Butiker. tillgänglighet för personer med olika funktionshinder. Riktlinjer och standard för. Tidaholms Kommun. Lerums Kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Butiker. tillgänglighet för personer med olika funktionshinder. Riktlinjer och standard för. Tidaholms Kommun. Lerums Kommun"

Transkript

1 Riktlinjer oh standard för Butiker tillgänglighet för personer med olika funktionshinder Lerums Kommun Tidaholms Kommun i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 RIKTLINJER OCH STANDARD 5 A. Toaletter 6 B. Nivåskillnader B.1Hissar 11 B.2 Trappor 15 B.3Ramper 18 C. Skyltinformation utformning oh plaering Angörings- oh handikapparkeringsplats Gångväg mellan parkering/hållplats oh entré Butiksentré Inomhusmiljö Butikslokal Cafeteria/Restaurang Referenslista 50 3 ARBETSMODELL 51 4 VERKTYGETS DELOMRÅDEN 53 5 ARBETSGRUPPEN FÖR FYSISK TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSHINDER TILL BUTIKER 54 2

3 1. Inledning I Sverige, liksom inom Världshälsoorganisationen, används idag en miljörelaterad handikappdefinition. Ett handikapp ses som effekten av mötet mellan en person med ett funktionshinder oh en omgivande miljö. Det är alltså faktorer i omgivningen som avgör om ett handikapp ska uppstå eller inte. Detta synsätt manar till eftertanke kring vårt sätt att bygga samhället både ur ett tekniskt/fysiskt perspektiv oh ett soialt oh kulturellt perspektiv. Frågor som rör personer med funktionshinder är därmed inte ett litet speialområde utan något som är en del i alla samhällsområden. Plan- oh bygglag, kollektivtrafiklag, skollag, bibliotekslag är exempel på lagar som ska stödja detta synsätt. I maj 2000 antog en enig riksdag en nationell handlingsplan för handikappolitiken, Från patient till medborgare. I handlingsplanen prioriteras tre områden: Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer Skapa ett tillgängligt samhälle Förbättra bemötandet av personer med funktionshinder. I planen sätts ambitionen att lokaler oh platser dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga för alla år Som ett led i detta skärptes i juli 2001 plan- oh bygglagen när det gäller befintliga lokaler oh platser. Enkelt avhjälpta hinder, t ex nivåskillnader, bristande skyltning, belysning, brister i plaering av fast inredning, skall vara åtgärdade år Information om tillgängligheten Att ha en grundläggande kunskap om olika funktionshinder oh vad dessa innebär i olika situationer är en viktig förutsättning för att kunna utforma den fysiska miljön så att alla ges förutsättningar att delta oh möta personer med funktionshinder så att möjligheten att vara besökare ges. En viktig förutsättning är okså att personer med funktionshinder får en god oh tillförlitlig information om hur olika miljöer är utformade i dagsläget så att personen kan avgöra om den kan besöka miljön eller inte. Mot bakgrund av detta har Västsvenska Turistrådet tillsammans med Handikappkommittén oh handikapporganisationerna i Västra Götaland tagit fram en modell för en säker information om tillgängligheten för turister/besökare som har svårt att röra sig, höra, se, bearbeta intryk oh tåla visa ämnen. I kommunerna finns behov av motsvarande information till medborgaren oh besökaren med funktionshinder avseende tillgängligheten till verksamheter som bedrivs inom kommunen. Denna ges i tillgänglighetsguider eller medborgarguider. Den utarbetade modellen för information till besökare med funktionshinder har visat sig användbar även för kommuninformationen. Det blir då en lika utformad oh kvalitetssäkrad information i de olika kommunerna samt för turistobjekten. Detta har krävt att kompletterande riktlinjer oh standard tagits fram för de verksamheter som ingår i tillgänglighetsguiden. Dessa, liksom tidigare framtagna riktlinjer oh standard ligger till grund för de frågor som är utformade i det formulär för 3

4 tillgänglighet som verksamheterna skall fylla i. Formulären utgör en webb-baserad informationen om tillgängligheten i kommunernas tillgänglighetsguide. Guiden omfattar områdena: 1. Förenings- oh samlingslokaler 2. Allmänna fritidsverksamheter oh anläggningar (inkl. kommunala föreningar o. strövområden) 3. Andra kommunala verksamheter 4. Skolor 5. Bibliotek 6. Turistbyrå 7. Butiker (inkl. bank, post, apotek) 8. Hotell 9. Restauranger 10. Biograf. 11. Badplats 12. Fiskeplats 13. Evenemang 14. Hälso- oh sjukvård, folktandvård 1.2 Riktlinjer oh standard I Västra Götalandsregionen finns politiskt beslutade riktlinjer oh standard för tillgänglighet för personer med funktionshinder avseende fysisk tillgänglighet i byggnader, anpassad information, förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar oh senkonst, naturreservat samt kollektivtrafik. Dessa är framarbetade av representanter från handikapprörelsen i Västra Götaland, aktuella sektorer/verksamheter oh handikappkommitténs kansli. När det gäller tillgängligheten till naturreservat är det ett gemensamt beslut av Västra Götalandsregionens handikappkommitté oh Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunerna Tidaholm, Lerum oh Munkedal oh Vänersborg har tillsammans med Västra Götalandsregionen tagit fram riktlinjer oh standard för: - kommunala idrottsanläggningar inklusive bad-/simhall - skolor (applierbart på allmänna besökslokaler oh kommunala verksamheter) - bibliotek - butiker (applierbart även på bank, post oh apotek). När det gäller kommunala idrottsanläggningar har Tidaholms, Munkedals, Lerums oh Vänersborgs kommuner varit representerade av personer med speifik kunskap oh erfarenhet av verksamhetsområdet. Avseende skolor har Lerums kommun haft representation från barn- oh ungdomsförvaltningen. När det gäller butiker har konsumentverket medverkat samt en butikshef från dagligvarukedjan ICA. Tidaholms kommun har haft en speiell genomgång oh diskussion av riktlinjerna oh standarden med biblioteket i kommunen. Materialet har dessutom stämts av i respektive kommun. När det gäller bibliotek har Regionbiblioteket i Västra Götalandsregionen medverkat med synpunkter oh skolor en representant för folkhögskolorna samt Västfastigheter. 4

5 Alla kommuner har haft en brukarrepresentant från respektive kommunalt handikappråd, som deltagit i arbetet. Riktlinjerna oh standarden anger en gemensam definition av vad som menas med tillgänglighet för personer med olika funktionshinder oh skall användas vid ny- oh ombyggnationer, förhyrning av lokaler oh inköp samt mindre åtgärder i befintliga byggnader. Detta är ett verktyg utformat för verksamheten. 2. Riktlinjer oh standard för butiker Materialet är upplagt efter rumsliga kategorier med hänsyn till de funktioner platsen skall fylla oh utifrån några mer övergripande kategorier: A. Toaletter. B. Nivåskillnader B.1 Hissar B.2 Trappor B.3 Ramper C. Skyltinformation utformning oh plaering 1. Angörings- oh handikapparkeringsplats 2. Gångväg mellan parkering/hållplats oh entré 3. Butiksentré 4. Inomhusmiljö 5. Butikslokal 6. Cafeteria/Restaurang 7. Referenser Tillgängligheten definieras dels genom en övergripande riktlinje dels efter färgerna grön-gul- röd, där grön = godkänd tillgänglighet, gul = tillgänglighet för några, men inte för alla oh röd = ej godkänd tillgänglighet (se även s 51). En viktig prinip har varit att det som finns skall vara tillgängligt för alla. Men finns inte en funktion, finns det inte heller något krav att skapa den för personer med funktionshinder. 5

6 A. Handikapptoaletter Riktlinje: Personer med olika funktionshinder skall självständigt oh med bibehållen integritet kunna använda handikapptoalettens samtliga funktioner på ett tryggt oh säkert sätt. Standard: GRÖN GUL RÖD A:1 Minst en handikapptoalett finns företrädesvis plaerad på entréplan.,i A:2 Dörrblad, karm eller annan markering har ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS. b,.i A:3 Fritt passagemått för dörr är minst 0,84 m vid uppställt dörrblad (90 ). a,i Handikapptoalett finns på annat plan än entréplan. Fritt passagemått för dörr är minst 0,80 m vid uppställt dörrblad (90 ). a, a Handikapptoalett saknas. Dörr, karm eller annan markering saknar ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS. Fritt passagemått för dörr är mindre än 0,80 vid uppställt dörrblad (90 ). A:4 Luftfylld /låg rundad gummitröskel eller släptröskel på dörr. b, Avfasad tröskel högst 25 mm hög. a,b, Tröskel med kant högre än 25 mm. A:5 Golvyta är minst 2,2 x 2,2 m. Se bifogad skiss över exempel på inredningens plaering.,i Golvyta är minst 1,7 x 1,7 m. Se bifogad skiss över exempel på inredningens plaering. Golvyta mindre än 1,7 x 1,7 m. A:6 Låsning/upplåsning sker med en handrörelse. a,b,,i Låsning/upplåsning sker utan att flera rörelser behöver synkroniseras. Stort låsvred. b Låsning/upplåsning kräver att flera handrörelser måste synkroniseras oh/eller litet låsvred. 6

7 A:7 Ett 0,7 m långt vågrätt draghandtag finns på dörrens insida, plaerat a 0,8 m över golv oh 0,2 m från dörrens innerkant. A:8 Toalettstolen har sitthöjd 0,48 m inkl sittring. Sittring oh lok är av hårt material.,i A:9 Två uppfällbara armstöd vid toalettstol plaerade på 0,8 m höjd oh med 0,6 m bredd emellan armstödens entrum. Det finns 0,9 m fritt utrymme på båda sidor om toalettstolen.,i A:10 Toalettpappershållare finns på båda armstöden. Inkräktar inte på utrymmet mellan armstöden, inte skaderisk. b,,i i Ett minst 0,3 m långt vågrätt eller diagonalt draghandtag finns på dörrens insida, plaerat a 0,8 m över golv oh 0,2 m från dörrens innerkant.,i Toalettstolen har sitthöjd, 0,48 m inkl sittring. Sittring oh lok är av mjukt material. Toalettpappershållare finns på ett armstöd alt på vägg men är lätt nåbar. Draghandtag saknas på insidan av dörren eller är annorlunda plaerat/utformat. Toalettstolen har lägre eller högre sitthöjd än 0,48 m. Armstöd saknas eller är endast svängbara oh/eller finns det inte 0,9 m fritt utrymme på båda sidor om toalettstolen. Toalettpappershållare finns på vägg oh är svår att nå. A:11 Tvättstället är 50 x 45 m stort, plaerat 20 m från vägg oh hörna oh dess överkant är 0,8 m över golv. Vattenlås oh rördragningar åt sidan eller in i vägg. b,,i Tvättstället är 50 x 45 m stort oh dess överkant är a 0,75-0,90 m över golv. Vattenlås oh rördragningar åt sidan eller in i vägg. Tvättstället är mindre än 50 x 45 m oh dess överkant är lägre än 0,75 alt. högre än 0,90 m över golv. Vattenlås oh rördragningar inte i vägg eller åt sidan. A:12 Engreppsblandare är kontrasterande 0,40 enligt NCS, lätt att nå oh möjliggör öppnande/ avstängning med en handrörelse. b,,i Engreppsblandare är lätt att nå oh kräver inte att flera handrörelser synkroniseras. b Blandare är svår att nå oh/eller kräver att flera handrörelser synkroniseras. Omarkerad. Inte engreppsblandare. 7

8 A:13 Minst en kläd/handdukskrok är plaerad 0,8 m över golv. Pappershanddukar, tvål oh eventuell handtork är plaerade med underkant 0,8 m över golv oh minst 0,7 m från hörn. Avlastningshylla finns. b, Minst en kläd/handdukskrok är plaerad 1,2 m över golv. Pappershanddukar, tvål oh eventuell handtork är plaerade med underkant 0,8 m över golv oh minst 0,4 m från hörn.,i Alla kläd/handdukskrokar är plaerade mer än 1,2 m över golv oh/eller är pappershanddukar, tvål oh ev handtork plaerade med underkant högre än 0,8 m över golv oh/eller närmare än 0,4 m från hörn oh/eller saknas avlastningshylla. A:14 Spegel för både sittande oh stående är plaerad med underkant 0,8 m oh överkant 2,0 m över golv. A:15 Större behållare med lok för stomipåsar, blöjor et finns. A:16 Upp- oh nedfällbar brits, minst 1,7x 0,7 m, höjd 0,5 m över golv. Skyddspapper för engångsbruk till britsen finns. A:17 Larmanordning med anropskontakt 0,2 m över golv vid fri väggyta oh 0,8 m över golv vid toalettstol oh päronkontakt på sladd samt enkel beskrivning om hur larmet bevakas finns.,i A:18 Larmanordning går till på öppettid ständigt bemannad reeption eller dylikt samt ljuder oh lyser utanför toalettdörr. För personal finns instruktion för åtgärd vid larm. Dörr är lätt att öppna utifrån.,i b Spegel för både sittande oh stående är plaerad med underkant 0,9 m oh överkant 1,8 m över golv.,i Större behållare utan lok för stomipåsar, blöjor et. Larmanordning med anropskontakt 0,2 m över golv vid fri väggyta oh 0,8 m över golv vid toalettstol alternativt päronkontakt på sladd finns. Spegel finns men höjden är anpassad endast för stående. Större behållare för stomipåsar, blöjor et saknas. Brits saknas eller är mindre än 1,7x 0,7 m. Ingen larmanordning finns. Larmet ljuder endast utanför dörr. Inga föreskrifter finns. Dörr är svår att öppna utifrån. 8

9 A:19 Brandlarm vars larmdon är visuellt finns. b A:20 Orienterande strategiska punkter har kontrastmarkeringar 0,40 enligt NCS t ex spolknapp samt golvsoklar. b Brandlarm vars larmdon är visuellt saknas. Kontrastmarkeringar saknas. För övriga toaletter gäller följande standard: A:2,A:6, A:12 A:13 (avlastningshylla), A:15, A:19, A:20. A. Handikapptoaletter Förklaring förkortningar se s 50 A:1 :BIH s 102, HO, a:bbr 3:126 A:2 b:enkelt avhjälpta hinder 7, :BIH s , i:ho A:3 a:bbr 3:125, :BIH s 90-91, i:ho A:4 b:enkelt avhjälpta hinder 6, a:bbr 3:125, :BIH s 96-97, 106 A:5 :BIH s , i:ho A:6 a:bbr 3:125, 8: 71, b:enkelt avhjälpta hinder 6, :BIH s , i:ho A:7 :BIH s 100, i:ho A:8 :BIH s 109, i:ho A:9 :BIH s 110, i:ho A:10 b:enkelt avhjälpta hinder 11, :BIH s 110, i:ho A:11 b:enkelt avhjälpta hinder 11, :BIH s , i:ho A:12 b:enkelt avhjälpta hinder 6, :BIH s 111, i:ho A:13 b:enkelt avhjälpta hinder 11, :BIH s 111, i:ho A:14 b:enkelt avhjälpta hinder 11, :BIH s 111, i:ho A:15 :BIH s 101 A:16 :BIH s 104, A:17 :BIH s 108, i:ho A:18 :BIH s 108, i:ho A:19 b:enkelt avhjälpta hinder 11 A:20 b:enkelt avhjälpta hinder 11 9

10 Exempel på plaering av inredningen på handikapptoalett - skiss A:5. Anm. Utformning av handikapptoaletter finns redovisat i vetenskapliga studier. Detta illustrerar endast ett exempel. 2,20 m 0,20 Skötbord >0,90 m 0,90 m 0,6 m 2,20 m 0,96 m 1,0 m Utrymme för nedfällbar brits 1,7 x 0,7m Skala 1:20 10

11 B:1. Hissar Riktlinje: Personer med olika funktionshinder skall självständigt kunna utnyttja hissens funktioner på ett tryggt oh säkert sätt. Assistent / anhörig skall kunna åka med i hissen. Standard: GRÖN GUL RÖD B:1: 1 Dörrblad, karm eller annan markering har ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS. b,,i Dörrblad, karm eller annan markering saknar ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS. B:1: 2 Fritt passagemått för dörr (vid slagdörr uppställd 90 ) understiger inte vid något korgmått 0,84 m (SS-EN ,9 m). a,j Fritt passagemått för dörr (vid slagdörr uppställd 90 ) understiger inte 0,80 m. a,,i Fritt passagemått för dörr (vid slagdörr uppställd 90 ) är mindre än 0,80 m. B:1: 3 Hissen har automatisk skjutdörr. Dörren är försedd med säkerhetssensor så att man inte får dörren/ dörrarna på sig. a,,i Hissen har slagdörr som är försedd med kontrastmarkerat manöverdon till dörröppnare plaerad med entrum 0,8 m från underlaget oh 0,7-1,0 m från hörn eller dörrframkant. Manöverdon till dörröppnare är plaerad så att person i rullstol inte behöver baka. Passagetid minst 25 sek. a,b,,i Inga hissdörrar öppnas automatiskt eller med manöverdon till dörröppnare oh/eller plaering av manöverdon till dörröppnare uppfyller inte kraven i gul standard oh/eller passagetid mindre än 25 sek. B:1: 4 Om slagdörr med dörrautomatik finns är slagområdet kontrastmarkerat 0,40 enligt NCS samt taktilt (kännbart) markerat. b,i Om slagdörr med dörrautomatik finns är slagområdet kontrastmarkerat 0,40 enligt NCS eller taktilt (kännbart) markerat eller är dörr försedd med säkerhetssensorer. b Om slagdörr med dörrautomatik finns är slagområdet omarkerat eller saknas säkerhetssensorer. 11

12 B:1: 5 En hiss eller flera med korgmått minst 1,4 x 2,0 m. a,,j En hiss eller flera med korgmått minst 1,1 x 1,4 m. a,,j Alla hissar har mindre mått än 1,1 x 1,4 m. B:1: 6 Manöverpanel är utvinklad från vägg oh plaerad på långsidans mitt, horisontella knapprader med entrum a 0,8 m över golv. b,,i Manöverpanel är plaerad på långsidans mitt med knapprader med entrum i intervallet 0,9-1,2 m över golv.,i Manöverpanel inte plaerad på långsidans mitt oh/eller knapprader med entrum högre än 1,2 m över golv. B:1: 7 Hissknappar är försedda med ljushetskontrast 0,40 enligt NCS. Knappsatsen är försedd med punktskrift. Knapp för entréplan har avvikande form oh ljushet. b, HIssknappar saknar ljushetskontrast oh/eller ingen punktskrift oh/eller ingen avvikande form oh ljushet på knapp för entréplan. B:1: 8 Knapparna skjuter ut 5-12 mm, är minst 20 mm i diameter, minst 10 mm avstånd mellan. Knapparna är lätta att tryka in (trykmotstånd max 2 5 N).,i Knapparna skjuter ut mindre än 5 mm, är minst 15 mm i diameter, minst 10 mm avstånd mellan. Lätta att tryka in. Endast touhknappar oh/eller är tröga att tryka i (trykmotstånd mer än 5 N). B:1: 9 B:1: 10 B:1: 11 Ledstång är kontrasterande 0,40 enligt NCS oh plaerad a 0,9 m från golv på ena långsidan där manöverpanel finns. Akustisk information oh optisk signal informerar om våningsplan oh verksamheter. a,b,,i Hissen stannar alltid i nivå med golvet. b,,i Ledstång a 0,9 m från golv på ena långsidan där manöverpanel finns. Ledstång saknas eller är plaerad högre än 0,90 m över golv. Inga akustiska oh optiska signaler eller akustiskt tal anger våningsplan oh verksamheter. Nivåskillnader mellan hiss oh golv förekommer. 12

13 B:1: 12 Hissdörr är inte plaerad mittemot nedåtgående trappa. Hissdörr mittemot nedåtgående trappa, men trappan väl markerad oh har säkerhetsanordning. Hissdörr mittemot nedåtgående trappa utan markering oh/eller säkerhetsanordning B:1: 13 Svängrumsyta framför hiss på varje våningsplan/ trappavsats är minst 2,0 x 2,0 m. a, Svängrumsyta framför hiss på varje våningsplan/ trappavsats är minst 1,5 x 1,5 m. a,,i Svängrumsyta framför hiss på något våningsplan/trappavsats är mindre än 1,5 x 1,5 m. B:1: 14 Uppfällbar sittplats, höjd 0.5 m finns i hiss. Uppfällbar sittplats, höjd 0,45 m finns i hiss. Ingen sittplats finns oh/eller lägre än 0,45 m. B:1: 15 Nödlarm finns kopplade till dygnet runtbemanning.,i Nödlarm endast kopplade till på dagtid bemannad reeption eller dylikt. B:1: 16 Nödlarm är plaerad vid manöverpanel oh speiellt markerad kännbart oh visuellt.,i Nödlarm är inte plaerad vid manöverpanel eller speiellt markerad kännbart oh visuellt. B:1: 17 Larminstruktion på lättläst svenska oh punktskrift samt pitogram finns. Larminstruktion på lättbegriplig svenska oh punktskrift samt bildsymbol finns. b,i Instruktionen är inte på lättbegriplig svenska eller kompletterad med punktskrift eller bildsymbol. B:1: 18 Vid larm ges akustisk oh visuell bekräftelse. b Vid larm ges enbart akustisk eller visuell bekräftelse. B:1 Hissar Förklaring förkortningar se s 50 B:1:1 b:enkelt avhjälpta hinder 11, :BIH s 88, , i:ho B:1:2 a:bbr 3:125, :BIH s 90 91, i:ho, j:ss-en B:1:3 b:enkelt avhjälpta hinder 6, :BIH s 86, 93, i:ho B:1:4 b:enkelt avhjälpta hinder 6, i:ho B:1:5 a:bbr 3:124, j:ss-en 81-70, :BIH s 85 B:1:6 b:enkelt avhjälpta hinder 6, BIH s 87, i:ho B:1:7 b:enkelt avhjälpta hinder 11, :BIH s 87 B:1:8 :BIH s 87, i:ho 13

14 B:1:9 :BIH s 86, 261 B:1:10 a:bbr 3:124, b:enkelt avhjälpta hinder 11, :BIH s 88, i:ho B:1:11 b:enkelt avhjälpta hinder 6, :BIH s 88, i:ho B:1:12 :BIH s 86 B:1:13 a:bbr 3:123, :BIH s 43, 55, i:ho B:1:14 :BIH s 88 B:1:15 :BIH s 88, i:ho B:1:16 :BIH s 88, i:ho B:1:17 b:enkelt avhjälpta hinder 8, i:ho B:1:18 b:enkelt avhjälpta hinder 11 14

15 B:2. Trappor Riktlinje: Personer med olika funktionshinder skall, där funktionshindret ej omöjliggör, självständigt oh säkert kunna förflytta sig i oh intill trappan. Trappans utformning skall även möjliggöra förflyttning med personligt stöd. Standard: GRÖN GUL RÖD B:2: 1 Trapplopp är raka med minsta bredd 120 m. a, Trapplopp är svängda med minsta bredd 120 m. Trappor har bredd mindre än 120 m. B:2: 2 Greppvänlig, ljushetskontrasterande ledstång på båda sidor om trappan, som sträker sig 0,3 m förbi översta oh nedersta stegframkanten. Ledstången löper oavbrutet oh är möjlig att hålla i förbi infästningarna. a,b,,i Greppvänlig, ljushetskontrasterande ledstång på båda sidor om trappan, som sträker sig endast på ena sidan 0,3 m förbi översta oh nedersta stegframkanten. På andra sidan är ledstångens avslut markerad vid översta oh nedersta stegframkanten. Det är möjligt att hålla förbi infästningarna. Ledstång finns som inte sträker sig 0,3 m förbi översta oh nedersta stegframkanten eller där detta är omöjligt inte markerar översta oh nedersta stegframkanten oh/eller finns endast en ledstång oh/eller saknas kontrastering oh/eller är det inte möjligt att hålla förbi infästningarna eller saknas ledstång. B:2: 3 Jämna halksäkra trappsteg med stegdjup minst 0,26 m oh steghöjd max 0,16 m. Inga utstikande plansteg finns. För trappa med fler än 18 trappsteg finns vilplan.,i Jämna halksäkra trappsteg med stegdjup minst 0,25 m oh steghöjd max 0,20 m. Sättsteg finns. Utstikande plansteg finns men de är inte besvärande. För trappa med fler än 18 trappsteg finns vilplan. a Trappor med mindre stegdjup än 0,25 m oh/eller steghöjd större än 0,20 m oh/eller utstikande plansteg som är besvärande oh/eller avsaknad av sättsteg oh/ eller ej halksäkrat oh/eller fler än 18 trappsteg utan vilplan. 15

16 B:2: 4 På nedersta trappsteget oh plansteget finns markering i ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS i varje trapplopp. På övre plansteget har markeringen samma bredd som plansteget. Nedersta trappsteget är markerat i sin fulla bredd. Markeringen är konsekvent utförd i hela byggnaden. a Det finns markering av framkanten på nedersta plansteget oh framkanten på översta plansteget i varje trapplopp. Markeringen har en ljushetskontrast på minst 0,40 enligt NCS. Markeringen är konsekvent utförd i hela byggnaden. a,b,,i Trappstegen är omarkerade oh/eller har ingen ljushetskontrast oh/eller är inte konsekvent utfört i hela byggnaden. B:2: 5 Fribärande trappor, som man riskerar att slå sig på finns inte. a, Fribärande trappor finns men har någon form av skydd längs sidorna som är visuellt oh kännbart oh markerar upptill oh nedtill. b,,i Fribärande trappor utan skydd oh/eller visuell oh taktil markering finns. B:2: 6 Trappor i korridorer oh gångstråk är plaerade vinkelrätt mot gångriktning alternativt är förskjutna i förhållande till gångriktningen. Trappor i korridorer oh gångstråk är plaerade i gångriktningen oh är inte förskjutna. Trapporna är väl markerade oh har säkerhetsanordning. Trappor i korridorer oh gångstråk är plaerade i gångriktningen oh saknar markering oh säkerhetsanordning. B:2: 7 Skyltar,med siffra i relief, som anger våningsplan finns på båda sidor där ledstång slutar. Skyltar, med siffra i relief, som anger våningsplan saknas. Skyltar, som anger våningsplan, saknas. B:2: 8 Utskjutande eller svårupptäkta hinder finns inte i trappan. a,b,,i Utskjutande eller svårupptäkta hinder finns i trappan. 16

17 B:2 Trappor Förklaring förkortningar se s 50 B:2:1 a:bbr 8:232, 8:2321, :BIH s 81 B:2:2 a:bbr 8:2321, b:enkelt avhjälpta hinder 10, :BIH s 82, i:ho B:2:3 a:bbr 8:232, :BIH s 67 oh 81, i:ho B:2:4 a:bbr 8:232, b:enkelt avhjälpta hinder 7, :BIH s 82, i:ho B:2:5 a:bbr 8:232, b:enkelt avhjälpta hinder 7, :BIH s 80, i:ho B:2:6 :BIH s 83 B:2:7 :BIH s 84 B:2:8 a:bbr 8:311, b:enkelt avhjälpta hinder 7, :BIH s

18 B:3. Ramper Riktlinje: Personer med olika funktionshinder skall självständigt oh säkert kunna ta sig upp på, förflytta sig oh ta sig ifrån rampen. Rampens utformning skall möjliggöra förflyttning med personligt stöd. Standard: GRÖN GUL RÖD B:3: 1 Rampen är permanent förankrad i byggnad/mark. Löstagbar/flyttbar ramp. Skenor ersätter ramp. B:3: 2 B:3: 3 B:3: 4 B:3: 5 B:3: 6 Rampens lutning/längsfall är max 5 % (1:20) oh har en höjdskillnad på högst 0,5 m. Tvärlutningen är 0 %. b,,i När rampen har en höjdskillnad på högst 0,5 m krävs ett minst 2 m lång vilplan. Vilplanets största lutning/längsfall är 0 % inomhus oh utomhus max 2% (1:50). a,,i Rampen har jämn, hård oh halksäker beläggning. a,b,,i Hela rampen är minst 1,3 m bred. b,,i Ramp är försedd med avåkningsskydd på båda sidor. a,b, Rampens lutning/längsfall är max 8 % (1:12) oh har en höjdskillnad på högst 0,5 m. Tvärlutningen är max 0 % för ramp inomhus oh max 2 % utomhus. a,b,i Rampens lutning/längsfall är större än 8 % (1:12) oh/ eller har en höjdskillnad på mer än 0,5 m oh/eller lutar mer än 0% inomhus oh mer än 2% utomhus. Efter stigning 0,5 m saknas ett 2 m långt vilplan eller vilplanet är kortare än 2 m oh/eller lutning/ längsfall mer än 0% inomhus eller mer än 2 % (1:50) utomhus. Ramp har beläggning av material som innebär halkrisk. Ramp är smalare än 1,3 m. Ramp saknar avåkningsskydd på en eller båda sidor. 18

19 B:3: 7 Ledstänger finns på båda sidor om ramper. Ledstängerna löper oavbrutet, går förbi rampens början oh slut med minst 0,3 m, är greppvänliga oh har kontrasterande ljushet på minst 0,40 enligt NCS gentemot omgivande ytor. Det är möjligt att hålla i ledstången även förbi infästningarna. a,b, Ledstänger saknas på en eller båda sidor oh/eller löper inte oavbrutet oh/eller går inte 0,3 m förbi rampens början oh slut oh/eller kontrasterar inte oh/eller är det inte möjligt att hålla i ledstången även förbi infästningarna. B:3: 8 Ytan strax före oh efter rampen har en 0,4-0,8 m bred oh kännbar kontrastmarkering. Ytan strax före oh efter rampen har en visuell 0,4-0,8 m markering. Ytan strax före oh efter rampen saknar visuell oh kännbar markering. B:3 Ramper Förklaring förkortningar se s 50 B:3:2 a:bbr 3:123, b:enkelt avhjälpta hinder 6, :BIH s 61-62, 76, i:ho B:3:3 a:bbr 3:123, :BIH s 78, i:ho B:3:4 a:bbr 8:232, b:enkelt avhjälpta hinder 6, :BIH s 61, 79, i:ho B:3:5 b:enkelt avhjälpta hinder 6, :BIH s 61, 79, i:ho B:3:6 a:bbr 8:232, b:enkelt avhjälpta hinder 6, :BIH s 79 B:3:7 a:bbr 8:2321, b:enkelt avhjälpta hinder 10, :BIH s 79 B:3:8 :BIH s 79 19

20 C. Skyltinformation - utformning oh plaering Riktlinje: Personer med olika funktionshinder skall, där funktionshindret ej omöjliggör det, självständigt oh enkelt kunna ta del av informationen oh kunna använda sig av den. Standard: Utformning GRÖN GUL RÖD C:1 Informationen/skyltningen är lättbegriplig. b,i C:2 Bokstäver i enkelt typsnitt (t ex Arial, Helvetia, Frutiger). b,,i C:3 Skylt-/tavelinformation är utformad med både text oh pitogram. b, C:4 Skyltar/tavlor med enstaka ord/siffror, som kan läsas på nära håll oh som går att komma tätt intill, skrivs med versaler för att läsas taktilt (kännbart) i relief (minst 1 mm upphöjning) oh i punktskrift. b,,i C:5 Skyltar/tavlor som läses på ett avstånd av 1-3 m har textstorlek mm (mäts på versaler). b,,i Skylt-/tavelinformation är utformad med både text oh bildsymbol. b,i Skyltar/tavlor med enstaka ord/siffror, som kan läsas på nära håll oh som går att komma tätt intill, skrivs med versaler för att läsas taktilt (kännbart) i relief eller i punktskrift. b,i Informationen är abstrakt oh/eller innehåller långa oh komplierade ord oh/eller meningar. Bokstäver i svårläst typsnitt. Skylt-/tavelinformation har inte både text oh bildsymbol. Skyltar/tavlor med enstaka ord/siffror, som kan läsas på nära håll oh som går att komma tätt intill kan inte läsas taktilt (kännbart) i relief eller i punktskrift. Skyltar/tavlor som läses på ett avstånd av 1-3 m har textstorlek mindre än 70 mm. 20

21 C:6 Skyltar/tavlor som läses både på avstånd oh går att komma nära intill, har textstorlek mm (mäts på versaler). b,,i C:7 Skyltar/tavlor, med enstaka ord/siffror som man kan komma tätt, intill har textstorlek minst 15 mm (mäts på versaler). 15 mm är minsta storlek för läsning i relief. b,,i C:8 Skyltar/tavlor, som man kan komma tätt intill, med information bestående av flera ord har textstorlek minst 5 mm t ex Arial 20 p (mäts på versaler). C:9 Sammanfattning av längre information/instruktion finns på punktskrift oh lättläst. b Skyltar/tavlor, som man kan komma tätt intill, med information bestående av flera ord har textstorlek minst 4 mm (mäts på versaler). Sammanfattning av längre information/instruktion finns på punktskrift eller lättläst. Skyltar/tavlor som läses både på avstånd oh går att komma nära intill, har textstorlek mindre än 25 mm. Skyltar/tavlor, av olika slag, som man kan komma tätt intill, har textstorlek mindre än 15 mm. Skyltar/tavlor, som man kan komma tätt intill, med information bestående av flera ord har textstorlek mindre än 4 mm. Sammanfattning av längre information finns varken på punktskrift eller lättläst. C:10 Alla skyltar/tavlor inom samma skyltgrupp (orienterings-, hänvisnings-, oh informationsskyltar) har lika utformning. C:11 Ljushetskontrasten mellan texten oh bakgrunden eller vid färgmarkering är minst 0,40 enligt NCS oh har inte färgkombinationerna rött/grönt, orange /brunt oh blått/grönt. b,,i Utformningen har inte lika utformning inom samma skylt-/tavelgrupp. Ljushetskontrasten mellan texten oh bakgrunden eller vid färgmarkering är mindre än 0,40 enligt NCS oh/eller har färgkombinationerna rött/grönt, orange/brunt eller blått/grönt. 21

22 C:12 Alla skyltar/tavlor är väl belysta med ej bländande ljussättning. a,b,,i C:13 I större anläggningar ges orienterande vägledning genom färgmarkering på skyltar. b, C:14 Om informationstavla/ karta finns, finns karta i relief eller som reliefkort att tillgå oh/eller som talad information. b,,i Plaering C:15 Skylt/tavla med objektsnamn/nummer finns vid alla allmänna entréer samt vid olika verksamheter. Vid huvudentré finns invändig orienteringstavla oh/eller utvändig. Hissar, toaletter oh utgångar är skyltade. b,,i C:16 Informationsplatsens lutning/längsfall är högst 2% (1:50). C:17 Vid högt plaerade skyltar finns kompletterande skyltning, som är plaerad i underkant 1,4 m oh överkant max 1,6 m över golv/mark, oh går att komma nära intill. b,,i Orienteringsskyltar är väl belysta med ej bländande ljussättning. Skylt/tavla med objektsnamn finns invändigt vid huvudentrén oh/eller utvändigt samt vid olika verksamheter. Hissar toaletter oh utgångar är skyltade. Informationsplatsens lutning/längsfall är högst 2,5% (1:40). b Inga skyltar/tavlor är väl belysta. I större anläggningar saknas orienterande vägledning genom färgmarkering på skyltar. Alternativ anpassad information till informationstavla/karta saknas. Skylt/tavla med objektsnamn saknas eller finns endast invändigt eller utvändigt vid huvudentré eller endast vid verksamheter oh/eller saknas skyltning för hissar oh/eller toaletter oh/eller utgångar. Informationsplatsens lutning/längsfall är högre än 2,5% (1:40). Vid högt plaerade skyltar saknas kompletterande skyltning, som är plaerad med underkant 1,4 m oh överkant max 1,6 m över golv/mark oh går att komma nära intill. 22

23 C:18 Skyltinformation med punktskrift oh relief på lägre höjd än 1,4 m är utvinklad från underlaget a 45 oh plaerad med skyltens nederkant max 0,8 m ovan mark/golv. b, C:19 Alla skyltar/tavlor inom samma skyltgrupp (orienterings-, hänvisnings-, respektive informationsskylt/tavla) är konsekvent plaerade. b,,i C:20 Inga skyltar/tavlor finns på dörrblad oh är plaerade på vägg intill samma sida som dörrhandtaget. b, Skyltinformation med punktskrift oh relief på lägre höjd än 1,4 m är utvinklad från underlaget a 45 oh plaerad med skyltens nederkant max 0,9 m ovan mark/golv. Skylt finns både på dörrblad oh på vägg intill samma sida som dörrhandtaget. Skyltinformation med punktskrift oh relief på lägre höjd än 1,4 m är plan oh/eller är plaerad med skyltens nederkant mer än 0,9 m ovan mark/golv. Plaeringen av skyltar / tavlor är inkonsekvent. Skyltar/tavlor finns endast på dörrblad oh/eller är inte plaerade på samma sida som dörrhandtaget. C. Skyltinformation utformning oh plaering Förklaring förkortningar se s 50 C:1 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, i:ho C:2 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 159, i:ho C:3 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 155, 158, i:ho C:4 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 160, i:ho C:5 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 159, i:ho C:6 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 159, i:ho C:7 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 159, i:ho C:8 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14 C:10 :BIH s 158 C:11 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 152,160, i:ho C:12 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 161, i:ho C:13 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 156 C:14 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 157, i:ho C:15 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 156,157, i:ho C:16 : BIH s 59,61 C:17 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s , i:ho C:18 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s C:19 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s 157, i:ho C:20 b:enkelt avhjälpta hinder 8,14, :BIH s

24 Riktlinje: 1. Angörings- oh handikapparkeringsplats Angöringsplats skall finnas i omedelbar anslutning till entréer avsedda för allmänheten. Av- oh påstigning skall ske enkelt oh säkert. Personer med olika funktionshinder skall självständigt eller med personligt stöd kunna parkera sitt fordon i nära anslutning till de entréer i byggnaden som är avsedda för allmänheten, samt enkelt oh säkert komma i oh ur fordonet, samt förflytta sig från parkeringsplats till gångväg. Standard: GRÖN GUL RÖD 1:1 Handikapparkeringsplatser utgör 5% av det totala antalet p-platser, dok minst 2 platser. b,,i 1:2 Minst 1 handikappparkeringsplats finns inom 10 m från entré/-er avsedda för allmänheten.,i 1:3 Alla handikapparkeringsplatser har handikappsymbol på marken oh på skylt, samt markerade linjer på marken.,i Handikapparkeringsplatser utgör 5% av det totala antalet p-platser, dok minst 1 plats. b,,i Handikappparkeringsplatser finns inom 25 m från entré/-er avsedda för allmänheten. a,i Handikapparkeringsplatser har enbart handikappsymbol på skylt samt markerade linjer på marken. Handikapparkeringsplats saknas. Handikapparkeringsplatser finns längre bort än 25 meter från entré/-er avsedda för allmänheten. Handikapparkeringsplatser saknar skyltning oh markerade linjer på marken. 1:4 Handikapparkeringsplatser är väl belysta. b, Belysning saknas eller är inte funktionell vid handikappparkeringsplatser. 1:5 Minsta bredd på enstaka handikapparkeringsplatser är 5 m. Minsta bredd på handikapparkeringsplatser i följd är 3,6 m med fri yta intill. b,,i Mindre bredd på enstaka handikapparkeringsplats än 5 m. Mindre bredd än 3,6 m på handikappparkeringsplatser i följd. 24

25 1:6 Handikapparkeringsplatser har fast, jämn oh halksäker yta. b,,i Handikapparkeringsplats er har ojämnheter i markytan oh/eller markbeläggning som inte är fast oh halksäker. 1:7 Lutning/längsfall på handikapparkering är högst 2 % (1:50). b,,i Lutning/längsfall på handikapparkering är större än 2 % (1:50). 1:8 Handikapparkeringsplatser är plaerade så att personer med funktionshinder inte behöver förflytta sig långa sträkor bakom parkerade bilar. 1:9 Parkeringsautomaternas reglage/funktioner är lättmanövrerade oh med nedersta funktionerna plaerade max 0,8 m oh översta max 1,10 m över mark. Lätt att komma intill med rullstol oh gåstöd. Handikapparkeringsplatser är plaerade så att personer med funktionshinder måste förflytta sig bakom parkerade bilar, men det kan ske på ett säkert sätt. Parkeringsautomaternas reglage/funktioner är lättmanövrerade oh med nedersta funktionerna max 0.9 m oh översta max 1,2 m över mark. Handikapparkeringsplatser är plaerade så personer med funktionshinder måste förflytta sig bakom parkerade bilar med stor risk för olykor. Parkeringsautomaternas reglage/funktioner är svårmanövrerade oh plaerade med nedersta funktionen högre än 0,9 m oh översta högre än 1,2 m över mark eller svåra att komma intill med rullstol oh gåstöd. 1:10 Parkeringsautomaterna har lättförståeliga/ konkreta instruktioner. Inga lättförståeliga/ konkreta instruktioner. 1:11 Om parkering utmed gata, är platsen markerad oh minst 7 m lång med avfasad trottoarkant till 0- kant på en sträka av 1 m i anslutning till p-plats men bakom bilen. b,,i,k Om parkering utmed gata, är platsen markerad oh minst 6 m lång oh har avfasad trottoarkant till 0- kant på en sträka av 0,9 m i anslutning till p-plats men bakom bilen. b,i Parkering utmed gata, är mindre än 6 m lång oh/eller saknar avfasad trottoarkant till 0-kant på en sträka av 0,9 m oh/eller plaering av avfasning ej bakom bil. 1:12 Trottoarkantens avfasning har inte större lutning än 1:12. Avfasningen är jämn oh halksäker. b Trottoarkantens avfasning har inte större lutning än 1:12. Avfasningen är inte jämn oh/eller inte halksäker. Trottoarkantens avfasning har större lutning än 1:12 oh/eller är avfasningen ojämn oh/eller halkig. 25

26 1:13 Angöringsplats utanför entré/-er avsedda för allmänheten är minst 7 m lång med avfasad trottoarkant till till 0-kant på en sträka av a 1 m i omedelbar anslutning till angöringsplatsen. a,b, Angöringsplats inom 10 m från entré/-er avsedda för allmänheten är minst 7 m lång med avfasad trottoarkant till 0-kant på en sträka av 0,9 m. a,b, Angöringsplats saknas eller finns på längre avstånd än 10 m från entré oh/eller har trottoarkant som inte är avfasad till 0-kant. 1. Angörings- oh parkeringsplats Förklaring förkortningar se s 50 1:1 b:enkelt avhjälpta hinder 17, :BIH s 58, i:ho 1:2 a:bbr 3:122, :BIH s 58, i:ho 1:3 :BIH s 60, i:ho 1:4 :BIH s 60, b:enkelt avhjälpta hinder 15. 1:5 b:enkelt avhjälpta hinder 17, :BIH s 59, i:ho 1:6 b:enkelt avhjälpta hinder 17, :BIH s 63, i:ho 1:7 b:enkelt avhjälpta hinder 17, :BIH s 59, i:ho 1:8 :BIH s 58 1:9 :BIH s :10 :BIH s 162 1:11 b:enkelt avhjälpta hinder 12, :BIH s 59, i:ho, k:vvä 03:03 1:12 b:enkelt avhjälpta hinder 12. 1:13 a:bbr 3:122, b:enkelt avhjälpta hinder 12, :BIH s 59 26

27 2. Gångväg mellan parkering/hållplats oh entré Riktlinje: Personer med olika funktionshinder skall lätt kunna orientera sig samt enkelt, självständigt oh utan fara ta sig fram till entrén. Standard: GRÖN GUL RÖD 2:1 Tydlig utformning av miljön/skyltning anger riktning mot huvudentré oh ev annan entré tillgänglig för personer med funktionshinder. b,,i 2:2 Visuellt markerat oh kännbart gång-/ledstråk finns mellan angöringsplats oh tillgänglig entré för personer med funktionshinder. b,,i 2:3 Hela gångvägen har en lutning/ längsfall på högst 2,5 % -2% (1:40 1:50). Lutning i sidled/tvärfall är högst 2%(1:50).,i Gångväg har lutning/ längsfall på högst 5-8 % (1:20 1:12). Lutning i sidled/tvärfall är högst 2% (1:50). a,b,i Tydlig utformning av miljön/skyltning som anger riktning mot entré saknas. Gång-/ ledstråk mellan angöringsplats oh entré tillgänglig för personer med funktionshinder saknas. Gångväg har lutning/ längsfall större än 8 % (1:12). Lutning i sidled/tvärfall är mer än 2%. 2:4 Vid trappor eller lutningar större än 5 % (1:20) finns ramp eller utjämning genom annan oh flakare sträkning av gångyta. b Vid trappor eller lutningar större än 8 % (1:12) finns ramp eller utjämning genom annan oh flakare sträkning av gångyta. b Vid trappor oh lutningar större än 8% (1:12) saknas kompensation av nivåskillnad. 27

28 2:5 Gångvägens bredd är minst 2,0 m. Gångvägens bredd är minst 1,3 1,8 m med täta vändplatser som är minst 2,0 m breda eller avtagsvägar som kan utgöra vändplats. a,b,i Gångvägen är smalare än 1,3 eller saknar vändplatser som är minst 2,0 m breda eller avtagsvägar som kan utgöra vändplats. 2:6 Markytan är fast, jämn oh halksäker. Eventuella dagvattenbrunnar är plaerade vid sidan av gångvägen. a,b,,i 2:7 Cykelbana är avskild mot gångväg med häk el dyl. Korsar inte gångväg.,i 2:8 Fasta hinder, såsom postlådor, parkeringsautomater, skyltar, belysningsstolpar oh balkonger, är plaerade utanför gångvägen. Högt utskjutande byggnadsdelar t ex skyltar, markiser är högre än 2,2 m från marken. Cyklar har särskild parkering utanför gångväg. a,b,,i Markytan är ojämn, men har två parallella gångstråk med jämn, hårdgjord, halksäker yta. Dagvattenbrunnar finns i gångvägen. Cykelbana är avskild mot gångväg med kontrastmålad linje. Cykelbana korsar gångväg men innebär ringa risk för olyksfall. Fasta hinder som finns i gångvägen är visuellt (ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS) oh kännbart markerade upptill/nedtill. Högt utskjutande byggnadsdelar är högre än 2,2 m från marken. Cyklar har särskild parkering utanför gångväg. a,b,,i Markytan är halkig eller ej fast eller har ojämnheter i gångytan. Markering saknas mellan ykel oh gångväg. Cykelbana korsar gångväg oh innebär stor risk för olyksfall. Omarkerade fasta hinder i gångvägen oh högt utskjutande byggnadssdelar lägre än 2,2 m över mark finns oh/eller parkeras yklar i gångvägen. 2:9 Gångvägen är fri från olika lösa hinder, t ex reklamskyltar oh flaggor, blomlådor oh utskjutande grenar från träd oh buskar, lägre än 2,2 m från marken. b,,i Tillfälliga hinder är visuellt (ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS) oh kännbart markerade. Det finns lösa hinder i gångvägen oh/eller utskjutande grenar från träd oh buskar. 28

29 2:10 Belysningen är jämn oh bländfri utan mörka partier. Belysningsstolpar står på samma sida om gångväg oh 0,5 m utanför gångyta. b,,i 2:11 Växter, som många är allergiska mot t ex starkt doftande växter, är inte planterade intill gångvägen.,i 2:12 Sittplatser är utplaerade mellan besöksparkering/ hållplats oh entré minst var 25:e meter.,i 2:13 Sittplatser är stadiga med rygg- oh armstöd. Sitthöjd 0,5 m, sitsen lutar inte bakåt, armstödshöjd 0,7 m.,i 2:14 Vid markerade passager över körbana finns 60 mm högt kantstöd samt avfasad trottoarkant till 0- kant på en sträka av 1 m. b,,i 2:15 Trottoarkantens avfasning har lutning max 1:12. Ytan har avvikande ytskikt oh är jämn oh halksäker. a,b,,i Belysningen är jämn oh bländfri utan mörka partier. Inkonsekvent plaering av belysningsstolpar. Sittplatser finns men är inte plaerade glesare än max var 50:e meter. Sittplatser är stadiga, har ryggstöd men inte armstöd. Sitthöjd 0,45 m.,i Vid markerade passager över körbana finns 40 mm högt kantstöd samt avfasad trottoarkant till 0- kant på en sträka av 0,9 m. a,b,,k Trottoarkantens avfasning har lutning max 1:12. Ytan är ojämn oh/eller inte halksäker men har avvikande ytskikt. Belysning är svag, ojämn med mörka partier eller saknas. Växter, som många är allergiska mot, t ex starkt doftande växter är planterade intill gångvägen. Sittplatser saknas eller är det glesare än var 50:e meter. Sittplatser är lätt flyttbara el. ostadiga, har lägre sitthöjd än 0,45 m oh saknar armstöd. Ingen markering via kantstöd oh/eller saknar avfasad trottoarkant till 0- kant på en sträka av 0,9 m. Trottoarkantens avfasning har större lutning än 1:12 oh/eller ytan är ojämn oh/eller halkig oh/eller saknar avvikande ytskikt. 2. Gångväg Förklaring förkortningar se s 50 2:1 b:enkelt avhjälpta hinder 14, :BIH s 63-65, i:ho 29

30 2:2 b:enkelt avhjälpta hinder 13, :BIH s 63-65, i:ho 2:3 a:bbr 3:122, b:enkelt avhjälpta hinder 12, :BIH s 61 2:4 b:enkelt avhjälpta hinder 12 2:5 a:bbr 3:122, b:enkelt avhjälpta hinder 12, :BIH s 61-62, i:ho 2:6 a:bbr 3:122, b:enkelt avhjälpta hinder 12, :BIH s 63, i:ho 2:7 :BIH s 66 i:ho 2:8 a:bbr 3:122, b:enkelt avhjälpta hinder 13, :BIH s 65, i:ho 2:9 b:enkelt avhjälpta hinder 13, :BIH s 65-66, i:ho 2:10 b:enkelt avhjälpta hinder 15, :BIH s 66, i:ho 2:11 :BIH s 69, i:ho 2:12 :BIH s 67, i:ho 2:13 :BIH s , i:ho 2:14 a: BBR 3:122, b:enkelt avhjälpta hinder 12, :BIH s 63, , i:ho, k:vvä 03:03 2:15 a: BBR 3:122, b:enkelt avhjälpta hinder 12, :BIH s 63, , i:ho, k:vvä 03:03 30

31 3. Butiksentré Riktlinje: Personer med olika funktionshinder skall självständigt kunna passera in oh ut genom entréer avsedda för allmänheten, samt ha möjlighet att vänta klimatskyddat utan att störas av allergena faktorer. Standard: GRÖN GUL RÖD 3:1 Fritt passagemått på entrédörr är minst 0,84 m vid uppställt dörrblad (90 ) a,,i 3:2 Dörrblad, karm eller annan markering har ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS. Glasdörr har kontrastmarkering 0,9 oh 1,5 m ovan golv/mark. Entrén är belyst. b,,i 3:3 Entréer avsedda för allmänheten har automatisk dörröppnare. Slagdörr har passagetid minst 25 sek. Dörren är försedd med säkerhetssensor så att man inte får dörren på sig.,i 3:4 Manöverdon till dörröppnare är kontrastmarkerad 0,40 enligt NCS. Manöverdon är plaerad med entrum 0,8 m från mark/golv oh 0,7-1,0 m från hörn eller dörrframkant. Manöverdon till dörröppnare är plaerad så att person i rullstol inte behöver baka. a,b,,i Fritt passagemått på entrédörr är minst 0,80 m vid uppställt dörrblad (90 ) a,,i Dörrblad, karm eller annan markering har ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS. Glasdörr har endast en kontrastmarkering. Entrén är belyst.,i Fritt passagemått på entrédörr är mindre än 0,80 m vid uppställt dörrblad (90 ) Dörrblad, karm eller annan markering saknar ljushetskontrast minst 0,40 enligt NCS oh/eller glasdörr saknar kontrastmarkering oh/ eller belysning av entré saknas. Inga entrédörrar har automatisk dörröppnare oh/eller har passagetid mindre än 25 sek. Manöverdon till dörröppnare är inte kontrastmarkerad oh/eller är manöverdon plaerad med entrum högre än 0,8 från mark/golv oh mindre än 0,7 m från hörn eller dörrframkant oh/eller är manöverdon till dörröppnare plaerad så att person i rullstol måste baka 31

32 3:5 Karuselldörr/roterdörr, är i omedelbar anslutning, kompletterad med entré med automatisk dörröppnare enligt 3:4. a,i Vid karuselldörr/roterdörr är kompletterande entré minst 0,80 m bred. Endast karuselldörr/roterdörr oh/eller mindre än 0,80 m fri passage. 3:6 Vid slagdörr med dörrautomatik är slagområdet kontrastmarkerat 0,40 enligt NCS samt taktilt (kännbart) markerat. b,i Vid slagdörr med dörrautomatik är slagområdet kontrastmarkerat 0,40 enligt NCS eller taktilt (kännbart) markerat eller är dörr försedd med säkerhetssensorer. b Vid slagdörr är slagområdet omarkerat eller saknas säkerhetssensorer. 3:7a Plan entré Svängrumsyta utanför oh innanför entrédörr är plan (max lutning 1:50) oh minst 2,0 x 2,0 m. a,,i 3:7b Vid ramp Svängrumsyta utanför entrédörr är plan (max 1:50) oh 2,0 m x 2,0 m (om trappa framför dörr krävs större djup). a,,i 3:8 Inga trösklar eller nivåskillnad inkl. avfasad tröskel max 10 mm, inga trappsteg alternativt ramp. b,i 3:9 Rökning sker på anvisad plats, plaerad så att rök inuti byggnaden oh vid entré undviks.,i Plan entré Svängrumsyta utanför oh innanför entrédörr är plan (max lutning 1:50) oh minst 1,5 x 1,5 m. a,i Vid ramp Svängrumsyta utanför entrédörr är plan (max 1:50) oh är 2,0 m x 1,5 m (om trappa framför dörr krävs större djup). a,i Trösklar eller nivåskillnad inkl. avfasad tröskel max 25 mm, inga trappsteg alternativt ramp. a,b,,i Plan entré Svängrumsytan utanför oh innanför entrédörr lutar mer än 1:50 oh/eller är mindre än 1,5 x 1,5 m. Vid ramp Svängrumsyta utanför entrédörr lutar mer än 1:50 oh/eller är mindre än 2,0 m x 1,5 m. Trösklar eller nivåskillnad inkl. tröskel över 25 mm eller ingen avfasning oh/eller trappor eller ingen ramp. Inga anvisade platser för rökning för att undvika rök inuti byggnaden oh vid entré. 32

33 3:10 Alla entréer avsedda för allmänheten är tillgängliga för personer med olika funktionshinder.,i Det finns en eller flera entréer avsedda för allmänheten som inte är tillgängliga för personer med olika funktionshinder, men alla verksamheter inuti byggnaden är nåbara. * Inga entréer avsedda för allmänheten är tillgängliga för personer med olika funktionshinder. Endast ingång på baksida eller via omväg. 3. Butiksentré Förklaring förkortningar se s 50 3:1 a:bbr 3:125, :BIH s 90-91, i:ho 3:2 b:enkelt avhjälpta hinder 7, :BIH s 94, , i:ho 3:3 :BIH s 95, i:ho 3:4 a:bbr 3:125, b:enkelt avhjälpta hinder 6, :BIH s 95, i:ho 3:5 a:bbr 3:125, i:ho 3:6 b:enkelt avhjälpta hinder 6, i:ho 3:7a a:bbr 3:123; :BIH s 42-43, 55, 92, i:ho 3:7b a:bbr 3:123; :BIH s 42-43, 78, i:ho 3:8 a:bbr 3:125, b:enkelt avhjälpta hinder 6, :BIH s 96, i:ho 3:9 :BIH s 18, 246, i:ho 3:10 :BIH s 53, i:ho Anm. 3:10 Enligt BBR 3:122 skall minst en entré till en byggnad vara tillgänglig för personer med funktionshinder. 33

34 4. Inomhusmiljö övergripande kategori Riktlinje: Personer med olika funktionshinder skall kunna vistas i lokalerna utan att förorsakas lidande eller att funktionshindret förvärras så att hinder för delaktighet uppstår. Standard: GRÖN GUL RÖD 4:1 Lokalerna har bra ljudmiljö /akustik enligt Svensk Standard SS ljudklass A. Ej störande bakgrundsbuller - inklusive ljud från AV-utrustning. g 4:2 Allmänbelysning är bländfri oh konstant eller tänds belysningen via detektor. a,b,,i 4:3 Bländande dagsljus från fönster kan skärmas av. b, 4:4 Byggnadsmaterial oh inventarier är av beprövat material oh avger inte hälsofarliga ämnen. a, Lokalerna har ljudmiljö/ akustik enligt Svensk Standard SS ljudklass B/C Ej störande bakgrundsbuller. g,b,i Lokalerna har dålig ljudmiljö/akustik, nivån Svensk Standard SS ljudklass D. Störande bakgrundsbuller. Svag eller bländande allmänbelysning eller belysning som släks efter ett visst tidsintervall oh/eller mörka partier finns. Bländande dagsljus från fönster kan inte skärmas av. Byggnadsmaterial oh inventarier avger hälsofarliga ämnen. 34

35 4:5 Ventilationssystemet har ett luftflöde anpassat till antal personer i byggnaden oh är tillfredsställande avseende hög- oh lågfrekvent buller. a,,i 4:6 Luftintag är plaerat så att det påverkas så lite som möjligt av luftföroreningar eller växtlighet i omgivande miljö. a, 4:7 Inventarier/inredningsdetaljer har inte material av nikel eller djurepitel.,d,i 4:8 Textilier av material, som inte avger hälsofarliga ämnen, är tvättbara.,d,i 4:9 Heltäkande textilmattor finns inte i allmänna utrymmen.,d,f,i Heltäkande textilmattor finns p g a att speifika behov kan påvisas. Ventilationssystemet har ett luftflöde som inte är anpassat till antal personer i byggnaden eller är inte tillfredsställande avseende hög- oh lågfrekvent buller. Luftintag är plaerade med risk för föroreningar oh i närheten av allergiframkallande växtlighet. Inventarier/inredningsdetaljer har material av nikel oh djurepitel. Textilier som avger hälsofarliga ämnen oh/eller är inte tvättbara. Heltäkande textilmattor finns utan att speifika behov kan påvisas. 4:10 Byggnadens allmänna delar har lättstädade miljöer.,i Byggnadens allmänna delar har många skrymslen oh vrår som är svårstädade. 4:11 De växter, som finns i byggnadens allmänna utrymmen, är sådana som vanligtvis inte förorsakar allergiska besvär.,e,i Det finns växter i byggnadens allmänna utrymmen som är kända för att förorsaka allergiska besvär. 4:12 Golvytan är jämn oh halksäker. a, Oväntade förändringar i golvytans material är kontrastmarkerade oh taktilt (kännbart) (kännbart) markerade. a,i Oväntade förändringar i golvytans material är inte markerade. 35

Riktlinjer och standard för Fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionshinder

Riktlinjer och standard för Fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionshinder Riktlinjer och standard för Fysisk tillgänglighet för personer med olika funktionshinder Framtaget i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland. RS 206/2001, FN 41/2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Tillgänglighet för personer med funktionshinder till trafiken i Västra Götaland

Tillgänglighet för personer med funktionshinder till trafiken i Västra Götaland Riktlinjer oh standard/normer Tillgänglighet för personer med funktionshinder till trafiken i Västra Götaland i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20021205 REVIDERAD 20060601

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn

2015-10-06. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(21) Version/utgåva nr 2.1. Utgivare. Dokumentnamn Dokumentnamn 2013-04-25 1(21) 2(21) 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 3 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 4 3. ENTRÉ... 5 4. INOMHUSMILJÖ... 7 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1(22) Version/utgåva nr 2.0. Dokumentnamn 1(22) 2(22) REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS, ANGÖRINGSPLATS OCH ENTRÉ... 5 3. ENTRÉ... 6 4. INOMHUSMILJÖ... 8 5. FYSISK TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar

Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar 20070906 RSK 516 2007 Reviderad 20100118 Tillgängliga gästhamnar för besökare med olika funktionsnedsättningar i samverkan med handikapporganisationerna i Västra Götaland HK 20070906 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Innehåll 20090922/2010 Inledning...3 Varför behövs riktlinjer

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Sjukvårdsspecifika lokaler

Sjukvårdsspecifika lokaler Riktlinjer oh standard för fysisk tillgänglighet för personer med funktionshinder i Sjukvårdsspeifika lokaler Framtaget i samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland. Komplement till Riktlinjer

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Version 1.0 2012-01-24. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet

Version 1.0 2012-01-24. Riktlinjer för fysisk tillgänglighet Version 1.0 2012-01-24 Riktlinjer för fysisk tillgänglighet 1 Riktlinjer för fysisk tillgänglighet REFERENSER... 3 1. ANGÖRINGSPLATS OCH HANDIKAPPARKERINGSPLATS... 4 2. GÅNGVÄG MELLAN PARKERINGSPLATS,

Läs mer

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler

Rapport över tillgänglighet. i Cirkus Cirkörs lokaler Rapport över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Cirkus Cirkörs lokaler på Värdshusvägen 7 i Alby för att identifiera ev. hinder mot tillgänglighet för

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén.

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1. 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 omarbetad ritning, plan 1 PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Hissen ska vara av typen

Läs mer

Tillgänglighetshandboken

Tillgänglighetshandboken Tillgänglighetshandboken Krav och riktlinjer för utformning av tillgängliga och användbara miljöer för personer med funktionsnedsättningar, på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1

BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BILAGA 4: Boverkets författningssamling HIN 1 BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING BFS 2003:19 HIN 1 Utgivare: Sten Bjerström 1 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder

Läs mer

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor Sida 1 Toaletten Hur ska toaletten se för att alla kan använda den? För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och Handisam. Kyrkan räknas till offentliga

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:13 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

3. Checklista för allmänna platser

3. Checklista för allmänna platser 3. Checklista för allmänna platser Nr. KONTROLLPUNKTER 11 MARKBELÄGGNINGAR (12 ) 11.1 Förekommer ojämna markbeläggningar som utgör hinder för personer i rullstol eller med rollator? (T.ex. löst grus eller

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet

Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet Tillgänglighetsinventering av Riksförbundet för folkmusik och stallet 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.2 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer 20090922/2010 Version 1.1 Tillgängliga och användbara miljöer r i k t l i n j e r o c h s ta n d a r d f ö r f y s i s k t i l l g ä n g l i g h e t I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet

Tillgänglighet och användbarhet Tillgänglighet och användbarhet till och i arbetslokaler samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde vid nybyggnad och ändring av byggnad. 2008-02-25 Inledning Syftet med handlingen är att förtydliga

Läs mer

Tillgänglighet i Ålsjöns naturreservat, Söderhamn

Tillgänglighet i Ålsjöns naturreservat, Söderhamn Tillgänglighet i Ålsjöns naturreservat, Söderhamn Parkerings- och angöringsplats Det finns 2-3 handikapparkeringar, ytorna täcker >5% av parkeringarna. Handikapparkering finns nära entré/informationsplatsen.

Läs mer

C:\Documents and Settings\annjoh02\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK18F\0302-03-0105 Missiv Regl brev standarder för den fysiska.

C:\Documents and Settings\annjoh02\Lokala inställningar\temporary Internet Files\OLK18F\0302-03-0105 Missiv Regl brev standarder för den fysiska. 1 (2) Generaldirektören Handläggare direkttelefon Datum Vår betekning 2004-01-30 0302-03-0105 Ert datum Er betekning Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning avseende uppdrag angående standarder

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN

TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN TILLGÄNGLIGHETSGUIDE AVESTA KOMMUN 2011 INLEDNING Det här är den första tillgänglighetsguide som ges ut i Avesta 2011. Arbetet med ett tillgängligare Avesta har pågått en tid och att tillgängliggöra myndigheter,

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2004:15 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller oriente ringsförmåga

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Innehållsförteckning Förord 2 Sida Åtgärder i kommunerna 3-4 Lagar 5 Socialtjänstlagen, 1 kap 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5, 6 7 Plan- och bygglagen

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionsnedsättning Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet Rapport 2009:81 Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen i

Läs mer

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder

Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder Tillgänglighet till naturreservat för personer med funktionshinder - riktlinjer oh standard Rapport 2006:67 I samverkan med Handikapporganisationerna i Västra Götaland Förord Att leva med funktionshinder

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Bättre för alla Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Innehåll Sid Inledning 3 Tillgänglighet och på tomt 4 Angöring 4 Handikapparkering

Läs mer

Sammanträde med Kommunstyrelsen

Sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Kommunstyrelsen Tid: Måndagen den 12 November 2012, kl 14.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Delårsredovisning per den 31 augusti

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

INVENTERINGSMALL RESECENTRUM

INVENTERINGSMALL RESECENTRUM Inventeringsmallen bygger på och följer strukturen i Västra Götalandsregionens tillgänglighetsdatabas. Mallen är ett stöd vid inventering av Västtrafiks resecentrum, avsett endast byggnad och hållplats.

Läs mer

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler

Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler Örnsköldsviks kommun maj 2014 INFORMATION FRÅN BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN FÖRETAG Information till checklista för egenkontroll av enkelt avhjälpa hinder i publika lokaler 1. Fysiska hinder 1.1 Parkeringsplats

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder

Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder Hjälptexter enkelt avhjälpta hinder HJÄLPTEXTER HIN FÖR OFFENTLIG BYGGNAD, GÅNGVÄGAR, TERMINAL OCH KNUTPUNKT Enkelt avhjälpta hinder HIN Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder, i en befintlig

Läs mer

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart

Ledstråk. Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Synligt Kännbart Tillgängligt Användbart Ledstråk Att hitta rätt och veta var man är, det vill väl alla. För många räcker det med att använda sig av s.k. landmärken, man ser på långt håll vilken riktning

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet

Tillgänglighet och användbarhet Tillgänglighet och användbarhet till och i arbetslokaler samt till och i lokaler dit allmänheten har tillträde vid nybyggnad och ändring av byggnad. 2007-02-12 Inledning Syftet med handlingen är att förtydliga

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler

Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler Checklista och åtgärdsplan för tillgängliga lokaler i Brottsofferjouren Innehåll: Checklista för jourens lokaler Hjälptexter och länkar Mall för åtgärdsplan 2014-12-16 Innehåll Inledning... 2 Inventera

Läs mer

Tillgänglig utemiljö

Tillgänglig utemiljö Tillgänglig utemiljö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet vid ny och ombyggnad av allmän plats. Upprättad av Gatu- och trafikavdelningen samt Gatu- och parkdriftavdelningen 2011 Senast reviderad

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar

RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar Till Byggnadsnämnden RITNINGSGRANSKNING, OMBYGGNAD AV UPPERUD 9:9 - omarbetade bygglovsritningar PARKERING 5 m bred handikapparkeringsplats ska finnas inom 25 m från entrén. ENTRÉPLAN Entrédörrarna ska

Läs mer

Tillgängligare publika lokaler år 2010

Tillgängligare publika lokaler år 2010 LÄSTIPS Enklare utan hinder, en idébok om föreskrifterna, Boverket 2005, upplaga 1 Boken finns som pdf på Boverkets webbplats www.boverket.se Svensson Elisabeth (2001) Bygg i kapp handikapp: att bygga

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder KONCEPT April 2006, rev 2006-10-26 Enkelt avhjälpta hinder Utförandeanvisning Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad Inledning I maj år 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje:

Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Kapitel 23 Lekplatser Riktlinje: Alla barns rätt till lek och fritid fastslås i FN:s barnkonvention. Oberoende av funktionsförmåga, etnicitet, kön, ålder och social bakgrund har alla barn, ungdomar och

Läs mer

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR

18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR 18. TILLGÄNGLIGHET BILAGA till Botkyrka kommuns PROJEKTERINGSANVISNINGAR vid ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter Upprättad 110405 / Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla

Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Rapport över tillgänglighet Stockholms Läns Museum, Sickla Inledning Accessum har i uppdrag att inventera Stockholms läns museum på Järnvägsgatan 25 i Sickla för att identifiera ev. hinder mot

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan

Tillgänglighetsinventering av Folkoperan Tillgänglighetsinventering av Folkoperan 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4 Läsanvisning...

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen n Titel: Tillgänglighet som en del i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk

Läs mer

Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst

Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst Förmedlingsteknisk tillgänglighet för utställningar och scenkonst Bakgrund Kulturnämnden har i sin strategi som ett av de långsiktiga målen att kulturens resurser skall vara tillgängliga för alla. Alla

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen

Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen Tillgänglighet i din besöksinformation 12 frågor som hjälper dig på vägen TILLGÄNGLIGHETSINFORMATION FÖR BESÖKARE kan det vara viktigt att på förhand få veta om lokalen eller verksamheten är tillgänglig

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4

med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april 1992 1.2.4 Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 1992:10 Sjöfartsverkets kungörelse Utkom från trycket med föreskrifter om handikapp- den 18 juni 1992 anpassning av passagerarfartyg; SFH beslutade den 6 april

Läs mer

Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen

Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen Hjälptexter till enkelt avhjälpta hinder (HIN) kriterier i Tillgänglighetsdatabasen 001 Typsnitt (HIN) Typsnitt som är linjära är enkla och lättlästa. De är inte kursiva och är ganska jämntjocka. Exempel

Läs mer

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12

Tillgängliga dörrar allmänt... 2. Dörrtyper... 3. Dörrbredd... 6. Manöverutrymme på båda sidor om dörren... 7. Tröskel... 12 Tillgängliga dörrar Här presenteras detaljerad information om vad man ska tänka på för att få tillgängliga dörrar. Det är en fördjupning av riktlinjerna för dörrar som finns i vår publikation Riv hindren

Läs mer

Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet?

Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet? Tillgänglighet för alla. Myt eller verklighet? Seminarium om oskyddade trafikanter NVF Malmö 26 april 2007 Professor Teknik och samhälle Lunds Tekniska Högskola 070426 Personerna och hindren Tillgänglighet

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning A. Inledning och syfte 3 B. Allmän plats och område 4 C. Gångyta 4 D. Avfasning 5 E. Ramp och trappa 5 F. Ledstång/balansstöd 6 G. Hiss 6 H. Kontrast 6 I. Varningsmarkering 6 J. Skyltning

Läs mer

Tillgängliga och användbara miljöer

Tillgängliga och användbara miljöer Tillgängliga och användbara miljöer RIKTLINJER OCH STANDARDER FÖR FYSISK TILLGÄNGLIGHET VERSION 3-2015 I samverkan med funktionshindersrörelsen i Västra Götaland och dessa kommunalförbund: SIDA 2 VERSION

Läs mer

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET

GUMMIFABRIKEN, TILL- & FRÅNGÄNGLIGHET INNEHÅLL DEL 1 - ÖVERSIKTLIGA PLANER PLAN 2 PLAN 3 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 DEL 2 - EXEMPEL OCH TILLÄMPNINGAR ENTRÉER RECEPTION HISSAR Syftet med denna skift är att på ett överskådligt sätt visa hur till-

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla

Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla Åtgärdslista till rapporten över tillgängligheten i Stockholms Läns Museum, Sickla 2014 01 29 Innehåll Tolkning av åtgärdsförslagen... 3 Angöring, parkering... 3... 3 Entré Järnvägsgatan 25... 3... 3 Kapprum...

Läs mer

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ)

GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) GÄLLANDE BYGGLAGSTIFTNING (UTEMILJÖ) avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning Branka Majkić arkitekt SAR/MSA certifierad sakkunnig av tillgänglighet branka.majkic@bbh.se

Läs mer

Tillgänglighetsdatabasen HJÄLPTEXTER

Tillgänglighetsdatabasen HJÄLPTEXTER Tillgänglighetsdatabasen HJÄLPTEXTER Vad är Tillgänglighetsdatabasen (TD)? En databas har utvecklats för att kunna ge aktuell och tillförlitlig information om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer