Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods"

Transkript

1 Datum (11) Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 61 TPI-projektets rapport nr 6 Petra Jansson Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik, Ekonomisk statistik, SCB December 2003

2 Datum (11) Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Förutsättningar för statistikarbete inom TPI-området NR:s krav på prisindex Branschbeskrivning Näringsgrenens struktur och statistisk tillhörighet Nettoomsättning, förädlingsvärde, antal företag samt antal anställda Prisbildning Testundersökningens uppläggning Statistiska benämningar Urvalsförfarande Insamlingsförfarande Prismätningsmetoder Antaganden, vikter och indexberäkning Utvärdering av testundersökningen Testresultat och slutsatser Utformning av framtida undersökning...11

3 Datum (11) TPI-projektets rapport nr 6: Tjänsteprisindex för sjötransporter av gods TPI står för tjänsteprisindex, TPI-projektet är ett utvecklingsprojekt vars syfte är att ta fram TPI. 1 Inledning Denna rapport är TPI-projektets sjätte och omfattar 61.1 Transporter över hav eller i kustsjöfart och 61.2 transport i sjöfart på inre vattenvägar, enligt svensk näringsgrensindelning 92 (SNI). Denna rapport behandlar endast sjöburen godstransport och ej passagerartransport. Ur årliga OECD Inquiry on National Collection of Services Producer Prices år 2003 framgår att 15 länder samlar in eller planerar att samla in prisuppgifter på sjötransporter av gods. Flera papper i ämnet har presenterats på 14 th Voorburg Group Meeting 1, 1999, på Nya Zeeland. Rapporten inleds med ett bakgrunds avsnitt där syftet med tjänsteprisindex beskrivs. Därefter följer ett avsnitt som beskriver branschen varpå det statistiska arbetet med utvecklingen av prisindex beskrivs. 2 Bakgrund Inom ramen för TPI-projektet, som startade i januari år 2000, skall prisindex för tjänstebranscher tas fram. Tjänsteprisindex skall vara ett producentprisindex för tjänster och det primära syftet är användning inom det svenska nationalräkenskapssystemet. Där används de för fastprisberäkning av tjänsteproduktionen på produktgruppnivå. Detta oavsett om tjänsten används av hushåll, myndigheter eller företag. 1

4 Datum (11) Projektet ska även ta fram prisindex för export av tjänster. En tjänst är definierad som export då betalaren av tjänsten har utländsk adress, oavsett var tjänsten äger rum. För att kunna beräkna branschvisa prisindex krävs kunskap om branschens struktur (dess storlek och koncentration), aktörernas (företagens) storlek, antal företag, omsättning samt den geografiska spridningen inom branschen m m. Vidare studeras prissättningsmekanismerna och typiska tjänster kartläggs. 2.1 Förutsättningar för statistikarbete inom TPI-området Två riktlinjer följs: Tjänsteprisindex är ett producentprisindex och avser att redovisa den genomsnittliga prisutvecklingen i producentledet för tjänstebranscher, då tjänsterna levereras från inhemska tjänsteproducenter. Indextalet avser ett kvartal och prisuppgifterna skall vara ett genomsnitt per kvartal. PPI-manualen 2003 har nyligen utarbetats på uppdrag av FN och inkluderar tjänster endast i liten utsträckning. Där anges det att mätningen bör avse transaktionspriser. Transaktionspris är varans/tjänstens verkliga pris som köparen faktiskt betalar. Skatter är frånräknade och eventuella rabatter skall tas i beaktande. I Handbook on Price and Volume Measure in National Accounts (2001) behandlas principerna för bl a prismätning i nationalräkenskapssystemet inom EU NR:s krav på prisindex Inom det svenska nationalräkenskapssystemet, som görs på ES/NR, betraktas tjänster lika som varor och båda benämns produkt. Idealindex för fastprisberäkningen och jämförelser mellan olika länder är - enligt ENS 1995, Europeiska nationalräkenskapssystemet, kapitel 10 - Fishers indexformel. Fishers formel har emellertid den negativa egenskapen att den inte är additiv, inte ens för året närmast basåret. Därför är Paasche prisindex och Laspeyres volymindex att föredra framför Fisher. Samma kapitel medger dock att andra former av prisindex kan användas vid korta jämförelser i tiden, till exempel månad eller kvartal. Generellt gäller att förändringar i ett transaktionsvärde måste kunna hänföras antingen till en prisförändring, till en volymförändring eller en kombination av de båda. 2 Nuvarande principer finns i Field of national accounts: Annex A to Council Regulation 2223/96, Commission Decision of 17 December Kommande principer finns i Field of short-term statistics: Amendment to STS Council Regulation 1165/98.

5 Datum (11) För transaktioner, som avser tjänster är det ofta svårt att precisera det som kännetecknar de olika tjänsterna och ange en kvantitet, och det kan finnas olika uppfattningar om vilka kriterier som bör användas. Detta kan gälla viktiga branscher som banker och annan finansförmedling, parti- och detaljhandel, konsulttjänster, undervisning, forskning och utveckling, sjukvård och rekreationstjänster. Med hänsyn till att sådana tjänsteproducerande branscher blir alltmer betydelsefulla är det nödvändigt att tjänster skall kvantifieras, även om det då bara kan röra sig om konventioner. 3 ENS 1995 ställer höga krav på produkternas homogenitet och kvalitetsjusteringar då förändringar registreras mellan olika perioder. 3 Branschbeskrivning Det som ingår i SNI 61, sjötransporter, är person- och godsbefodran med fartyg och båtar i utrikes- och kustsjöfart samt på inre vattenvägar, linjebunden eller ej, drift av utflyktsbåtar, drift av färjor och taxibåtar, bogsering av pråmar, oljeplattformar etc. samt uthyrning av fartyg och båtar med besättning. Som tidigare nämnst behandlar denna rapport endast godtransporter och ej passagerartransporter. Det två stora marknaderna inom sjötransport av gods för svenska rederier är är trampfart och linjefart. Linjesjöfart är den största delmarknaden där trafiken mestadels bedrivs av större containerfartyg som anlöper vissa hamnar. Godset transporteras huvudsakligen i standardiserade lastbärare med fartyg i regelbunden, tidtabellbunden trafik mellan fasta hamnar. Tramp är den äldre beteckningen för sjöfart som inte är bunden av tidtabeller och fasta linjer. Man skiljer på enkelresebefraktning som innebär att ett fartyg går en viss resa och tidsbefraktning vilket betyder att fartyget hyrs ut under en viss tid på kontrakt som kan sträcka sig från 3 månader till uppåt 20 år. Svenska rederinäringens fraktintäkter fördelade på olika verksamhetsområden, år 2001 Inrikes fart Utrikes fart Totalt Linjefart Trampfart torrlast Trampfart oljelast Tabell 1 Som tidigare beskrivits är sjötransporter av gods en mycket internationell verksamhet och för de svenska rederierna stod trafiken till och från Sverige samt mellan utrikeshamnar för 97 procent. I tabellen nedan framgår hur fördelningen för år 2001 såg ut. 3 ENS 1995, kapitel 10.14

6 Datum (11) Svenska rederinäringens fraktintäkter fördelade på olika verksamhetsområden, år 2001 Från Sverige Till Sverige Mellan utrikeshamnar Totalt Linjefart Trampfart torrlast Trampfart oljelast Tabell 2 Ovanstående uppgifter baseras på en undersökning som genomförts av The Institute of Shipping Analysis 4 Inom branschen finns en branschorganisation som heter Sveriges Redareförening. Enligt svenska nationalräkenskaper finns det följande fördelning bland olika produktgrupper (PG) inom SNI 61. PG Beskrivning Vikt (%) 5C H-marginal 2 55A Restaurang 2,7 61A Passagerare 5 61B Godstransporter 75,5 61C Uthyrning fartyg 13, C Övriga stödtjänster för sjötransporter 0,7 6330A Övriga företagstjänster 0, Annan transportförmedling 0, A Bilförmån 0, A Egen programvara 0,1 7220EG Personaldator 0,1 Tabell Näringsgrenens struktur och statistisk tillhörighet Bransch SNI 2002 CPA Sjötransport Transport över hav eller i kustsjöfart Transport över hav eller i kustsjöfart Färjtransport över hav eller i kustsjöfart Passagerartransport med färja över hav eller i kustsjöfart Färjtransport av frysta eller kylda varor över hav eller i kustsjöfart Färjtransport av gods i container över hav eller i kustsjöfart Postbefordran med färja över hav eller i kustsjöfart Färjtransport av annat gods över hav eller i kustsjöfart Sjöfartens Analys Institut, The Institute of Shipping Analysis, Rederistatistik - För helåret 2001 samt kvartalsvis fördelning.

7 Datum (11) Transport över hav eller i kustsjöfart utom med färja Passagerartransport över hav eller i kustsjöfart utom med färja Transport av frysta eller kylda varor över hav eller i kustsjöfart utom med färja Transport av råolja över hav eller i kustsjöfart Transport av vätskor (ej råolja) eller gaser över hav eller i kustsjöfart Transport av gods i container över hav eller i kustsjöfart utom med färja Postbefordran över hav eller i kustsjöfart utom med färja Transport av torra varor i bulk, över hav eller i kustsjöfart Transport av annat gods över hav eller i kustsjöfart utom med färja Uthyrning av fartyg och båtar för havs- och kustsjöfart, med besättning Bogsering vid havs- och kustsjöfart Transport i sjöfart på inre vattenvägar Transport i sjöfart på inre vattenvägar Transport i sjöfart på inre vattenvägar Passagerartransport med färjor på inre vattenvägar Passagerartransport på inre vattenvägar utom med färja Transport av frysta eller kylda varor på inre vattenvägar Transport av råolja på inre vattenvägar Transport av vätskor (ej råolja) eller gaser i bulk på inre vattenvägar Transport av gods i container, på inre vattenvägar Transport av annat gods på inre vattenvägar Uthyrning av fartyg och båtar för transport på inre vattenvägar, med besättning Bogsering på inre vattenvägar Tabell 4 Delgrupper inom Sjötransporter. Källa: SNI 2002: struktur, SCB/ES. SNI koderna för dessa branscher är identiska med NACE rev 1 på fyrsiffer nivå. För CPC version 1.1 motsvaras dessa av 65.1 Costal and transoceanic water transport service och 65.2 Inland water transport services. Enligt CPA är dessa 61.1 Sea and costal water transportation service och 61.2 Inland water transportation service. CPA, Classification of Products by Activities, är EU:s produktstandard och SPIN 2002 är dess svenska SNI-anpassade version. 3.2 Nettoomsättning, förädlingsvärde, antal företag samt antal anställda Inom hela branschen för Sjötransporter, SNI 61, i Sverige fanns år företag registrerade som hade en beräknad omsättning som uppgick till minst 5 miljoner kronor. Dessa företag hade intäkter på 18.7 miljarder under samma år vilket motsvara 68 procent av de totala intäkterna miljarder var fraktintäkter medan resterande intäkter var passagerarintäkter där transport, logi och matservering ingår. Branschen domineras av ett fåtal stora företag.

8 Datum (11) Tabell 5: Branschens struktur per storleksklass fördelad efter antal anställda. Antal anställda Antal % Omsättining i tkr % företag % % % % % % % % % 87 % % 20 % TOTALT % % Källa: Företagsstatistiken Tabellen ovan visar hur variablerna antal företag, antal anställda samt omsättning fördelar sig. 3.3 Prisbildning Den sjöburna fraktmarknaden är till mångt och mycket internationell och det finns ett flertal olika delmarknader där prissättningen fungerar på olika sätt. Den marknad som internationellt sett är den volymmässigt dominerande är trampmarkanden där minsta variation av tillgång och efterfrågan ger utslag i forma av prisjusteringar. Fördelningen av trampmarkanden mellan enkelresebefraktning och tidsbefraktning styrs till stor del av efterfrågan. Vid uppåtgående efterfrågan på frakter vill lastägarna hyra fartygen för längre tid och tvärtom vid sjunkande efterfrågan på frakter. Detta innebär att fartyg flyttas från tidsbefraktningsmarkanden vid nedåtgående fraktkostnader och tillförs enkelresemarknaden och tvärtom vid uppåtågende fraktkostnader. Priset för att frakta gods från en plats till en annan kan bero på en mängd olika faktorer som t ex avstånd, vikt på godset, internationell eller inhemsk destination, typ av gods etc. Model pricing är den metod som ofta används för att beräkna prisindex när det finns en vara i botten. Därför kan denna metod ses som lämplig även för sjötransporter av gods. Model pricing går i kort ut på att i samråd med företagen i branschen väljs ett antal tjänster ut som är representativa för verksamheten, dessa specificeras så detaljrikt som möjligt med avseende på bland annat typ av last, transportsträcka, och kund. Detta för att tjänsten skall gå att följa över tiden. När en av ett företag specificerad tjänst inte längre är representativ ersätts tjänsten med en mer representativ sådan. Det viktigaste vid användning av model pricing är att regelbundet uppdatera modelletn så att den är representativ för företaget och det är det faktiska priset kunden betalar som samlas in. 4 Testundersökningens uppläggning En blankett för provundersökning konstruerades efter besök hos flera av de större företagen i branschen samt diskussioner med branschorganistionen,

9 Datum (11) Sveriges redareförening. I undersökningen ombads företagen bland annat specificera vilken marknad de opererar på, fartygstyp, dwt, kund, typ av last och sträcka. Dessutom ombads företagen även utifrån definitionen av export att lämna uppgifter om detta. Importen av sjötransporttjänster av gods har i detta skede lämnats då det i dagsläget inte finns en lämplig ram för företagen som sysslar med import av sjötransporttjänster har detta lämnats. 4.1 Statistiska benämningar De objekt som undersökningen avsåg att mäta, målobjekten, är godstransporter på inre och yttre vattenvägar i Sverige och utlandet som utförs av svenska företag med både svenska och utländska företag som kunder. Målvariabel är det pris för tjänsten som kunden faktiskt betalar. Målpopulationen består av samtliga företag i Sverige som sysslar med sjötransport av gods. Som urvalsram användes Sveriges statistiska databaser (FDB). 4.2 Urvalsförfarande Tio företag deltog i provundersökningen och valdes ut subjektivit utifrån verksamhetsområde samt storlek. Detta för att få en provundersökning där de flesta verksamhetsområden täcktes. Företagen fick själva välja ut ett antal repetitiva tjänster som även är representativa, där repetitiva tjänster har någon eller några av de efterfrågade variablerna som återkommer varje kvartal. 4.3 Insamlingsförfarande Företagen fick information och blanketter via brev. De fick sedan välja om de ville skicka in via brev, fax eller e-post. 4.4 Prismätningsmetoder Företagen ombads välja ut representativa kontrakt som de hade ingått med företag under kvartal Sedan fick de anta att de omförhandlade kontraktet kvartal , med samma variabler som under föregående kvartal. Metoden kallas model-pricing och används, som tidigare beskrivits, internationellt för liknande branscher Indextalet avser ett kvartal och om samma tjänst har utförts flera gånger under kvartalet efterfrågas ett genomsnitt för kvartalet.

10 Datum (11) 4.5 Antaganden, vikter och indexberäkning För beräkningar har ett aritmetiskt index, Jevons, valts. Det har baserats på att det inte finns den viktinformation som behövs till ett mer avancerat index samt att det är det enda index som klarar disparata priser. Indexberäkning 1. I det första steget beräknas index för olika verksamhetsområden typer v enligt Jevons: j I 0t 1 j n n P = it j i = 1 P i0 där j Pit = pris för tjänst i, verksamhetsområde j, vid tidpunkten t. j Pi0 = pris för tjänst i, verksamhetsområde j, vid bastidpunkten I det andra steget beräknas index för branschen genom att vikta ihop index för respektive verksamhetsområden enligt nedan: I 0t = m j = 1 j I 0t j w där j w = andelen för respektive verksamhetsområde. bas = kvartal 4, 2002 viktperiod = år Utvärdering av testundersökningen Undersökningen fick mycket uppmärksamhet från företagen. Kontakter knöts med de flesta företagen i undersökningen. De uppgiftslämnande företagen hade kommentarer på blanketterna, insamlingsperiod och de instruktioner som med följde. Allt detta har påverkat hur produktionen utformas och mycket har förändrats och framförallt förbättrats från provundersökningen. 4.7 Testresultat och slutsatser I provundersökningen deltog 10 företag varav sju svarade och ansåg att modelpricing passade deras verksamhet. De företag som ej svarade sysslade med oljetranposter och operade på det som kallas spot-markanden för oljetankers.

11 Datum (11) 5 Utformning av framtida undersökning Model-pricing fungerar bra för branchen och är den metod som kommer att användas i den framtida undersökningen. Företagen anger ett verkligt kontrakt första gången de svarar på blanketten och sedan ombeds de omförhandla samma kontrakt varje kvartal. Med hjälp av PPS-urval väljs företag från motsvarande SNI-grupp i företagsdatabasen. Urvalsstorleken kommer att vara 20 företag. Urvalsstorleken bestäms dels av omsättningen för branschen dels för att säkerställa att det finns företag inom alla olika verksamhetsområden typer i urvalet. Tyvärr är inte klassificeringarna av företagen i denna bransch på en så detaljerad nivå som man kan önska. Detta leder till att ett flertal företag som inte sysslar med sjötransporter av gods finns med i ramen. Oljetransporter kommer i detta skede att utelämnas och vidare diskussioner med utländska statistikbyråer och företag inom de verksamhetsområdet kommer att föras för att försöka finna en lämplig metod för att även täcka dessa.

Tjänsteprisindex för lufttransport

Tjänsteprisindex för lufttransport 1(10) Tjänsteprisindex för lufttransport Branschbeskrivning för SNI-grupp 62.100 TPI-projektets rapport nr 12 Mical Tareke Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Augusti 2004 2(10)

Läs mer

Tjänsteprisindex för Tvätteriverksamhet

Tjänsteprisindex för Tvätteriverksamhet Branschbeskrivning för SNI-grupp 93.01 TPI-rapport nr 23 Mical Tareke Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2006 4 Tjänsteprisindex för Kollektivtrafik Förord Som ett led i att förbättra den ekonomiska

Läs mer

Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16

Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Tjänsteprisindex för Arbetsförmedling och rekrytering Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.502, Uthyrning av personal TPI-rapport nr 16 Fredrik Laag Mical Tareke Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för banktjänster

Tjänsteprisindex för banktjänster Tjänsteprisindex för banktjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 65.12 TPI-projektets rapport nr 11 Erik Gerestrand Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik, Ekonomisk statistik, SCB Augusti 2004

Läs mer

Tjänsteprisindex för Kollektivtrafikverksamhet

Tjänsteprisindex för Kollektivtrafikverksamhet Tjänsteprisindex för Kollektivtrafikverksamhet Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.211 TPI-rapport nr 20 Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2006 4 Förord Som ett led i att

Läs mer

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter

Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter 1(16) Tjänsteprisindex för ekonomiska konsulter Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.12 TPI-projektets rapport nr 4 Erik Gerestrand Monica Leonardsson Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik,

Läs mer

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster

Tjänsteprisindex för juridiska tjänster 1(11) Tjänsteprisindex för juridiska tjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.11 TPI-projektets rapport nr 5 Merja Cerda Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Februari 2003 2(11)

Läs mer

Tjänsteprisindex för biluthyrning

Tjänsteprisindex för biluthyrning 1(9) Tjänsteprisindex för biluthyrning Branschbeskrivning för SNI-grupp 71.100 TPI-projektets rapport nr 1 Vera Norrman Giuseppe Picone Tjänsteprisindex, Prisprogrammet, Ekonomisk statistik, SCB Mars 2001

Läs mer

Tjänsteprisindex för Avfallshantering

Tjänsteprisindex för Avfallshantering Tjänsteprisindex för Avfallshantering Branschbeskrivning för SNI-grupp 90.02 TPI-rapport nr 21 Rolf Björnson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2006 Förord Som ett led i att förbättra den

Läs mer

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m.

Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Tjänsteprisindex för Konsultverksamhet avseende företags organisation, information m.m. Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.14 (SNI 2002) TPI-rapport nr 25 Marlene Larsson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR),

Läs mer

Översyn av Tjänsteprisindex för vägtransport av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.240

Översyn av Tjänsteprisindex för vägtransport av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.240 Översyn av Tjänsteprisindex för vägtransport av gods Branschbeskrivning för SNI-grupp 60.240 Camilla Andersson Rolf Björnsson Mical Tareke Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB December 2007 Förord Som

Läs mer

Tjänsteprisindex för arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster

Tjänsteprisindex för arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster 1(19) Tjänsteprisindex för arkitekttjänster och tekniska konsulttjänster Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.201 och 74.202 TPI-projektets rapport nr 3 Martin Ribe Martin Bylin Tjänsteprisindex, Prisprogrammet,

Läs mer

Översyn av Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods

Översyn av Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods Översyn av Tjänsteprisindex för Sjötransporter av gods Slutrapport Thomas Olsson Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Enheten för prisstatistik (MP/PR), SCB December 2007 Förord Som ett led i att förbättra

Läs mer

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012

Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Statistik 2014:11 Sjöfartsföretag 2012 Water Transport 2012 Publiceringsdatum: 2014-05-16 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013

Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013 Statistik 2015:11 Sjöfartsföretag 2013 Water Transport 2013 Publiceringsdatum: 2015-05-21 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz

Översyn av telekommunikation. Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Översyn av telekommunikation Chatrine Lundbeck Christian Schoultz Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007 1 Förord Översyn av Telekommunikation Som ett led i att förbättra den ekonomiska statistiken

Läs mer

Tjänsteprisindex TPI 2008

Tjänsteprisindex TPI 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(24) Tjänsteprisindex TPI 2008 PR0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014

Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Statistik 2016:16 Sjöfartsföretag 2014 Water Transport 2014 Publiceringsdatum: 2016-05-19 Se Beskrivning av statistiken för metod med mera Kontaktperson: Trafikanalys Jan Östlund tel: 010-414 42 24, e-post:

Läs mer

Tjänsteprisindex TPI. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (24) PR0801. Innehåll

Tjänsteprisindex TPI. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (24) PR0801. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (24) Tjänsteprisindex TPI 2014 PR0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering

Tjänsteprisindex för varulagring och magasinering Tjänseprisindex för varulagring och magasinering Branschbeskrivning för SNI-grupp 63.12 TPI-rappor nr 14 Kaarina Båh Chrisian Schoulz Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik, SCB November 2005

Läs mer

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster

Tjänsteprisindex för detektiv- och bevakningstjänster; säkerhetstjänster Tjänseprisindex för deekiv- och bevakningsjänser; säkerhesjänser Branschbeskrivning för SNI-grupp 74.60 TPI- rappor nr 17 Camilla Andersson/Kamala Krishnan Tjänseprisindex, Prisprogramme, Ekonomisk saisik,

Läs mer

Tjänsteprisindex TPI. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) PR0801. Innehåll

Tjänsteprisindex TPI. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) PR0801. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (25) Tjänsteprisindex TPI 2015 PR0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.4 Statistikansvarig... 2 0.5 Statistikproducent...

Läs mer

Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport

Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport Beskrivning av statistiken Hamnar och stuverier samt stödtjänster inom sjötransport avseende år 1997 TK0805 0 Administrativa uppgifter om produkten 0.1 Benämning Hamnar och stuverier samt stödtjänster

Läs mer

Privatleasing av bil i KPI

Privatleasing av bil i KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Olga Varlakova Miykal Tareke 2016-10-17 1(5) Privatleasing av bil i KPI För diskussion Marknaden för privatleasing av bil växer mycket kraftigt och utgör

Läs mer

Förstudie Prisindex för utrikeshandel med tjänster

Förstudie Prisindex för utrikeshandel med tjänster Förstudie Prisindex för utrikeshandel med tjänster Thomas Olsson Tjänsteprisindex, Prisstatistik (MP/PR), SCB Januari 2008 Sammanfattning Denna förstudie syftar till att undersöka förutsättningarna för,

Läs mer

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi

FÖRE TAGS TJÄNS TER. - allt viktigare för svensk ekonomi FÖRE TAGS TJÄNS TER - allt viktigare för svensk ekonomi November 2014 Företagstjänster är kunskapsintensiva Under de senaste två decennierna har andelen högutbildad arbetskraft ökat i samtliga sektorer

Läs mer

Teletjänster i KPI konsumentprofiler

Teletjänster i KPI konsumentprofiler STATISTISKA CENTRALBYRÅN PM 1(8) Teletjänster i KPI konsumentprofiler Enhetens för prisstatistik förslag. Enheten för prisstatistik föreslår att konsumentprofiler används vid beräkning av index för telefoni

Läs mer

Tjänsteprisindex TPI 2011

Tjänsteprisindex TPI 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(21) Tjänsteprisindex TPI 2011 PR0801 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Teorin bakom ett tjänsteproduktionsindex

Teorin bakom ett tjänsteproduktionsindex Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Daniel Lennartsson 12 Johan Norberg 12 Bakgrund Ett kvartalsindex för tjänstenäringarna, fortsättningsvis kallat (TjPI), har på försök tagits fram för att vara en

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart

Läs mer

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI

Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI PM till Nämnden för KPI ES/PR Sammanträde nr 1 Henrik Björk 2016-10-16 Martina Sundström Brunilda Sandén Kartläggning av central prissättning hos företagen i urvalet för KPI 1(6) För information Prissättningsstrategin

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Sveriges BNP: +1,1 procent första kvartalet 2002 Exporten minskade men fortsatt stort överskott i utrikeshandeln. Fasta bruttoinvesteringar föll 6,6 procent. Hushållens konsumtion steg 0,8 procent.

Läs mer

- en underskattad miljöåtgärd

- en underskattad miljöåtgärd Bättre logistik - en underskattad miljöåtgärd Sjöfartsforum och SSPAs seminarium Sjöfartens Miljösatsningar Göteborg, 20 mars 2009 Professor i sjöfartens transportekonomi och logistik Handelshögskolan

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Sjöfart. Nyckeltal juli Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven

Sjöfart. Nyckeltal juli Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven Svensk Sjöfart Nyckeltal juli 2008 Metodutveckling finns beskriven i rapporten Svensk Sjöfart Nyckeltal utgiven 2008-07-01 Tabell 1. Svenska handelsflottans utveckling (300GT och över)* Handelsflottan

Läs mer

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag

Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag Kostnader och intäkter för produktion och distribution av vatten samt behandling av avloppsvatten för kommuner och kommunala bolag fördelade per vattendistrikt Producent Producer Förfrågningar Inquiries

Läs mer

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex

19 Priser på livsmedel. Sammanfattning. Detaljhandelspriser. Konsumentprisindex. Jordbrukets prisindex 303 Kapitel 19 innehåller information om Detaljhandelspriser för vissa livsmedel Konsumentprisindex för livsmedel Jordbrukets prisindex Sammanfattning Detaljhandelspriser I tabell 19.1 visas genomsnittliga

Läs mer

Mikrodata som gör identifikation av objekt möjlig lämnas inte ut.

Mikrodata som gör identifikation av objekt möjlig lämnas inte ut. Statistik om svenska och utländska fartyg i svensk regi 2002 TK0808 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Sjöfart A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Sjötrafik (Utrikes och inrikes trafik med fartyg)

Sjötrafik (Utrikes och inrikes trafik med fartyg) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Sjötrafik (Utrikes och inrikes trafik med fartyg) 2011 TK0802 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Småhusbarometern under luppen

Småhusbarometern under luppen Småhusbarometern under luppen underliggande data säger mer Richard C.B. Johnsson 1 richard.johnsson@ratio.se 21 september, 2003 Inledning... 2 SCB:s siffror avser K/B-talet... 3 Prisutvecklingen under

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109

Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2015-03-27 1(8) Hälsoräkenskaper 2013 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (8) Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 2009 EN0306 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2009

Kvalitetsvärderingsrapport 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2009 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för de centralt insamlade priserna i KPI under 2009.

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

KVALITETSDEKLARATION

KVALITETSDEKLARATION Kvalitetsdeklaration version 1 2018-02-28 1 (14) KVALITETSDEKLARATION Prisindex i producent- och importled (PPI) Ämnes- och statistikområde Ämnesområde: Statistikområde: Priser och konsumtion Prisindex

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 5. Bertil Wegmann. November 12, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 5. Bertil Wegmann. November 12, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 5 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 12, 2015 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 12, 2015 1 / 16 Index Ett index beskriver en eller era

Läs mer

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011

Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och FoU-årsverken i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Preliminära uppgifter för FoU-utgifter och i företagssektorn, universitets- och högskolesektorn samt offentlig sektor år 2011 Statistiska centralbyrån, september 2012 Carolina Thulin Frida Hultgren Robin

Läs mer

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna

Produktion och sysselsättning i tjänstebranscherna Konjunkturläget juni 216 63 FÖRDJUPNING Produktion och sysselsättning i Diagram 2 Produktion i näringslivet Index 25=, förädlingsvärde till baspris, fasta priser De senaste 1 åren har stått för en stor

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det finns inget så praktiskt som en bra teori" November 2011 Index Ett index är ett sätt att jämföra prisnivåer/utvecklingar mellan tidpunkter (de är således en form av tidsserier). Först inför vi en

Läs mer

Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999

Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999 Branschundersökningar inom tjänstesektorn. Intermittenta undersökningar 1999 NV1206 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Näringslivets struktur A.3 Statistikprodukten

Läs mer

F5 Index. Beräkning av index. Begreppet index har två innebörder: Christian Tallberg

F5 Index. Beräkning av index. Begreppet index har två innebörder: Christian Tallberg F5 Index Christian Tallberg Avdelningen för Nationalekonomi och Statistik Karlstads universitet Beräkning av index Begreppet index har två innebörder: 1. Visare. Ofta i situationer då vi har ett statistiskt

Läs mer

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster

Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Slutrapport Prisindex för utrikeshandel med tjänster Thomas Olsson Tjänsteprisindex, Prisstatistik (ES/PR), SCB April 2009 2 Sammanfattning Detta projekt är en fortsättning på en förstudie som genomfördes

Läs mer

Introduktion till statistik för statsvetare

Introduktion till statistik för statsvetare "Det finns inget så praktiskt som en bra teori" November 2011 Index Ett index är ett sätt att jämföra prisnivåer/utvecklingar mellan tidpunkter (de är således en form av tidsserier). Först inför vi en

Läs mer

2005:4. Sjöfartsföretag 2003. SIKA Statistik. Sjöfart

2005:4. Sjöfartsföretag 2003. SIKA Statistik. Sjöfart SIKA Statistik 2005:4 Sjöfart Sjöfartsföretag 2003 Water transport 2003 SIKA Statistik 2005:4 Sjöfart Sjöfartsföretag 2003 Water transport 2003 Statens institut för kommunikationsanalys 2 SIKA Statistik

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 7% 6% 6% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Postverksamhet 2011 TK0701

Postverksamhet 2011 TK0701 ES/NS 2012-06-15 1(11) Postverksamhet 2011 TK0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter

Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter Bruttolista/Arbetsplan med förenklingsåtgärder från Finansdepartementet och myndigheter 2008-2009 2009-06-03 1 Statistik 3.2 Förslag från näringslivet som SCB avser att arbeta vidare med I föregående underlag

Läs mer

Svenska och utländska fartyg i svensk regi (F d Den svenska handelsflottan och samt Svenska och utländska fartyg i svensk regi )

Svenska och utländska fartyg i svensk regi (F d Den svenska handelsflottan och samt Svenska och utländska fartyg i svensk regi ) Svenska och utländska fartyg i svensk regi (F d Den svenska handelsflottan och samt Svenska och utländska fartyg i svensk regi ) 2000 TK0808 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F5

Regressions- och Tidsserieanalys - F5 Regressions- och Tidsserieanalys - F5 Index (Extra material) Linda Wänström Linköpings universitet November 19 Wänström (Linköpings universitet) F5 November 19 1 / 17 Index Ett index beskriver en eller

Läs mer

2007:16. Sjöfartsföretag 2005. SIKA Statistik Sjöfart. jöfart

2007:16. Sjöfartsföretag 2005. SIKA Statistik Sjöfart. jöfart SIKA Statistik Sjöfart jöfart 2007:16 Sjöfartsföretag 2005 Water transport 2005 SIKA Statistik Sjöfart jöfart 2007:16 Sjöfartsföretag 2005 Water transport 2005 Statens institut för kommunikationsanalys

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2013

Nationalräkenskapsdata 2013 Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Nationalräkenskaper 2016:1 11.2.2016 Nationalräkenskapsdata 2013 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år 2013.

Läs mer

Pressinformation från SCB 2003-06-05 kl. 13:00 Nr 2003:161

Pressinformation från SCB 2003-06-05 kl. 13:00 Nr 2003:161 1(5) 2003-06-05 kl. 13:00 Nr 2003:161 Nationalräkenskaper: Sveriges BNP ökade 2,2 procent under första kvartalet 2003. Under första kvartalet 2003 ökade Sveriges BNP med 2,2 procent, kalenderkorrigerad,

Läs mer

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004

Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 S2007:001 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Strukturstudie av näringslivet i Sverige 2004 Innehållsförteckning Definition av internationella och nationella företag 2 Sammanfattning 3 Resultat

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Regionala turismeffekter 2013

Regionala turismeffekter 2013 Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Destination Småland Kronobergs Län Sammanfattning Länet 2013 Sverige 2013 Länets andel av riket Folkmängd (31 December 2013) 187 156 9 644 864 2%

Läs mer

Översyn av index för utrikes flygresor

Översyn av index för utrikes flygresor STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till nämnden för KPI 1(5) Översyn av index för utrikes flygresor För information Efter en översyn har det internt beslutats att ändra vissa delar av KPIundersökning för utrikes

Läs mer

INFLATIONSRAPPORT 2001:3

INFLATIONSRAPPORT 2001:3 ENKÄTSTUDIE ÖVER SVENSKA FÖRETAGS PRISSÄTTNINGSBETEENDE Företags prissättningsbeteende är en central fråga för att förstå vilka effekter penningpolitiken har på inflationen och hur prisnivån påverkas av

Läs mer

Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar (båda sidor) samt räknedosa.

Ett A4-blad med egna handskrivna anteckningar (båda sidor) samt räknedosa. Tentamen Linköpings Universitet, Institutionen för datavetenskap, Statistik Kurskod och namn: Datum och tid: Jourhavande lärare: Tillåtna hjälpmedel: 732G71 Statistik B 2015-12-09, 8-12 Bertil Wegmann

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-1-12 Föregående 215-9-1 FLYG passagerarfrekvens Augusti 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2010

Kvalitetsvärderingsrapport 2010 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(5) Kvalitetsvärderingsrapport 2010 För information Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts för centralt insamlade priser i KPI under 2010.

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Föreläsning G60 Statistiska metoder

Föreläsning G60 Statistiska metoder Föreläsning 2 Statistiska metoder 1 Dagens föreläsning o Vägda medeltal o Standardvägning o Index Angående projektet: Senast onsdagen 6 mars 17:00 ska ni ha lämnat in gruppindelning och definition av problemområde!

Läs mer

Redovisning av KPI:s förändringstal

Redovisning av KPI:s förändringstal STATISTISKA CENTRALBYRÅN KPI-nämnds pm 1(6) Redovisning av KPI:s förändringstal För beslut Prisenhetens förslag Prisenheten föreslår att nämnden för Konsumentprisindex fattar ett särskilt beslut om att

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2015-02-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14-14349 Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi

HANDELNS. betydelse för Sveriges ekonomi HANDELNS betydelse för Sveriges ekonomi En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln Vård och omsorg;

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward.

Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward. Stora Marindagen Projekt WaterwaysForward. Hur kan trafiken på Vänern utvecklas och vad säger varuägarna? Inledning. Vad är Project WaterwaysForward? Vad är skillnaden på inlandssjöfart och kustsjöfart?

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Kvalitetsvärderingsrapport 2008

Kvalitetsvärderingsrapport 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN Pm till Nämnden för KPI 1(6) Kvalitetsvärderingsrapport 2008 För beslut Denna PM beskriver de kvalitetsvärderingar som gjorts i KPI under 2008. De kvalitetsvärderingsmetoder som

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-12-7 Föregående 215-11-13 FLYG passagerarfrekvens Oktober 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Fastighetsförsäljning

Fastighetsförsäljning . Fastighetsförsäljning Date: 15.10.2014 Author Statistics Denmark: Jakob Holmgaard Author Statistics Sweden: Niclas Sjölund 1. Tidsseriens- eller statistikområdets innehåll Namn på tidsserie(r) eller

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska.

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska. Inledning ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska

Läs mer

Demo: Regionala turismeffekter 2013

Demo: Regionala turismeffekter 2013 Demo: Regionala turismeffekter 2013 HUI Research På uppdrag av Kund Nivå 1 och 2: Län och större kommuner Karta Kunds logotyp Sammanfattning Folkmängd Antal kommersiella gästnätter (HSVC) Antal icke kommersiella

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Tjänsteprisindex för

Tjänsteprisindex för Tjänsteprisindex för Renhållning och sanering samt efterbehandling av jord och vatten Branschbeskrivning för SNI-grupp 90.03 TPI-rapport nr 22 Rolf Björnson Tjänsteprisindex, Priser (MP/PR), SCB Mars 2007

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Svensk turismstatistik

Svensk turismstatistik Svensk turismstatistik i samarbete mellan RESURS för Resor och Turism i Norden AB och TURISMnytt i Sverige AB Uppdaterad 215-9-1 Föregående 215-8-28 FLYG passagerarfrekvens Juli 215 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

2015 börjar positivt för transportnäringen

2015 börjar positivt för transportnäringen Jul-06 Okt-06 Feb-07 Jul-07 Okt -07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Okt-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Okt-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Okt-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Okt-11 Jan-12 Apr-12 Jul -12 Okt-12 Jan -13 Apr - 13 Jul -13

Läs mer