Budget Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2014. Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 2013-06-13"

Transkript

1 Budget 2014 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut

2 Innehåll God ekonomisk hushållning... 1 Finansiella mål... 1 Verksamhetsmässiga mål... 1 Taxor... 1 Skattesats... 1 Investeringsbudget... 1 Driftbudget... 2 Kommunstyrelsen... 2 Barn- och utbildningsnämnd... 2 Socialnämnd... 3 Kultur- och fritidsnämnd... 3 Centrala Poster... 4 Fördelningsposter samt Strategisk reserv... 4 Fortsatt arbete i förvaltningar och nämnder... 5 Höstprocess/tidplan... 5 Resultaträkning... 6 Kommunfullmäktige: Årsplan för ledning och styrning Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår

3 God ekonomisk hushållning Öckerö kommun har god ekonomisk hushållning när de finansiella målen är uppfyllda och när de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse. Finansiella mål - Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat s.k. skattenetto (skatteinkomst + utjämning + kommunal fastighetsavgift, inkl prognos förändring 2014) sett över en period av fem år. - Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras med egna medel. Genom att inte förbruka skattenettot i den ordinarie löpande verksamheten skapas förutsättningar för att - klara framtida pensionsåtaganden, även de som ligger utanför balansräkningen - återställandet av uttjänta anläggningstillgångar, så kallade reinvesteringar, sker med egna likvida medel - skapa utrymme för att klara oförutsedda händelser För att undvika att tvärbromsa vid sämre tider, vilket innebär att tjänsterna till brukarna hotas, bör kommunen skapa ett överskott under goda tider som kan användas vid sämre tider. Överskott tryggar ett långsiktigt politiskt handlingsutrymme samt möjliggör nya satsningar och kvalitetshöjningar i befintlig verksamhet. Verksamhetsmässiga mål Barn och utbildning Alla barn i förskolan skall få bättre förutsättningar att lära sig, utvecklas och må bra genom att barngrupperna i förskolan minskas till max 17 barn år 2014 Social omsorg Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen för att minska behovet av köpt vård Kommunikationer Gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar Andelen resor med kollektivtrafiken skall ha ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % år 2014 Infrastruktur/anläggningar Kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring undviks Taxor Kommunfullmäktige beslutade om nya taxor för kommunstyrelsens och socialnämndens verksamhet. Berörda förvaltningar har att informera brukare/kunder om taxeförändringar samt bevaka och kontrollera att gällande taxor debiteras. Skattesats Fastställd till 20:76 kr (per beskattningsbar hundralapp). Investeringsbudget Skattefinansierade verksamheters investeringsbudget för år 2014 uppgår till 6 mkr. För år uppgår investeringsbudgeten till 6 mkr per år. I höst skall Kommunstyrelsen återkomma till fullmäktige med förslag om fördelning av investeringsbudgeten per nämnd. Avgiftsfinansierade verksamheters investeringsbudget för år 2014 uppgår till 10 mkr samt för år , 10 mkr per år. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en beloppsgräns av maximalt 5 mkr fatta beslut i ärenden som avser fastighetsförvärv av strategisk betydelse för kommunen. 1

4 Driftbudget Budgetförutsättningar Budgeten bygger på föregående års ram och oförändrad skattesats. Nämndernas ramar, inkl kapitalkostnader och hyra för år 2013 är uppräknade med 2,3% enl SKLs prisindex för kommunal verksamhet (SKL cirk 13:17). Denna kompensationsnivå avser prognos för kostnadsökningar mellan åren 2013 och 2014 och innefattar ökade lönekostnader, hyresökningar och övriga ökningar. Inga centrala medel har avsatts för ytterligare pris- och lönekompensationer. Kommunstyrelsen Inkl. bygg- och miljönämnd samt myndighetsnämnd Ram 2014 Ram Samsyn barn- och ungdom 238 Allmänna val 370 KS reserv 500 Feriearbetare 50 SOLTAK 500 Upprustning allmän platsmark 500 Extraturer Nordöarna 700 Tilldelning 2,3% Kommunstyrelsen har fått tilldelning för allmänna val som kommer att genomföras 2014, ett val till EU-parlamentet och ett ordinarie val. KS reserv är ett tillägg för kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter. En satsning gällande fler feriearbetare i kommunen under året och 500 tkr är avsatt för SOLTAK, vilket är ett projekt med 6 andra kommuner för att hitta gemensamma effektiviseringsmöjligheter. Upprustning av allmän platsmark innebär en kvalitetshöjning för att underhålla kommunala grönområden, beskära buskar och träd samt renhållning utmed vägnätet. En utökning av färjeturerna till Nordöarna med tre extra turer skall också ske under Barn- och utbildningsnämnd Ram 2014 Ram Resursteam 500 Volymförändring IKE Infrastruktur IT 1500 Hyra Björkö volym 600 Tilldelning 2,3% Barn- och utbildningsnämnden har fått tilldelning för Resursteam inför Det innebär att en person med pedagogisk utbildning skall tillsammans med Socialförvaltningen skapa ett resursteam för att ge ett kraftfullt stöd runt elever och deras familjer för att hjälpa eleven att klara sin skolgång och vardagen utanför skolan. Detta sker då på ett samordnat sätt där det råder samma budskap och samma målsättning oavsett förvaltning. Inom skolans volymförändringar ligger tyngdpunkten inom gymnasieskolans interkommunala ersättningar (IKE) där det är en stor kostnadsminskning. Ökning har vi inom åk 1-9 samt grundsärskolan. En tilldelning har även gjorts för infrastruktur inom IT, vilket gäller bla optisk fiber, trådlösa nätverk med accesspunkter, licenser och 2

5 liknande. Tilldelningen för Björkö skolas hyra är en ramhöjande volymökning. Det som ännu ej är fördelat från 2013 är tkr som rör ökad hyreskostnad för Fotö skola, vilket även blir ramhöjande inför Socialnämnd Ram 2014 Ram LASS Björkö hemtjänst Bergmans boende Köpta tjänster Tilldelning 2,3% Socialnämnden har, inför 2014, fått tilldelning för LASS (Lagen om personlig assistans), på grund av att försäkringskassan har infört nya bedömningsgrunder vilket gör att högre kostnad läggs på kommunen. Björkö hemtjänst har ett antal utökade hemtjänsttimmar nattetid vilket gör att nattpatrullen behöver förstärkning med 1,92 årsarbetare för att kunna säkerställa besöken på ön då det är extra lång restid dit nattetid. Bergmans demensboende utökar antalet platser och under 2014 är tilldelningen för att möta ökade kostnader inom köpt vård. Kultur- och fritidsnämnd Ram 2014 Ram Media, sarg och lekplatser 300 Tilldelning 2,3% Inom Kultur- och fritidsnämnden har tilldelning gjorts för media, sarg och lekplatser. Nedladdningen av e-böcker ökar dramatiskt och varje nedladdning innebär en kostnad för biblioteket. En ny sarg behövs till ishallen under 2014 då den gamla inte längre är funktionsduglig. Tilldelningen kommer även gälla tillsyn och skötsel av lekplatser inom kommunen. 3

6 Centrala Poster Ber pensionsutb inkl löneskatt KPA Försäkringar 580 Medlemsavgifter inkl bidrag Borgensavgifter Sjöräddningen De förändringar som beräknas ske inom Centrala poster är ökad kostnad för pensionsutbetalningarna inkl löneskatt. Fördelningsposter samt Strategisk reserv Strategisk reserv Fördelningsposter ramhöjande 2013 Fritidsgård 1300 Skatepark 220 Hyresökning Fotö skola Volym Björkö kost o städ 100 Fördelningsposter ramhöjande 2014 Heden o Bratteberg framtida skollokaler Avställning skolor: Minnessten, Ankaret, Brattelyckan, Almelunden och Optimisten Förstärkt förskola Förstärkt förskola kost o städ 250 Avställning Bergmans boende Personal en avdelning Bergmans Solhöjden Demensboende Solhöjden Hyresökning ÖBO generell Skatepark 200 Fördelningsposter ej ramhöjande ÖP Förstudie linfärja Framnäs-Kalvsund 500 Förstudie linfärja Öckerö-Björkö Fördelningsposter, tkr samt strategisk reserv tkr Av ovanstående belopp avser tkr nya beslut år Kommunen ser över möjligheten att försörja Barn- och utbildningsnämndens verksamheter med effektiva lokaler vid Heden- och Brattebergsområdet för att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö samt skapa förutsättningar för valmöjligheter för elever. Förstärkt förskola gäller satsningen att gå ner till 17 barn per grupp. Bergmans demensboende skall utökas och flyttas till Solhöjden. ÖBO har fått en tilldelning för generella hyresökningar under 2014 för att komma tillrätta med hyresnivåerna i våra lokaler. Två projekt från 2012 är inte fördelade och det gäller 4

7 Skatepark och Fritidsgård där det även är ökade kostnader med 200 tkr pga att kompletteringar behöver göras i förstudien. Tre fördelningsposter är inte ramhöjande. En gäller Översiktsplan 2014 som regleras genom plan- och bygglagen som säger att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som anger kommunfullmäktiges syn på kommunens långsiktiga strategiska utveckling. Vi har även tilldelning för två förstudier som rör linfärja mellan Framnäs-Kalvsund samt Öckerö- Björkö. Hyresökningen för Fotö skola kommer att falla ut under 2013 och blir ramhöjande för Fortsatt arbete i förvaltningar och nämnder Uppdragshandling Det uppdras åt nämnderna att utifrån kommunfullmäktiges budgetbeslut och tidplanen i budgetanvisningarna utarbeta och till höstprocessen redovisa förslag till uppdragshandlingar för år Blankettmallar för uppdragshandling finns på intranätet under Ledning & styrning/öckerömodellen. Driftbudget Förvaltningarna skall arbeta fram en detaljbudget enligt en särskild tidplan. Detaljbudgeten skall finnas tillgänglig i ekonomisystemet. Investeringsbudget Fullmäktige har beslutat om en ram för investeringsbudget för åren I höstprocessen tas underlag för fördelning fram avseende 2014 i samråd mellan kommunchef och förvaltningschefer. Beslut fattas i höstens budgetprocess. Höstprocess/tidplan 20/9 Följande budgetmaterial lämnas in till ekonomienheten enligt nedan - Nämndsbehandlat förslag till uppdragshandling för år 2014, grundad på fullmäktiges budgetbeslut i juni. - Förvaltningschefens sammanfattning om förändringar i uppdrag, blankett mall finns på intranät/ekonomienheten/budget/ Reservation av investeringsprojekt som inte kommer att påbörjas under år 2013, blankett mall finns på intranät/ekonomienheten/budget. 1/10 Budgetkonferens 28/11 Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas uppdragshandlingar år

8 Resultaträkning Treårsplan Kommunfullmäktige Bok 2012 Bud 2013 Bud 2014 Plan 2015 Plan 2016 Verksamheternas nettokostnader före avskrivningar -557,9-587,4-631,2-645,7-660,5 Avskrivningar -13,0-14,0-14,0-14,0-14,0 VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -570,9-601,4-645,2-659,7-674,5 Skattenetto 580,7 603,7 623,6 643,6 669,0 Finansnetto 0,3 1,2 1,0 1,0 1,0 ÅRETS RESULTAT 10,1 3,5-20,6-15,1-4,5 Investeringsram/skattefinansierat 11,9 6,0 6,0 6,0 6,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 2,0 0,0 0,0 0,0 Investeringsram/utfall avgiftsfinansierat 11,3 8,0 10,0 10,0 10,0 Reservation ej påbörjade investeringsprojekt ,0 4,3 0,0 0,0 0,0 KS delegation strategiska fastighetsförvärv 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Skattesats 20,76 20,76 20,76 20,76 20,76 Upplåning 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 6

9 Kf Kommunfullmäktige: Årsplan för ledning och styrning 2014 Tidpunkt Aktivitet och dokument Vårprocess November - december KS fastställer Budgetanvisning för år december - februari Förvaltningen tar fram underlag på större volym-, kostnads-, intäkts- och omvärldsförändringar inom gällande uppdrag och vilka ekonomiska effekter detta resulterar i. Materialet skall redovisas för KC. januari mars februari mars april Beslutade fördelningsposter i 2013 års budget skall prövas under första kvartalet och nytt beslut kan tas av Kommunfullmäktige i mars månad efter förslag från kommunchefen. Bokslutsberedning: Dialog mellan nämndsordförande/förvaltningschef och kommunstyrelse angående 2013 års verksamhet och ekonomi. Måluppfyllelse: Starka sidor, svaga sidor ur ett brukarperspektiv. Nämnden beslutar om budgetförslag avseende äskande, i prioritetsordning, som innebär kvalitetsförändringar, investeringsbudget och taxor. Bokslutsmöte för år 2013 i kommunfullmäktige. april Nämndens budgethandlingar för år 2015 och plan lämnas till ekonomienheten. Budgetdialog: FC informerar partigrupperna. Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om större förändringar i nämndernas verksamhet enligt gällande uppdragshandling. maj Budgetberedningen - konferens. juni Kommunfullmäktige beslutar om budget för år 2015 och plan samt finansiella och verksamhetsmässiga mål. Höstprocess juni oktober oktober oktober Nämnden anpassar uppdragshandling I till kommunfullmäktiges budgetbeslut samt uppdaterar verksamhetsplan. Budgetberedningen konferens. Delårsbokslut per augusti behandlas av kommunfullmäktige. november Kommunfullmäktige beslutar om uppdragshandlingar för år augusti - december Uppdrag II beslutas av nämnd. 7

10 Kf Ekonomiska styrprinciper för budgetoch redovisningsår 2014 Öckerö kommuns budget för år 2014 samt plan för år är fastställd av kommunfullmäktige. Ekonomiska styrprinciper är ett dokument som årligen fastställs av fullmäktige i samband med beslut om budget. Syftet med dokumentet är att ange de gemensamma principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. 1. Budget 1.1 Drift Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en driftbudget, som nämnden ska ansvara för. Efter fullmäktiges beslut i juni ska nämnderna se över sina verksamheter samt: Utforma förslag till uppdrag inkl uppgiftsmått (bilaga 1 i uppdragshandlingen) som fullmäktige kan besluta om i november. Under hösten ska nämnderna göra detaljbudget per ansvar, konto och verksamhet enligt kommunens kodplan. Detaljbudget skall vara inlagd i ekonomisystemet senast den 31/ Omdisponeringar inom driftbudget beslutas av respektive nämnd. 1.2 Investering Fullmäktige fastställer i juni en investeringsram för skattefinansierade verksamheter som fördelas till nämnderna i budgetarbetets höstprocess samt en investeringsram för var och en av de avgiftsfinansierade verksamheterna. Nämndernas uppdrag är att fördela tilldelad investeringsram per projekt samt arbeta fram en tidplan för de olika projekten. Även de projekt som beräknas pågå över flera år skall ha en tidplan. Fördelning och plan skall efter nämndsbeslut vara ekonomienheten tillhanda senast , gäller både skatte- och avgiftsfinansierade verksamheter Huvudregeln för definition av investering Värdet för varje objekt skall överstiga 1 prisbasbelopp och ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år. Investering i annans egendom tillämpas inte. Undantag för särskilda avtal som t ex Storkök. Undantag: I samband med inredning av nya lokaler eller start av ny verksamhet kan huvudregeln frångås. Endast inventarier av bestående värde klassificeras som investering. I samband med underhåll av fastigheter och anläggningar anses standardhöjande åtgärder som investering om de medför en avsevärd standardförbättring. Om arbeten sker kontinuerligt skall kostnaderna direkt föras till driftredovisningen. För IT-investeringar gäller huvudregeln att mjukvara och datorer är att betrakta som driftkostnad Investeringsprojekt som inte påbörjas under budgetåret, ska anmälas till ekonomienheten av förvaltningschef i samband med ekonomisk uppföljning efter oktober månad. Av begäran skall framgå: Varför projektet inte påbörjats, när projektet beräknas sätta igång och vara färdigställt. Om samma ekonomiska förutsättningar fortfarande gäller Investeringsprojekt som pågår över årsskifte För investeringsprojekt som pågår över årsskiftet har ekonomienheten delegation att göra överföring av budget till nästkommande år. Förvaltningschef anmäler detta i samband med årsbokslut. Förändrade förutsättningar (ex ökad eller minskad investeringsutgift, förändrad tidpunkt för ianspråktagande m m) skall även detta meddelas ekonomienheten/budgetekonom. 1.3 Exploateringsverksamhet Med exploateringar avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bostads- och industriändamål som skall säljas. I samband med budgetprocessen skall planerade exploateringsprojekt lämnas till budgetberedningen och godkännas av kommunfullmäktige. Innan exploateringsprojekt startas skall tidplan och kalkyl godkännas av kommunfullmäktige. 2. Driftredovisning Redovisning skall ske enligt kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning. 8

11 Dessutom på så sätt att uppföljning kan ske månadsvis. Periodisering av intäkter och kostnader skall ske så långt detta är möjligt. Delårsbokslut görs per och bokslut per Investeringsredovisning Ej budgeterade investeringar får göras endast om särskilda skäl föreligger (t ex ekonomiskt fördelaktiga eller akuta). Projektet skall godkännas av nämnden eller nämndens delegat. Huvudregeln är att nämnden håller sig inom sin totala investeringsbudget. Nämnden belastas med de kapitalkostnader som genereras. Alla investeringsutgifter och inkomster redovisas på projekt och investeringen aktiveras (läggs in i anläggningsregistret och kostnader för avskrivning och internränta belastar verksamheten) perioden efter ianspråktagande. Internränta följer rekommendationer från SKL. Exploateringsredovisning Kommunen följer rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) Räntekostnader, som uppkommit under den tid som exploateringen pågår, räknas in i anskaffningsvärdet. Detta gäller endast om kommunen upptagit lån. Upplysning om vad som tillämpas lämnas i bokslut. 4. Uppföljningar och utvärderingar under året Varje nämnd skall kontinuerligt följa och utvärdera sin verksamhet och resursförbrukning. 4.1 Sammanställd ekonomisk uppföljning Ekonomisk uppföljning för hela kommunen skall sammanställas till kommunstyrelsen efter mars, maj, augusti och oktober. Rapport per augusti redovisas i kommunfullmäktige. Rapporteringen skall innehålla följande information: Utfall/drift med kommentarer till väsentliga avvikelser. Verksamhetsnivå (lägst 3 positioner) i enlighet punkt 1 i detta dokument. Prognostiserad helårsförbrukning med kommentarer till väsentliga avvikelser. Investerings- och exploateringsredovisning skall lämnas, utfall och prognos, med kommentar till avvikelser Uppföljning av verksamhetsmål Uppföljning av verksamhetsmål i uppdragshandling skall meddelas till nämnd efter maj och augusti. Efter augusti skall dessutom avstämningar av uppgiftsmått redovisas Utfallsrapport av kommunens driftredovisning Utfallsrapport skickas till politiker (kommunstyrelseoch nämndsledamöter), samt förvaltningschefer och ekonomer varje månad, den 10:e i månaden efter. 5. Nämndens ansvar Huvudprincipen är att de ramar som nämnderna tilldelas av kommunfullmäktige på budgetmötet i juni skall gälla under hela budgetåret. Det är inte tillåtet att skriva till kommunfullmäktige och begära tilläggsanslag. Nämndernas verksamhet skall bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resurser. Om budget enligt prognos kommer att överskridas skall nämnden besluta om åtgärder. En åtgärdsplan skall föreläggas kommunfullmäktige för godkännande i det fall uppdragshandlingen påverkas. Fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse (över- och underskott) vid bokslut skall hanteras, efter förslag från kommunchefen. Beslutade fördelningsposter i årets budget skall prövas under första kvartalet och nytt beslut kan tas av Kommunfullmäktige i mars månad efter förslag från kommunchefen. Avvikelser inom investeringsverksamheten skall redovisas till fullmäktige i samband med ekonomiska rapporter enligt plan. 6. Avgiftsfinansierade verksamheter Verksamheterna ska, enligt fullmäktiges beslut, finansieras till 100 % via brukarna (avgifter). Kostnader för administrativa system och personaladministration ska belasta verksamheterna. Resultat (intäkter minus kostnader) redovisas separat. Över- och underskott skall bäras av respektive verksamhet och inte påverka nämndens övriga verksamheter. Kommunen följer Lagen om allmänna vattentjänster (1/1 2007) när det gäller VA-verksamheten. 9

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun

Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Linköping 2007-11-21 Kommunens revisorer Förstudie ekonomistyrning investeringar Oxelösunds kommun Inledning och bakgrund Om anläggningstillgångar ska bibehålla sitt värde och funktionalitet krävs omfattande

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun

Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun 2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Direktiv budget 2018 DIREKTIV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Karlsborgs kommun Direktiv budget 2018 Bakgrund I och med att Karlsborgs kommun från budget 2017 införde en ny budgetprocess, utgår direktiven nu ifrån ekonomikontoret. Observera att direktiven kan komma

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Författningssamling 042.5

Författningssamling 042.5 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.5 INVESTERINGSPOLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2001-11-12, 121 Gäller fr.o.m. 2002-01-01 1. Bakgrund Investeringsbehov uppkommer

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN

INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Grästorps kommun Styrdokument 19 2012-06-14 INVESTERINGSPOLICY FÖR GRÄSTORPS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-14, 40 Innehållsförteckning Allmänt om investeringar... 3 Anskaffningsvärde... 3

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före

INVESTERINGSPOLICY. Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Fastställd av Kommunfullmäktige , 52. Uppdateras före Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 162/2016 INVESTERINGSPOLICY Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13, 52. Uppdateras före 2020-12-31 1/6 Policy för investeringsutgifter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Anvisning av investeringsbudget - Missiv

Anvisning av investeringsbudget - Missiv Kommunstyrelsen 2017-05-09 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2017:353 Carin Granfors 016-710 95 38 1 (2) Kommunstyrelsen Anvisning av investeringsbudget - Missiv Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun

Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun Revisionsrapport Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2009 Ljusdals kommun September 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Lena Sörell Godkänd revisor 2009-09-15 Namnförtydligande Namnförtydligande

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Ledning och styrprinciper

Ledning och styrprinciper TÖREBODA KOMMUN Ledning och styrprinciper Utkast nov 2010 4 Innehåll Politisk organisation:... 3 Förvaltningsorganisation:... 3 Dialogen... 4 Ekonomistyrning... 5 Mål- och budgetprocess... 5 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan

Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54

Läs mer

Redovisningsreglemente

Redovisningsreglemente Redovisningsreglemente Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Redovisningsreglemente Reglemente 2014-06-16, 94 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun

Riktlinjer för uppföljning. Motala kommun Riktlinjer för uppföljning Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 11/KS 0157 Datum: 2011-08-22 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Diarienummer: Datum: Paragraf: Gäller från: 2011-09-01

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2011-2014 Inledning De ekonomiska styrprinciperna för Eslövs kommun syftar till att öka förutsättningarna för ett önskat kvalitativt och ekonomiskt

Läs mer

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget

Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget 1 (10) Kommunledningskontoret 2008-11-04 Dnr Ks2008-855 Stig Metodiusson Rev 2008-12-01 Kommunfullmäktige Förslag till nya resultathanteringsregler med anledning av införande av tvåårsbudget FÖRSLAG TILL

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Höörs kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011. 2 april 2012 Antal sidor: 12

Höörs kommun. Granskning av bokslut och årsredovisning 2011. 2 april 2012 Antal sidor: 12 Granskning av bokslut och årsredovisning 2011 2 april 2012 Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer