Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter"

Transkript

1 1(16) Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter Branschbeskrivning för SNI-grupp TPI-projektets rapport nr 4 Erik Gerestrand Monica Leonardsson Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Februari 2003

2 2(16) Innehållsförteckning 1. Bakgrund Förutsättningar för statistikarbete inom TPI-området NR:s krav på prisindex Internationella erfarenheter 4 2. Inledning Prisbildning 6 3. Branschbeskrivning SNI Näringsgrenens struktur och statistisk tillhörighet Nettoomsättning, förädlingsvärde, antal företag samt antal anställda Intäkter från olika tjänster Kundstruktur De största företagen Revisions- och redovisningsverksamhet i andra branscher Testundersökningens uppläggning Statistiska benämningar Urvalsförfarande Insamlingsförfarande Prismätningsmetoder Antaganden, vikter och indexberäkning Indexberäkning Utvärdering av testundersökningen Allmänt Utvärdering och svarsfrekvens Testresultat Slutsatser 15 SNI Redovisning och bokföring, revision; skatterådgivning 16 Bilagor A) Info om intermittensundersökningen.

3 3(16) TPI-projektets rapport nr 4: branschbeskrivning SNI TPI står för tjänsteprisindex, TPI-projektet är ett utvecklingsprojekt vars syfte är att ta fram TPI. 1. Bakgrund Inom ramen för TPI-projektet, som startade i januari år 2000 skall prisindex för tjänstebranscher tas fram. Tjänsteprisindex skall vara producentprisindex för tjänster och det primära syftet är användning inom det svenska nationalräkenskapssystemet för fastprisberäkning av tjänsteproduktionen i BNP på produktgruppnivå. Detta oavsett om tjänsten används av hushåll, myndighet eller företag. För att överhuvudtaget kunna skapa branschvisa prisindex krävs kunskap om branschens struktur (dess storlek och koncentration), aktörernas (företagens) storlek, antal, omsättning, den geografiska spridningen inom branschen m m. Vidare studeras prissättningsmekanismerna och typiska tjänster kartläggs Förutsättningar för statistikarbete inom TPI-området Två riktlinjer följs: Tjänsteprisindex anses vara ett producentprisindex och avser att redovisa den genomsnittliga prisutvecklingen i producentledet för tjänstebranscher i det första distributionsledet då tjänsterna levereras från inhemska tjänsteproducenter. Indextalet avser ett kvartal och prisuppgifterna skall vara ett genomsnitt per kvartal. I nuläget saknas manual och internationella regleringar på området. Den kommande PPI-manualen, som är under utarbetning på uppdrag av FN, kommer att inkludera även tjänster. I utkastet anges det att mätningen bör avse transaktionspriser. Transaktionspris är varans/tjänstens verkliga pris som köparen faktiskt betalar, d v s inklusive eventuella rabatter NR:s krav på prisindex Inom det svenska nationalräkenskapssystemet, som görs på ES/NR, betraktas tjänster lika som varor och båda benämns produkt. Idealindex för fastprisberäkningen och jämförelser mellan olika länder är - enligt ENS 1995, kapitel 10 - Fishers indexformel. Fishers formel har emellertid den negativa egenskapen att den inte är additiv, inte ens för året närmast basåret.

4 4(16) Därför är Paasche prisindex och Laspeyres volymindex att föredra framför Fisher. Samma kapitel medger dock att andra former av prisindex kan användas t ex vid korta (månad, kvartal) jämförelser i tiden. Generellt gäller att förändringar i ett transaktionsvärde måste kunna hänföras antingen till en prisförändring, volymförändring eller en kombination av de båda. För transaktioner, som avser tjänster är det ofta svårt att precisera det som kännetecknar de olika tjänsterna och ange en kvantitet, och det kan finnas olika uppfattningar om vilka kriterier som bör användas. Detta kan gälla viktiga branscher som banker och annan finansförmedling, parti- och detaljhandel, konsulttjänster, undervisning, forskning och utveckling, sjukvård och rekreationstjänster. Med hänsyn till att sådana tjänsteproducerande branscher blir alltmer betydelsefulla är det nödvändigt att tjänster skall kvantifieras, även om det då bara kan röra sig om konventioner. 1 ENS 1995 ställer höga krav på produkternas homogenitet och kvalitetsjusteringar då förändringar registreras mellan olika perioder Internationella erfarenheter Ur årliga OECD Inquiry on National Collection of Services Producer Prices framgår att Australien, Finland, Frankrike, Holland, Hongkong, Japan, Kanada, Mexico, Nya Zeeland, Storbritannien, Tjeckien och USA samlar in eller planerar att samla in prisuppgifter på ekonomiska konsulttjänster. På det 16:e Voorburg Group mötet i Örebro 2001 presenterades ett principal paper om tjänsteprisindex för revisions- och redovisningstjänster, A Producer Price Index for Accounting Services, av Francois Bordé & Gaétan Garneau verksamma vid Statistics Canada 2. Rapporten koncentrerar sig främst på Canadas tjänsteprisindex men beskriver även hur många av de ovan nämnda länderna hanterar tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter. Beroende på svårigheten med att hitta återkommande tjänster för prismätningar samt lämpliga metoder att följa prisutvecklingen inom detta område har länderna valt delvis olika tillvägagångssätt. I huvudsak baseras dock indexen på timtaxor kategoriserade på olika tjänster som t ex revision, bokföring m m. ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) är FN:s nomenklatur vars europeiska motsvarighet heter NACE (General Industrial Classification of Economic Activities of the European 1 ENS 1995, kapitel

5 5(16) Communities) och den svenska motsvarigheten är SNI92 (Standard för svensk näringsgrensindelning 1992). 2. Inledning Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, SNI 74.1, omsätter drygt 105 miljarder fördelade på över företag 3. Denna branschbeskrivning, TPIprojektets rapport nr 4, avser i huvudsak att koncentrera sig på företag med branschkoden SNI 74.12, d v s Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning. Juridiska konsulter med branschkod SNI beskrivs i rapport 5. SNI 74 benämns på grov nivå som Andra företagstjänster. De branscher som sorterar under denna kod är: Juridisk verksamhet Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning Marknads- opinionsundersökning Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m m Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o dyl Reklamverksamhet 74.5 Arbetsförmedling och rekrytering 74.6 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 74.7 Rengöring och sotning 74.8 Övriga företagstjänster För att fördela produktionen på produktgrupper används bland annat resultaten från de intermittenta urvalsundersökningarna som görs på programmet för tjänstenäringar, ES/TN 4. Återkommande belyses olika branscher med olika års intervaller. Preliminära resultat från den undersökning som gjordes år 2002 finns i avsnitt 3. Det finns tre större branschorganisationer inom SNI i Sverige: FAR (tidigare benämnd Föreningen Auktoriserade Revisorer) har ungefär ledamöter varav auktoriserade revisorer, främst från de stora företagen 5. Svenska Revisorssamfundet (SRS) har ca godkända och auktoriserade revisorer som medlemmar 6. Sveriges Redovisningskonsulters förbund (SRF) har ca medlemmar från mestadels små företag 7. 3 Företagsstatistik Se även Tabell 1 och Rapport 5. 4 För mer information om de intermittenta undersökningarna se Bilaga A

6 6(16) I oktober 2002 fanns det godkända och auktoriserade revisorer, samt 81 registrerade revisionsbolag i Sverige 8. Ungefär hälften av revisorerna arbetar på någon av de fem största revisionsbyråerna. Dessa fem byråer väljs nästan uteslutande av samtliga börsnoterade företag. 9 Som kommer att visas i avsnitt 3 består branschen revision och redovisning av ett fåtal stora multinationella företag och ett stort antal små byråer. Ett mellanskick existerar knappt. Enronskandalen och den rådande globala lågkonjunkturen har lett till att branschen genomgått stora förändringar. Till stor del handlar det för företagen om att skära bland sina kostnader och koncentrera sig på sin kärnverksamhet i ett tuffare affärsklimat. Främst handlar det dock om det trovärdighetsproblem som uppstår då en revisor kan få i uppdrag att granska ett företags verksamhet som de egna konsulterna har varit delaktiga i. Trycket har ökat att ha oberoende revisorer och att särskilja revisionsverksamheten från konsultverksamheten. Den 1 januari 2002 kom det en ny lag i Sverige som säger att en revisor skall vara skyldig att för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet 10. Då dessa regler även gäller i EU betyder det att europeiska revisionsbolag måste tacka nej till revisionsuppdrag om oberoendet inte kan säkerställas. Revisorsnämnden, RN, är den tillsynsmyndighet som ska se till att god revisionssed och god redovisningssed följs. Den sköter även examinationen och kontrollen av godkända och auktoriserade revisorer. Dessa revisorer är de enda som får utföra lagstadgad revision, vilket är krav på aktiebolag och större ekonomiska föreningar. Från och med år 2003 måste alla godkända och auktoriserade revisorer ha erlagt examen. En examen gäller i fem år innan nya test måste göras Prisbildning Företagsbesök gjordes hos de största bolagen i branschen samt hos några småföretag. En svårighet med att prismäta och skapa index för tjänster inom revision och redovisning är att uppdrag är skräddarsydda individuellt för varje kund, till skillnad mot många industriproducerade varor. Eftersom uppdrag i många fall är unika är det svårt att hitta stabila och repetitiva tjänster som producenten kan lämna prisuppgifter på från period till period. Vidare beror prissättningen på ett antal olika och ständigt föränderliga faktorer och det kan 8 9 Affärsvärlden, Konsultguiden 2002/ Revisorslagen (2001:883). 11

7 7(16) vara problematiskt att särskilja tjänster från varandra, t ex revisionsnära rådgivning från övrig rådgivning. De stora företagen erbjuder ofta ett helt paket med tjänster där både revision, redovisning, rådgivning och systemutveckling kan ingå och det är svårt att avgränsa sig till en specifik tjänst att prismäta. Små företag får anses ha ett relativt homogent basutbud av tjänster även om vissa specialiseringar förekommer. De större företagen har hela landet som sitt arbetsfält. Moderbolagets prissättning styr ofta de enskilda kontorens priser även om varje enskilt kontrakt i många fall är unikt. De små byråerna är ofta mer lokalt förankrade och bestämmer sin prissättning själva utifrån den konkurrens som råder på orten de verkar. Enligt företagen har branschen revision och redovisning haft en kraftig prispress de senaste åren. Vissa menar att priserna eventuellt kan börja stiga men att det eventuellt kan ta lite tid då kontrakt för främst de stora byråerna är låsta över flera år. Snittpriset ligger lägre i Sverige än i många andra länder. Priserna är något högre i storstadsområden än på landsbygden vilket även SRF enkät 2000 kom fram till där knappt en tredjedel av deras medlemmar deltog. Priserna skiljer sig också beroende på vilken bransch klienten verkar i, exempelvis är prissättningen för jordbruk relativt stabil. Vanligaste metoden för prissättning är timpriser även om anbudsförfarande på en totalsumma, d v s fasta priser, för vissa tjänster förekommer Branschbeskrivning SNI Näringsgrenens struktur och statistisk tillhörighet I SPIN 2002, Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2002, är branschbenämningen på Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning innehåller sedan följande delgrupper: Tabell 2: Delgrupper inom Bransch SPIN 2002 CPA Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning Revision Redovisningsanalys Utarbetande av redovisningar Information från företagsbesök samt telefonintervjuer.

8 8(16) Andra redovisningstjänster Bokföring, utom deklaration Skatte- och deklarationsrådgivning Källa: Förslag SPIN 2002: struktur, SCB/ES. CPA, Classification of Products by Activities, är EU:s produktstandard och SPIN 2002 är dess svenska SNI-anpassade version. SNI motsvarar Group 7412 i ISIC Rev.3 samt Class i NACE Rev Nettoomsättning, förädlingsvärde, antal företag samt antal anställda Enligt Företagsstatistiken fanns det företag inom SNI Dessa företag sysselsatte personer. Branschens totala nettoomsättning år 2000 uppgick till knappt 19,3 miljarder kronor och förädlingsvärdet till cirka 11,9 miljarder kronor. Av den totala nettoomsättningen på 19,3 miljarder kronor svarade enskilda näringsidkare (d v s företag med noll anställda) för sammanlagt cirka 1,4 miljarder kronor, motsvarande sju procent. Under år 2000 fanns det enskilda näringsidkare registrerade. Tabell 3 nedan visar hur variablerna antal företag, antal anställda, nettoomsättning samt förädlingsvärde fördelar sig på storleksklasser. Tabell 3: Branschens struktur per storleksklass fördelad efter antal anställda. Antal Antal % Antal % Nettoomsättn, % Förädlingsvärde, % anställda företag anställda 14 mkr mkr Totalt: Källa: Företagsstatistiken Tabell 3 visar att det i den minsta storleksklassen (0-4 anställda) finns företag, eller motsvarande 96 procent av totala antalet företag i branschen. I den största storleksklassen finns endast fem företag som dock står för hela Observera att uppgifterna från Företagsstatistiken gäller år 2000 eftersom undersökningen 2001 ännu ej är klar. Enligt preliminära siffror från Företagsstatistiken 2001 fanns det företag, antal anställda och branschens nettoomsättning uppgick till 21 miljarder kronor. 14 Definitionen på antalet anställda är medelantalet heltidsanställda.

9 9(16) procent av branschens totala nettoomsättning. I dessa fem företag återfinns 34 procent av branschens totala antal anställda. Branschen domineras alltså av några få mycket stora företag, medan övriga företag är små med få anställda och liten nettoomsättning, något mellanskick verkar knappast existera Intäkter från olika tjänster I den intermittenta branschundersökningen efterfrågades fördelning av nettoomsättning på olika typer av tjänster. Tabellen nedan visar hur den totala nettoomsättningen fördelar sig procentuellt på olika typer av tjänster. Tabell 4: Nettoomsättning fördelat på olika tjänster. Tjänster % Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning Revisionstjänster 43 Redovisning och bokföringstjänster, 35 exkl deklarationer Skatterådgivning, 12 inkl deklarationer Konsulttjänster avseende företags organisation m m Organisationsutveckling - Strategisk rådgivning, inkl mergers och acquisitions 2 Finansiell rådgivning, utom skatterådgivning 2 Rådgivning i personalfrågor - Övriga konsulttjänster avseende företagets 3 organisation, information Övrigt (Data-och utbildningstjänster m.m) Övriga tjänster 3 Total nettoomsättning 100 Källa: Intermittensundersökningen för år För de flesta företag i branschen kom de största intäkterna från revisionstjänster, redovisnings- och bokföringstjänster samt från skatterådgivning. Vissa företag var även s k branschblandade företag och hade en del intäkter fördelade på andra tjänster Kundstruktur Den intermittenta branschundersökningen innehöll även uppgifter om kundstrukturen. Nedan i tabell 5 kan man se hur nettoomsättningen fördelas på de olika kunderna. Tabell 5: Nettoomsättning fördelad på kundkategorier. Kundkategori % Företag och affärsdrivande verk 93

10 10(16) Statliga och kommunala myndigheter 3 Hushåll/privatpersoner 1 Hushållens icke vinstdrivande org. - Export 3 Totalt: 100 Källa: Intermittensundersökningen för år Kategorin Företag och affärsdrivande verk är branschens klart största kund. Hela 93 procent av branschens totala nettoomsättning återfinns bland dessa kunder De största företagen Tidningen Affärsvärlden rankar varje år Sveriges största konsultföretag. Tabell 7 visar den lista över de största företagen inom revision som presenterades i Konsultguiden 2002/2003. Tabell 7: De största företagen år Namn Omsättning (mkr) Antal anställda Öhrlings PricewaterhouseCoopers Ernst & Young KPMG Deloitte & Touche Lindebergs Grant Thornton BDO Revision SET Revision Totalt Källa: Affärsvärlden, Konsultguiden 2002/ Revisions- och redovisningsverksamhet i andra branscher Troligtvis finns det inte många felklassificerade företag som bedriver verksamhet inom revision och redovisning, d v s företag som inte är klassade i SNI och därmed inte heller ingår i intermittensundersökningen 15. Anledningen till felklassificering kan vara att merparten av deras verksamhet är förlagd till annan verksamhet, vilket gör att de får en annan branschkod. Revision och redovisning är ett relativt väldefinierat område, vilket borde innebära att intermittensundersökningen inte bör ha missat några större företag. Dock finns det stora multinationella företag med andra branschkoder än som har egna ekonomiavdelningar som ägnar sig åt intern bokföring, internrevision m m men dessa former av tjänster är inte intressanta då andra företag inte kan utnyttja dem. 15 Intermittensundersökningen går bara efter företagens huvudverksamhet (första branschkod).

11 11(16) 4. Testundersökningens uppläggning Projektets uppgift är att ta fram en prismätningsmetod och testa den. Under hösten 2002 genomfördes en testundersökning där både små och stora företag ingick. De stora företagen fick delvis individuellt anpassade lösningar som togs fram utifrån de företagsbesök som hade gjorts. De mindre företagen efterfrågades efter tjänster som var representativa för företaget, relativt stabila och återkommande. De fick själva välja ut tjänster med vägledning av det missiv och blanketten de fick. NR önskar index uppdelat på tre kategorier: företag, myndigheter och privatpersoner. Eftersom kategorin privatpersoner och myndigheter endast stod för en procent respektive tre procent av den totala omsättningen 16 är de av mindre intresse Statistiska benämningar De objekt som undersökningen avser att mäta, målobjekt, är revisions- och redovisningsföretagens utbud av tjänster i Sverige för företag, myndigheter och privatpersoner. Målvariabel är det pris på dessa tjänster som kunden faktiskt betalar alternativt det genomsnittliga debiterade timpriset. Mervärdesskatt (moms) och andra skatter ingår ej. Målpopulationen består av samtliga företag i Sverige verksamma inom revision och redovisning. Som urvalsram användes ES/REG:s Företagsdatabaser (FDB) Urvalsförfarande Urvalet bestod av tio mindre och fem stora företag. Företagsbesök eller telefonkontakt gjordes med flera av företagen för att ta reda på vilka tjänster m m de erbjöd och vilka möjligheter som fanns att prismäta dessa. Val av typtjänster gjordes på basis av de diskussioner som förts vid företagsbesöken. Företagen ombads då välja tjänster som de ansåg vara representativa för den aktuella branschen. Tjänsterna skulle dessutom vara relativt stabila och återkommande. 16 Se avsnitt 3.4.

12 12(16) 4.3. Insamlingsförfarande De företag som inte besökts kontaktades per telefon eller per e-post och informerades om testundersökningen. För varje företag erhölls en kontaktperson. Testundersökningen genomfördes i form av frågeformulär i Excel-format. De stora företagen fick specialanpassade lösningar efter hur deras ekonomisystem var uppbyggda samt efter de uppgifter de var villiga att lämna. Även de mindre företagen hade olika alternativ av frågor att välja på. Excel-filerna skickades till företagen med e-post och företagen returnerade de ifyllda filerna till SCB på samma sätt Prismätningsmetoder De stora företagen frågades efter genomsnittliga debiterade timpriser för olika kategorier som vi valde tillsammans med dem under företagsbesöken. Dessa kategorier var exempelvis yrkesgrupp t ex auktoriserad eller godkänd revisor, partner, assistent tjänstegrupp revision respektive redovisning/bokföring kundstorlek stora respektive små företag För de mindre företagen användes specification pricing eller timtaxor uppdelade på de olika kategorierna: kundkategori pris på kontrakt för olika kunder yrkesgrupp t ex legitimerad redovisningskonsult, SRF-ledamot, godkänd revisor, assistent tjänstegrupp för fasta priser för vissa tjänster, t ex pris per verifikation Indextalet avser en månad och prisuppgifterna skall vara ett genomsnitt per månad. Företagen lämnade även uppgifter om hur stora de lämnade kategorierna/tjänsterna var omsättningsmässigt i förhållande till varandra. De små företagen fick dessutom frågan om hur stor del av en eventuell prisändring som var ren prisförändring och hur stor del som berodde på förändring av tjänstens innehåll Antaganden, vikter och indexberäkning Företagen frågades efter hur stor vikt de lämnade tjänstekategorierna hade inbördes omsättningsmässigt. Vidare viktas de stora företagen mellan varandra efter omsättning medan de mindre företagen erhöll lika vikter. De

13 13(16) små företagen representerar alla små företag när de viktas mot gruppen med de stora företagen i tredje steget nedan Indexberäkning Indexet beräknas i tre steg: 1. I det första steget beräknas index för respektive företag enligt Laspeyres: F F T P t I = 0 t wt * 100 (4-1) F T T P0 där F T P t = pris för tjänst T i företag F vid tidpunkten t F T P 0 = pris för tjänst T i företag F vid bastidpunkten 0 w T = vikter mellan inbördes tjänster per företag där w = 1 2. I det andra steget beräknas indexet för respektive grupp G, d v s för de fem största samt för övriga mindre företag, genom att väga ihop de index som beräknats för varje enskilt företag i det första steget: G G, F F I 0t wo I 0t = F ~ (4-2) T T där, = vikter mellan företagen efter omsättning år 2000 G F w ~ O Bastidpunkten sattes till januari I det tredje steget beräknas det totala indexet genom att väga ihop de båda grupperna: G G I 0t wo I 0t = G ~ (4-3) där O G w ~ = vikter mellan grupperna efter hur stor andel av den totala omsättningen grupperna hade år 2000

14 14(16) 5. Utvärdering av testundersökningen 5.1. Allmänt Att använda e-post var ett bra sätt för att hämta information. När väl filerna med frågeformuläret och följebrevet är skapade går det att skicka samma fil till varje företag. Tidsbesparingen är stor vid resultatberäkningen eftersom det genom länkar är möjligt att koppla samman svarsfilerna. Den tid som krävs för bearbetning av data blir därmed mycket kort och även svar som inkommer sent kan inkluderas. Inom företagen är det endast en person som har fyllt i uppgifter om de olika tjänsterna Utvärdering och svarsfrekvens Flera av främst de största företagen har ingen möjlighet att ge specificerade timtaxor för olika yrkeskategorier eller uppdrag och individuella lösningar måste därför göras. Små byråer lämnade nästan uteslutande listpriser och flera av dessa påpekade att priserna ändras endast vid årsskiftet Testresultat Då urvalet av deltagande företag inte var tillräckligt stort går det inte att dra några slutsatser om prisutveckling utifrån resultatet av testundersökningen. Resultatet, d v s prisutvecklingen inom revision och redovisning från januari till oktober 2002, enligt testundersökningen visas i Figur 1. Figur 1: Månadsindex för ekonomiska konsulter januari till oktober 2002, januari = jan-02 feb-02 mar-02 apr-02 maj-02 jun-02 jul-02 aug-02 sep-02 okt-02 Konsumentprisindex, KPI, ökade under samma tid med 2,5 procent.

15 15(16) 6. Slutsatser Testet utföll väl vad gäller inhämtande av kunskap om de olika tjänster företagen erbjuder även om svarskvalitet och svarsfrekvens behöver bli bättre. Det bedöms dock vara möjligt efter mindre ändringar i frågeformuleringarna att påbörja produktionen av detta index. Insamlingen kommer att ske kvartalsvis i produktionen istället för månadsvis som skedde i testet. Att använda timtaxor är inte optimalt eftersom det bl a kan vara svårt att kvalitetsvärdera prisförändringar. Dock är de allra flesta kontrakt baserade på timtaxor. Exempelvis lämnade ett företag priser per verifikation men de räknar då med att de alltid gör 50 verifikationer i timmen och skulle alltså lika gärna ha kunnat lämna timpriser. Vidare diskussioner kommer att föras om det är möjligt att undvika att få listpriser från de mindre byråerna. Inför produktionen kommer de största företagen att väljas med sannolikhet ett och bland övriga företag kommer PPS-urval dras från SNI-grupp ur företagsdatabasen. En cut off-gräns, baserat på antal anställda, kommer att väljas för att inte uppgiftslämnarbördan ska bli för stor för de allra minsta företagen. Det är dock idag osäkert på vilken nivå cut off-gränsen kommer att läggas. Olika stratifieringar, t ex storstad och landsbygd, av urvalet av företag kommer utredas vidare. Utvecklingsprocessen kommer kontinuerligt att fortlöpa och samarbetet med branschorganisationerna och företag i branschen fortsätter.

16 16(16) Bilaga A Intermittensundersökningar SCB genomför med cirka tre till fyra års intervall intermittenta undersökningar, även kallade branschundersökningar, i olika branscher. Dessa kan ses som ett komplement till den årliga Företagsstatistiken. De intermittenta undersökningarna är urvalsundersökningar medan Företagsstatistiken är en totalundersökning. Syftet med undersökningarna är dels att till Nationalräkenskaperna, NR, få fram underlag för beräkningar av BNP, dels att ge EU ett underlag för att förbättra jämförelser mellan EU-länderna. Under 2002 gjordes intermittenta branschundersökningar avseende år 2001 i SNI-branscherna 74.12, 74.13, 74.14, 74.2, 74.4 samt i SNI 72. Dessa undersökningar ingår även i ett utvecklingsprojekt inom EU som har till syfte att harmonisera statistiken för olika branscher inom Företagsstjänster. Resultaten levereras dessutom, som vanligt, till Nationalräkenskaperna för beräkningar av bland annat BNP. SNI Redovisning och bokföring, revision; skatterådgivning I branschundersökningen för SNI 74.12, Redovisning och bokföring, revision; skatterådgivning 17 ingick samtliga företag med 50 anställda och fler. För de mindre företagen gjordes ett urval. I totala populationen fanns det företag och av dessa valdes 472 ut till att ingå i undersökningen. Ser man till antalet företag domineras branschen kraftigt av små företag. Små företag definieras som företag med mindre än 50 anställda. Av de 472 företagen som ingick i undersökningen var det hela 447 företag, motsvarande 95 procent, som hade mindre än 50 anställda. Ser man däremot till antalet anställda eller till nettoomsättningen domineras marknaden dock kraftigt av åtta till tio riktigt stora företag. De företag som är verksamma i branschen är alltså antingen små eller väldigt stora, något mellanskick verkar knappast existera. 17 Denna branschundersökning gjordes tillsammans med SNI 74.14, Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m m. Totalt var då populationen företag och urvalet företag.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.14 (SNI 2002) TPI-rapport nr 25 Marlene Larsson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR),

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Värt att veta om frivillig revision

Värt att veta om frivillig revision Värt att veta om frivillig revision Publicerad av Frivision AB i april 2011 www.frivision.se Frivision AB, Box 53057, 400 14 Göteborg FÖRFATTARE Tobias Rybeg, VD Frivision (tobias.ryberg@frivision.se)

Läs mer

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhällsoch teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp, 3 juni 2010 Revisorns roll i ett aktiebolag - sett ur företags samt revisorers perspektiv

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias

Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Magisteruppsats i Industrial and Financial Management Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2012 Handledare: Gert Sandahl Tobias Holm: 820116 Leila Saeidi: 770419 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09

Svensk konkurrenskraft. Utfall och förslag till metod för framtida analys. Rapport 2009:09 Rapport 2009:09 Svensk konkurrenskraft Utfall och förslag till metod för framtida analys Rapporten belyser Sveriges konkurrenskraft på branschnivå. Analysen visar att den svenska konkurrenskraften byggs

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende

D-UPPSATS. Förtroende och oberoende D-UPPSATS 2008:056 Förtroende och oberoende - om förhållandet mellan revisor och klienter Margaretha Jönsson Björn Lönnberg Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012

Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Rapport Skattefelets utveckling i Sverige 2007-2012 Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se Rapport 2(95) Förord Skatteverket har i regleringsbrevet

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Nytt stöd till egenföretagare?

Nytt stöd till egenföretagare? 2010:6 Nytt stöd till egenföretagare? En analys av stöd till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga MISSIV DATUM DIARIENR 2010-03-08 2009/183-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-09-03

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Bokpriskommissionens delrapport t I. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter

Bokpriskommissionens delrapport t I. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter Bokpriskommissionens delrapport t I Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter Delrapport från Bokpriskommissionen Stockholm 2002 Till statsrådet och chefen För Kulturdepar departementet Regeringen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer