sammanfattning: Fjärrvärme svarar idag för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige.

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB

Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA. Torsås Fjärrvärmenät AB Tariffrapport 2009 Fjärrvärme DoA Torsås Fjärrvärmenät AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Torsås Fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Torsås Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011

Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Välkomna till en träff om fjärrvärmen i Lilla Edet! 8 november 2011 Agenda Välkomna - agenda Einar Bjarne Ekonomi & Miljö Einar Bjarne Marknad Cecilia Grundberg Kaffe och smörgås Energieffektivisering

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla

2015 DoA Fjärrvärme. Luleå Energi AB. Luleå fjärrkyla 2015 DoA Fjärrvärme Luleå Energi AB Luleå fjärrkyla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Luleå Fjärrkyla Ort/orter FVD20012 Luleå Prisområdesnamn FVD20013 Luleå Fjärrkyla Kontaktperson

Läs mer

Sandvik 3. Framtida produktion - Växjö Energi AB

Sandvik 3. Framtida produktion - Växjö Energi AB Sandvik 3 Framtida produktion - Växjö Energi AB Detta är fjärrvärme Fjärrvärme är ett intelligent och miljövänligt alternativ för att värma bostäder, skolor och andra lokaler. Drygt hälften av all uppvärmning

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Karlstads Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Karlstads Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Karlstad Ort/orter FVD20012 Karlstad Prisområdesnamn FVD20013 Karlstad Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet

2015 DoA Fjärrvärme. Borås Energi och Miljö AB. Centrala nätet 2015 DoA Fjärrvärme Borås Energi och Miljö AB Centrala nätet 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Centrala nätet Ort/orter FVD20012 Borås Prisområdesnamn FVD20013 Centrala nätet

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Sundsvall

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Sundsvall 2015 DoA Fjärrvärme Sundsvall Energi AB Sundsvall 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Huvudnätet Ort/orter FVD20012 Sundsvalls tätort och anslutna nätområden Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala

2015 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Uppsala 2015 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Uppsala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Uppsala Ort/orter FVD20012 Uppsala Prisområdesnamn FVD20013 Uppsala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Forshaga Energi AB. Forshaga

2015 DoA Fjärrvärme. Forshaga Energi AB. Forshaga 2015 DoA Fjärrvärme Forshaga Energi AB Forshaga 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Forshaga Energi Ort/orter FVD20012 Forshaga Deje Prisområdesnamn FVD20013 Forshaga Energi Kontaktperson

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Vislanda

2015 DoA Fjärrvärme. Alvesta Energi AB. Vislanda 2015 DoA Fjärrvärme Alvesta Energi AB Vislanda 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Vislanda fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Vislanda Prisområdesnamn FVD20013 Vislanda Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund

2015 DoA Fjärrvärme. Jämtkraft AB. Östersund 2015 DoA Fjärrvärme Jämtkraft AB Östersund 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Östersund Ort/orter FVD20012 Östersund Prisområdesnamn FVD20013 Östersund Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 1 2015 DoA Fjärrvärme Växjö Energi AB Prisområde 1 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Ort/orter FVD20012 Växjö Prisområdesnamn FVD20013 Prisområde 1 Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid 1. Biooljor och fjärrvärme 2. Användning och driftserfarenheter 3. Förnybarhetsdirektivet och Hållbarhetskriterier 2 Fjärrvärmen

Läs mer

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala

2014 DoA Fjärrvärme. Vattenfall AB. Motala 2014 DoA Fjärrvärme Vattenfall AB Motala 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Motala Ort/orter FVD20012 Motala Prisområdesnamn FVD20013 Motala Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Tekniska verken i Linköping AB. Katrineholm 2015 DoA Fjärrvärme Tekniska verken i Linköping AB Katrineholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Katrineholm Ort/orter FVD20012 Katrineholm Prisområdesnamn FVD20013 Katrineholm

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Norberg 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Norberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Norberg Ort/orter FVD20012 Norberg Prisområdesnamn FVD20013 Norberg Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Fagersta

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Fagersta 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Fagersta 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fagersta Ort/orter FVD20012 Fagersta Prisområdesnamn FVD20013 Fagersta

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Göteborg Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Göteborg Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Göteborg Energi Ort/orter FVD20012 Göteborg Prisområdesnamn FVD20013 Göteborg Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Grängesberg

2015 DoA Fjärrvärme. Västerbergslagens Energi AB. Fjärrvärmenät Grängesberg 2015 DoA Fjärrvärme Västerbergslagens Energi AB Fjärrvärmenät Grängesberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Grängesberg Ort/orter FVD20012 Grängesberg Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Assberg + Fritsla

2015 DoA Fjärrvärme. Mark Kraftvärme AB. Assberg + Fritsla 2015 DoA Fjärrvärme Mark Kraftvärme AB Assberg + Fritsla 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärmenät Assberg och Fritsla Ort/orter FVD20012 Skene, Kinna, Örby och Fritsla

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Liden

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Liden 2015 DoA Fjärrvärme Sundsvall Energi AB Liden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lidennätet Ort/orter FVD20012 Liden Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Indal

2015 DoA Fjärrvärme. Sundsvall Energi AB. Indal 2015 DoA Fjärrvärme Sundsvall Energi AB Indal 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Indalsnätet Ort/orter FVD20012 Indal Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Gävle Energi AB

2015 DoA Fjärrvärme. Gävle Energi AB 2015 DoA Fjärrvärme Gävle Energi AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Gävle Ort/orter FVD20012 Gävle Prisområdesnamn FVD20013 Prisområde 3 Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Värnamo

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Värnamo 2015 DoA Fjärrvärme Värnamo Energi AB Värnamo 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Värnamo Ort/orter FVD20012 Värnamo Prisområdesnamn FVD20013 Värnamo Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mörbylånga kommun. Nät Färjestaden

2015 DoA Fjärrvärme. Mörbylånga kommun. Nät Färjestaden 2015 DoA Fjärrvärme Mörbylånga kommun Nät Färjestaden 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Färjestaden Ort/orter FVD20012 Färjestaden Prisområdesnamn FVD20013 Färjestaden

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors

2015 DoA Fjärrvärme. Bengtsfors kommun. Brandstationen Bengtsfors 2015 DoA Fjärrvärme Bengtsfors kommun Brandstationen Bengtsfors 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 PC Brandstationen Bengtsfors Ort/orter FVD20012 Bengtsfors Prisområdesnamn FVD20013

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Annerberg

2015 DoA Fjärrvärme. Nässjö Affärsverk AB. Annerberg 2015 DoA Fjärrvärme Nässjö Affärsverk AB Annerberg 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Anneberg Ort/orter FVD20012 Anneberg Prisområdesnamn FVD20013 Nässjö Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: Eskilstuna Energi & Miljö AB. Eskilstuna Energi & Miljö 2015 DoA Fjärrvärme Eskilstuna Energi & Miljö AB Eskilstuna Energi & Miljö 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Eskilstuna-Torshälla-Hällby-Kvicksund-Ärla Ort/orter FVD20012 Eskilstuna-Kvicksund

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB

2015 DoA Fjärrvärme. Kalmar Energi Värme AB 2015 DoA Fjärrvärme Kalmar Energi Värme AB 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Kalmar Ort/orter FVD20012 Kalmar, Smedby och Lindsdal Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm

2015 DoA Fjärrvärme. Värnamo Energi AB. Rydaholm 2015 DoA Fjärrvärme Värnamo Energi AB Rydaholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Rydaholm Ort/orter FVD20012 Rydaholm Prisområdesnamn FVD20013 Rydaholm Kontaktperson - Ekonomi

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme

2015 DoA Fjärrvärme. AB Borlänge Energi. Borlänge Fjärrvärme 2015 DoA Fjärrvärme AB Borlänge Energi Borlänge Fjärrvärme 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Borlänge Ort/orter FVD20012 Borlänge Prisområdesnamn FVD20013 Kontaktperson

Läs mer

Biokraftvärme isverigei framtiden

Biokraftvärme isverigei framtiden Biokraftvärme isverigei framtiden Kjell Andersson Svebio Ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser 1990 2009 1 Sveriges energianvändning 2010 Vindkraft; Naturgas; 3,2 TWh (0,8%) 14,4 TWh 3,6%) Värmepumpar

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 2

2015 DoA Fjärrvärme. Växjö Energi AB. Prisområde 2 2015 DoA Fjärrvärme Växjö Energi AB Prisområde 2 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Fjärrvärme Ort/orter FVD20012 Ingelstad Rottne Braås Prisområdesnamn FVD20013 Prisområde 2 Kontaktperson

Läs mer

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm

Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen. Lina Palm Storproducent av biobränslen, nollkonsument av fossila bränslen Lina Palm FRÅGAN i FOKUS NEJ! MEN, ökad substitution av fossilbaserade produkter med produkter som har förnybart ursprung, dvs. baserade

Läs mer

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme

Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Reko fjärrvärme 2009 Fortum Värme Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer. Fortum Värme med dotterbolag producerar miljöanpassad fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har totalt

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Gotlands Energi AB. isby+slite+hemse+klimtehamn

2015 DoA Fjärrvärme. Gotlands Energi AB. isby+slite+hemse+klimtehamn 2015 DoA Fjärrvärme Gotlands Energi AB isby+slite+hemse+klimtehamn 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Gotlands Energi Ort/orter FVD20012 Visby, Slite, Hemse, Klintehamn Prisområdesnamn

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Falbygdens Energi AB. Floby

2015 DoA Fjärrvärme. Falbygdens Energi AB. Floby 2015 DoA Fjärrvärme Falbygdens Energi AB Floby 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Floby Ort/orter FVD20012 Floby Prisområdesnamn FVD20013 Floby Kontaktperson - Ekonomi Namn FVD20031

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Statkraft Värme AB. Kungsbacka

2015 DoA Fjärrvärme. Statkraft Värme AB. Kungsbacka 2015 DoA Fjärrvärme Statkraft Värme AB Kungsbacka 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Kungsbacka fjärrvärmenät Ort/orter FVD20012 Kungsbacka Prisområdesnamn FVD20013 FJV_Kungsbacka

Läs mer

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur.

Allt du behöver veta om värme. Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. Allt du behöver veta om värme Värme kan produceras på flera olika sätt. Vi visar dig hur. 2 Varmvatten i kranen och en behaglig temperatur inomhus. Vi tar det ofta för givet utan att tänka på var värmen

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan

2015 DoA Fjärrvärme. Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan 2015 DoA Fjärrvärme Kraftringen Energi AB (publ) Lund Lomma Eslöv Klippan 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Lund - Lomma - Eslöv - Klippan Ort/orter FVD20012 Lund, Bjärred, Genarp,

Läs mer

Publiceringsdatum: [ ] Verksamhetsgenomlysning 2010 [Karlshamn Energi AB]

Publiceringsdatum: [ ] Verksamhetsgenomlysning 2010 [Karlshamn Energi AB] Publiceringsdatum: [2011-06-29] Verksamhetsgenomlysning 2010 [Karlshamn Energi AB] Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (9) Verksamheten i siffror Område 2010 2009 2008 Total nettoomsättning (Mkr)

Läs mer

Fortum Värme och miljön 2014

Fortum Värme och miljön 2014 Fortum Värme och miljön 014 En positiv hållbar utveckling steg i rätt riktning Energiåret 014 var händelserikt. Det var varmare än normalt och behovet av upp värmning minskade jämfört med året innan. För

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Köparens krav på bränsleflis?

Köparens krav på bränsleflis? Köparens krav på bränsleflis? Skövde 2013-03-12 Jonas Torstensson Affärsutveckling Biobränslen Översikt E.ON-koncernen Runtom i Europa, Ryssland och Nordamerika har vi nästan 79 000 medarbetare som genererade

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2009-08-01 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm

2015 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm 2015 DoA Fjärrvärme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Stockholm Ort/orter FVD20012 Danderyd Järfälla Lidingö Nacka Sigtuna

Läs mer

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet

Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet Reko-redovisning 2010 Kalmar Energis fjärrvärmeverksamhet 2 Du gör en miljöinsats med fjärrvärmen Du vet väl vilken fin miljöinsats du som fjärrvärmeanvändare medverkar till? Tack vare dig har utsläppen

Läs mer

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Västerås

2015 DoA Fjärrvärme. Mälarenergi AB. Västerås 2015 DoA Fjärrvärme Mälarenergi AB Västerås 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Västerås Ort/orter FVD20012 Västerås Prisområdesnamn FVD20013 Västerås Kontaktperson - Ekonomi Namn

Läs mer

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm

2014 DoA Fjärrvärme. Organisation: AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad. Stockholm 2014 DoA Fjärrvärme AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad Stockholm 1 / 6 Nätinformation Information Nätets/nätens namn FVD2001 Stockholm Ort/orter FVD20012 Danderyd Järfälla Lidingö Nacka Sigtuna

Läs mer

Mårten Haraldsson. Profu. Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades Idag 19 personer.

Mårten Haraldsson. Profu. Profu (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades Idag 19 personer. Mårten Haraldsson Delägare i forsknings och utredningsföretaget. (Projektinriktad forskning och utveckling) etablerades 1987. Idag 19 personer. är ett oberoende forsknings och utredningsföretag inom energi

Läs mer

El- och värmeproduktion 2009

El- och värmeproduktion 2009 Energi 2010 El och värmeproduktion 2009 Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över el och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen

Läs mer

Remissvar över Klimatberedningens slutbetänkande Svensk Klimatpolitik (SOU 2008:24)

Remissvar över Klimatberedningens slutbetänkande Svensk Klimatpolitik (SOU 2008:24) 2008-06-12 Miljödepartementet Dnr: 103 03 Stockholm M2008/1040/Mk Svensk Fjärrvärme AB 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon vx: 08-677 25 50 Fax: 08-677 25 55 Org nr: 556280-1430

Läs mer

Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen:

Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen: Fjärrvärmen Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen: låga utsläpp från uppvärmning, minskad användning av primärenergi

Läs mer

Perspektiv på framtida avfallsbehandling

Perspektiv på framtida avfallsbehandling Perspektiv på framtida avfallsbehandling Johan Sundberg, Profu Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se I ett miljöperspektiv så har Sverige världens bästa avfallsbehandling!

Läs mer

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014 8 sidor om Värmemarknaden i Sverige Juni 2014 Värmemarknad Sverige Värmemarknaden är den största energimarknaden i Sverige, jämte elmarknaden. Behovet av uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder, lokaler

Läs mer

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur.

Fjärrvärmeleverantören Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning, storlek och kundstruktur. BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2010-09-01 FJÄRRVÄRMELEVERANTÖRENS NAMN Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten

Läs mer

överenskommelse i värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme justerad i januari 2013 med

överenskommelse i värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme justerad i januari 2013 med överenskommelse i värmemarknadskommittén 2012 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme justerad i januari 2013 med värden för 2012 1 Om överenskommelsen Värmemarknadskommittén,

Läs mer

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö

Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö 0 Vår verksamhet 2012 Eskilstuna Energi och Miljö Innehållsförteckning Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi... 6 Vår marknad avtal, priser och kundkommunikation...

Läs mer

KRAFTVARM ITIDEN Svensk* Fjärrvärme Svensk Fjärrvärme AB Februari 2004 Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden ^Hekålkfe)[''t@ckMnng Sammanfattning 5 Fjärrvärme 6 Fjärrvärmens idé är enkel och genial, 6

Läs mer

Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden John Johnsson och Fjärrvärme Profu Investeringsanalys, inkl ekonomisk riskanalys Strategisk utveckling Värdering av spillvärme och bränsleavtal Integration

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2010 Gävle Energi AB

Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2010 Gävle Energi AB Publiceringsdatum: 2011-10-28 Verksamhetsgenomlysning för 2010 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (9) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden

certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden certifiering av fjärrvärmecentraler enkelt, tryggt och bekvämt för kunden Allt fler upptäcker att fjärrvärme är ett enkelt, tryggt och bekvämt sätt att värma upp sin fastighet. Med funktionsprovade och

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Eskilstuna Energi och Miljö Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

El- och värmeproduktion 2013

El- och värmeproduktion 2013 Energi 2014 El och värmeproduktion 2013 Andelen av fossila bränslen ökade inom el och värmeproduktionen år 2013 År 2013 producerades 68,3 TWh el i Finland. Produktionen ökade med en procent från året innan.

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

E.ON Värme. Med spillvärme

E.ON Värme. Med spillvärme E.ON Värme Med spillvärme 2 Spillvärme, överskottsvärme, restvärme, återvunnen energi kärt barn har många namn. Vad det handlar om är att ta tillvara värme som uppstår vid industriella processer och använda

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

överenskommelse i värmemarknadskommittén 2014 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme med värden för 2014

överenskommelse i värmemarknadskommittén 2014 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme med värden för 2014 överenskommelse i värmemarknadskommittén 2014 om synen på bokförda miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme med värden för 2014 1 Om överenskommelsen Värmemarknadskommittén, VMK, som består

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Styrmedel för ökad samverkan mellan el- och fjärrvärmemarknaderna komplex helhet!

Styrmedel för ökad samverkan mellan el- och fjärrvärmemarknaderna komplex helhet! Styrmedel för ökad samverkan mellan el- och fjärrvärmemarknaderna komplex helhet! Erik Thornström Områdesansvarig styrmedel, kraftvärme och EU-samordning (fjärrvärme) Styrmedelspolicy i branschen Styrmedel

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2015

Fortum Värmes miljövärden 2015 Fortum Värmes miljövärden 215 Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många

Läs mer

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N/2013/5373/E

SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson REMISSYTTRANDE N/2013/5373/E SVEBIO Svenska Bioenergiföreningen /Kjell Andersson 2014-01- 21 REMISSYTTRANDE N/2013/5373/E Till Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Energimyndighetens rapport Heltäckande bedömning av

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: 2007-05-28 Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat

gamla sopor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat gamla opor värmer gott Förbränning i kraftvärmeverk bra för både miljö och klimat retavfall blir ny energi Så omvandla dina opor till miljönytta Itakt med att vi konumerar allt mer ökar ockå mängden avfall

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2011 Gävle Energi AB

Publiceringsdatum: Verksamhetsgenomlysning för 2011 Gävle Energi AB Publiceringsdatum: 2012-04-17 Verksamhetsgenomlysning för 2011 Gävle Energi AB Reko fjärrvärme Verksamhetsgenomlysning 2 (9) INLEDNING Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27 Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme Erik Thornström 1 Innehåll Kraftvärmen idag Nationella styrmedel EU:s styrmedel Svensk Fjärrvärmes syn på aktuella styrmedelsfrågor gällande

Läs mer