Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter"

Transkript

1 1(16) Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter Branschbeskrivning för SNI-grupp TPI-projektets rapport nr 4 Erik Gerestrand Monica Leonardsson Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Februari 2003

2 2(16) Innehållsförteckning 1. Bakgrund Förutsättningar för statistikarbete inom TPI-området NR:s krav på prisindex Internationella erfarenheter 4 2. Inledning Prisbildning 6 3. Branschbeskrivning SNI Näringsgrenens struktur och statistisk tillhörighet Nettoomsättning, förädlingsvärde, antal företag samt antal anställda Intäkter från olika tjänster Kundstruktur De största företagen Revisions- och redovisningsverksamhet i andra branscher Testundersökningens uppläggning Statistiska benämningar Urvalsförfarande Insamlingsförfarande Prismätningsmetoder Antaganden, vikter och indexberäkning Indexberäkning Utvärdering av testundersökningen Allmänt Utvärdering och svarsfrekvens Testresultat Slutsatser 15 SNI Redovisning och bokföring, revision; skatterådgivning 16 Bilagor A) Info om intermittensundersökningen.

3 3(16) TPI-projektets rapport nr 4: branschbeskrivning SNI TPI står för tjänsteprisindex, TPI-projektet är ett utvecklingsprojekt vars syfte är att ta fram TPI. 1. Bakgrund Inom ramen för TPI-projektet, som startade i januari år 2000 skall prisindex för tjänstebranscher tas fram. Tjänsteprisindex skall vara producentprisindex för tjänster och det primära syftet är användning inom det svenska nationalräkenskapssystemet för fastprisberäkning av tjänsteproduktionen i BNP på produktgruppnivå. Detta oavsett om tjänsten används av hushåll, myndighet eller företag. För att överhuvudtaget kunna skapa branschvisa prisindex krävs kunskap om branschens struktur (dess storlek och koncentration), aktörernas (företagens) storlek, antal, omsättning, den geografiska spridningen inom branschen m m. Vidare studeras prissättningsmekanismerna och typiska tjänster kartläggs Förutsättningar för statistikarbete inom TPI-området Två riktlinjer följs: Tjänsteprisindex anses vara ett producentprisindex och avser att redovisa den genomsnittliga prisutvecklingen i producentledet för tjänstebranscher i det första distributionsledet då tjänsterna levereras från inhemska tjänsteproducenter. Indextalet avser ett kvartal och prisuppgifterna skall vara ett genomsnitt per kvartal. I nuläget saknas manual och internationella regleringar på området. Den kommande PPI-manualen, som är under utarbetning på uppdrag av FN, kommer att inkludera även tjänster. I utkastet anges det att mätningen bör avse transaktionspriser. Transaktionspris är varans/tjänstens verkliga pris som köparen faktiskt betalar, d v s inklusive eventuella rabatter NR:s krav på prisindex Inom det svenska nationalräkenskapssystemet, som görs på ES/NR, betraktas tjänster lika som varor och båda benämns produkt. Idealindex för fastprisberäkningen och jämförelser mellan olika länder är - enligt ENS 1995, kapitel 10 - Fishers indexformel. Fishers formel har emellertid den negativa egenskapen att den inte är additiv, inte ens för året närmast basåret.

4 4(16) Därför är Paasche prisindex och Laspeyres volymindex att föredra framför Fisher. Samma kapitel medger dock att andra former av prisindex kan användas t ex vid korta (månad, kvartal) jämförelser i tiden. Generellt gäller att förändringar i ett transaktionsvärde måste kunna hänföras antingen till en prisförändring, volymförändring eller en kombination av de båda. För transaktioner, som avser tjänster är det ofta svårt att precisera det som kännetecknar de olika tjänsterna och ange en kvantitet, och det kan finnas olika uppfattningar om vilka kriterier som bör användas. Detta kan gälla viktiga branscher som banker och annan finansförmedling, parti- och detaljhandel, konsulttjänster, undervisning, forskning och utveckling, sjukvård och rekreationstjänster. Med hänsyn till att sådana tjänsteproducerande branscher blir alltmer betydelsefulla är det nödvändigt att tjänster skall kvantifieras, även om det då bara kan röra sig om konventioner. 1 ENS 1995 ställer höga krav på produkternas homogenitet och kvalitetsjusteringar då förändringar registreras mellan olika perioder Internationella erfarenheter Ur årliga OECD Inquiry on National Collection of Services Producer Prices framgår att Australien, Finland, Frankrike, Holland, Hongkong, Japan, Kanada, Mexico, Nya Zeeland, Storbritannien, Tjeckien och USA samlar in eller planerar att samla in prisuppgifter på ekonomiska konsulttjänster. På det 16:e Voorburg Group mötet i Örebro 2001 presenterades ett principal paper om tjänsteprisindex för revisions- och redovisningstjänster, A Producer Price Index for Accounting Services, av Francois Bordé & Gaétan Garneau verksamma vid Statistics Canada 2. Rapporten koncentrerar sig främst på Canadas tjänsteprisindex men beskriver även hur många av de ovan nämnda länderna hanterar tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter. Beroende på svårigheten med att hitta återkommande tjänster för prismätningar samt lämpliga metoder att följa prisutvecklingen inom detta område har länderna valt delvis olika tillvägagångssätt. I huvudsak baseras dock indexen på timtaxor kategoriserade på olika tjänster som t ex revision, bokföring m m. ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities) är FN:s nomenklatur vars europeiska motsvarighet heter NACE (General Industrial Classification of Economic Activities of the European 1 ENS 1995, kapitel

5 5(16) Communities) och den svenska motsvarigheten är SNI92 (Standard för svensk näringsgrensindelning 1992). 2. Inledning Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, SNI 74.1, omsätter drygt 105 miljarder fördelade på över företag 3. Denna branschbeskrivning, TPIprojektets rapport nr 4, avser i huvudsak att koncentrera sig på företag med branschkoden SNI 74.12, d v s Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning. Juridiska konsulter med branschkod SNI beskrivs i rapport 5. SNI 74 benämns på grov nivå som Andra företagstjänster. De branscher som sorterar under denna kod är: Juridisk verksamhet Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning Marknads- opinionsundersökning Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m m Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o dyl Reklamverksamhet 74.5 Arbetsförmedling och rekrytering 74.6 Detektiv- och bevakningsverksamhet; säkerhetstjänst 74.7 Rengöring och sotning 74.8 Övriga företagstjänster För att fördela produktionen på produktgrupper används bland annat resultaten från de intermittenta urvalsundersökningarna som görs på programmet för tjänstenäringar, ES/TN 4. Återkommande belyses olika branscher med olika års intervaller. Preliminära resultat från den undersökning som gjordes år 2002 finns i avsnitt 3. Det finns tre större branschorganisationer inom SNI i Sverige: FAR (tidigare benämnd Föreningen Auktoriserade Revisorer) har ungefär ledamöter varav auktoriserade revisorer, främst från de stora företagen 5. Svenska Revisorssamfundet (SRS) har ca godkända och auktoriserade revisorer som medlemmar 6. Sveriges Redovisningskonsulters förbund (SRF) har ca medlemmar från mestadels små företag 7. 3 Företagsstatistik Se även Tabell 1 och Rapport 5. 4 För mer information om de intermittenta undersökningarna se Bilaga A

6 6(16) I oktober 2002 fanns det godkända och auktoriserade revisorer, samt 81 registrerade revisionsbolag i Sverige 8. Ungefär hälften av revisorerna arbetar på någon av de fem största revisionsbyråerna. Dessa fem byråer väljs nästan uteslutande av samtliga börsnoterade företag. 9 Som kommer att visas i avsnitt 3 består branschen revision och redovisning av ett fåtal stora multinationella företag och ett stort antal små byråer. Ett mellanskick existerar knappt. Enronskandalen och den rådande globala lågkonjunkturen har lett till att branschen genomgått stora förändringar. Till stor del handlar det för företagen om att skära bland sina kostnader och koncentrera sig på sin kärnverksamhet i ett tuffare affärsklimat. Främst handlar det dock om det trovärdighetsproblem som uppstår då en revisor kan få i uppdrag att granska ett företags verksamhet som de egna konsulterna har varit delaktiga i. Trycket har ökat att ha oberoende revisorer och att särskilja revisionsverksamheten från konsultverksamheten. Den 1 januari 2002 kom det en ny lag i Sverige som säger att en revisor skall vara skyldig att för varje uppdrag i revisionsverksamheten pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet 10. Då dessa regler även gäller i EU betyder det att europeiska revisionsbolag måste tacka nej till revisionsuppdrag om oberoendet inte kan säkerställas. Revisorsnämnden, RN, är den tillsynsmyndighet som ska se till att god revisionssed och god redovisningssed följs. Den sköter även examinationen och kontrollen av godkända och auktoriserade revisorer. Dessa revisorer är de enda som får utföra lagstadgad revision, vilket är krav på aktiebolag och större ekonomiska föreningar. Från och med år 2003 måste alla godkända och auktoriserade revisorer ha erlagt examen. En examen gäller i fem år innan nya test måste göras Prisbildning Företagsbesök gjordes hos de största bolagen i branschen samt hos några småföretag. En svårighet med att prismäta och skapa index för tjänster inom revision och redovisning är att uppdrag är skräddarsydda individuellt för varje kund, till skillnad mot många industriproducerade varor. Eftersom uppdrag i många fall är unika är det svårt att hitta stabila och repetitiva tjänster som producenten kan lämna prisuppgifter på från period till period. Vidare beror prissättningen på ett antal olika och ständigt föränderliga faktorer och det kan 8 9 Affärsvärlden, Konsultguiden 2002/ Revisorslagen (2001:883). 11

7 7(16) vara problematiskt att särskilja tjänster från varandra, t ex revisionsnära rådgivning från övrig rådgivning. De stora företagen erbjuder ofta ett helt paket med tjänster där både revision, redovisning, rådgivning och systemutveckling kan ingå och det är svårt att avgränsa sig till en specifik tjänst att prismäta. Små företag får anses ha ett relativt homogent basutbud av tjänster även om vissa specialiseringar förekommer. De större företagen har hela landet som sitt arbetsfält. Moderbolagets prissättning styr ofta de enskilda kontorens priser även om varje enskilt kontrakt i många fall är unikt. De små byråerna är ofta mer lokalt förankrade och bestämmer sin prissättning själva utifrån den konkurrens som råder på orten de verkar. Enligt företagen har branschen revision och redovisning haft en kraftig prispress de senaste åren. Vissa menar att priserna eventuellt kan börja stiga men att det eventuellt kan ta lite tid då kontrakt för främst de stora byråerna är låsta över flera år. Snittpriset ligger lägre i Sverige än i många andra länder. Priserna är något högre i storstadsområden än på landsbygden vilket även SRF enkät 2000 kom fram till där knappt en tredjedel av deras medlemmar deltog. Priserna skiljer sig också beroende på vilken bransch klienten verkar i, exempelvis är prissättningen för jordbruk relativt stabil. Vanligaste metoden för prissättning är timpriser även om anbudsförfarande på en totalsumma, d v s fasta priser, för vissa tjänster förekommer Branschbeskrivning SNI Näringsgrenens struktur och statistisk tillhörighet I SPIN 2002, Standard för svensk produktindelning efter näringsgren 2002, är branschbenämningen på Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning innehåller sedan följande delgrupper: Tabell 2: Delgrupper inom Bransch SPIN 2002 CPA Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning Revision Redovisningsanalys Utarbetande av redovisningar Information från företagsbesök samt telefonintervjuer.

8 8(16) Andra redovisningstjänster Bokföring, utom deklaration Skatte- och deklarationsrådgivning Källa: Förslag SPIN 2002: struktur, SCB/ES. CPA, Classification of Products by Activities, är EU:s produktstandard och SPIN 2002 är dess svenska SNI-anpassade version. SNI motsvarar Group 7412 i ISIC Rev.3 samt Class i NACE Rev Nettoomsättning, förädlingsvärde, antal företag samt antal anställda Enligt Företagsstatistiken fanns det företag inom SNI Dessa företag sysselsatte personer. Branschens totala nettoomsättning år 2000 uppgick till knappt 19,3 miljarder kronor och förädlingsvärdet till cirka 11,9 miljarder kronor. Av den totala nettoomsättningen på 19,3 miljarder kronor svarade enskilda näringsidkare (d v s företag med noll anställda) för sammanlagt cirka 1,4 miljarder kronor, motsvarande sju procent. Under år 2000 fanns det enskilda näringsidkare registrerade. Tabell 3 nedan visar hur variablerna antal företag, antal anställda, nettoomsättning samt förädlingsvärde fördelar sig på storleksklasser. Tabell 3: Branschens struktur per storleksklass fördelad efter antal anställda. Antal Antal % Antal % Nettoomsättn, % Förädlingsvärde, % anställda företag anställda 14 mkr mkr Totalt: Källa: Företagsstatistiken Tabell 3 visar att det i den minsta storleksklassen (0-4 anställda) finns företag, eller motsvarande 96 procent av totala antalet företag i branschen. I den största storleksklassen finns endast fem företag som dock står för hela Observera att uppgifterna från Företagsstatistiken gäller år 2000 eftersom undersökningen 2001 ännu ej är klar. Enligt preliminära siffror från Företagsstatistiken 2001 fanns det företag, antal anställda och branschens nettoomsättning uppgick till 21 miljarder kronor. 14 Definitionen på antalet anställda är medelantalet heltidsanställda.

9 9(16) procent av branschens totala nettoomsättning. I dessa fem företag återfinns 34 procent av branschens totala antal anställda. Branschen domineras alltså av några få mycket stora företag, medan övriga företag är små med få anställda och liten nettoomsättning, något mellanskick verkar knappast existera Intäkter från olika tjänster I den intermittenta branschundersökningen efterfrågades fördelning av nettoomsättning på olika typer av tjänster. Tabellen nedan visar hur den totala nettoomsättningen fördelar sig procentuellt på olika typer av tjänster. Tabell 4: Nettoomsättning fördelat på olika tjänster. Tjänster % Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning Revisionstjänster 43 Redovisning och bokföringstjänster, 35 exkl deklarationer Skatterådgivning, 12 inkl deklarationer Konsulttjänster avseende företags organisation m m Organisationsutveckling - Strategisk rådgivning, inkl mergers och acquisitions 2 Finansiell rådgivning, utom skatterådgivning 2 Rådgivning i personalfrågor - Övriga konsulttjänster avseende företagets 3 organisation, information Övrigt (Data-och utbildningstjänster m.m) Övriga tjänster 3 Total nettoomsättning 100 Källa: Intermittensundersökningen för år För de flesta företag i branschen kom de största intäkterna från revisionstjänster, redovisnings- och bokföringstjänster samt från skatterådgivning. Vissa företag var även s k branschblandade företag och hade en del intäkter fördelade på andra tjänster Kundstruktur Den intermittenta branschundersökningen innehöll även uppgifter om kundstrukturen. Nedan i tabell 5 kan man se hur nettoomsättningen fördelas på de olika kunderna. Tabell 5: Nettoomsättning fördelad på kundkategorier. Kundkategori % Företag och affärsdrivande verk 93

10 10(16) Statliga och kommunala myndigheter 3 Hushåll/privatpersoner 1 Hushållens icke vinstdrivande org. - Export 3 Totalt: 100 Källa: Intermittensundersökningen för år Kategorin Företag och affärsdrivande verk är branschens klart största kund. Hela 93 procent av branschens totala nettoomsättning återfinns bland dessa kunder De största företagen Tidningen Affärsvärlden rankar varje år Sveriges största konsultföretag. Tabell 7 visar den lista över de största företagen inom revision som presenterades i Konsultguiden 2002/2003. Tabell 7: De största företagen år Namn Omsättning (mkr) Antal anställda Öhrlings PricewaterhouseCoopers Ernst & Young KPMG Deloitte & Touche Lindebergs Grant Thornton BDO Revision SET Revision Totalt Källa: Affärsvärlden, Konsultguiden 2002/ Revisions- och redovisningsverksamhet i andra branscher Troligtvis finns det inte många felklassificerade företag som bedriver verksamhet inom revision och redovisning, d v s företag som inte är klassade i SNI och därmed inte heller ingår i intermittensundersökningen 15. Anledningen till felklassificering kan vara att merparten av deras verksamhet är förlagd till annan verksamhet, vilket gör att de får en annan branschkod. Revision och redovisning är ett relativt väldefinierat område, vilket borde innebära att intermittensundersökningen inte bör ha missat några större företag. Dock finns det stora multinationella företag med andra branschkoder än som har egna ekonomiavdelningar som ägnar sig åt intern bokföring, internrevision m m men dessa former av tjänster är inte intressanta då andra företag inte kan utnyttja dem. 15 Intermittensundersökningen går bara efter företagens huvudverksamhet (första branschkod).

11 11(16) 4. Testundersökningens uppläggning Projektets uppgift är att ta fram en prismätningsmetod och testa den. Under hösten 2002 genomfördes en testundersökning där både små och stora företag ingick. De stora företagen fick delvis individuellt anpassade lösningar som togs fram utifrån de företagsbesök som hade gjorts. De mindre företagen efterfrågades efter tjänster som var representativa för företaget, relativt stabila och återkommande. De fick själva välja ut tjänster med vägledning av det missiv och blanketten de fick. NR önskar index uppdelat på tre kategorier: företag, myndigheter och privatpersoner. Eftersom kategorin privatpersoner och myndigheter endast stod för en procent respektive tre procent av den totala omsättningen 16 är de av mindre intresse Statistiska benämningar De objekt som undersökningen avser att mäta, målobjekt, är revisions- och redovisningsföretagens utbud av tjänster i Sverige för företag, myndigheter och privatpersoner. Målvariabel är det pris på dessa tjänster som kunden faktiskt betalar alternativt det genomsnittliga debiterade timpriset. Mervärdesskatt (moms) och andra skatter ingår ej. Målpopulationen består av samtliga företag i Sverige verksamma inom revision och redovisning. Som urvalsram användes ES/REG:s Företagsdatabaser (FDB) Urvalsförfarande Urvalet bestod av tio mindre och fem stora företag. Företagsbesök eller telefonkontakt gjordes med flera av företagen för att ta reda på vilka tjänster m m de erbjöd och vilka möjligheter som fanns att prismäta dessa. Val av typtjänster gjordes på basis av de diskussioner som förts vid företagsbesöken. Företagen ombads då välja tjänster som de ansåg vara representativa för den aktuella branschen. Tjänsterna skulle dessutom vara relativt stabila och återkommande. 16 Se avsnitt 3.4.

12 12(16) 4.3. Insamlingsförfarande De företag som inte besökts kontaktades per telefon eller per e-post och informerades om testundersökningen. För varje företag erhölls en kontaktperson. Testundersökningen genomfördes i form av frågeformulär i Excel-format. De stora företagen fick specialanpassade lösningar efter hur deras ekonomisystem var uppbyggda samt efter de uppgifter de var villiga att lämna. Även de mindre företagen hade olika alternativ av frågor att välja på. Excel-filerna skickades till företagen med e-post och företagen returnerade de ifyllda filerna till SCB på samma sätt Prismätningsmetoder De stora företagen frågades efter genomsnittliga debiterade timpriser för olika kategorier som vi valde tillsammans med dem under företagsbesöken. Dessa kategorier var exempelvis yrkesgrupp t ex auktoriserad eller godkänd revisor, partner, assistent tjänstegrupp revision respektive redovisning/bokföring kundstorlek stora respektive små företag För de mindre företagen användes specification pricing eller timtaxor uppdelade på de olika kategorierna: kundkategori pris på kontrakt för olika kunder yrkesgrupp t ex legitimerad redovisningskonsult, SRF-ledamot, godkänd revisor, assistent tjänstegrupp för fasta priser för vissa tjänster, t ex pris per verifikation Indextalet avser en månad och prisuppgifterna skall vara ett genomsnitt per månad. Företagen lämnade även uppgifter om hur stora de lämnade kategorierna/tjänsterna var omsättningsmässigt i förhållande till varandra. De små företagen fick dessutom frågan om hur stor del av en eventuell prisändring som var ren prisförändring och hur stor del som berodde på förändring av tjänstens innehåll Antaganden, vikter och indexberäkning Företagen frågades efter hur stor vikt de lämnade tjänstekategorierna hade inbördes omsättningsmässigt. Vidare viktas de stora företagen mellan varandra efter omsättning medan de mindre företagen erhöll lika vikter. De

13 13(16) små företagen representerar alla små företag när de viktas mot gruppen med de stora företagen i tredje steget nedan Indexberäkning Indexet beräknas i tre steg: 1. I det första steget beräknas index för respektive företag enligt Laspeyres: F F T P t I = 0 t wt * 100 (4-1) F T T P0 där F T P t = pris för tjänst T i företag F vid tidpunkten t F T P 0 = pris för tjänst T i företag F vid bastidpunkten 0 w T = vikter mellan inbördes tjänster per företag där w = 1 2. I det andra steget beräknas indexet för respektive grupp G, d v s för de fem största samt för övriga mindre företag, genom att väga ihop de index som beräknats för varje enskilt företag i det första steget: G G, F F I 0t wo I 0t = F ~ (4-2) T T där, = vikter mellan företagen efter omsättning år 2000 G F w ~ O Bastidpunkten sattes till januari I det tredje steget beräknas det totala indexet genom att väga ihop de båda grupperna: G G I 0t wo I 0t = G ~ (4-3) där O G w ~ = vikter mellan grupperna efter hur stor andel av den totala omsättningen grupperna hade år 2000

14 14(16) 5. Utvärdering av testundersökningen 5.1. Allmänt Att använda e-post var ett bra sätt för att hämta information. När väl filerna med frågeformuläret och följebrevet är skapade går det att skicka samma fil till varje företag. Tidsbesparingen är stor vid resultatberäkningen eftersom det genom länkar är möjligt att koppla samman svarsfilerna. Den tid som krävs för bearbetning av data blir därmed mycket kort och även svar som inkommer sent kan inkluderas. Inom företagen är det endast en person som har fyllt i uppgifter om de olika tjänsterna Utvärdering och svarsfrekvens Flera av främst de största företagen har ingen möjlighet att ge specificerade timtaxor för olika yrkeskategorier eller uppdrag och individuella lösningar måste därför göras. Små byråer lämnade nästan uteslutande listpriser och flera av dessa påpekade att priserna ändras endast vid årsskiftet Testresultat Då urvalet av deltagande företag inte var tillräckligt stort går det inte att dra några slutsatser om prisutveckling utifrån resultatet av testundersökningen. Resultatet, d v s prisutvecklingen inom revision och redovisning från januari till oktober 2002, enligt testundersökningen visas i Figur 1. Figur 1: Månadsindex för ekonomiska konsulter januari till oktober 2002, januari = jan-02 feb-02 mar-02 apr-02 maj-02 jun-02 jul-02 aug-02 sep-02 okt-02 Konsumentprisindex, KPI, ökade under samma tid med 2,5 procent.

15 15(16) 6. Slutsatser Testet utföll väl vad gäller inhämtande av kunskap om de olika tjänster företagen erbjuder även om svarskvalitet och svarsfrekvens behöver bli bättre. Det bedöms dock vara möjligt efter mindre ändringar i frågeformuleringarna att påbörja produktionen av detta index. Insamlingen kommer att ske kvartalsvis i produktionen istället för månadsvis som skedde i testet. Att använda timtaxor är inte optimalt eftersom det bl a kan vara svårt att kvalitetsvärdera prisförändringar. Dock är de allra flesta kontrakt baserade på timtaxor. Exempelvis lämnade ett företag priser per verifikation men de räknar då med att de alltid gör 50 verifikationer i timmen och skulle alltså lika gärna ha kunnat lämna timpriser. Vidare diskussioner kommer att föras om det är möjligt att undvika att få listpriser från de mindre byråerna. Inför produktionen kommer de största företagen att väljas med sannolikhet ett och bland övriga företag kommer PPS-urval dras från SNI-grupp ur företagsdatabasen. En cut off-gräns, baserat på antal anställda, kommer att väljas för att inte uppgiftslämnarbördan ska bli för stor för de allra minsta företagen. Det är dock idag osäkert på vilken nivå cut off-gränsen kommer att läggas. Olika stratifieringar, t ex storstad och landsbygd, av urvalet av företag kommer utredas vidare. Utvecklingsprocessen kommer kontinuerligt att fortlöpa och samarbetet med branschorganisationerna och företag i branschen fortsätter.

16 16(16) Bilaga A Intermittensundersökningar SCB genomför med cirka tre till fyra års intervall intermittenta undersökningar, även kallade branschundersökningar, i olika branscher. Dessa kan ses som ett komplement till den årliga Företagsstatistiken. De intermittenta undersökningarna är urvalsundersökningar medan Företagsstatistiken är en totalundersökning. Syftet med undersökningarna är dels att till Nationalräkenskaperna, NR, få fram underlag för beräkningar av BNP, dels att ge EU ett underlag för att förbättra jämförelser mellan EU-länderna. Under 2002 gjordes intermittenta branschundersökningar avseende år 2001 i SNI-branscherna 74.12, 74.13, 74.14, 74.2, 74.4 samt i SNI 72. Dessa undersökningar ingår även i ett utvecklingsprojekt inom EU som har till syfte att harmonisera statistiken för olika branscher inom Företagsstjänster. Resultaten levereras dessutom, som vanligt, till Nationalräkenskaperna för beräkningar av bland annat BNP. SNI Redovisning och bokföring, revision; skatterådgivning I branschundersökningen för SNI 74.12, Redovisning och bokföring, revision; skatterådgivning 17 ingick samtliga företag med 50 anställda och fler. För de mindre företagen gjordes ett urval. I totala populationen fanns det företag och av dessa valdes 472 ut till att ingå i undersökningen. Ser man till antalet företag domineras branschen kraftigt av små företag. Små företag definieras som företag med mindre än 50 anställda. Av de 472 företagen som ingick i undersökningen var det hela 447 företag, motsvarande 95 procent, som hade mindre än 50 anställda. Ser man däremot till antalet anställda eller till nettoomsättningen domineras marknaden dock kraftigt av åtta till tio riktigt stora företag. De företag som är verksamma i branschen är alltså antingen små eller väldigt stora, något mellanskick verkar knappast existera. 17 Denna branschundersökning gjordes tillsammans med SNI 74.14, Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m m. Totalt var då populationen företag och urvalet företag.

Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16

Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Fredrik Laag Mical Tareke Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster 1(11) Tjänsteprisindex för juridiska tjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.11 TPI-projektets rapport nr 5 Merja Cerda Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Februari 2003 2(11)

Läs mer

Tjänsteprisindex för banktjänster

Tjänsteprisindex för banktjänster Tjänsteprisindex för banktjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 65.12 TPI-projektets rapport nr 11 Erik Gerestrand Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik, Ekonomisk statistik, SCB Augusti 2004

Läs mer

Tjänsteprisindex för biluthyrning

Tjänsteprisindex för biluthyrning 1(9) Tjänsteprisindex för biluthyrning Branschbeskrivning för SNI-grupp 71.100 TPI-projektets rapport nr 1 Vera Norrman Giuseppe Picone Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Mars 2001

Läs mer

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.14 (SNI 2002) TPI-rapport nr 25 Marlene Larsson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR),

Läs mer

Tjänsteprisindex för arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster

Tjänsteprisindex för arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster 1(19) Tjänsteprisindex för arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.201 och 74.202 TPI-projektets rapport nr 3 Martin Ribe Martin Bylin Tjänsteprisindex, Prisprogrammet,

Läs mer

Översyn av Tjänsteprisindex för vägtransport av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.240

Översyn av Tjänsteprisindex för vägtransport av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.240 Översyn av Tjänsteprisindex för vägtransport av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.240 Camilla Andersson Rolf Björnsson Mical Tareke Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2007 Förord Som

Läs mer

Tjänsteprisindex TPI 2008

Tjänsteprisindex TPI 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Tjänsteprisindex TPI 2008 PR0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Tjänsteprisindex TPI. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) PR0801. Innehåll

Tjänsteprisindex TPI. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) PR0801. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) Tjänsteprisindex TPI 2015 PR0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.4 Statistikansvarig... 2 0.5 Statistikproducent...

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2008 EN0306 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI

Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI ES/PR-S PM till Nämnden för KPI Erik Hauer, Miykal Tareke 2015-10-16 1(6) Implementering av listpriser som mätvariabel för nya bilar i KPI För beslut Prisenheten föreslår att samla in rekommenderade listpriser

Läs mer

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex

Bindningstider och rabatter i räntesatsindex Pm till nämnden för KPI 1(8) ES/PR Bindningstider och rabatter i räntesatsindex För diskussion För närvarande är räntesatsindex i allt väsentligt baserat på bankernas/ bostadsinstitutens officiella listräntor.

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal

NYCKELTALSFAKTA SCB-information. SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal SCBs Branschnyckeltal baseras på den årliga undersökningen Företagsstatistik för industri-, bygg- och tjänstesektorn. Syftet med SCBs Branschnyckeltal Syftet med SCBs Branschnyckeltal

Läs mer

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent

BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 1980 till kv 3 2006 Procent Bild 1 8 BNP-tillväxten i USA Heldragen linje = historiskt genomsnitt från 198 till kv 3 26 Procent 6 4 2-2 2 21 22 23 24 25 26 Kvartal och säsongrensade värden uppräknat till årstakt Källa: EcoWin Bild

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter

Utrikeshandel med tjänster 2013, preliminära uppgifter Utrikeshandel med tjänster, preliminära uppgifter Handeln med tjänster och den internationella produktionen inhämtade nästan 4 miljarder i intäkter till Finland år Överskottet i utrikeshandeln med tjänster

Läs mer

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100

Levnadskostnadsindex 1951:10=100 Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 Priser och kostnader 2013 Konsumentprisindex 2013, januari Inflationen avtog i januari till procent Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs inflationen, som Statistikcentralen räknat avmattades i januari

Läs mer

Pressinfo. Företagstjänster 2012

Pressinfo. Företagstjänster 2012 Pressinfo Företagstjänster 2012 2012-06-11 Release: kl. 05.oo GENERELLT BRANSCHEN Kunderna är generellt nöjda med sina leverantörer av konsulttjänster, bemanningstjänster och revisionstjänster. Nöjdheten

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Nationalräkenskaper forts.

Nationalräkenskaper forts. Nationalräkenskaper forts. 13 okt 2009 Birgitta Magnusson Wärmark 1 Några källor Produktionsvärde -Företagens ekonomi (FEK) -Industrins Varuproduktion (IVP) -Energistatistik -Producent- och tjänsteprisindex

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2009

Kvalitetsvärderingsrapport 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2009 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för de centralt insamlade priserna i KPI under 2009.

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden. Studie mars 2009 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2009 Innehåll Introduktion 1 Sammanfattning av årets studie 1 Marknadsriskpremien på den svenska aktiemarknaden 3 Undersökningsmetodik 3 Marknadsriskpremien

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Gabriella Loman, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik KAMFS 2013:1 om postverksamhet

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Thomas Olsson Tjänsteprisindex, Prisstatistik (ES/PR), SCB April 2009 2 Sammanfattning Detta projekt är en fortsättning på en förstudie som genomfördes

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Januari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:1 21.2.2011 Konsumentprisindex Januari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

1 Användarhandledning

1 Användarhandledning Uppdragsanmälan version 1.2 1 Användarhandledning Processen att skicka uppdragsanmälan För att skicka uppdragsanmälan måste en fil med namnet "uppdragsanmalan.xml" skickas till Skatteverket (OBS namnet

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik -

Konsumentprisindex. Februari 2011. Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011. - Ålands officiella statistik - Jonas Karlsson, statistiker Tel. 018-25581 KPI 2011:2 16.3.2011 Konsumentprisindex Februari 2011 4,0 Figur 1: Förändringar i konsumentprisindex under tolvmånadersperioder 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter

Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Övergripande riktlinjer för kvalitetskontroll av auktoriserade redovisningskonsulter Utgivna av FAR och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. 1. FAR och SRF ett samarbete kring auktorisationen av

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn

FoU och innovationer i Sverige 2009. Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn FoU och innovationer i Sverige 2009 Roger Björkbacka Carolina Thulin Sandra Dovärn Agenda 1. Bakgrund 2. FoU i Sverige 3. SCB:s undersökningar av FoU 4. Analys av statliga anslag till forskning och utveckling

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Är hushållens skulder ett problem?

Är hushållens skulder ett problem? Är hushållens skulder ett problem? Alexandra Leonhard alexandra.leonhard@boverket.se Vad gör Boverket och f.d. BKN? BKN:s uppdrag: Kreditgarantier Förvärvsgarantier Hyresgarantier Stöd till kommuner Analyser:

Läs mer

EtikU 5 Revisorers verksamhet

EtikU 5 Revisorers verksamhet FARS UTTALANDEN I ETIKFRÅGOR EtikU 5 Revisorers verksamhet (december 2009) ETIKU 5 REVISORERS VERKSAMHET 1 1 Inledning... 1 2 Revisors verksamhet... 1 3 Kolumnerna: Analysmodellen... 2 4 Raderna: Verksamheterna...

Läs mer

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI

Beräkning av räntekostnadsindex i KPI Pm till nämnden för KPI 1(9) 2012-04-19 Beräkning av räntekostnadsindex i KPI För diskussion Förändringar i räntekostnadsindex har de senaste åren haft ett stort genomslag på Konsumentprisindex (KPI).

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young.

Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Praktikrapport. - En redogörelse för praktikperioden på Ernst & Young. Klara Löwenberg Handledare: Monica Andersson Stockholms Universitet Yrkesförberedande praktik VT-2012 Innehållförteckning 1. Allmän

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet

Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Prisjämförelse mellan el märkt Bra Miljöval och dess icke-miljömärkta motsvarighet Utförd av: Statistiska Centralbyrån Martin Kullendorff Marcus Widén Oktober 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(6) BRA MILJÖVAL

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT

TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT TILLVÄXT HOS ALMIS LÅNEKUNDER OCH RÅDGIVNINGSKUNDER MOT KONTROLLGRUPP 2009-2012 NATIONELL RAPPORT Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna Sida 2 (11) Bakgrund Almi Företagspartner AB har gett Bisnode

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS)

Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Lönesummor, arbetsgivaravgifter och preliminär A-skatt (LAPS) 2015 AM0206 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14

Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 Dnr 2014-44 2014-11-06 D 14 D 14 1 Inledning A-son har varit föremål för Revisorsnämndens (RN) kvalitetskontroll. Av en rapport framgår att den kontrollant som RN har anlitat har bedömt att A-son inte

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering.

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. Tullen / Statistik ULJAS användarguide Uppdaterad 9.6.2014 ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. ULJAS innehåller detaljerade export- och importuppgifter

Läs mer

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden www.pwc.se/riskpremiestudien Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Studie mars 2012 Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Innehåll Introduktion... 3 Sammanfattning av årets studie... 4 Undersökningsmetodik...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft

Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft Fastighetsbranschens efterfrågan påarbetskraft -en behovsanalys 2009-2021 En undersökning genomförd av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Stockholm i September 2009 www.utbildningsnamnden.se Innehållsförteckning

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Energipriser på naturgas och el

Energipriser på naturgas och el Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Energipriser på naturgas och el 2009 EN0302 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult

Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult. Redovisningskonsult Skräddarsydda kurser för dig som är redovisningskonsult Redovisningskonsult Kurser våren 2014 Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik I rollen som redovisningskonsult är utbildning en förutsättning

Läs mer

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802

Företagens utgifter för IT 2008 NV0802 ES/IFI 2009-10-14 1() Företagens utgifter för IT 200 NV002 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER. Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008

Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER. Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 Prislista 2015 FAST PRIS/TIM PRISER Branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter och rådgivare. ISO 9001:2008 den 1 maj 2015 Skriven av: Marzena Blomqvist Välkommen till Maroni Redovisningsbyrå

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser Revisorsnämndens föreskrifter om villkor för revisorers och revisionsbolags verksamhet samt om godkännande, auktorisation och registrering (RNFS 1997:1) beslutade den 23 oktober 1997. Allmänna bestämmelser

Läs mer